Page 1

Gartnermedhjælper - Uddannelse for unge med særlige behov - Beskyttet beskæftigelse - Afklaring, - og opkvalificerings forløb 1. Elev forudsætninger •

Det forventes at eleven tager aktivt del i undervisningen, er samarbejdsvillig og har lyst til at lære

Eleven står selv for transport til og fra Kilden

2. Uddannelsens formål •

Eleven bliver generelt bedre rustet til et voksenliv både fagligt, socialt og personligt

Eleven bliver generelt bedre rustet til et voksenliv både fagligt, socialt og personligt

Eleven kan efter uddannelsen udføre og varetage en specifik faglig arbejdsfunktion indenfor ejendomsservicefaget, med særlig støtte, selvstændigt og i samarbejde med andre

Eleven lærer at arbejde med økologiske og bæredygtige principper

Eleven er bekendt med arbejdsfunktioner indenfor gartneri og grønne områder

Eleven tilegner sig generelle færdigheder i forhold til omgangsformer og samarbejdsrelationer på en arbejdsplads

Eleven kan passe mødetider, regler ved sygdom, ferie- og afspadseringsregler og er orienteret om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet

Eleven er bevidst om egen formåen i forhold til faglige og sociale muligheder og begrænsninger

Eleven tilegner sig nødvendige kompenserende arbejdsmetoder

Eleven er aktivt medvirkende i udarbejdelsen af kompetencekort med uddybende og fyldestgørende beskrivelse af elevens faglige, sociale og personlige kvalifikationer og kompetencer


Eleven støttes aktivt mod en blivende plads på arbejdsmarkedet enten i ordinært, fleksjob eller pension med skånejob, beskyttet beskæftigelse

3. Undervisningen •

Der veksles mellem teori og praktisk arbejde, med vægt på konkrete gartneropgaver.

Uddannelsesforløbet er opdelt i fem gartnerfaglige moduler, praktik og tværfaglig almendannende undervisning. Modulerne er med løbende indtag og fastlægges efter årstiderne. Det er muligt at tage samme modul flere gange.

Hvert modul afsluttes med en praktisk opgave. Opgaven og modulforløbet beskrives på et kompetencekort, med de færdigheder eleven har opnået og hvilke kompenserende arbejdsmetoder, der evt. har været anvendt.

Elever på Gartnerlinjen fører en praktik bog som danner grundlag for bedømmelsen på kompetencekortet

Elever på gartnerlinjen skriver i perioder logbog til løbende evaluering og refleksion af egen trivsel og udvikling.

Undervisningen foregår mandag – fredag i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00 Særlige undervisningsarrangementer foregår udenfor normal undervisningstid f.eks. Riddermarkedet på Esrum Kloster.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger og mål

Undervisningen er individuel, i hold og ved sidemands oplæring. Der tages individuelle hensyn og støttes op om løsning af eventuelle personlige og sociale problemer, der kan virke hindrende for udbyttet af undervisningen.

I uddannelsen indgår desuden studieture og temauger. Bl.a. med besøg hos fødevareproducenter, gartnerier, planteskoler, haveanlæg, museer.


4. Indhold Eleven oplæres og uddannes til at kunne være en del af flere selvstændige arbejdsfunktioner indenfor planteproduktion og arealpleje, herunder planlægning, økologi, årets gang i naturen, afgrødernes næringsmæssige værdi og indholdsstoffer, formidling af egen viden, pasning af redskaber og personlig betjening, opformere planter, pottekulture, krydderurter, pasning af belægninger m.m. Ved uddannelsesstarten gennemføres et 12 ugers afklaringsforløb der er grundlaget for elevens undervisningsplan. Planen udarbejdes i samarbejde med visiterende myndighed og UU. Undervisningsplanen tilpasses løbende elevens behov og indeholder undervisning omkring både det faglige, sociale og personlige. Eksempel på dagsprogram: 8.45

Omklædning

9.00

Oplæg om dagens program Undervisning i klassen

10.00

Morgenkaffe, fælles med alle elever

10.30

Dagens aktiviteter

12.30

Frokost

13.00

Aktiviteter fortsat

14.30

Oprydning og samtale om dagens forløb

15.00

Fri

Undervisningen er årstidsbestemt, hvilken indebærer, at hovedvægten lægges på undervisning i sommerhalvåret, mens undervisning inde og praktik foregår i vinterhalvåret.


