Page 1

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

N2 O O O 2 O 6 2 4. 01. 1 3

SALIDA

ELECCIONES LOCALES 2011

CREDENCIAL DE CONCEJALA

DON CARLOS GRANADOS PÉREZ, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designada CONCEJALA del Ayuntamiento de VILAFRANCA DEL PENEDÉS (BARCELONA)

DOÑA CARME GARRIDO I GARRIDO por estar incluída en la Iista de candidatos presentada por el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, de Doña Quima Ricart i Claver y previa renuncia anticipada de Don F{:eIJ15ê>~ega Garrido. A los efectos de su presentación

en el Ayuntamiento

de VILAFRANCA DEL

PENEDÉS (BARCELONA), expido la pr. sente \ n Madrid, a 22 de enero de 2013.

DOÑA CARME GARRIDO l GARRIDO PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS

MUNICIPAL


Aorovat per lo Junta 00 GO'l(;-rn Local seSSIó dú

DECRET-Qoos'acompleixi

l'AlCALDE

El tinent d'alcalde responsable de l'Àrea de Cultura, Espo de Govern Local que acordi el següent: Nomenar Administradors i administradores de la Festa Major d'aquest celebrar-se l'any 2013, a les persones següents:

>>>>>-

vila, que ha de

Pere Catasús Soler, amb DNI 46.634.741-X Andreu Lara Dopico, amb DNI 38.123.457-Z Ester Milà Huguet, amb DNI 47.113.178-R Mireia Sàbat Rius, amb DNI 77.122.483-X Antoni Santistéban Roncero, amb DNI 77.313.357-F

De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple Municipal el dia 11 de febrer de 1980, es donarà compte d'aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió que es celebri.

Raimon Gusi i Amigó Tinent d'alcalde responsable de l'Àrea de Cultura, Esports i Joventut Vilafranca del Penedès, 14 de gener de 2013

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

e

VEGUERIAPENEDÈS


.:

A

.,

t'

Hisenda

La Comissió informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 2013, integrat pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom Local Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet, Societat Serveis de Comunicació SL, Societat Vilafranquina d'Aparcaments SL, Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès SL, Entitat Pública Empresarial Local Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, Fundació de la Festa Major i de la Fundació VINSEUM, Museu de les cultures del vi de Catalunya, amb el detall següent: •

GENERAL CONSOLIDAT

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres Cap. 4 Transferències corrents

. . . .

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals Cap. 7 Transferències de capital Cap. 8 Actius financers Cap. 9 Passius financers

. . . .

TOTAL DESPESES

". ,

17.744.269,03 17.660.793,05 549.109,93 4.081.570,00

3.385.834,00 30.000,00 12,00 2.782.361,30

.

46.233.949,31

1) Operacions corrents Cap. 1 l mpostos directes Cap. 2 Impostos indirectes Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . . . .

16.326.000,00 365.005,00 15.173.422,90 10.552.725,37 1.110.130,01

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital Cap. 8 Actius financers Cap. 9 Passius financers

. . .

606.536,03 30,00 2.100.100,00

TOTAL INGRESSOS

.

B) ESTAT D'INGRESSOS

46.233.949,31

ENTITAT

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal.....................................

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

14.407.471,00

G) VEGUERIAPENEDU


, ,

,

(

Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres Cap. 4 Transferències corrents

. . .

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals Cap. 7 Transferències de capital Cap. 8 Actius financers Cap. 9 Passius financers

. . . .

TOTAL DESPESES

.

37.654.634,00

1) Operacions corrents Cap. 1 lm postos d irectes Cap. 2 lm postos in d irectes Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . . . .

16.326.000,00 365.005,00 7.382.703,00 10.021.450,00 985.736,00

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital Cap. 8 Actius financers Cap. 9 Passius financers

. . .

473.610,00 30,00 2.100.100,00

TOTAL INGRESSOS

.

37.654.634,00

1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 4 Transferències corrents

. . .

305.922,00 843.180,00 61.556,00

2) Operacions de capital Cap. 6 Alienació d'inversions

.

72.000,00

.

1.282.658,00

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

121.827,00 1.085.006,00 3.825,00

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital

.

72.000,00

10.347.439,00 494.632,00 7.142.268,00

2.312.228,00 261.500,00 12,00 2.689.084,00

B) ESTAT D'INGRESSOS

PATRONAT MUNICIPAL

D'ESPORTS

A) ESTAT DE DESPESES

reals

TOTAL DESPESES B) ESTAT D'INGRESSOS

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

e

VEGUERIAPENEDài


,

l'

Hisenda

TOTAL INGRESSOS

.

1.282.658,00

1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 4 Transferències corrents

. . .

196.220,00 428.927,00 37,896,00

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals

.

16.500,00

TOTAL DESPESES

.

679.543,00

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

172.474,00 488.669,00 1.900,00

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital

.

16.500,00

.

679.543,00

PATRONAT MUNICIPAL

DE COMERÇ I TURISME

A) ESTAT DE DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

,

,

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL TORRAS I BAGES

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 4 Transferències corrents

. .

500,00 30.500,00

TOTAL DESPESES

.

31.000,00

1) Operacions corrents Cap. 4 Tra nsferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. .

30.994,00 6,00

TOTAL INGRESSOS

.

31.000,00

B) ESTAT D'INGRESSOS

PATRONAT MUNICIPAL

DEL TEATRE CAL BOLET

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal.....................................

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

106.800,00

e

VEGUERIAPENEDU


. ¡

Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres

. .

263.724,00 1.160,00

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals

.

83.000,00

TOTAL DESPESES

.

454.684,00

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

57.015,00 314.664,00 5,00

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital

.

83.000,00

TOTAL INGRESSOS

.

454.684,00

1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis

. .

717.285,00 146.600,00

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals

.

60.000,00

TOTAL DESPESES

.

923.885.00

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ing ressos patrimonials

. . .

217.000,00 646.000,00 885,00

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital

.

60.000,00

TOTAL INGRESSOS

.

923.885,00

B) ESTAT D'INGRESSOS

SERVEIS MUNICIPALS

DE COMUNICACIÓ SL

A) ESTAT DE DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS 1) Operacions corrents

SOCIETAT VILAFRANQUINA

D'APARCAMENTS

SL

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis

Cort, 14 - 08720

. .

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

144.285,00 41.790,00

e

VEGUERIAPENEDU


Hisenda

TOTAL DESPESES

.

186.075,00

1) Operacions corrents Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. .

186.000,00 75,00

TOTAL INGRESSOS

.

186.075,00

B) ESTAT D'INGRESSOS

EMPRESA MUNICIPAL

D'AIGÜES DE VILAFRANCA SA

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres

. . .

999.440,86 4.922.902,85 7.380,91

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals Cap. 9 Passius financers

. .

840.000,00 29.858,32

TOTAL DESPESES

.

6.799.582,94

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 5 Ingressos patrimonials

. .

6.631.080,90 35.576,01

2) Operacions de capital Cap. 7 Transferències de capital

.

132.926,03

TOTAL INGRESSOS

.

6.799.582,94

B) ESTAT D'INGRESSOS

SOCIETAT MUNICIPAL

D'HABITATGE DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS SL

A) ESTAT DE DESPESES 1) Operacions corrents Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses fi nanceres Cap. 4 Transferències corrents

. . .

