Page 1

PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Palamuse päästekomando Päästeteenistujaid 11 Sõidukid: põhiauto-1 tulekustutusauto-1 paakauto-1 ametiauto-1

1


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

1. Ümberkorralduse eesmärk, tulemus ja kriteeriumid Päästekomandode võrgustiku ümberkorralduse laiemaks eesmärgiks on riikliku elupäästva päästetegevuse kättesaadavuse suurendamine riigis, eesmärgiga vähendada hukkunute ja vigastatute arvu ning tagada päästesündmusel kiirem ja professionaalsem abi, päästeteenistujate ohutus riskikeskkonnas ning vabatahtlike päästekomandode kaasamisel abikaugetes piirkondades päästetöö tegemine ja kogukonna turvatunde suurendamine. Palamuse päästekomando ümberkorralduse tulemusena suurendatakse naabruses asuvate päästekomandode päästetöö baasteenuse osutamise võimekust ning valmisolekut reageerida päästesündmusele. Riiklike päästekomandode võrgustiku planeerimise kriteeriumid Päästetöö teenuste võrgustiku arendamise kriteeriumid riiklike päästekomandode võrgustiku planeerimisel: 1) Riiklik päästekomando peab osutama päästetöö baasteenust, reageerima päästesündmusele 24/7 vähemalt 1 põhiauto ja 4-liikmelise päästemeeskonnaga (ründava taktika kasutamine, elupäästevõime tagamine , 2011 tase 26); 2) Riiklik päästekomando peab olema piirkonnas, mille elanike arv on vähemalt 5000 elanikku (2011 aasta tase 57); 3) Riiklik päästekomando tagab väljasõiduvalmiduse kuni 1 minuti jooksul alates Häirekeskuselt väljasõidukorralduse saamisest; 4) Riikliku päästekomando sündmuskohale jõudmise aeg on keskmiselt 9 minutit (2011 aasta tase 8.50 minutit); 5) Riiklike päästekomandode baasteenus tagatakse kuni 15 minuti jooksul vähemalt 90% elanikkonnast (2011 tase 4-liikmelise komando (26) piirkonnas 72,86% elanikest); 6) Elupäästevõime ja ründava taktika kasutamise tagab kuni 10 minuti jooksul sündmuskohal olev päästeressurss, mis on üle 25 000 elanikuga piirkonnas 5- liikmeline ja 1 põhiautoga päästemeeskond ning üle 50 000 elanikuga piirkonnas 9 liikmeline ja 2 põhiautoga päästemeeskond. Palamuse päästekomando ümberkorraldamise kriteeriumid Palamuse päästekomando ümberkorraldamise põhjused on: 1) Päästekomando ei taga aastaringset elupäästevõimet (4- liikmelist valvet) (Päästetöö infosüsteem OVA); 2) Elanike arv komando teeninduspiirkonnas on alla 5000 (SiM, Rahvastikuregister); 3) Päästekomando töökoormus ja riskide tase on alla keskmise võrreldes ülejäänud riiklike päästekomandodega (Päästetööde valdkonna analüüs ja hindamine, ekspertarvamus); 4) Lähim ning suurem riiklik päästekomando asub 14 minuti ajatsoonis.

2


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

2. Analüüs Ümberkorraldusest mõjutatud piirkond Palamuse päästekomando ümberkorraldamine puudutab peamiselt Palamuse valda. Valdadest on mõjutatud Saare, Jõgeva ja Tabivere vald ning Sõõru küla Pala vallas, Mustametsa küla Vara vallas ja Rääbise ning Sätsuvere külad Torma vallas.

Kaart: Kohalikud omavalitsused Palamuse päästekomando tööpiirkonnas

3


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Palamuse vald Palamuse vald pindalaga 216 km² asub Jõgevamaal. Vald piirneb põhjast Torma vallaga, idast Saare vallaga, lõunast Tabivere vallaga ja läänest Puurmani ning Jõgeva valdadega. Tööstussektori osatähtsus vallas on väike , enamus valla ettevõtteid on väikesed, domineerib põllumajanduslik tootmine ,valla elanike iive negatiivne (Palamuse valla arengukava 20082016). Riiklikest teedest läbivad valda Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaantee (Piibe maantee) pikkusega 10,9 km (mustkate); mitmed kõrvalmaanteed kogupikkusega 111,4 km, neist suurimad on Jõgeva-Palamuse-Saare, Kaarepere-Palamuse ja Nava-Luua-Palamuse maanteed. Rongiliiklus toimub paralleelselt Tartu-Jõgeva-Aravete maanteega kulgeval Tallinn-Tapa-Tartu raudteel. Rohkem infot valla kohta võib leida valla kodulehelt: www.palamuse.ee ja valla arengukava leiab: http://www.palamuse.ee/files/menu/Arengukava_valla/2008012411422727palamuse_arenguk ava.pdf. Piirkonna ohud I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted Mõisted tulenevad kemikaaliseadusest ja tähistavad teatud alammäärast (ohtlik ettevõte) või künniskogusest (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte) suuremas koguses ohtlikke aineid käitlevaid ettevõtteid. Nimetatud ettevõtetele on viidatud ka hädaolukorra seadusest tulenevas hädaolukorra „Ulatuslik tulekahju, plahvatus või varing tööstus-või laohoonetes“ riskianalüüsis. NB! Andmed pärinevad Maa-ameti ohtlike ainete kaardirakendusest. 1. oktoobrist 2011 muutusid teatud ohtlike ainete kemikaaliseadusest tulenevad alammäärad, mistõttu näiteks tanklad ei kuulu enam kemikaaliseaduse mõistes ohtlike ettevõtete alla. Seda uuendust Maa-ameti kaardirakenduses veel ei ole ja tulemus annab hetkel ka tanklate ohu kategooriaks ohtlik. Samas jäävad ka tanklad hädaolukorra „Ulatuslik tulekahju, plahvatus või varing tööstus-või laohoonetes“ mõistes ohtlike ainete käitlejateks ning seetõttu on nende äratoomine ohtliku objektina siinkohal ikkagi põhjendatud. II Metsatulekahjud Hädaolukorra seadusest tulenevas hädaolukorra „Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju“ riskianalüüsis on kajastatud kahte metsade tuleohuga seotud kaarti: A Metsatulekahjude esinemissagedus – metsatulekahjude esinemissagedust arvestades on vastavalt keskkonnaministri 21.02.2007 a määrusele nr 14 „Suure, keskmise ja väikse tuleohuga maakondade jaotus“ jaotatud Eesti erineva tuleohuga maakondadeks. Tegemist on maakonna täpsusega, sellest tulenevalt on kõik ühe maakonna vallad ühesuguse tuleohuga. B Tuleohtlik mets – tulenevalt metsade kasvukohast, vanusest ja seal kasvavatest puuliikidest on Eesti vallad jagatud metsade tuleohtlikkuse osas kolme kategooriasse (madal, keskmine ja kõrge). III Üleujutusalad

