Page 1

JUNTA' ELECTORAL

II

H;=

CENTRAL

N~ O O3 5 3 q O 2. 12.1 3

Jun/ag~qf~

SALIDA ELECCIONES LOCALES 2011

CREDENCIAL DE CONCEJAL

DON CARLOS GRANADOS PÉREZ, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado CONCEJAL del Ayuntamiento de VILAFRANCA DEL PENEDÉS (BARCELONA)

DON ANTONI PEÑAFIEL HERVAs por estar incluído en la lista de candidatos presentada por INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA l ALTERNATIVA-ENTESA a las elecciones lacales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, de Don Berr.at Villarroya García, y previa renuncia aíÍtiè¡pada de quienes le anteceden en la candidatura. ( \

A lo~ efectos de su pres;!1ta~ión .en e\ Ayuntamiento de VILAFRANCADEL

(J

\ '

PENEDES (BARCELONA), expido lla pkeserite en Madrid, a 2 de diciembre

2013.

/I

,{ \~ \ .

/.

.,..;:---- h', -' J.lq "':.\ ..ge,(

..t,

"'~'~'l'

¡¡/-r;.¡

(~ ....•. ,

/

'l';: .

I.

w"\,.

"'•.'/,' c~ :~:~.,.II'~~~f;' / '(t"'\\' \ ,....l,\\ ;1 ;:¡! ~~ 1._, \ ). J

::--;~:;:¡~~'-' ,,";;,

\

,)e\~z;~~:~¡!' DON ANTONI PEÑAFIEL HERVAs _ INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA ALTERNATIVA-ENTESA

UNIDA l

de


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACiÓ

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització adopti l'acord següent:

proposa al ple municipal que

Atès que el Ple Municipal en la sessió de 22 de febrer de 2011 va aprovar el Reglament de règim d'ús dels Horts Urbans de titularitat municipal que, entre d'altres aspectes, regula, en el títol IV, el règim d'adjudicació de les parcel.les entre els sol.licitants de diferents col.lectius que en poden resultar beneficiats. Atès que en relació a un d'aquests col.lectius -el de les famílies amb algun/s membre/s amb discapacitat- l'actual normativa estableix que en cas d'haver-hi més sol. licituds que parcel.les ofertades, es procedirà a fer un sorteig públic per determinar qui en resulta el beneficiari. Atès que des dels Serveis Socials de l'Ajuntament es considera preferible que siguin els mateixos Serveis Socials de l'Ajuntament els que emetin proposta d'adjudicació en base a l'estudi dels casos concrets, i que no es faci a través d'un sorteig. Així mateix, també es proposa que en cas que en el sorteig inicial quedessin vacants parcel.les assignades a alguna tipologia de destinatari concret, aquestes s'assignin primerament entre les persones aturades i beneficiàries d'una renda mínima d'inserció (PIRMI).

Per tot això, s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment la modificació d'aquest reglament, i que els articles 19 i 20 quedin redactats en els termes següents: "Arlicle 19. Sorleia i llista d'espera Una vegada acceptada la sol. licitud i en la data i lloc que s'assenyali oporlunament tindrà lloc el sorleig -diferenciat

per tipologies

de destinataris-

i eri un acte públic,

a parlir del qual s'aprovaran les

adjudicacions de les llicències d'ús privatiu de parcel.les d'horla municipal. --------i:oes

-persones

que no resultin adjudicatàries

d'una parcel.la

tot i haver estat admeses

les seves

sol. licituds en el sorleig, passaran a formar parl d'una única llista d'espera. L'ordre de la llista vindrà donat pel número atorgat segons el registre d'entrada sorleig, possibles

i el número resultant indicarà

de la documentació.

el número de sol. licitud

un nou

a parlir del qual s'assignaran

vacants que es puguin produir en les diverses parcel-les

administratiu

Es realitzarà

les

una vegada resolt l'expedient

d'extinció de les llicències d'ús privatiu vigents en aplicació de les causes previstes en

aquest reglament. Les persones d'inserció

sol-licitants

de la categoria

"persones aturades i beneficiàries

d'una renda mínima

(PIRMI)" que estiguin en aquesta llista, passaran a ocupar-ne les primeres posicions, en

base a l'ordre establerl, i després es continuarà amb la resta de sol-licitants. Aquesta

llista

d'espera

estarà

en vigor

d'atorgament de llicències municipals.

fins

a l'oberlura

d'un

nou procediment

administratiu


En cas que en el sorteig inicial quedin vacants parce¡'¡es assignades concret, aquestes s'assignaran

a alguna tipologia de destinatari

entre els integrants d'aquesta única llista, de la mateixa manera que

s'assignen les possibles vacants.

Article 20 Règim específic entitats, escoles i lES i famílies amb algun/s membre/s amb discapacitat: 10% de les parce¡'¡es En el cas de les entitats, escoles i lES, una comissió de valoració emetrà una proposta d'adjudicació de les parce¡'¡es d'horts urbans en base

a la qualitat del projecte presentat.

