Page 126

PROFIL Trond Ramsøskar har mastergrad i interiørarkitektur og møbel­design fra Kunst- og håndverkskolen i Oslo. Han har vært ­president i Norske interiør­arkitekters landsforening (NIL) i fire år. Hans filosofi er at faglig utvikling og innovasjon best ­oppnås gjennom bevisst rekruttering av unge ­talenter. Ramsøskar Interiørarkitekter ­representerer derfor en blanding av solid erfaring og evne til frisk ­nytenkning.

Britiske Oliver Heath er en ledende talsmann for biofilisk design. Han er ekspert på bære­ kraftig arkitektur- og interiørdesign, og holdt for en tid tilbake foredrag i Oslo i regi av Inter­ face og Holmris B8. – Heath mener at biofilisk design spiller en viktig rolle når det gjelder å holde på med­ arbeidere, tiltrekke seg talenter og redusere sykefravær og turnover, forteller interiør­ arkitekt Trond Ramsøskar. Oliver Heath bygger på studier som gjen­ nom en årrekke har dokumentert gevinstene ved å knytte bygninger tettere til naturen – bl.a. disse: • Kontorarbeidsplasser: Produktiviteten kan økes med 8 % og trivselen med 13 %. • Undervisningsbygg: Læringsutbyttet kan økes med 20-25 %. Prøveresultater, konsen­ trasjon og tilstedeværelse kan forbedres. • Helserelatert virksomhet: Medisinering mot smerte kan reduseres med 22 %. SAVANNEN PÅVIRKER OSS Det er dekning for å si at integrering av natur­ elementer i menneskeskapte omgivelser reduserer stress og blodtrykk samtidig som ­ produktivitet, kreativitet og selvrapportert trivsel øker. Trond Ramsøskar utdyper: – Heath knytter dette til det han kaller «­savanne-teorien»: Menneskets genetiske arv gjør at vi har behov for omgivelser som gir

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | I NTERI ØR

trygghet, beskyttelse, mat, vann og varme – alt det våre fjerne forfedre trengte for å overleve. Den fruktbare savannen er et bilde på dette, og vi påvirkes i dag av de samme mekanismene som våre forfedre. Jo mer urbanisert og teknologibasert sam­ funnet blir, jo mer fjerner vi oss fra det vi har en naturlig dragning mot. Å hente inn natur­ elementer i omgivelsene våre er der­ for nødvendig for å møte grunnleggende ­menneskelige behov. – Når det gjelder konkrete grep, tenker ­Oliver Heath langs flere akser. For det første: å sørge for direkte kontakt med naturen, for ­eksempel tilgang til dagslys, utsikt, vann, luft og grønn vegetasjon. For det andre: å frem­kalle en indirekte naturfølelse gjennom materialer, farger, tekstur og former. For det tredje: å trig­ ge energi gjennom lokalenes p ­ sykologiske og fysiologiske effekt. Trond Ramsøskar mener at den b ­ iofiliske grunntanken allerede står sentralt i norsk ­interiørdesign: – Vi tar utgangspunkt i det underbevisste og forsøker å skape dynamikk – både visuelt, ­fysisk og psykisk. Temperatur, luftkvalitet og lys er viktig. Hos oss er vi opptatt av å opp­heve skillet mellom ute og inne der det er mulig. Metodene er mange: Vi bruker omgivelsenes fargepalett, vi sørger for at ingenting fjerner oppmerksomheten fra utsikten, og vi bruker

selvsagt grønn vegetasjon og anlegger bak­ gårdshager om det lar seg gjøre. Selv er Trond Ramsøskar spesielt opp­ tatt av materialitet og ekthet. I det bio­filiske perspektivet er tre, ull og andre naturlige ­ ­tekstiler langt å foretrekke fremfor laminat og kunstige tekstiler: – Ull virker for eksempel støydempende, og tykke ulltekstiler på veggene hjelper oss å få et akustisk godt inneklima. Det er nok et viktig hensyn i den biofiliske tenkningen. ­Mennesket trenger ro, og ikke minst det O ­ liver Heath kaller ”room for shelter”. Det siste er én av begrunnelsene for at arbeidsplassene har stillerom. Trond Ramsøskar argumenterer godt for at grunntanken bak aktivitetsbaserte arbeids­ plasser er biofilisk: Medarbeideren skal kunne velge seg omgivelser som oppleves naturlige for oppgaven som skal løses. PEOPLE, PLANET, PROFIT Biofilisk design bidrar til langt mer enn ­økonomiske resultater, mener Oliver Heath. Det gir gevinst på den såkalte tredelte bunn­ linjen som vi kjenner fra ­bærekraftstenkningen: people, planet and profit. Når utgangspunktet for prosjektering er mennesket og menneskets behov, skaper vi bedre og mer bærekraftige omgivelser, bedre helse, økt trivsel – og bedre økonomiske resultater.

126

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319