4


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Hädaolukorra seadusest tulenevas hädaolukorra „Üleujutus tiheasustusalal“ riskianalüüsis on toodud üleujutusohuga seotud olulised riskipiirkonnad Eestis, kus üleujutus võib mõjutada rohkem kui 500 inimest. Ükski nimetatud valdadest ei kuulu olulise riskipiirkonna hulka. Mõnedes toodud valdades võib küll esineda üleujutusi (eelkõige kevadisest suurveest põhjustatud), kuid kuna seeläbi mõjutatud inimeste hulk ei ole suur, ei ole neid olulise riskipiirkonnana nimetatud. IV Rannikureostus Kõik rannikul asuvad vallad on ära nimetatud potentsiaalse rannikureostuse riskipiirkonnana, mida saab seostada ka hädaolukorra seadusest tuleneva hädaolukorra „Ulatuslik rannikureostus“ riskianalüüsiga. V Raudteeõnnetused Kõik vallad, mida läbib raudtee on ära nimetaud potentsiaalse raudteeõnnetuse kohana. Antud oht on seotud hädaolukorra seadusest tulenevate hädaolukordade „Paljude kannatanutega õnnetus reisirongiga“ ja „Paljude kannatanutega või suure looduskeskkonna kahjuga õnnetus ohtlikke aineid vedava rongiga“ riskianalüüsidega. VI Maanteed Ära on toodud põhimaanteede (nimeliselt) ja tugimaanteede olemasolu vallas. Oht seotud hädaolukorra seadusest tuleneva hädaolukorra „Paljude kannatanutega õnnetus maanteel“ riskianalüüsiga. Palamuse vald

Kudina Tankla OÜ Kudina tankla

Ohtlik

bensiin(55);diislikütus(75); propaan-Butaan(0,357)

Kudin a küla

Palamus e vald

Maakond

Omavalitsus

Asula

Aadress

Kemikaal id (t)

Ohu kategoori a

Ettevõtte nimi

I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted

Jõgeva maakond

II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Väike tuleoht B Tuleohtlik mets - Madal III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI IV Rannikureostus – EI V Raudteeõnnetus – JAH

5


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

VI Maanteed: A Põhimaantee – EI B Tugimaantee - JAH Jõgeva vald

Agrochema Eesti OÜ Alexela Oil AS Jõgeva tankla AS Werol Tehased EksarTransoil AS Masti tankla

Maakond

Omavalitsus

Asula

Aadress

Kemikaalid (t)

Ohu kategooria

Ettevõtte nimi

I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted:

Ammooniumnitraat(30000);ARVIKNRT-17-10-14+S11(90);ARVIK-NRTB17-10-14+S13(400);kaltsium kategooria ammooniunitraat(725);NPK-16-16suurõnnet 16(90);NPK -21-10(90);NPK-22-7use ohuga 12(295);NPK-27.6-6(110)

Ohtlik

Ohtlik

Ohtlik

Mokter AS Jõgeva tankla Ohtlik Olerex AS Jõgeva tankla Ohtlik

Jõgeva Turu Jõgeva Jõgev maakon 7a linn a linn d Jõgeva Piiri Jõgeva Jõgev maakon bensiin(49);diislikütus(12) 16 linn a linn d Jõgeva naatriumhüdroksiid(7);fosforhape(2);vää Painkü Jõgev maakon velhape(5) la küla a vald d Jõgeva bensiin(35);diislikütus(100);propaanÕuna Jõgev maakon butaan(0,42) küla a vald d Jõgeva bensiin(33);diislikütus(65);propaanÕuna Jõgev maakon butaan(0,42) küla a vald d Jõgeva bensiin(13);diislikütus(30);propaanTuru Jõgeva Jõgev maakon butaan(0,42) 2 linn a linn d

II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Madal tuleoht B Tuleohtlik mets - Madal III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI IV Rannikureostus – EI V Raudteeõnnetus - JAH VI Maanteed: A Põhimaantee – EI B Tugimaantee – JAH

6


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Tabivere vald

naatriumhürdoksiid(6);naatriumhüdrosulfit(10);naatriu mperkarbonaat(20); väävelhape(3);lämmastikhape(3);ortofosforhape(3);soo lhape(1); etüülatsetaat(0,2);butüülatsetaat(0,2); Mayeri denatureeritud Industri Ohtl piiritus(35);metanool(50);isopropüülpiiritus(3);atsetoo es AS ik n(1) OÜ Miniba Ohtl bensiin(35);diislikütus(95);propaanrrel ik butaan(0,42);määrdeõlid(2)

