Issuu on Google+


Portfolio 2012-2013 Graduat Superior en disseny Escola Elisava

Estefanía Martí Fernández


Continguts Contenidos Espais interiors Espacios interiores

Lligams

1-4

Vivenda espai de treball

5-8

Showroom Lékué

9-12

Stand Lékué

13-16

Hotel Sant Pau

17-23

Prototips maquetes Prototipos maquetas Testos del dessert

24-26

La carpa

27-29

30-32

Onades

Mobiliari Mobiliario La cadira

33-35

Il·luminació Iluminación L’elegància del barret

36-40


“L’instint social dels homes no es basa en l’amor a la societat, sinó en la por a la soledat.” “El instinto social de los hombres no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad.” Arthur Schopenhauer

Briefing L’Ajuntament de Barcelona va encarregar la rehabilitació

d’una planta baixa de l’Eixample de 184,5 m , com a espai de lleure per a la gent de la tercera edat. 2

El Ayuntamiento de Barcelona encargó la rehabilitación de una planta baja del Eixample de 184,5 m2, como espacio de ocio para la gente de la tercera edad.

amb la col·laboració de con la colaboración de

Anna Llopart

1


Situació Moltes vegades, sentir-se estimat, desitjat, necessitat Target Quan ens fem grans també necessitem activar en cons-

en vers els altres ens reconforta. Tots aquests aspectes donen més sentit a la vida. Sense el contacte entre els essers humans, els problemes es poden incrementar, tant a nivell psíquic com físic.

tància els nostres sentits perquè segueixin responent. La millor manera és, reunir-se amb persones que pateixen les mateixes o semblants condicions i compartir experiències fins a establir lligams.

Situación Muchas veces, sentirse querido, deseado, necesitado por los

Cuando nos hacemos mayores también necesitamos activar en constancia nuestros sentidos para que sigan respondiendo. La mejor manera es, reunirse con persones que sufren las mismas o semejantes condiciones i compartir experiencias hasta establecer vínculos.

demás nos reconforta. Todos estos aspectos dan más sentido a la vida. Sin el contacto entre los seres humanos, los problemas pueden incrementarse, tanto a nivel psíquico como físico.

Lloc de reunió, debat i solució terapèutica

amb tractaments alternatius de cromo teràpia, per a malalties físiques i trastorns emocionals, la musico teràpia per a l’estimulació psicomotriu i coordinació i paisatges naturals per a la relaxació.

Lugar de reunión, debate y solución terapeutica

con tratamientos alternativos como cromo terapia, para enfermedades físicas y trastornos emocionales, la musico terapia para la estimulación psicomotriz y coordinación y paisajes naturales para la relajación.

2


Detall mobiliari primera sala Detalle mobiliario

A cada espai es van desenvolupar una sèrie d’activitats que es trobaven lligades. Primerament, una àrea de registres per a escollir les activitats. Seguidament, una recepció d’atenció al client, amb tota la informació adient per poder començar les activitats.

En cada espacio se desarrollaron una serie de actividades que se encontraban vinculadas. Primeramente, una área de registros para escoger las actividades. Seguidamente, una recepción de atención al cliente, con toda la información adecuada para poder empezar las actividades.

La primera sala contenia un espai de lectura i debats de diverses temàtiques referents a la tercera edat.

La primera sala contenía un espacio de lectura y debates de diversas temáticas referentes a la tercera edad.

Finalment, la última sala com a espai de relaxació on s’impartíen les teràpies alternatives per a solucionar les problemàtiques.

Finalmente, la última sala funciona como un espacio de relajación y donde se impartían terapias alternativas para solucionar las problemáticas.

3


A peu de carrer a l’establiment es divisa un ròtul retroil·luminat. Al entrar hi ha col·locada una lluminària de cables de fibra òptica amb control automàtic i una àrea de registres telemàtica. A pie de calle en el establecimento se divisa un rótulo retroiluminado., Al entrar hay colocada una luminaria de cables de fibra óptica con control automático y una área de registros telemática.

La primera sala contenia un mobiliari específic, seients composats per plaques de cartró guix (pladur) corbat acabat en blanc lacat. Les plaques s’uneixen amb costelles de pi. Per a l’unió d’altures s’utilizen uns perfils quadrats tubulars d’acer inoxidable.

Última sala habilitada per a les teràpies alternatives amb una graderia de seients que recorre tot l’espai. La construcció és la mateixa que el mobiliari de la primera sala. S’afegeix un moble estanteria que incorpora televisors. Al fals sostre s’introdueix una lluminària domòtica per a crear diferents situacions ambientals.

