Page 1

Butlletidela Secci6local

*ffiffi* VilafrancadelPenedBs

esquerra

ffi

VL.GU'RIAPCTEDE$

nrimero2 febrerde2007

E$QUERRA REPUBLICAT{A DECATALUT{VA DEVttAFRAilCA, EilCAREM AMBLESARRELS El{ELPASSAT, ELFUruR.

FelixBalaguer i Gastellet Alcaldede Vilafrancaentre1933 i 1937 i militantd'Esquerra Republicana de Catalunya.Picapedrerde professi6.Vinculat a la Federaci6LocalObrera(CNT),inicii la sevaparticipaci6 en la politicaa finalsde la dBcadade 191O.Participien el Pacted'Esquerresque es va formar el 193O i s'integri a EsquerraRepublicanade Catalunya.Fouescollitregidordel Pacteen les eleccionsdel L2 d'abrilde 1931.Lany1933 es convertien alcaldei en les eleccionsmunicipalsde 1934 revalidielcirrec. FElixBalaguerva esdevenirel primeralcaldede Vilafranca escollitamb sufragiuniversalcomplet(amb vot d'homesi dones). Va haverd'afrontarels fets d'octubrede 1934, pelsqualsva patir pres6,i la revoltade 1936. Fouescollitpresidentdel ConsellMunicipalI'octubrede 1936, cirrec que ocupi flns al 1938. El 1939 va marxara I'exili.

htppr/ / io$epquel art.blocsesq uerra.cat EdlcldI tedaceld: Manel Toircat - Ralmon Soler &l.latoradorsl Pep Quelart - Csc Esteve


febrerde 2007 pEpQUELART ESQUERRA REPUFLICANA DECATATUT{YA PRHiENTA I LEStiNIESGENERALS DEtSEUPROGRAMA Enunesmorzar mantingut ambla premsalocalEsquerra Republicana deCatalunya a Vilaftancahapresentat el seucandidata lesproperes eleccions municipals, Pep pera la properacampanya i lesliniesestratb$ques Quelarti Bou,elseublocpersonal electoral. Acompanyatper I'executinalocal, representada pel seu presidentper la secretiria local de la Dona, Laia Alonso, pel secretari local de campanyesi estratEgia,Raimon Soler, i pels representantsde les JERCPere S&bat i Silvia Torn6,JosepQuelartes va prsentar als mitjans de comunicaciolocals. Tamb6c va aprofitarFr presentarel llangament del blocdel candidatque podeutrobara I'adrega http://jwpquelart.blocsesquera.cat. Enaquest sentit, la posadaen marxa d'aquest bloc vol representar I'aposta estratEgicaque per a EsquerrasigfrificapotendarI'acc& de la majoria de la poblaci6als nouselementsque conformen la societat de la informaci6i del coneixement un delselementsen quEincidiremen la propera legislatura. El candldet i la direcd6 republlca*a de Vilaftanca considerem que els nostresactes s'han d'afrontar partint

dels va lo r s que trad icio n a lmenthan caracteritzatEsquerrai que es podrienresumir en el s conceptesEtica,progl6s i i n d e p e n d inc i a.E l s ind e p e n d e nti s tes vil a fra n q u ins eR s presentemtamb6 com una gent disposadaa treballara fonsperla vlla i per fa sevaEent l, en conseqii&ncia,els elxoe bisicrsde la campanyai p ro grama del per tal de s'articularan bastir una Vilafranca sostenible,eohesionada socia lm e n t, en quA s'avancien la consci&ncia civicade la sevagent,tot mantenintla identitetde la vila i potenciantla comarcali la identitat com a paF.