Maakond

Omavalitsus

Asula

Aadress

Kemikaalid (t)

Ettevõtte nimi Ohu kategooria

I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted:

Jõgev Tabiv a Tabivere ere maako alevik vald nd Jõgev Maarja- Tabiv a magdale ere maako ena küla vald nd

II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Väike tuleoht B Tuleohtlik mets - Madal III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI IV Rannikureostus – EI V Raudteeõnnetus – JAH VI Maanteed: A Põhimaantee – JAH, E264 3 Jõhvi-Tartu-Valga B Tugimaantee – JAH Saare vald I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted - EI II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Väike tuleoht B Tuleohtlik mets - Madal III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI IV Rannikureostus – EI

7


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

V Raudteeõnnetus - EI VI Maanteed: A Põhimaantee – JAH, E264 3 Jõhvi-Tartu-Valga B Tugimaantee - EI Tuleohutusjärelevalve poolt kontrollitavad piirkonna objektid Käesolevas analüüsis on toodud objektide loetelu, mis kujutavad riski tulekahju sündmuse puhul ning seavad ohtu rohkem elanikke ja võivad põhjustada suurema varalise kahju. Nimetatud objektidele viiakse päästeasutuse poolt tuleohutusülevaatusi vastavalt riskihindamistele kord ühe kuni viia aasta jooksul. Palamuse vald -Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium, 300 õpilast; -Palamuse lasteaed „Nukitsamees“, 81 last; -O.Lutsu Palamuse Kihelkonna koolmuuseum; -Palamuse rahvamaja; -EELK Palamuse Kogudus; -Palamuse apteek; -T.Lutsu filmimuuseum; -Atria farmid, 5000 siga; -Puidukaubanduse O/Ü, 1200 veist; -Auto ja Metall O/Ü, 17 töötajat; -Moku turismitalu, 28 ööbimiskohta; -Kaarepere lasteaed, 20 last; -Kaarepere rahvamaja; -EAÕK Kaarepere kogudus; -Evemar A/S Kaarepere suurfarm, 420 veist; -Luua Metsanduskool, 380 õpilast; -Luua Metsanduskooli ühiselamu nr.1, 90 õpilast; -Luua Metsanduskooli ühiselamu nr.2, 103 õpilast; -Luua Metsanduskooli ühiselamu nr.3, 69 õpilast; -Palamuse saeveski. Jõgeva vald -Kuremaa külaliste maja, 60 kohta. -Kuremaa ujulakompleks. 8


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

-Kuremaa lasteaed-algkool, 30 last; -Kuremaa loss; -Kuremaa noortekeskus, 20 inimest; -Kuremaa pansionaat, 50 inimest. Tabivere vald -Maarja Põhikool, 80 õpilast; -Maarja lasteaed, 20 last; -Maarja Rahvamaja; -„Eri Sisu“ saekaater; -EELK Maarja –Magdaleena kogudus; -Maarja noortekeskus, 20 inimest; -Kaiavere „Vuti Vudila“, suvel 450 külastajat päevas. Saare vald -Voore Põhikool, 75 õpilast; -Voore õpilaskodu, 18 last; -Saare valla lasteaed „Siilike“, 25 last Voorel; -Voore Külalistemaja O/Ü, 130 majutuskohta; -Jõgevamaa OL aktiveerimiskeskus Voorel; -Voore Peekon O/Ü tapamaja. Tulekahju häireedastusteenusega liitunud objektid Häireedastusteenus on mõeldud kõrgendatud riskiga objektidele. Kõrgendatud riskiga objektideks loetakse objekte, kus tulekahju korral võivad ohus olla inimeste elu ja tervis ning võivad tekkida suured varalised kahjud. Sellisteks objektideks on näiteks laste- ja majutusasutused, ravi- ja hooldusasutused, büroohooned, kaubanduskeskused, tööstusobjektid ja laohooned, kultuuriasutused, jne. Vastavalt siseministri määrusele "Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile tulekahjusignalisatsioonisüsteemi

ja

ehitised,

tulekahjuteade

juhtida

millelt

tuleb

Häirekeskusesse"

automaatse on

teatud

objektidel kohustuslik tulekahjuteadete edastamine Häirekeskusesse.

Maakond Jõgevamaa

Linn-vald Jõgeva vald

Aadress Kurista, 48331

Objekti nimetus Kurista Saeveski OÜ (puidutööstus)

9


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS Jõgevamaa Jõgevamaa Jõgevamaa Jõgevamaa Jõgevamaa

Jõgeva vald Jõgeva vald Jõgeva vald Palamuse vald Tabivere vald

Jõgevamaa

Tabivere vald

Painküla, 48331 Õuna, 48331 Kurista, 48331 Palamuse, Kooli 2 Tabivere Tabivere

2011. a.

Werol Tehased AS (toiduõli) MO-Puit AS (puidutööstus) Scandi Floor Eesti AS Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium Baltic Connexions OÜ (puidutööstus) tootmishoone BC1 Baltic Connexions OÜ (puidutööstus) tootmishoone BC2

Tabel: Piirkonna kõrgendatud riskiga objektid, milledel on kohustuslik tulekahjuteadete edastamine Häirekeskusesse Piirkonna elanikud Palamuse vallas elab 01.01.2010.a seisuga 2348 elanikku. Vallas on 1 alevik ja 25 küla; suurimad asulad on Palamuse, Luua ja Kaarepere, kuhu on koondunud 51% valla elanikkonnast. Palamuse valla asustustihedus 2007. aasta seisuga on 11,3 inimest/km2. Valla keskuses on 11 korruselamut, Kaareperes 7, Luual 5, Pikkjärvel 4, Kudinal 2, Varbeveres 1 ja Naval 1 korruselamu. Korruselamutes elab 2007. aasta septembrikuu seisuga 30% valla elanikest. Elanike arv komando piirkonnas on alla 5000. Palamuse päästekomando on lähimaks komandoks 4843 püsielanikule: -

5 minuti tsoonis elab 1662 inimest; 10 minuti tsoonis elab 3470 inimest; 15 minuti tsoonis elab 4476 inimest; 20 minuti tsoonis elab 4760 inimest; 22 minuti tsoonis elab 4843 inimest.

