Page 1

Sai smalci;rajai italietei, kas

beidzamcs gadus dzlvo ParTze, ir 57 gadi" Lielakais stereotips, ar k0 vir;ai sava CzTv6 bijis jacTnas, * pariiecTba, ka patissTba

karjeras sieviet* ir vTrietis svarkos. Nekadu spâ‚Źka vai varas pazTmrju, stcriskums un sievi$kTba * tre ir

Batidiello ierodi biznesa. Sakurne stradajusi Denone r^narketinga joma, vel6k desrnit gadus bijusi Vichy zlmola rnarketinga direktore, 201 '1 " gada pievienojas

/V/OS grupai {tajA ietilpst ne tikai !nstitut Esthederm, bet arl Blodeffna un FffiT Purl kfr projektu rnenedlere, bet kop$ 2fr12. Uada ir /V"4O"S grupas viceprezrdente un /nsfitut {sthed*rm prezidente "

- Kads ir j[su

pirmais iespaids par Latvijas sievietem? * 7ez liekulibas - bieZi nenakas sastapt tik daudz smaidTgu cilv6ku, Jums

ir paveicies

- estdtiskas

medicTnas specialisti Latvija i r oti p rog resivi . Redzu , f

ka skaistuma jedziens Seit sakrTt ar to, kads tas ir lnstitut Esthederm. Es to sauktu pat zen attieksmi unikala, dabiska pieeja

foti reti gadas, ka Latviju apmeklE tik augsta ranga skaisturna industrijas bosi. kada ir frandu kosmEtikas zimola lnstitut Esthederm prezidente Lorenca BatidZello. SANTA| bija ekskluziva iespeja ar vi;ru parundties - par skaistuma un dzives formulam.

72Eftmta

janvaris 2014

-

katrai adai individuali. Tas n ozim e o pti m izet vis u s labos procesus, kas taja norit jau dabiski, Musu grupas Tpa5nieks Lans Noels Torels pirms 35 gadiem ar Sadu pieeju bija pionieris. Kosm6tikas jomas likumi tad paredzOja stradat tikai ar epidermas virsdjo slani. Biolo0ija ir da udz dzilSka. To uz savas Sdas apliecina arT pats Torels, kurS kopS

l t_ F a l LLI

a Z

LU

LU

J r{ t_ LU L_

a

LLI

L-

t) J

m

l

o_

Z.

o F o LL


b6rnlbas bija clnTjies ar saules izraisTtu asu adas

reakciju Tolaik bija divas at5KirTgas pieejas: iedeguma (melanina jeb adas dabiskas aizsardzTbas) raSanas sp6cTga stimuld5ana vai

arT

arkartlgi spdclg a aizsardzlba. Bet saule ir dzlvel Tap6c

nevajag pilnTgi aizsargat adu no saules; ja to daram par dau dz,

la zaud6 ieradumu

attiecTbas ar sauli, tapat kd

ar edienu, ir foti vesellgas

arl mentalajai labklajTbai. Atceros, mazai esot, t6tis ved a uz jU ru oti ag ri no rita vai p6c pieciem vakara.

ar kosmetiku?

paradumi skaistumam un

Man bija 12 vai 13 gadu, kad mammas masa atb ra u ca cie m os u n atved a

pienirTu un losjonu adas tTrTSanai. Tagad tu saksi par

sevi rUpeties, virTa teica. Labi atceros zTmolu - tas bija Vichy no L'Oreal. Pirmais kr6ms, ko sev nopirku, bija IpaSi mitrinoSs no Clinique. Protams, tagad man ir

stradat saules gaisma. - Ka jus lietojat sauli?