Respectea aquests eixos, des d'Esquerraes consideraque un dels elements claus en els propersanysseri el creixementde la vila. Tot i que I'aposta d'Esquerraper Vilafranca 6s mantenir un creixementmoderat,des del paftit independentista consideremques'ha de plantejar ds d'ara quinss6n els equipamentsi els serveis p0b'lie que necessitariVilafranoaen els propers trenta anysi avangaren la planificaci6a mitji i llarg termini i comengar a articular la seva implemenhci6.Nomdsaixfens podremplantejar una ciutat cohesionadasocialment i un creixementsostenlble,en qud es mantinguinels valors civicsnrepublicans,de manera gue Vilafranea i I'Alt PenedEsno perdin la seva identitat icontribuiexina la construccionacional. Cohesi6,civisme,identitat i sostenibilitats6n els objectius que Josep Quelar t i Esquer r a Republicanade Gatalunyavolem plantejarper a la Vilafrancadel futur.


febrerde2007

Aquesta Grdixer o nocr6ixer? t{06sla qiiestiti PepQuelart Es prou evident per a totes les personesque vivim a Vilafrancaque en els darrers set anys la nostra ciutat ha crescutcom feia anysque no ho haviafet. Ha estat a partir d'aquestaconstataci6que en eldebat polftici en la societat s'ha instaFlatla controvErsia entorn si la nostra vila ha de crdixer o no, perd per mi aquest no 6s el vertader d e b a t . E n aq u e st se n ti t, pensoque s'han de tenir en co m p t e t r e s e l e me n ts fonamentals. En primerlloc,calentendre que la situaci6estratEgicade Vilafrancaique el preude I'habitatgesigui m6s barat q u e a B a r c e l o n a i a l se u entornimmediatfa que una part de la poblaci6que fins ara vivia al BarcelonEso al Baix Llobregatvinguia viure a la nostravila, a

m6s de molta gent de la comarcaque s'hi instal.lapel fet de glaudirde m6s i millors se rve is id' una bona co mu nicaci6 amb I' Ar ea Metropolitana. En seElonlloc, cal considerar el grau de creixement que fem tingut en els darrercanya. Es cert que no hem de fer plantejaments demagbgics, ja que no podem (ni volem) tancarles portesa ning6.Perd n o 6 s menys cer t que el creixementde la nostravila i de la nostra comarca en aquestsdanerccinco sis anla ha estat molt m6s gran,fins i tot, que el dels m6s expansius del "desanollismo"franqulsta. I aquest6s un fet fonamental. Un creixement massa ripid pot conduiraltrencament de la cohesi6social,cosaque des d'Esquerrano volem de cap manera.

Eltercerelementa considerar 6s el model de ciutat. Una ciutatsostenibleno pot apostar per un creixement extens (ciutat-jardf),el qual suposa, entr e altr es coses, m 6s despesa ener gCti c a, malbaratamentde I'aiguai ris abusiu del transport privat. Perdla voluntat de crdixerde maneracompacta,om ho han fet les ciutats mediterrinies fins ara, no ha de ser I'excusa per a la liber alitzac i 6 de nor m es deter m inades urbanistiques. Per tant, el creixement de Vilafrancas'ha de basaren la voluntatd'acollida,per6tamb6 en I'equilibrientre poblaci6i serveis i en el respecte del paisatgeu6i ila sostenibilitat, els qualss6n garantiadel dret a la igualtat i la justicia social entre totes les personesque viuen itreballen a Vilafranca.

[.1#'ri

j*

i .,.,

, x itfarii#4


febrerde2007

tt,1 LA+:

':s t.,, --*

agenda Dimarts6 demarg A2/4 de9 delvespre al l o c a l d ' E s q u e rta a Vilafranca

'-l aaa

23.O3.2OO7 | 20:OOh Exposicir6 de cartells de la GuenaCivll UEscorxador Vilafranca Desdel23 de margal4 d'abrif de2OO7 L4.O4.2OO7 | 22:OOh Soparde la Repribllca ElsMonjos Acteanualde commemoraci6 de la proclamaci6de la Repfblica. 24:O4:2OO7 | 2O:OOh Confer0nciadel Molt HonorableSr.President del Parlamentde Gatalunya, ErnestBenach. Ajuntament Vilafranca

*- *' ' &b

gEFfA;1J."t",

esquerra Ji

periidieament,adreceurebreaquestapublieaeirS

pened.s der ffite'iffiT"ffHJ*l"t!#ilW,l,,"n."

ff:l{l?il""3i1[1lo'"'.'*.",,

Esquerra Vilafranca Número 2  

Revista d'Esquerra-Vilafranca número 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you