Page 1

HELÉNICAS LIBRO I 1.

COMEZO DAS HELÉNICAS CUNHA FRASE QUE TRATA DE MARCAR A CONTINUACIÓN DA OBRA DE TUCÍDIDES. NÁRRASE A CHEGADA DE TIMÓCARES DENDE ATENAS E UNHA DERROTA NAVAL DOS ATENIENSES.

Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὑστερον ἦλθεν ἐξ ᾽Αθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας καì εὐθύς ναυμάχησαν αὖθις Λακεδαιμόνιοι καì Ἀθηναῖοι, ἐνίκησαν δ᾽ Λακεδαιμόνιοι ἡγουμένου Ἀγησανδρίδου. NOTAS: 1. Θυμοχάρης, -ου, ὁ: Timócares. 2. Ἀγησανδρίδας, -ου, ὁ: Agesándridas, participio absoluto. 3. ἔχων ναῦς ὀλίγας: o participio do verbo ἔχω: máis acusativo pódese traducir pola preposición “con”. PREGUNTAS

1. Análise morfolóxica de ναυμάχησαν e ἡγουμένου . 2. Análise sintáctica dende Μετὰ até o punto alto. 3. Etimoloxía. Define e relaciona con palabras do texto: metafísica, polifacético, oligarquía.

2.ALCIBÍADES RECOMENDA LOITAR AOS ATENIENSES

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ἀλκιβιάδης ἐκκλησίαν ποιήσας παρεκελεύετο αὐτοῖς ὅτι ἀνάγκη εἴη καì ναυμαχεῖν καì πεζομαχεῖν καì τειχομαεῖν· οὐ γὰρ ἔστιν, ἔφη, χρήματα ἡμῖν τοῖς δὲ πολεμίοις ἄφθονα παρὰ βασιλέως. PREGUNTAS

1. Analiza morfoloxicamente e declina ποιήσας. 2. Analiza sintacticamente παρεκελεύετο αὐτοῖς ὅτι ἀνάγκη εἴη καì ναυμαχεῖν καì πεζομαχεῖν καì τειχομαεῖν. 3. Helenismos de πολέμιος. 1


3. ALCIBÍADES DETIDO POR TISAFERNES E ENCERRADO EN SARDES, ESCAPA MÁIS TARDE CON MANTITEO

Μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης ἦλθεν εἰς ᾽Ελλήσποντον· ἀφικόμενον δὲ παρ᾽ αὐτòν μιᾷ τριήρει Ἀλκιβιάδην ξένιά τε καì δῶρα ἄγοντα συλλαβών εἶρξεν ἐν Σάρδεσι, φάσκων κελεύειν βασιλέα πολεμεῖν Ἀθηναίοις. ἡμέραις δὲ τριάκοντα ὕστερον Ἀλκιβιάδης ἐξ Σάρδεων μετὰ Μαντιθέου τοῦ ἁλόντος ἐν Καρίᾳ ἵππων εὐπορήσαντες νυκτòς ἀπέδρασαν εἰς Κλαζομενάς. PREGUNTAS

1. Análise morfolóxica de τριήρει, ἄγοντα, εἶρξεν 2. Análise sintáctica dende ἀφικόμενον ata Ἀθηναίοις. 3. Etimoloxía. Define e relaciona con palabras do texto: autobiografía, xenofobia, polémica.

4. ALCIBÍADES, TRAS REUNIR UN FORTE CONTINXENTE NAVAL, AGRUPA TODAS AS NAVES PARA EVITAR FILTRACIÓNS SOBRE O SEU NÚMERO. Ó DÍA SEGUINTE EMPRENDE TRAVESÍA EN BUSCA DOS PELOPONESIOS.

Τῇ δὲ προτεραίᾳ, ἐπειδὴ ὡρμίσαντο, τὰ πλοῖα πάντα καì τὰ μικρὰ συνήθροισε παρ᾽ ἑαυτόν, ὅπως μηδεìς ἐξαγγείλαι τοῖς πολεμἱοις τò πλῆθος τῶν νεῶν, ἐπεκήρυξέ τε, ὅς ἄν ἁλίσκηται εἰς τò πέραν διαπλέων, θάνατον τὴν ζημίαν. NOTAS.-1. ἐξαγγείλαι: inf. aor. activo de ἐξαγγέλλω. PREGUNTAS

1.

