Page 84

TRENDER SKAPT AV SAMFUNNSUTVIKLINGEN Vi lever i en tid preget av usikkerhet. Store, kompliserte saker tar mye plass i det offentlige rom: klimaendringer, internasjonal uro, omstilling som følge av digitalisering osv. opptar de fleste av oss. AV: INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR, RAMSØSKAR INTERIØRARKITEKTER AS

Alt dette fører til økt bevissthet: på makroplan om hva som er en ønskelig samfunns­utvikling og på mikroplan om måten vi lever våre liv på. Disse strømningene slår inn i ­ trender på ­ mange plan, også slike som gjelder inn­ redning og ­interiør. I 2020 vil vi trolig få se at tre ­allerede eksisterende utviklingstrekk for­ sterker seg: BÆREKRAFT Stadig flere ønsker å krympe sitt ­økologiske fotavtrykk. Det innebærer blant annet r­ edusert forbruk og økt vekt på sirkulær­ økonomi. Virke­ midlene er mange, for ­ eksempel gjen­ bruk av kontormøbler som bedriften alle­ rede har. Om nødvendig kan disse friskes opp

med enkle grep: bordunderstell kan lakkeres i nye farger og kontorstoler kan trekkes om. En ­annen metode er å la produktenes levetid styre nyinvesteringer. Tidløst design, solide kvalitetsmaterialer og enkelt vedlikehold er stikkordene. Denne trenden vil sannsynligvis bli hjulpet frem av høy klimabevissthet blant ungdom. Attraktive arbeidsgivere er for mange av disse arbeidsgivere som signaliserer tydelig vilje til å bidra i den store dugnaden det er å utvikle et mer bærekraftig samfunn. BIOFILISK DESIGN Det toneangivende interiørtidsskriftet FRAME stiller i årets første utgave spørsmålet «How can

01 /2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | I NTERI ØRTRENDER 2020

workplaces support mental health?» og v ­iser blant annet eksempler på overflod av grønn vegetasjon på arbeidsplasser og i pausearealer. Trenden har sitt utspring i bærekraft­tenkningen. Vi blir stadig mer opptatt av kosthold, helse og levemåter som er i pakt med naturen. Utgangspunktet for biofilisk design er ­menneskers indre dragning mot natur­pregede omgivelser. Britiske Oliver Heath er en av guruene på området og har ­ ­ dokumentert en rekke g­evinster for helse, trivsel og ­produktivitet ved å knytte bygninger tettere til naturen.

84

Profile for Estate Media

NæringsEiendom 01/20  

NæringsEiendom 01/20