En aquests casos, caldrà la designació d'una persona física responsable amb la qual

de l'entitat, escola o lES,

es mantindran totes les relacions derivades de l'adjudicació fent-se responsable del

compliment del present Reglament. Les entitats hauran d'estar inscrites en el registre municipal d'entitats en el moment de presentar les sol. licituds

a l'OAC.

En el cas de famílies amb algun/s membre/s amb discapacitat, emetran proposta d'adjudicació en base

els serveis socials de l'Ajuntament

a l'estudi dels casos concrets. "

2. Sotmetre l'expedient i el text de les modificacions al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a mitjans de comunicación escrita i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual es podran presentar al. legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, la modificació de les Ordenances s'entendria aprobada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entraria en vigor l'endemà de la publicació del seu text en el Butlletí Oficial de la província.

/I

¡:==_vrr¡¡í;~adel Penedès,10 de ~embre -/--

7

1__ ..) -----.

;~")/ '-...

~....

\ /

de 2013.

~

I

!

-~ I !


AJUNTAMENT VILAFRANCA

DEL PENEDÈS La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat o aprovació si escau: Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, l'expedient núm. 13 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant majors ingressos i baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: CREDITS EXTRAORDINÀRIS: Partida Indemnització per jubilació personal Policia local....................................

33.376,00

4.15101.60001

Expropiació terrenys Zona Esportiva...

58.051,00

4.15101.60002

Expropiació part finca PI. Oli, 12........

69.069/00

2.01101.91303

Amortització anticipada préstec Programa Crèdit Local.....................

6.13201.16104

245.455,20

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

405.951.20 405.951,20

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: Partida 5.24127.22699

6.16302.22700 2.93101.22708

Suport al cooperativisme.social

càtering

Neteja viaria Servei de recaptació

.

3.000/00

.

3.703/00

.

15.000,00

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

21.703,00 427.654,20

FINANÇAMENT BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: Partida 6.13201.12110

Retribucions complementariesPolicia Local Ròssec

. .

33.376,00 33.376/00

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal

G>

VEGUERIAPENEDÈS


AJUNTAMENT

VilAFRANCA DEL PENEDÈS

3.32402.22699

Suma anterior

.

33.376,00

Serveis d'ensenyament-funciono

.

3.000,00

TOTAL BAIXES TRANFERÈNCIA ...

36.376,00 36.376,00

MAJORS INGRESSOS: Concepte 391.90

Altres multes i sancions

18.703,00

480.16

Particulars.- Aportació obres PI. Oli, 4

69.069,00

761.03

Diputació - Subvenció per amortitzo anticipada préstec Crèdit Local........

913.03

Préstec a llarg termini.- Canvi finalitat

245.455,20 58.051,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS I BAIXES TRANSFERÈNCIA

391.278,20 427.654,20

l que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. Vilafr ¡ca del Penedès, 11 d'

// ~/----'>'<

tubre de 201

IÍ .~

/

~2

~_._.:1-.-/

r

..

~

.

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

~ VEGUERIAPENEDÈS


AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS HISENDA La Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: Atès que en la proposta al Ple Municipal d'aprovació dels pressupostos de la corporació per a l'exercici 2014, i consta una aplicació pressupostaria destinada a obres de rehabilitació d'edificis amb finalitat social - 4.15203.63200 - per un import de 300.000,00 € i que el seu finançament està previst amb un crèdit. Atès que en la proposta al Ple Municipal 13 d'habilitació de crèdits extraordinaris i de aplicació pressupostaria destinada a l'expropiació 4.15101.60001 - per un import de 58.051,00 previst amb un crèdit.

d'aprovació de l'expedient número suplements de crèdit consta una d'un terrenya la Zona Esportiva €. i que el seu finançament està

Atès que aquest Ajuntament va formalitzar amb anterioritat diversos préstecs amb Catalunya Banc, Bankia i Banco Mare Nostrum, per finançar inversions dels exercicis 2010, 2011 i 2012 i que presenten imports no disposats per no haver-se realitzat la totalitat de les inversions a que estaven destinats. Atès que aquests préstecs s'estan amortitzant amb uns tipus d'interès més avantatjosos que els que es puguin formalitzar actualment i que és possible aplicar un canvi de finalitat de les inversions a que estan destinats. Per tot lo exposat S'ACORDA, PRIMER.- Aprovar el canvi de finalitat dels préstecs que seguidament es detallen per un total de 300.000,00 € i que s'aplicaran al finançament de l'aplicació pressupostaria 4.15203.63200 - Rehabilitació d'edificis amb finalitat social-: Entitat

Import préstec

Catalunya Banc, SA Catalunya Banc, SA Bankia, S.A. Banco Mare Nostrum

1.336.000,00 € 1.674.550,00 € 1.423.668,00 € 2.915.994,00 €

Referència 9619194157 9619198704 1253173437 5000017127

Import sobrant 12.716,22 44.614,28 192.077,47 50.592,03

300.000,00

e

€ € €

SEGON.- Aprovar el canvi de finalitat del préstec que seguidament es detallA per un total de 58.051,00 € i que s'aplicaran al finançament de l'aplicació pressupostaria 4.15101.60001 - Expropiació terrenys Zona Esportiva -:

