Page 1

ESTATE CORNER The Official Magazine of Estate Corner 2 / 2018 MAG nd

Private Avenue Kaset - Nawamin Modern Luxury Home Office

Sale Office 065-508-7989

Top Seller & Listing 1st Quarter of 2018

02-586-9911 @estatecorner estate corner www.estatecorneragency.com


The Official Magazine of Estate Corner 2nd / 2018 รีวีวโครงการ Private Avenue Kaset - Nawamin

2

คอนโดรีเซลคืออะไร ทําไมใครๆ ก็อยากลงทุน

3

“หลักฮวงจุย” อยูแลวดีอยูแลวรวย

4

บานและคอนโดที่ใชสําหรับคุณ

5

Condominiums Luxury Residences Townhouses Commercial Buildings Lands Network Top Seller & Top Listing 1st of 2018

4

สรางโอกาส สรางความไดเปรียบในอาชีพ

6 12 17 21 24 26 27

28


Private  Avenue    Kaset  -  Nawamin

PRIVATE  AVENUE  เกษตร  -  นวมินทร์  บริหารโครงการ โดย  บริษทั   แมกโนเลีย  พร๊อพเพอร์ต ี้  จ�ากัด  รูปแบบโฮมออฟฟิศ 3.5  ชั้น  มีจ�านวน  5  ยูนิต  พื้นที่ใช้สอย  229  ตร.ม.  ราคาเริ่มต้น 8.35  ล้านบาท   โฮมออฟฟิศสุดหรู  3.5  ชั้น  ภายใต้แนวความคิดและ การออกแบบทีเ่ น้นความเรียบหรู  ทันสมัย  ลงตัว  ทุกพืน้ ทีใ่ ช้สอย ภายในโปร่งโล่งด้วยโถงสูงแบบ  Double  Volume  มี  3  แบบ ได้แก่  Type  A  หน้ากว้าง  7.25  เมตร  พื้นที่ใช้สอย  255  ตร.ม. ขนาด  3  ห้องนอน  4  ห้องน�า้   ทีจ่ อดรถ  2  คัน  Type  B  หน้ากว้าง 7.40  เมตร  พืน้ ทีใ่ ช้สอย  229  ตร.ม.  ขนาด  3  ห้องนอน  4  ห้องน�า้ ทีจ่ อดรถ  2  คัน  Type  C  หน้ากว้าง  5.00  เมตร  พืน้ ทีใ่ ช้สอย  229 ตร.ม.  ขนาด  3  ห้องนอน  4  ห้องน�้า  ที่จอดรถ  2  คัน   โดดเด่นด้วยท�าเลใจกลางเมือง  สะดวกในการเดินทาง แวดล้อมด้วยแหล่งอ�านวยความสะดวกมากมาย  อาทิ  โรงพยาบาล สินแพทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล  อีสต์วิลล์   สนใจเยี่ยมชมโครงการ  โทร.  065-508-7989  หรือ http:/magnolia.property.co. โครงการ  :  PRIVATE AVENUE         รูปแบบ  :  โฮมออฟฟิศ        ท�าเล  :  ซ.ประเสริฐมนูกิจ  42  ถนนเกษตร-นวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ ราคา  :  เริ่มต้น  8.35  ล้านบาท           ติดต่อ  :  โทร.06-5508-7989  หรือ  http:/magnolia.property.co.th 4


One Standard in Everywhere

คอนโดรีเซลคืออะไร?  ท�าไมใครๆก็อยากลงทุน https://www.home.co.th

ถูกกว่า  44% คอนโดรีเซลคืออะไร?  ท�าไมใครๆก็อยากลงทุน   เชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยได้ยินค�าว่า  คอนโดรีเซล  (Resale) ที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้อยู่อาศัยและนักลงทุน คอนโดรีเซลนัน้ เป็นคอนโดทีใ่ ครๆก็ตา่ งบอกว่าราคาถูก  คุม้ ค่า  น่าลงทุน เป็นอย่างมาก  แต่ทงั้ นีท้ ง้ั นัน้   ก็ยงั ท�าให้ใครหลายๆคนยังคงสงสัยอยูด่ วี า่ ตกลงแล้วคอนโดรีเซลคืออะไรกันแน่  ว่าแล้วเราท�าความรูจ้ กั คอนโดรีเซล เพือ่ ทีจ่ ะใช้เป็นทางเลือกและประกอบการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ของคุณ เรามาท�าความเข้าใจเกีย่ วกับคอนโดรีเซลกันเลย

คอนโดรีเซลจากการผ่อนดาวน์   ส�าหรับคอนโดรีเซลจากการผ่อนดาวน์นั้นก็คือ  ช่วงที่คอนโดที่ ยังไม่มกี ารโอนกรรมสิทธิ ์  แต่ทางเจ้าของห้องได้ทา� การวางเงินผ่อนดาวน์ กับทางคอนโดมิเนียมไปแล้ว  หลังจากนั้นก็ได้น�าคอนโดมาขายต่อให้กับ ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการ   ก่อนที่จะท�าการโอนกรรมสิทธิ์   โดยคอนโดรีเซล จากการผ่อนดาวน์จะมีท้ังราคาแพง  และถูก  สามารถที่จะน�าไปต่อยอด และสร้างก�าไรให้กบั นักลงทุนหรือผูท้ ตี่ อ้ งการคอนโดราคาถูกได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักเลือกและศึกษาข้อมูล  ติดตามข่าวสารในวงการ อสังหาริมทรัพย์อยู่เสมอ

คอนโดรีเซลคืออะไร?   คอนโดรีเซล  (Resale)  เป็นคอนโดยูนติ หนึง่ ทีเ่ คยมีเจ้าของแล้ว และได้น�ามาขายต่อ  ไม่ว่าจะเป็นการที่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือผ่อนดาวน์ ไปแล้ว  โดยคอนโดรีเซลก็จะมีหลากหลายแบบ  บางรูปแบบก็จะมีราคาทีส่ งู บางรูปแบบก็จะมีราคาทีแ่ พง  รวมไปถึงการรีเซลใบจอง  ซึง่ โดยปกติแล้ว การซือ้ ขายคอนโดจะถูกแบ่งออกเป็น  2  ช่วงเวลา  นัน้ คือตอนทีโ่ ครงการ คอนโดยังสร้างไม่เสร็จ  เป็นการเปิดโครงการช่วงเริ่มต้น  ที่จะมีการซื้อ ใบจองคอนโด  เพือ่ ทีจ่ ะรอผ่อนดาวน์  และถัดมาก็จะเปิดอีกในช่วงทีค่ อนโด ได้สร้างเสร็จแล้วก็จะต้องซือ้ ใบจองเพือ่ ยืน่ ขอสินค้าคอนโดกับทางธนาคาร ซึ่งการรีเซลใบจองก็ถือว่าการน�าใบจองไปขายต่อนั่นเอง

  ส�าหรับคอนโดรีเซลจากการผ่อนดาวน์  นัน้ ก็จะมีแบบราคาแพง คือ  เป็นคอนโดที่ทางเจ้าของได้ผ่อนดาวน์กับโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่โครงการนัน้ ยังสร้างไม่เสร็จ  และยังไม่มกี ารยืน่ สินเชือ่ กับทางธนาคาร โดยคอนโดรีเซลในช่วงนีจ้ ะมีราคาทีส่ งู   ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนทีต่ อ้ งการ น�าไปท�าก�าไร  ส่วนด้านคอนโดรีเซลราคาถูก  นัน้ ก็จะเป็นการรีเซลคอนโด ในช่วงที่ใกล้โอนกรรมสิทธิ์  แต่นักลงทุนยังไม่สามารถที่จะขายดาวน์ได้ หรือยืน่ สินเชือ่ กับทางธนาคารไม่ผา่ น  เป็นช่วงทีร่ าคาคอนโดจะถูก  เหมาะ สมส�าหรับการลงทุนเป็นอย่างมาก   นอกจากนี้ยังมีคอนโดรีเซลอีกหลากหลายรูปแบบที่เรียกได้ว่า น่าสนใจและสามารถที่จะสร้างก�าไรให้คุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

HOTLINE 02 586 9911

www.estatecorneragency.com

estatecorner

@estatecorner

ESTATE CORNER MAG

5


“หลักฮวงจุ้ย”  ท�าเลที่ตั้งและทิศทาง  อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวย https://www.ddproperty.com

“หลักฮวงจุ้ย”  ท�าเลที่ตั้งและทิศทาง  อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวย   เรื่องฮวงจุ้ยถือเป็นเรื่องส�าคัญ  เพราะการสร้างบ้านถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เช่นกัน  ดังนั้นฮวงจุ้ยบ้านที่ดีจึงเป็นเรื่องส�าคัญ  ทั้งนี้จะมีเรื่อง ท�าเลทีต่ งั้ และทิศทาง  ถ้าใครทีก่ า� ลังมองหาข้อมูลหรือคิดจะสร้างบ้านด้วยตัวเองอยู ่  สามารถศึกษาหลักฮวงจุย้ เรือ่ งท�าเลทีต่ งั้ และทิศทางไว้กอ่ น จะได้ช่วยประกอบการตัดสินใจ ท�าเลที่ตั้ง   แน่นอนว่าท�าเลที่ตั้งถือเป็นเรื่องส�าคัญมากในการสร้างบ้าน ซึง่ ตามหลักฮวงจุย้ แล้ว  ไม่ควรสร้างบ้านบนสันเขา  หน้าผา  พืน้ ทีแ่ คบ บนทางระบายน�า้   ใกล้สะพาน  ทางด่วน  สามแยก  สุสาน  แหล่งทิง้ ขยะ และ  คุก  รวมไปถึงไม่ควรสร้างบ้านบนถนนที่เป็นทางตันและบริเวณ ท้ายซอยด้วย  ส�าหรับสถานที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุมาก่อน ก็ไม่ควรน�ามาเป็นท�าเลทีต่ งั้ ในการสร้างบ้านเช่นเดียวกัน  เพราะสถานที่ เหล่านีเ้ สีย่ งจะเกิดภัยพิบตั หิ รืออุบตั เิ หตุซา�้ ได้มากกว่าทีอ่ นื่   ๆ  ซึง่ ทัง้ หมด ทัง้ มวลก็เพือ่ ความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว  ในทางตรงกันข้าม หากเป็นทีด่ นิ ใกล้แม่นา�้   มีแม่นา�้ ล้อมรอบ  หากไม่ตดิ แม่นา�้ แต่มสี ระว่ายน�า้ ก็จะช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งและโชคลาภเงินทองได้

6

ทิศ ทาง   ตามฮวงจุ้ยของจีนเชื่อว่าการสร้างบ้านหันหน้าเข้าหาทิศใต้ เป็นทิศทางที่ดีที่สุด  เพราะเปรียบเสมือนเป็นการเปิดรับแสงแดดและ กระแสลมดี  ๆ  ที่พัดผ่านเข้ามาทางทิศนี้ตลอดทั้งปี  ช่วยเพิ่มพลังงาน ชีวติ   โชคลาภ  สิรมิ งคล  อีกทัง้ ยังช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกัน ในครอบครัว  อยูแ่ ล้วดีมคี วามสุข  หากสร้างบ้านเพือ่ เปิดร้านค้าก็จะช่วย ให้ค้าขายร�่ารวย   อย่างไรก็ตามการสร้างบ้านให้หนั หน้าไปทางทิศใต้ของบ้าน ในประเทศไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่บ้าง  ดังนั้นทิศเหนือ และทิศตะวันออกจึงเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีเ่ หมาะสม  เนือ่ งจากปกติแล้ว แสงอาทิตย์ทขี่ นึ้ ในตอนเช้าจะไม่คอ่ ยร้อน  ไม่เหมือนแสงอาทิตย์ในช่วง กลางวัน  ส่งผลให้การหันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ ช่วยให้บ้านของเราร้อนน้อยลงกว่าทิศใต้และทิศตะวันตกได้


One Standard in Everywhere

บ้านและคอนโด  ที่ใช่ส�าหรับคุณ

ข้อดีของการเลือกซื้อคอนโด การเดินทางสะดวก  ซึง่ ส่วนใหญ่ทตี่ งั้ ของคอนโดก็จะอยูใ่ กล้ๆ  ถนนใหญ่ ใกล้ๆ  แนวรถไฟฟา  และรถไฟฟาใต้ดนิ   เหมาะกับวัยท�างานสังคมเมือง ที่มีความต้องการในการเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งในเรื่องของ ท�าเลสถานที่  ก็ยังเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการเลือกซื้อคอนโด  อาทิเช่น ใกล้ห้องสรรพสินค้า  ใกล้สวนสาธารณะ  เป็นต้น การท�าความสะอาดห้องก็เป็นไปโดยง่ายและสบาย  เนือ่ งด้วยพืน้ ทีท่ มี่ อี ยู่ อย่างจ�ากัดไม่ได้กว้างเหมือนบ้าน  ท�าให้การดูแลรักษาความสะอาด เป็นไปโดยง่ายและใช้เวลาไม่มากนัก  และจุดเด่นหลักๆ  ของคอนโด ทีน่ อกเหนือจากการเดินทางทีส่ ะดวกสบายแล้วนัน้   เรือ่ งของสิง่ อ�านวย ความสะดวกด้านต่างๆ  นั้นก็อยู่แบบครบวงจรไม่ว่าจะมี  สระว่ายน�้า ฟิตเนส  ร้านค้าต่างๆ  ทีอ่ ยูภ่ ายในคอนโดและบริเวณใกล้เคียง  การจัด รูปแบบคอนโดแบบนี้ท�าให้ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องเดินทางไกลเสียเวลา ข้อเสียของการเลือกซื้อคอนโด พื้นที่จ�ากัด  มีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ  20  ตารางเมตรขึ้นไป  อาจ ท�าให้รสู้ กึ อึดอัดได้  รวมถึงการถ่ายเทอากาศไม่ได้ดเี หมือนกับอยูบ่ า้ น ทัง้ ยังจ�ากัดในเรือ่ งของการเก็บของทีไ่ ม่มพี นื้ ทีม่ ากพออีกด้วย  นอกจากนี้ ส�าหรับการอยู่อาศัยคอนโดนั้นจะเหมาะกับคนโสดหรือคู่รักมากกว่า ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ทมี่ จี า� นวนคนเยอะๆ  และยังมีความเป็นส่วนตัว คอนโดก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากพอด้วยความจ�ากัดของพื้นที่ ส�าหรับคนรักสัตว์ทั้งหลายอาจจะต้องคิดทบทวนซักหน่อย  เพราะว่า ส่วนมากคอนโดจะไม่อนุญาตให้มีการเลี้ยงสัตว์  เนื่องจากอาจจะไป เป็นการรบกวนผูอ้ ยูอ่ าศัยร่วมกันในคอนโด  และไม่มพี นื้ ทีม่ ากพอให้กบั สัตว์เลีย้ งได้ขบั ถ่าย  และวิง่ เล่น  ส่วนเรือ่ งการท�าอาหารจะไม่สามารถ ท�าอาหารหนักๆได้  เพราะบางโครงการตั้งครัวไว้บริเวณทางเข้าห้อง และใช้เครื่องดูดควันแบบฟิลเตอร์  ซึ่งจะระบายกลิ่นและควันได้ไม่ดี มากนัก  เหมือนเป็นการบังคับให้ท�าอาหารได้เฉพาะอาหารเบาๆ  ที่มี กลิ่นไม่แรงเท่านั้น  ซึ่งแบบนี้จะส่งผลดีกับลูกบ้านห้องอื่นๆ  ด้วย  แต่ ในห้องคอนโดของบางโครงการก็ออกแบบการท�าห้องครัวแบบปิดหรือ เป็นครัวติดระเบียงมาให้  การท�าครัวหนักๆ  กลิ่นแรงๆ  ก็อาจจะเป็น เรือ่ งธรรมดา  แต่กค็ ดิ ให้อยูใ่ นเรือ่ งของมารยาทของการอยูร่ ว่ มกันกับ ลูกบ้านในคอนโด HOTLINE 02 586 9911

www.estatecorneragency.com

estatecorner

@estatecorner

ข้อดีของการเลือกซื้อบ้าน พืน้ ทีก่ ว้าง  ส�าหรับพืน้ ทีข่ องบ้านก็จะกว้างกว่าคอนโด  เรือ่ งของอากาศ ก็ถา่ ยเทได้สะดวกกว่า  และมีพนื้ ทีใ่ ห้ทา� กิจกรรมมากขึน้   มีจา� นวนห้อง ทีม่ ากขึน้ รองรับผูอ้ ยูอ่ าศัยทีเ่ ป็นครอบครัวใหญ่ได้เป็นอย่างดี  สามารถ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จัดสวน  หรือว่า จะเป็นการเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น ได้กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทัง้ หมด  เพราะหากเปรียบเทียบกับคอนโด  หากต้อง รื้อทิ้ง  กรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จะต้องน�ามาหารกันตามสัดส่วน ข้อเสียของการเลือกซื้อบ้าน ราคาสูงตามท�าเลทีต่ งั้   ด้วยพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพฯปัจจุบนั   ทีเ่ ดินทางสะดวก อย่างติดถนนใหญ่  หรือแนวรถไฟฟาราคาก็จะสูงตามมูลค่าที่ดินของ ในแต่ละเขต  ดังนัน้ คงต้องดูในเรือ่ งของงบประมาณของผูซ้ อื้ ถึงความ เหมาะสม บ้านส่วนใหญ่ทเี่ ป็นทีน่ ยิ มและมีราคาถูกจะเป็นโซนชานเมือง  หากไม่มี รถส่วนตัวก็อาจจะท�าให้การเดินทางไม่คอ่ ยสะดวกมากนัก  และจะต้อง เผือ่ เวลาส�าหรับการเดินทางไปท�างานและยังรวมไปถึงการสัญจรไปใน ทีอ่ นื่ ๆ  ด้วย  อาจจะท�าให้การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องใช้เวลานานและ ในส่วนการดูแลรักษาแน่นอนว่าบ้านจะมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยค่อนข้างเยอะจึง ท�าให้การดูแลรักษาหรือการท�าความสะอาดก็เยอะตามไปด้วย  ไม่ว่า จะเป็นการท�าความสะอาด  หรือ  ค่าซ่อมแซมตามจุดต่างๆ  ของบ้าน เมือ่ อยูอ่ าศัยไปนานๆ  รวมไปถึงพืน้ ทีน่ อกบ้านอีกด้วย  เรียกได้วา่ เหนือ่ ย เอาเรือ่ งกันเลยทีเดียว  ส�าหรับใครหลายๆ  ท่านทีก่ า� ลังตัดสินใจซือ้ หรือ เลือกไม่ตกสักที  เรามีหลัก  5  ข้อในเบื่องต้นเอามาฝาก 1.จ�านวนผู้อยู่อาศัย 2.ท�าเลที่ตั้ง 3.เรื่องของราคาทรัพย์ 4.งบประมาณในกระเปา 5.ความจ�าเป็น ท้ายทีส่ ุดสิ่งที่ควรพิจารณาว่าจะเลือกซื้อบ้านหรือเลือกซื้อคอนโด  คือ ควรจะวางแผนการชีวติ ให้ด ี  คิดให้รอบครอบ  และคิดให้เป็นระยะยาว เพราะหากตัดสินใจไปแล้วเราจะต้องผ่อนไปอีกนาน ESTATE CORNER MAG

7


31007

59868

16,600,000 บาท

THE ISSARA ลาดพราว

ถ.ลาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ พื้นที่ 138.09 ตร.ม. 3 นอน / 2 นํ้า / สวนหยอม / สระวายนํ้า / ฟตเนส ใกล MRT ลาดพราว / Union Mall / Central Plaza ลาดพราว / เมเจอรฯ รัชโยธิน ม.ราชภัฏจันทรเกษม

ฉัตร 091-991-4945

61297

9,600,000 บาท

ไอวี่ ริเวอร ราษฎรบูรณะ

บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ พื้นที่ 95 ตร.ม. 2 นอน / 2 นํ้า / วิวแมนํ้า ใกล Big C ราษฎรบูรณะ / โรงพยาบาลบางปะกอก / Asiatique Riverfront ม.พระจอมเกลาธนบุรี

61912

Ideo Verve Sukhumvit

Bizland 092-529-4997

6,500,000 บาท

พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ ชั้น 25 พื้นที่ 45.26 ตร.ม. ติด BTS ออนนุช 2 นอน / 1 นํ้า / หองหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต หองไมรอน ใกล Big C Extra ออนนุช / โรงพยาบาลกลวยนํ้าไท / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Gateway เอกมัย

ชัยภัทร 099-556-4409

8

Quattro By Sansiri

14,590,000 บาท

ซ.ทองหลอ 4 วัฒนา กรุงเทพฯ ชั้น 5 พื้นที่ 55.74 ตร.ม. 1 นอน / 1 นํ้า / หองวิวติดสระวายนํ้า / เฟอรนิเจอรครบชุดบนทําเลทองหลอ ใกล BTS ทองหลอ / The Emquartier / Emporium / Gatewat เอกมัย โรงพยาบาลสุขุมวิท อัปสร 063-263-6495

62014

ปาลมฮิลล ชะอํา

7,900,000 บาท

ชะอํา เพชรบุรี ชั้น 3 อาคาร 4 พื้นที่ 130 ตร.ม. 2 นอน / 2 นํ้า / เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง / วิวสวยติดสนามกอลฟ ใกล ม.นานาชาติแสตมฟอรด / สนามบินหัวหิน / Macro หัวหิน / เพลินวาน พระราชนิเวศนมฤคทายวัน

วะรา 087-999-6317

62040

Supalai Prima Riva

6,250,000 บาท

ถ.พระราม 3 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ ชั้น 20 พื้นที่ 62.48 ตร.ม. 1 นอน / 1 นํ้า / วิวแมนํ้าเจาพระยา หองสวย แถมชุดครัวครบ ใกล Central Plaza Rama 3 / The Up Rama 3 / โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาล BNH

ปริญดา 089-412-2655


One Standard in Everywhere

35,000,000 บาท

วิเชียรรัฐ

62637

7,000,000 บาท

062-474-5242 คอนโด บานวิภาวี ซ.วิภาวดี 16 จตุจกั ร

คอนโด บานวิภาวี ซ.วิภาวดี 16 จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 56.34 ตร.ม.