Uddannelsesmoduler for Kildens gartneri medhjælperlinje: •

Botanik og plantekendskab

Planternes vækst og formering

Planternes historie og brug

Pleje og vedligehold af grønne arealer

Dekorationer og pileflet

Pasning af dyr

Praktikken på gartneri medhjælper linjen kan foregå i Esrum Kloster & Møllegårds tekniske afdeling eller i lignende lokale gartnervirksomheder. Uddannelsesmoduler på tværs af Kildens linjer: •

Arbejdsmiljø, ergonomi første hjælp og sikkerhed

Vejen til jobbet

Forberedelse til arrangementer på Esrum Kloster og Møllegård

Kreativt værksted fx fotolære, musik, læderarbejde og

Syning af middelaldertøj i stof og læder

Træklatring og ridderkamptræning

Bo undervisning


5. Uddannelsesmoduler Modul 1: Botanik og plantekendskab Undervisning

Aktivitet

Forskellige frøtyper

Se på forskellige frø

Frøets anatomi

Gennemgå frøkataloger

Frøformering kontra vegetativ

Planlægge årets indkøb

formering

Bestille frø

Frøspredning

Lave spiringsprøver, f. eks.

Plantekendskab

bønnespirer Så i bakker, sætte til spiring, afhærde Gennemgå klosterhavens urter

Kendskab til kimplanter

Undersøge forskellige kimplanter

Kendskab til planter med og uden

Prikle planter fra bakke til potter

blomst

Indsamle planter til bestemmelse og herbarium

Plante-rødder, knoldbakterier

Så bælgplanter, opgrave rødder herfra og se på rodknoldene, sætte i herbarium

Afslutningsopgave

Fremstille herbarium med 10 forskellige planter og fortælle om dem Lave 5 forskellige frøposer. Pakke bestemt antal frø i poser, lave beskrivende etiket og binde den på.


Modul 2: Planternes vækst og formering Undervisning Jordtyper til såning Sådybder, spiretemperatur, vanding, lys/mørke, spiringstid

Aktivitet Potte urter op, vande, gøde, beskære. Nyttedyr, biologisk skadedyrs bekæmpelse

Pasning af planter, vand, gødning, lys, varme Vækstmedier, jordtyper Jordtyper til prikling, gødskning, vanding, Så rodfrugter, undersøge svampe i temperatur

trøsket træ

Kompost

Vedligeholde kompostanlæg

Jordforbedring

Brug af kompostkværn Grøn affaldssortering

Planters formering

Opformere planter vegetativt: stiklinger, rodknolde, ammeorganer mm Indsamle frø Tørre og opbevare frø

Afslutningsopgave

Lave 5 forskellige potteplanter. Lave beskrivende etiket til planten. Lave egen jordblanding

Modul 3: Planternes historie og brug Undervisning Gamle urter og deres brug i dag og

Aktivitet Gennemgå middelaldersædskiftets urter

tidligere Sammenhæng mellem kultur og

Indsamle vilde urter, tage på ture ud i

naturplanter og plantesamfund

naturen og se hvor de gror

Brug af lægeplanter

Fremstille produkter af klosterhavens lægeurter. Tinkturer, cremer og salte

Afslutningsopgave

Genkende 10 gamle urter 10 moderne urter og 10 vilde urter


lave mappe med dem, billede og beskrivelse. Udvikle urteprodukter

Modul 4: Pleje og vedligehold af grønne arealer. Undervisning Jordforhold

Aktivitet Jordforbedre

Klimaforhold, sol, tørke, vand, lys/skygge Lave modeller af planter og bede Naboplanter

