Page 1

Moció en relació a l’exigència de l’Estat espanyol de fer pagar a l’Ajuntament d’Alboraia part de la bestreta mal calculada En Josep , secretari de la secció local d’ESQUERRA REPUBLICANA del País Valencià a Alboraia, en nom d'aquesta, amb DI presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l’Ajuntament d’Alboraia la següent MOCIÓ en relació a l’exigència de l’Estat espanyol de fer pagar a l’Ajuntament d’Alboraia part de la bestreta mal calculada. EXPOSICIÓ DE MOTIUS Atés que l’Estat espanyol va preveure uns ingressos irreals per a l’exercici 2008 i 2009 i, com a conseqüència, els ens locals, entre ells Alboraia, van rebre un finançament clarament superior al que els hauria correspost segons els ingressos raonablement previsibles. Amb aquesta estratègia política de sobreestimar expressament els ingressos, el Govern espanyol tapava momentàniament el desajust dels comptes públics, i traslladava el dèficit del 2008 i 2009, diferit en el temps, a les autonomies i als ajuntaments en aquest exercici 2011. L’objectiu que perseguia l’Administració de l’Estat era suplir el dèficit propi amb deute públic i, d’aquesta manera, poder finançar polítiques econòmiques que s’han demostrat totalment ineficaces a l’hora millorar la competitivitat del teixit productiu, com el Plan E o la xarxa ferroviària faraònica del TGV per tot el territori estatal. La mesura que imposa l’Estat espanyol de retornar part de les bestretes pretén desviar l’atenció dels problemes financers de l’Estat i carrega la responsabilitat a les comunitats autònomes i als ajuntaments, obviant que és l’Estat mateix qui té més marge de maniobra a l’hora de retallar despeses. Així doncs, exigim a l’Estat que la mateixa responsabilitat que s’aplica als seus comptes la faça extensiva als comptes dels ens locals. Els pressupostos de l’Estat del 2008 i 2009, que no van complir la previsió d’ingressos, es van eixugar amb deute públic. El mateix principi se’ns hauria d’aplicar ara a nosaltres, que vam fer una despesa de forma responsable amb els ingressos que l’Estat havia calculat de forma suposadament lleial i raonable. Certament, l’Estat té molts mecanismes per finançar correctament els municipis i esmenar el seu error, com per exemple retallar la despesa militar, seguint l’exemple del Govern alemany, que el juny del 2010 va reduir el pressupost de l’exèrcit en un 40%. Per responsabilitat amb la nostra ciutadania, l’Ajuntament d’Alboraia hauria de requerir a l’Estat espanyol que es fes càrrec de la seva actuació errònia, de la qual som perjudicats, sense cap poder de decisió ni marge per a l’endeutament.


Cal tenir en compte que els ajuntament valencians hem d’atendre necessitats socials i econòmiques dels nostres veïns que no paren de créixer amb la crisi econòmica. L’elevat índex d’atur, la pèrdua de l’habitatge per no poder assumir les hipoteques, la resposta que caldria oferir per les retallades generals en els serveis bàsics, l’atenció específica que requereixen els col·lectius en risc d’exclusió o al llindar de la marginalitat... Des de l’Ajuntament d’Alboraia, hem d’atendre aquestes necessitats reals. De fet, en tenim les competències, però en canvi, no tenim la dotació pressupostària corresponent per poder-les exercir.

Considerem, doncs, que l’Estat hauria de reconèixer el seu error a l’hora de gestionar els comptes públics i de traslladar el dèficit a les administracions territorials, endeutant-se de forma irresponsable per interès polític propi.

Finalment, cal recordar que, abans de demanar una part de les bestretes als ajuntaments valencians, l’Estat espanyol hauria de rescabalar l’administració valenciana amb els milions d’euros del dèficit històric, fruit de l’espoli fiscal que patim i que l’Estat espanyol s’entesta a silenciar. Recuperar els més de 6.000 milions d’euros anuals que actualment el País Valencià paga a l’Estat espanyol i que no veu retornats de cap manera, permetria que la Generalitat i els ajuntaments pogueren atendre les necessitats dels municipis amb sostenibilitat i amb responsabilitat de cara a uns ciutadans que carreguen amb una pressió fiscal que, ara com ara, no es veu prou recompensada ni en serveis, ni en infraestructures, ni en atenció social.


És per tots aquests motius que la secció local d’Esquerra Republicana a Alboraia proposa els següents acords PRIMER.- Fer un requeriment a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals del Govern de l’Estat espanyol per tal de fer-li saber la ferma voluntat del consistori de no assumir el pagament dels recursos reclamats per les bestretes de l’exercici 2008 i 2009, que el Govern espanyol mateix havia calculat erròniament. SEGON.- Atés que aquest és un requeriment just demanem fer una crida a la resta d’ajuntaments valencians als quals se’ls hi ha demanat de pagar aquesta part de la bestreta, per tal que s’uneixin a la iniciativa, igual que ho han fet altres Ajuntaments. TERCER.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Valenciana i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Secretari de la secció local a Alboraia d’ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ

A Alboraia , 21 de novembre de 2011

Al Senyor Miguel Chavarría i Díaz, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Alboraia

Moció per tal que el consistori no assumisca el pagament dels recursos reclamats pel govern.  

Moció per tal que el consistori no assumisca el pagament dels recursos reclamats per les bestretes de l'exercici 2008 i 2009 que el Govern E...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you