25.960,00 16.456,00 2.000,00

2) Operacions de capital Cap. 6 Inversions reals Cap. 9 Passius financers

. .

6,00 22.500,00

TOTAL DESPESES

.

66.922,00

B) ESTAT D'INGRESSOS

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

e

VEGUERIAPENEDÈS


Hisenda

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ing ressos patri mon iais

. . .

13.903,00 1.700,00 51.319,00

TOTAL INGRESSOS

.

66.922,00

EPEL ESCOLA MUNICIPAL

A)

ESTAT DE DESPESES

DE MÚSICA MARIA DOLORS CALVET

1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres Cap. 4 Transferències corrents

. . . .

490.000,00 21.800,00 1.800,00 400,00

TOTAL DESPESES

.

514.000,00

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

302.200,00 211.500,00 300,00

TOTAL INGRESSOS

.

514.000,00

1) Operacions corrents Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres Cap. 4 Transferències corrents

. . .

294.900,00 100,00 100.000,00

TOTAL DESPESES

.

395.000,00

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

135.000,00 259.000,00 1.000,00

TOTAL INGRESSOS

.

395.000,00

B)

ESTAT D'INGRESSOS

FUNDACIÓ

DE LA FESTA MAJOR

A) ESTAT DE DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

FUNDACIÓ

VINSEUM,

MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA

A) ESTAT DE DESPESES

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

~ VEGUERIAPENEDU


,

"

1) Operacions corrents Cap. 1 Despeses de personal Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis Cap. 3 Despeses financeres Cap. 4 Transferències corrents

. . . .

376.845,17 323.070,20 27.581,02 3.760,00

2) Operacions de capital Cap.6 Inversions reals Cap. 9 Passius financers

. .

2.100,00 40.918,98

TOTAL DESPESES

.

774.275,37

1) Operacions corrents Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. 4 Transferències corrents Cap. 5 Ingressos patrimonials

. . .

140.220,00 604.552,37 29.503,00

TOTAL INGRESSOS

.

774.275,37

B)

ESTATD'INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ

TRANSFERÈNCIES 3.32303.41000 8.33504.41000 8.34101.41000 5.43201.41000 7.49101.44900 6.13302.44900 8.33010.44900 8.33303.44900 8.33303.48901 8.33801.44900

CORRENTS

Entitat Entitat Entitat Entitat Entitat Entitat Entitat Entitat Entitat Entitat

a OAL Torras i Bages . a Patronat Municipal Teatre Cal Bolet. a Patronat Municipal Esports . a Patronat Municipal Comerç i Turisme a SERCOMSL. . a SOVIPARSL . a EPELEscola Música . a Vinseum . a Vinseum: conveni MOST Penedès . a Fundació Festa Major de Vilafranca.

30.994,00 299.659,00 1.070.000,00 444.657,00 644.000,00 186.000,00 146.500,00 300.000,00 15.000,00 160.000,00

.

3.296.810,00

Patronat Municipal Teatre Cal Bolet. Patronat Municipal Comerç i Turisme Patronat Municipal d'Esports . SERCOMSL. .

83.000,00 16.500,00 72.000,00 60.000,00

.

231.500,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES 8.33504.71000 5.43201. 71000 8.34101.71000 7.49101.74400

DE CAPITAL

Entitat Entitat Entitat Entitat

a a a a

TOTAL

SEGON: Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos de l'Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom Local Torras i Bages i Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet tal i com han estat redactades per la Intervenció General.

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

e

VEGUERIAPENEDU


r

,

,

.

, I

Hisenda

TERCER: Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les diferents places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les retribucions bàsiques i complementàries aplicables al diferents llocs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de gener de 2013, en els termes resultants de la relació incorporada a l'expedient del Pressupost. QUART: Modificar els criteris sobre les retribucions, assistències i indemnitzacions aplicables als càrrecs electes de la corporació durant aquest mandat municipal, i també el règim de subvencions a favor dels diferents grups municipals del consistori. Així, el màxim de càrrecs de Tinent d'Alcalde amb dedicació a l'Ajuntament serà de tres i podran tenir dedicació parcial o completa, essent la retribució la mateixa, proporcionalment, a l'actual. CINQUÈ: De conformitat amb el que disposa l'article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; s'aprova el límit de despesa no financera del grup format per aquest ajuntament i els seus ens dependents que estan sotmesos al compliment de l'estabilitat pressupostària (Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom Local Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet, Societat Serveis de Comunicació SL i Societat Vilafranquina d'Aparcaments SL), i es fixa per a l'exercici 2013 en 38.047.621,42 €, aquest límit és coherent amb l'objectiu de la Regla de Despesa per a l'any 2013 (-5,68%) i el límit del deute (57,31%). SISÈ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definiti ament el Pressupost si no n'hi h guessin.

7

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

e

VEGUERIAPENEDÈS


Intervenció General

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau:

PRIMER: Sol.licitar una operació de crèdit per import d'UN MILIÓ VUITCENTS MIL EUROS (1.800.000,00 €) amb la finalitat d'obtenir els recursos necessaris per al finançament dels projectes d'inversió que es realitzaran durant l'exercici de 2013. SEGON: Facultar la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes les gestions necessàries davant l'entitat financera Catalunya Banc SA, signant, junt amb la Diputació de Barcelona el conveni regulador del programa Crèdit Local per a l'obtenció d'un préstec d'import d'1.800.000,00 €.

TERCER: Sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus d'interès del mateix préstec, amb càrrec al programa Crèdit Local i sotmès a les condicions que imposen les normes reguladores. QUART: Facultar la Diputació de Barcelona perquè, si escau, en nom d'aquesta Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir l'autorització de la Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació de Barcelona gestioni necessita autorització.

l~f\ e/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

VEGUERlAPENED9


AJIUNfAMENT

VU.AIF~ANCA DrElL IPlENIEDIÈS L'alcaldia proposa al Ple municIpal, prèvia valoració per part de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització, per a la seva consideració i, si escau, aprovació, el dictamen següent: Atès que s'estima convenient que es posi en funcionament a Vilafranca del Penedès un nou equipament que es denominarà Escola Superior del Cava i el Vi, business school (ESCAVI BS). El nou equipament ha de crear i desenvolupar estudis de management relacionats amb la direcció i gestió d'empreses i entitats dels sectors del vi, del cava i de la vinya, estudis que es pretén que, en bona part, tinguin rang universitari. L'Escola també ha de vetllar pel perfeccionament d'una gestió empresarial moderna, dinàmica i activa en el sector, per la transferència del coneixement i de la recerca i assumir tasques d'Observatori relacionades amb la gestió de les einpreses del cava, del vi i de la vinya, segons documentació incorporada a l'expedient. Atès que el nou equipament se situarà al carrer d'Amàlia Soler núm. 27, antiga seu de l'INCAVI i de l'Estació Enològica que és propietat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el qual immoble actualment resta sotmès a obres de reforma i rehabilitació. Consta a l'expèdient la descripció i dades de l'immoble, integrat per tres finques registrals. Atès que es considera adient, per a gestionar les activitats previstes, la creació d'una fundació subjecta a les previsions del títol III del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Atès que s'han assolit acords pels quals seran inicialment persones jurídiques fundadores, a més de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la Fundació Caixa Penedès,l'INCAVI o la Generalitat de Catalunya, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedes, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya i les societats mercantils Miguel Torres, S.A., Freixenet, S.A. i Codorníu, S.A. Consten els escrits d'aquestes persones jurídiques acceptant el seu caràcter de fundadores, els estatuts proposats, les seves aportacions a la dotació inicial i la identitat de les persones que designen per a formar part del Patronat. Atès que l'Ajuntament de Vilafranca aportarà a la dotació inicial de la nova fundació la concessió administrativa de l'ús privatiu de l'immoble que ha d'acollir les activitats, pel termini de cinquanta anys, concessió que segons informe tècnic emès es valora en 3.098.640,50 €. Per la seva banda, les .altres persones jurídiques fundadores aporten: - La Fundació Caixa Penedès, 210.000 euros. - La resta de persones jurídiques

(7), 30.000 euros cadascuna.