6,200,000 บาท

อัปสร

59867

063-263-6495

5,500,000 บาท

62610

091-821-4898 คอนโด เซ็นทริค สถานีติวานนท

087-515-6228

092-529-4997 คอนโด Centric รัชดา-หวยขวาง

092-310-2653

3,950,000 บาท

091-787-1624

62032

083-085-0333 คอนโด D25 ทองหลอ ซ.สุขุมวิท 55

คอนโด D25 ทองหลอ ซ.สุขุมวิท 55 วัฒนา กรุงเทพฯ ชั้น 5 1 นอน 1 น้ำ 42.89 ตร.ม.

วรรณา

61957

093-119-0973 คอนโด ดิ อิสสระ ลาดพราว 12 - 14

คอนโด ดิ อิสสระ ลาดพราว ซ.ลาดพราว 12-14 จตุจักร ชั้น 30 หองสตูฯ 1 น้ำ 34.26 ตร.ม.

ปณิธิ

30801

093-006-1059

คอนโด ศุภาลัย ไลท สาทร-เจริญราษฎร คอนโด ศุภาลัย ไลท สาทร-เจริญราษฎร บางโคล บางคอแหลม ชั้น 23 1 นอน 1 น้ำ 49 ตร.ม.

อัปสร

คอนโด เอสเปช เพลย ถ.สุทธิสารวินิจฉัย หวยขวาง กรุงเทพฯ ชั้น 3 2 นอน 2 น้ำ 69.82 ตร.ม.

HOTLINE 02 586 9911

อรุษ

3,900,000 บาท

60592/1 คอนโดเอสเปช เพลย หวยขวาง

www.estatecorneragency.com

091-441-5965 คอนโด 88 เดอะเทอรมินอล นนทบุรี

4,000,000 บาท

คอนโด Elite Residence ศรีนครินทร 5 คอนโด Elite Residence ซ.ศรีนครินทร 5 บางกะป กรุงเทพฯ ชั้น 5 3 นอน 3 น้ำ 67 ตร.ม.

กิตติพศ

คอนโด คอนโด นารา 9 สาทร กรุงเทพฯ ชั้น 28 1 นอน 1 น้ำ 38.44 ตร.ม.

4,625,000 บาท

4,000,000 บาท

61286

083-085-0333 คอนโด คอนโด นารา 9 สาทร

4,760,000 บาท

คอนโด Centric รัชดา-หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพฯ ชัน้ 4 1 นอน 1 น้ำ 37.57 ตร.ม.

มรกต

61682

คอนโด ดิ แอลโคฟ ทองหลอ 10 วัฒนา กรุงเทพฯ ชั้น 10 1 นอน 1 น้ำ 43.88 ตร.ม.

4,670,000 บาท

30577

อรุษ

60353

คอนโด Wyne Sukhumvit ซ.สุขุมวิท 71 คอนโด Wyne Sukhumvit ซ.สุขุมวิท 71 คลองเตย กรุงเทพฯ 25 ชั้น 1 นอน 1 น้ำ 41.58 ตร.ม.

Bizland

คอนโด ศุภาลัย ปารค แยกเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 26 1 นอน 2 น้ำ 115.28 ตร.ม.

นฤมล

4,900,000 บาท

61721

091-787-1624 คอนโด ศุภาลัย ปารค แยกเกษตร

5,390,000 บาท

คอนโด เซ็นทริค สถานีติวานนท ถ.กรุงเทพ-นนท เมือง นนทบุรี ชั้น 35 2 นอน 2 น้ำ 63.87 ตร.ม.

วริศรา

10952

6,000,000 บาท

คอนโด ออทัมน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ คอนโด ออทัมน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ชั้น 2 2 นอน 2 น้ำ

ณัฐธิดา

กิตติพศ

estatecorner

59900

063-263-6495 คอนโด เดอะคีย สาธร-เจริญราษฎร

คอนโด เดอะคีย สาธร-เจริญราษฎร ถ.เจริญราษฎร บางคอแหลม ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 32.84 ตร.ม.

@estatecorner

6,900,000 บาท

ชาริสา

61213

085-220-3839

คอนโด แฟมิลี่ คอนโด ถ.สุทธิสารวินิจฉัย คอนโด แฟมิลี่ คอนโด ถ.สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท กรุงเทพฯ ชั้น 10 247.38 ตร.ม.

5,780,000 บาท

มรกต

61259

092-310-2653 คอนโด IDEO Q Ratchathewi

คอนโด IDEO Q Ratchathewi ถ.เพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ ชั้น 25 1 นอน 1 น้ำ 34 ตร.ม.

5,300,000 บาท

อรุษ

61838

083-085-0333

คอนโด เซอรเคิล คอนโดมิเนียม ถ.เพชรบุรี คอนโด เซอรเคิล คอนโดมิเนียม ถ.เพชรบุรี บางกะป กรุงเทพฯ ชั้น 20 1 นอน 1 น้ำ 47.59 ตร.ม.

4,700,000 บาท

ณัฐธิดา

62608

091-821-4898 คอนโด เมโทร สกาย รัชดา ดินแดง

คอนโด เมโทร สกาย รัชดา ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ ชั้น 5 1 นอน 1 น้ำ 43.83 ตร.ม.

4,400,000 บาท

ชัยภัทร

62047

099-556-4409

คอนโด ดับเบิ้ลเลต แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 39 คอนโด ดับเบิ้ลเลต คอนโด ซ.แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 39 ปากเกร็ด ชั้น 2 2 นอน 2 น้ำ 56.05 ตร.ม.

4,000,000 บาท

ชัยภัทร

61914

099-556-4409

คอนโด ชาโตว อินทาวน พหลโยธิน 14 คอนโด ชาโตว อินทาวน พหลโยธิน 14 พญาไท กรุงเทพฯ ชัน้ 3 2 นอน 1 น้ำ 38.29 ตร.ม.

3,900,000 บาท

อรุษ

61956

083-085-0333 คอนโด เดอะพารคแลนด แกรนด อโศก

คอนโด เดอะพารคแลนด แกรนด อโศก เพชรบุรี หวยขวาง ชั้น 22 1 นอน 1 น้ำ 35.25 ตร.ม.

6,650,000 บาท

วรรณา

61997

093-119-0973

คอนโด ศุภาลัย ปารค 1 ซ.พหลโยธิน 21

คอนโด ศุภาลัย ปารค 1 ซ.พหลโยธิน 21 จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 30 2 นอน 2 น้ำ 96.19 ตร.ม.

5,500,000 บาท

ภาคิน

59582

099-618-8889

คอนโด ทิวเดอร คอรท บางละมุง ชลบุรี คอนโด ทิวเดอร คอรท บางละมุง ชลบุรี ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 57.9 ตร.ม.

5,100,000 บาท

รชยา

61955

083-085-0333 คอนโด เซ็นทริค รัชดา-สุทธิสาร

คอนโด เซ็นทริค รัชดา-สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพฯ ชั้น 18 1 นอน 1 น้ำ 40.54 ตร.ม.

4,682,600 บาท

อัปสร

59877

063-263-6495 คอนโด Noble Revolve ถ.รัชดาภิเษก

คอนโด Noble Revolve ถ.รัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ ชัน้ 29 1 นอน 1 น้ำ 25.24 ตร.ม.

4,100,000 บาท

ปณิชา

62614

061-654-7442 คอนโด แอสปาย รัชดา-วงศสวาง

คอนโด แอสปาย รัชดา-วงศสวาง ถ.รัชดาภิเษก บางซื่อ กรุงเทพฯ ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 45.89 ตร.ม.

3,990,000 บาท

อัปสร

58691

063-263-6495

คอนโด THE BASE พระราม 9 - รามคำแหง

คอนโด THE BASE พระราม 9 - รามคำแหง บางกะป ชั้น 14 1 นอน 1 น้ำ 28.69 ตร.ม.

3,800,000 บาท

ปริญดา

61650

089-412-2655 คอนโด Flawless Sathorn Residence

คอนโด Flawless Sathorn Residence ถ.สาทรใต สาทร กรุงเทพฯ ชั้น 1 1 นอน 1 น้ำ 34.15 ตร.ม.

ESTATE CORNER MAG

9


3,800,000 บาท

ทรัพย์วิไชย

62899

086-993-0888 คอนโด แซปเตอรวัน เดอะ แคมปส

คอนโด แซปเตอรวัน เดอะ แคมปส ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 28.93 ตร.ม.

3,600,000 บาท

วรรณา

61999

093-119-0973 เดอะรูม สุขุมวิท 64 ซ.สุขุมวิท 64

เดอะรูม สุขุมวิท 64 ซ.สุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพ ชั้น 8 1 นอน 1 น้ำ 41.8 ตร.ม.

3,500,000 บาท

กิตติพศ

61972

091-787-1624 คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน บางเขน

คอนโด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ ชั้น 16 1 นอน 1 น้ำ 30.7 ตร.ม.

3,400,000 บาท

วรรณา

61960

093-119-0973 คอนโด Life @ Phahon 18 จตุจักร

คอนโด Life @ Phahon 18 จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 5 1 นอน 1 น้ำ 41.09 ตร.ม.

3,100,000 บาท

วรรณา

61680

093-119-0973 คอนโด มายคอนโด ปนเกลา

คอนโด มายคอนโด ปนเกลา บางกอกนอย กรุงเทพฯ ชั้น 2 1 นอน 1 น้ำ 52.25 ตร.ม.

2,900,000 บาท

อรุษ

63011

083-085-0333 คอนโด กรีนไนน อาคาร A 3

คอนโด กรีนไนน อาคาร A 3 ถ.จตุรทิศ หวยขวาง กรุงเทพฯ ชัน้ 8 1 นอน 1 น้ำ 44.86 ตร.ม.

2,800,000 บาท

วรรณา

61834

093-119-0973

คอนโด ไอดิโอ โมบิ จรัญ-อินเตอรเชนจ คอนโด ไอดิโอ โมบิ จรัญ-อินเตอรเชนจ บางกอกนอย กรุงเทพฯ ชั้น 8 1 นอน 1 น้ำ 22.38 ตร.ม.

10

3,700,000 บาท

ประภาพร

61644

088-086-9351 คอนโด กลางกรุง รีสอรท รัชดาภิเษก 7

คอนโด กลางกรุง รีสอรท ซ.รัชดาภิเษก 7 ดินแดง กรุงเทพฯ ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 60.99 ตร.ม.

3,600,000 บาท

ปิยาวรรณ

61368

097-074-7312 คอนโด Metro ถ.มิตรภาพ ขอนแกน

คอนโด Metro ถ.มิตรภาพ เมือง ขอนแกน ชั้น 6 2 นอน 2 น้ำ 63.28 ตร.ม.

3,500,000 บาท

อมรรัตน์

10938

081-563-9653 คอนโด ยูดีไลท แอท จตุจักร สเตชั่น

คอนโด ยูดีไลท แอท จตุจักร สเตชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 1 1 นอน 1 น้ำ 24.9 ตร.ม.

3,400,000 บาท

รวิภา

63015

089-781-2540 คอนโด ศุภาลัย วิสตา แยกติวานนท

คอนโด ศุภาลัย วิสตา แยกติวานนท เมืองนนทบุรี นนทบุรี ชั้น 12 2 นอน 1 น้ำ 69.89 ตร.ม.

3,090,000 บาท

อัปสร

59886

063-263-6495 คอนโด Aspire 48 ซ.สุขมุ วิท 48

คอนโด Aspire 48 ซ.สุขุมวิท 48 พระโขนง กรุงเทพฯ ชั้น 29 1 นอน 1 น้ำ 27.14 ตร.ม.

2,890,000 บาท

ชัยภัทร

61965

099-556-4409

คอนโด เรสตา รีสอรท คอนโด แจงวัฒนะ คอนโด เรสตา รีสอรท คอนโด ถ.แจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ชั้น 4 1 นอน 1 น้ำ 29.25 ตร.ม.

2,750,000 บาท

ประภาพร

63004

088-086-9351 คอนโด แอสปาย รัตนาธิเบศร นนทบุรี

เดอะนิช โมโน รัชวิภา รัชดาภิเษก บางซื่อ กรุงเทพฯ ชั้น 20 1 นอน 1 น้ำ 30 ตร.ม.

3,600,000 บาท

ปริญดา

62043

089-412-2655 คอนโด บางกอกเฟลิช สาทร-ตากสิน

คอนโด บางกอกเฟลิช สาทร-ตากสิน ซ.กรุงธนบุรี 5 คลองสาน ชั้น 2 1 นอน 1 น้ำ 29.46 ตร.ม.

3,500,000 บาท

ฉัตร

61536

091-991-4945 คอนโด ศุภาลัยปารค พหลโยธิน 21

คอนโด ศุภาลัยปารค พหลโยธิน 21 จตุจักร กรุงเทพฯ 1 นอน 1 น้ำ 44.8 ตร.ม.

3,500,000 บาท

พัชรา

62900

080-661-7962 คอนโด ชาโตว อินทาวน รัชดาภิเษก 20

คอนโด ชาโตว อินทาวน ซ.รัชดาภิเษก 20 หวยขวาง กรุงเทพฯ ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 34.9 ตร.ม.

3,300,000 บาท

อนุ

60537

084-778-7000 คอนโด เดอะพารคแลนด แกรนด

คอนโด เดอะพารคแลนด แกรนด ตากสิน ถ.ราชพฤกษ ธนบุรี กรุงเทพฯ ชัน้ 18 1 นอน 1 น้ำ 35.1 ตร.ม.

2,900,000 บาท

พัชรนันท์

61668

089-884-2255 คอนโด ชะอำ แกรนดคอนโดเทล ชะอำ

คอนโด ชะอำ แกรนดคอนโดเทล ถ.เพชรเกษม ชะอำ เพชรบุรี ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 56.8 ตร.ม.

2,850,000 บาท

อัญญสินี

59876

091-789-5626 คอนโด THE BASE พระราม 9

คอนโด THE BASE พระราม 9 - รามคำแหง บางกะป ชั้น 21 1 นอน 1 น้ำ 30.65 ตร.ม.

2,650,000 บาท

วิภาดา

57935

086-557-5858 คอนโด THE GALLERY BEARING

คอนโด THE GALLERY BEARING ถ.สุขุมวิท 107 เมือง สมุทรปราการ 1 นอน 1 น้ำ 29.12 ตร.ม.

3,600,000 บาท

กิตติพศ

61977

091-787-1624

คอนโด เดอะ วอเตอรฟอรค สุขุมวิท 50/3 คอนโด เดอะ วอเตอรฟอรค ซ.สุขุมวิท 50/3 คลองเตย กรุงเทพฯ ชั้น 4 1 นอน 1 น้ำ 50.48 ตร.ม.

1,500,000 บาท

กิตติพศ

61980

091-787-1624

คอนโด โมเดิรน คอนโด ซ.กํานันแมน 3

คอนโด โมเดิรน คอนโด ซ.กํานันแมน 3 บางบอน กรุงเทพฯ ชั้น 3 1 นอน 1 นํ้า 27.29 ตร.ม.

3,450,000 บาท

ปริญดา

62042

089-412-2655

คอนโด พลัม คอนโด แจงวัฒนะสเตชั่น คอนโด พลัม คอนโด แจงวัฒนะสเตชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ชั้น 3 2 นอน 1 น้ำ 46.6 ตร.ม.

3,300,000 บาท

ธัชกร

61468

091-809-7557 คอนโด แซปเตอร วัน เดอะ แคมปส

คอนโด แซปเตอร วัน เดอะ แคมปส ซ.ลาดพราว 1 จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 29.1 ตร.ม.

2,900,000 บาท

ภาคิน

61932

099-618-8889

คอนโด ซิตี้ รีสอรท รัชดา-หวยขวาง คอนโด ซิตี้ รีสอรท รัชดา-หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพฯ ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 45.28 ตร.ม.

2,800,000 บาท

อัญญสินี

58683

091-789-5626

คอนโด KnightsBridge Condominium คอนโด Knights Bridge Condominium สุขุมวิท 107 เมืองสมุทรปราการ ชั้น 14 1 นอน 1 น้ำ 25.9 ตร.ม.

2,700,000 บาท

ประภาพร

61902

088-086-9351 คอนโด แอสปาย รัชดา-วงศสวาง

คอนโด แอสปาย รัชดา-วงศสวาง ถ.รัชดาภิเษก บางซื่อ ชั้น 18 1 นอน 1 น้ำ 26.12 ตร.ม.


One Standard in Everywhere

2,700,000 บาท

ชัยภัทร

61913

2,700,000 บาท

099-556-4409 คอนโด เดอะเบส แจงวัฒนะ นนทบุรี

คอนโด เดอะเบส แจงวัฒนะ ถ.แจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี ชั้น 20 1 นอน 1 น้ำ 32.17 ตร.ม.

2,690,000 บาท

มรกต

61281

092-310-2653

2,500,000 บาท

59304

092-295-9999 คอนโด Beyond by sailomyen ระยอง

2,500,000 บาท

62889

064-987-8897 คอนโด ศุภาลัย ปารค แยกติวานนท

2,400,000 บาท

61903

088-086-9351 คอนโด พลัม คอนโด เซ็นทรัลสเตชั่น

2,350,000 บาท

61984

091-821-4898 คอนโด มาย สตอรี่ ซ.ลาดพราว 71

2,300,000 บาท

61675

คอนโด ยูดีไลท รัตนาธิเบศร ถ.รัตนาธิเบศร นนทบุรี ชั้น 9 1 นอน 1 น้ำ 30.5 ตร.ม.

HOTLINE 02 586 9911

099-556-4409 คอนโด เซล รัตนาธิเบศร นนทบุรี

คอนโด เซล รัตนาธิเบศร เมืองนนทบุรี นนทบุรี ชั้น 4 1 นอน 1 น้ำ 31.49 ตร.ม.

ฉัตร

61538

091-991-4945 คอนโด The base พระราม 9 บางกะปิ

คอนโด The base พระราม 9-รามคำแหง บางกะป กรุงเทพฯ 1 นอน 1 น้ำ 26.95 ตร.ม.