\

\

Import préstec

Entitat

2.915.994,00

Referència 5000017127

Import sobrant 58.051.00 € 58.051,00

Vilafta /'

'I

/

del Pened's, 9 de desembre de 2.013

e


5

La Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa al ple municipal el dictamen següent per al seu debat i aprovació si escau: Havent-se aprovat inicialment el dia 22 d'octubre de 2013 l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics per a l'exercici econòmic de 2014, de conformitat amb el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. de registre 022013025860 de 29 d'octubre de 2013 i en el Diari ARA del dia 25 d'octubre de 2013. Donat que durant el període d'exposició pública s'han presentat quatre al.legacions, de les quals tres han estat formulades pel Sr. Xavier Navarro i Domènech, en nom i representació de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), contra l'ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme; contra l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'Impost sobre béns immobles; i contra l'ordenança fiscal núm. 28, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres; i una al. legació formulada pel Sr. Ramon Figuera i Palacios, en nom i representació de l'Associació de Comerciants de Vilafranca "CENTRE VILA", contra l'ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, en base a les següents al. legacions: l.-En relació a l'al.legació contra l'ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en' matèria d'urbanisme, es demana afegir una nova lletra, la j), a l'article 7è, apartat 1, sobre supòsits d'aplicació d'una bonificació del 95% de la taxa, amb aquest redactat: j) Les llicències d'obres menors que tinguin per objecte habitatges en els quals la persona propietària hi tingui el seu domicili habitual, circumstància que s'ha d'acreditar en tot cas mitjançant el padró municipal d'habitants, i que l'Ajuntament pot comprovar pels mitjans adients. 2.- En relació a l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'Impost sobre béns immobles, es demana suspendre l'actualització de l'IPC en la modificació del tipus del gravamen, i al mateix temps es demana anul.lar la petició feta per l'Ajuntament d'incrementar els valors cadastrals un 10%, i així mateix no aplicar tampoc el recàrrec temporal del 10% de la quota que preveu la llei temporalment.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal L

~ VEGUERIAPENEDÈS


3.-En relació a l'ordenança fiscal núm,. 28, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, es de'mana afegir una nova lletra, la f), a l'article 6è, apartat l, sobre supòsits d'aplicació d'una bonificació del 95% de l'impost, amb aquest redactat: Obres menors que afectin habitatges en els quals la persona propietària hi tingui el seu domicili habitual, circumstància que s'ha d'acreditar en tot cas mitjançant el padró municipal d'habitants i que l'Ajuntament pot comprovar pels mitjans adients. 4,- En relació a l'ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, es demana la congelació de la taxa de la zona blava i en cas de no ser possible l'estricte increment de l'IPC, CONSIDERANT l'al.legació presentada per la CUP contra l'ordenança fiscal núm. S, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, procedeix desestimar-la, en base als següents fonaments: PRIMER: L'art 24.2 del vigent RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula que "... l'import de les taxes per la prestació d'un servei o per la realització d'una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, el cost real o previsible del servei o l'activitat de què es tracti o, si no, del valor de la prestació rebuda. Per determinar l'import esmentat s'han de prendre en consideració els costos directes i indirectes, inclusivament els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, si s'escau, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació o realització del qual s'exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable del servei o activitat de què es tracti es calcula d'acord amb el pressupost i projecte aprovats per l'òrgan --_._ .._.---.competent. " De conformitat amb els estudis de costos i memones econòmiques que s'acompanyen a l'expedient, queda acreditat que l'import de les taxes que es preveu recaptar en el 2014, no superen el cost del servei. A sensu contrari la possible estimació de bonificacions en determinats subjectes passius per un percentatge del 95% de la quota, podria provocar un dèficit pressupostari en la prestació del servei objecte de regulació de la taxa impugnada. SEGON: L'article 11 del RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari determina:


AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS "1. La incorporació dels béns immobles en el Cadastre Immobiliari, així com de les alteracions de les seves característiques, que comportarà, si és el cas, l'assignació de valor cadastral, és obligatòria i podrà estendre's a la modificació de totes les dades que siguin necessàries perquè la descripció cadastral dels immobles afectats concordi amb la realitat. 2. La dita incorporació es realitzarà mitjançant següents:

