Page 44

ILLU.: TEGN3

FREMTIDSUTSIKTER Slik kan muligens Billingstad se ut i fremtiden.

Utenfor selve nærsenteret ønsker Edbo plasskrevende varehandel: biler, båter, land­ bruksmaskiner/utstyr, trelast, byggevarer, planteutsalg, hvitevarer og møbler. – Slike virksomheter har naturligvis både plasskrevende varer og detaljvarer innenfor sitt sortiment, og det er svært krevende å trekke grensen mellom plasskrevende varer og detalj­ varer, sier han og fortsetter: – Slike virksomheter framstår dessuten ofte som faghandlere, med ansatte med høy fagkompetanse. Dette krever et visst volum i omsetning, og en bredde i vare­ sortimentet. Et slikt handelsmiljø har etablert seg på Billingstadsletta, og det er naturlig å opp­ rettholde dette. Helhetsplan for Billingstadsletta sør for­ ­ ventes fremmet høst/ vinter 2019. ­Førstegangsbehandling vil da kunne skje inn mot ­sommeren 2020, offentlig ettersyn tidlig høst og ferdigbehandling i kommunestyret høst 2020. – Prosessen forutsettes imidlertid koor­ dinert, både arealmessig og tidsmessig med ­regulering av ny E18, sier han, og avslutter med at de er godt i gang med planene.

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | BI LLI NGSTAD

INTERN KANNIBALISME Joakim Hereng er daglig leder i Lilleberg ­Eiendom, en annen eiendomsaktør som har valgt å satse på Billingstad. – Kontormarkedet på Billingstad må k ­ unne vurderes som syklisk, som gjør at ledigheten i dårlige tider er høy. Det har de siste fem årene også vært en tendens at bedrifter av ­ litt ­størrelse har flyttet til Asker sentrum eller Sandvika, sier han, og understreker at dette kun er en observasjon han har gjort seg. De typiske bedriftene som søker til ­Billingstad er fra 1 til 20 ansatte ifølge Hereng. – Det krever med andre ord ganske mange av disse bedriftene for å fylle de tomme l­okalene med en arealledighet som har ligget pluss ­minus 10%. Arealledigheten har gått sakte ned­ over, men dette er antakelig mer som følge av konvertering fra kontor til handel og bolig, enn økende absorpsjon av kontorer, antar han. Variert eierstruktur på gårdeiersiden, ­forholdsvis høy arealledighet og en tendens til at større bedrifter søker bort fra Billingstad har ­ifølge Hereng ført til en intern kanni­balisme der noen ­alltid er villige til å tilby l­ avere leie enn naboen.

– Dette forsterkes ytterligere av at ­bedriftene oppfatter Billingstad som leietakers marked der de kan få hva de vil til en lav leie, sier han. KORT VEI TIL OSLO SENTRUM Billingstad faller utenfor definisjonen som kollektiv­knutepunkt ettersom det er 450 ­meter å gå fra togstasjonen til nærmeste bussholde­ plass. Likevel ser Akershus fylkes­kommune på Billingstad som et satsings­område for f­ ortetting nettopp på grunn av den gode kollektiv­ dekningen. Billingstad har togstasjon, i tillegg til at de tunge bussr­ utene, med blant annet ­ekspressbuss til Oslo, går ­innom her. – Til tross for dette virker det som B ­ illingstad blir sett på som usentralt og at bedrifter som søker etter lokaler utenfor Oslo sentrum ikke ser på tilgjengeligheten med buss som viktig. Det ser ut som at bedriftene er mer opptatt av å være i nærheten av en større togstasjon, og at de ikke ser på lokalstasjonene som til­ strekkelig, på tross av at lokaltogene nå går hvert femtende minutt, forklarer Hereng, og legger til at toget fra Billingstad til Nasjonal­ teateret tar 22 minutter.

44

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319