Page 1

CONVOCATÒRIA

DE PLE MUNICIPAL

El proper dimarts dia 24 de setembre de 2013, a les 20 hores, es farà una sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb l'ORDRE DEL DIA següent: - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de 23 de juliol de 2013. TERRITORI I SERVEIS

URBANS

1. CONCESSIÓ ZONA CONDUCCIÓ VEHICLES. Aprovació de l'expedient de contractació per a l'atorgament d'una concessió demanial (terrenys i edifici a la zona esportiva), per a pràctiques i exàmens de conducció. 2. TRASPÀS TRAM DE CARRETERA. Sol.licitar a la Generalitat el traspàs d'un tram de la carretera de Sant Jaume (des de la cruïlla de l'avinguda de Tarragona fins al polígon Domenys I). 3. TRASPAS TRAM DE CARRETERA. Sol.licitar a la Generalitat el traspàs d'un tram de la carretera C-244 (tram urbà carrers Igualada, Santa Clara, avinguda de Barcelona, Santa Digna i avinguda de Vilanova). 4. TEXT REFÓS POUM AJUSTOS DE SISTEMES. Aprovació d'un nou text refós sobre ajustos de sistemes urbanístics (aspectes d'espais lliures' i equipaments esportius). 5. PLANS D'ACTUACIÓ EMERGÈNCIES. Aprovació definitiva dels plans d'actuació municipal sobre inundacions (INUNCAT), transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT) i risc de nevades (NEUCAT). 6. CONVENI INTEGRACIÓ TARIFÀRIA TRANSPORT PÚBLIC. Adhesió a una addenda del conveni d'integració tarifària en l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 7. FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VI I CAVA. Resoldre un recurs de reposició contra l'acord de ple de 21-5-2013 (creació de la Fundació Universitària del Vi i el Cava i concessió d'ús d'un edifici). ALCALDIA 8. NOMENAMENTS VINSEUM. Nomenament dels 8 representants municipals al Patronat de la Fundació VINSEUM. 9. MOCIÓ SITUACIÓ CULTURA. Moció dels grups de CiU, Socialista, d'ICV-EUiA i d'ERC, d'adhesió a un Manifest de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, sobre la situació actual de la cultura. 10. MOCIÓ INFORMACIÓ SOBRE LA SINDICATURA DE GREUGES. Moció del grup de la CUP, demanant que quan l'Ajuntament notifiqui resolucions i acords s'indiqui que en cas de desacord es pot acudir també a la institució de la Sindicatura municipal de Greuges.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

~ VEGUERIAPENEDÈS


11. MOCIÓ LOCAL PER A DNI I DOCUMENTS. Moció del grup de la CUP, demanant l'anul.lació del conveni pel qual l'Ajuntament cedeix gratuïtament al Ministeri de l'Interior l'ús d'un local per a la gestió de documents (expedició de DNI, passaports, estrangeria, etc.). 12. MOCIÓ ENSENYAMENT I LLENGUA BALEARS. Moció d'ERC de suport a la vaga i a les reivindicacions dels docents de les Illes Balears.

- Precs i preguntes.

JUNTAMENT VILAFRANC",A. DEL PENEDcS Alcaidia

Vilafranca del Penedès, 19 éfesetembre de 2013

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

~ VEGUERIAPENEDÈS

Ordre del dia Ple 24 setembre 2013 Ajuntament de Vilafranca