Page 1

Ajalooliste hoonete tuleohutusalane konverents 28. mai 2014

ESTONIAN RESCUE BOARD


Ohuplaneering väärtusliku vallasvara kaitseks – kellele ja milleks Ülle Jukk Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor

ESTONIAN RESCUE BOARD


Ohuplaneeringut kasutatakse: 1. mäluasutustes, vt Arhiiviseadus § 30 lg 2: Ohuplaneeringu alusel koostatakse tegevuskava arhivaalide kaitseks, päästmiseks ja taastamiseks tõenäolistes ohuolukordades. 2. erinevates muudes asutustes, näiteks koolides, sadamates, jne.

ESTONIAN RESCUE BOARD


• Ohuplaneering on protsess, mille käigus määratletakse enamtõenäolised ohuallikad inimestele, hoonetele ja esemetele, võetakse, meetmeid potentsiaalsete ohtude ennetamiseks ja kahjude vähendamiseks, töötatakse välja kindlad tegevused õnnetustele reageerimisel ja tagajärgede likvideerimisel. • Ohuplaan on dokument, kus fikseeritakse personali õnnetustele reageerimise protseduurid: tegutsemisskeemid erinevate õnnetuste korral inimeste ja esemete päästmisel, kahjustuste likvideerimise meetodid ja vajalik ning võimalik saadaolev abi. Allikas: Rahvusarhiivi juhis ohuplaani koostamiseks ESTONIAN RESCUE BOARD


Ohuplaneeringu ja ohuplaani m천te on tagada valmisolek ehk v천imalikult kiire ja asjatundlik reageerimine reaalses ohuolukorras. NB! Ajafaktor ja kiire teavitamine m채ngib olulist rolli just varguste puhul, kuna EL sisene piirikontroll puudub.

ESTONIAN RESCUE BOARD


Korrakaitseseaduse järgi (jõustub 01.07.2014) on korrakaitse avaliku korra eest vastutava isiku (omanik / valdaja) ülesanne. Ohuplaneeringu ülesanne on toetada omanikku / valdajat tema igapäevases tegevuses .

ESTONIAN RESCUE BOARD


Kõige tõenäolisemad ohuolukorrad pühakodades, pastoraatides, jt ajaloolistes hoonetes on: -

vargused, sissemurdmised või muud vandalismiaktid, tulekahjud, varingud, veeavariid.

Muud ohud: plahvatusoht, õnnetused ohtlike jäätmetega, õnnetused transpordivahenditega (sh kaubaveod), elektririkked, tööõnnetused, jne. ESTONIAN RESCUE BOARD


Riskide määramine (riskianalüüs ja võimalikud meetmed): - seni juhtunud õnnetuste analüüs, - ohud väljastpoolt hoonet (asukoht, ligipääs, jms), - hoonesisesed ohud (hoone seisukord, kasutatavad turvameetmed, küte-elekter-vesi, jms), - inimeste ja asjade evakueerimise prioriteedid. NB! Vääramatu jõud on tõesti vääramatu!

ESTONIAN RESCUE BOARD


Mõned näited praktikast võimalike ohuolukordade ja õnnetuste kohta, mis võivad väärtuslikku vallasvara mõjutada:

ESTONIAN RESCUE BOARD


Vargused (n채iteks Kursi kirikus 2009) ja vandaalitsemised (n채iteks Suure-Jaani kiriku ukse l천hkumine ja p천letamine 2010, restaureerimine 2011)

ESTONIAN RESCUE BOARD


Hoone l채heduses murdunud puud (n채iteks Lohusuu kirikuaias 2014)

ESTONIAN RESCUE BOARD


Hoones toimunud varingud (n채iteks V채rska kiriku laevaring 2012)

ESTONIAN RESCUE BOARD


Lokaalsed kaasaegsete materjalide p천lengud (n채iteks Haljala kiriku elektrioreli p천leng orelir천dul 1998)

ESTONIAN RESCUE BOARD


Ulatuslikud tulekahjud (Kuusalu pastoraadi p천leng 2014)

Foto: Wikipedia

ESTONIAN RESCUE BOARD

Foto: Eesti Kirik


Ohuolukorras käitumise põhimõtted: - säilitada rahu ja kasutada tervet mõistust; - asjade evakueerimisel teha kindlaks, milliste asjadega on tegemist ja mõelda läbi, milline on efektiivseim viis nende käsitsemiseks; - asju tuleb tõsta ja kanda ükshaaval, samal ajal mitte lohistada, loopida ega seeläbi teadlikult lõhkuda; - ajutisse hoiupaika viies asetada need võimalikult ruumisäästlikult ja asju säästes (näiteks maale ei tohi laduda üksteise peale, vaid püstiasendis üksteise kõrvale, jne). ESTONIAN RESCUE BOARD


Ohuplaan: - hoone, vm aadress, vajadusel asukoha kirjeldus; - hoone iseloomustus (ehitusmaterjal, väljapääsud, turvasüsteemid, päästevahendid, jne); - kes teavitab Päästeametit, Politsei- ja Piirivalveametit, jne; - kui oht puudutab kultuurimälestisi, teavitatakse Muinsuskaitseametit; - kui kohapeal on kaitstav loodusobjekt, teavitatakse selle valitsejat (Keskkonnaamet, vms); - väärtuslike asjade loetelu prioriteetsuse järjekorras. ESTONIAN RESCUE BOARD


Valmisolek: - Kokkulepitud väärtuslike asjade nimekirjad, valikute tegemine enda tegevusega seotud asjade ja kultuuriväärtuste hulgas. - Inimeste väljaõpetamine (kursisolek hoone eripärade ja väärtuslike asjadega, keda-kuidas-millal teavitada, kuidas asju käsitseda, jne). - Enda poolt on kõik tehtud! ESTONIAN RESCUE BOARD


KOOSTÖÖ! ESTONIAN RESCUE BOARD


Tänan Ülle Jukk tel: 733 7635 mobiil: 50 32 339 email: ylle.jukk@muinas.ee

ESTONIAN RESCUE BOARD

Ohuplaneering väärtusliku vallasvara kaitseks – kellele ja milleks?