La primera sala contenía un mobiliario específico, asientos compuestos por placas de cartón hieso (pladur) curvado acabado en blanco lacado. Las placas van unidas con costillas de pino. Para la unión de alturas se utiliza unos perfiles cuadrados tubulares de acero inoxidable.

Última sala habilitada para las terapias alternativas con una graderia de asientos que recorre todo el espacio. La construcción és la misma que el mobiliari de la primera sala. Se añade un mueble estantería que incorpora televisores. En el falso techo se introduce una luminária domótica para crear diferentes situaciones ambientales.

4


Briefing

El projecte a realitzar suposava una vivenda de 45 m2 on s’havien de complir uns requisits. La principal condició consistia en un espai amb la introducció del concepte despatx/oficina.

El proyecto a realizar suponía una vivienda de 45 m2, donde se habían de cumplir unos requisitos. La principal condición consistía en un espacio con la introducción del concepto despacho/oficina.

5


Situació En aquests darrers anys, l’espai de treball s’ha tras- Concepte El punt de partida va començar amb una tassa. A

Vivenda individual per a treballar i reunir-se

Situación En éstos últimos años, el espacio de trabajo se ha trasla-

Vivienda individual para trabajar y reunirse

lladat a casa. Amb un horari flexible, amb més comoditats, que ha suposat un estalvi de temps i desplaçament.

dado en casa. Con una flexibilidad de horarios, más comodidades, que han supuesto un ahorro de tiempo y desplazamientos.

través de la seva rotació va generar tot l’espai, esdevenint-se un embolcall que recollia tot l’espai, dividint per un costat la zona de treball i per l’altra incorporant un espai de cuina i un de privat (bany).

que uneix una zona de treball i un habitatge convencional únicament en un espai. que une una zona de trabajo y un hábitat convencional en un solo espacio.

Concepto El punto de partida empezó con una taza. A través de su rotación se generó todo el espacio, produciéndose un envoltorio que recogía todo el espacio, dividiendo por un lado la zona de trabajo y por el otro incorporando un espacio de cocina y uno privado (aseo). 6


En aquesta planta rectangular prenia rellevancia l’espai de treball, de tal manera que el mobiliari s’adaptava a tota l’estancia. Aprofitant cada racó per a poder treballar en diferents condicions. Es va introduïr ls mur un conjunt de finestres i al fals sostre una claraboya a la taula de treball i reunions perque es gaudis d’una il·luminació natural durant tot el dia.

A

A’

D

D-D’

D’

C’ B-B’

C-C’

B’

C

A-A’

B

En esta planta rectangular tomaba relevancia el espacio de trabajo, de tal manera que el mobiliario se adaptaba en toda la estancia. Aprovechando cada rincón para poder trabajar en diferentes condiciones. Se introdujo el en muro un conjunto de ventanas y el el falso techo una claraboya en la mesa de trabajo y reuniones para que se disfrutara de una limuninación natural durante todo el dia.

7


A l’entrada a la vivenda es preveia tot l’espai de forma continua i amb el mateix tractament de materials, excepte el bany que es tancava i rebía un tractament diferenciat.

Es produïen diferents situacions de treball, tant individualitzat (escriptori i racó) com en conjunt (taula de reunions). En el dormitori, el llit contenia un capçal que amagava l’armari per a les peces de roba.

En la entrada a la vivienda se preveía todo el espacio de manera continua y con el mismo tratamiento de materiales, excepto el aseo que se cerraba y recibía un tratamiento diferenciado.

Se producían diferentes situaciones de trabajo, tanto individualizado (escritorio y rincón) como en conjunto (mesa de reuniones). También contaba con una estantería biblioteca, para guardar y archivar documentos. En el dormitorio, la cama contenía un cabezal que escondía el armario para las prendas de ropa.

El tancament del bany consistia en una xapa corba metàl·lica que seguia recobrint fins l’acabament del mur del fons. Es va escollir el metall, perquè és un material amb magnetisme, el qual podia funcionar com a mural per a la col·locació de material, mapes, notes, etc. Una superfície alternativa per a poder treballar d’una manera més dinàmica. El cerramiento del aseo consistía en una chapa curva metálica que seguía recubriendo hasta acabar el muro del fondo. Se escogió el metal, porque es un material con magnetismo, el cual podía funcionar como mural para la colocación de material, mapas, notas, etc. Una superfície alternativa para poder trabajar de una manera más dinámica.

8


Briefing

El showroom s’emplaçava a una planta baixa de 200m2 a l’’Eixample de Barcelona. Aquest, havia de complir amb una capacitat per a sis treballadors (dos cuiners, dos dissenyadors i dos de marketing).

El showroom se emplazaba en una planta baja de 200m2 en el Eixample de Barcelona. Éste, había de cumplir con una capacidad para seis trabajadores (dos cocineros, dos diseñadores y dos de marketing).

amb la col·laboració de con la colaboración de

Anna Digon

9


Situació Per la marca de productes Lékué es va oferir un espai Concepte Es va escollir la “piñata” com a mostra de la filo-

polivalent per donar-li un cert reconeixement i posicionament dins de la ciutat de Barcelona. Amb la finalitat d’apropar als assistents al món de la cuina a través de la innovació d’utensilis per a cuinar.

Situación Para la marca de productos Lékué, se ofreció un espacio

polivalente para darle un cierto reconocimiento y posicionamiento dentro de la ciudad de Barcelona. Con la finalidad de acercar a los asistentes en el mundo de la cocina a través de la innovación de utensilios para cocinar.

sofia de Lékué, sobre els valors de reunió, cel·lebració i diversió que té el fet de cuinar amb els seus productes.

Concepto

Se escogió la “piñata” como muestra de la filosofía de Lékué, sobre los valores de reunión, celebración y diversión que tiene el hecho de cocinar con sus productos.

Showroom espai de treball, demostracions i promoció

flexible i multifuncional per tal d’adaptar-se com a espai de treball, reunió, recerca i a la vegada poder organitzar esdeveniments de promoció per a visites.

Showrrom espacio de trabajo, demostraciones y promoción

flexible y multifuncional para poder adaptarse como espacio de trabajo, reunión, búsqueda y a su vez poder organizar eventos de promoción para visitas.

10


D’ A-A’

C-C’

A B

C

Per al tractament de l’espai es va tenir en compte l’aspecte d’emfatitzar el producte per sobre de tot. Així doncs, es convertia en un espai neutral, on s’intensificaven els colors de les lluminàries de cada espai i els productes de la marca. En total, es contemplava una recepció d’atenció al públic, una sala de treball conjuntament amb un taller de maquetació de prototips, una sala de reunions privada, uns lavabos i una cuina de planta oberta amb una biblioteca diàfana per a la recerca i estudi de nous projectes.

Para el tratamiento del espacio se tuvo en cuenta el aspecto de enfatizar el producto por encima de todo. Así pues, se convertía en un espacio neutral, donde se intensificaban los colores de las luminarias de cada espacio y de los productos de la marca. En total, se contemplaba una recepción de atención al público, una sala de trabajo conjuntamente con un taller de maquetación de prototipos, una sala de reuniones privada, uns aseos y una cocina de planta abierta con una biblioteca diáfana para la búsqueda y estudio de nuevos proyectos.

D-D’

D

B-B’

11


Zona de treball amb una taula conjunta i un espai de taller al fons per a realitzar els prototips. Per tal d’influenciar i recordar la filosofia de la marca, es van col·locar unes lluminàries, que a través de la seva coloració i flux de llum generaven una atmosfera diferenciada.

La zona de biblioteca disposava d’unes prestatgeries per a investigar i documentar-se i un seient sofà, que a través de la seva forma permetia la possibilitat d’aïllament o reunió. Al fons, s’accedia directament a la zona d’experimentació i mostres (cuina), amb un ampli tauell proveït de prestatges per a mostrar i resguradar els productes.

Zona de trabajo con una taula conjunta y un espacio de taller al fondo para realizar los prototipos. Para influenciar y recordar la filosofía de la marca, se colocaron unas luminarias que a través de su coloración y flujo de luz generaban una atmosfera diferenciada.

La zona de biblioteca disponía de unas estanterías para investigar y documentarse y un asiento sofà, que a través de la su forma permitía la posibilidad de aislamiento o reunión. Al fondo, se accedía directamente a la zona de experimentación y muestras (cocina), con una amplia mesa provista de estanterías para mostrar y resguardar los productos.

Façana exterior al local, amb un conjunt de finestres des de les quals es poden veure totes les àrees de treball que s’efectuaven al interior. Fachada exterior al local, con un conjunto de ventanas desde las cuales se pueden ver todas las áreas de trabajo que se efectuaban en el interior.

12


Briefing

Consistia en un stand amb una superfície de 88 m2, que tenia que acollir una zona de cuina, d’atenció al públic, reunions i emmagatzematge.

Consistía en un stand con una superficie de 88 m2, que tenía que acoger una zona de cocina, de atención al público, reuniones y almacén.

13


Situació Per la marca de productes Lékué es va oferir un espai Concepte Per a la presentació de la marca d’utensilis de cuina

polivalent per donar-li un cert reconeixement i posicionament dins de la ciutat de Barcelona. Amb la finalitat d’apropar als assistents al món de la cuina a través de la innovació d’utensilis per a cuinar.