อรุษ

61681

083-085-0333

คอนโด เมโทร สกาย รัชดาอินทามระ 47 คอนโด เมโทร สกาย รัชดา ซ.อินทามระ 47 ดินแดง กรุงเทพฯ ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 29.71 ตร.ม.

ปณิธิ

30813

093-006-1059 คอนโด Pause115 ซ.สุขมุ วิท 115

คอนโด Pause115 ซ.สุขุมวิท 115 อ.เมือง สมุทรปราการ ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 29 ตร.ม.

อัปสร

59896

063-263-6495 คอนโด Plum Condo รามคำแหง

คอนโด Plum Condo รามคำแหง ถ.รามคำแหง สวนหลวง ชั้น 27A 1 นอน 1 น้ำ 26 ตร.ม.

2,300,000 บาท

061-617-9677 คอนโด ยูดีไลท รัตนาธิเบศร นนทบุรี

www.estatecorneragency.com

62048

2,300,000 บาท

คอนโด มาย สตอรี่ ซ.ลาดพราว 71 ลาดพราว กรุงเทพฯ ชัน้ 8 1 นอน 1 น้ำ 33.81 ตร.ม.

เหมฉกุณ

ชัยภัทร

2,390,000 บาท

คอนโด พลัม คอนโด เซ็นทรัลสเตชั่น ถ.รัตนาธิเบศร บางใหญ ชั้น 24 1 นอน 1 น้ำ 26-49 ตร.ม.

ณัฐธิดา

คอนโด เดอะไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพฯ ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 28.39 ตร.ม.

2,480,000 บาท

คอนโด ศุภาลัย ปารค แยกติวานนท เมืองนนทบุรี นนทบุรี ชั้น 5 1 นอน 1 น้ำ 51.66 ตร.ม.

ประภาพร

090-972-5669 คอนโด เดอะไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร

2,500,000 บาท

คอนโด Beyond by sailomyen เมือง ระยอง 1 นอน 1 น้ำ 47 ตร.ม.

ฉัตรชญา

61950

2,650,000 บาท

คอนโด ศุภาลัยปารค แยกเกษตรนวมินทร คอนโด ศุภาลัยปารค แยกเกษตรนวมินทร จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 20 1 นอน 1 น้ำ 34.76 ตร.ม.

ญาณ์สิรี

เอกวิทย์

estatecorner

ประภาพร

61909

088-086-9351 คอนโด ดิ เอกซเซล ไฮดอเวย พระโขนง

คอนโด ดิ เอกซเซล ไฮดอเวย ซ.ลาซาล พระโขนง กรุงเทพฯ ชั้น 8 1 นอน 1 น้ำ 28.01 ตร.ม.

@estatecorner

2,700,000 บาท

รวิภา

63016

089-781-2540

คอนโด ไอดิโอ โมบิ สุขุมวิท อีสทเกต บางนา คอนโด ไอดิโอ โมบิ สุขุมวิท อีสทเกต บางนา กรุงเทพฯ ชั้น 28 1 นอน 1 น้ำ 22 ตร.ม.

2,600,000 บาท

ภาคิน

61685

099-618-8889 คอนโด แมเนอร สนามบินน้ำ

คอนโด แมเนอร สนามบินน้ำ ถ.สนามบินน้ำ นนทบุรี ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 26.17 ตร.ม.

2,500,000 บาท

กิตติพศ

61952

091-787-1624

คอนโด ดีคอนโด แคมปส รีสอรท รังสิต คอนโด ดีคอนโด แคมปส รีสอรท รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 24.93 ตร.ม.

2,450,000 บาท

วิภาดา

30815

086-557-5858 คอนโด Knightsbridge แบริ่ง

คอนโด Knightsbridge แบริง่ ซ.สุขมุ วิท 107 เมือง สมุทรปราการ ชัน้ 6 1 นอน 1 น้ำ 25.66 ตร.ม.

2,390,000 บาท

ชัยภัทร

61964

099-556-4409 คอนโด ศุภาลัย ปารค แยกติวานนท

คอนโด ศุภาลัย ปารค แยกติวานนท เมือง นนทบุรี ชั้น 14 1 นอน 1 น้ำ 51.47 ตร.ม.

2,300,000 บาท

ปณิธิ

57932

093-006-1058 คอนโด Pause115 ซ.สุขุมวิท 115

คอนโด Pause115 ซ.สุขมุ วิท 115 เมือง สมุทรปราการ 1 นอน 1 น้ำ 29 ตร.ม.

2,290,000 บาท

ชัยภัทร

61963

099-556-4409 คอนโด ศุภาลัย เวสเรนดา รัชวิภา

คอนโด ศุภาลัย เวสเรนดา รัชวิภา-ประชาชื่น บางซื่อ ชั้น 21 1 นอน 1 น้ำ 31.28 ตร.ม.

2,690,000 บาท

มรกต

61275

092-310-2653 คอนโด เดอะราฟเฟล ลาดพราว 42

คอนโด เดอะราฟเฟล ซ.ลาดพราว 42 หวยขวาง กรุงเทพฯ ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 34.66 ตร.ม.

2,580,000 บาท

อัญญสินี

59878

091-789-5626 คอนโด KnightsBridge Sky City

คอนโด KnightsBridge Sky City ถ.พหลโยธิน สะพานสูง ชั้น 12 1 นอน 1 น้ำ 22.78 ตร.ม.

2,500,000 บาท

อมรรัตน์

62887

081-563-9653 คอนโด ลุมพินี เพลส พระราม 4

คอนโด ลุมพินี เพลส พระราม 4 -กลวยน้ำไท คลองเตย ชั้น 21 1 นอน 1 น้ำ 28.15 ตร.ม.

2,400,000 บาท

Bizland

61293

092-529-4997 คอนโด ไอวี่ ริเวอร ราษฎรบูรณะ

คอนโด ไอวี่ ริเวอร ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ ชั้น 10 1 นอน 1 น้ำ 35.45 ตร.ม.

2,350,000 บาท

Bizland

30575

092-529-4997

คอนโด Happy ซ.รัชดา 18 หวยขวาง คอนโด Happy ซ.รัชดา 18 หวยขวาง กรุงเทพฯ ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 35.65 ตร.ม.

2,300,000 บาท

อรุษ

61683

083-085-0333 คอนโด เดอะคริส 5 ซ.รัชดาภิเษก 17

คอนโด เดอะคริส 5 ซ.รัชดาภิเษก 17 หวยขวาง กรุงเทพฯ ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 25.6 ตร.ม.

2,200,000 บาท

อัญญสินี

59898

091-789-5626 คอนโด Plum Condo รามคำแหง

คอนโด Plum Condo รามคำแหง ถ.รามคำแหง สวนหลวง ชั้น 16A 1 นอน 1 น้ำ 22.5 ตร.ม.

ESTATE CORNER MAG

11


2,200,000 บาท

จิรภัทร

61942

085-185-4860 คอนโด ริชพารค@บางซอน บางซื่อ

คอนโด ริชพารค@บางซอน ถ.กรุงเทพ-นนท บางซื่อ กรุงเทพฯ ชั้น 14 1 นอน 1 น้ำ 31.98 ตร.ม.

2,100,000 บาท

วรรณา

61835

093-119-0973

คอนโด ลุมพินีวิลล พิบูลยสงคราม ริเวอรวิว

คอนโด ลุมพินีวิลล พิบูลยสงคราม ริเวอรวิว นนทบุรี ชั้น 21 1 นอน 1 น้ำ 28.19 ตร.ม.

2,000,000 บาท

อัญญสินี

59897

091-789-5626 คอนโด The politan breeze นนทบุรี

คอนโด The politan breeze ถ.นนทบุรี เมือง นนทบุรี ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 29 ตร.ม.

1,950,000 บาท

วรรณา

61636

093-119-0973 คอนโด โฟรสตรีทแมนชั่น บางเขน

คอนโด โฟรสตรีทแมนชั่น บางเขน กรุงเทพฯ ชั้น 9 1 นอน 1 น้ำ 50 ตร.ม.

1,860,000 บาท

อรุษ

62606

083-085-0333

คอนโด เดอะไพรเวทซี่ ลาดพราว-เสนา

คอนโด เดอะไพรเวทซี่ ลาดพราว-เสนา ถ.ลาดพราว วังหิน ลาดพราว ชั้น 2 1 นอน 1 น้ำ 25.97 ตร.ม.

1,750,000 บาท

วิภาดา

30823

086-557-5858 คอนโด B-loft 115 สุขุมวิท 115

คอนโด B-loft 115 ซ.สุขมุ วิท 115 เมือง สมุทรปราการ ชัน้ 6 1 นอน 1 น้ำ 26 ตร.ม.

1,700,000 บาท

อัปสร

58694

063-263-6495 คอนโด T-Plus เมือง ชลบุรี

คอนโด T-Plus เมือง ชลบุรี ชั้น 1 1 นอน 1 น้ำ 32.14 ตร.ม.

12

2,200,000 บาท

จิรภัทร

61944

085-185-4860 คอนโด กลางกรุง รีสอรท รัชดาภิเษก

คอนโด กลางกรุง รีสอรท ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ ชั้น 2 1 นอน 1 น้ำ 35.66 ตร.ม.

2,100,000 บาท

ณัฐธิดา

62611

091-821-4898 คอนโด ศุภาลัย ปารค แยกเกษตร

คอนโด ศุภาลัย ปารค แยกเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 23 1 นอน 1 น้ำ 34.8 ตร.ม.

2,000,000 บาท

ภาคิน

61922

099-618-8889 คอนโด พลัม คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น

คอนโด พลัม คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น เฟส 2 บางใหญ นนทบุรี ชัน้ 23 1 นอน 1 น้ำ 24.38 ตร.ม.

1,900,000 บาท

ประภาพร

61643

088-086-9351 คอนโด ลิปป ลาดพราว 20 จตุจักร

คอนโด ลิปป ลาดพราว 20 ซ.ลาดพราว 20 จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 2 1 นอน 1 น้ำ 26.35 ตร.ม.

1,850,000 บาท

อมรรัตน์

62671

088-729-5500 คอนโด แอสปาย อุดรธานี

คอนโด แอสปาย อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 27.38 ตร.ม.

1,750,000 บาท

วิภาดา

30830

086-557-5858

คอนโด ลุมพินี เมกะซิตี้-บางนา บางพลี คอนโด ลุมพินี เมกะซิตี้-บางนา บางพลี สมุทรปราการ ชั้น 19 1 นอน 1 น้ำ 26.12 ตร.ม.

1,700,000 บาท

วิภาดา

30829

086-557-5858 คอนโด ดี คอนโด ซ.สุขมุ วิท 109

คอนโด ดี คอนโด ซ.สุขุมวิท 109 เมือง สมุทรปราการ 1 นอน 1 น้ำ 31 ตร.ม.

2,190,000 บาท

จิรภัทร

61941

085-185-4860 คอนโด วัน ลาดพราว ลาดพราว 18

คอนโด วัน ลาดพราว ซ.ลาดพราว 18 จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 8 1 นอน 1 น้ำ 33.39 ตร.ม.

2,100,000 บาท

ประภาพร

63009

088-086-9351 คอนโด พรีมิโอ เพรสโก บางเขน

คอนโด มาย คอนโด ปนเกลา บางกอกนอย กรุงเทพฯ ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 33.89 ตร.ม.

2,000,000 บาท

นฤมล

60354

091-441-5965 คอนโด ศุภาลัยปารค แยกเกษตร

คอนโด ศุภาลัยปารค แยกเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 14 1 นอน 1 น้ำ 32.42 ตร.ม.

1,900,000 บาท

พีรยุทธ

097-059-9775

2,150,000 บาท

ปณิชา

61460

061-654-7442 คอนโด เปรมสิริ บูติค พารค จตุจักร

คอนโด เปรมสิริ บูติค พารค จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 5 1 นอน 1 น้ำ 34.06 ตร.ม.

2,000,000 บาท

มรกต

61272

092-310-2653 คอนโด นวธารา รีเวอรไลฟ บึงกุม

คอนโด นวธารา รีเวอรไลฟ บึงกุม กรุงเทพฯ ชั้น 2 1 นอน 1 น้ำ 32 ตร.ม.

1,990,000 บาท

พัชรา

62874

080-661-7962 คอนโด แอสปาย สาทร-ตากสิน

คอนโด แอสปาย สาทร-ตากสิน จอมทอง กรุงเทพฯ ชั้น 16 1 นอน 1 น้ำ 26.51 ตร.ม.

1,890,000 บาท

ธมนรัชต์

61072 คอนโด สะ-บาย-ดี ซ.บางแสน 3 ชลบุรี 57930

085-995-4561 คอนโด ลุมพินี วิวล ถ.พัฒนาการ

คอนโด สะ-บาย-ดี ซ.บางแสน 3 เมือง ชลบุรี ชั้น 7 2 นอน 2 น้ำ 56.51 ตร.ม.

คอนโด ลุมพินี วิวล ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 26.06 ตร.ม.

1,800,000 บาท

1,800,000 บาท

กิตติพศ

62037

091-787-1624 คอนโด ซิตี้พอยท อินทามระ 41

คอนโด ซิตี้พอยท รัชดาภิเษก ซ.อินทามระ 41 ดุสิต กรุงเทพฯ ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 36.81 ตร.ม.

1,750,000 บาท

ปณิชา

61463

061-654-7442 คอนโด แมกซ คอนโด วิภาวดี 54

คอนโด แมกซ คอนโด เกษตร-วิภาวดี ซ.วิภาวดี 54 หลักสี่ กรุงเทพฯ ชัน้ 5 1 นอน 1 น้ำ 30.17 ตร.ม.

1,700,000 บาท

เหมฉกุณ

61678

061-617-9677 คอนโด เดอะสแควร บางใหญ

คอนโด เดอะสแควร บางใหญ ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ นนทบุรี ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 45.62 ตร.ม.

รวิภา

62822

089-781-2540 คอนโด อีส พระราม 2 บางขุนเทียน

คอนโด อีส พระราม 2 บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ชั้น 8 1 นอน 1 น้ำ 26.1 ตร.ม.

1,700,000 บาท

อัปสร

58695

063-263-6495 คอนโด เอกคอนโดวิว ถ.สุขุมวิท

คอนโด เอกคอนโดวิว ถ.สุขุมวิท เมือง ชลบุรี ชั้น 16 Studio 1 น้ำ 37.48 ตร.ม.

1,950,000 บาท

เสาวลักษณ์

61307

091-116-0545 คอนโด เซล ศาลายา

คอนโด เซล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม ชั้น 4 1 นอน 1 น้ำ 30.43 ตร.ม.


One Standard in Everywhere

1,660,000 บาท

วรรณา

61998

1,650,000 บาท

093-119-0973 คอนโด เดอะไพรเวซี่ ลาดพราว-เสนา

คอนโด เดอะไพรเวซี่ ลาดพราว-เสนา วังหิน 43 ชั้น 4 1 นอน 1 น้ำ 22.54 ตร.ม.

1,550,000 บาท

กิตติพศ

61916

091-787-1624 คอนโด เดอะเพนท คอนโดทาวเวอร

1,470,000 บาท

62007

099-556-4409 คอนโด เดอะคอนเน็กซ รัตนาธิเบศร 7

1,350,000 บาท

61547

061-617-9677 คอนโด ไอดิโอ สุขุมวิท 105-1 บางนา

1,190,000 บาท

61518

091-991-4945 คอนโด ธารารินทน นนทบุรี

091-991-4945 คอนโด นนททาวเวอร ถ.ติวานนท

เช่า 12,000 บ./ด.

90331

30760

091-991-4945 คอนโด นนททาวเวอร ติวานนท

คอนโด นนททาวเวอร ถ.ติวานนท เมือง นนทบุรี 1 นอน 1 น้ำ 55 ตร.ม.

อัปสร

59869

063-263-6495 คอนโด B U โชคชัย 4 โชคชัย 4

คอนโด B U โชคชัย 4 โชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ชั้ัน 8 1 นอน 1 น้ำ 28.81 ตร.ม.

59899

063-263-6495 คอนโด D Condo ไทรมา นนทบุรี

คอนโด D Condo ไทรมา ถ.รัตนาธิเบศร นนทบุรี ชั้ัน 1 1 นอน 1 น้ำ 28.5 ตร.ม.

ฉัตร

30762

091-991-4945 คอนโด นนททาวเวอร ถ.ติวานนท

คอนโด นนททาวเวอร ถ.ติวานนท เมือง นนทบุรี ชั้น 18 1 นอน 1 น้ำ 30 ตร.ม.

ธมนรัชต์

คอนโด b-loft115 ซ.สุขุมวิท 115 เมือง สมุทรปราการ ชั้น 8 2 นอน 2 น้ำ 47.41 ตร.ม.

HOTLINE 02 586 9911

ฉัตร

เช่า 9,000 บ./ด.

086-557-5858 คอนโด b-loft115 ซ.สุขุมวิท 115

www.estatecorneragency.com

คอนโด เอ สเปช มี บางนา สมุทรปราการ คอนโด เอ สเปช มี บางนา บางพลี สมุทรปราการ ชั้น 6 1 นอน 1 น้ำ 25.05 ตร.ม.

450,000 บาท

คอนโด นนททาวเวอร ถ.ติวานนท เมือง นนทบุรี ชัน้ 18 1 นอน 1 น้ำ 30 ตร.ม.

วิภาดา

63105

อัปสร

450,000 บาท

30761

061-617-9677

เหมฉกุณ

1,000,000 บาท

คอนโด ธารารินทน ถ.นนทบุรี เมือง นนทบุรี ชั้น 14 1 นอน 1 น้ำ 32 ตร.ม.

ฉัตร

คอนโด ลุมพินี วิลล สุขุมวิท 109฀ บางนา กรุงเทพฯ ชั้น 2 1 นอน 1 น้ำ 26 ตร.ม.

1,300,000 บาท

คอนโด ไอดิโอ สุขุมวิท 105-1 ซ.สุขุมวิท 105 บางนา กรุงเทพฯ ชั้น 1 1 นอน 1 น้ำ 30.06 ตร.ม.

ฉัตร

092-310-26530 คอนโด ลุมพินี วิลล สุขุมวิท 109

1,450,000 บาท

คอนโด เดอะคอนเน็กซชั่น 2 ซ.รัตนาธิเบศร 7 นนทบุรี ชั้น 2 1 นอน 1 น้ำ 28.56 ตร.ม.

เหมฉกุณ

58900

1,550,000 บาท

คอนโด เดอะเพนท คอนโดทาวเวอร งามวงศวาน 22 เมืองนนทบุรี ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 27.64 ตร.ม.

ชัยภัทร

มรกต

estatecorner

90332

085-995-4561 คอนโด ลุมพินวี ลิ ล ซ.รามคำแหง 26

คอนโด ลุมพินีวิลล ซ.รามคำแหง 26 บางกะป กรุงเทพฯ ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 33 ตร.ม.

@estatecorner

1,550,000 บาท

ปณิธิ

30824

093-006-1059 คอนโด Pause115 ซ.สุขุมวิท 115

คอนโด Pause115 ซ.สุขุมวิท 115 เทพารักษ เมือง สมุทรปราการ 1 นอน1 น้ำ 22 ตร.ม.

1,500,000 บาท

ปริญดา

61651

089-412-2655 คอนโด ตวันนา เรสซิเดนท 2 จตุจักร

คอนโด ตวันนา เรสซิเดนท 2 ซ.วิภาวดี 17 จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 42.88 ตร.ม.

1,450,000 บาท

ปณิธิ

57924

093-006-1059 คอนโด The Parkland Lite อมรเดช

คอนโด The Parkland Lite อมรเดช อ.เมือง สมุทรปราการ ชั้น 7 1 นอน 1 น้ำ 29 ตร.ม.

1,280,000 บาท

ญาณ์สิรี

59315

092-295-9999 คอนโด อัญรัตนเพลส บางแสนสาย 4

คอนโด อัญรัตนเพลส ซ.บางแสนสาย 4 เหนือ แสนสุข เมือง ชลบุรี ชั้น 6 32.61 ตร.ม.