Análise morfolóxica de ὡρμίσαντο e ἐπεκήρυξέ.

2.

Análise sintáctica até τῶν νεῶν.

3.

Indica derivados actuais de πάντα, μικρὰ e θάνατον. 2


5. OS ATENIENSES AMURALLAN CRISÓPOLE DE CALCEDONIA E ESTABLECEN UNHA ADUANA.

Ἐντεῦθεν δ᾽ ἀφικόμενοι τῆς Καλχηδονíας εἰς Χρυσόπολιν ἐτείχισαν αὐτήν, καì δεκατευτήριον κατεσκεύασαν ἐν αὐτῇ, καì τὴν δεκάτην ἐξέλεγον τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πλοίων, καì φυλακὴν ἐγκαταλιπόντες ναῦς τρίακοντα καì στρατηγὼ δύο, Θηραμένην καì Εὔμαχον, τοῦ τε χωρίου ἐπιμελεῖσθαι καì τῶν ἐκπλεόντων πλοίων καì τι ἄλλο δύναιντο βλάπειν τοὺς πολεμίους. NOTAS._ 1. ἀφικόμενοι: part. aor. de ἀφικνέομαι 2. στρατηγὼ δύο: dual, “dous xenerais” PREGUNTAS

1.

Analiza e separa en elementos morfolóxicos ἐτείχισαν e κατεσκεύασαν.

2.

Relaciona con termos do texto e define: decápodo, náutico e estratexia.

6.EXPEDICIÓN DO REI AXIS DENDE DECELEA ATÉ CASE AS MURALLASS DE ATENAS. RESPOSTA DE TRASILO.

Περí δὲ τούτους τοὺς χρόνους Θρασύλλου ἐν Ἀθήναις ὄντος Ἆγις ἐκ τῆς Δεκελείας προνομὴν ποιούμενος πρòς αὐτὰ τὰ τείχη ἦλθε τῶν Ἀθηναίων· Θράσυλλος δὲ ἐξαγαγὼν Ἀθηναίους καì τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ πόλει ὄντας ἅπαντας παρέταξε παρὰ τò Λύκειον γυμνάσιον, ὡς μαχούμενος, ἄν προσίωσιν. ἴδων δὲ ταῦτα Ἄγις ἀπήγαγε ταχέως, καί τινες αὐτῶν ὀλίγοι τῶν ἐπì πᾶσιν ὑπò τῶν ψιλῶν ἀπέθανον. Notas._1. Θράσυλλος, -ου, ὁ: Trasilo. 2. Ἆγις, -ιδος, ὁ: Axis, rei de Esparta. 3. Δεκελεια, -ας, ἡ: Decelea. 4. ἐξαγαγών: part. aoristo de ἐξάγω. 5. Λύκειον, -ου , τό: o Liceo, ximnasio de Atenas. 6. ἄν προσίωσιν: se seguían acercándose. 7. ἀπήγαγε: aor. ind. de ἀπάγω. PREGUNTAS 3


1. Analiza morfoloxicamente ποιούμενος, τείχη, ὄντας e παρέταξε. 2. Qué tipo de estrutura sintáctica é Θρασύλλου ἐν Ἀθήναις ὄντος? 3. Define e relaciona con palabras do texto: perímetro, cronoloxía e acrópole.

7. INUTILIDADE DE ILLAR ATENAS POR TERRA, SE SEGUE RECIBINDO VÍVERES POR MAR.

Ἆγις δὲ ἐκ τῆς Δεκελείας ἰδὼν πλοῖα πολλὰ σίτου εἰς Πειραῖα καταθέοντα, οὐδὲν ὄφελος ἔφη εἶναι τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ πολὺν ἤδη χρόνον Ἀθηναίους εἴργειν τῆς γῆς , εἰ μή τις σχήσοι καì ὅθεν ὁ κατὰ θάλατταν σῖτος φοιτᾷ· κράτιστον τε εἶναι καì Κλέαρχον τòν Ραμφίου πρόξενον ὄντα Βυζαντίων πέμψαι εἰς Καλχηδόνα τε καì Βυζάντιον. NOTAS._ Ἆγις, -ιδος, ὁ: Axis, rei de Esparta. 2. Δεκέλεια, -ας, ἡ: Decelea. 3. Πειραιεύς, -εως, ὁ: Pireo, porto de Atenas. 4. σχήσοι: opt. fut. de ἔχω. 5. Κλέαρχος, -ου, ὁ: Clearco, xeneral espartano. 6. Ραμφíας, -ου, ὁ: Ranfias. 7. Βυζάντιος, -α, -ον: bizantino. 8. Καλχηδών, -ονος, ἡ: Calcedón. 9. Βυζάντιον, ου Βυζάντιον, ου, τό: Bizancio.

