Page 1

A junts: A Crevillent, Crevillent, Esquerra Esquerra Unida Unida ii Esquerra Esquerra Republicana Republicana tornem tornem aa presentar-mos presentar-nos junts:  · per · per fomentar fomentar la la democràcia democràcia directa. directa. · per · per la la transparència. transparència. · per · per la la gestió gestió pública pública dels dels serveis serveis públics. públics. · per · per la la defensa defensa del del patrimoni patrimoni cultural cultural ii ambiental ambiental de de Crevillent. Crevillent. · per · per continuar continuar denunciant denunciant les les irregularitats irregularitats aa l’ l’ Ajuntament. Ajuntament. PER PER UN UN POBLE POBLE VIU! VIU!    COL·LABORA COL·LABORA #PerUnPobleViu #PerUnPobleViu http://somesquerra.com/feste-voluntaria http://somesquerra.com/feste-voluntaria


2

#PerUnPobleViu FEBRER 2015

CRÒNICAD’UNA D’UNADENÚNCIA DENÚNCIA CRÒNICA 1.En març de 1997 s'adjudica el contracte ABORNASA del servei públic de tractament i eliminació de residus sòlids urbans de Crevillent. amb dos irregularitats claríssimes: no hi ha plec de prescripcions tècniques ni memòria econòmica i financera. Documents obligatoris. El contracte ha estat en vigor fins octubre de 2013. 2. Des de l'any 2012, la intervenció municipal va alertar de les irregularitats del contracte amb ABORNASA. 3. A partir d'este moment hi ha una persecució pública a l'interventor municipal i s'incita a algunes entitats a criminalitzar-lo. 4. El 24 de maig de 2013 EUPV-ERPV presenta un escrit a l’Ajuntament en el qual demana la declaració immediata de nul·litat del contracte i les seues pròrrogues. 5. A partir d'este moment el govern de l’Ajuntament de Crevillent tracta de “legalitzar” la qüestió del tractament de residus. 6. Des del punt de vista urbanístic i ambiental, la planta de tractament de residus desplega tota l’activitat de tractament de residus en la zona del PARC NATURAL EL FONDO D’ELX-CREVILLENT i en zona classificada com a Sol No Urbanitzable Protegit del Sistema de Zones Humides d’Alacant. LA MERCANTIL ABORNASA no disposa de l'OBLIGADA AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA NI DE L'AVALUACIÓ POSITIVA D’IMPACTE AMBIENTAL La sol·licitud de l’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA SE LI HA ESTAT DENEGADA PER SILENCI ADMINISTRATIU NEGATIU. 7. Per a “legalitzar” la situació d’ABORNASA, l'AJUNTAMENT DE CREVILLENT havia de realitzar el Pla Especial del Parc natural de El Fondo. En canvi, aquest Pla Especial el redacta la pròpia empresa ABORNASA amb un manifest interès econòmic, logístic i estratègic. L'AJUNTAMENT IGNORA EL MANDAT LEGAL SEGONS EL QUAL LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL HA DE SER D’INICIATIVA PÚBLICA. 8. Per a la nova contractació el plec valora considerablement que la distància entre l’emplaçament previst per al tractament de residus i el nucli urbà no podrà ser inferior a 3 km ni superior a 10 km. No hi ha cap altra empresa de tractament de residus en el referit àmbit espacial i per tant, difícilment una altra empresa pot concórrer. 9. En octubre de 2013 el govern del PP fent ús de la seua majoria absoluta aprova l’acord D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS DE CREVILLENT A LA MERCANTIL ABORNASA. El govern adjudica este contracte sabent que l’empresa no té l’Autorització Ambiental ja que l’empresa només té una pròrroga condicionada a la sol·licitud de l’Autorització Ambiental Integrada que se li ha estat denegada per silenci administratiu. 10. Si la pròrroga acaba en 2015: Per què l’Ajuntament de Crevillent adjudica un contracte que acaba l’any 2019 prorrogable a l’any 2021? 11. L’informe de Conselleria sobre paisatge afirma que ABORNASA ha de traslladar-se de la situació on es troba actualment. 12. EN MARÇ DE 2014 EL GRUP MUNICIPAL EUPV-ERPV POSA EN CONEIXEMENT DE LA FISCALIA ESTOS FETS.


#PerUnPobleViu FEBRER 2015

3

ELS PRESSUPOSTOS 2015: ANTISOCIALS I ANTIDEMOCRÀTICS ELSDEL PRESSUPOSTOS DEL 2015: ANTISOCIALS I ANTIDEMOCRÀTICS

Quadre: Diferència cost gestió privada/gestió pública

Elspressupostos pressupostosmunicipals municipalsper peraal’l’any any2015 2015tornen tornenaatindre tindretres trescaracterístiques: característiques: Els · antisocials: · antisocials: no no tenen tenen en en compte compte la la situació situació social social ii econòmica econòmica dels dels crevillentins crevillentins ii crevillentines crevillentines · antidemocràtics: · antidemocràtics: no no s’han s’han elaborat elaborat amb amb la la participació participació ciudadana. ciudadana. · privatitzadors: · privatitzadors: Els Els principals principals beneficiats beneficiats són són les les empreses empreses privades privades que que gestionen gestionen serveis serveis públics. públics.    La La gestió gestió privada privada de de serveis serveis públics públics costen costen al al poble poble més més de de 4.000.000€, 4.000.000€, 7.000.000€ 7.000.000€ si si compten compten la la contrata contrata de de l’aigua, l’aigua, una una quantitat quantitat exagerada, exagerada, tenint tenint en en compte compte que que si si l’Ajuntament l’Ajuntament gestionara gestionara eixos eixos serveis serveis de de forma forma directa directa podrien podrien estalviar-se estalviar-se al al voltant voltant de de 500.000€. 500.000€.    Amb Amb aquest aquest estalvi, estalvi, EUPV-ERPV EUPV-ERPV proposa proposa invertir invertir en: en: -- Escola Escola Infantil Infantil 0-3 0-3 anys: anys: 150 150 .000€/any .000€/any -- Polítiques Polítiques d’ocupació: d’ocupació: borsa borsa de de treball treball ii ajudes ajudes aa PIMES:.250.000€ PIMES:.250.000€ -- Pla Pla de de rehabilitació rehabilitació del del centre centre de de Crevillent: Crevillent: 150.000 150.000 €€ -- Banc Banc de de terres: terres: 15.000 15.000


www.somesquerra.com

#PerUnPobleViu: butlletí febrer-març 2015  

Butlletí d'informació de la coalició municipal Esquerra Unida-Esquerra Republicana de #Crevillent