950,000 บาท

วี

61522

091-415-9796 คอนโด เดอะคิทท ถ.ลำลูกกา ปทุมธานี

คอนโด เดอะคิทท ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี ชั้น 1 1 นอน 1 น้ำ 29 ตร.ม.

450,000 บาท

ฉัตร

30763

091-991-4945 คอนโด นนททาวเวอร ถ.ติวานนท

คอนโด นนททาวเวอร ถ.ติวานนท เมือง นนทบุรี ชัน้ 18 1 นอน 1 น้ำ 30 ตร.ม.

เช่า 7,500 บ./ด.

ปณิธิ

90326

093-006-1059 คอนโด Pause115 ซ.สุขุมวิท 115

คอนโด Pause115 ซ.สุขุมวิท 115 อ.เมือง สมุทรปราการ ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 22 ตร.ม.

1,550,000 บาท

091-787-1624 คอนโด เดอะเพนท คอนโดทาวเวอร

กิตติพศ

61917

คอนโด เดอะเพนท คอนโดทาวเวอร งามวงศวาน 22 เมืองนนทบุรี ชั้น 3 1 นอน 1 น้ำ 27.93 ตร.ม.

1,500,000 บาท

ประภาพร

61923

088-086-9351 คอนโด แอปเปลคอนโด สุขุมวิท-แบริ่ง

คอนโด แอปเปลคอนโด สุขุมวิท-แบริ่ง เมือง สมุทรปราการ ชั้น 2 1 นอน 1 น้ำ 34.83 ตร.ม.

1,390,000 บาท

เหมฉกุณ

61967

061-617-9677 คอนโด ดิ อเวนิว สปริง บี บางนา-ตราด

คอนโด ดิ อเวนิว สปริง บี ถ.บางนา-ตราด บางเสาธง สมุทรปราการ ชั้น 8 1 นอน 1 น้ำ 22.29 ตร.ม.

1,250,000 บาท

ปฐมาภรณ์

59529

080-446-9566 คอนโด บันยัน เทอรเรส 1 ระยอง

คอนโด บันยัน เทอรเรส 1 ถ.สุขุมวิท เมืองระยอง ระยอง ชั้น 4 1 นอน 1 น้ำ 30.2 ตร.ม.

600,000 บาท

ภาณุพงศ์

61491

091-414-7268 คอนโด บานเอื้ออาทร สรงประภา

คอนโด บานเอื้ออาทร สรงประภา ดอนเมือง กรุงเทพฯ ชั้น 1 1 นอน 1 น้ำ 33.52 ตร.ม.

220,000 บาท

กุลพัชร

60933

088-884-5438 คอนโด โกลเดนท คอนโดทาวน รังสิต

คอนโด โกลเดนท คอนโดทาวน รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี ชั้น 1 นอน 1 น้ำ 26.8 ตร.ม.

เช่า 6,500 บ./ด.

ปณิธิ

90327

093-006-1059 คอนโด Lumpini mixx เทพารักษ

คอนโด Lumpini mixx เทพารักษ - ศรีนครินทร ถ.เทพารักษ สมุทรปราการ 1 นอน 1 น้ำ 22 ตร.ม.

ESTATE CORNER MAG

13


61802

58982

85,000,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น ซ.สุขุมวิท 39

ซ.สุขุมวิท 39 พระโขนง กรุงเทพฯ เนื้อที่ 136 ตร.ว. 860 ตร.ม. 3 นอน / 7 นํ้า / บานสวย เฟอรฯครบ / มีออฟฟศแยกจากตัวบาน ใกล BTS พรอมพงศ / โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท / The Emquartier The Emporium

ณัฐธิดา 091-821-4898

62655

19,500,000 บาท

บานเดี่ยว 3 ชั้น โครงการ ไพรเวท เนอวานา

คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ เนื้อที่ 54.4 ตร.ว. 4 นอน / 4 น้ำ / ที่จอดรถ 3 คัน / แอร 5 เครื่อง / มีสระวายน้ำสวนตัว ใกล Central Eastville / รพ.ลาดพร้าว / Big C ลาดพร้าว / CDC ร.ร. นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

วุฒิเมศร์ 098-925-8339

61353

15,000,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น หมูบาน ราชาซิตี้

ศิลา เมือง ขอนแกน เนื้อที่ 200 ตร.ว. พื้นที่ 395 ตร.ม. 4 นอน / 5 นํ้า / ที่จอดรถ 4 คัน / 1 หองครัว / สนามไดรกอลฟ / สระวายนํ้า ใกล มหาวิทยาลัยขอนแกน / ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภารตะวันออกเฉียงเหนือ สนามบินจังหวัดขอนแกน

สุกัญญา 083-248-6299

14

16,500,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น ม.ชวนชื่นพารควิลล

ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เนื้อที่ 239 ตร.ว. 952 ตร.ม. 5 นอน / 4 นํ้า / 1 หองรับแขก / 1 หองทํางาน / จอดรถได 5-6 คัน ใกล Homework ราชพฤกษ / ศาลจังหวัดตลิ่งชัน / The Circle ราชพฤกษ ติดทางขึ้นทางดวนกาญจนา-จตุจักร

ปริญธิดา 086-879-8799

61804

18,500,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น หมูบาน บางกอกบูลเลอวารด

ถ.นครอินทร บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี เนื้อที่ 75 ตร.ว. 4 นอน / 4 นํ้า / ที่จอดรถ 3 คัน / สิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการครบครัน ใกล The Walk ราชพฤกษ / มหาวิทยาลัยราชพฤกษ / Homework ราชพฤกษ Tesco Lotus นครอินทร

วรรณา 093-119-0973

62609

14,000,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น เลียบดวนรามอินทรา

ซ.สังคมสงเคราะห ลาดพราว กรุงเทพฯ เนื้อที่ 99 ตร.ว. 2 นอน / 2 นํ้า / ที่จอดรถ 2 คัน / เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง / ครัว Build-in ใกล Central Eastville / Crystal Park / จุดขึ้นลงทางดวน รามอินทรา-อาจณรงค CDC / รพ.เปาโล โชคชัย 4

ณัฐธิดา 091-821-4898


One Standard in Everywhere

59578

61985

14,900,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น นคราทรัพย

ถ.บอนดสตรีท ปากเกร็ด นนทบุรี เนื้อที่ 150 ตร.ว. พื้นที่ 403 ตร.ม. 3 นอน / 3 นํ้า / แอร 7 เครื่อง / จอดรถได 2 คัน ใกล ศุนยแสดงสินคาเมืองทองธานี / Central แจงวัฒนะ / ม.สุโขทัยธรรมาธิราช สนามบินดอนเมือง

ประภาพร 088-086-9351

30244

27,000,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น หมูบาน บานทะเล

นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี เนื้อที่ 122 ตร.ว. 420 ตร.ม. 2 นอน / 3 นํ้า / มีสระวายนํ้าสวนตัว / จอดรถได 2 คัน ใกล สวนนงนุช / สวนนํ้า Cartoon Network / ตลาดนํ้า 4 ภาค / Big C พัทยาใต รพ.พัทยาเมโมเรียล / ไรองุนพัทยา

อุไรวรรณ 099-495-6698

60514

9,800,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น หมูบาน ชัญญา เลควิลล

บึงพระ เมือง พิษณุโลก เนื้อที่ 134.5 ตร.ว. พื้นที่ 350 ตร.ม. 3 นอน / 4 นํ้า / ที่จอดรถ 3 คัน / พรอมคลับเฮาส / สระวายนํ้า / ฟตเนส ใกล สนามบินจังหวัดพิษณุโลก / วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วราภรณ์ 080-602-2511

HOTLINE 02 586 9911

www.estatecorneragency.com

estatecorner

@estatecorner

12,500,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น เนอวานา พระราม 9

ซ.กรุงเทพกรีฑา 32 สะพานสูง กรุงเทพฯ เนื้อที่ 51.5 ตร.ว. 3 นอน 3 นํ้า / แอร 4 เครื่อง ที่จอดรถ 4 คัน / บริการรับสง Airport link ฟรี / ตัวบานหาง Airport link เพียง 800 เมตร

ใกล Airport link ทับชาง / มหาวิทยาลัยรามคําแหง / สนามบินสุวรรณภูมิ The Nine พระราม 9

ณัฐธิดา 091-821-4898

30805

9,950,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น หมูบาน Narabotanic

ถ.ศรีนครินทร บางพลี สมุทรปราการ เนื้อที่ 51 ตร.ว. 3 นอน / 3 นํ้า / แอร 5 เครื่อง / เดินทางสะดวก ใกล ร.พ.ศิครินทร / BTS แบริ่ง / Central Plaza บางนา / BITEC บางนา Mega บางนา / ร.พ.ไทยนครินทร

ปณิธิ 093-006-1059

61266

9,800,000 บาท

บานเดี่ยว 2 ชั้น หมูบานมัณฑนา วงแหวน-พระราม 9

สะพานสูง กรุงเทพฯ เนื้อที่ 99 ตร.ว. 3 นอน / 2 นํ้า / หลังมุม หนาโครงการ / จอดรถได 4-5 คัน / แอร 5 เครื่อง ใกล สนามบินสุวรรณภูมิ / ม.พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สนามราชมังคลากีฬาสถาน

มรกต 092-310-2653

ESTATE CORNER MAG

15


16,000,000 บาท

วริศรา

61702

087-515-6228 บาน ซ.นราธิวาส 4 สาทร กรุงเทพฯ

บาน ซ.นราธิวาส 4 สาทร กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 1 นอน 1 น้ำ 20 ตร.ว.

9,980,000 บาท

ฉัตร

30769

091-991-4945 บานเดีย่ ว คาซาแกรนด ถ.ราชพฤกษ

บานเดีย่ ว คาซาแกรนด ถ.ราชพฤกษ เมือง นนทบุรี 2 ชัน้ 4 นอน 2 น้ำ 75.7 ตร.ว.

8,500,000 บาท

วราภรณ์

60512

080-602-2511 บานเดีย่ ว วชัญญา เลควิลล พิษณุโลก

บานเดีย่ ว วชัญญา เลควิลล เมือง พิษณุโลก 2 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 108.4 ตร.ว. 350 ตร.ม.

7,980,000 บาท

ฉัตร

30768

091-991-4945 บานเดี่ยว เพอเฟคราชพฤกษ นนทบุรี

บานเดีย่ ว เพอเฟคราชพฤกษ เมือง นนทบุรี 3 นอน 2 น้ำ 56 ตร.ว.

7,690,000 บาท

อัปสร

59860

063-263-6495 บานเดีย่ ว ม.โนเบิล จีโอ วัชรพล บางเขน

บานเดีย่ ว ม.โนเบิล จีโอ วัชรพล ถ.วัชรพล บางเขน กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 80 ตร.ว. 275 ตร.ม.

7,500,000 บาท

ธมนรัชต์

57244

085-995-4561 บานเดีย่ ว หมูบ า นมัณฑนาบางใหญ

บานเดีย่ ว หมูบ า นมัณฑนาบางใหญ บางบัวทอง นนทบุรี 3 นอน 3 น้ำ 53 ตร.ว. 168 ตร.ม.

6,500,000 บาท

วริศรา

59138

087-515-6228 บานเดีย่ ว ม.ศุภาลัย Orchid Park 2

บานเดีย่ ว ม.ศุภาลัย Orchid Park 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 ภาษีเจริญ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 60 ตร.ว. 240 ตร.ม.

16

13,000,000 บาท

ณัฐธิดา

61803

091-821-4898 บานเดีย่ ว ซ.กรุงเทพ-นนท 37 ดุสติ

บานเดีย่ ว ซ.กรุงเทพ-นนท 37 ดุสติ กรุงเทพฯ 3 ชัน้ 5 นอน 2 น้ำ 84 ตร.ว. 616 ตร.ม.

9,500,000 บาท

ภาณุพงศ์

62660

091-414-7268

บานเดีย่ ว ไลฟ บางกอก บูลเลอวารด รังสิต บานเดีย่ ว ไลฟ บางกอก บูลเลอวารด รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 2 ชัน้ 5 นอน 3 น้ำ 69.1 ตร.ว. 226 ตร.ม.

8,500,000 บาท

Bizland

61289

092-529-4997 บานแฝด ม.เมืองเอก ดอนเมือง

บานแฝด ม.เมืองเอก ดอนเมือง กรุงเทพฯ 3 นอน 2 น้ำ 75 ตร.ว.

7,900,000 บาท

ฉัตร

61519

091-991-4945 บานเดี่ยว Perfect Place รัตนาธิเบศร

บานเดีย่ ว Perfect Place รัตนาธิเบศร ถ.รัตนาธิเบศร เมืองนนทบุรี 2 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 65 ตร.ว. 160 ตร.ม.

7,950,000 บาท

วริศรา

61708

087-515-6228 บานเดี่ยว ซ.ตากสิน 40 ธนบุรี

บานเดีย่ ว ซ.ตากสิน 40 ธนบุรี กรุงเทพฯ 3 ชัน้ 7 นอน 7 น้ำ 55 ตร.ว.

6,900,000 บาท

อัญชลี

61571

083-294-9984 บานเดีย่ ว ถ.สุขมุ วิท บางละมุง ชลบุรี

บานเดีย่ ว ถ.สุขมุ วิท บางละมุง ชลบุรี 2 ชัน้ 2 นอน 3 น้ำ 56 ตร.ว. 290 ตร.ม.

6,000,000 บาท

วราภรณ์

60513

080-602-2511 บานเดีย่ ว อรัญญิก เมือง พิษณุโลก 2

บานเดีย่ ว อรัญญิก เมือง พิษณุโลก 2 ชัน้ 4 นอน 4 น้ำ 137 ตร.ว. 468 ตร.ม.

11,500,000 บาท

วิภาดา

30831

086-557-5858 บานเดีย่ ว ม.เลอนีโอ ศรีนครินทร

บานเดีย่ ว ม.เลอนีโอ ศรีนครินทร เมือง สมุทรปราการ 2 ชัน้ 4 นอน 4 น้ำ 79.5 ตร.ว.

9,500,000 บาท

จิรภัทร

63022

085-185-4860 บานเดีย่ ว ปริญญดา เกษตร-นวมินทร

บานเดีย่ ว ปริญญดา เกษตร-นวมินทร ซ.นวมินทร 111 แยก 4 บึงกุม 2 ชัน้ 4 นอน 3 น้ำ 50 ตร.ว. 126 ตร.ม.

7,900,000 บาท

ณัฐธิดา

61624

091-821-4898 บานเดีย่ ว ปริญสิริ ถ.นวลจันทร บึงกุม

บานเดีย่ ว ปริญสิริ ถ.นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 64 ตร.ว. 140 ตร.ม.

7,900,000 บาท

วี

61525

091-415-9796 บานเดีย่ ว ม.อารียาเมทโทร-เกษตร

บานเดีย่ ว ม.อารียาเมทโทร-เกษตร ซ.ลาดปลาเคา ลาดพราว กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 57.2 ตร.ว.

6,890,000 บาท

ฉัตร

31008

091-991-4945 บานเดี่ยว ม.เพอรเฟคเพลส ซ.ทาอิฐ

บานเดีย่ ว ม.เพอรเฟคเพลส ซ.ทาอิฐ เมือง นนทบุรี 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 60 ตร.ว.

6,900,000 บาท

วะรา

61698

087-999-6317 บานเดีย่ ว ซ.พหลโยธิน 50 บางเขน

บานเดีย่ ว ซ.พหลโยธิน 50 บางเขน กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 4 นอน 2 น้ำ 60 ตร.ว.

5,500,000 บาท

อู๊ด

62029

091-508-9191 บานเดีย่ ว ม.ชลดา สายไหม

บานเดีย่ ว ม.ชลดา สายไหม กรุงเทพ 2 ชัน้ 4 นอน 3 น้ำ 70.3 ตร.ว.

10,000,000 บาท

เอกวิทย์

63001

090-972-5669 บานเดีย่ ว ซ.พหลโยธิน 50 แยก 11

บานเดีย่ ว ซ.พหลโยธิน 50 แยก 11 บางเขน กรุงเทพฯ 1 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 39 ตร.ว. 97 ตร.ม.

9,000,000 บาท

พิมลพัชร

60623

095-632-8997 บานเดีย่ ว ม.ฮิลลววิ วิลลา ชลบุรี

บานเดีย่ ว ม.ฮิลลววิ วิลลา บางละมุง ชลบุรี 2 ชัน้ 3 นอน 4 น้ำ 133 ตร.ว. 700 ตร.ม.

7,990,000 บาท

อรุษ

62607

083-085-0333 บานเดีย่ ว เอือ้ ไออุน โชคชัย 4 ลาดพราว

บานเดีย่ ว เอือ้ ไออุน โชคชัย 4 ซอย 43 ลาดพราว กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 4 น้ำ 47 ตร.ว. 199 ตร.ม.

7,900,000 บาท

ชัยภัทร

61555

099-556-4409 บานเดีย่ ว ดิ เอกเทนโซ 2 หนองจอก

บานเดีย่ ว ดิ เอกเทนโซ 2 หนองจอก กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 205.8 ตร.ว.

7,500,000 บาท

ปณิธิ

57929

093-006-1059 บานเดีย่ ว ซ.ปุณณวิถี 34 พระโขนง

บานเดีย่ ว ซ.ปุณณวิถี 34 พระโขนง กรุงุ เทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 4 น้ำ 71 ตร.ว. 284 ตร.ม.

22,000,000 บาท

ไชยวัฒน์

61435

061-459-1594 บานเดี่ยว หมูบาน La Vallee

บานเดีย่ ว ซ.เจริญพัฒนา ปากชอง นครราชสีมา 2 ชัน้ 3 นอน 3 นํา้ 2-2-3 ไร

6,000,000 บาท

อัญญสินี

59865

091-789-5626 บานเดีย่ ว ม.เศรษฐสิริ สุขาภิบาล 2

บานเดีย่ ว ม.เศรษฐสิริ วงแหวน-สุขาภิบาล 2 เสรีไทย 71 คันนายาว 2 ชัน้ 3 นอน 3 52.5 ตร.ว. 175 ตร.ม.


One Standard in Everywhere

6,000,000 บาท

พัชรา

62875

5,900,000 บาท

080-661-7962 บานเดีย่ ว ซ.บางมวง-บางคูลดั นนทบุรี

บานเดี่ยว ซ.บางมวง-บางคูลัด บางใหญ นนทบุรี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 77 ตร.ว.

5,500,000 บาท

ณัฐธิดา

57669

091-821-4898 บานเดี่ยว ศุภาลัยออรคิดปารค สายไหม

4,900,000 บาท

60424

061-617-9677

4,500,000 บาท

61516

091-991-4945 บานเดี่ยว ม.ลลิล ลาดกระบัง

061-929-6493 บานเดี่ยว ซ.ติวานนท 25 แยก 4

4,300,000 บาท

088-086-9351 บานเดี่ยว พฤกษลดา บางใหญ

63002

090-972-5669 บานเดี่ยว ศิรินเทพ ซ.ลาดพราว 101

บานเดี่ยว ศิรินเทพ ซ.ลาดพราว 101 บางกะป 2 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 38.4 ตร.ว. 149.5 ตร.ม.

59243

092-529-4997 บานเดี่ยว ธารารมณ วัชรพล สายไหม

บานเดี่ยว ธารารมณ วัชรพล สุขาภิบาล 5 ซ. 82 สายไหม กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 52 ตร.ว.

กิตติพศ

62050

091-787-1624 บานเดี่ยว ถ.สุวรรณศร ภาชี อยุธยา

บานเดี่ยว ถ.สุวรรณศร ภาชี พระนครศรีอยุธยา 4-0-61 ไร

59322

092-295-9999 บานเดี่ยว ม.โมเดิรนโฮม ระยอง

บานเดี่ยว ม.โมเดิรนโฮม ถ.สุขุมวิท เมือง ระยอง 2 ชั้น 180 ตร.ว.

อัญญสินี

บานเดี่ยว เมือง ปทุมธานี 1 ชั้น 4 นอน 2 น้ำ 83 ตร.ว. 110 ตร.ม.

HOTLINE 02 586 9911

เอกวิทย์

3,600,000 บาท

061-459-1594 บานเดี่ยว เมือง ปทุมธานี

www.estatecorneragency.com

บานเดี่ยว ถ.สุขาภิบาล 5 สายไหม กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 3 นํ้า 51.5 ตร.ว. 146 ตร.ม.