Palamuse päästekomando ümberkorraldamisel tuleb olemasolevad asustusüksused jaotada järgmiste lähimate komandode vahel, mistõttu vaadeldavat piirkonda 5 minutiga ei kaeta: -

10 minuti tsoonis elab 832 inimest; 15 minuti tsoonis elab 2777 inimest; 20 minuti tsoonis elab 4482 inimest; 24 minuti tsoonis elab 4843 inimeseni.

ASULA

TÜÜP VALD

MAAKOND Palamuse aeg (min)

Pikkjärve

küla

Palamuse

Jõgeva

5 Tabivere

9

115

Nava

küla

Palamuse

Jõgeva

9 Tabivere

9

61

Luua

küla

Palamuse

Jõgeva

4 Tabivere

10

319

Kaarepere

küla

Palamuse

Jõgeva

5 Tabivere

10

301

Kaiavere

küla

Palamuse

Jõgeva

9 Tabivere

10

36

Mooritsa

küla

Jõgeva

Jõgeva

6 Jõgeva

11

12

Kassinurme

küla

Jõgeva

Jõgeva

8 Jõgeva

11

163

Patjala

küla

Jõgeva

Jõgeva

8 Jõgeva

11

42

Kivimäe

küla

Palamuse

Jõgeva

4 Tabivere

12

22

2 komando

2 komando aeg (min)

Elanikud

10


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Raadivere

küla

Palamuse

Jõgeva

4 Tabivere

12

70

Vanavälja

küla

Palamuse

Jõgeva

5 Jõgeva

12

7

Ehavere

küla

Palamuse

Jõgeva

7 Tabivere

12

33

Kuremaa

alevik

Jõgeva

Jõgeva

7 Jõgeva

12

357

Visusti

küla

Palamuse

Jõgeva

9 Tabivere

12

101

Änkküla

küla

Palamuse

Jõgeva

4 Jõgeva

13

51

Alavere

küla

Jõgeva

Jõgeva

11 Jõgeva

13

53

Soomevere

küla

Jõgeva

Jõgeva

6 Jõgeva

14

30

Maarja-Magdaleena

küla

Tabivere

Jõgeva

12 Tabivere

14

243

Praaklima

küla

Palamuse

Jõgeva

12 Tabivere

14

13

Eerikvere

küla

Palamuse

Jõgeva

2 Tabivere

15

74

Palamuse

alevik

Palamuse

Jõgeva

2 Tabivere

14

553

Kassema

küla

Tabivere

Jõgeva

10 Tabivere

15

33

Veia

küla

Saare

Jõgeva

12 Mustvee

15

45

Kassivere

küla

Palamuse

Jõgeva

14 Tabivere

15

3

Otslava

küla

Tabivere

Jõgeva

14 Tabivere

15

40

Toovere

küla

Palamuse

Jõgeva

3 Tabivere

16

56

Kõrenduse

küla

Tabivere

Jõgeva

15 Tabivere

16

15

Uhmardu

küla

Tabivere

Jõgeva

15 Tabivere

16

43

Kaude

küla

Jõgeva

Jõgeva

9 Jõgeva

17

51

Vaidavere

küla

Palamuse

Jõgeva

9 Tabivere

17

54

Kivijärve

küla

Jõgeva

Jõgeva

10 Jõgeva

17

68

Vassevere

küla

Saare

Jõgeva

10 Mustvee

17

42

Pataste

küla

Tabivere

Jõgeva

15 Tabivere

17

102

Nautrasi

küla

Saare

Jõgeva

16 Mustvee

17

17

Järvepera

küla

Palamuse

Jõgeva

5 Tabivere

18

31

Varbevere

küla

Palamuse

Jõgeva

5 Tabivere

18

63

Kudina

küla

Palamuse

Jõgeva

6 Tabivere

18

150

Voore

küla

Saare

Jõgeva

8 Mustvee

18

320

Levala

küla

Saare

Jõgeva

12 Mustvee

18

40

Jaama

küla

Saare

Jõgeva

16 Mustvee

18

68

Rahivere

küla

Palamuse

Jõgeva

7 Tabivere

19

39

Süvalepa

küla

Palamuse

Jõgeva

7 Tabivere

19

28

Lemuvere

küla

Jõgeva

Jõgeva

9 Jõgeva

19

29

Saarjärve

küla

Saare

Jõgeva

10 Mustvee

19

27

Sirguvere

küla

Saare

Jõgeva

12 Mustvee

19

40

Kääpa

küla

Saare

Jõgeva

14 Mustvee

19

204

Reinu

küla

Tabivere

Jõgeva

17 Tabivere

19

35

Sõõru

küla

Pala

Jõgeva

17 Alatskivi

19

12

Teilma

küla

Jõgeva

Jõgeva

12 Jõgeva

20

65

Putu

küla

Saare

Jõgeva

13 Mustvee

20

38

Vanassaare

küla

Saare

Jõgeva

14 Mustvee

20

43

Kaitsemõisa

küla

Tabivere

Jõgeva

19 Tabivere

20

25

Kallivere

küla

Saare

Jõgeva

9 Mustvee

21

25

Pedassaare

küla

Saare

Jõgeva

14 Mustvee

21

19

11


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS Rääbise

küla

Torma

Jõgeva

Imukvere

küla

Palamuse

Jõgeva

Sätsuvere

küla

Torma

Jõgeva

Maardla

küla

Saare

Tuulavere

küla

Saare

Mustametsa

küla

Ronivere

küla

16 Jõgeva

2011. a.