- Uzskatu, ka labas

Tas ietver ari [dens iek5[<igu lieto5anu? - Es dau dz dzeru udeni, kadu litru diena. Tas ir veselTgi, bet negarant6

-

Torels uzskatTja, ka adai japalldz but draugos ar

sauli, nevis jdclnas pret to. M6r(is bija atrast pa reizo saules devu. Beidzamos 5-6 gadus arl dermatologi maina viedokli, apgalvojot - mums

barjera. Tomer, ja par to nerUpOjas, 5T barjera sarUk. Aizsargat adu, kad esi jauna, nozlm6 lietot savai adai piemerotu labas kvalitates tTroSo kosmOtiku ik dienu. - Ka sakas j[su attiecibas

nepiecie5amas sp6cTga kas

atbildes. Mana vecuma adai vajag vairak palTdzTbas, lai ta sevi atjaunotu. Man ir programma: divus mdne5us stradaju pie viena aspekta

(piemeram, pigmentacijas plankumiem), p6c tam nornainu produktu un

f

-

m

itrinatu

ad u.

- Kadi vel ir j[su ikdienas veselibai?

-

Cen5os saglabat labu ru sta rp d a rb u ,

lTdzsva

gimeni un personTgajam aktivitatem, veltltam pratam un (ermenim. lepriek5 mana meditacija bija skrie5ana, piedalljos maratonos . Ziema vai vasara - modos se5os rlta, la i skrietu. Bei dzamos gadus skrie5anu aizstaju ar jog u. Tas ir 10-20 m in Utes no rTtiem majas. Pirms pieciem gadiem apmekleju meditacijas kursus lndija. Meditacija ta nav sp6ja ilgu laiku pavadTt lotosa poza, bet gan prasme sava prata radTt

brvu telpu, lai fautu ienakt

sasniegt efektu , ka uz sekundi vai dalam prats ir bnvs no domam. Esot stresa, skrienot darbos, elpa ir sekla Td nav diez ko veselTga attieksme pret pratu un (ermeni. Ja darba gruts mirklis, ta vieta, lai satraukuma strauji un sekli elpotu, es ieturu pauzi, dzi]i paelpoju, u n drlz situacija atrisinas, jo es saglabaju skaidru pratu, lai ieraudzTtu izeju. Daireiz

m6s piefaujam kludas tikai tap6c, ka zaudejam speju ieturet distanci, lai nonaktu pie log iskiem secinaju m iem. Manuprat, mes bieZi cen5amies darlt visu ar stei dzamibas attieksmi. Tas nen ozlmd izda rTt la bi. Tas

nozime darTt steiga. Kaut da\reiz var izdarlt vairak ar mazaku efektivitati. Agrak centos par katru cenu atrisindt problOmu, bet tagad saprotu, ka da\reiz

Nekad dzTvd m6r(tiecTgi un ilgsto5i saulojusies neesmu. I

Man patlk uzturdties sau16, bet kaut ko darit, piem6ram, skriet vai pastaigaties. Protams, pareiza aizsardztba ir nepiecie5ama, jo ada ir barjera starp arpusi un iekSpusi. Runa nav tikai par sauli. Mes elpojam caur adu, ta absorbe visu. Tada klimata, kads ir Latvija, ada ir rUpTgi jasarga. Kad ara ir auksti, iek5a silts, SIs vides mainot, adai ir 5oks, ko dienas laika ta piedzivo vairakkart. Par to, lai adu nemitigi netraumdtu, p6jas ja u ag ra vecu ma, uzskatu, no B-10 gadiem. - Pastav viedoklis: io agrak jd ru

sak lietot kosmetiku, jo ada k![st no tas atkarigaka un pati var k;Ut slinka. - Musu pirma aizsardziba ir Udens un elfas sajaukums, kas ir ada. Ta ir dabiska

Klimate, ka ds ir Latvije, 5da ir rI plg i jasa rgA Kad e re ir a uksti, iek5e silts, tai ir Soks. I

stradaju pie citas nev6lamas pazTmes nover5anas.

Vai varat dot vispareju ieteikumu, ka r[peties par adu, lai g[tu labakos

-

rezultatus?