Tilplantning af bede med rette plante på

Plantehøjder, plantebredder, farver på

rette sted

løv og blomster

Passe eget bed

Græspleje, græstyper, plænetyper, såning, gødskning, klipning, kantning plejeniveauer

Slå græs, skære kanter, efterså græs, lære at slå med le og buskrydder, dækafgrøder

Hække: hæktyper, klipning

Klippe hække

Beskæring af træer

Beskære buske og træer

Belægninger,

Feje faste belægninger

Typer: fast og løs

Rive løse belægninger

Ukrudtsbekæmpelse, plejeniveauer

Lære at lægge små belægninger

Afslutningsopgave

Fremvise et bed i Klosterhaven/Møllestykket som de selv har passet på højeste plejeniveau.


5. Modul: Dekorationer og pileflet Undervisning

Aktivitet

Pileflettens principper

Høst, tørring og opblødning af flettepil

Piledyrkning

Fletning af kurve

Sorter af pil, vilde og dyrkede

Fletning af kræmmerhuse mm

Andre flettetyper: f.eks. hassel

Fletning af levende pile

Pilefletterens redskaber

Tur til pilefletter Vedligeholde hasselhegn

Dyrkning af blomster til frisk brug og tørring Dekorations materilaler og deres opbygning Buketter og deres opbygning Farve kompositioner Materialer fra naturen

Afslutningsopgave

Planlægning af blomsterproduktion Såning og vedligehold af blomster Lave dekorationer til arrangementer af egne produkter Lave buketter til arrangementer af egne produkter Indsamle materiale fra naturen Tur til blomsterbinder/udstillinger Fremstille en kurv og en dekoration som beskrives.

Praktik Undervisning

Aktivitet

Forberedelse

Gartnerpraktik ude i en virksomhed –

Forberedende kursus i teamwork,

planteskole, blomsterbutik, mm.

typologi, kommunikation og

Længere praktik forløb i Esrum Klosters

praktikstedets spilleregler

parkafdeling

Logbog, ergonomi, arbejdsmarkeds

Virksomhedspraktik i 1 – 2 uger

forhold Afslutningsopgave

Vise hvad eleven har lavet i løbet af praktikken af selvstændigt arbejde. Desuden evaluering af forløbet, med beskrivelse af erfarede kompenserende metoder.


Udtalelse fra praktikstedet.

7. Praktiske Oplysninger Elevpladser 2010: 8 elever Studiestart: løbende indtag Typisk varighed for forløbet: 2-3 år Studieafgift: vejl. pris 24.000 kr. pr. mdr. Betaling: Forudbetaling, månedsvis Ophør/udmeldelse: En måneds varsel Mødetider: 9.00-15.00 Offentlig transport til Kilden: Helsingør: Bus 331 fra Helsingør til Esrum skole (39 min) stopper 300 m. fra adressen. Kokkedal: Kystbanen (ØR 2017) til Espergærde, Bus 346 til Tibirke kirke, Bus 331 til Esrum skole (49 min) Hillerød: Bus 305 fra Hillerød station til Esrum skole (35 min) Frederiksværk: Bus 319 til Helsinge. Bus 331 til Esrum skole(61 min ) Gartnerimedhjælper linjen varetages af faglærer Birgit Birkbak. Birgit Birkbak er uddannet agronom, mentor og coach. Underviser endvidere på Kilden i maling, pileflet, syning dyrepasning og økologi.

Kontaktoplysninger: Faglærer Birgit Birkbak Telefon: 48 36 05 28 Mobil:

22 41 28 61

E-mail: Birgit@esrum.dk

Kilden Klostergade 12, Esrum DK-3220 Græsted Pædagogisk leder: Alexandar Hjorth


Telefon: 48 36 05 27 Mobil:

20 81 01 71

E-mail: Alexandar@esrum.dk

Gartnerlinjen - Modulbeskrivelse  

Beskrivelse af uddannelsesforløbet på gartnerlinjen på Dagtilbuddet Kilden