21

93

22

59

20 Jõgeva

22

17

Jõgeva

9 Jõgeva

23

30

Jõgeva

17 Mustvee

23

17

Vara

Tartu

22 Tabivere

23

83

Palamuse

Jõgeva

10 Tabivere

24

18

9 Tabivere

Tabel: Palamuse piirkonna asustusüksuste ajaline katmine riiklike päästekomandode poolt. Riiklike ja vabatahtlike päästekomandode võrgustik Lähimad riiklikud päästekomandod Palamuse päästekomandole on: -

Tabivere (18,7 km, 14 min) Jõgeva (19,2 km, 16 min) Mustvee (34 km, 27 min) Alatskivi (42 km, 35 min)

Lähimad vabatahtlikud päästekomandod Palamusele on: -

Voore (11,3 km, 8 min) Puurmani (25 km, 24 min) Pala (31 km, 24 min).

Ümberkorralduse tulemusena jaotatakse endine Palamuse päästekomando tööpiirkond Jõgeva, Tabivere, Mustvee ja Alatskivi päästekomandode väljasõidupiirkondade vahel. Riiklikele päästekomandodele lisanduvad kolm vabatahtlikku päästekomandot ja planeeritav uus Palamuse vabatahtlik päästekomando. Piirkonna päästesündmuste analüüs Peamised sündmused Palamuse vallas aastatel 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (45); loodusjõududest põhjustatud sündmusi on kolme aasta jooksul kokku toimunud 26 korral ja liiklusõnnetusi 11 korral. Komando on reageerinud tuletõrjealarmile aastas keskmiselt 9 korral ja kokku 28 korral. Nimetatud perioodil veeõnnetustes uppunuid ei olnud. Tulekahjus hukkus 2009 aastal Kalavere külas, Palamuse vallas üks inimene ja jaanuaris 2010 Palamuse alevikus üks inimene. Palamuse vald

Sündmuse liik LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS ELEKTRIVÕRKUDE AVARII LOOM/LIND LÕHKEKEHA MUUD

2008 5 2 1 1 1 5

2009 1 6

2 3

2010 Kokku 5 11 18 26 1 2 1 3 6 4 12

12


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS NAFTASAADUSTEGA SAASTUMINE TULEKAHJU ÕPPUS TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL TULETÕRJE ALARM Palamuse vald kokku

2011. a.

1 13 43 2 10

1 11 22 7 9

21 24 3 9

2 45 89 12 28

84

62

88

234

Tabel: Päästesündmused Palamuse vallas perioodil 2008-2010 2010 aasta suuremad päästesündmused Palamuse vallas: -

II astme sündmus 29.01.2010, hoone tulekahju Palamuse alevikus; II astme sündmus 20.02.2010, hoone tulekahju Toovere külas; II astme sündmus 15.04.2010, metsa- ja maastiku tulekahju Rahivere külas; II astme sündmus 11.07.2010, hoone tulekahju Palamuse alevikus; II astme sündmus 14.07.2010, hoone tulekahju Pikkjärve külas; III astme sündmus 7.08.2010, tulekahju Kudina külas; II astme sündmus 31.08.2010, hoone tulekahju Varbevere külas.

Peamised sündmused Saare vallas aastatel 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (20). Nimetatud perioodil tulekahjus hukkunuid ei olnud. 2010 aastal oli 1 veeõnnetuses uppunu Voore külas. Vald Saare

Sündmuse liik LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS ELEKTRIVÕRKUDE AVARII LÕHKEKEHA MUUD NAFTASAADUSTEGA SAASTUMINE KEMIKAALIDEGA SAASTUMINE TULEKAHJU ÕNNETUS VEEKOGUL ÕPPUS TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL Saare vald kokku

2008 1 2 1

1 7

2009

1 7 2

11 3

7 1 3 4

26

25

2010 Kokku 2 3 4 6 1 2 4 12 2 1 1 1 6 20 1 2 1 15 9 16 29

80

Tabel: Päästesündmused Saare vallas perioodil 2008-2010 2010 aasta suuremad päästesündmused Saare vallas: -

II astme sündmus 24.01.2010, hoone tulekahju Voore külas; II astme sündmus 17.04.2010, metsa- ja maastiku tulekahju Vanassaare külas; II astme sündmus 28.04.2010, metsa- ja maastiku tulekahju Halliku külas; II astme sündmus 10.08.2010, hoone tulekahju Koseveski külas; II astme sündmus 17.08.2010, hoone tulekahju Halliku külas; 13


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS -

2011. a.

II astme sündmus 20.11.2010, hoone tulekahju Tarakvere külas; II astme sündmus 14.12.2010, hoone tulekahju Kiisli külas.

Peamised sündmused Tabivere vallas aastatel 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (33). Nimetatud perioodil oli 1 tulekahjus hukkunu (2010). Veeõnnetustes uppunuid vallas ei olnud. Vald Sündmuse liik Tabivere LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS ELEKTRIVÕRKUDE AVARII LÕHKEKEHA LÕHKESEADELDIS MUUD GAASIAVARII NAFTASAADUSTEGA SAASTUMINE ÕNNETUS VEEKOGUL TULEKAHJU ÕPPUS TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL TULETÕRJE ALARM

2008 3 5 1 2 1 2

Tabivere vald kokku

2009 4 2 1 1

1 10 43 4 1

8 25 3 1

73

45

2010 Kokku 6 9 9 3 4 4 8 1 17 20 1 1 1 1 15 33 15 83 5 12 5 7 71

189

Tabel: Päästesündmused Tabivere vallas perioodil 2008-2010 2010 aasta suuremad päästesündmused Tabivere vallas: -

II astme sündmus 23.01.2010, hoone tulekahju Sepa külas; II astme sündmus 15.03.2010, hoone tulekahju Uhmerdu külas; II astme sündmus 23.04.2010, hoone tulekahju Tabivere alevikus; III astme sündmus 15.06.2010, hoone tulekahju Tabivere alevikus; II astme sündmus 11.09.2010, tulekahju Tabivere alevikus; II astme sündmus 21.10.2010, hoone tulekahju Maarja külas.