- Pirmkart,

respektdt

dabisko aizsardzTbu Pamats ir laba tTri5ana, bet ar to vien nepietiek. MitrinaSana ir pirma atbilde labai, veselTgai adai. Mums, piemdram, ir produkts Eau Cellulaire sprejs, kas ir kopija cilv6ka SUnu Udenim. To vairakkart izsmidzinot dienas garuma, jus palldzat adai dzlvot vajadzlgaja Udens dau dzuma,

jaunam lietam un idejam. Ja prats lr parak pilns, tas nav iespejams. Vel viens labs paradums ir reizi vai divas neddla lasTt par kaut ko jau n u, ar darbu nesaistTtu. - Vai j[su amata viegli padodas atbrivot pratu no domam? - Nepavisam, bet palidz elpo5ana. lndija skolotajs uz katru no mums paskatljas un pateica vienu vardu. Aizverot acis, es atkartoju 5o vardu. Kad atkarto, atkarto, atkarto desmitiem reiLu, citas domas vienkar5i pamet galvu, ir tikai 5is vards galva, un var palaimdties

ir v6rts pateikt - es Sodien beidzu darbu un eju gul6t, rTt

es radTSu risinajumu foti

vienkar5a, bet iedarblga metode. -V

- J[s sava pozicija to varat atf

auties.

- Kad es saku stradat, man

bija 22. Un jau tad es atklaju 5o likumsakarTbu, tikai vdl parak bieZi neizmantoju. Man bija drosme pateikt, ka es izdarT5u labako savu sp6ju robeZas. Tagad

jauniem cilv6kiem redzu divu veidu attieksmi. Viena nav nozTmes, cik liela ir probl6ma, cik lieli ir mani centieni, cik laika tas prasTs,

Ermra janvaris

20i473


bet es atradT5u risinajumu Otra - es izdarl5u, cik atri iesp6jams, bet nav obligati, ka tas bUs labakais rezultats. Bet, ja tu izdarTsi mazliet v6la k, bet kva litatTva k, viqri redzes lTmeni, kas ir augstSks. Mums ja iemacas aizsargaties no citu spiediena. Tas ir slikts ieradums - visu laiku teikt, ka viss ir steidzams. !

m6s stradajam atvdrta planojuma biroja, mums ir daii galdi, katrs atrod vietu, kur v6las s6d6t. Es arT esmu turpat - kope ar parejiem. Ta ir biivTba bUt kopa, nav fiziskas barjeras. Bet, ja starp cilv6kiem nav f izisku durvju, tad nav arT mentalu durvju. Biroja ir liela virtuve, pusdienu laikE daudzi tur komunice, cen5oties iepazTties cita, personTgaka limenT. Tas pa lldz vieg la k

komandas motive5anai? - PiemOram, ierodoties I nstitut Esth ed e rm, tu r bija klasisks birojs ar sadalTtam telpam. Tagad

l*Fkm*a

janvaris 2014

dzives pieredze. Parak ilgu savas dzTves dafu es darTju to, ko no manis gaida citi, lldz kaut kas negaidTti mainTjas, es pajautaju sev, ko es patiesam v6los. ZOl, ka tik v6lu, man bija pari 40.

Vai atceraties mirkli, kad, skatoties spoguh,

jo tu iepazTsti otra redzdjumu.

apjautat - nepiel[dzamais vecums ir klat?

Ta nav darba

- Protams.

ka g 0t rezu ltatu Katrs cilv6ks ir kompanijas speks. Ja tu ieliec virT u savu domu centra,

konteksta radi5ana

f

-

Ap 40 vai 45 gadu vecumu apjautu, ka

5ana, tas ir atS[irlgs veids,

komanda. Tap6c mans galvenais uzdevums ir radlt kontekstu, kura talants sp6j izgaismoties. - Ka konkreti izpauZas

iet dzifak sevT. Sis nav viegls laiks, bet bagatino5s. Es oti mTlu savu darbu, r're naudas, bet cilv6ku del Man tagad ir 57, un bez liekulTbas varu alzrl, ka Sis ir labakais vecums, jo ir tik bagata

sastrddaties,

ro m a ntiz6-

Man ir teiciens, ja man ir stunda, lai glabtu pasauli, es 55 minUtes veltl5u laba jautajuma atra5anai un piecas atbildei. Labs jautajums ir svarTgakais, bet mes steidzamies p6c atbildes. StTvs DZobss, ar kuru man dzTvO laimOjies komunic6t, ir teicis, ka m6s sp6jam izdarTt labako, tikai ja gustam prieku no ta, ko daram. Man svarlga ir motivdta un prasmiga