algun dels procediments

a) Declaracions, comunicacions i sol.licituds. b) Esmena de discrepàncies. c) Inspecció cadastral. d) Valoració." L'article 36.2 de l'esmentada norma regula que: "Les Administracions i la resta d'entitats públiques, els fedataris públics i els que, en general, exerceixin funcions públiques estaran obligats a subministrar al Cadastre Immobiliari, en els termes previstos en l'article 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, totes les dades o antecedents rellevants per a la seva formació i manteniment que demani aquest, bé mitjançant disposició de caràcter general, bé a través de requeriments concrets. En particular les entitats locals i la resta d'Administracions actuants hauran de subministrar a la Direcció General del Cadastre, en els termes que reglamentàriament es determinen, aquella informació que sigu( transcendent per al Cadastre Immobiliari, ... '~ A la vista, doncs, d'aquestes prescripcions de la Llei del Cadastre, es considera que la taxa de la llicència d'obres no només té una finalitat tributària per cobrir el cost del servei, sinó que també pot coadjuvar a la necessària col.laboració amb el cadastre, per facilitar la informació rellevant per al manteniment -------actualitzatcorrecte del cadastre immobiliari. Per aquest motiu, l'estimació d'una bonificació del 95% de la taxa de determinades llicències d'obres menors podria no facilitar els deures de col.laboració que el RDL 1/2004 invoca. CONSIDERANT l'al.legació presentada per la CUP contra l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'Impost sobre béns immobles, procedeix desestimarIa, en base als següents fonaments: PRIMER: La modificació del tipus de gravamen d'incrementar un 1,5%, s'emmarca en la línea habitual de la política fiscal que cada any ha aplicat aquest Ajuntament en les modificacions de les ordenances fiscals. Efectivament, en l'aprovació inicial de les ordenances fiscals es va tenir en

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

~ VEGUERIAPENEDÈS


-----1

compte l'IPC últim publicat (agost 201~: 1,5%), i pèr aquest motiu es va procedir a actualitzar el tipus de gravamen en aquest percentatge. SEGON: La publicació en el BOE del 28 de desembre del 2012, de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques, va introduir la possibilitat de que els Ajuntaments demanessin a la Direcció del Cadastre, l'aplicació de coeficients d'increment del valor castral, en funció de la data d'aprovació de la ponència de valors total del municipi. Aquests coeficients s'aplicarien durant l'any 2014 i següents als municipis que ho demanessin abans de 1'1de març, opció a la que es va acollir l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, al considerar que la ponència última aprovada datava de l'any 1999. L'aplicació d'aquest coeficient d'actualització dels valors cadastrals en el cas de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, suposa un increment del 10%, que té el mateix impacte fiscal que l'aplicació del recàrrec en el tipus de gravamen implantat obligatòriament pel Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. TERCER: A la vista de la normativa anteriorment esmentada, la Intervenció General ha realitzat una estimació en l'impacte de la recaptació municipal, si s'estimessin les dues al.legacions, i es pot concloure que: a) La no aplicació de l'increment de 1'1,5% en el tipus de gravamen de l'IBI, podria significar una minoració en aquest tribut pel 2014 d'uns 165.000€, fet que podria posar en risc el manteniment de l'equilibri pressupostari del 2014. b) La no aplicació del coeficient d'actualització (10%) dels valors ca~astrals, tindria un efecte, per l'any 2014, neutre, al aplicar-se en la seva substitució el recàrrec del 10% al tipus de gravamen del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 desembre, prorrogat pel 2014. ------c)--En-tot cas el fet de substituir l'aplicació del recàrrec del 10% del tipus de gravamen, pel coeficient d'actualització dels valors cadastrals (10%), s'emmarca en el procés de programació i consolidació de les finances municipals d'aquest Ajuntament, atenent la necessitat de planificar escenaris amb sostenibilitat financera capaços de sufragar els serveis prioritaris d'aquest Ajuntament. La mesura fiscal de l'aplicació del recàrrec del tipus de gravamen o aplicació del coeficient dels valors cadastrals, significa en termes pressupostaris un import aproximat de 1.100.000€. CONSIDERANT l'al. legació presentada per la CUP contra l'ordenança fiscal núm. 28, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, procedeix desestimar-la, en base als fonaments següents:

I

I

J


AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS L'article 103.2 del RDL 2/2004, estableix: "Les ordenances fiscals poden regular les bonificacions següents sobre la quota de l'impost:

a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal.lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de la corporació i, amb la sol.licitud prèvia del subjecte passiu, s'ha d'acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. b) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal.lacions o obres a les quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal.lacions per a producció de calor incloguin col.lectors que disposin de l'homologació corresponent de l'Administració competent. La bonificació que preveu aquest paràgraf s'aplica a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, la bonificació a què es refereix el paràgraf a) anterior.

c) Una bonificació de fins al 50 per cent a favor de les construccions, instal.lacions o obres vinculades als plans de foment de les inversions privades en infraestructures. La bonificació que preveu aquest paràgraf s'aplica a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors. d) Una bonificació de fins al 50 per cent a favor de les construccions, instal.lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial. La bonificació que preveu aquest paràgraf s'aplica a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

e) Una bonificació de fins al 90 per cent a favor de les construccions, instal.lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. _________ --'=~_b~o_']j(lçacióque preveu aquest paràgraf s'aplica a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors. " Atès que l'al.legació de bonificar un 95% en la quota de l'ICIO, per les llicències d'obres menors que tinguin per objecte habitatges en els quals la persona propietària hi tingui el seu domicili habitual, no s'emmarca en cap supòsit de bonificació de la normativa d'Hisendes Locals, és per aquest motiu que procedeix desestimar l'al.legació contra l'ordenança fiscal esmentada. CONSIDERANT l'al.legació presentada pel Sr. Ramon Figuera i Palacios, en nom i representació de l'Associació de Comerciants de Vilafranca "CENTRE