Situación Para la marca de productos Lékué, se ofreció un espacio

polivalente para darle un cierto reconocimiento y posicionamiento dentro de la ciudad de Barcelona. Con la finalidad de acercar a los asistentes en el mundo de la cocina a través de la innovación de utensilios para cocinar.

Lékué es va introduir el concepte d’envoltori. A partir dun dels seus productes com es el roller, pren protagonisme i entra a formar part de l’estructura de l’stand.

Concepto Para la presentación de la marca de utensilios de cocina

Lékué se introdujo el concepto de envoltorio. A partir de unos de sus productos como es el roller, toma protagonismo y entra a formar parte de la estructura del stand.

Stand espai de reunió, demostracions i promoció

per a exhibir una marca i potenciar els seus valors, i a la vegada mostrar la capacitat tant funcional com formal de la qualitat del material amb el qual es fabriquen els seus productes.

Stand espacio de reunión, demostraciones y promoción

para exhibir una marca y potenciar sus valores, y a su vez mostrar la capacidad tanto funcional como formal de la calidad del material con el cual se fabrican sus productos.

14


En aquest stand, es recollia al centre un mostrador taula per als visitants i treballadors. Aquest, amb dos nivells se separa per un costat la zona de demostració culinaria i la zona de reunió entre els treballadors.

A

A’

B

B’

D-D’

D

En aquest stand, es recollia al centre un mostrador taula per als visitants i treballadors. Aquest, amb dos nivells se separa per un costat la zona de demostració culinaria i la zona de reunió entre els treballadors. Al fals sotre es van penjar els productes per mostrar-los i palpar-los. Finalment, al fons s’ha situava un panell amb imatges retroil·luminades de l’experiència i els usos del material, que a la vegada amagava una habitació d’emmagatzematge i resguard dels productes i pertenències dels treballadors.

D’

C’ B-B’

C-C’

C

A-A’

Al fals sotre es van penjar els productes per mostrar-los i palpar-los. Finalmente, al fondo se situaba un panel con imágenes retroiluminadas de la experiencia y los usos del material, a su vez escondía una habitación de almacen y resguardo de los productos y pertenencias de los trabajadores.

15


A partir de les possibilitats del mateix material que Lékué fabrica els seus productes (silicona platí) es va formar un revestiment arquejat amb el roller. Es recolzava amb uns panells i parets divisòries, un fals sostre continu i finalment un paviment. El mobiliari es revestia també de silicona del roller, per a que públic pogués percebre a través del tacte el material. A partir de las posibilidades del mismo material que Lékué fabrica sus productos (silicona platino) se formó un revestimiento arqueado con el roller. Se apoyaba con unos paneles y paredes divisorias, un falso techo continuo y finalmente un pavimento. El mobiliario es revestía también de silicona del roller, para que el público pudiera percibir a través del tacto el material.

16


Briefing

L’encàrrec consistia en reformar part de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona en un gran hotel per a treballadors investigadors en l’àmbit medicinal.

El encargo consistía en reformar parte del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona en un gran hotel para trabajadores investigadores del ámbito medicinal.

amb la col·laboració de con la colaboración de

Anna Digon

17


A la planta soterrani es trobava l’spa, els vestuaris i el despatx de l’hotel. L’spa es distribuia depenent del conjunt de columnes de la planta. Les piscines d’aigua calenta es formaven a l’eix central amb un entarimat de fusta que conduía a la sauna per una banda i per l’altre extrem als vestidors i el despatx.

En la planta sótano se encontraba el spa, los vestuarios y el despacho del hotel. El spa es distribuía dependiendo del conjunto de columnas de la planta. Ls piscinas de agua caliente se formaban en el eje central con un entarimado de madera que conducía a la sauna por una banda y por el otro extremo los vestidores y el despacho.

18


La primera planta recollia una entrada amb accessos als demés pisos i frontalment a un pati exterior. A mà esquerra la recepció per al registre, sala d’espera i recollida de maletes. A mà dreta l’accedia al soterrani per escales, i seguidament la zona del bar. Més endavant i al final de la planta el restaurant es repartia en dues naus i dividit per la cuina, l’antiga capella de l’edifici.

La primera planta recogía una entrada con accesos a los demás pisos y frontalmente a un patio exterior. A mano izquierda la recepción para el registro, sala de espera y recogida de equipaje. A mano derecha se accedía al sótano por escaleras, y seguidamente la zona de bar. Más adelante y al final de la planta el restaurante que se repartía en dos naves y dividido por la cocina, antigua capilla del edificio.

