Page 1

~

AJUNTAMENT

~ .

DEL PENEDES

Inl~ VILAFRANG,A

CONVOCATÒRIA

DE PLE MUNICIPAL

El proper dimarts dia 18 de juny de 2013, a les 20 hores, es farà una sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb l'ORDRE DEL DIA següent: - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de 21 de maig de 2013. SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ 1. COMPTE GENERAL 2012. Aprovació del compte general dels pressupostos la corporació municipal de 2012. 2. EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovació d'un expedient modificació de crèdits del pressupost de l'entitat d'enguany. 3. CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL MUNICIPAL. Aprovació conveni col.lectiu / acord de condicions del personal funcionari i laboral l'Ajuntament, 2013-2015.

de de del de

ALCALDIA 4. MOCIÓ SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA. Moció del grup Socialista, demanant la continuïtat del finançament de les mesures d'atenció a les persones amb dependència. 5. MOCIÓ QUERELLA CRIMS FRANQUISME. Moció del grup de la CUP, contra els crims del franquisme. 6. MOCIÓ MASOVERIA URBANA. Moció del grup de la CUP, sobre mesures de suport a la masoveria urbana. 7. MOCIÓ QUOTES DE COMUNITAT I BANCS. Moció d'ICV-EUiA, sobre mesures per al pagament, per part de bancs i entitats financeres, de les quotes de comunitat pels habitatges dels quals són propietaris. - Precs i preguntes.

AJUNTAMENT VILAFRANC~A

DEL PENEDES Alcaidia

i Riba Vilafranca del Penedès, 13 de uny de 2013

~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

VEGUERIAPENEDÈS

Ordre del dia Ple 18 juny de 2013 Ajuntament de Vilafranca  
Ordre del dia Ple 18 juny de 2013 Ajuntament de Vilafranca  

Ordre del dia del Ple de 18 juny de 2013 de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès