Page 134

«Dersom utleier ønsker å benytte Meglerstandarden, bør leietaker være bevisst på at denne er en standardavtale og det er ikke gitt at den passer optimalt for alle parter og i alle leieforhold.»

I lys av dommen i Høyesterett vil nok mange stille seg spørsmålet om det er riktig å beholde denne reguleringen. Etter mitt syn bør denne beholdes. Erfaringsmessig har det vært mange og krevende konflikter ved tilbakelevering som har blitt tilspisset fordi leieobjektet skal rehabiliteres etter fraflytting og leietaker av den grunn nekter å betale utleiers krav. Bestemmelsen vil således være konfliktdempende. En leietaker vil trolig føle det feil å måtte betale en kompen­ sasjon for vedlikeholdsetterslep når lokalet eller bygnings­ delen uansett skal rives, men det kan også argumenteres for det motsatte. Til tross for Høyesterettsdommen vil nok mange utleiere fortsatt mene at en leietaker som ikke har oppfylt sin vedlikeholdsplikt har leietaker «spart» kostna­ der og at en misligholdende leietaker derfor vil få en tilfel­ dig fordel dersom leietaker slipper å betale kompensasjon. Det må også kunne argumenteres med at en slik bestem­ melsen vil kunne ha en preventiv funksjon for leietakere som ikke oppfyller sine kontraktsforpliktelser, selv om manglende vedlikehold også vil være negativt for leietakers opphold og bruk av leieobjektet i leietiden. Bestemmelsen samsvarer også med andre områder hvor det heller ikke er krav om utbedring eller annen bruk av vederlag. TIPS TIL LEIETAKERE Det er viktig at partene ved kontraktsinngåelse har et be­ visst forhold til leiekontraktens bestemmelser. Dersom

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | J USS

utleier ønsker å benytte Meglerstandarden, bør leietaker være bevisst på at denne er en standardavtale og det er ikke gitt at den passer optimalt for alle parter og i alle leiefor­ hold. Alle bør være seg bevisst hva slags avtale som inngås og en solid og seriøs leietaker vil trolig forhandle om en ­endret ordlyd i leieavtalens fraflyttingsbestemmelse. TIPS TIL UTLEIERE I lys av Høyesteretts dom bør utleiere gjennomgå sine leiekontrakter og avklare om utleiers interesser er til­ strekkelig dekket i leiekontrakten, typisk ved bruk av Megler­standarden versjon 2013 eller senere versjon. Hvis leiekontrakten ikke har reguleringer som avviker fra husleie­loven § 10-3, 2. ledd, blir det ekstra viktig at ut­ leier følger tettere opp leietakers vedlikehold. Selv om ­Høyesteretts dom kan innebære at en leietaker blir fri for en erstatnings­plikt, innebærer ikke dommen at en leietaker fritas for sine løpende vedlikeholdsplikter i leietiden. BOLIGLEIEFORHOLD Etter husleieloven er det avtalefrihet i næringsleiefor­ hold. I boligleieforhold kan man neppe avtale seg bort fra kravet om økonomisk tap, men det er adgang til å inngå ­detaljerte avtaler om vedlikeholdsansvaret. Også for en boligutleier vil det være viktig å følge tettere opp leie­ takers vedlikehold.

134

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319