19


La segona i tercera planta es distribuien les habitacions individuals i dobles. Aquestes, a l’entrada contenien un armari per a la roba que amagava el bany posterior, un escriptori i un dormitori. El perímetre de les habitacions es regia per diferents diagonals inclinades, provocant una sensació de dinamisme al llarg del recorregut del passadís.

La segunda y tercera planta se distribuían las habitaciones individuales y dobles. Éstas, en la entrada contenían un armario ropero que escondía el baño posterior, un escritorio y un dormitorio. El perímetro de las habitaciones se rigían por diferentes diagonales inclinadas, provocando una sensación de dinamismo a lo largo del recorrido del pasillo.

20


La tercera planta seguia exactament la mateixa disposició i distribució de les habitacions individuals i dobles que hi havia a la segona planta. Es repartien a cada planta dotze habitacions, tant individuals com dobles. Les quatre habitacions del extrem nord disposaven ademés d’una terrassa exterior.

La tercera planta seguía exactamente la misma disposición y distribución de las habitaciones individuales y dobles que había en la segunda planta. Se reparttían en cada planta doce habitaciones, tanto individuales como dobles. Las cuatro habitaciones del extremo norte disponían además de una terraza exterior.

21


A l’última planta altell, es repartien les estàncies familiars. La primera nau constava de dues estàncies i la següent nau, d’una estància amb la bugaderia de l’hotel. Les habitacions contenien una sala d’estar central amb una retícula de formes circulars on es repartien els diferents espais: una cuina, dues habitacions, un bany i un menjador que comunica amb la terrassa.

En la última planta altillo, se repartían las estancias familiares. La primera nave constaba de dos estancias y la siguiente nave, de una estancia y la lavandería del hotel. Las habitaciones familiares contenían una sala de estar central con una retícula de formas circulares donde se repartían los diferentes espacios: una cocina, dos habitaciones, un baño y un comedor que se comunica con una terraza.

22


Detall de la zona restaurant que s’equipava amb taules per als comensals i uns tauells de suport pel servei de cuina. Al eix central prenia rellevància una bancada de forma circular amb un centre floral i una lluminària que recollia una serie de taules. En els perímetres la bancada seguia el recorregut.

Detall del passadís cap a les habitacions de la segona i tercera planta Per a generar un recorregut més dinàmic, es van introduir unes inclinacions, que produïen un espai irregular a les habitacions. Aquest disseny es va integrar a l’arquitectura de l’edifici, en l’acabament de les parets divisòries incorporant un envidrament que permetia veure les voltes del sostre.

Detall del model d’habitacions dobles a la segona i tercera planta. A partir d’aquestes inclinacions, a l’espai interior de l’habitació es va desenvolupar d’una forma irregular. A l’entrada de l’habitació, primer hi tenia lloc un armari encastat que al fons amagava el bany. Al fons l’habitació disposava d’un escriptori que seguia el recorregut de la paret divisòria i un llit doble recolzat de dos tauletes auxiliars.

Detalle de la zona restaurante que se equipaba con mesas para los comensales y unos mostradores para el servicio de cocina. En el eje central tomaba relevancia una bancada de forma circular con un centro floral i una luminaria que recogía una serie de mesas. En los perímetros, la bancada seguía el recorrido.

Detalle del pasillo a las habitaciones de la segunda y tercera planta. Para generar un recorrido más dinámico, se introdujeron unas inclinaciones, que producían un espacio irregular a las habitaciones. Este diseño se integró en la arquitectura del edificio, en la finalización de las paredes divisorias incorporando un acristalamiento que permitía ver las bóvedas del techo.

Detalle del modelo de habitaciones dobles en la segunda y tercera planta. A partir de estas inclinaciones, en el espacio interior de la habitación se desarrolló de una forma irregular. En la entrada de la habitación, primero tenía lugar un armario empotrado que en el fondo escondía el baño. El fondo de la habitación disponía de un escritorio que seguía el recorrido de la pared divisoria y una cama doble con mesas auxiliares.

23


Briefing A partir de l’elecció d’una retícula de la naturalesa, en aquest

cas una zona àrida, es tenien que introduir una sèrie de paràmetres per a arribar a originar una estructura.

A partir de la elección de una retícula de la naturaleza, en éste caso una zona árida, se tenían que introducir una serie de parámetros hasta llegar a originar una estructura. Posteriormente, con el modelo establecido se pensaba una aplicación, de tal manera, que con éste orden, la función no influyera en el diseño.

amb la col·laboració de con la colaboración de

Anna Digon

24


9

Els primers passos consistien a trobar les formacions de cada polígon irregular i trobar el seu punt mig. Seguidament, es formaven diagonals i es repetia el procés dos cops més, fins trobar un altre polígon i un altre. Per aixecar el dibuix en un volum es va prendre els perímetres de de cada figura. El volum s’aixecava punt per punt.