PREGUNTAS

1. Analiza morfoloxicamente e enuncia as seguintes formas verbais: ἰδὼν e πέμψαι. 2. Indica derivados actuais dos seguintes termos gregos: polifonía, xeólogo, talasocracia.

8. ALCIBÍADES, ANTES DE REGRESAR, ASEGÚRASE DE QUE ATENAS ESTÁ BEN DISPOSTA PARA CON EL.

ἐπεὶ δὲ ἑώρα ἑαυτῷ εὔνουν οὖσαν καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ᾑρημένον καὶ ἰδίᾳ μεταπεμπομένους τοὺς ἐπιτῇδείους, κατέπλευσεν εἰς τὸν Πειραιᾶ ἡμέρᾳ ᾗ Πλυντήρια ἦγεν ἡ πόλις, τοῦ ἕδους κατακεκαλυμμένου τῆς ᾽Αθηνᾶς, ὅ

4

τινες οἰωνίζοντο


ἀνεπιτήδειον εἶναι καὶ αὐ καὶ τῇ πόλει. ᾽Αθηναίων γὰρ οὐδεὶς ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ οὐδενὸς σπουδαίου ἔργου τολμήσαι ἄν ἅψασθαι. NOTAS._1. ἑώρα: imperfecto de ὁράω 2. οὖσαν: part. Predicativo, refírese á cidade de Atenas. 3. Πειραιεύς, -εως, o(: o Pireo, porto de Atenas. 4. Πλυντήρια, -ων, τὰ: as Plinterias. Festas atenienses na que se lavaban os ornamentos da estatua de Atenea. 5. ἦγεν: celebraba.

PREGUNTAS

1. Análise sintáctico dende o principio ata ἡ πόλις. 2. Análise morfolóxico de εὔνουν, ᾑρημένον, ᾗ. 3. Define e relaciona con palabras do texto: hemeroteca, enerxía, autóctono.

9. ALCIBÍADES DESEXA SER XULGADO INMEDIATAMENTE DAS ACUSACIÓNS DE IMPIEDADE.

ἐθέλοντες δὲ τότε κρίνεσθαι παραχρῆμα τῆς αἰτίας ἄρτι γεγενημένης ὡς ἠσεβηκότος εἰς τὰ μυστήρια, ὑπερβαλλόμενοι οἱ ἐχθροì τὰ δοκοῦντα δίκαια εἶναι ἀπόντα αὐτòν ἐστέρησαν τῆς πατρίδος· ἐν ᾧ χρόνῳ ὑπò ἀμηχανíας δουλεύων ἠναγκάσθη μὲν θεραπεύειν τοὺς ἐχθίστους, κινδυνεύων ἀεì παρ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀπολέσθαι. NOTAS._ 1. ἐθέλοντες: participio absoluto, referido a Alcibíades. 2. ὡς ἠσεβηκότος: “de que cometera impiedade”. 3. ἠναγκάσθη: aor. ind. pasivo de ἀναγκάζω. 4. παρ᾽ ἑκάστην ἡμέραν: “cada día”.

PREGUNTAS

1. Análise morfolóxico de ἐθέλοντες, κρίνεσθαι e γεγενημένης. 2. Define e relaciona con palabras do texto: etiología, mistérico e cardioterapia.