ญาณ์สิรี

3,600,000 บาท

60650

062-685-4622 บานเดี่ยว หมูบานคาซาวิลล

4,200,000 บาท

บานเดี่ยว พฤกษลดา บางใหญ นนทบุรี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 51.6 ตร.ว. 106 ตร.ม.

ไชยวัฒน์

61401

4,500,000 บาท

บานเดี่ยว ซ.ติวานนท 25 แยก 4 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2 ชั้น 4 นอน 3 น้ำ 45 ตร.ว.

61920

กุสุมา

Bizland

4,500,000 บาท

ประภาพร

บานเดี่ยว ม.คาซาวิลล ถ.สุขาภิบาล 5 สายไหม กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 51.5 ตร.ว. 146 ตร.ม.

4,500,000 บาท

บานเดี่ยว ม.ลลิล ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 39 ตร.ว.

59074

062-685-4622 บานเดี่ยว ม.คาซาวิลล สายไหม

4,800,000 บาท

บานเดีย่ ว โนเบิล้ จีโอ วัชรพล-รามอินทรา บานเดี่ยว โนเบิ้ล จีโอ วัชรพล-รามอินทรา บางเขน ซ.รวมมิตรพัฒนา 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 50 ตร.ว.

ฉัตร

61401

5,900,000 บาท

บานเดี่ยว ศุภาลัยออรคิดปารค ถ.วัชรพล สายไหม กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 70.9 ตร.ว. Lis เกา

เหมฉกุณ

กุสุมา

estatecorner

59881

091-789-5626 บานเดี่ยว ม.บุณฑรีก คลองหลวง

บานเดี่ยว ม.บุณฑรีก คลองหลวง ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 52 ตร.ว.

@estatecorner

5,500,000 บาท

ชัยภัทร

61911

099-556-4409

บานเดี่ยว การเดนท วิลลา วอเตอรฟรอนท บานเดี่ยว การเดนท วิลลา วอเตอรฟรอนท ลำลูกกา ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 60 ตร.ว.

5,000,000 บาท

ภาณุพงศ์

61490

091-414-7268 บานเดี่ยว เสนาแกรนดโฮม ปทุมธานี

บานเดี่ยว เสนาแกรนดโฮม ถ.บางบัวทอง-บางพูน ปทุมธานี 2 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 51.5 ตร.ว. 233.84 ตร.ม.

4,590,000 บาท

อัปสร

59875

063-263-6495 บานเดี่ยว ม.เพอรเฟคเพลส มีนบุรี

บานเดี่ยว ม.เพอรเฟคเพลส ซ. รามคำแหง 164 มีนบุรี กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 57.9 ตร.ว. 230 ตร.ม.

4,500,000 บาท

วรรณา

61655

093-119-0973 บานเดี่ยว เดอะวิลลา รัตนาธิเบศร

บานเดี่ยว เดอะวิลลา รัตนาธิเบศร ซ.ทาอิฐ-ไทรมา ปากเกร็ด 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 39 ตร.ว. 106 ตร.ม.

4,500,000 บาท

พัฒนาลัย

61196

064-045-6242

บานเดี่ยว แมกไม วัชรพล ถ.วัชรพล บานเดี่ยว แมกไม วัชรพล ถ.วัชรพล สายไหม กรุงเทพฯ 2 ชั้น 50.5 ตร.ว.

4,200,000 บาท

มรกต

30559

092-310-2653 บานเดี่ยว ม.รุงนภา ถ.รมเกลา มีนบุรี

บานเดี่ยว ม.รุงนภา ถ.รมเกลา มีนบุรี กรุงเทพฯ 2 ชั้น 5 นอน 3 น้ำ 60 ตร.ว.

3,500,000 บาท

ฉัตร

61517

091-991-4945

บานเดี่ยว ม.บุรีรมณ ถ.รังสิต-นครนายก บานเดี่ยว ม.บุรีรมณ ถ.รังสิต-นครนายก ลำลูกกา ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 50 ตร.ว.

5,500,000 บาท

อัญชลี

60479

083-294-9984 บานเดี่ยว เศรษฐสิริ ถ.เสรีไทย

บานเดี่ยว เศรษฐสิริ ถ.เสรีไทย คันนายาว กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 54.5 ตร.ว. 150 ตร.ม.

4,990,000 บาท

ไชยวัฒน์

61405

061-459-1594 บานเดี่ยว ม.ฮาบิเทีย ราชพฤกษ

บานเดี่ยว ม.ฮาบิเทีย ราชพฤกษ เมือง ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 54.4 ตร.ว. 200 ตร.ม.

4,550,000 บาท

Bizland

30566

092-529-4997 บานเดี่ยว พฤกษาปูรี ถ.สุวินทวงศ

บานเดี่ยว พฤกษาปูรี ถ.สุวินทวงศ มีนบุรี กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 50.7 ตร.ว. 152 ตร.ม.

4,500,000 บาท

ณัฐธิดา

61699

091-821-4898 บานเดี่ยว เยาวพรรณ ถ.บางกรวย

บานเดี่ยว เยาวพรรณ ถ.บางกรวย-ไทรนอย บางกรวย นนทบุรี 2 ชั้น 4 นอน 2 น้ำ 97 ตร.ว. 172 ตร.ม.

4,390,000 บาท

ภาณุพงศ์

61492

091-414-7268 บานเดี่ยว เอ ซี เฮาส สายไหม

บานเดี่ยว เอ ซี เฮาส สายไหม ถ.สายไหม สายไหม กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 54.3 ตร.ว. 170 ตร.ม.

3,800,000 บาท

อัปสร

58700

063-263-6495 บานเดี่ยว ซ.เพิ่มสิน 20 แยก 6 บางเขน

บานเดี่ยว ซ.เพิ่มสิน 20 แยก 6 บางเขน กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 50 ตร.ว. 153 ตร.ม.

3,500,000 บาท

มรกต

61290

092-310-2653 บานเดี่ยว ม.บูรพาวิลลา 12 สีกัน

บานเดี่ยว ม.บูรพาวิลลา 12 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 1 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 62 ตร.ว.

ESTATE CORNER MAG

17


3,500,000 บาท

ณัฐธิดา

61904

091-821-4898 บานเดีย่ ว เพอรเฟคเพลส พระราม 5

บานเดีย่ ว เพอรเฟคเพลส พระราม 5 บางใหญ นนทบุรี 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 54.4 ตร.ว. 96.72 ตร.ม.

3,200,000 บาท

วริศรา

61739

087-515-6228 บานเดี่ยว ม.วิเศษสุขนคร ทุงครุ

บานเดีย่ ว ม.วิเศษสุขนคร ซ.ประชาอุทศิ 79 ทุง ครุ กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 4 นอน 3 น้ำ 30 ตร.ว.

2,700,000 บาท

ปณิธิ

30809

093-006-1059 บานแฝด ซ.นารถสุนทร สมุทรปราการ

บานแฝด ซ.นารถสุนทร อ.เมือง สมุทรปราการ ปณิธิ 2 นอน 2 น้ำ 30 ตร.ว. 240 ตร.ม.

3,000,000 บาท

ไชยวัฒน์

61450

061-459-1594 บานเดีย่ ว หมูบ า นพระปน 7

บานเดีย่ ว ถ.เทพกุญชร 2 ซอย 12 คลองหลวง ปทุมธานี 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 23.7 ตร.ว. 100 ตร.ม.

2,400,000 บาท

สุกัญญา

61356

083-248-6299 บานเดี่ยว ม.ฟาใส 5 เมืือง เชียงราย

บานเดีย่ ว ม.ฟาใส 5 เมือื ง เชียงราย 1 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 50.8 ตร.ว.

2,200,000 บาท

ธนวินท์

58708

085-352-2445 บานแฝด พฤกษา 19 ซ.วัดลาดปลาดุก

บานแฝด พฤกษา 19 ซ.วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 35 ตร.ว. 212 ตร.ม.

1,800,000 บาท

สิริฉัตร

60507

080-602-2524 บานเดีย่ ว ถ.มหาจักรพรรดิ์ พิษณุโลก

บานเดีย่ ว ถ.มหาจักรพรรดิ์ เมือง พิษณุโลก 1 ชัน้ 2 นอน 1 น้ำ 107 ตร.ว. 144 ตร.ม.

18

3,500,000 บาท

กิตติพศ

61976

091-787-1624 บานเดีย่ ว ศุชญา คลอง 4 ธัญบุรี

บานเดีย่ ว ศุชญา คลอง 4 ถ.รังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี 2 ชัน้ 4 นอน 2 น้ำ 55.5 ตร.ว. 126 ตร.ม.

3,200,000 บาท

กรกษ

60090

085-570-5229 บานแฝด ฮาบีทาวน เกาะแกว ภูเก็ต

บานแฝด ฮาบีทาวน เกาะแกว ถ.เทพกระบัตรี เมืองภูเก็ต 21.4 ตร.ว.

2,700,000 บาท

เอกวิทย์

61935

090-972-5669 บานเดีย่ ว คาริเบียนโฮม ลาดกระบัง

บานเดีย่ ว คาริเบียนโฮม ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 52.5 ตร.ว. 70 ตร.ม.

2,600,000 บาท

พัฒนาลัย

59629

064-045-6242 บานแฝด บานฟาปยรมย 10 ลำลูกกา

บานแฝด บานฟาปยรมย 10 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 38.1 ตร.ว.

2,400,000 บาท

พิมลพัชร

60630

095-632-8997 บานเดีย่ ว ม.เดอะไอวี่ เมือง ชลบุรี

บานเดีย่ ว ม.เดอะไอวี่ เมือง ชลบุรี 1 ชัน้ 2 นอน 2 น้ำ 50.6 ตร.ว. 110 ตร.ม.

2,000,000 บาท

ไชยวัฒน์

61409

061-459-1594 บานเดีย่ ว ม.เดอะฟวชัน่ บางปะอิน

บานเดีย่ ว ม.เดอะฟวชัน่ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 2 นอน 2 น้ำ 36 ตร.ว. 100 ตร.ม.

1,490,000 บาท

สิริฉัตร

60521

080-602-2524 บานเดีย่ ว สมอแข เมือง พิษณุโลก

บานเดี่ยว สมอแข เมือง พิษณุโลก 1 ชั้น 1 นอน 1 น้ำ 220 ตร.ว. 100 ตร.ม.

3,300,000 บาท

อุไรวรรณ

58964

099-495-6698 บานเดีย่ ว ม.เนินน้ำ บางละมุง ชลบุรี

บานเดีย่ ว ม.เนินน้ำ บางละมุง ชลบุรี 2 ชัน้ 4 นอน 3 น้ำ 160 ตร.ว. 432 ตร.ม.

3,200,000 บาท

เอกวิทย์

61934

090-972-5669 บานเดีย่ ว บุรรี มย ซ.เลียบคลองสอง 23

บานเดีย่ ว บุรรี มย ซ.เลียบคลองสอง 23 คลองสามวา กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 43 ตร.ว. 135 ตร.ม.

2,690,000 บาท

ประภาพร

63005

088-086-9351

บานเดีย่ ว ใกล สน.อนามัยคลองตาคลาย บานเดีย่ ว ใกล สน.อนามัยคลองตาคลาย ถ.บางกรวย ไทรนอย บางบัวทอง นนทบุรี 101 ตร.ว.

2,500,000 บาท

ธเนต

60518

081-632-8821 บานเดีย่ ว ซ.บรมไตรโลกนารถ 13

บานเดีย่ ว ซ.บรมไตรโลกนารถ 13 เมือง พิษณุโลก 1 ชัน้ 3 นอน 1 น้ำ 68 ตร.ว. 120 ตร.ม.

2,300,000 บาท

ยุรฉัตร

60996

080-196-0274 บานเดีย่ ว ม.ทรัพยสมบูรณ ขอนแกน

บานเดีย่ ว ม.ทรัพยสมบูรณ เมือง ขอนแกน 1 ชัน้ 2 นอน 2 น้ำ 60 ตร.ว.

2,000,000 บาท

ญาณ์สิรี

59311

092-295-9999

บานเดีย่ ว ม.สายลมเย็น บานฉาง ระยอง บานเดีย่ ว ม.สายลมเย็น บานฉาง บานฉาง ระยอง 1 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 70 ตร.ว.

2,000,000 บาท

ไชยวัฒน์

61409

061-459-1594 บานเดีย่ ว หมูบ า นเดอะฟวชัน่

บานเดี่ยว บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 1 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 36 ตร.ว. 100 ตร.ม.

3,290,000 บาท

สิริฉัตร

60524

080-602-2524 บานเดีย่ ว หมูบ า นพนาวัลย พิษณุโลก

บานเดีย่ ว หมูบ า นพนาวัลย เมือง พิษณุโลก 1 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 70.2 ตร.ว. 200 ตร.ม.

2,990,000 บาท

Bizland

58500

092-529-4997 บานเดีย่ ว ศุภาลัย บุรยี  คลองหลวง

บานเดีย่ ว ศุภาลัย บุรยี  คลองหลวง ปทุมธานี 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 66.2 ตร.ว.

2,650,000 บาท

ประภาพร

61908

088-086-9351 บานเดีย่ ว พฤกษา 3 ซ.วัดลาดปลาดุก

บานเดีย่ ว พฤกษา 3 ซ.วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี 1 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 80 ตร.ว.

2,500,000 บาท

วิภาดา

30818

086-557-5858 บานเดีย่ ว หมูบ า นณฐาวดี 3 ชลบุรี

บานเดีย่ ว หมูบ า นณฐาวดี 3 ศรีราชา ชลบุรี 1 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 51 ตร.ว. 130 ตร.ม.

2,200,000 บาท

จันทรา

61078

095-823-9561 บานเดี่ยว ธารทอง 2 ซ.วัดลาดปลาดุก

บานเดีย่ ว ธารทอง 2 ซ.วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี 1 ชัน้ 3 น้ำ 60 ตร.ว.

2,790,000 บาท

ไชยวัฒน์

62119

061-459-1594 บานเดีย่ ว หมูบ า นกรวิกา

บานเดีย่ ว ถ.ช่างอากาศอุทศิ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 2 ชันั้ 2 นอน 2 น้ำ 19 ตร.ว. 120 ตร.ม.

990,000 บาท

กิตติพศ

61954

091-787-1624 บานเดีย่ ว เอือ้ อาทร คลองสาม

บานเดีย่ ว เอือ้ อาทร คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 2 นอน 1 น้ำ 20.8 ตร.ว. 52.5 ตร.ม.


One Standard in Everywhere

61602

59890

16,000,000 บาท

7,900,000 บาท

ทาวนโฮม 4 ชั้น หมูบานศิขรินทร

ซ.เพชรเกษม 10 บางกอกใหญ กรุงเทพฯ เนื้อที่ 30.1 ตร.ว. 260 ตร.ม. 4 นอน / 5 นํ้า / ที่จอดรถในบาน 2 คัน / ภายในเลนระดับ / แอร 5 เครื่อง ใกล The Mall ทาพระ / ม.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา / วัดอรุณฯ / วัดระฆัง รพ.ศิริราช / รพ.ตากสิน

เหมฉกุณ 061-617-9677

61712

7,500,000 บาท

ซ.ลาดพราว 71 ลาดพราว กรุงเทพฯ เนื้อที่ 21 ตร.ว. 3 นอน / 3 นํ้า / เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง / จอดรถในบานได 2 คัน ใกล ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค / Central Eastville / The Crystal CDC / Lotus Extra เลียบดวน

รักษา 095-351-9888

5,500,000 บาท

บางเขน กรุงเทพฯ เนื้อที่ 30.2 ตร.ว. 170 ตร.ม. 3 นอน / 4 นํ้า / จอดรถได 2 คัน / CCTV / รปภ. 24 ช.ม. ใกล Fashion Island / ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค / สนามบินดอนเมือง ซาฟารีเวิลด

อัปสร 098-262-6895

HOTLINE 02 586 9911

estatecorner

@estatecorner

อัปสร 063-263-6495

61940

ทาวนเฮาส 3 ชั้น แจงวัฒนะ 4

ซ.แจงวัฒนะ 4 แยก 17 บางเขน กรุงเทพฯ เนื้อที่ 26 ตร.ว. 3 นอน / 3 นํ้า / เขาออกได 2 ทาง คือ ซ.แจงวัฒนะ 4 และ ซ.พหลฯ 57 ใกล ม.ราชภัฎพระนคร / ม.เกริก / วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน / ป.กุงเผาหลักสี่ Central Plaza รามอินทรา

เอกวิทย์ 090-972-5669

61586

5,500,000 บาท

ทาวนโฮม 3 ชั้น The Ricco Town วัชรพล

www.estatecorneragency.com

ซ.ลาดพราว-วังหิน 76 ลาดพราว กรุงเทพฯ เนื้อที่ 32 ตร.ว. 206 ตร.ม. 4 นอน / 4 นํ้า / พื้นที่จอดรถ 4-5 คัน ใกล รพ.เมโย / ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร / ม.เกษตรศาสตร เมเจอรฯ รัชโยธิน

4,900,000 บาท

ทาวนโฮม 3 ชั้น โครงการ บานกลางเมือง

58697

ทาวนโฮม 2 ชั้น The Park

ทาวนโฮม 3 ชั้น ไอฟล บางนา

ถ.กาญจนาภิเษก ประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ 30.5 ตร.ว. 194 ตร.ม. 3 นอน / 3 นํ้า / หลังมุม / แอร 5 เครื่อง / เฟอรฯ build-in ใกล สนามบินสุวรรณภูมิ / Mega บางนา / Motorway / ร.พ. สิริธน ม.รามคําแหง 2 / Ikea บางนา

ณัฐธิดา 091-821-4898

ESTATE CORNER MAG

19


10,500,000 บาท

ชัยภัทร

61554

099-556-4409 ทาวนเฮาส ซ.รัชดาภิเษก 36 จตุจักร

ทาวนเฮาส ซ.รัชดาภิเษก 36 จตุจักร กรุงเทพฯ 5 ชั้น 4 น้ำ 15 ตร.ว.

5,700,000 บาท

อรุษ

61974

083-085-0333 ทาวนเฮาส บานกลางเมือง ซ.รัชดา 36

ทาวนเฮาส บานกลางเมือง ซ.รัชดาภิเษก 36 จตุจักร กรุงเทพฯ 3 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 21.9 ตร.ว. 164 ตร.ม.

4,900,000 บาท

อรุษ

61975

083-085-0333 ทาวนโฮม อารียา เดลี่ ถ.ลาดปลาเคา

ทาวนโฮม อารียา เดลี่ ถ.ลาดปลาเคา ลาดพราว กรุงเทพฯ 3 ชั้น 3 นอน 4 น้ำ 16.9 ตร.ว. 152 ตร.ม.

4,600,000 บาท

ณัชชา

61728

095-352-9888 ทาวนเฮาส ม.แกววิลลา ซ.จรัญ 27

ทาวนเฮาส ม.แกววิลลา ซ.จรัญสนิทวงศ 27 แยก 22 บางกอกนอย กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 3 นอน 4 น้ำ 37 ตร.ว.

4,300,000 บาท

พัชรา

61592

080-661-7962 ทาวนโฮม ปริญลักษณ พระราม 2

ทาวนโฮม ปริญลักษณ พระราม 2 ซ.บางขุนเทียน 16 กรุงเทพฯ 3 ชัน้ 4 นอน 3 น้ำ 25.6 ตร.ว. 210 ตร.ม.

3,800,000 บาท

พัชรนันท์

61669

089-884-2255 ทาวนโฮม วิสตา อเวนิว หนองแขม

ทาวนโฮม วิสตา อเวนิว ซ.เพชรเกษม 81 หนองแขม กรุงเทพฯ 3 ชัน้ 2 นอน 3 น้ำ 23.4 ตร.ว. 144 ตร.ม.

3,650,000 บาท

อรุษ

62601

083-085-0333 ทาวนเฮาส ซ.ลาดปลาเคา 39 บางกะปิ

ทาวนเฮาส ซ.ลาดปลาเคา 39 บางกะป กรุงเทพฯ 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 24 ตร.ว. 135 ตร.ม.