Peamised sündmused Jõgeva vallas ja linnas aastatel 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (49). Nimetatud perioodil tulekahjus hukkunuid ja veeõnnetustes uppunuid ei olnud. Vald ja linn Jõgeva

Sündmuse liik LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS ELEKTRIVÕRKUDE AVARII LOOM/LIND LÕHKEKEHA MUUD NAFTASAADUSTEGA SAASTUMINE TULEKAHJU

2008 4 3 1 10 4 1 21

2009 5 4 3 7 6 1 17

2010 Kokku 1 10 6 13 1 3 6 17 2 12 2 11 49

14


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS ÕNNETUS VEEKOGUL ÕPPUS TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL TULETÕRJE ALARM Jõgeva vald ja linn kokku

1 26 7 2 80

25 8 2 78

1 6 2 32

2011. a. 2 57 17 4 190

Tabel: Päästesündmused Jõgeva vallas ja linnas perioodil 2008-2010 2010 aasta suuremad päästesündmused Jõgeva vallas ja linnas: -

II astme sündmus 10.01.2010, hoone tulekahju Kärde külas; II astme sündmus 30.01.2010, hoone tulekahju Laiusevälja külas; II astme sündmus 12.02.2010, hoone tulekahju Ellakvere külas; II astme sündmus 9.03.2010, hoone tulekahju Jõgeva linnas; II astme sündmus 5.04.2010, hoone tulekahju Siimusti alevikus; II astme sündmus 6.04.2010, hoone tulekahju Siimusti alevikus; II astme sündmus 19.05.2010, hoone tulekahju Kurista külas; II astme sündmus 25.07.2010, hoone tulekahju Siimusti alevikus; II astme sündmus 30.07.2010, hoone tulekahju Vaimastvere külas; II astme sündmus 14.08.2010, hoone tulekahju Õuna külas; III astme sündmus 14.08.2010, tulekahju Jõgeva linnas; II astme sündmus 25.08.2010, hoone tulekahju Jõgeva linnas; II astme sündmus 28.08.2010, hoone tulekahju Soomevere külas; II astme sündmus 18.11.2010, hoone tulekahju Kuremaa alevikus; II astme sündmus 21.12.2010, hoone tulekahju Kurista külas; II astme sündmus 23.12.2010, hoone tulekahju Kivijärve külas.

Palamuse päästekomando väljasõitude analüüs Kuu keskmine väljakutsete arv perioodil 2008-2010 oli 18,6 väljasõitu. Eesti keskmine näitaja antud perioodil on 35,4 väljasõitu kuus.

15


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a. ALATSKIVI PÄÄSTEKO MANDO JÕGEVA PÄÄSTEKO MANDO MUSTVEE PÄÄSTEKO MANDO PALAMUSE PÄÄSTEKO MANDO TABIVERE PÄÄSTEKO MANDO Eesti keskmine

70

60

50

40

30

20

10

0 0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

58 8 10

48 163

1 10 2 1

4

11 1 2

1

5

3 5 4

7 6 4 19 1

2 24 2

26 16

35 8

37 37

61 7 5

4

41

2 48

6 63

4 97

32 147

KOKKU

PUURMANI VALD

PALA VALD

KASEPÄÄ VALD 1

TABIVERE VALD

12 18 3 5

10 1 1 11 18 1 11 5 7 162 11 40 2 8 23 311

SAARE VALD

1

JÕGEVA VALD

SÜNDMUSE LIIK ABITUS SEISUNDIS LOOM/LIND ELEKTRIVÕRKUDE AVARII GAASIAVARII LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS LÕHKEKEHA MUUD NAFTASAADUSTEGA REOSTUMINE POMMIKAHTLUS TULEKAHJU TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL TULETÕRJE ALARM UPPUMINE ÕNNETUS VEEKOGUL ÕPPUS KOKKU

PALAMUSE VALD

Joonis: Palamuse piirkonna riiklike päästekomandode töökoormus kuude lõikes 2008-2010.

10 8 1 33 40 17 31 8 7 345 81 45 6 8 67 707

Tabel: Pääste väljasõidud Palamuse ja ümberkaudsete valdade sündmustele 2010. 16


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Palamuse päästekomando oli 2010. aastal esmareageerija, st jõudis Palamuse valla 88 sündmusest kohale esimesena 78 korral. VALLA NIMETUS JÕGEVA VALD KASEPÄÄ VALD PALA VALD PALAMUSE VALD PÕLTSAMAA VALD SAARE VALD TABIVERE VALD TORMA VALD

PALAMUSE 11 PALAMUSE 21 PALAMUSE 31 KOKKU 21 1 1 23 1 1 3 3 73 1 4 78 1 1 5 2 7 10 1 11 3 3

KOKKU

116

5

6

127

Tabel: Palamuse päästekomando esmareageerimine Palamuse valda ja naabervaldadesse 2010. VALLA NIMETUS ALATSKIVI VALD JÕGEVA VALD ja LINN KALLASTE LINN KASEPÄÄ VALD MUSTVEE LINN PAJUSI VALD PALA VALD PALAMUSE VALD PUURMANI VALD PÕLTSAMAA VALD SAARE VALD TABIVERE VALD TARTU VALD TORMA VALD VARA VALD