5


10. ALCIBÍADES DEFÉNDESE NO CONSELLO E NA ASEMBLEA E É PROCLAMADO XEFE ABSOLUTO.

ἐν δὲ τῇ βουλῇ καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπολογησάμενος ὡς οὐκ ἠσεβήκει, εἰπὼν δὲ ὡς ἠδίκηται, λεχθέντων δὲ καὶ ἄλλων τοιούτων καὶ οὐδενὸς ἀντειπόντος διὰ τὸ μὴ ἀνασχέσθαι ἄν τὴν ἐκκλησίαν, ἀναρρηθεὶς ἀπάντων ἡγεμὼν αὐτοκράτωρ, ὡς οἷος ὤν σῶσαι τὴν προτέραν τῆς πόλεως δύναμιν, πρότερον μὲν τὰ μυστήρια τῶν ᾽Αθηναίων κατὰ θάλατταν ἀγόντων διὰ τὸν πόλεμον, κατὰ γῆν ἐποίησεν ἐξαγαγὼν τοὺς στρατιώτας ἅπαντας. NOTAS._ 1. ἀπολογησάμενος: refírese a Alcibíades. 2. ὡς: conj. Completiva, introduce un matiz subxectivo, “co argumento de que..”. “en la idea de que...”. 3. λεχθέντων: part. aor. pas. de λέγω. 4. inf. aor. medio de ἀνέχω. 5. part. aor. pas. de ἀναγορεύω. 6. οἷος τ᾽ εἶναι: ser capaz. 7. ἐξαγαγὼν de ἐξάγω.

PREGUNTAS

1. Análise sintáctico desde πρότερον μὲν até o final. 2. Análise morfolóxico de ἀπολογησάμενος, ἠσεβήκει e σῶσαι. 3. Define e relaciona con palabras do texto: apoloxía, hexemonía, termodinámica.

11. BATALLA DAS ARXINUSAS . OS PELOPONESIOS, VENCIDOS, FUXEN A FOCEA E QUÍOS.

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐναυμάχησαν χρόνον πολύν, πρῶτον μὲν ἁθρόαι, ἔπειτα δὲ διεσκεδασμέναι. ᾽Επεὶ δὲ Καλλιχρατίδας τε ἐμβαλούσης τῆς νεὼς ἀποπεσὼν εἰς τὴν θάλατταν ἠφανίσθη Πρωτόμαχος τε καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τῷ δεξιῷ τὸ εὐώνυμον ἐνίκησαν, ἐντεῦθεν φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο εἰς Χίον, πλείστων δὲ καὶ εἰς Φώκαιαν.

6


NOTAS: 1. Καλλιxρατίδας, -ου, ὁ: Calicrátidas, xeneral espartano. 2. Πρωτόμαxος, -ου, ο (: Protómaco, xeneral ateniense. 3. τῷ δεξιῷ: ala dereita. 4. Χíος, -ου: Quíos, illa do Exeo, fronte a Asia Menor. 5. Φώκαια, -ας, ἡ· Focea, cidade de Xonia.

PREGUNTAS

1. Análise morfolóxica de ἐναυμάχησαν, διεσκεδασμέναι, τῆς νεὼς. 2. Análise sintáctica dende Μετὰ até o punto. 3. Etimoloxía. Define e relaciona con palabras do texto: metamorfose, prototipo, talasoterapia.

12.OS ESTRATEGOS ATENIENSES ENVÍAN A BUSCAR LAS NAVES AFUNDIDAS E OS SEUS HOMES

Ἔδοξε δὲ καὶ τοῖς τῶν ᾽Αθηναίων στρατηγοῖς ἑπτὰ μὲν καὶ τετταράκοντα ναυσὶ Θηραμένην τε καὶ Θρασύβουλον τριηράρχους ὄντας καὶ τῶν ταχιάρχων τινὰς πλεῖν ἐπὶ τὰς καταδεδυκυίας ναῦς καὶ τοὺς ἐπ ᾽ αὐτῶν ἀνθρώπους, ταῖς δὲ ἄλλαις ἐπὶ τὰς μετ ᾽᾽Ετεονίκου τῇ Μυτιλήνῇ ἐφορμούσας, ταῦτα δὲ βουλόμένους ποιεῖν ἄνεμος καὶ χειμὼν διεκώλυσεν αὐτοὺς μέγας γενόμενος· τροπαῖον δὲ στήσαντες αὐτοῦ ηὐλίζοντο. NOTAS. 1. Θηραμένης, -ου, ὁ· Terámenes. 2. Θρασύβουλος, -ου, ὁ· Trasíbulo. ᾽Ετεόνικος, -ου, ὁ· Eteónico. 4. Μυτιλήνη, -ης, ὁ·Mitilene, cidade principal da illa de Lesbos.