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

~ VEGUERIAPENEDÈS


VILA", contra l'ordenança fiscal núm~ 18, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, procedeix desestimar-la, en base als següents fonaments: PRIMER: La proposta de les quotes modificades de la taxa per l'any 2014, s'ha realitzat aplicant la variació de l'Índex General Nacional segons el sistema IPC agost 2012 - agost 2013, que va ésser de 1'1'5%. SEGON: La variació interanual de l'IPC, segons les clàusules de l'oferta que regula la concessió del servei d'estacionament controlat a la via pública, és necessari arrodonir-lo en més a la fracció de 0,05€. L'aplicació de l'IPC de 1'1'5% i el corresponent arrodoniment en més a la fracció de 0,05€, ha significat que les quotes quedin fixades pel 2014 en les següents taxes, segons aquests càlculs: Tarifa per 1 hora Tarifa vigent any 2013 (Iva exclòs): 0,877632€ Aplicant la variació d'IPC: 0,877632€ x 1,015

=

0,890796€

Aplicant l'IVA en vigor resultarien: 0,890796€ x 1,21 = 1,077864€ que per arrodoniment en més a 5 cèntims d'euro resultarien 1,10€. Tarifa per 2 hores Tarifa vigent any 2013 (Iva exclòs): 1,755097€ Aplicant la variació d'IPC: 1,755097€ x 1,015

=

1,781423€

Aplicant l'IVA en vigor resultarien: 1,781423€ x 1,21 = 2,155522€ que per arrodoniment en més a 5 cèntims d'euro resultarien 2,20€. Targeta especial per a residents El preu vigent d'aquesta targeta, sense IVA, és de 17,44111€. Aplicant la variació d'IPC: 17,44111€ x 1,015

=

17,702727€


AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Aplicant l'IVA en vigor resultarien: 17,702727€ x 1,21 = 21,420299€ que per arrodoniment en més a 5 cèntims d'euro es transformarien en 21,4S€. El crèdit vigent que atorga aquesta targeta, sense IVA, és de 24,433238€. Aplicant la variació d'IPC: 24,433238€ x l,OlS

=

24,799737 €

Aplicant l'IVA en vigor resultarien: 24,799737€ x 1,21 = 30,007681€ que per arrodoniment en més a 5 cèntims d'euro es transformarien en 30,OS€. Càlcul de l'augment del preu de la cancel.lació de denúncia del servei d'estacionament controlat a la via pública de Vilafranca del Penedès Actualment, el tiquet anomenat d'excés de temps, regulat per a la cancel.lació de les denúncies a l'article 12è del Reglament regulador del Servei, és de 4,40S176€ (IVA exclòs). Per tant, aplicant la variació d'IPC: 4,40S176€ x l,OlS = 4,4712S4€ Aplicant l'IVA en vigor resultarien: 4,4712S4€ x 1,21 = S,410217€ que per arrodoniment en més a 5 cèntims d'euro es transformarien en S,4S€' Per tot l'exposat i, vist l'informe emès per l'Interventor General, S'ACORDA

---------------pRIMER -: Desestimar l'al.legació relativa a l'ordenança fiscal núm. S, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, en el sentit de no acceptar la proposta d'afegir una nova lletra sobre supòsits d'aplicació d'una bonificació del 95% de la taxa. SEGON: En relació a les al.legacions relatives a l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'Impost sobre béns immobles: a) Desestimar la petició de suspendre l'actualització de l'IPC en el tipus de gravamen de l'IBI. En conseqüència es manté els tipus de gravamen que es van aprovar inicialment.

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www_vilafranca_cat

~ VEGUERIAPENEDÈS


b) Desestimar l'al.legació relativa a anul.lar el coeficient d'actualització del valor cadastral, així com el fet de no aplfcar el recàrrec temporal del tipus de gravamen de l'IBI, i per tant, es mantindrà el coeficient d'actualització del valor cadastral aprovat inicialment. TERCER: Desestimar l'al.legació relativa a l'ordenança fiscal núm. 28, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, en el sentit de no acceptar la proposta d'afegir una nova lletra sobre supòsits d'aplicació d'una bonificació del 95% de l'impost. QUART: Desestimar l'al.legació relativa a l'ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, en el sentit de no acceptar congelar la taxa de la zona blava, i per tant, confirmar la variació de les quotes que es van aprovar inicialment. CINQUÈ: Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals núm. 5, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, l'ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'Impost sobre béns immobles, i l'ordenança fiscal núm. 28, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, disposant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que preveu l'article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. SISÈ: La resta d'ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics que van ser modificades en la sessió plenària de l'Ajuntament en data 22 d'octubre de 2013, es consideren que han estat aprovades definitivament al no haver-se presentat cap reclamació ni al.legació dins del termini de trenta dies d'exposició pública de conformitat amb l'article 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, ------.----- . ---dlsposanfla-.seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que preveu l'article 17.4 de l'esmentat text legal. SETÈ: La relació d'ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics que han estat aprovats definitivament de forma tàcita en data 5 de desembre de 2013, són les següents: 2.- Taxa per prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions. 4.- Taxa pel servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal.


AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS 6.- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 8.- Taxa per expedició de documents administratius. 9.- Taxa per prestació de serveis dels mercats municipals. 10.- Taxa per la reposició de paviment asfàltic, d'obertura de sondatges o rases a la via pública, així com de les vorades i voreres que s'haguessin de modificar per a guals, i danys a l'arbrat i espais verds. 11.- Taxa per la prestació de serveis vinculats a les concessions d'ús d'estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató. 12.- Taxa per entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiu. 13.- Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública. 14.- Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires. 15.- Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer. 16.- Taxa per utilització d'instal.lacions, materials i estris municipals. 17.- Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a l'Ajuntament. 19.- Preu públic per escolarització en llars d'infants municipals. 20.- Preu Públic per prestacions municipals.

de serveis en instal.lacions

esportives

22.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el teatre municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per l'organisme autònom local "Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet". -----.

23.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin -- a l'auditori municipal. 27.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 29.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 30.- Impost sobre activitats econòmiques. 32.- Preu Públic per la prestació de serveis en el pavelló firal municipal. 33.- Preu públic per assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals i per l'organització de cursos, cursets, seminaris, jornades organitzats pels servies municipals.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal

~ VEGUERIAPENEDÈS


34.- Preu públic per l'assistència a l'esco_la municipal de música Maria Dolors Calvet. 37.- Taxa per la inspecció sanitària per al comerços minoristes, establiments i serveis d'àmbit municipal que desenvolupin activitats que puguin suposar un risc a la salut pública. 38.- Taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades.

Vilafranca del Penedès, 11 de desembre de 2013


La Comissió informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 2014, integrat pel de la pròpia Entitat, Serveis Municipals de Comunicació SL, Societat Vilafranquina d'Aparcaments SL, Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès SL, Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació, Fundació de la Festa Major, i Fundació VINSEUM, Museu de les cultures del vi de Catalunya, amb el detall següent: •

GENERAL CONSOLIDAT

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres Cap. 4 Transferències corrents

. . . .

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals Cap. 7 Transferències de capital Cap. 8 Actius financers Cap. 9 Passius financers

. . . .

TOTAL DESPESES

.

47.592.307,01

1) Operacions corrents Cap. 1 Impostos directes Cap. 2 Impostos indirectes Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos --Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials Cap. 6 Alienació d'inversions reals

. . . . . .

16.401.000,00 365.005,00 15.038.266,81 11.941. 361,07 945.904,25 1.350.000,00

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital. Cap. 8 Actius financers Cap. 9 Passius financers

. . .

1.250.639,88 30,00 300.100,00

TOTAL INGRESSOS

.

47.592.307,01

. . .

15.229.860,00 12.127.854,00 441.336,00

18.618.853,14 17.756.896,82 476.652,17 3.951.940,00

3.786.276,00 125.000,00 12,00 2.876.676,88

B) ESTAT D'INGRESSOS

----"--Cap~-4

ENTITAT

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal

~ VEGUERIAPENEDÈS


Hisenda

Cap. 4 Transferències corrents

.

6.119.760/00

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals Cap. 7 Transferències de capital Cap. 8 Actius financers Cap. 9 Passius financers

. . . .

2.888.020/00 185.000/00 12/00 2.774.521/00

TOTAL DESPESES

.

39.766.363.00

1) Operacions corrents Cap. 1 Impostos directes Cap. 2 Impostos indirectes Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials Cap. 6 Alienació d'inversions reals

. . . . . .

16.401.000/00 365.005/00 7.769.535/00 11.622.340/00 858.333/00 1.350.000/00

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital Cap. 8 Actius financers Cap. 9 Passius financers

. . .

1.100.020/00 30/00 300.100/00

TOTAL INGRESSOS

.

39.766.363,00

. .

696.225/00 137.460/00

.

60.000,00

.

893.685,00

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

186.800/00 646.000/00 885/00

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital

.

60.000/00

TOTAL INGRESSOS

.

893.685,00

B) ESTAT D'INGRESSOS

SERVEIS

MUNICIPALS

DE COMUNICACIÓ SL

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis 2) Operacions de capital ------------Cap~6-Inve-rsions reals TOTAL DESPESES B) ESTAT D'INGRESSOS 1) Operacions corrents


AJUNTAMENT

SOCIETAT VILAFRANQUINA

D'APARCAMENTS

SL

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis

. .

144.300,00 41.775,00

TOTAL DESPESES

.