Atès que la dotació inicial de la fundació serà 3.518.640,50 euros, la qual s'aporta fins a 3.098.640,50 eures per l'Ajuntament (valor de la concessió), i la resta de 420.000. per la resta de persones jurídidiques fundadores.

Cort. 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

~ VEGUERlAPENEDÈS


,

'.

AJUNTAMENT VILAFRAN~A . DEL PENEDES Atès que s'ha elaborat una proposta d'estatuts adequada a la legislació aplicable. Atès que d'acord amb Iq llei s'ha elaborat un projecte de viabilitat econòmica dels dos primers anys de la fundació i de les activitats previstes, el qual serà presentat a la Generalitat, s'ACORDA: . 1. Aprovar inicialment la constitució d'una nova fundació denominada Fundació Universitària del Vi i el Cava. L'Ajuntament de Vilafranca tindrà la consideració de fundador, juntament amb la Fundació Caixa Penedès, l'INCAVI o la Generalitat de Catalunya, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava, el Consell Regulador de la.Denominació d'Origen Catalunya i les societats mercantils Miguel Torres, S.A., Freixenet, S.A. i Codorníu, S.A. S'aproven també inicialment els estatuts de la Fundació, comprensius de 36 articles, que consten a l'expedient. L'Ajuntament de Vilafranca aporta a la dotació inicial 3.098.640,50 euros en què es valora la concessió sobre un complex immobiliari del carrer d'Amàlia Soler; la Fundació Caixa Penedès aporta 210.000 euros en metàl.lic, i la resta de persones fundadores 30.000 euros cadascuna. 2. Des d'ara i fins l'atorgament de l'escriptura pública (carta fundacional), serà possible sense modificar els acords adoptats que s'incorporin noves persones jurídiques com a fundadores que aportin com a mínim 30.000 euros casdascuna, en el qual cas s'entendria incrementada la dotació fundacional inicial. També en aquest supòsit s'entendria modificat l'article 17 dels estatuts, en el sentit que una persona designada per cada entitat addicional fos membre del Patronat. Això implicaria corregir en la xifra que correspongui el nombre mínim. i màxim de membres del Patrona.t, i proporcionalment el nombre màxim de persones que el Patronat podria nomenar en el futur com a nous patrons. 3. S'aprova inicialment atorgar directament a la nova Fundació Universitària del Vi i el Cava, d'acord amb l'article 93 de la Llei estatal 33/2003, de patrimoni de les administracions públiques, i amb els articles 59 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals, la concessió administrativa amb facultats d'ús exclusiu pel termini de cinquanta anys del complex immobiliari del carrer d'Amàlia Soler núm. 27 de Vilafranca, constituït per les finques següents: a) Registral 2056 ..;.ampliació

cI.

D. de la Victòria, 24 (avui 22 i

cI.

del Bolet)

L1libre166, foli 128, inscripció Ba. "URBANA.Casa composta de planta baixa i un pis, amb un pati i magatzem independents, formant en conjunt una sola finca, situada al carrer del Duc de la Victòria d'aquesta vila (actualment anomenat carrer de Cal Bolet),

~ Cort, 14.08720

Vilafranca del Penedès. 938 920 358.

WWW.vilafranca.cat

VEGUERIAIl'1El\lEI)~S


AJUNTAMENT

VllAf~ANCA

DEL PENEDÈS carrer al que afronta el magatzem i pel qual té entrada els referits casa i pati, assenyalat de núm. 24 (actualment núm. 22), ocupant tot el referit una superfície aproximada de 190,1252 m2. AFRONTA: a l'est amb l'expressat carrer del Duc de la Victòria; al sud o dreta sortint, amb José Poveda;. a l'oest o darrera amb l'edifici de l'Estació Enlògica; i al nord o esquerra amb Magdalena Miret". Afecta a un cens amb domini directe de pensió anual de 30 ptes i capital al 3% 1000 pte s a favor d'Amàlia Soler i de Tord. Inscripció la . Transmissió d'aquest cens a Fundació privada Amàlia Soler, inscripció 7a. COMPRA per l'Ajuntament de Vilafranca per acord de ple del 15-4-1930, amb destinació a ampliació del local de l'Estació Enològica i Viticultura de Vilafranca del Penedès. Escriptura de data 12-07-1930, notari Sebastian Parés. . b) Registral 2010 - ampliació e/. duc de la Victòria, 18 Llibre 160, foli 41, inscripció 3a "URBANA. Casa situada al carrer del Duc de la Victòria d'aquesta vila (actualment anomenat carrer de Cal Bolet), assenyalada de núm. 18, de superfície 96,22 m2. AFRONTA: al nord o front amb el carrer del Duc de la Victòria; a l'est o dreta sortint amb Pablo Soler; al sud o fondo amb l'edifici de l'Estació Enològica pròpia de l'ajuntament d'aquesta vila; i a l'oest o esquerra amb el propi edifici de l'Estació Enològica. Afecta a un cens de pensió anual. 15 ptes, i capital al 3% 500 pte s a favor Elvira Soler i de Tord i aquesta fa donació a Fundació privada Amàlia Soler, inscripció Sa. COMPRA Ajuntament, José Ignacio Melo.

acord de 30-5-1914, escriptura de 15-6-1914,

e) Registral 50S0 - edifici principal, magatzem, Gral.Cortijo

notari

cava i sortida c/.

Llibre 155, foli 151, inscripció la "URBANA. Edifici en el qual es troba instal.lada l'Estació Enológica i les seves dependències, situat en aquesta vila, carrers pel Duc de la Victòria (actualment anomenat carrer de Cal Bolet), d'ÀmàJia Soler i del General Cortijo, i assenyalat amb els núms. 19 i 21, 20 i 19, respectivament (es corresponen al20 del cf. de Cal Bolet; el 19-21 d~m"àlia i el19 del Cortijo). Es composa de planta baixa en la seva major part, conté pis i soterrani o cava en la nau destinada a bodega. Ocupa 1.374,14 m2, i té la façana al carrer d'Amàlia 30,65 metres, la del Duc de la Victòria 24,40 metres i la del Gra!. Cortijo 4,90 metres. AFRONTA: al nord i front amb el carrer d'Amàlia Soler; per la dreta sortint part amb el carrer del Duc de la Victòria i part