PREGUNTAS

1. Análise sintáctica dende o comezo até ἀνθρώπους. 2. Análise morfolóxica de καταδεδυκυίας, ἐφορμούσας, γενόμενος. 3. Etimoloxía. Define e relaciona con palabras do texto: ortodoxia, antropofaxia e anemómetro. 7


13. EN ATENAS DETENSE ÓS ESTRATEGOS E ACÚSASELLES DE NON RECOLLER ÓS NÁUFRAGOS.

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν ᾗ τῶν στρατηγῶν κατηγόρουν ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης μάλιστα, δικαίους εἶναι λόγον ὑποσχεῖν διότι

οὐκ ἀνείλοντο τοὺς

ναυαγούς. Ὅτι μὲν γὰρ οὐδενὸς ἄλλου καθήπτοντο, ἐπιστολὴν ἐπεδείκνυε μαρτύριον ἥν ἔπεμψαν οἱ στρατηγοὶ εἰς τήν βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον., ἄλλο οὐδὲν αἰτιώμενοι ἤ τὸν χειμῶνα. NOTAS. 1. Θηραμένης, -ους, ὁ: Terámenes. 2. ὑποσχεῖν: inf. aor. de ὑπέχω. ὑπέχειν λόγον: dar unha razón ou unha explicación.

PREGUNTAS

1. Análise sintáctico dende o comezo ata ναυαγούς. 2. Análise morfolóxico de ἐγένετο, καθήπτοντο, ἥν. 3. Etimoloxía. Define e relaciona con palabras do texto: epistolografía, protomártir, demagoxia.

14. TRAS DISCUTIR SE SE XULGA ÓS ESTRATEGOS EN CONXUNTO OU POR SEPARADO, PROCÉDESE Á VOTACIÓN.

Ταῦτ᾽ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμην κατὰ τὸ Καννωνοῦ ψήφισμα κρίνεσθαι τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον· ἡ δὲ τῆς βουλῆς ἦν μιᾷ ψήφῳ ἅπαντας κρίνειν. Τούτων δὲ διαχειροτονουμένων τὸ μὲν πρῶτον ἔκριναν τὴν Εὐρυπτολέμου· NOTAS. 1. Εὐρυπτόλεμος, -ου, ὁ: Euriptólemo. 2. γραφεῖν γνώμην: presentar por escrito unha moción. 3. Καννωνός, -οῦ, ὁ: Canono, ateniense que deu nome a un decreto xudicial. 4. Μενεκλῆς, -εους, ὁ: Menecles, demagogo ateniense. 5. ἡ διαχειροτονία, -ας: votación a man alzada. 8


PREGUNTAS

1. Análise morfolóxico de ἔγραψε, κρίνεσθαι, ἔκριναν. 2. Etimoloxía. Define e relaciona con palabras do texto: telégrafo, andróxino, octosílabo.

15.OS ATENIENSES RETÍRANSE CARA MÁDITO.

᾽Εγγύς γενομένων τῶν Ἀθηναίων ἐμάχοντο ἀπό τε τῶν νεῶν καì τῆς γῆς μέχρι οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέλευσαν εἰς Μάδυτον πρὸς τò ἄλλο στρατòπεδον οὐδεν πράξαντες. PREGUNTAS

1. Analiza sintácticamente dende ᾽Εγγύς ata τῆς γῆς. 2. Analiza morfoloxicamente γενομένων, ἀπέλευσαν e πράξαντες. 3. Define e relaciona con palabras do texto: logomaquia, náusea e pragmatismo.

16. OS ATENIENSES PARTEN CARA SESTO.

Συμφράξαντες δὲ τὰς ναῦς οἱ Πελοποννήσιοι καὶ παραταξάμενοι πρòς τῇ γῇ ἐμάχοντο. Ἀθηναῖοι δὲ ἀπέπλευσαν, τριάκοντα ναῦς τῶν πολεμίων λαβόντες κενας καì ἅς αὐτοì ἀπώλεσαν κομισάμενοι, εἰς Σηστόν. PREGUNTAS

1. Analiza morfoloxicamente λαβόντες e ἀπέπλευσαν. 2. Define e relaciona con palabras do texto: apoxeo, cenotafio e polémica.