10

Los primeros pasos consistían en encontrar las formaciones de cada polígono irregular y encontrar su punto medio. Seguidamente, se formaban diagonales y se repetía el proceso dos veces más, hasta hallar otro polígono y otro. Para levantar el dibujo en un volumen se tomó los perímetros de cada figura. El volumen se levantó punto por punto.

25


Per a la construcció del volum, es va seccionar, de tal manera que es produïa en diferents nivells que es van tallar amb una màquina làser. El disseny es va dibuixar amb autocad, es va extruïr amb rhinoceros i per al tall amb l’aser, es van crear unes plantilles amb illustrator. Para la construcción del volumen, se seccionó, de tal manera que se producía en diferentes niveles que se cortaron con una máquina láser. El diseño se dibujó con autocad, se extruyó con rhinoceros y para el corte en láser. se crearon unas plantillas con illustrator.

El material emprat consistia en plaques de fusta de tres mil·límentes, on es formaven plantilles que anaven amb ordre i numerades per al seu muntatge. Un cop fetes, es muntaven superposades a partir d’unes marques s’enganxaven amb cola blanca.

A l’hora d’escollir una aplicació, es va tenir en compte la situació de la fotografia inicial, on es mostrava la terra infèrtil i esquerdada degut a la sequedat. Es va contraposar aquesta situació, per donar-li una funció de test, que s’havia de presentar en parcs i jardins a una escala entre dos i cinc metres de llarg.

El material utilizado consistía en placas de madera de tres milímetros, donde se formaban plantillas que iban en orden y numeradas para su montaje. Una vez hechas, se montaban superpuestas a partir de unas marcas y se pegaban con cola blanca.

A la hora de escoger una aplicación, se tuvo en cuenta la situación de la fotografía inicial, donde se mostraba la tierra infértil y agrietada debido a la sequedad. Se contrapuso esta situación, para darle una función de maceta, que se había de presentar en parques y jardines a una escala entre dos y cinco metros de largo.

26


Briefing

L’objectiu d’aquest projecte era aconseguir una estructura partint com a punt d’inici de l’anàlisi de les línies de moviment que generem al caminar.

El objetivo de este proyecto era conseguir una estructura partiendo como punto de inicio del análisis de las líneas de movimiento que generamos al andar.

amb la col·laboració de con la colaboración de

Alexandra de Requesens

27


La corba es dividia en diferents punts i s’unien amb línies fins a un costat del rectangle. Després es dibuixaven unes linies verticals sobre els punts. Aquestes mesuraven la distància del punt amb el costat contrari del rectangle. A l’altre costat també es van dibuixar unes línies que resseguien la corba. A partir d’aquí, es va crear un volum i per últim es va seccionar cada dos mil·límetres i es va buidar fins a convertir-se en perfils.

La curva se dividií en diferentes puntos y se unían con línias hasta un lado del rectángulo. Después se dibujaban unas línias verticales sobre los puntos. Estas medían la distancia del punto con el lado contrario del rectángulo. Al otro lado también se dibujaron unas línias que reseguían la curva. A partir de aquí, se creó un volumen y por último se seccionó a dos milímetros y se vació hasta a convertirse en perfiles.

28


Per a la seva construcció, es van generar unes plantilles de cartromat de tres mil·límetres de gruix.

Es van numerar i ordenar els perfils per al seu muntatge i seguidament es va tallar amb la màquina làser.

Es va partir en dues meitats. Les seccions es recollien de tres en tres i s’unien amb unes pestanyes amb cola blanca.

Para su construcción, se generaron unas plantillas de cartrón at de tres milímetros de grueso.

Se numeraron y ordenaron los perfiles para su montaje y seguidamente se cortó con la máquina láser.

Se partió en dos mitades. Las secciones se recogían de tres en tres y se unían con unas pestañas con cola blanca.

L’aplicació final es va definir com a carpa per a l’exterior, ja que es va partir de l’anàlisi de les línies de moviment que generem al caminar. Un lloc de pas, per resguardar-se dels dies assolellats. La aplicación final se definió como carpa para el exterior, ya que se partió del análisis de las línias de movimento que generamos al caminar. Un lugar de paso, para resguardarse de los días soleados.

29


Briefing A partir d’una corba aleatòria inscrita en un rectangle es va

experimentar amb valors per poder arribar a construir una estructura. En aquest cas, es va esdevenir una estructura que recordava les onades del mar, a partir d’aquest referent, es va desenvolupar la seva aplicació.