PALAMUSE 11 PALAMUSE 21 PALAMUSE 31 KOKKU 2 2 4 39 20 3 62 2 2 3 3 6 4 3 7 1 1 7 2 9 79 16 7 102 2 1 3 1 1 1 3 16 5 21 19 6 25 2 2 8 8 1 1 2

KOKKU

185

61

11

257

Tabel: Palamuse päästekomando sõidud ümberkaudsetesse valdadesse 2010. Aasta:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Väljasõite aastas kokku:

171

125

134

180

197

216

198

257

Tabel: Palamuse päästekomando väljasõidud perioodil 2003-2010. Palamuse päästekomando tööpiirkond kuulub Eesti mõistes väiksema väljasõidukoormusega piirkonda. Palamuse päästekomando väljasõitude arv perioodil 2008-2010 oli kokku 671. Tabivere päästekomando väljasõitude koguarv samal perioodil oli 543, Jõgeva päästekomandol 1118, Mustvee päästekomandol 479 ja Alatskivi päästekomandol 396 väljasõitu. Eesti keskmine näitaja perioodil 2008-2010 on 1045 väljasõitu. 17


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

1200 1000 800 600 400 200 0 Alatskivi

Jõgeva

Mustvee

Palamuse

Tabivere

Joonis: Perioodi 2008-2010 Palamuse piirkonna päästekomandode töökoormuse võrdlus Piirkonna ajalise katmise analüüs Piirkonna ajalise katmise hindamiseks analüüsiti Eesti territooriumi kaetust päästekomandodega. Analüüsi tulemusena hinnati, millistes piirkondades oleks vaja rajada uusi komandosid või kas kusagil on komandopunktide teeninduspiirkonnad liialt kattuvad. Teeninduspiirkondade kattuvuse korral saab hinnata, milline päästekomando on õnnetuse toimumiskohale ajaliselt lähemal. Analüüsiti Eesti territooriumi kaetust päästekomandode Analüüsi tulemusena saab hinnata: 

poolt osutatavate teenustega.

millistes piirkondades oleks vaja rajada uusi komandosid või kas kusagil on komandopunktide teeninduspiirkonnad liialt kattuvad. Teeninduspiirkondade kattuvuse korral saab hinnata, milline päästekomando on õnnetuse toimumiskohale ajaliselt lähemal (alus väljasõiduplaani koostamisel). Elanike (aluseks elanike arv asustusüksuses) ja piirkonna katmist päästetööde teenustega.

Päästeamet edastas AS Regiole komandopunktide loendi koos aadressi kirjega XLS kujul. Regio geokodeeris, st sidus tabeli kaardiga, saades igale komandopunktile asukoha kaardil. Järgnevalt genereeriti kõigile riiklikele komandopunktidele kaugustsoonid kasutades Regio käsutuses olevat logistikamaatriksit ja MapInfoga ühilduvat tarkvara G Route. Logistikamaatriks on teedevõrgustik, mille lõikudele on antud tunnused (laius, kate, tähtsus) ning vastavalt tunnustele keskmised kiirused. Samuti on maatriksis kirjeldatud teede ja tänavate suund ning eksisteerivad teesulud. Palamuse vald ja sellega piirnevad alad kaetakse riiklike päästekomandode võrgustikuga selliselt, et päästemeeskond jõuab sündmusele 9 - 24 minuti jooksul. Lähimad riiklikud 18


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

päästekomandod on Tabivere, Jõgeva Mustvee ja Alatskivi, koosseise planeeritakse 2012 aastal suurendada järjepidevat elupäästevõimekust pakkuvaiks. Palamuse piirkonna ajaline kattuvus on märgitud alljärgneval analüüsi kaardil. Helepruun värv tähistab 15 minuti ja roheline värv 30 minuti riiklike päästekomandode kaugustsoone. Katkendliku joonega heleroosa värv tähistab 5 minuti ja helebeež värv 20 minuti vabatahtlike päästekomandode kaugustsoone.

Kaart: Palamuse piirkonna ajaline katmine lähimate riiklike ja vabatahtlike päästekomandode poolt.

19


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Kaart: Piirkonna ajaline katmine riiklike ja vabatahtlike päästekomandode poolt peale ümberkorraldamist.

3. Valvekoosseis Palamuse päästekomando isikkoosseis -11 päästeteenistujat, sh komandopealik. Päästeameti kohalike päästeasutuste väljasõidukorra punkti 4.1.1. alusel peab I astme sündmusele reageerima vähemalt 2- liikmeline päästemeeskond. Palamuse komandol on küll olemas iseseisev teeninduspiirkond, kuid vajalik isikkoosseis puudub, kuna 10 inimesega ei taga aastaringselt 100%-liselt I astme sündmusele reageerimise võimekust (vähemalt kaheliikmelise päästemeeskonnaga). Päästekomando, mille valvekoosseis kokku on alla 11 päästeteenistuja, ei taga pidevalt nimetatud nõude täitmist. 6 päästeteenistujaga on võimalik tagada 1- meheline valve ja 11 teenistujaga 2 meheline valve. Komandode inimressursi arvestamine valve tagamiseks on toodud alljärgnevas tabelis: 24h valvekooseis komandos Arvestuslik koosseis

