Page 110

DRAMMEN AV: HAAKON ØDEGAARD, HEAD OF RESEARCH & VALUATION/ PARTNER MALLING & CO

KONTORMARKEDET Økt sysselsetting og økonomisk aktivitet i Norge og Oslo-regionen sprer seg også til Drammen der vårt lokale meglerkontor ­melder om økt aktivitet våren 2019, særlig i leiemarkedet for næringseiendom. Det er våren 2019 inngått flere større leie­ avtaler med både offentlige og private kontor­ brukere i Drammen. Her kan vi blant annet nevne signering av Fylkesmannen i Oslo og ­Viken, samt KPMG Norge på til sammen ca. 3 600 m2 i DBC – Drammen stasjon Business Center. Trysilhus signerte i slutten av april en leieavtale på ca. 2 500 m2 ved C.O. Lundsgate 56 og Bange­løkka Næringspark. Bygget forventes ferdig­stilt Q3 2021, og blir på totalt ca. 5 000 m2. Det er kartlagt flere større utløp i tiden fremover, men også en økende tilbudsside av sentrale nybygg og rehabiliteringsprosjek­ ter på Strømsøsiden. Herunder kan vi blant annet nevne Portalen til Union Eiendoms­ utvikling, TV5 til Christensen Eiendom og T-2 til Obligo Real Estate. Samlet utgjør disse prosjektene alene ca. 20 000 m2, altså et be­ tydelig tilskudd på tilbudssiden i Drammens­ markedet. Konkurransen skjerpes, og ut­ viklerne utfordres derfor på å skape de beste kontorprosjektene i kampen om de attraktive leietakerne i Drammen. LAGER- OG KOMBINASJONSAREALER Utviklingen av fjordbyen, knutepunktet mel­ lom Drammen og Oslo, fortsetter å bidra til aktivitet. Flere bedrifter må flytte på seg og dette bidrar igjen til realisering av flere

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | MARKED

utviklingsprosjekter. I tillegg ser vi etter­ spørsel fra Osloregionen hvor den typiske kombinasjonsbrukeren søker en ­ strategisk plassering langs vestkorridoren og hoved­ veisystemet. Områdene Liertoppen og Kobber­vikdalen er særlig attraktive i denne forbindelse. Nærbakst er eksempelvis en slik aktør som flytter nå fra Oslo til Tranby og tar med seg ca. 140 ansatte. Eksisterende lokaler i lager- og kombi­ nasjonssegmentet opptil ca. 1 000 m2 har i lengre tid vært preget av en svært lav ledighet i Drammens­ regionen. Ledigheten tilsvarer i praksis den tiden det tar for ombygging mel­ lom leietakerne. Det rapporteres dog om noe tregere absorbering av større eksisterende kombi­nasjonslokaler på over 1 000 m2. Nærhet til hovedfartsårer er gjerne utslagsgivende for leie­takernes valg av større kombinasjonslokaler.

Oslo, øker også her andel nyetable­ ringer av ulike typer servering- og bespisnings­ konsepter (F&B) i Drammen sentrum, eks. etabler­ ingen av The Old-Irish Pub. Flere utenlandske ­konsepter mener Drammen nå er spennende, og vi forventer flere leie­avtaler fra F&B-aktører i nærmeste fremtid. Det er også fortsatt god etterspørsel etter handels­ eiendommer med god eksponering, og ­strategiske plasseringer ved hovedfartsårene.

HANDELSAREALER Sentrumshandelen i Drammen er noe pre­ get av et lavere antall nyetablering, og flere butikk­lokaler står nå ledige enn for ett år siden. Press på parkering, økt netthandel og konkurranse fra handelssentere utenfor by­ kjernen bidrar sannsynligvis til utfordringer for handels­aktørene i sentrum, på lik linje med handelen i Oslo. Økt utvikling med nye leilighetsprosjekter i byen vil skape et større marked på sikt for detaljhandelen og markedet for servering i sentrum. Disse vil bidra til økt liv, og mulig­ gjør flere former for publikumsrelatert bruk av lokalene på bakkeplan. Som vi har sett i

TOMTER OG UTVILINGSOMRÅDER Tomteetterspørrelsen er fortsatt høy i ­Drammen og omegn og et er ikke mange tom­ teområder tett på byen som er til­gjengelig. De som er ute etter green field-prosjekter må derfor litt ut i randsonen av Drammen for å finne etableringsmulighet for større virk­ somheter. Ett eksempel på et slikt prosjekt er en ny næringspark kalt Fiskumparken langs europavei 134, mellom Hokksund og Kongs­ berg, som utvikles av Vestaksen ­ Eiendom. Her er det planlagt over 500 000 m2 byg­ ningsmasse. Fiskumparken er tilrettelagt for aktører innen handel, servering, logistikk, teknologi og industri.

ET UTVALG AV LEIEAVTALER SISTE HALVÅR: • Fylkesmannen i Oslo og Viken - Drammen stasjon Business Center, ca. 2 700 m2 ­kontor • Tomra Butikksystemer - Gjellebekkstubben 10 Lier, ca. 1 700 m2 kombinasjonslokaler • KPMG Norge - Drammen stasjon Business Center, ca. 900 m2 kontor

110

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319