20

9,700,000 บาท

ปณิชา

62039

061-654-7442 ทาวนเฮาส ซ.ประชาชื่น 5 บางซื่อ

ทาวนเฮาส ซ.ประชาชื่น 5 บางซื่อ กรุงเทพฯ 3 ชั้น 4 นอน 4 น้ำ 31.9 ตร.ว.

5,190,000 บาท

มรกต

30572

092-310-2653 ทาวนโฮม ทาวนพลัส บึงกุม

ทาวนโฮม ทาวนพลัส บึงกุม กรุงเทพฯ 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 29 ตร.ว.

4,850,000 บาท

ภาณุวัฒน์

30534

062-569-6196 ทาวนเฮาส Plus City Park นนทบุรี

ทาวนเฮาส Plus City Park ซ.งามวงศวาน 25 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 3 ชัน้ 4 นอน 4 น้ำ 27.9 ตร.ว.

4,500,000 บาท

อรุษ

61837

083-085-0333 ทาวนเฮาส เปยมสุข กรุงเทพ-นนท 3

ทาวนเฮาส เปยมสุข ซ.กรุงเทพ-นนท 3 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 37.5 ตร.ว. 145 ตร.ม.

3,950,000 บาท

อู๊ด

62027

091-508-9191 ทาวนเฮาส ม.เลิศพงษ ลาดปลาเคา 72

ทาวนเฮาส ม.เลิศพงษ ซ.ลาดปลาเคา 72 บางเขน กรุงเทพฯ 3 นอน 2 น้ำ 24 ตร.ว.

3,800,000 บาท

รวิภา

62817

089-781-2540 ทาวนเฮาส คลองหก ปทุมธานี

ทาวนเฮาส คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 1 ชั้น 1 นอน 2 น้ำ 25 ตร.ว.

3,500,000 บาท

กนกวรรณ

61098

081-551-1630 ทาวนเฮาส พฤกษาทาวนเน็กซ

ทาวนเฮาส พฤกษาทาวนเน็กซ ถ.นครอินทร บางกรวย นนทบุรี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 24.6 ตร.ว. 103 ตร.ม.

8,500,000 บาท

อรอนงค์

60797

083-569-3939 ทาวนเฮาส ซ.แม็คโดนัลทาแพ เชียงใหม

ทาวนเฮาส ซ.แม็คโดนัลทาแพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 3 ชั้น 5 นอน 3 น้ำ 18 ตร.ว.

4,950,000 บาท

Bizland

30570

092-529-4997 ทาวนเฮาส คาซาซิตี้ ถ.รามคำแหง

ทาวนเฮาส คาซาซิตี้ ถ.รามคำแหง บางกะป กรุงเทพฯ 3 ชั้น 3 นอน 4 น้ำ 22.7 ตร.ว.

4,700,000 บาท

รชยา

61839

096-854-5895 ทาวนเฮาส กรีนนิช รามอินทรา

ทาวนเฮาส กรีนนิช รามอินทรา ถ.รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 23 ตร.ว.

3,450,000 บาท

วรรณา

61805

093-119-0973 ทาวนเฮาส ซ.ทาอิฐ ปากเกร็ด

ทาวนเฮาส ซ.ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 2 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 37.5 ตร.ว.

3,900,000 บาท

Bizland

61300

092-529-4997 ทาวนโฮม นัมเบอรวัน วงแหวนบางนา

ทาวนโฮม นัมเบอรวัน วงแหวนบางนา ราม 2 ประเวศ กรุงเทพฯ 3 ชั้น 4 นอน 3 น้ำ 23.2 ตร.ว.

3,700,000 บาท

เหมฉกุณ

61842

061-617-9677 ทาวนเฮาส บานสวนริมคลองบางมด

ทาวนเฮาส บานสวนริมคลองบางมด ถ.พุทธบูชา บางขุนเทียน 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 35.9 ตร.ว.

3,500,000 บาท

ธัชกร

61921

091-809-7557 ทาวนเฮาส เปยมสุข ปทุมธานี

ทาวนเฮาส เปยมสุข ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี 2 ชั้น 5 นอน 4 น้ำ 84 ตร.ว. 500 ตร.ม.

4,200,000 บาท

ณัชชา

61735

095-352-9888 ทาวนโฮม ม.คาซา ซิตี้ นวลจันทร 2

ทาวนโฮม ถ.คลองลําเจียก บึงกุม กรุงเทพฯ 3 ชั้น 3 นอน 3 นํ้า 16 ตร.ว. 145 ตร.ม.

4,900,000 บาท

สิริฉัตร

60510

080-602-2524 ทาวนเฮาส ม.วนาทาวนโฮม

ทาวนเฮาส ม.วนาทาวนโฮม ถ.สีหราชเดโชชัย เมือง พิษณุโลก 2 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 49.9 ตร.ว. 240 ตร.ม.

4,690,000 บาท

ประภาพร

61905

088-086-9351 ทาวนเฮาส วัฒนสุขนิเวศน

ทาวนเฮาส วัฒนสุขนิเวศน ซ.บางขุนนนท 29 บางกอกนอย กรุงเทพฯ 4 ชัน้ 3 นอน 4 น้ำ 20 ตร.ว.

4,300,000 บาท

วิภาดา

30832

086-557-5858

ทาวนโฮม ม.โมเดิรน ทาวน เอกชัย 62/1 ทาวนโฮม ม.โมเดิรน ทาวน ซ.เอกชัย 62/1 บางบอน กรุงเทพฯ 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 16 ตร.ว.

3,900,000 บาท

อัญชลี

61570

083-294-9984 ทาวนเฮาส ซ.สุขุมวิท 29/1 พัทยา

ทาวนเฮาส ซ.สุขุมวิท 29/1 พัทยา ชลบุรี 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 17 ตร.ว.

3,690,000 บาท

มรกต

59246

092-310-2653 ทาวนเฮาส ม.รื่นฤดี 6 คลองสามวา

ทาวนเฮาส ม.รืน่ ฤดี 6 รามอินทรา-ซาฟารี คลองสามวา กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 39.1 ตร.ว.

3,400,000 บาท

มรกต

61282

092-310-2653 ทาวนเฮาส เดอะคอนเนค 3 ดอนเมือง

ทาวนเฮาส เดอะคอนเนค 3 ซ.วิภาวดีรังสิต 41 ดอนเมือง 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 33.1 ตร.ว. 148 ตร.ม.


One Standard in Everywhere

3,300,000 บาท

รักษา

61718

3,300,000 บาท

095-351-9888 ทาวนเฮาส ม.แกววิลลา จรัญ 27

59323

ทาวนเฮาส ม.แกววิลลา ซ.จรัญสนิทวงศ 27 บางกอกนอย 3 ชั้น 3 นอน 4 น้ำ 27 ตร.ว.

ทาวนโฮม อินฟนิตี้ ทับมา เมือง ระยอง 3 นอน 4 น้ำ 35 ตร.ว.

3,250,000 บาท

อัญญสินี

59885

3,200,000 บาท

091-789-5626 ทาวนเฮาส ม.เบล็สวิลล คลองสามวา

ทาวนเฮาส ม.เบล็สวิลล ซ.พระยาสุเรนทร 25 คลองสามวา 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 26 ตร.ว. 100 ตร.ม.

2,900,000 บาท

ณัฐธิดา

57702

091-821-4898 ทาวนเฮาส เดอะแพลนทซิตี้ ลาดพราว

2,690,000 บาท

61374

083-248-6299 ทาวนโฮม โครงการธนฉัจย ขอนแกน

2,580,000 บาท

60635

061-459-1594 ทาวนเฮาส ม.เมืองประชา ปทุมธานี

2,400,000 บาท

61426

086-879-8799 ทาวนเฮาส ม.อินดี้ ประชาอุทิศ 90

2,300,000 บาท

61271

ทาวนเฮาส ซ.นวมินทร 163 บึงกุม กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 25 ตร.ว.

HOTLINE 02 586 9911

61414

061-459-1594 ทาวนเฮาส ม.พฤกษาวิลล 40 ปทุมธานี

ทาวนเฮาส ม.พฤกษาวิลล 40 ถ.กำแพงเพชร 6 เมือง ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 29.2 ตร.ว. 96 ตร.ม.

กุสุมา

61402

062-685-4622

ทาวนเฮาส ม.พฤกษาวิลล 48 ดอนเมือง ทาวนเฮาส ม.พฤกษาวิลล 48 ถ.สรงประภา ดอนเมือง กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 17.5 ตร.ว. 95 ตร.ม.

Bizland

58470

092-529-4997 ทาวนโฮม บุศรินทร รามอินทรา

ทาวนโฮม บุศรินทร รามอินทรา ซ.พระยาสุเรนทร 40 คลองสามวา กรุงเทพฯ 3 นอน 2 น้ำ 27 ตร.ว.

ปฐมาภรณ์

61475

095-361-5553 ทาวนเฮาส เมืองระยอง ระยอง

ทาวนเฮาส เมืองระยอง ระยอง 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 20.2 ตร.ว. 166.66 ตร.ม.

2,300,000 บาท

092-310-2653 ทาวนเฮาส ซ.นวมินทร 163 บึงกุม

www.estatecorneragency.com

ไชยวัฒน์

2,400,000 บาท

ทาวนเฮาส ม.อินดี้ ประชาอุทิศ 90 สมุทรปราการ 2 ชั้น 2 นอน 3 น้ำ 18.1 ตร.ว. 110 ตร.ม.

มรกต

ทาวนเฮาส ซ.ลาซาล 24 บางนา กรุงเทพฯ 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 19 ตร.ว. 135 ตร.ม. ใกล BTS แบริ่ง

2,570,000 บาท

ทาวนเฮาส ม.เมืองประชา เมือง ปทุมธานี 2 ชั้น 6 นอน 4 น้ำ 40 ตร.ว. 280 ตร.ม.

ปริญธิดา

30802

2,600,000 บาท

ทาวนโฮม โครงการธนฉัจย เมือง ขอนแกน 3 นอน 3 น้ำ 25 ตร.ว. 120 ตร.ม.

ไชยวัฒน์

093-006-1059 ทาวนเฮาส ซ.ลาซาล 24 บางนา

ปณิธิ

2,800,000 บาท

ทาวนเฮาส เดอะแพลนทซิตี้ ซ.นาคนิวาส 48 ลาดพราว กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 21.4 ตร.ว.

สุกัญญา

092-295-9999 ทาวนเฮาส เดอะคอนเนกซ ปากเกร็ด

ญาณ์สิรี

estatecorner

ประภาพร

61910

088-086-9351

ทาวนเฮาส บุศรินทร บานกลวย-ไทรนอย ทาวนเฮาส บุศรินทร ถ.บานกลวย-ไทรนอย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 37.5 ตร.ว.

@estatecorner

3,250,000 บาท

ธเนต

60505

081-632-8821 ทาวนเฮาส ซ.สนามบิน 7 พิษณุโลก

ทาวนเฮาส ซ.สนามบิน 7 เมือง พิษณุโลก 2 ชั้น 4 นอน 3 น้ำ 29.6 ตร.ว.

3,200,000 บาท

ปณิธิ

30811

093-006-1059 ทาวนเฮาส หมูบาน เดอะ คอนเนค 2

ทาวนเฮาส เดอะ คอนเนค 2 ซ.มหาชัย แยก 1 บางพลี สมุทรปราการ 2 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 33 ตร.ว. 132 ตร.ม.

1,590,000 บาท

เหมฉกุณ

61600

061-617-9677 ทาวนเฮาส พฤกษา 60

ทาวนเฮาส พฤกษา 60 บางพูน เมือง ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 17.4 ตร.ว.

2,590,000 บาท

สุกัญญา

10765

083-248-6299 ทาวนโฮม อารีกิจ เมือง ขอนแกน

ทาวนโฮม อารีกิจ เมือง ขอนแกน 2 ชั้น 2 นอน 3 น้ำ 22.5 ตร.ว.

2,570,000 บาท

Bizland

61280

092-529-4997 ทาวนเฮาส กลอรี่เฮาส บางเขน

ทาวนเฮาส กลอรี่เฮาส ซ.รามอินทรา 65 แยก 2 บางเขน กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 29 ตร.ว.

3,450,000 บาท

ไชยวัฒน์

61437

061-459-1594 ทาวนเฮาส ถ.แกวเงินทอง

ทาวนเฮาส ถ.แกวเงินทอง ตลิ่งชัน กรุงเทพ 3 นอน 2 นํา้ 22.5 ตร.ว. 150 ตร.ม.

2,250,000 บาท

เหมฉกุณ

61951

061-617-9677 ทาวนเฮาส JSP Park สมุทรปราการ

ทาวนเฮาส JSP Park เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2 ชั้น 4 นอน 2 น้ำ 18.5 ตร.ว.

3,250,000 บาท

อู๊ด

62026

091-508-9191 ทาวนเฮาส เดอะคอนเนค รามอินทรา

ทาวนเฮาส เดอะคอนเนค รามอินทรา บางเขน กรุงเทพฯ 3 นอน 2 น้ำ 21.4 ตร.ว. 106 ตร.ม.

2,900,000 บาท

ฉัตร

61520

091-991-4945 ทาวนเฮาส ม.ลลิล ถ.รมเกลา 64

ทาวนเฮาส ม.ลลิล ถ.รมเกลา 64 ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 3 นอน 2 น้ำ 20 ตร.ว.

2,700,000 บาท

ฉัตร

31006

091-991-4945 ทาวนเฮาส ม.นันทนาการเดน

ทาวนเฮาส ม.นันทนาการเดน เมือง นนทบุรี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 22 ตร.ว.

2,590,000 บาท

วรรณา

61833

093-119-0973 ทาวนเฮาส พฤกษา 53/1 บางขุนเทียน

ทาวนเฮาส พฤกษา 53/1 ซ.สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 18.7 ตร.ว.

2,550,000 บาท

รวิภา

62818

089-781-2540 ทาวนเฮาส JSP City รังสิต-คลอง 1

ทาวนเฮาส JSP City .รังสิต-นครนายก34/1 ธัญบุรี ปทุมธานี 2 ชั้น 4 นอน 2 น้ำ 17.8 ตร.ว. 114 ตร.ม.

2,300,000 บาท

กมลรัตน์

60646

094-650-8448 ทาวนเฮาส บัวทองธานีพารค นนทบุรี

ทาวนเฮาส ม.อินดี้ ประชาอุทิศ 90 สมุทรปราการ 2 ชั้น 2 นอน 3 น้ำ 18.1 ตร.ว. 110 ตร.ม.

2,200,000 บาท

รักษา

61717

095-351-9888 ทาวนเฮาส ม.นิศาชล ซ.บางแวก 79

ทาวนเฮาส ม.นิศาชล ซ.บางแวก 79 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 3 ชั้น 4 นอน 2 น้ำ 18 ตร.ว.

ESTATE CORNER MAG

21


2,150,000 บาท

วรรณา

61836

093-119-0973 ทาวนเฮาส พฤกษาวิลล 53 พระราม 2

ทาวนเฮาส พฤกษาวิลล 53 สะแกงาม พระราม 2 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 17.5 ตร.ว. 91.29 ตร.ม.

3,300,000 บาท

วรรณา

61959

093-119-0973

ทาวนเฮาส วังทอง ซ.วิภาวดีรังสิต 47

ทาวนเฮาส วังทอง ซ.วิภาวดีรังสิต 47 ดอนเมือง กรุงเทพฯ 2 ชั้น 4 นอน 2 น้ำ 30 ตร.ว.

1,800,000 บาท

อัปสร

59870

063-263-6495 ทาวนเฮาส ม.ไทยสมบูรณ ปทุมธานี

ทาวนเฮาส ม.ไทยสมบูรณ ถ.เลี่ยบคลองสาม ปทุมธานี 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 21.9 ตร.ว 104.5 ตร.ม.

1,650,000 บาท

มนสิชา

59011

062-563-5924

ทาวนเฮาส บัวทอง 4 ถ. ตลิ่งชัน-สุพรรณ ทาวนเฮาส บัวทอง 4 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 18 ตร.ว.

1,500,000 บาท

ธมนรัชต์

30814

085-995-4561 ทาวนเฮาส ม.วิโรจนวิลล บางบัวทอง

ทาวนเฮาส ม.วิโรจนวิลล บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 20 ตร.ว.

1,390,000 บาท

เหมฉกุณ

61676

061-617-9677 ทาวนเฮาส พฤกษา B ถ.เลียบคลอง 3

ทาวนเฮาส พฤกษา B ถ.เลียบคลอง 3 คลองหลวง ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 18 ตร.ว.

1,290,000 บาท

ประภาพร

61931

088-086-9351

ทาวนเฮาส นิศาชล เพชรเกษม นครปฐม ทาวนเฮาส นิศาชล ถ.เพชรเกษม สามพราน นครปฐม 3 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 17 ตร.ว.

22

2,100,000 บาท

ธัชกร

62017

091-809-7557 ทาวนเฮาส รมไทร ซ.คลองลำเจียก 10

ทาวนเฮาส รมไทร ซ.คลองลำเจียก 10 บางกะป กรุงเทพฯ 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 16 ตร.ว.

1,900,000 บาท

บุญชู

62003

061-107-8982 ทาวนเฮาส ไรมอนดพารค บางพลี

ทาวนเฮาส ไรมอนดพารค ถ.เทพารักษ บางพลี สมุทรปราการ 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 30 ตร.ว. 100 ตร.ม.

1,800,000 บาท

พัฒนาลัย

62833

064-045-6242 ทาวนเฮาส มนชญา 2 สายไหม 49

ทาวนเฮาส มนชญา 2 ซ.สายไหม 49 สายไหม กรุงเทพฯ 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 16 ตร.ว.

1,650,000 บาท

ประภาพร

61930

088-086-9351

ทาวนเฮาส สองแสงวิลลา เพชรเกษม 63 ทาวนเฮาส สองแสงวิลลา ซ.เพชรเกษม 63 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 17 ตร.ว. 108 ตร.ม.

1,500,000 บาท

ประภาพร

61924

088-086-9351 ทาวนเฮาส พฤกษา 12 คลองสาม

ทาวนเฮาส พฤกษา 12 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 18 ตร.ว.

1,350,000 บาท

พัฒนาลัย

61198

064-045-6242 ทาวนเฮาส ชุมชนรมเย็นวิลลา ลำลูกกา

ทาวนเฮาส ชุมชนรมเย็นวิลลา ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 18 ตร.ว.

1,200,000 บาท

สุกัญญา

61359

083-248-6299 ทาวนเฮาส เมือง มหาสารคาม

ทาวนเฮาส เมือง มหาสารคาม 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 19.8 ตร.ว.

2,000,000 บาท

สิริฉัตร

60508

080-602-2524 ทาวนเฮาส ม.วนาทาวนโฮม พิษณุโลก

ทาวนเฮาส ม.วนาทาวนโฮม ถ.สีหราชเดโชชัย พิษณุโลก 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 25 ตร.ว. 160 ตร.ม.

1,900,000 บาท

เอกวิทย์

61937

090-972-5669 ทาวนเฮาส ถ.บานกลวย-ไทรนอย

ทาวนเฮาส ถ.บานกลวย-ไทรนอย บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 28 ตร.ว. 84 ตร.ม.

2,350,000 บาท

วิภาดา

30833

086-557-5858 ทาวนเฮาส ม.พฤกษาทาวนเน็กซ

ทาวนเฮาส ม.พฤกษาทาวนเน็กซ บางนา บางพลี สมุทรปราการ 2 ชั้น 3 นอน 2 นํ้า 16 ตร.ว.

1,600,000 บาท

ไชยวัฒน์

61434

061-459-1594 ทาวนเฮาส ม.พฤกษา 76 บางใหญ

ทาวนเฮาส ม.พฤกษา 76 บางใหญ นนทบุรี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 18.5 ตร.ว. 100 ตร.ม.

1,490,000 บาท

ไชยวัฒน์

60640

061-459-1594

ทาวนเฮาส ม.ปาริชาติ เมือง ปทุมธานี ทาวนเฮาส ม.ปาริชาติ เมือง ปทุมธานี 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 18 ตร.ว. 100 ตร.ม.