186.075,00

1) Operacions corrents Cap. 4 Tra nsferències corrents Cap. 5 Ing ressos patrimonials

. .

186.000,00 75,00

TOTAL INGRESSOS

.

186.075,00

B) ESTAT D'INGRESSOS

EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA SA

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres

. . .

982.659,77 4.557.060,12 7.415,50

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals Cap. 9 Passius financers

. .

835.000,00 36.956,55

TOTAL DESPESES

.

6.419.091,94

. .

6.252.080,81 16.391,25

B) ESTAT D'INGRESSOS ---------

_. -lr-Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 5 Ingressos patrimonials 2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital

.

TOTAL INGRESSOS

.

6.419.091,94

SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS SL

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres Cap. 4 Transferències corrents

. . .

34.944,00 23.000,00 2.000,00

2) Operacions de capital Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

G>

VEGUERIAPENEDÈS


Hisenda

Cap. 6 Inversions reals Cap. 9 Passius financers

. .

756,00 22.500,00

TOTAL DESPESES

.

83.200,00

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

45.000,00 1.500,00 36.700,00

TOTAL INGRESSOS

.

83.200,00

1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 4 Transferències corrents

. . .

1.171.000,00 153.790,00 510,00

TOTAL DESPESES

.

1.325.300,00

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

524.300,00 800.000,00 1.000,00

TOTAL INGRESSOS

.

1.325.300,00

1) Operacions corrents Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres Cap. 4 Transferències corrents

. . .

294.900,00 100,00 100.000,00

TOTAL DESPESES

.

395.000,00

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

137.000,00 257.000,00 1.000,00

TOTAL INGRESSOS

.

395.000,00

B) ESTAT D'INGRESSOS

-

EPEL INSTITUT

A)

ESTAT DE DESPESES

B)

----- -----

MUNICIPAL DE FORMACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS

------FUNDACIÓ

DE LA FESTA MAJOR

A) ESTAT DE DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS


FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA

A) ESTATDE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres Cap. 4 Transferències corrents

. . . .

394.808,37 409.113,70 4.800,67 4.670,00

2) Operacions de capital Cap.6 Inversions reals Cap. 9 Passius financers

. .

2.500,00 42.699,33

TOTAL DESPESES

.

858.592.07

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

123.551,00 703.521,07 31.520,00

TOTAL INGRESSOS

.

858.592.07

B)

ESTATD'INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ

TRANSFERÈNCIES

CORRENTS a SERCOMSL. . a SOVIPARSL . a EPELInstitut Municipal de Formació a Vinseum . a Vinseum: conveni MOST Penedès . a Fundació Festa Major de Vilafranca.

644.000,00 186.000,00 800.000,00 480.000,00 15.000,00 160.000,00

.

2.275.000.00

7.49101.74400 Entitat a SERCOMSL

.

60.000,00

TOTAL

.

60.000,00

7.49101.44900 Entitat 6.13302.44900 Entitat 8.33010.44900 Entitat 8.33303.44900 Entitat 8.33303.48901 Entitat ---~~-----~~-8-:-33801A4900 Entitat TOTAL TRANSFERÈNCIES

DE CAPITAL

SEGON: Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos de l'Entitat, tal i com han estat redactades per la Intervenció General. TERCER: Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les diferents places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les retribucions bàsiques i complementàries aplicables al diferents llocs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de gener de 2014, en els termes resultants de la relació incorporada a l'expedient del Pressupost. Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

G>

VEGUERIAPENEDÈS


Hisenda

QUART: De conformitat amb el que disposa l'article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'aprova el límit de despesa no financera de les entitats que formen part del sector administracions públiques, format per aquest ajuntament i els seus ens dependents que estan sotmesos al compliment de l'estabilitat pressupostària (Entitat, SERCOM, SL, SOVIPAR, SL, S.M. D'HABITATGE, SL, i Fundació VINSEUM). Aquest límit és coherent amb l'objectiu de la Regla de Despesa per a l'any 2014, i amb l'objectiu del límit del deute, al situar-se l'endeutament per aquest Ajuntament en el 46,62%. CINQUÈ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definitivament el Pressupost si no n'hi haguessin. Vilatranca del Penedè , 10 e desembre de 2013

/


~

_

AJUNTAMENT

~~n~l!t' VllAFRANC,A DEL PENEDES

La Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa que se sotmeti municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

al ple

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 16 de novembre de 1999, va acordar la baixa de l'Ajuntament com adherit ,a la societat cooperativa NOU VERD, alhora que va acordar demanar l'alta com a soci d'ENTREM-HI, Associació per a la Integració de Persones amb Dificultats Sociolaborals. Atès que l'associació ENTREM-HI ha assolit ja un grau de maduresa que fa innecessari l'acompanyament municipal; d'altra banda, acull cooperatives que presten serveis en el mercat, i que es presenten en algunes ocasions a licitacions de serveis que convoca l'Ajuntament. Atès que en aquestes circumstàncies no resulta convenient que l'Ajuntament tingui la condició de soci d'ENTREM-HI, sens perjudici de la possibilitat d'altres formes de col.laboració. Per això, s'ACORDA: 1. Disposar la baixa de l'Ajuntament de Vilafranca com a soci d'ENTREM-HI, Associació per a la Integració de Persones amb Dificultats Sociolaborals. Aquesta baixa suposa el cessament dels càrrecs de l'associació portats terme en representació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 2. Disposar també la finalització de les tasques municipals de col.laboració amb ENTREM-HI i amb les cooperatives membres que es portaven a terme fins ara mitjançant el suport professional explícit de dos tècnics d'aquest Ajuntament (Joan Esteve i Xavier Senabre).