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

G) VEGUERIAPENEDÈS


~

AJUNTAMENT

~Inlr; VILAFRANC:.A ~

DEL PENEDES

amb cases de Magdalena Soler, de Pau Soler i de Rafel Godas; per darrera amb pati de Fèlix Raventós; per l'esquerra part amb el carrer del General Cortijo i part amb cases de Liborio Quer, de José Mestres, de Joan Plans, de Baldomero Torres i amb finca de José Balaguer. Finca formada per agrupació de les registrals 1819, 4362 i 1651. Procedent de la 1819, afecta a un cens de pensió anual 33,75 ptes, i capital 1.125 ptes a favor Elvira Soler i de Tord i aquesta fa donació a Fundación privada Amàlia Soler, inscripció 3a. Compra per l'Ajuntament per acord de 29-09-1911, escriptura de 5-3-:1910, notari José Parés. Les tres finques registrals conformen dues finques cadastrals: _ 1377401CF9717N0001LH, que abasta l'edifici principal format per les finques 27-29 del cf. Amàlia i les 20-22 del cf. de Cal Bolet (abans Duc de la Victòria). _ 1377422CF9717N0001HH, que abasta el pas d'accés a l'edifici principal des del carrer del Gra!. Cortijo, 19b. Es valora la concessió esmentada en 3.098.640,50 €, i aquesta concessió constarà com aportació de l'Ajuntament de Vilafranca a la dotació inicial de la nova fundació. La concessió es condiciona al fet que durant tota la seva vigència l'immoble es destini efectivament a les finalitats fundacionals segons els estatuts; si no fos així, la concessió restaria extingida i els bens revertirien a favor de l'Ajuntament, sense que això pugui originar indemnització de cap mena.

\.

¡

4. Sotm:tre l'~~pedient co.mpletal tràmit d'~nformaciópública pel ter~ini de ~.(\~;:~. trenta dies mitjançant edictes que es publIcaran al BOP, al DOGC, I en el \ l~;1 tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-se \ ..i ':\ al.legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, la constitució de la nova \. 'f''':~\t fu,ndació, els s~us estatuts i la co.n~essióadministrativa .de l'ús privatiu de~:::~!r"\ bens s'entendnen aprovades definitivament sense necessitat d'un nou acord '~f!'-' .

.

. __ exprés, i es procediria a la seva publicació legal.

~\ .. ;

____ @/./5.D'acordambelsestatuts,l'alcaldeseràPatró i president de la nova ~ fund?ció, i ell mateix designarà ,el tinent d'alcalde que hagi d.e ser tamb!~ patro. La resta del patronat. sera nomenat en la carta fundacional per les .altres persones fundadores, d'acord amb els estatuts. .

.~- -"""6< Resta facultat /-

--......~nteriors, pera

\j~ntament

t~ l

@

-)iaf~nc:

:!I

in ~ ili J.' ----i\. i.," .

l'alcalde, una vegada adoptats definitivament els acor~(--""J- ).: .. "j;1 Iai seva fixecució, I especialment p'er atorgar en no~m~ !I

de /ilaf:a~carta

dei p.ènede~~

/

fundacional. de d~m:~;~

- /)/'

/

\\1

cort, 14-

/ .. _'.---:'. /~ ,_/ ~_.~

,./",/

--.. \

'C-.-~ .~

,.

08120",•••"~~¡:'m";¡¡;;;;."03;{' •••.•II.f"""."

).

~ ,~.

1


AJUNTAMENT

... 1ID.

~

VILAFRAN~A

DE'l PENEDES SERVEI DE BUS URBÀ EXPEDIENTDE CONTRACTACIÓ

La Comissió Informativa de Territori i Serveis Urbans proposa que se sotmeti al Ple Municipal per a la seva consideració i votació, el dictamen següent: Atès que s'estima convenient, tenint propera l'extinció de la vigència de la concessió actual, celebrar el contracte administratiu per concessió administrativa del servei públic de transport urbà de viatgers a Vilafranca del Penedès. Atès que s'ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, i que existeix consignació pressupostària suficient i adequada per al finançament del contracte. El contracte tindrà una durada màxima de 4 anys a partir de la seva formalització i podent-se establir pròrrogues, sense que la durada màxima total excedeixi de vuit anys. Atès que el contractació avantatjosa, de la Llei de

pressupost des serveis és superior a 60.000 € (IVA a part), per la qual cosa la té lloc per procediment obert amb la finalitat de determinar l'oferta més d'acord amb el Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del text refós contractes del sector públic.

Atès que la competència per a contractar el servei correspon a aquest Ple municipal d'acord amb la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Atès que s'ha elaborat l'expedient de contractació adient, s' ACORDA: 1. Aprovar l'expedient de contractació per concessió administrativa del servei públic de transport urbà de viatgers a Vilafranca del Penedès. El preu màxim del contracte (IVA a part) és de 235.537,19€ anuals. El preu amb l'IVA inclòs és de 285.000€. Essent el preu del contracte per quatre anys de 942.148,76€ (IVA a part) i 1.139.999,90€ IVA inclòs. 2. Establir que la contractació tindrà lloc per procediment obert i aprovar el plec de c1àusule administratives particulars i el de prescripcions tècniques, els quals es consideren parts integrants del contracte. Es disposa l'obertura del procediment de contractació, i la licitaci' serà anunciada en el Butlletí Oficial de la província i en la pàgina web de l'Ajuntament (perfi, de contractant de l'Ajuntament). 3. Aprovar la despesa corresponent, d'import màxim 1.139.999,90€ IVA inclòs amb càrrec a le artides 6.44101.47200 i 6. 4101.47201 del pressupost de la corporació vigent .

. www.

»..cat


. ~

"

AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENeD~S

REGISTRE D'EI~TRADES

2013000442 14-01-2013 1420

GABINET D'ALCALDIA

11I111111I111111111111111111111111111111 07'62445633"262360'

Moció d'adhesió de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès al servei#hispanofail en defensa del transport públic en autobús El servei de transport públic en autobús entre Vilafranca i Barcelona és utilitzat a diari per centenars de persones que principalment l'agafen per anar a treballar o a realitzar estudis universitaris.

Aquest servei públic, que presta l'empresa Monbús - Hispano Igualadina per concessió de la Generalitat de Catalunya, presenta, d'uns anys ençà, problemes constants (autobusos amb retard, mala planificació i overbooking amb usuaris que queden a terra, usuaris que van drets, busos que no passen, etc), problemes que han motivat mocions i resolucions de l'Ajuntament de Vilafranca i fins i tot del Parlament de Catalunya.

Per tal que el Govern de la Generalitat de Catalunya controli de forma més eficaç a l'empresa i, si s'escau, pugui inspeccionar-la, sancionar-la, revocar-li la concessió o intervenir el servei, és important que pugui disposar del màxim de dades de les incidències que es produeixen.

Aquest problema, que afecta a la competitivitat de Vilafranca i a la qualitat de vida de moltes persones, també el pateixen altres ciutats de la Vegueria Penedès com és el cas d'Igualada. En aquesta darrera ciutat l'empresa de serveis

informàtics

Creagia,

en

coHaboració

amb

l'Ajuntament,

ha

desenvolupat l' #hispanofail un sistema que permet que el municipi disposi a l'instant de totes les incidències denunciades pels usuaris a través d'un senzill aplicatiu per al telèfon mòbil. D'aquesta manera l'Ajuntament pot facilitar a la Generalitat la situació real de les incidències al seu municipi, reenviant de forma automàtica les dades recollides. L'aplicatiu pot ser fàcilment adaptat per Vilafranca, sense cost econòmic per l'Ajuntament, i permetria un seguiment molt més acurat de les incidències.