LIBRO II

9


1. LISANDRO DECIDE ATACAR POR SORPRESA ÓS ATENIENSES EN EGOSPÓTAMOS Λύσανδρος δ ᾽, ἐπεὶ

ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς ᾽Αθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ᾽

αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, τά σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν, ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ ᾽ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. NOTAS: 1. Λύσανδρος: almirante espartano ó final da Guerra do Peloponeso. 2. ἐκβεβηκότας: part. perf. do verbo ἐκβαίνω. 3. ἐσκεδασμένους: part. perf. de σκεδάννυμι. 4. Χερρόνησος, -ου: o Quersoneso. 5. τοὔμπαλιν: τὸ ἔμπαλιν. 6. ἆραι: inf.. aor. de αἴρω, dependente de εἶπε.

PREGUNTAS

1. Análise sintáctico dende o comezo ata ἀντανῆγεν. 2. Análise morfolóxico de ἐπιπλέουσι, ὅπερ, ἐποίουν. 3. Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: políglota, semáforo, taquicardia.

2. LISANDRO APODÉRASE PRACTICAMENTE DE TODA A FLOTA ATENIENSE.

Κόνων δὲ

ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς

βοηθεῖν κατὰ κράτος.

Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ᾽ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν. NOTAS: 1. Λύσανδρος: Lisandro, almirante espartano ó final da Guerra do Peloponeso. 2. Κόνων, -ωνος: Conón, xeneral ateniense. 3. ἀνήχθησαν: aor. pas. de ἀνάγω. 4. ἡ 10


Πάραλος: a Páralo, nave sagrada ateniense que se encargaba de cursar mensaxes oficiais. PREGUNTAS

1. Análise sintáctico de Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. 2. Análise morfolóxico de ἐσήμηνεν, Διεσκεδασμένων, συνέλεξεν. 3. Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: teocracia, filantropía, cenotafio.

3.UNA VEZ DESTRUÍDA LA FLOTA ATENIENSE, LA TÁCTICA DE LISANDRO ES ENVIAR A TODOS LOS ATENIENSES A ATENAS, EN LA IDEA DE QUE ELLO PROVOCARÍA RÁPIDAMENTE LA FALTA DE PROVISIONES.

Λύσανδρος δὲ τε τούς φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλου ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ᾿ οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἄν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Notas._ 1. εἴ τινά που ἄλλου: “si a algún otro”. 2. Opt. Aor. de ὁράω (vid, εἴδω). 3. Part. 4. Πειραιεύς, -εως, ὁ: el Pireo.

4-CHEGA A ATENAS A NOTICIA DA DERROTA DA FLOTA.

Ἐν δὲ ταῖς ᾽Αθήναις τῆς Παράλου ᾽αφικομένης νυκτὸς ᾽ελέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων. ὥστ᾽ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων.

11


NOTAS: 1. Πάραλος, -ου ἡ: a Páralo, nave sagrada ateniense . 2. Πειραιεύς, -εως: o Pireo. 3 διῆκεν: aor. ind. de

διίημι. 4. ἐκοιμήθη: aor. pas. con valor medio. 5.

ἀπολωλότας: part. perf. de ᾽απόλλυμι. 6. οἷα : “as mesmas cousas que”. 7. Μηλίος, -α, -ον: melio, natural de Melos. 8. Ἱστιαιεύς, -έως: natural de Histiea, histieo. 9. Σκιωναῖος, -ου: natural de Escione, escioneo. 10. Τορωναῖος, -α, -ον: natural de Torona, toroneo. 11. Αἰγινήτης, -ου, ὁ : exineta, natural de Exina.

PREGUNTAS

1. Análise sintáctico de ata παραγγέλλων. 2. Análise morfolóxico de ᾽αφικομένης, ᾽ελέγετο, νομίζοντες. 3. Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: macroftalmo, heterosexual, monotonía.

5-CONDICIÓNS IMPOSTAS POLAS ESPARTANOS PARA FIRMAR A PAZ.

Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν

Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν

εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίτους κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ᾽αλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἄν ἡγῶνται. NOTAS: 1 οὐκ ἔφασαν: “dixeron que non”. 2. Partic. perf. de ἐργάζομαι. 3 ἐφ᾽ ᾧ: “a condición de que”. PREGUNTAS

1. Análise sintáctico de ata τῇ Ἑλλάδι. 2. Análise morfolóxico de ἔφασαν, γενομένοις, ἐποιοῦντο. 3. Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: megalomanía, necrópole, dodecaedro.

