Page 1

TIC 1-Definición. As TIC (Tecnoloxías da información e da comunicación) son o conxunto de tecnoloxías desenroladas para xestionar información e enviala dun lugar a outro. Inclúen as tecnoloxías para almacenar información e recuperala despois, enviar e recibir información dun sitio a outro ou procesar información para poder calcular resultados e elaborar informes. 2-Orixe. En 1958 Raht e Anderson desenrolaron o primeiro programa para a ensinanza dedicado dedicado a aritmética binaria. 3-Perspectivas. A perspectiva é que no ámbito educativo haxa a presencia das TIC. 4-Bibliografía(Links) http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html http://aportes.educ.ar/matematica/nucleo-teorico/influencia-de-las-tic/investigaciones-sobre-suaplicacion-en-el-ca mpo-educativo/historia_de_las_tic_principale.php


CC-BY-SA (FranciscoJJ)

Tic  

Traballo de Tic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you