Page 102

AV: DAG-JØRGEN SALTNES

STORBYGG KLART I 2022 Nesten ti år etter at Schage Eiendom kjøpte ­Stortorvet 7, vil eiendommen ­komme total­­re­habilitert ut i ­markedet.

KLART I 2022 Stortorvet 7 er klart for nye leietakere i 2022.

S

tortorvet 7 ble tegnet av arkitekt Frithjof Stoud Platou og sto ferdig i ­ 1971. Bygget ble oppført for ­Christiania Bank og Kreditkasse. Schage Eiendom kjøpte eiendommen fra DNB Livsforsikring i 2012 for rundt 1 milliard kroner og gikk i gang med sine planer for eiendommen. Det har imidler­tid vært en lang prosess å komme i mål med prosjektet.

ILLU.: DARK

NEI FRA PBE Allerede i 2014 skrev Estate Nyheter at ­ verken Plan- og bygningsetaten e ­ller By­ a ntikvaren gikk inn for planene for eien­ ­ dommen. ­ E taten var positiv til at Schage Eiendom ville r­ e­v italisere og åpne eiendommen og mente en styrking av Stortorvet og Kongens gate ville styrke sentrumsområdets attraktivitet. Men det ble påpekt at kvartalet allerede var til­ nærmet fullt utnyttet og at det verken var ønskelig å bygge ned offentlige gater eller plassrom, ei heller å øke byggehøydene. Dermed måtte Schage Eiendom tilbake til tegnebordet og kna planene videre. Til slutt ble det klart at politikerne sa ja til prosjektet i februar 2018. Schage Gruppens planer innebar å opp­ gradere og utvide bygningsmassen med ­større kontorarealer og bedre eksponering av handelsarealene. Eiendomsselskapet setter ­ opp et nytt tilbygg mot gavlfasaden på nabo­ gården Karl Johans gate 17 og mot Grensen 2, samt etablering av ny toppetasje i 9. etasje. Det ble lagt opp til en betydelig økning av for­ retningsarealene. MODERNE LOKALER Næringsbygget i Stortorvet 7 har et s­ amlet areal på 31 000 kvadratmeter. 18 000 k ­ vadratmeter rehabiliteres nå til ­ moderne og fremtids­ rettede kontorlokaler midt i Oslo ­ sentrum. Det har vært et mål å bevare ­eksteriøret og his­ torien i veggene, samtidig som kontoretasjene skal bygges for dagens b ­ ehov og fremtidens visjoner for effektivt a ­rbeid i o ­ rganisasjoner med høy endringstakt. Kontor­delen vil være fra tredje til n ­ iende etasje.

03/2 01 9 | N æring sE ie n dom | MARKED

102

Profile for Estate Media

NE0319  

NE0319