ICV-EUiA c. Sant Pau núm. 25 bx. 08720 Vilafranca del Penedès www.iniciativa.catlvilafranca telèfon 620.222.938 vilafranca@iniciativa.cat


Per tot això, el Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), a proposta de la Plataforma d'Usuaris de la Hispano Igualadina, proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.- L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es reafirma en reivindicar la necessitat urgent que els serveis públics d'autobús prestats per Monbús - Hispano Igualadina funcionin de forma correcta i sense incidències. Segon.-

Habilitar una adreça de correu electrònic municipal per activar la recepció de les dades servei #hispanofail en la versió de Vilafranca del Penedès.

Tercer.-

Disposar que la Comissió de Transport Públic de l'Ajuntament faci un seguiment de les dades i del funcionament del servei i, en el termini d'un any, estudiï la seva ampliació a altres recorreguts ilo companyies amb destinació Vilafranca.

Quart.-

Difondre el contingut d'aquest acord a Penedès Televisió, Radio Vilafranca i a les seves pàgines web, així com a la web municipals i a la resta de mitjans de comunicació locals.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya, a l'empresa Monbús - Hispano Igualadina, a l'Ajuntament d'Igualada, a l'associació per la Promoció del Transport Públic, a la Plataforma d'Usuaris de la Hispano Igualadina, a Creagia i a les entitats ambientalistes de la Vila.

Vilafranca del Penedès, 14 de gener de 2013

Signat, Bernat Villarroya i Garcia Portaveu GM ICV-EUiA

ICV-EUiA C, Sant Pau núm, 25 bx, 08720 Vilafranca del Penedès www.iniciativa.catlvilafranca telèfon 620.222.938 vilafranca@iniciativa.cat


.,~~

esquerra

• ~

AJUNTAMENT VILAFRANCA Del PENED~S

REGISTRE D'ENTRADES

2013000857 24-01-20130848

GABINET D'ALCALDIA

11I111111I11111111111111111111I111111111 ~"6244515363675154G

MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA POBLE DE CATALUNYA

I EL DRET A DECIDIR DEL

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d'autogovernar-se, amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col'lectiva. L'autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en l'Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. Durant tot el segle XX la voluntat d'autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una constant. Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots els intents de recuperar les institucions i l'autogovern de Catalunya (Mancomunitat de Catalunya, proclamació de la Segona República espanyola) i totes les actuacions autoritàries que han abolit els avenços desitjats (dictadura de Primo de Rivera, dictadura del general Franco), el poble de Catalunya ha lluitat contra les resistències que han limitat la democràcia a casa nostra. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l'Assembleade Catalunya l'any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l'exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. En els darrers anys, en la via de l'aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya iniciat l'any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l'Estat espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l'evolució democràtica de les voluntats col'lectives del poble català dins de l'Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l'autogovern. El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar l'actual situació de bloqueig en el si de l'Estat Espanyol. La manifestació del passat 11 de setembre sota el lema "Catalunya nou Estat d'Europa" va ser una expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya. Desprésde l'aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del Parlament de Catalunya, de la resolució 742/IX que constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col'lectiu mitjançant una consulta, i atenent el resultat de les eleccions del 25 de novembre al Parlament de Catalunya, aquest Parlament, reunit en la primera sessió de la X legislatura el 23 de gener de 2013 va aprovar una Declaracióde Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.

Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat que també té el món local en aquest procés, el grup municipal d'ERC proposa al ple l'adopció dels següents acords: 1


• ~.~

III

esquerra PRIMER. Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, que diu el següent:

D'acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de catalunya, el Parlament de catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l'exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de catalunya puguin decidir el seu futur polític col' lectiu, d'acord amb els principis següents: - Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat subjecte polític i jurídic sobirà.

democràtica,

caràcter de

- Legitimitat democràtica. El procés de l'exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. - Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l'exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. - Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l'Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional. - Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir catalunya com un sol poble. - Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l'estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d'Europa i l'aposta pel progrés econòmic, social i cultural. - Legalitat. S'utilitzaran tots els marcs legals existents democràtic i l'exercici del dret a decidir.

per fer efectiu

l'enfortiment

- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s'hauran d'acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. - Participació. El Parlament de catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d'aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir del poble de catalunya.

SEGON. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya. Pep Quelart Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2


.

AJUNTAMENt •

~

VILAFRANCA DEl PENED~S

REOISTRE D'ENTRADES

2013001070 29-01-20130837

GABINET D'ALCALDIA

1\1\1\\ 111\ I\111 \1II11 \ 1\ 1\\\11\111\11\1 ~7'62~~5563'1073632~ Els Països Catalans són una nació, i com a tal tenen el dret a exercir l'autodeterminació.

Durant tot el segle XX la voluntat d'autogovernar-se dels i de les catalanes ha estat una constant. Ho fou durant el període republicà, en el debat de l'Estatut de Núria, l'aprovació del qual fou condicionat per la intransigència de les Corts espanyoles. La resistència política en el marc de les dues dictadures i dels règims monàrquics són també exponents d'aquesta voluntat que es perllonga en el temps. En l'actual monarquia parlamentària espanyola, el poble català fou condemnat. El text constitucional negava el poble català com a subjecte polític i el fragmentava en diverses Comunitats Autònomes, prohibint expressament la federació dels territoris que configuren els Països Catalans. Cal recordar que aquest text constitucional, redactat en un context de mínimes garanties democràtiques, preveu la intervenció militar en cas que algun dels territoris de l'Estat decideixin exercir els seus drets nacionals. Amb el maltracte econòmic, institucional, territorial o cultural l'encaix del nostre poble en el marcs institucionals francès i espanyol s'ha demostrat inviable. Els atacs a la llengua arreu dels Països Catalans o al model d'immersió a l'escola al Principat són tan sols exemples recents d'aquesta voluntat, reiterada, de l'Estat a fer desaparèixer la forma de veure el món i de viure que tenim els i les catalanes. La crisi desencadenada pel debat estatutari a partir de la segona meitat de la dècada del 2000 i l'auge de les consultes populars per la independència, han convertit en majoritària la voluntat de decidir del poble. Aquesta eclosió ha fet coincidir en el dret a decidir a una part majoritària de la societat. Les mobilitzacions del IOde juliol del 2010 i de l' 11 de setembre del 2012 obliguen als representants polítics a moure fitxa i a facilitar que el poble català pugui exercir el seus drets col. lectius, en llibertat i sense condicions. Aquests representants són conscients del paper protagonista del poble en el procés d'autodeterminació. Cal recordar, tanmateix, que aquest procés té lloc en el marc d'una crisi capitalista especialment dolorosa, que ve acompanyada de les retallades més importants en el sector públic i la negació, fins i tot, dels drets més elementals (habitatge, treball ...) per una part important de la societat. En aquest sentit i per fer el procés el més ampli possible, és imprescindible que aquest vagi acompanyat d'un replantejament del marc econòmic, dels tractats internacionals contrets per l'Estat i de la forma que prendrà la nostra democràcia.