1,350,000 บาท

ภาณุพงศ์

61488

091-414-7268 ทาวนเฮาส เจริญลาภ 5 ปทุมธานี

ทาวนเฮาส เจริญลาภ 5 ถ.รังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี 2 ชั้น 4 นอน 2 น้ำ 18 ตร.ว.

1,150,000 บาท

กุสุมา

62102

062-685-4622 ทาวนเฮาส หมูบานรัตนาวดี

ทาวนเฮาส ซ.จันทร์ทองเอี่ยม บางบัวทอง นนทบุรี 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 17 ตร.ว.

1,950,000 บาท

อัปสร

59884

063-263-6495 ทาวนเฮาส ม.เฟรสโฮม รามอินทรา 38

ทาวนเฮาส ม.เฟรสโฮม ซ.รามอินทรา 38 บางเขน กรุงเทพฯ 2 ชัน้ 2 นอน 2 น้ำ 18 ตร.ว. 109.84 ตร.ม.

1,890,000 บาท

พัฒนาลัย

61195

064-045-6242 ทาวนเฮาส ฟาปยรมย เฟส 8 ลำลูกกา

ทาวนเฮาส ฟาปยรมย เฟส 8 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 19.5 ตร.ว.

1,700,000 บาท

พัชรา

10516

080-661-7962 ทาวนเฮาส ซี เค วิลล 2 พระราม 2

ทาวนเฮาส ซี เค วิลล 2 สวนสม-พระราม 2 เมือง สมุทรสาคร 2 ชัน้ 3 นอน 2 น้ำ 22.5 ตร.ว. 126 ตร.ม.

1,590,000 บาท

093-119-0973

วรรณา

61832

ทาวนเฮาส การเคหะธนบุรี ชูประยูร 69 ทาวนเฮาส การเคหะธนบุรี ซ.ชูประยูร 69 แยก 2-1 บางขุนเทียน 1 ชั้น 1 นอน 1 น้ำ 20 ตร.ว.

1,450,000 บาท

061-459-1594

ไชยวัฒน์

61404

ทาวนเฮาส ม.ศุภาลัย โนโววิลล ปทุมธานี ทาวนเฮาส ม.ศุภาลัย โนโววิลล เมือง ปทุมธานี 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 17.8 ตร.ว. 120 ตร.ม.

1,400,000 บาท

ไชยวัฒน์

62115

061-459-1594 ทาวนเฮาส หมูบ า นไวทเฮาส

ทาวนเฮาส ซ.คลองหลวง 17 คลองหลวง ปทุมธานี 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 14 ตร.ว. 112 ตร.ม.

900,000 บาท

ญาณ์สิรี

59313

092-295-9999 ทาวนเฮาส ต.นิคมพัฒนา ระยอง

ทาวนเฮาส ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา ระยอง 1 ชั้น 25 ตร.ว.


One Standard in Everywhere

61688

62633

55,000,000 บาท

อพารทเมนท แยกแมกรณ

แยกแมกรณ เมือง เชียงราย เนื้อที่ 400 ตร.ว. 2 อาคาร 3 ชั้น / หองพัก 72 หอง ใกล รพ.เกษมราษฎร ศรีบุรินทร / สนามบินเชียงราย / สาธารณสุขเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ภาคิน 099-618-8889

61687

45,000,000 บาท

อาคารพาณิชย 3 ชั้น พรอมกิจการ ซ.ซิเมนตไทย

ซ.ซิเมนตไทย รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ เนื้อที่ 85 ตร.ว. ที่จอดรถ 12 คัน / พรอมกิจการรานอาหาร / ติดถนน / พรอมแอร 6 เครื่อง ใกล ทางดวน / รพ.เกษมราษฎร ประชาชื่น / ขนสงหมอชิต / เมเจอร รัชโยธิน Central Plaza ลาดพราว

ภาคิน 099-618-8889

55,000,000 บาท

ไชยวัฒน์

61449

29,500,000 บาท

061-459-1594 อพารทเมนท ฟาใหม ปทุมธานี

ฉัตร

61539

อพารทเมนท ซ.วัดเปรมประชากร เมือง ปทุมธานี 5 ชั้น 71 นอน 71 น้ำ 151 ตร.ว. 2560 ตร.ม.

อาคารพาณิชย ติด ถ.ศรีนครินทร เมือง สมุทรปราการ 4.5 ชั้น 40 ตร.ว.

22,000,000 บาท

ธเนต

60503

22,000,000 บาท

081-632-8821 อพารทเมนท ถ.มิตรภาพ พิษณุโลก

อพารทเมนท ถ.มิตรภาพ เมือง พิษณุโลก 4 ชั้น 33 นอน 33 น้ำ 130 ตร.ว. 750 ตร.ม.

HOTLINE 02 586 9911

www.estatecorneragency.com

091-991-4945 อาคารพาณิชย ติด ถ.ศรีนครินทร

estatecorner

ฉัตร

61533

091-991-4945 อาคารพาณิชย ทำหองเชา บางบัวทอง

อาคารพาณิชย ทำหองเชา บางบัวทอง นนทบุรี 4.5 ชั้น 42 หอง 102 ตร.ว.

@estatecorner

นิธินาถอพารทเมนท

55,000,000 บาท

ถ.ลาดพราว-วังหิน ลาดพราว กรุงเทพฯ เนื้อที่ 186.8 ตร.ว. 4 ชั้น / หองพัก 67 หอง พรอมเครื่องปรับอากาศทุกหอง / ที่จอดรถ 30 คัน ใกล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / ศาลอาญารัชดาภิเษก / Lotus วังหิน ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค

กชพรรณ 089-825-6854

61357

28,000,000 บาท

อพารทเมนท นพวรรณ เรสซิเดนซ

ซ.มิตรภาพ 13 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแกน 189 ตร.ว. มีหองพัก 29 หอง / มีที่จอดรถ / มีเคเบิลทีวี Wi-Fi และเครื่องปรับอากาศทุกหอง ใกล รพ.ราชพฤกษ / สนามบินขอนแกน / ม.ขอนแกน / ศาลจังหวัดขอนแกน Central Plaza ขอนแกน

เพ็ญกมล 081-481-4433

31,000,000 บาท

วริศรา

61710

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.เจริญนคร 16

อาคารพาณิชย ซ.เจริญนคร 16 คลองสาน กรุงเทพฯ 4 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 46 ตร.ว.

20,800,000 บาท

ปริญธิดา

60634

086-879-8799 อพารทเมนท อมตะนคร เฟส 3 ชลบุรี

อพารทเมนท อมตะนคร เฟส 3 เมือง ชลบุรี 4 ชั้น 75 นอน 75 น้ำ 299 ตร.ว. 2000 ตร.ม.

23,000,000 บาท

วริศรา

61724

087-515-6228 โฮมออฟฟศ ติดหางเสนาเฟสท

โฮมออฟฟศ ติดหางเสนาเฟสท ถ.เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 4 ชั้น 12 นอน 6 น้ำ 53 ตร.ว.

18,000,000 บาท

ภาคิน

59583

099-618-8889 อาคารพาณิชย บางใหญซิตี้ นนทบุรี

อาคารพาณิชย บางใหญซิตี้ ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ บางใหญ นนทบุรี 5 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 16 ตร.ว.

ESTATE CORNER MAG

23


17,000,000 บาท

อัญญสินี

59871

091-789-5626 อาคารพาณิชย ถ.คลองหลวง คลองสาม

อาคารพาณิชย ถ.คลองหลวง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 4.5 ชั้น 11 นอน 5 น้ำ 58.5 ตร.ว.

13,000,000 บาท

วริศรา

61715

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.จรัล29 บางกอกนอย

อาคารพาณิชย ซ.จรัล29 บางกอกนอย กรุงเทพฯ 4 ชั้น 7 นอน 4 น้ำ 75 ตร.ว.

12,500,000 บาท

วริศรา

61711

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.เจริญนคร 34/2

อาคารพาณิชย ซ.เจริญนคร 34/2 คลองสาน กรุงเทพฯ 5 ชั้น 3 นอน 4 น้ำ 15 ตร.ว.

9,500,000 บาท

มรกต

61264

092-310-2653 อาคารพาณิชย Trio รมเกลา มีนบุรี

อาคารพาณิชย Trio รมเกลา ถ.รมเกลา มีนบุรี กรุงเทพ 3.5 ชั้น 2 นอน 3 น้ำ 22 ตร.ว. 231 ตร.ม.

8,270,000 บาท

อรุษ

61684

083-085-0333 อาคารพาณิชย ซ.ประดิพัทธ 3 พญาไท

อาคารพาณิชย ซ.ประดิพัทธ 3 พญาไท กรุงเทพฯ 5 ชั้น 5 นอน 4 น้ำ 14 ตร.ว.

7,000,000 บาท

อัญญสินี

59966

091-789-5626 อาคารพาณิชย ถ.สายไหม สายไหม

อาคารพาณิชย ถ.สายไหม สายไหม กรุุงเทพฯ 4 ชั้น 4 น้ำ 23 ตร.ว. 200 ตร.ม.

6,500,000 บาท

วี

61521

091-415-9796 อาคารพาณิชย ซ.มัยลาภ ลาดพราว

อาคารพาณิชย ซ.มัยลาภ ลาดพราว กรุงเทพฯ 4.5 ชั้น 4 นอน 4 น้ำ 20 ตร.ว.

24

16,000,000 บาท

สุกัญญา

61370

083-248-6299 รีสอรท The Heaven Hotel

รีสอรท The Heaven Hotel เมือง มหาสารคาม 17 นอน 17 น้ำ 1-2-55.6 ไร

13,000,000 บาท

วริศรา

61729

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.กรุงธนบุรี 4 แยก 9

อาคารพาณิชย ซ.กรุงธนบุรี 4 แยก 9 คลองสาน กรุงเทพฯ 3.75 ชั้น 6 นอน 4 น้ำ 37 ตร.ว.

11,000,000 บาท

ธเนต

60517

081-632-8821 อาคารพาณิชย ถ.วิสุทธิกษัตริย

อาคารพาณิชย ถ.วิสุทธิกษัตริย เมือง พิษณุโลก 3.5 ชั้น 15 นอน 7 น้ำ 40.1 ตร.ว.

9,500,000 บาท

เหมฉกุณ

61969

061-617-9677 อาคารพาณิชย ตลาดวงศสวาง ดุสิต

อาคารพาณิชย ตลาดวงศสวาง ดุสิต กรุงเทพฯ 15.2 ตร.ว.

8,000,000 บาท

สุกัญญา

61361

083-248-6299 หอพัก ถ.บานกอก เมือง ขอนแกน

หอพัก ถ.บานกอก เมือง ขอนแกน 3 ชั้น 48 นอน 48 น้ำ 151 ตร.ว.

6,900,000 บาท

นิพนธ์

57329

081-577-4477 อาคารพาณิชย หลัง ม.บูรพา ชลบุรี

อาคารพาณิชย หลัง ม.บูรพา เมือง ชลบุรี 5 ชั้น 9 นอน 9 น้ำ ตร.ว. 420 ตร.ม.

6,000,000 บาท

ยุรฉัตร

61360

080-196-0274 ตึกแถว ซ.หลัง ม.ขอนแกน ขอนแกน

ตึกแถว ซ.หลัง ม.ขอนแกน เมือง ขอนแกน 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 50 ตร.ว.

14,000,000 บาท

Bizland

58872

092-529-4997 อาคารพาณิชย ซ.20 มิถุนา หวยขวาง

อาคารพาณิชย ซ.20 มิถุนา หวยขวาง กรุงเทพฯ 3.5 ชั้น 9 นอน 12 น้ำ 45 ตร.ว.

13,000,000 บาท

นิคม

60691

098-796-9562 อาคารพาณิชย ซ.ทุง มังกร 8 ตลิง่ ชัน

อาคารพาณิชย ซ.ทุงมังกร 8 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 2 ชั้น 3 นอน 4 น้ำ 32 ตร.ว. 148 ตร.ม.

9,700,000 บาท

ปณิชา

62038

061-654-7442 อพารทเมนท ซ.ประชาราษฎร 36

อพารทเมนท ซ.ประชาราษฎร 36 บางซื่อ กรุงเทพฯ 3 ชั้น 30 นอน 30 น้ำ 100 ตร.ว.

9,000,000 บาท

วริศรา

59143

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.จรัญสนิทวงศ 37

อาคารพาณิชย ซ.จรัญสนิทวงศ 37 บางกอกนอย กรุงเทพฯ 4 ชั้น 8 นอน 3 น้ำ 21 ตร.ว. 336 ตร.ม.

8,000,000 บาท

รชยา

61587

096-854-5895 อาคารพาณิชย เวนิส ดิ ไอริส วัชรพล

อาคารพาณิชย เวนิส ดิไอริส ซ.วัชรพล 2/7 บางเขน 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 19.8 ตร.ว. 153.54 ตร.ม.

6,900,000 บาท

ญาณ์สิรี

59303

092-295-9999 อาคารพาณิชย ซ.เทศบาล 25 บานฉาง

อาคารพาณิชย ซ.เทศบาล 25 บานฉาง ระยอง 3.5 ชั้น 21.2 ตร.ว. 210 ตร.ม.

6,000,000 บาท

วริศรา

59146

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.จรัญสนิทวงศ 79

อาคารพาณิชย ซ.จรัญสนิทวงศ 79 บางพลัด กรุงเทพฯ 3 ชั้น 2 นอน 1 น้ำ 12 ตร.ว. 144 ตร.ม.

13,900,000 บาท

อู๊ด

62028

091-508-9191 อาคารพาณิชย 2 คูหา ดอนเมือง

อาคารพาณิชย 2 คูหา ดอนเมือง กรุงเทพ 2 ชั้น 4 นอน 4 น้ำ 48 ตร.ว. 384 ตร.ม.

12,500,000 บาท

วริศรา

59134

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.นราธิวาส 6 สาทร

อาคารพาณิชย ซ.นราธิวาส 6 สาทร กรุงเทพฯ 4 ชั้น 4 นอน 2 น้ำ 24 ตร.ว. 384 ตร.ม.

9,500,000 บาท

วริศรา

59145

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.ลาดพราว 29 จตุจักร

อาคารพาณิชย ซ.ลาดพราว 29 จตุจักร กรุงเทพฯ 4 ชั้น 6 นอน 4 น้ำ 25 ตร.ว. 400 ตร.ม.

9,000,000 บาท

อรุษ

62033

083-085-0333 อาคารพาณิชย เสนานิคม 1 บางกะปิ

อาคารพาณิชย เสนานิคม 1 บางกะป กรุงเทพฯ 3.5 ชั้น 2 นอน 3 น้ำ 16 ตร.ว. 216 ตร.ม.

7,900,000 บาท

วริศรา

61733

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.เจริญนคร 14

อาคารพาณิชย ซ.เจริญนคร 14 คลองสาน กรุงเทพฯ 3.5 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 30 ตร.ว.

2,200,000 บาท

กิตติพศ

61971

091-787-1624 โฮมออฟฟิศ ม.ไพรินศิริ คลอง 3

ทาวนโฮม ถ.เลียบคลอง 3 ธัญบุรี ปทุมธานี 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 27.8 ตร.ว.

5,800,000 บาท

รักษา

61706

095-351-9888 อาคารพาณิชย ซ.บรมราชชนนี 6

อาคารพาณิชย ซ.บรมราชชนนี 6 บางพลัด กรุงเทพฯ 3.25 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 13.8 ตร.ว.


One Standard in Everywhere

5,200,000 บาท

ณัชชา

61731

4,950,000 บาท

095-352-9888 อาคารพาณิชย ซ.จรัญสนิทวงศ 19

อาคารพาณิชย ซ.จรัญสนิทวงศ 19 บางกอกนอย กรุงเทพฯ 3 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 11 ตร.ว. 300 ตร.ม.

4,800,000 บาท

ภูริพงษ์

59851

087-657-4626 อาคารพาณิชย ซ.สะแกงาม 30

099-495-6698 อาคารพาณิชย ถ.ดาวเทียมแหลมฉบัง

อาคารพาณิชย ถ.ดาวเทียมแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 3 ชั้น 2 นอน 4 น้ำ 51 ตร.ว. 233 ตร.ม.

อรุษ

4,500,000 บาท

ฉัตร

61406

4,550,000 บาท

อาคารพาณิชย ซ.สะแกงาม 30 บางขุุนเทียน กรุงเทพฯ 3.5 ชั้น 5 นอน 4 น้ำ 18.3 ตร.ว. 73 ตร.ม.

61535

อุไรวรรณ

62624

083-085-0333 โฮมออฟฟศ Plus City Park

โฮมออฟฟศ Plus City Park ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ลาดพราว ชั้น 3 นอน 4 น้ำ 21.3 ตร.ว. 188 ตร.ม.

4,200,000 บาท

091-991-4945 อาคารพาณิชย ถ.บรมราชชนนี ตลิง่ ชัน

อาคารพาณิชย ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 5 ชั้น 5 นอน 5 น้ำ 17 ตร.ว.

รักษา

61714

095-351-9888 อาคารพาณิชย ซ.จรัญสนิทวงศ 37

อาคารพาณิชย ซ.จรัญสนิทวงศ 37 บางกอกนอย กรุงเทพฯ 4 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 34 ตร.ว.

3,990,000 บาท

3,905,724 บาท

086-993-0888 ทรัพย์วิไชย 61662 อาคารพาณิชย ปกธงชัย นครราชสีมา

วราภรณ์

3,785,366 บาท

3,600,000 บาท

อาคารพาณิชย ปกธงชัย นครราชสีมา 3 ชั้น 2 นอน 3 น้ำ 21 ตร.ว. 144 ตร.ม.

วราภรณ์

60534

080-602-2511 อาคารพาณิชย R Square Property

อาคารพาณิชย R Square Property ถ.วิเศษไชยชาญ พิษณุโลก 3 ชัน้ 3 นอน 4 น้ำ 17.4 ตร.ว. 167 ตร.ม.

3,500,000 บาท

ปณิธิ

30810

093-006-1059 อาคารพาณิชย ซ.สามัคคี 30 นนทบุรี

2,200,000 บาท

61652

สิริฉัตร

60526

080-602-2524 อาคารพาณิชย พระองคขาว พิษณุโลก

อาคารพาณิชย พระองคขาว ในเมือง เมือง พิษณุโลก 3 ชั้น 2 นอน 3 น้ำ 22.5 ตร.ว. 240 ตร.ม.

ปณิธิ

57934

093-006-1059 อพารทเมนท ซ.อยูสุข 11

อพารทเมนท ซ.อยูสุข 11 เมือง สมุทรปราการ 2 ชั้น 20 นอน 20 น้ำ 56 ตร.ว.

ญาณ์สิริ

อาคารพาณิชย ซ.เอกชัย 8/1 บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 3 ชั้น 3 นอน 1 น้ำ 13 ตร.ว.

HOTLINE 02 586 9911

อาคารพาณิชย R Square Property ถ.วิเศษไชยชาญ พิษณุโลก 3 ชัน้ 3 นอน 4 น้ำ 18.6 ตร.ว. 182 ตร.ม.

2,000,000 บาท

089-412-2655 อาคารพาณิชย ซ.เอกชัย 8/1

www.estatecorneragency.com

080-602-2511 อาคารพาณิชย R Square Property

3,500,000 บาท

อาคารพาณิชย ซ.สามัคคี 30 อ.เมือง นนทบุรี 3 ชั้น 1 นอน 3 น้ำ 20 ตร.ว. 270 ตร.ม.

ปริญดา

60533

estatecorner

59314

092-295-9999 อาคารพาณิชย ซ.เจริญนคร 16

อาคารพาณิชย ถ.สุขุมวิท ต.เพ เมือง ระยอง 2 ชั้น 23.7 ตร.ว.

@estatecorner

4,900,000 บาท

ภาคิน

61235

099-618-8889 อาคารพาณิชย กฤษดานคร 10 นนทบุรี

อาคารพาณิชย กฤษดานคร 10 ถ.รัตนาธิเบศร บางบัวทอง นนทบุรี 3 ชั้น 4 นอน 3 น้ำ 18 ตร.ว.

