Page 80

Et lagermarked i store endringer AV: DAG-JØRGEN SALTNES

Nærhet til kundene er den desidert viktigste faktoren når bedrifter skal finne nye lagerlokaler.

D

et er i DNB Næringsmeglings ­store brukerundersøkelse innenfor l­ ager og logistikk at lager­brukerne ­forteller hva som er det viktigste når de skal velge ­lokaler og beliggenhet. DNB N ­ æringsmegling har intervjuet 15 av de største logistikk­ brukerne i Oslo og Akershus (Posten, Post­ Nord, DHL, Brødrene Dahl, Elkjøp, Kolonial. no, Kid Interiør, Asko, XXL, Eletro­importøren, Rema 1000, Europris, Nille, Wittusen & ­Jensen og Kuehne + Nagel). De disponerer til sammen 800 000 kvadratmeter lager i Oslo og Akershus og beskriver et marked i både sterk vekst og med store endringer KRAV TIL NYERE BYGG «Netthandelen trekkes frem som den s­ tørste enkeltfaktoren til den sterke veksten, og overvekten av selskapene påpeker at de både har og vil få økt lagerbehov som følge av økt netthandel. Økt netthandel har videre gitt høyere krav til rask og effektiv distribusjon,

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | MARKED

og stadig flere aktører ser det som en ­absolutt nødvendighet å automatisere hele eller ­deler av lagerdriften», skriver DNB Nærings­ megling i rapporten. Hele 80 prosent av selskapene i under­ søkelsen forventer økt automatisering de neste fem årene, noe som stiller krav til bygnings­massen og kan gi økt etterspørsel etter nyere lagerbygg i tiden fremover. En annen ting som favoriserer nye lager­ bygg er ifølge DNB Næringsmegling trenden med adskilte kontor-og lagerløsninger. «Fler­ tallet av selskapene vi har snakket med sier dette er aktuelt, og argumenterer blant annet for viktigheten av å ha en attraktiv kontor­ beliggenhet for de ansatte», skriver DNB ­Næringsmegling videre. NÆRHET TIL KUNDER Når det gjelder hvor lageraktørene vil ­lokaliseres, er det nærhet til kunder, pris og nærhet til Europaveien som er viktigst.

«Flere av selskapene vi har snakket med påpeker en mangel på egnede logistikk­ tomter i umiddelbar nærhet til Oslo. Dette vil ikke bare gi et press i form av økte leie­ kostnader i de mest sentrale områdene, men at stadig flere (særlig de store) ser etter ­alternativer lenger vekk fra sentrum», skriver DNB Næringsmegling. De mest sentrale alternativene ­trekkes frem som lite aktuelle på grunn av høye ­ l eie­ p riser og at de heller ikke har m uligheter til ekspansjon som følge av ­ begrensninger i tomte­ s tørrelsen. Nær­ het til Europaveien trekkes frem som kritisk for et klart ­flertall av ­selskapene i under­ s økelsen. Hele 67 ­ p rosent av respondentene mener maks 10 ­ ­ m inutter fra Europa­veien er en kritisk ­g rense, mens over 40 prosent sier at maks 5 minutter er en ­k ritisk maksgrense.

80

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319