A partir de una curva aleatoria inscrita en un rectángulo se experimentó con valores para poder llegar a construir una estructura. En este caso, se produjo una estructura que recordaba las olas del mar, a partir de éste referente, se desarrolló su aplicación.

30


Es va dibuixar un corba aleatòria inscrita en un rectangle. En aquest cas es va repetir i desplaçar. Seguidament, les dues corbes es van dividir en 51 punts i es van unir amb línies fins arribar al perímetre del rectangle per un costat. Les línies verticals d’aquest lateral s’extreien a partir de les diferents distàncies entre la corba base i el perímetre. Finalment, es van generar dos volums, l’estructura i la base i es van seccionar.

Se dibujó una curva aleatoria inscrita en un rectángulo. En este caso se repitió y desplazó. Seguidamente, las dos curvas se dividieron en 51 puntos y se unieron con líneas hasta llegar al perímetro del rectángulo por un lado. Las líneas verticales de este lateral se extraían a partir de las diferentes distancias entre la curva base y el perímetro. Finalmente, se generaron dos volúmenes, la estructura y la base y se seccionaron.

31


Es va construïr amb 150 peces intercalades, les de gran format amb unes pestanyes de forma triangular. S’enganxaven amb cola blanca ambdues cares (numerades al vèrtex inferior), seguint la corbatura central. El material empreat per a prototip era cartomat de dos mil·límetres de gruix. Se construyó con 150 piezas intercaladas, las de gran formato con unas de pestañas de forma triangular. Se pegaban con cola blanca por las dos caras (numeradas al vértice inferior), siguiendo la curvatura central. El material utilizado para el prototipo era cartónmat de dos milímetros de grueso.

Les mides de la maqueta eren 300 milimetres d’allargada, d’amplada mínima 56,3 milimetres i de màxima 61,2 milimetres. El punt més alt era 127 milimetres i el més baix uns 82,6 milimetres. Las medidas de la maqueta eran 300 milímetros de alargada, de anchura mínima 56,3 milímetros y de máxima 61,2 milímetros, El punto más alto era 127 milímetros y el más bajo unos 82,6 milímetros.

Finalment, l’aplicació que s li va donar a va ser com a seient públic al passeig marítim de Barcelona, fent referència directa al mar. Finalmente, en la aplicación que se le dió fue como asiento público en el paseo marítimo de Barcelona, haciendo referencia directa al mar.

32


Briefing El propòsit era dissenyar una cadira i els seus encaixos amb

la única condició que no podia ni cargolar-se, ni enganxar-se. A partir d’aquí, es pensa en diferents unions i s’acaben formalitzant els encaixos prenent els gestos de les mans entrellaçades.

El cometido era diseñar una silla y sus encajes con la única condición que no podía ni atornillarse ni pegarse. A partir de aquí, se piensa en diferentes uniones y se acaban formalizando los encajes tomando los gestos de las manos entrelazadas.

33


Per al disseny dels encaixos es van estudiar les diferents maneres d’entrellaçar els dits de les mans. Finalment, es van decidir uns encaixos dentats amb incisions per encaixar entre si.

Para el diseĂąo de los encajes se estudiaron las diferentes maneras de entrelazar los dedos de las manos. Finalmente, se proponen unos encajes dentados con hendiduras para encajarse entre sĂ­.

La cadira es composava per sis peces, dos siluetes de la cadira, un seient, un respatller i dos suports per a les potes per mantenir la estabilitat.

La silla se componĂ­a por dos siluetas de la silla, un asiento, un respaldo y dos soportes para las patas para mantener la estabilidad.

34


Detall dels encaixos dentats amb incisions encaixats. El procediment de muntage era el mateix per a totes les peces. Començant des de la base fins arribar al seient i respatller.

Vista frontal i de perfil del conjunt de la cadira. El material emprat per a la cadira va ser fusta d’okume de 30 mil·límetres de gruix.

Vistes rotació del conjunt de a cadira Amb la condició dels encaixos amb un sol material, la cadira tenia la gran propietat de transportar-se amb la facilitat, de poder montar-se i desmontar-se en qualsevol moment.

Detalle de los encajes dentados con hendiduras encajadas. El procedimiento de montaje era el mismo para todas las piezas. Empezando desde la base hasta llegar al asiento y el respaldo.

Vista frontal y de perfil del conjunto de la silla. El material utilizado para la silla fue madera de Okume de 30 milímetros de grueso.

Vistas rotación del conjunto de la silla Con la condición de los encajes con un solo material, la silla tenía la gran propiedad de transportarse con facilidad, de poder montarse y desmontarse en cualquier momento.