Atès que el dimecres 24 de gener fou aprovada al primer ple de la legislatura del Parlament de Catalunya una Declaració de Sobirania del poble català. Atès que [NOM DEL POBLE] també ha mostrat en els darrers temps una voluntat majoritària de fer avançar el conjunt de la nació dels Països Catalans cap a la independència i la justícia social. Per tots aquests motius, el ple de l'Ajuntament acorda: Primer. Constatar la necessitat que el poble català decidieixi lliurement i democràtica el seu futur col.lectiu, com a única via per tal de garantir el progrés, la justícia social i el foment de la cultura i la llengua pròpies. Segon. Constatar la necessitat de construcció d'una societat democràtica, igualitària i justa, fonamentada en les llibertats polítiques, els drets socials i ecològics i la solidaritat internacional. Tercer. Instar al Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents socials, econòmics i culturals a impulsar un acord el més ampli possible per tal de portar a terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent. Quart. Instar el Govern de Catalunya a obrir un procés de diàleg amb els agents socials, econòmics i culturals dels Països Catalans per sondejar la seva voluntat de sumar-se a un procés de sobirania més ampli, i explorar possibles vies per a seva verterbració nacional. Cinquè. Comprometre' s a acompanyar un procés de mobilització i organització popular, promovent si cal la desobediència civil davant dels obstacles institucionals que s'oposin a la sobirania del poble. Sisè. Constatar que l'obertura d'un procés orientat a l'exercici de la plena sobirania per part del poble català comporta necessàriament el debat profund sobre el model polític, institucional, econòmic, social i cultural. Això també implica el replantejament de les relacions internacionals del país, inclosa la conveniència d'esdevenir un Estat membre la UE. Setè. Instar al Govern de la Generalitat a fer un referèndum d'autoderminació amb una pregunta explícita sobre la constitució d'un nou estat independent. Aquest referèndum s'ha de celebrar el


més aviat possible, en cap cas més enllà del 2014. Aquest referèndum ha de contemplar la participació de totes les persones del país, al marge del reconeixement actual de la seva ciutadania. Vuitè. Fer arribar aquests acords als governs autonòmics departamental dels territoris que configuren la nació catalana.

Candidatura d'Unitat Popular Vilafranca del Penedès 28 de gener de 2013 Llorenç Casanova Xavi Navarro

1


.&

AJUNTAMENT

REGISTRE D'ENTRADES

~ ~~Lt~:~~C~~ 2013001114 29-01-201313:57 GABINET D'ALCALDIA

1I1I1 "11I11111111111111111111111I111111 D 624454551662a':<¿ 71

Grup Municipal Socialista

Moció del Grup Municipal ètic dels animals),

Socialista, a proposta

per a emprendre

de l'associació ATEA (Associació pel tracte

mesures contra

l'abandonament

i el foment

de les

conductes cíviques en relació als animals de companyia. Des de 1988, en què es va aprovar la primera llei de protecció l'animal de companyia

degudament

identificat

animal, és obligatori

portar

i censat. No obstant els esforços que s'ha fet

per tal de complir aquesta llei, la majoria dels animals que entren al CAAD de la Mancomunitat Penedès Garraf no porten identificació. El control,

per part dels agents de l'autoritat,

del microxipat

dels gossos que passegen pel

carrer de la nostra ciutat, es troba amb el greu problema en la seva aplicació pràctica, perquè resulta molt complicat

fer la lectura del microxip amb el lector, a part de que pot suposar un

risc per l'agent. Tot això implica a la pràctica, un molt escàs control de la identificació L'abandonament

del gos.

d'animals és potser, un dels actes més incívics, perquè no només suposa un

greu maltractament

als animals, sinó també un fort trasbals pels responsables

entitats ciutadanes protectores

municipals

i

d'animals i una forta despesa econòmica per l'Ajuntament.

Per tot això: Conforme

a la normativa

procediment

vigent,

els animals han d'anar

legal vàlid, per això proposem

d'acord

si el gos porta el microxip,

identificats

mitjançant

a la normativa

vigent que es

comprovi

i verifiqui

propietari,

sense necessitat de tenir que fer la lectura del xip directament

En el cas que el propietari

no porti la documentació

donar 15 dies per a posar-li el xip i justificar-ho Iniciar

procediments

demanant

sancionadors

documentació.

Vilafranca del Penedès, 29 de Gener de 2013

un

la targeta

de la AIAC al sobre el gos.

o bé el gos no estigui microxipat,

a l'Ajuntament.

en el cas que

el

propietari

no

presenti

la


. ~

;;

AJUNTAMENT

REGISTRE O.ENTRAOES

VILAFRANCA

2013001168

DEL PENEDb

30-01-20131338 GABINET D'ALCALDIA

11I111111I111111111111111111111111111111 071624443561~7167253 Moció presentada manteniment garanteixi

pels grups municipals Socialista, CIU, CUP, ICV-EUiA, ERC •.• en defensa del

de les 89 places concertades

de residència

a l'Alt

Penedès

i perquè

es

la reubicació dels treballadors.

L'ICASSha anunciat als familiars dels 89 avis de la Residència Penedès amb plaça concertada, la voluntat de traslladar-los

a Tarragona i Vilanova. La normativa estableix, en aquests casos, que

els familiars dels ingressats tenen l'última paraula. D'entrada la majoria de familiars, a qui se'ls va donar dos dies per decidir-se, van dir que no, sobretot els que se'ls ha adjudicat les places a Tarragona. En aquest sentit cal esmentar que l'ICASS ha amenaçat als familiars

de retirar la

subvenció si es negaven al trasllat. De moment

està previst que 30 usuaris marxin a la residència dels Josepets de Vilanova i la

Geltrú i la resta a Tarragona,

a les residències

de Sanitas i Sta. Tecla, que tenen

places

concertades buides. La Residència de Pacs té capacitat

per a 117 places, així que quedaran

aproximadament

12

usuaris privats i 12 usuaris de centre de dia. Per tant, la pèrdua de les 89 places concertades significarà el tancament

de la residència i la conseqüent pèrdua de llocs de treball.

Cal recordar que els 64 treballadors

de la residència de Pacs, tot i les grans dificultats

amb les

que s'han trobat, han fet tots els esforços perquè els usuaris estiguessin atesos i que ells seran els grans perjudicats, ja que se'ls deuen els salaris des del mes de febrer de l'any passat. Per tot això, el Ple de la Corporació municipal acorda: Que el Departament

de Benestar Social i Família faci les gestions

oportunes

per

assegurar que les 89 places concertades es quedin a Vilafranca i Comarca. Demanem es garanteixi la reubicació dels treballadors També

demanem

mecanismes

que

el Departament

que està portant

de la residència de Pacs.

de Benestar

i Família

ens informi

a terme per tal de conèixer quina responsabilitat

tingut l'empresa gestora en la situació actual de la residència.