VEGUERIAPENEDÈS


vo ~

n

AJUNTAMENT

REGISTRE üHm'V\DES

VILAFRANC.A DEL PENEDES

2013014178

-12-12-20130803 GABINET D'ALCALDIA

~ç,yp

11111 1111111111 1111I11111111I11111I11111 07157142023665435705

VILAFRANCA DEL PENEDtS

Moció que presenta la CUP per demanar la territorialització de la gestió d'actius procedents de la restructuració bancària (SAREB) que permeti la seva transparència i la posada en lloguer social dels seus actius al nostre municipi gestionats pel propi Ajuntament

Per Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d'agost, al. desembre del 2012 es va constituir

la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració

Bancària (SAREB) conegut com el "Banc Dolent", entitat per gestionar els actius tòxics,

tant

de pisos, com sòls i hipoteques de caixes i bancs

nacionalitzats i altres entitats que el FROB determini, i que s'ha constituït amb un 45% de participació de fons públics i un 55% de fons privats, produint-se

noves sumes de diners públics que van incrementant

l'espoli

que pateix la població davant la mala gestió financera d'aquestes entitats i dels seus avaluadors.

En aquest context de canvis legislatius continus,

sense debat i poc transparents, Greuges amb col.laboració l'Il. lustre

Col'legi

institucions

públiques com el Síndic de

de l'Agència de l'Habitatge

d'Advocats

de

Barcelona,

del

de Catalunya, de

Consell

de

Col'legis

d'Advocats de Catalunya, del Col.legi de Notaris de Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de Càrites Diocesana de Barcelona i entitats

financeres

relacionades

amb

han anat elaborant informes amb diverses propostes la

Societat

de

Gestió

d'Actius

procedents

de

la

Reestructuració Bancària (SAREB) al considerar que aquests actius tòxics són propietat de l'Estat pel fet de pertànyer a les caixes nacionalitzades. Unes propostes

que,sense

ser una solució definitiva

al problema

de

l'especulació immobiliària i a les males pràctiques empresarials i financeres en matèria d'habitatge o al saqueig de les arques públiques, poden suposar algunes solucions parcials.

Atès que la Comissió d'Economia del Congrés dels diputats recentment

per unanimitat

Generalitat i als ajuntaments

ha aprovat

una proposició de no llei que permet gestionar temporalment

propietat de SAREB a Catalunya.

a la

els pisos desocupats


Atès que un cop aprovat i desenvolupats de 9.000 habitatges

els reglaments pertinents,

els més

a Catalunya de SARES, podran passar a formar

part

dels programes de lloguer social.

Aquest Ajuntament

reunit en sessió plenària acorda:

ACORDS

Exigir territorialitzar

PRIMER.informació,

transparència

la gestió de la SARES i fer-la pròxima, amb

i participació,

al conjunt

de veïns i veïnes i al

teixit associatiu de la població.

SEGON.- Demanar que la totalitat

dels habitatges de Vilafranca del Penedès

integrats a la SARES, i provinents de bancs i caixes cedits a l'Ajuntament

nacionalitzades,

siguin

de Vilafranca del Penedès per a la seva gestió, sense

cap cost econòmic, tal i com va aprovar la Comissió d'Economia del Congrés dels diputats.

La modalitat

de la gestió d'aquests

adscrits a programa

habitatges

serà en règim de lloguer i

de lloguer social de l'ajuntament,

alhora inserit en un

itinerari d'inserció social a través de l'habitatge.

Donar informació pública de quins habitatges i sòls sota gestió de

TERCER.-

la SARES es troben en el municipi de Vilafranca del Penedès.

Que els veïns

QUART.-

prioritat

en l'accés

d'habitatges

CINQUÈ.-

Congrés

veïnes del nostre

al lloguer

social

municipi

desnonats

de pisos provinents

tinguin

de la cessió

de la SARES.

Traslladar

els presents acords al govern de l'Estat espanyol, al

dels Diputats,

al Govern

i al Parlament

de la Generalitat

de

Catalunya, a les Associacions Municipalistes de Catalunya, a la CONFAVC i a la Plataforma d'Afectats i Afectades per la Hipoteca.

Candidatura d'Unitat Popular Llorenç Casanova


Xavi Navarro Vilafranca del Penedès 10 de desembre de 2013

Dictamens Ple 17 desembre 2013 Ajuntament Vilafranca