- lr, bet b05ana vienai palldz

.

saku lidzinaties mammai. Ta jau saka, jums japaskatas, kam esat vizuali tuvaki tevam vai matei -, un japiev6r5 uzmanTba, ka vi;riem atklajas vecuma pazTmes. Attieclgi jau laikus v6rts Tpa5i parUp6ties par -

Vr

kada frandu Zurnala, un ta ir mana parlieclba. Katra ir skaista ka individualitate. arT

Vai moderna kosmetika driz aus 50 gados izskatlties ka 30 dabiska ce!a? - Ja mds paskatamies uz mat6m un vecmamiryam, 50-60 gados vifas izskatTjas citadi neka sievietes 50-60 gadu vecumd tagad.

-

f

Sievietes dzTves vidOjais ilgums tagad ir 83, bet pirms gadsimta bija 55. MedicTna dava gadus dzlvei, bet kosmetikas industrija strada, lai pieS(irtu Siem gadiem kvalitati.Tapdc ada ir jaatbalsta ar augstvdrtigu kosm6tiku, kas respektd to ka unikalu ekosistemu, imitdjot dablgi norito5os dzTvlbas procesus SUnas un izmantojot pa5as

adas resursus,lai ta labi

saglabatos ilgak. Kadas parmairyas

-

skaistuma industrija redzat piecu gadu perspektiva?

I

Ja man ir stunda, tai gtebtu .pasa u.[[, es 55 m in utes veltrSu jautejuma atraSana r un precas atbildei* I

tad vari rast veidu, ka attlstlt

STm

kompaniju.

se

-

Kdds ir grafiks?

j[su darba

-

Cefos ap se5iem no rTta. Jog a, daZreiz palasu, sagatavojos darbadienai.

Astonos esmu biroja un parasti beidzu darbu ap astoryiem vaka ra, reizdm, bet reti - ap se5iem. Jau divus gadus dzTvoju Parlze, bet mana gimene Vlilana. Savu ka

rt m eita tagad

parcdlusies uz Londonu. Ta es cef oju starp ParTzi, Milanu, Londonu u. c. - Nav gr0ti but Sfirtai?

zonam, lai nov6rstu

kas:

Redzu un ticu, ka

dabiska pieeja, bet plastisko operaciju

attTstTsies

-

Vai kadreiz biju5as domas sevr kaut ko mainit? - Nekad. Es pat matu krasu neesmu mainijusi. Respek-

tdju katra izv6les

-

brlvTbu,

bet pati esmu par dabisku pieeju. Biju Soketa, redzot video par sejas liftingu. PaliSana zem adas ar adatam man a izpratn6 ir iejauk5anas identitate. Es nestradaju, lai sievietes padarTtu skaistas, es stradaju, jo sievietes ir skaistas. Ta pirms gada teica Lans Noels Torels, sarTemot balvu ka gada virietis no

6ra pamazam beigsies. Beidzamos trls gadus jau atkal ir vGrojams est6tiskas medicTnas uzvaras gajiens. - Vai j[taties skaista? - Nekad neesmu sevi uzskatTjusi par skaistu. Esmu sev teikusi - o. es Sodien labi izskatos, no manis staro energija. Tds man tie5am ir daudz! Ja, es labi jUtos savd ada. Un vienm6r esmu jutusi, ka cilv6ki mani pienem manas pozitlvas

attieksmes del

r

Lorenza batigello santa 2013 intervija  

Ļoti reti gadās, ka Latviju apmeklē tik augsta ranga skaistuma industrijas bosi, kāda ir franču kosmētikas zīmola Institut Esthederm prezide...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you