4,500,000 บาท

วราภรณ์

60529

080-602-2511 โฮมออฟฟส โครงการพนาสิริ

โฮมออฟฟศ โครงการพนาสิริ ถ.ดำริพัฒนา เมือง พิษณุโลก 3 ชั้น 3 นอน 3 น้ำ 16 ตร.ว.

4,200,000 บาท

มรกต

61274

092-310-2653 อาคารพาณิชย ซ.นวมินทร 98 บึงกุม

อาคารพาณิชย ซ.นวมินทร 98 บึงกุม กรุงเทพฯ 4 ชั้น 5 นอน 4 น้ำ 19 ตร.ว.

9,000,000 บาท

อุไรวรรณ

58992

099-495-6698 อาคารพาณิชย อีสเทิรนซีบอรด

อาคารพาณิชย อีสเทิรนซีบอรด ปลวกแดง ระยอง 4 ชั้น 4 นอน 8 นํ้า 33 ตร.ว. 510 ตร.ม.

3,500,000 บาท

ยุรฉัตร

61372

080-196-0274 หอพัก ซ.กสิกรทุง สราง 23/3 ขอนแกน

หอพัก ซ.กสิกรทุงสราง 23/3 เมือง ขอนแกน 2 ชั้น 3 นอน 1 น้ำ 65.6 ตร.ว.

2,990,000 บาท

ภาณุพงศ์

61489

091-414-7268 โฮมออฟฟศ ทาวนพลัส เทพารักษ

โฮมออฟฟศ ทาวนพลัส เทพารักษ ถ.เทพารักษ บางพลี สมุทรปราการ 3 ชัน้ 3 นอน 3 น้ำ 27 ตร.ว. 157 ตร.ม.

เช่า 35,000 บ./ด.

วิภาดา

90334

086-557-5858

อาคารพาณิชย ติด MRT ศูนยราชการนนทบุรี อาคารพาณิชย ติด MRT ศูนยราชการนนทบุรี บางกระสอ นนทบุรี 5 ชั้น 1 นอน 6 น้ำ 30 ตร.ว.

4,850,000 บาท

วรรณา

61958

093-119-0973 อาคารพาณิชย ซ.ทาอิฐ ปากเกร็ด

อาคารพาณิชย ซ.ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 3 ชั้น 2 น้ำ 20 ตร.ว.

4,500,000 บาท

วริศรา

59144

087-515-6228 อาคารพาณิชย ม.อุดมทรัพย จอมทอง

อาคารพาณิชย ม.อุดมทรัพย ริมถนนพระราม 2 จอมทอง 3 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ 30 ตร.ว. 380 ตร.ม.

4,100,000 บาท

วริศรา

61709

087-515-6228 อาคารพาณิชย ซ.เพชรเกษม 48/1

อาคารพาณิชย ซ.เพชรเกษม 48/1 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 3 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 16 ตร.ว.

3,800,000 บาท

รวิภา

62816

089-781-2540 อาคารพาณิชย ตาคลี นครสวรรค

อาคารพาณิชย ตาคลี นครสวรรค 4 ชั้น 2 นอน 3 น้ำ 22 ตร.ว. 204.8 ตร.ม.

3,500,000 บาท

ณัชชา

61734

095-352-9888 อาคารพาณิชย ซ.เพชรเกษม 63 บางแค

อาคารพาณิชย ซ.เพชรเกษม 63 บางแค กรุงเทพฯ 3.5 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 14 ตร.ว. 196 ตร.ม.

2,900,000 บาท

เอกวิทย์

61936

090-972-5669 อาคารพาณิชย ม.พิมลราช 2 นนทบุรี

อาคารพาณิชย ม.พิมลราช 2 บางบัวทอง นนทบุรี 3.5 ชั้น 2 นอน 2 น้ำ 18 ตร.ว. 132 ตร.ม.

เช่า 27,000 บ./ด.

ธัชกร

62661

091-809-7557 อาคารพาณิชย ดี เค กาญจนาภิเษก

อาคารพาณิชย ดี เค กาญจนาภิเษก บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 4.5 ชั้น 8 นอน 8 น้ำ 39.9 ตร.ว.

ESTATE CORNER MAG

25


รหัส

ทรัพย

เนื้อที่

ราคา

ชื่อเซลล

เบอรโทรศัพท

10759

ที่ดินเปลา ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ดานขุนทด นครราชสีมา

303-2-3 ไร

364,209,000

พิรุฬหกร

083-149-4449

61801

ที่ดินเปลา บางซอน บางซื่อ กรุงเทพฯ

3-2-76 ไร

177,120,000

ณัฐธิดา

091-821-4898

61534

ทิ่ดินเปลา ใกล ไรกํานันจุล เพชรบูรณ

85-0-28 ไร

140,000,000

วี

091-415-9796

61134

ที่ดิน+วิลลา เชียงใหม-พราว กม.26 สันทราย เชียงใหม

21-3-02 ไร

80,000,000

อรอนงค

083-569-3939

61532

ที่ดินเปลา ซ.วัดจันทองเอี่ยม บางบัวทอง นนทบุรี

9-1-68.3 ไร

69,000,000

ฉัตร

091-991-4945

60516

ที่ดินเปลา ถ.มิตรภาพ เมือง พิษณุโลก

2 ไร

60,000,000

ธเนต

081-632-8821

61732

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง แบงเปนอาคารพาณิช 4.5 ชั้น 2 ตึก ซ.เจริญรัถ 20 คลองสาน กรุงเทพฯ

141 ตร.ว.

59,000,000

วริศรา

087-515-6228

60954

ที่ดินเปลา ถ.มิตภาพ เมือง ขอนแกน

2-3-45 ไร

46,000,000

ณัฐพงศ

094-941-4669

60994

ที่ดินเปลา บานโนนตุน เมือง ขอนแกน

15-0-40 ไร

45,300,000

พิรุฬหกร

064-998-2824

61726

ที่ดิน ติดถนนใหญตรงขามอบต.ไทรนอย นนทบุรี

700 ตร.ว.

44,100,000

วริศรา

087-515-6228

60550

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ถ.มิตรภาพ เมือง พิษณุโลก 6 นอน 3 นํ้า

217 ตร.ว.

40,000,000

ธเนต

081-632-8821

60546

ที่ดินเปลา เมือง พิษณุโลก

36 ไร

36,000,000

สิริฉัตร

080-602-2524

61523

ที่ดินเปลา ติด ถ.ราชพฤกษ บางกราง เมือง นนทบุรี

295 ตร.ว.

28,900,000

วี

091-415-9796

61367

ที่ดิน ถ.หลังศูนยราชการ ในเมือง เมือง ขอนแกน

1-0-77.9 ไร

25,000,000

สุกัญญา

083-248-6299

61901

ที่ดินเปลา ถ.สุทธิสารวินิจฉัย บางกะป กรุงเทพฯ

87 ตร.ว.

19,000,000

ประภาพร

088-086-9351

61076

ที่ดิน+สิ่งปลูกสราง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

1-0-80 ไร

18,500,000

จันทรา

095-823-9561

60995

ที่ดินเปลา บานดอนบม ติดแมนํ้าชี ถ.เลี่ยงเมืองขอนแกน เมือง ขอนแกน

5-2-46 ไร

16,845,000

พิรุฬหกร

064-998-2824

60540

ที่ดินเปลา ถ.พิษณุโลก-เดนชัย วัดโบสถ พิษณุโลก

10-0-98 ไร

15,000,000

วราภรณ

080-602-2511

61351

ที่ดิน ติดบานสวนชมดาวรีสอรท ต.ศิลา เมือง ขอนแกน

14 ไร

14,000,000

ยุรฉัตร

080-196-0274

61524

ทิ่ดินเปลา ซ.บางรักนอย 8 เมือง นนทบุรี

300 ตร.ว.

13,500,000

วี

091-415-9796

62035

ทิ่ดินเปลา ถ.ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี

3-2-0 ไร

12,250,000

กิตติพศ

091-787-1624

61852

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ถ.พิษณุโลก-สุโขทัย เมือง พิษณุโลก

218 ตร.ว.

12,000,000

ธเนต

081-632-8821

61358

ที่ดินเปลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม

13 ไร

11,050,000

สุกัญญา

083-248-6299

61364

ที่ดิน ซ.กอไผ 4-5 บางละมุง ชลบุรี

70 ตร.ว.

11,000,000

มงคล

095-353-3915

60982

ที่ดินเปลา ถ.สุทธิวาตวิถี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

708 ตร.ว.

9,900,000

เพ็ญกมล

081-481-4433

61677

ที่ดินเปลา เลควูด บางนา บางพลี สมุทรปราการ

1-0-60 ไร

9,890,000

เหมฉกุณ

061-617-9677

61627

ที่ดินเปลา ซ.รามคําแหง 135 บางกะป กรุงเทพฯ

100 ตร.ว.

9,500,000

ณัฐธิดา

091-821-4898

61700

ที่ดินเปลา ซ.รามคําแหง 135 บางกะป กรุงเทพฯ

100 ตร.ว.

9,500,000

ณัฐธิดา

091-821-4898

62016

ที่ดินเปลา ซ.รัชดาภิเษก 29 จตุจักร กรุงเทพฯ

59 ตร.ว.

9,440,000

ธัชกร

091-809-7557

59305

ที่ดิน ใกลสนามบินอูตะเภา พลา บานฉาง ระยอง

3-0-85 ไร

9,316,250

ญาณสิรี

092-295-9999

61720

ที่ดิน ซ.เทคโนโลยีแหลมทอง เมือง ปทุมธานี

2-1-17 ไร

8,253,000

วริศรา

087-515-6228

58649

ที่ดิน ซ.สุวินทวงศ 51 บางกะป กรุงเทพฯ

4-0-29 ไร

8,147,000

อัปสร

063-263-6495

60519

ที่ดินเปลา วังทอง พิษณุโลก

11-3-6 ไร

8,000,000

ธเนต

081-632-8821

61363

ที่ดิน ถ.ตุมโฮม ต.ศิลา เมือง ขอนแกน

200 ตร.ว.

7,000,000

พิรุฬหกร

064-998-2824

26


One Standard in Everywhere

รหัส

ทรัพย

59309

ที่ดิน พรอมสวนยางพารา ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

59321

เนื้อที่

ราคา

ชื่อเซลล

เบอรโทรศัพท

10 ไร

7,000,000

ญาณสิรี

092-295-9999

ที่ดิน ใกล หาดแมพิมพ กรํ่า แกลง ระยอง

100 ตร.ว.

6,900,000

ญาณสิรี

092-295-9999

61851

ที่ดินเปลา ซ.สิงหวัฒน 5 เมือง พิษณุโลก

230 ตร.ว.

6,500,000

ธเนต

081-632-8821

62613

ทิ่ดินเปลา ซ.วิภาวดี 62 บางเขน กรุงเทพฯ

77 ตร.ว.

6,500,000

ปณิชา

061-654-7442

60997

ที่ดินเปลา นํ้าพอง ขอนแกน

20 ไร

6,000,000

สุกัญญา

083-248-6299

60545

ที่ดินเปลา เมือง พิษณุโลก

1-3-58 ไร

5,700,000

สิริฉัตร

080-602-2524

61831

ที่ดินเปลา ตาคลี นครสวรรค

52-3-81 ไร

5,395,250

บุญชู

061-107-8982

59307

ที่ดิน พรอมสวนขนุน ทุงควายกิน แกลง ระยอง

21-0-81 ไร

5,283,900

ญาณสิรี

092-295-9999

61723

ที่ดิน ถ.ทางหลวงหมายเลข 1107 สามเงา ตาก

4-3-82 ไร

4,900,000

วริศรา

087-515-6228

59306

ที่ดิน พรอมสวนทุเรียน ทุงควายกิน แกลง ระยอง

13-1-57 ไร

4,700,000

ญาณสิรี

092-295-9999

61373

ที่ดินเปลา ซ.กสิกรทุงสราง 23/3 ในเมือง เมือง ขอนแกน

101.3 ตร.ว.

4,500,000

ยุรฉัตร

080-196-0274

61858

ที่ดินเปลา เมือง พิษณุโลก

509 ตร.ว.

4,400,000

ภานุพงษ

093-028-5200

61366

ที่ดิน ซ.ชาตะผดุง 9 ในเมือง เมือง ขอนแกน

100 ตร.ว.

4,200,000

สุกัญญา

083-248-6299

61362

ที่ดิน ใกล ม.ราชภัฏเลย ต.เมืองเกา เมือง ขอนแกน

1-1-32.8 ไร

3,500,000

พิรุฬหกร

064-998-2824

61847

ที่ดินเปลา ตาคลี นครสวรรค

33-3-65 ไร

3,391,290

บุญชู

061-107-8982

61822

ที่ดินเปลา ตาคลี นครสวรรค

30 ไร

3,000,000

บุญชู

061-107-8982

59308

ที่ดิน ใกลอิสเทิรนซีบอรด เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

180 ตร.ว.

2,500,000

ญาณสิรี

092-295-9999

30827

ที่ดิน ถ.เลียบทางดวนสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ พระประแดง สมุทรปราการ

147.9 ตร.ว.

2,400,000

วิภาดา

086-557-5858

59117

ที่ดิน ซ.วัดสระกระเทียม เมือง กรุงเทพฯ

2-2-84 ไร

2,303,500

วริศรา

087-515-6228

60999

ทิ่ดินเปลา บางบัวทอง นนทบุรี

0-1-50 ไร

2,300,000

มงคล

095-353-3915

60998

ทิ่ดิน ถ.เลี่ยงเมืองขอนแกน ต.สําราญ เมือง ขอนแกน

1 ไร

2,000,000

สุกัญญา

083-248-6299

60937

ที่ดินเปลา กฤษดานคร 29 คลองหลวง ปทุมธานี

85 ตร.ว.

1,700,000

ประภาพร

088-086-9351

61000

ที่ดิน ซ.นาควิชัย 4 ต.ตลาด เมือง มหาสารคาม

51.5 ตร.ว.

1,500,000

สุกัญญา

083-248-6299

61907

ที่ดินเปลา อนามัยคลองตาคลาย บางบัวทอง นนทบุรี

101 ตร.ว.

1,300,000

ประภาพร

088-086-9351

61371

ที่ดินเปลา ติดอุโมงคบานหนองไผ ศิลา เมือง ขอนแกน

80.3 ตร.ว.

1,200,000

ยุรฉัตร

080-196-0274

61291

ที่ดิน ซ.คลองหลวง 60 คลองหลวง ปทุมธานี

50 ตร.ว.

1,200,000

มรกต

092-310-2653

61906

ที่ดินเปลา บางเลน นครปฐม

113 ตร.ว.

1,200,000

ประภาพร

088-086-9351

60530

ที่ดินเปลา เขาคอไฮแลนด รีสอรท แคมปสน เขาคอ เพชรบูรณ

91 ตร.ว.

1,092,000

วราภรณ

080-602-2511

61830

ที่ดินเปลา บานหนองคูนอย ตาคลี นครสวรรค

10-0-21 ไร

1,005,250

บุญชู

061-107-8982

60522

ที่ดินเปลา ซ.บรมไตรโลกนารถ 45 เมือง พิษณุโลก

52.1 ตร.ว.

890,000

สิริฉัตร

080-602-2524

60527

ที่ดินเปลา อรัญญิก เมือง พิษณุโลก

50 ตร.ว.

750,000

สิริฉัตร

080-602-2524

60523

ที่ดินเปลา เมือง อุตรดิตถ

1-2-80 ไร

680,000

สิริฉัตร

080-602-2524

61673

ที่ดินเปลา ธัญบุรี ปทุมธานี

50 ตร.ว.

500,000

อาภาพร

062-349-9829

61827

ที่ดินเปลา ตาคลี นครสวรรค

1-3-96 ไร

400,000

บุญชู

061-107-8982

HOTLINE 02 586 9911

www.estatecorneragency.com

estatecorner

@estatecorner

ESTATE CORNER MAG

27


Estate Corner Ratchadapisek Branch (Main Office)

Managed by Estate Corner Agency, Ltd.

02-586-9911

Estate Corner Lumlukka Branch

Managed by Gold Property Co., Ltd.

098-446-6942

Estate Corner Pathum Thani Branch

Managed by I Property Co., Ltd.

086-879-8799

Estate Corner Nonthaburi Branch

Managed by Estate Corner Agency Nonthaburi

02-586-9911

Estate Corner Soi Samakkee Branch

Managed by Estate Corner, Soi Samakkee

099-072-1774

Estate Corner Bang Yai, Nonthaburi Branch

Managed by Pattira Property Co., Ltd.

02-920-7055

Estate Corner Chonburi Branch

Managed by Chonburi Real Estate Co., Ltd.

095-719-1142

Estate Corner Minburi (Ramkhamhaeng 164) Branch

Managed by Ariyasub Real Estate Agency Ltd.

02-101-2776

Estate Corner Samutprakarn (Bangpoo) Branch

Managed by Rich Estate Corner Co., Ltd.

02-324-3108

Estate Corner Chiang Mai (San Rai) Branch

Managed by Happy Home Chiang Mai Co., Ltd.

080-499-8508

Estate Corner Bueng Kum (Nuanchan) Branch

Managed by Earl Chan Group Co., Ltd.

092-529-4997

Estate Corner Sansuk Chonburi Branch

Managed by Srimakka Group Co., Ltd.

095-719-1142

Estate Corner Pruekpetchkasem Branch

Managed by Sophon Supplier99 Co., Ltd.

02-413-2659 086-979-2292

Estate Corner Rayong (Pluak Daeng) Branch

Managed by Siri Estate Co., Ltd.

092-295-9999

Estate Corner Khon Kaen Branch

Managed by ES Estate Co., Ltd.

094-941-4669

Estate Corner Phitsanulok Branch

Managed by Estate Square Co., Ltd.

055-304-100 062-232-9880

Estate Corner Chatuchak Branch

Managed by Kin Estate Agency Ltd.

090-306-3839


อรอนงค

วสันติอุปโภคากร

Agent 083-569-3939

พื้นที่ที่ชํานาญ: เชียงใหม

อรุษ ศุภนาม

Sale Executive 083-085-0333

noomnaldo

พื้นที่ที่ชํานาญ: หวยขวาง ลาดพราว จตุจักร


PRIVATE AVENUE


Our Service Icons

YSTEM

ALYSIS

ET AN

MARK

K TWOR

NE

YSTEM

RT S REPO

DCAST BROA INGS LIST R

VER P

ALL O

NETWORK

T SYSTEM

NT

DOCUME

MARKET ANALYSIS

NETWORK

100 100

CIAL FINAN LTANT U CONS

MARKET ANALYSIS ENTER

DATA C

R PR

OVER PR

NTER

CENTER

REPORT SYSTEM BROADCAST LISTINGS

DOCUMENT

IS

YS MARKET ANALYSIS ANAL RKET

NETWORK

MA

TEM

S RT SY

100

REPO 100

DOCUMENT

DOCUMENT PREPARATION

FINANCIAL CONSULTANT 100

T DCAS BROA INGS T LIS

100

DOCUMENT PREPARATION

VER ALL O

BROADCAST LISTINGS

PR

100

REPORT SYSTEM

ER

CENT

MENT DOCURATION A P E R P

100

FINANCIAL CONSULTANT

DATA CENTER

DOCUMENT

100

CIAL FINAN LTANT U S N CO

NETWORK 100 DATA

NT

DOCUME

DOCUMENT PREPARATION

ENTER

DATA C NETWORK

MARKET ANALYSIS

BROADCAST LISTINGS

ALL OVER PR

DOCUMENT

ALL OVER PR

100

BROADCAST LISTINGS

100 DOCUMENT

DATA CENTER 100

FINANCIAL CONSULTANT

DOCUMENT PREPARATION


Mr. Jeff Foo

Mr. Philip Tan

Ms. Jessica Campbell

Estate Corner Magazine Vol.2 ,2018  

เป็นนิตยาสารที่รวบรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดิน จากหลากหลายพื้นที่ ที่รวมไว้ให้ได้ท่านเลือกสรร

Estate Corner Magazine Vol.2 ,2018  

เป็นนิตยาสารที่รวบรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดิน จากหลากหลายพื้นที่ ที่รวมไว้ให้ได้ท่านเลือกสรร

Advertisement