Vilafranca del Penedès, 30 de Gener de 2013

dels ha


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

&

AJUNTAMENT

REGISTRE D'ENTRADES

~ ~~LLA~:~~;t~ 2013001171 30-01-20131453

GABINET D'ALCALDIA

AL PLE DEL AJUNTAMENT

11I111111I111111111111111I11111111111111 0716244517067752623~

JOSEP RAMON SOGAS PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARDE CATALUNYA A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa poques setmanes ha quedat oberta la X Legislatura al Parlament de Catalunya. Durant els propers 4 anys el Govern de la Generalitat i aquesta Cambra, com a representació dels ciutadans de Catalunya, han de saber donar resposta als problemes que dia a dia afrontem els catalans. Des de fa uns anys, Catalunya, com la resta d'Espanya i d'Europa, està immersa en la pitjor crisi econòmica i financera que recorda la nostra generació. En els darrers quatre anys a Catalunya, l'atur s'ha incrementat en 496.700 persones. Segons les últimes dades 840.400 catalans no tenen feina i la taxa d'atur ha passat del 8,95% el 2008 al 22,56%. I un segment de població que més està patint la crisi que viu el nostre país, són els joves que, amb un 49,01 % d'atur veuen llastrat el seu futur, sovint, després d'anys de preparació i esforços. Però aquesta no és només una crisi d'atur, una més que discutible gestió dels governs de la Generalitat han deixat a Catalunya en una complexa i difícil crisi financera que es tradueix en exigències de control del dèficit i del deute públic, exigències que d'altra banda venen imposades del compromís amb el marc europeu, i per tant de la Unió Econòmica i Monetària. De manera que si no es prenen mesures correctores urgents, difícilment Catalunya podrà complir amb els objectius de dèficit exigits per Europa i Espanya. En aquest marc el deute públic no deixa de créixer. Durant el tercer trimestre de 2012, segons el Banc d'Espanya, el deute públic a Catalunya ha arribat els 51.938 milions d'euros, és a dir, al 24,1% del PIBcatalà. Dades com aquestes demostren l'evident deteriorament

de l'economia de Ca-

talunya, una situació que es veu agreujada amb la caiguda de la demanda interna del consum i de la inversió privada, així com pel tancament d'empreses. Catalunya, en els últims divuit mesos, ha perdut més de 6.000 empreses i més de 8.000 autònoms.


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

A més de l'afectació que sobre l'estat del benestar té l'increment polítiques de despesa incontrolada blics. Garantir l'estabilitat incompatible

de l'atur, les

han acabat de posar en risc els serveis pú-

pressupostària i la reducció dels dèficit no ha de ser

amb garantir l'estat del benestar, i en aquest sentit estem con-

vençuts que a Catalunya podem treballar per una millora del finançament de la Generalitat que vagi lligada a una millora generalitzada dels serveis públics. Durant aquesta legislatura es durà a terme la revisió del model de finançament de les comunitats

autònomes previst a la LOFCA. En aquest marc, ha de ser

una prioritat aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya. Aquest nou sistema ha de resoldre el problema sistèmic d'insuficiència financera de la Generalitat per atendre a les seves competències, així com respectar el principi d'ordinalitat,

garantint el principi de solidaritat,

entès aquest

com a finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i de competir de l'economia catalana. Els nous recursos que pugui generar aquest nou sistema de finançament hauran d'anar destinats a sufragar les polítiques bàsiques de l'estat del benestar, per garantir els drets bàsics dels ciutadansi posar en marxa polítiques de foment del creixement econòmic i de creació d'ocupació. L'economia catalana i els catalans no podem esperar més, ni refiar de quimeres incertes, i sense futur. Esperem que les prioritats del nou govern de la Generalitat i d'aquesta X Legislatura al Parlament, estiguin centrades en guanyar competitivitat,

generar ocupació i recuperar la nostra credibilitat

les nostres fronteres.

dins i fora de

Els catalans necessitem que el Govern posi definitiva-

ment les bases per a la recuperació econòmica del nostre país. Ara no és moment de posar en marxa projectes polítics deslleials amb Espanya i amb els catalans. No és moment d'inventar vies d'escapament cap a una suposada independència

quan el que es necessita és treballar tots plegats per

guanyar la batalla a la crisi. Des de la Generalitat de Catalunya es pot, i s'ha de contribuir si. Les institucions

catalanes tenim competències

a sortir de la cri-

sobre matèries en les que

podem treballar per incidir en la reducció l'atur i en la generació d'activitat econòmica i ocupació. Només cal determinació

per fer-ho

i coratge per em-

prendre el conjunt de reformes que Catalunya necessita.

Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular de Vilafranca del Penedès presenta la següent: El Ajuntament de Vilafranca del Penedès manifesta que: 2


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

1. L'objectiu del Govern de la Generalitat de la X Legislatura ha de ser la sortida de la crisi, la generació d'ocupació, la reducció del dèficit públic i del endeutament de la Generalitat. En aquest sentit, cal assolir un acord estratègic per a l'ocupació a Catalunya. Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Municipals d'aquest Ajuntament es comprometen

a traslladar al Parlament de Catalunya aquesta

declaració amb la proposta de la celebració d'un debat general sobre la crisi econòmica i financera i els seus efectes, que tingui com a objecte del debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els quals, hi podrien haver els següents: -

Una nova política industrial: nova política industrial,

Catalunya necessita dissenyar una

transversal, basada en la internacionalit-

zació, la recerca i la innovació. La competitivitat tor de la nostra industria

ha de ser el mo-

i per això caldrà superar els actuals

obstacles en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, per situar la industria catalana a Europa i el món. -

Una nova política de formació dels treballadors:

aprofundir

en el

nou model de formació professional dual que integri l'adquisició de coneixement

i la pràctica en empreses que faciliti la inserció

dels estudiants en un mercat de treball cada vegada més exigent i competitiu. -

Millorar l'accés al finançament mitjanes

dels autònoms

empreses: en un moment

i de les petites i

de greus dificultats

per a

l'accés al crèdit bancari, cal explorar noves fórmules de finançament basades en noves

modalitats

creditícies,

el capital risc,

l'accés al mercat alternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, els "businessangel", el "crowdfunding", la introducció pressupostari -

etc. Sense oblidar

de canvis en el marc fiscal sempre que l'escenari ho permeti.

Foment i suport de l'activitat emprenedora: Catalunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els emprenedors

necessiten que les ad-

ministracions

burocràtics

implantació

remoguin

els

obstacles

per

a la

de noves empreses, que els faciliti el seu desenvolu-

pament amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i que creïn un estatut jurídic de suport a l'emprenedor. -

La reforma del servei públic d'ocupació: S'ha de materialitzar finitivament

la reforma del Servei d'Ocupació

de-

de Catalunya, per 3


~.

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

transformar-lo

en un autèntic servei d'intermediació

entre els o-

peradors del mercat laboral. -

La racionalització i simplificació de l'Administració:

la necessitat

de millorar la gestió dels serveis públics, prestant-los

de forma

més eficaç i reduint aquells costos que no incideixen en la qualitat del servei, comporta que revisem l'organització de les nostres administracions públiques. 2. És necessari un nou model de finançament per a Catalunya. En aquest sentit, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès insta el Govern de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya, que representi un model propi, amb capacitat normativa, dins del règim comú de la LOFCA.Aquest nou model es podria basar en: -

L'increment dels impostos cedits i de la participació en la cistella d'impostos estatals.

-

L'establiment de fórmules de col.laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària per a la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels impostos propis, cedits i transferits.

-

Respectar el principi d'ordinalitat,

el qual garanteix el manteni-

ment de la posició catalana respecte la seva pròpia renda per càpita després d'aplicar els mecanismes d'anivellament. -

Garantir el principi de solidaritat, entenent que aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i competir de l'economia catalana.

