Page 1

A MULLER Grecia antiga


Ο xineceo: γυναικονῖτις 

Na Grecia antiga a muller dun cidadán ateniense estaba reducida ao fogar (οἶκος )

tiña as súas habitacións propias

Era considerada unha menor de idade

EN BIOLOXÍA ÚSASE O TERMO XINECEO PARA FACER REFERENCIA Á parte femInina DAS FLORES NAS pRantas ANXIOSPERMAS


VIDA POLÍTICA E SOCIAL 

Non participaba na vida política nin na vida social

non era cidadá e non estaban nin mellor nin peor consideradas que as demais categorías de marxinados.

non podía saír soa da casa, salvo en ocasións excepcionais (festivais ou funerais).


VIDA ECONÓMICA 

A efectos legais sempre dependía dun home, primeiro do seu pai e, xa casada, do seu home.

Non podía ter propiedades de seu


OUTRAS MULLERES: as heteras ( ἑταίρα) Tan só as heteras: 

soían asistir a banquetes

tiñan maior liberdade de movementos

formación intelectual

e mesmo control sobre cantidades importantes de diñeiro.


ASPASIA Y PERICLES

EN EL ESTUDIO DE FIDIAS


A situación en Esparta 

distinta Situación

As espartanas eran educadas no mesmo réxime que os homes

sometían os seus corpos a duras competicións atléticas, coa idea de ter fillos máis fortes.


A situación no período helenístico a situación da muller experimentou unha relativa melloría: 

adquire capacidade legal para obter beneficios de actividades económicas

unha educación elemental igual á dos homes.


VOCABULARIO RELACIONADO COA MULLER        

γυνή, γυναικός: muller κόρη, -ης: moza παρθένος, -ου: virxe, moza solteira γραῦς, -ός: ancián δούλη, -ης: escrava ἑταίρα, -ας: cortesá, compañeira θεραπαίνα, -ης: criada, escrava δεσποίνα, -ης: señora


EURÍPIDES, Medea, 220 ss. 

“De todos os seres que senten e coñecen, nós as mulleres somos as máis desventuradas, porque necesitamos comprar primeiro un home a costa de grandes riquezas e darlle o señorío dos nosos corpos... Non é honesto o divorcio nas mulleres, nin posible repudiar ao home; se conxenia connosco é envexable a vida, senón vale máis morrer. O home cando se atopa mal na casa, sae dela e libérase na do amigo. Pero a necesidade obríganos a non pór a nosa esperanza máis que en nós mesmos. Verdade é que din que pasamos a vida no fogar libres de perigos, e que eles pelexan coa lanza; pero pensan mal, preferiría eu embrazar tres veces o escudo que parir unha soa vez... Unha muller soe estar chea de temor e é covarde para contemplar a loita e o ferro, pero cando ve lesionados os dereitos do seu leito, non hai mente máis asasina”


A muller e a mitoloxía 

Todas as figuras mitolóxicas femininas tiñan liberdade de movementos e mesmo se enfrontaron aos deuses.

No mundo divino hai diversos tipos de mulleres: a deusa da guerra (Atenea), a da caza (Ártemis), e a da agricultura (Deméter).


Α muller e a mitoloxía PANDORA 

A primeira muller da mitoloxía grega foi modelada e adornada polos deuses a imaxe e semellanza das deusas. Puxéronlle o nome de Pandora que significa “todos os dons”


PANDORA 

Foi enviada por Zeus a Prometeo como vinganza por telo enganado. A curiosidade levouna a abrir unha caixa na que Prometeo tiña encerrados todos os males. Cando puido cerrala, só quedaba dentro a esperanza.


Ἀφροδίτη 

Unha deusa que non respecta nin a homes nin a deuses (Ἀφροδίτη ) Venus, deusa da beleza feminina e do amor.

Naceu da escuma do mar (ἄφρος )

Esposa de Hefesto

Da súa relación con Ares nace Eros e da súa unión co mortal Anquises nace Eneas (vinculado coa fundación de Roma)

O seu verdadeiro amor foi o mortal Adonis.


INVESTIGACIÓN •

Consulta por qué Medea ve lesionados os seus dereitos e a quen asasina como vinganza.

Pandora foi a primeira muller. ¿Que puntos de unión atopas entre Pandora e a Eva bíblica?.

¿Quen é o autor da obra “O nacemento de Afrodita ”?. Describe a escena mitolóxica indicando os nomes das figuras mitolóxicas. ¿Que outras obras de temática mitolóxica realizou este autor?.

Explica quen foron as Gracias, as Horas, Eneas, Hermafrodito e Príapo.

Di o significado de: andróxino, misóxino, xinecólogo, hetera, afrodisíaco, venéreo, priapismo e hermafrodita. Relaciona os anteriores vocábulos cos termos gregos dos que proceden.

Hai tres nomes de mulleres que dalgunha maneira destacaron na Antigüidade, SAFO, ASPASIA e FRINÉ. Fai unha breve ficha biográfica de cada unha delas.

¿Cal é a posición na que aparecen as Gracias na arte?. ¿Como se chamaban?

¿Que deusas participan no xuízo de Paris?.

LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN GRECIA  

mujer en el mundo antiguo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you