1 2 3 4 5,2 10,3 15,4 20,5

Valvekoosseis kokku

6

11

16

21

Valvekoosseis kokku komandopealikuga

7

12

17

22

Tabel: Päästekomando koosseisu planeerimine 20


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Palamuse päästekomando oma 10-liikmelise valveteenistuja koosseisuga ei suuda tagada järjepidevat riiklikku päästeteenust, rääkimata elupäästeteenuse osutamisest, mille tarvis peaks komando suurus olema minimaalselt 22 päästeteenistujat. Näiteks perioodil 1. mail 2011 – 31. august 2011 (123 päeva) polnud ühtegi valvet, kus oleks olnud tagatud elupäästevõimekus (vähemalt 4 inimest). Nimetatud perioodil oli 1 ööpäev, kus Palamuse päästekomandos oli valves 3 inimest, 122 päeva, kus valves oli 2 inimest ja 1 päev, kus valves oli 1 inimene. Samas, 22 päästeteenistujaga riikliku päästekomando loomine Palamusele on lähedalpaiknevaid riiklike komandosid ja väljakutsete mahtu arvestades selgelt ebaproportsionaalne ning seetõttu on otstarbekam tagada Palamuse piirkonna päästealane teenindamine lähedalpaiknevate päästekomandode baasil. Palamuse päästekomando töötajatele on kavas pakkuda töökohta Tabivere, Alatskivi ja Mustvee jt piirkonna päästekomandodes.

4. Komandohoone Palamuse päästekomando paikneb KOVilt renditavas 2-korruselises silikaattellisest hoones, mille üldpind on 376 m2; seinad ja katus on soojustatud hoone ehitustööde käigus, kuid see pole täna piisav; aknad on vahetatud ja hoones on gaasiküte. Pesemisvõimalused on tagatud, füüsilisteks treeninguteks on koridoris kangipink. Teisel korrusel ca 156 m2 pinnal asub vaheseintega meeskonna puhkeruum ja pääs garaaži (mööda treppi). Puhkeruum on ühtlasi ka õppeklass. Päästetehnika ja varustuse (sh tuletõrjevoolikud) kasutusjärgseks hoolduseks mõeldud ruumid ja spetsiaalseadmed puuduvad. Maja tagumise külje välisfassaad on lagunenud ja hoone siseruumid vajavad sanitaarremonti. Garaaži uksed on vahetatud, kuid käsitsi suletavad. Väljasõidutee on 50 m ulatuses killustikuga kaetud, sealt edasi viib asfalttee. Hoones on planeeritud teha renoveerimistöid CO2 vahenditest.

21


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

5. Päästetehnika Päästekomandos on kasutusel põhiauto Volvo N7, tulekustutusauto GAZ 66, paakauto Scania T112HL6X2 ja komandopealiku sõiduauto Citroen Nemo. Lõuna- Eesti Päästekeskusele kuuluv päästetehnika on kavas anda rotatsiooni korras teistele riiklikele ja vabatahtlikele päästekomandodele. Põhiauto antakse tagasi vallale (Palamuse vabatahtlikule päästekomandole). Reg. nr 815 BCJ 112MEB 324AHL

Sõiduki liik Ametiauto Päästeauto Päästeauto

Sõiduki alaliik sõiduauto Paakauto Tulekustutusauto

Sõiduki mark Citroen SCANIA GAZ

Sõiduki mudel Nemo T112HL6X2 66

Väljalaske aasta 2010 1983 1979

991APN

Päästeauto

Põhiauto

VOLVO

N7

1978

Omanik Liisitud LõEPK LõEPK Palamuse vald

Tabel: Palamuse päästekomando päästetehnika

22


PALAMUSE PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

6. Palamuse piirkonna vabatahtlikud päästekomandod Palamuse piirkond asub riiklikust päästekomandost 15 minuti kaugusel ja olemasolevast vabatahtlikust päästekomandost Voorel 8 minuti kaugusel. Praegusest Palamuse päästekomandost 25 km kaugusel on Puurmani ja 31 km kaugusel Pala vabatahtlik päästekomando. Päästetöö teenuste võrgustiku arendamise kriteeriumid uue Palamuse vabatahtliku päästekomando planeerimisel on järgmised: -

Vabatahtlik päästekomando peab osutama tulekustutusteenust, reageerima päästesündmusele 1 tulekustutusauto ja 4-liikmelise päästemeeskonnaga; Vabatahtlik päästekomando tagab väljasõiduvalmiduse kuni 10 minuti jooksul peale väljakutse saamist Häirekeskuselt; Vabatahtliku päästekomando sündmuskohale jõudmise aeg on keskmiselt 10 minutit.

Päästeamet on loonud rahastamise tingimused Palamuse vabatahtliku päästekomando tekkeks (riiklikust komandost 10-15 min kaugusel olev vabatahtlik komando) ning on valmis toetama ka tehnika ja varustuse vabatahtlike kasutusse andmisega, vabatahtlike päästjate koolitamisega jm. Palamuse vabatahtliku komando toetavaid tegevusi planeeritakse samadel alustel nagu seda tehakse juba täna 84 lepingulises vabatahtlikus päästekomandos üle Eesti. Palamuse päästekomando hoone on seisukorras, mis loob võimaluse vabatahtliku päästekomando aastaringse valmisoleku tagamiseks. Piirkonna kogukondlik aktiivsus

12 erinevat traditsioonilist üritust

7 tegevustoetuse lepingut 2011

Muud kogukondlikku aktiivsust iseloomustavad näitajad

Kohaliku omavalitsuse aktiivsus kogukondliku tegevuse toetamisel

15

Kogukonna üldise aktiivsuse näitajad – laadad, turud jms

PALAMUSE

Küla- ja kultuuriseltside hulk piirkonnas

Piirkond

Siseministeerium on analüüsinud piirkonna kogukondlikku aktiivsust, mille tulemused leiab kokkuvõtlikult alltoodud tabelist:

3 rahvamaja ning hulgaliselt erinevaid üritusi

Tabel: Palamuse valla piirkondlik aktiivsus

23

Palamuse päästekomando detailne analüüs