Els nous recursos que generi aquest nou sistema de finançament es destinaran a sufragar les polítiques bàsiques de l'estat del benestar, polítiques de foment del creixement econòmic i de creació d'ocupació, així com al compliment de les legislació catalana en matèria de limitació del dèficit i reducció de l'endeutament. D'acord amb el principi de lleialtat institucional entre l'administració autonòmica i les corporacions locals, la Generalitat ha de fer partícips als ens locals catalans d'una part substancials d'una part d'aquests nous recursos.

4


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

[Vilafranca del Penedès, Dimecrestrentade gener de 2013

Portaveu del GM del PPC Josep Ramon Sogas

5


Moció de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, d'ICVEUiA, de la CUP concretes

de mesures

per aturar els desnonaments

a Vilafranca

del

Penedès i de recolzament a la ILP pel Dret a l'Habitatge. El comportament antisocial i alegal de les d'entitats bancàries, una legislació no ajustada a la normativa europea que desprotegeix totalment al consumidor, una gestió nefasta de les politiques d'habitatge i del parc d'habitatge públic, un context de crisi intensa i perllongada en el temps i un rescat bancari que no ha estat decidit pel poble, han provocat una situació d'alarma social nomes justificada per la sumi sió dels poders politics als poders financers i que es tradueix en, - prop de 500.000 famílies que han sofert la pèrdua i desallotjament del seu habitatge i a més, la carrega del deute sobrant degut a la sobrevaloració en les taxacions, interessos de demora a legals i costos judicials que els impedirà una vida normal dins la nostra societat i, el més greu, tenint en compte que patim aquesta situació des de l'any 2007, uns altres centenars de milers de famílies que ho pateixen i patiran en els propers mesos i anys i que també seran carregades amb un deute que no podran assumir i que els impedirà, a ells també, dur una vida normal dins la nostra societat portant-los a l'exclusió social.

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat reiteradament que els procediments d'execució hipotecària actuals deixen a les persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels drets humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l'Estat, l'Estatut de Catalunya i La constitució Española entre d'altres. L'Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la Sra. Kokott, en les conclusions presentades el 8 de novembre de 2012, arran d'una decisió prejudicial sol.licitada per un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa estatal sobre execucions hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE

del Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre clàusules

abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara què l'òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no s'hagi verificat el caràcter abusiu d'una clàusula contractual, d'aquesta forma s'evita que el consumidor perdi l'habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior.

1


L'ajuntament, com a administració més propera als ciutadans i les ciutadanes, no pot restar indiferent a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de l'Estat, de la pràctica abusiva de les entitats bancàries i de la nefasta política d'habitatge realitzada fins ara a nivell estatal, autonòmic i comarcal.

En aquest sentit l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha aprovat quatre mocions demanant mesures a les administracions superiors, recolzant la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament, el lloguer social i la paralització dels desnonaments impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), comprometent-se a millorar la coordinació municipal dels serveis d'acció social i d'habitatge i a buscar solucions en els casos en que la fiscalitat municipal dificulta la problemàtica.

Tanmateix hi ha diverses accions concretes a nivell municipal que altres municipis catalans han adoptat per mirar de fer front a aquesta situació profundament injusta.

Per aquests motius, la PAH Alt Penedès i els grups municipals d'ICV-EUiA, la CUP

_

proposen al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar al Govern de l'Estat a adoptar una suspensió dels desnonaments de la residència habitual al que es puguin acollir totes les persones i famílies que per motius econòmics, tan d'hipoteca com de lloguer (si el propietari no el necessita per residir-hi) que no podem fer front al pagament de l'habitatge, fins que s'aprovi una nova legislació hipotecària. SEGON.- Instar al Parlament de l'Estat (Corts Generals -Congrés dels Diputats i Senat-) a aprovar la Iniciativa Legislativa Popular per la dació en pagament, el lloguer social i la moratòria dels desnonaments presentada per la PAH. TERCER.- Sol.licitar al Jutjat Degà del partit judicial de Vilafranca del Penedès, la suspensió de qualsevol acte de desnonament mentre no s'hagi verificat el caràcter abusiu d'una clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE

del Consell, de 5

d'abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors o fins que es reformin les lleis per a garantir el dret i l'accés a un habitatge i sol.licitar també, que faci arribar mensualment als Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones i famílies, introduint tot seguit, que si això no fos possible donada l'actual llei de protecció de dades, instar i apel'lar al Jutjar Degà a

2


establir un punt de trobada per coordinar

l'extensió de les eines

informació

actuals a les persones demandades. QUART.-

Intensificar les trobades de govern municipal amb la PAH de l'Alt Penedès per tal de mantenir i coordinar l'intercanvi d'informació i treball conjunt per vetllar i adoptar totes les mesures que siguin possibles per fer front a la situació actual.

CINQUÈ.- Establir que els serveis socials municipals intervindran (realitzant informes, reunions, compareixences,

etc) davant dels òrgans judicials

i davant les

entitats bancàries per evitar que es faci efectiva l'execució hipotecària.

SISÈ.-

Establir que, la policia local i el personal al servei de l'Ajuntament no donarà suport a les accions de desallotjament:

Els i les agents municipals només

actuaran si hi ha una ordre judicial directa. En aquests casos l'Ajuntament comprovarà que aquesta ordre vingui emparada en una competència municipal i, si no és el cas, presentarà davant de l'òrgan judicial els recursos que corresponguin per mirar de suspendre i anular la ordre, desplegant el màxim zel possible per fer efectiva aquesta resolució.

SETÈ.-

Dirigir un escrit a les entitats financeres que operen a Vilafranca del Penedès, com son Caixa Bank, Caixa Penedès ara Banc Sabadell, BBVA, Bankia, La Caixa, Banco Popular, Santander, Banco Pastor, i Barclays, instant-les a no executar ni llançaments ni decrets de conversió ( que es la reclamació del deute restant) o en cas contrari es deixarà d'operar amb aquestes entitats bancàries i financeres que desnonen de la residència habitual i exclouen de la societat a les famílies empadronades

a Vilafranca del Penedès en tots aquells productes sense

penalització i es convidarà a tots els altres ajuntaments de la comarca a fer el mateix. Aquest cessament d'operacions es realitzarà per aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual posteriorment amb els nous productes que es contractin. VUITÉ.-

Comunicar aquest acord a la Presidència del Govern de l'Estat, a les Corts Generals, al Jutjat Degà del partit judicial de Vilafranca del Penedès, al cap de la policia local, a les entitats financeres, a les directives dels partits i a la PAH de l'Alt Penedès.

Signat:

3


Intervindrà: Gemma Campos Beltran Plataforma d'Afectats per les Hipoteques

Bernat Villarroya

Llorenç Casanova

Portaveu grup municipal ICV-EUiA

Portaveu grup municipal CUP

Portaveu grup municipal

_

Portaveu grup municipal

Portaveu grup municipal

_

• ~

_

AJUNTAMENT

REGISTRE D'E!'ITRADES

VILAFRANCA DEL PENED~S

2013001177 .31-01-20130750

GABINET D'ALCALDIA

11I111111I111111111111111111111111111111 u7'62445466556"312U

4

Dictàmens Ple 5 febrer de 2013 Ajuntament de Vilafranca  

Dictàmens Ple 5 febrer de 2013 Ajuntament de Vilafranca