35


Briefing Proposta d’il·luminació de la galeria Tagomago de Barcelona. Exposava el treball del artista artesà Javier Arteta, concretament l’exhibició de les seves pintures i barrets peculiars.

Propuesta de iluminación de la galería Tagomago de Barcelona. Exponía el trabajo del artista artesano Javier Arteta, concretamente la exhibición de sus pinturas y sombreros peculiares.

amb la col·laboració de con la colaboración de

Anna Digon

36


Situació En aquests darrers anys, l’espai de treball s’ha tras- Concepte El punt de partida va començar amb una tassa. A

Vivenda individual per a treballar i reunir-se

Situación En éstos últimos años, el espacio de trabajo se ha trasla-

Vivienda individual para trabajar y reunirse

lladat a casa. Amb un horari flexible, amb més comoditats, que ha suposat un estalvi de temps i desplaçament.

dado en casa. Con una flexibilidad de horarios, más comodidades, que han supuesto un ahorro de tiempo y desplazamientos.

través de la seva rotació va generar tot l’espai, esdevenint-se un embolcall que recollia tot l’espai, dividint per un costat la zona de treball i per l’altra incorporant un espai de cuina i un de privat (bany).

que uneix una zona de treball i un habitatge convencional únicament en un espai. que une una zona de trabajo y un hábitat convencional en un solo espacio.

Concepto El punto de partida empezó con una taza. A través de su rotación se generó todo el espacio, produciéndose un envoltorio que recogía todo el espacio, dividiendo por un lado la zona de trabajo y por el otro incorporando un espacio de cocina y uno privado (aseo). 37


Erco Optec Proyector ref. 72016.

Philips, Occu Switch detector de presència

Philips Bombeta Halògena

A les diferents sales, s’il·lumina banyant les pintures i alguns barrets amb els projectors de la galeria. S’afegeix un accessori de retall per il.luminar només des del perímetre del quadre. A l’última sala, és dissenyen unes lluminàries, on el flux de llum penetra per les fibres del barret fins a representar unes ombres a l’espai.

En las diferentes salas, se ilumina bañando las pinturas y algunos sombreros con los proyectores de la galería. Se añade un accesorio de recorte para iluminar en concreto, sólo desde el perímetro del cuadro. En la última sala, se diseñan unas luminárias, donde el flujo de luz penetra por las fibras del sobrero hasta representar unas sombras en el espacio.

38


Inventari per a l’exposició: col·lecció de barrets Inventario para la exposición: colección de sombreros

En les primeres sales el recolzament dels barrets era per mitja de penjadors a la paret o aquests de peu de fusta lacada en blanc perquè hi haguès més qualitat d’incidència de llum. En las primeras salas el apoyo de los sombreros era por medio de colgadores en la pared o estos de pie de madera lacada en blanco para que hubiera más calidad de incidencia de luz,

La lluminària dissenyada per a la última sala consistia en un con metàl·lic obscur que integrava una bombeta que obría a 30 graus amb poca intensitat (candeles) amb l’ajuda d’una lent. A la part inferior es trobava una reixeta per a la ventilació i extracció de calor. A la part superior s’encaixava una barilla metàl·lica per a la subjecció del barret. La luminaria diseñada para la última sala consistía en un cono metálico oscuro que integraba una bombilla que abría a 30 grados y con poca intensidad (candelas) con la ayuda de una lente. A la parte superior se levantaba una varilla metálica para la sujeción del sombrero.

39


Entrada al recinte de la galeria Tagomago, amb la intervenció dedicada als treballs de l’artista Javier Arteta. Sobretot, es va voler emfatitzar la manipulació dels materials que utilitza per als seus barrets. Entrada al recinto de la galería Tagomago, con la intervención dedicada a los trabajos del artista javier Arteta. Sobretodo, se quiso enfatizar la manipulación de los materiales que utiliza para sus sombreros.

Sala expositora que fusionava les obres pictòriques amb alguns dels barrets. S’il·luminava amb projectors d’Erco ancorats als carrils. Sala expositora que fusionaba las obras pictóricas con algunos de los sombreros. Se iluminaba con proyectores de Erco anclados a los carriles.

A l’última sala només hi havia enceses una lluminària per barret. A través del flux de llum s’interpretava la composició, la forma dels barrets, creant-se unes ombres que es projectaven a l’espai cobrant un cert protagonisme. En la última sala solo había encendidas una luminaria por sombrero. A través del flujo de luz se interpretaba la composición, la forma de los sombreros, creándose unas sombras que se proyectaban en el espacio cobrando un cierto protagonismo.

40


Emf Portfolio