6- ACTUACIÓN DOS TRINTA TIRANOS.

12


Οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν μὲν ᾽επεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη· αἱρεθέντες δὲ ἐφ᾽ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καθ᾽ οὕστινας πολιτεύσοιντο, τούτους μὲν ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς. ᾽Έπειτα πρῶτον μὲν οὓς πάντες ᾔδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ᾽απὸ

συκοφαντίας ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς

κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας,

συλλαμβάνοντες ὑπῆγον θανάτου· NOTAS: 1. ᾑρέθησαν aor. pas. de αἱρέομαι 2. καθῃρέθη aor. pas. de καθαιρέω. 3 ἐφ᾽ ᾧτε: “a condición de que”. 4. ᾔδεσαν : pluscuamperfecto de οἶδα, con valor de imperfecto. PREGUNTAS

1. Análise sintáctico dende ᾽Έπειτα ata o final. 2. Análise morfolóxico de τείχη, συγγράψαι, πολιτεύσοιντο. 3. Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: tacómetro, barógrafo, tetrarquía. 7-OS TRINTA MATAN A TERÁMENES.

Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας·

Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη,

Θηραμένην τοῦτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον· ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγάγοντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε. NOTAS: 1. Θηραμένης, -ους, ὁ : Terámenes 2. Σάτυρος, -ου, ὁ: Sátiro. 3. Κριτίας, -ου, ὁ: Critias 4. οὗ: adv. a onde. PREGUNTAS

1. Análise sintáctico dende παραδίδομεν ata o final. 2. Análise morfolóxico de παραδίδομεν, ὑμῖν, κατακεκριμένον. 3. Define, indica outros helenismos e relaciona con palabras do texto: endecasílabo, isonomía e práctica.

13


8. LISANDRO COLLE DESPREVIDO A CONÓN E OS DEMAIS.

Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε. Λύσανδρος δ᾽ εὐθυς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν· δυμπαρᾑει δὲ καì Θώραξ τò πεζòν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδών τòν ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί· PREGUNTAS

1. Que usos do artigo coñeces en grego? Cales aparecen no texto? 2. Separa

os

componentes

destes

verbos:

συμπάρειμι,

ἀντανάγω,

ἀντιπαρατάσσομαι. 3. Explica as formas ἰδών, ἰδεῖν e κατιδών. Que relación gradan con εἶδον? Copia o enunciado do verbo ὁράω. 4. Helenismos de ἄνθρωπος. Con que palabra relacionarías polisemia e semáforo? 9. OS TRINTA DIFAMAN A TERÁMENES ANTE O CONSELLO POLA SÚA OPOSICIÓN.

Οἱ δ᾽ ἐμποδὼν νομίζοντες αὐτòν εἶναι τῷ ποιεῖν ὅ τι βούλοιντο, ἐπιβουλεύουσιν αὐτῷ, καì ἰδίᾳ πρòς τοὺς βουλευτας ἄλλος πρòς ἄλλον διέβαλλον ὡς λυμαινόμενον τὴν πολιτείαν. PREGUNTAS

1. En que xénero e número vai o artigo que acompaña a un infinitivo? 2. Que compostos do relativo ὅς, ἥ, ὅ coñeces? 3. Anota no teu caderno os usos de ὡς. 4. Helenismos de ἄλλος. Con que palabra do texto relacionas idiosincrasia e idiota ?

14


10. ÚLTIMOS MOMENTOS DE TERÁMENES ANTES DE SER EXECUTADO.

Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο· " Ἄν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ᾽, ἔφη, οἰμώξομαι;”. Καì ἐπεί γε ἀποθνᾑσκειν ἀναγκαζόμενος τò κώνειον ἔπιε, τò λειπόμενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· "Κριτίᾳ τοῦτ᾽ ἔστω τῷ καλῷ". Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν. PREGUNTAS

Conxuga o futuro e aoristo optativo activo do verbo πέμπω. Relaciona con palabras do texto lipotimia, afasia e tanatorio. Analiza morfoloxicamente οἰμώξομαι e εἰπεῖν.

15


16

Helénicas libro i ii enmaquetado