Page 1

M A N U Á L G R A F I C K Ý C H Š TA N D A R D O V


OBSAH

Kompozície logot ypu

3

Logot yp – kompozície s registračnou značkou ®

4

Logot yp – zjednodušená kompozícia

5

Logot yp – zjednodušená kompozícia so značkou ®

6

Logot yp – konštrukcia značky a základnej kompozície

7

Logot yp – konštrukcia stredovej kompozície

8

Logotyp – sieťová definícia

9

Ochranná zóna logotypu

10

Minimálna veľkosť loga – grafickej časti

11

Minimálna veľkosť logot ypu základnej kompozície

12

Minimálna veľkosť logot ypu stredovej kompozície

13

Logotyp – čierna, negatívna a strieborná varianta

14

Použitie farebnej, čiernej a bielej variant y logot ypu

15

Nepovolené spôsoby použitia logot ypu

16

Definícia firemných farieb

17

Písmo logotypu

18

•2


KO M P O Z Í C I E L O G O T Y P U

1. )

2.)

3.)

Logo t yp ENEVIA je tvor ený GRAFICKOU časť ou a TEXTOVOU časť ou. Te x t o v ú č a s ť l o g o t y p u n i e j e d o v o l e n é p o u ž í v a ť s a m o s t a t n e a k o l o g o t y p . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga. Povolené kompozície: 1. ) z á k l a d n á k o m p o z í c i a , k d e s a g r a f i c k á č a s ť n a c h á d z a v ľa v o o d č a s t i t e x t o v e j 2.) stredová kompozícia, pri ktorej obe časti logot ypu, t.j. grafická a textová, sú stredmi zarovnané na zvislú os 3 . ) v o v ý n i m o č n ý c h p r í p a d o c h s a p r e š p e c i á l n e a p l i k á c i e p o v o ľu j e aj použitie samostatnej grafickej časti bez časti textovej.

•3


L O G O T Y P – KO M P O Z Í C I E S R E G I S T R A Č N O U Z N A Č KO U ®

Va r i a n t a s r e g i s t r a č n o u z n a č k o u . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu logotypu. Logotyp s ochranou značkou

®

je možné používať

a ž p o r i a d n e j r e g i s t r á c i i z n a č k y.

•4


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A

Použitie tejto verzie je vyhradené pre aplikácie malých rozmerov n a h r a n i c i č i t a t e ľ n o s t i a v p r í p a d e , ž e l o g o t y p n e b o l r e g i s t r o v a n ý. Logo t yp ENEVIA je tvor ený GRAFICKOU časť ou a TEXTOVOU časť ou, v k t o r e j c h ý b a P O D T E X T „V Ý R O B A A D I S T R I B Ú C I A E N E R G I Í “ . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

•5


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A S O Z N A Č KO U ®

Zjednodušená varianta s registračnou značkou. Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu logotypu.

•6


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A Z N A Č K Y A Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

10

1,3

10

0,9 0,8 0,8

10

4,2

1,3

10

1,6

22

2,5

10

4,2

1,3

10

1,6

22

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu. Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•7


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

0,8 0,8

4,2

0,9

10

1,3

10

22

4,2

0,9

10

1,3

10

22

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu. Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•8


L O G O T Y P – S I E Ť O VÁ D E F I N Í C I A

Ko n š t r u o v a n i e d i g i t á l n e j p o d o b y l o g o t y p u p o d ľa s i e ť o v e j d e f i n í c i e n i e j e d o v o l e n é . Sieťová definícia je určená pre veľkoplošné realizácie logotypu tradičnými manuálnymi postupmi.

•9


5

5

10

5

5

5

5

5

5

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5 5

5

10

Použitie logot ypu na svetlom (spravidla bielom) podklade vyžaduje definovanie zóny o k o l o l o g o t y p u , v k t o r e j n e s m ú b y ť u m i e s t n e n é ž i a d n e g r a f i c k é a n i t e x t o v é p r v k y. I d e o p r i e s t o r, k t o r ý u m o ž ň u j e b e z p r o b l é m o v é v n í m a n i e l o g o t y p u . Te n t o p r i e s t o r j e d e f i n o v a n ý n á s o b k a m i j e d n e j d e s a t i n y š í r k y g r a f i c k e j č a s t i l o g o t y p u .

• 10


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G A – G R A F I C K E J Č A S T I

10 m m

9 mm

8 mm

7 mm

6 mm

5 mm

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu s ochrannou značkou

®

je 9 mm.

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu bez ochrannej značky

®

je 5 mm.

• 11


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

50 mm

45 mm

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v základnej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný j e 4 0 m m . U m e n š í c h a p l i k á c i í m ô ž e b y ť m o t í v ť a ž š i e i d e n t i f i k o v a t e ľ n ý. Č i t a t e ľ n o s ť t e x t u “

VÝROBA A DISTRIBÚCIA ENERGIÍ” pod veľkosť ou 40 mm je pr oblematická. Pr e t o je pr e veľkos ti logotypu menšie ako 40 mm určená varianta bez doplňujúceho textu. Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu s ochrannou značkou

®

je 35 mm.

Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu bez ochrannej značky

®

je 20 mm.

• 12


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v stredovej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný je 30 mm. U menších aplikácií môže byť čitateľnosť textu VÝROBA A DISTRIBÚCIA ENERGIÍ” pr oblematická. Pr et o je pr e veľkos ti logo t ypu “ m e n š i e a k o 3 0 m m u r č e n á v a r i a n t a b e z d o p l n k o v é h o t e x t u a o c h r a n n e j z n a č k y ®. Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logot ypu je 20 mm.

• 13


L O G O T Y P – Č I E R N A , N E G AT Í V N A A S T R I E B O R N Á VA R I A N TA

Pre použitie logotypu na podkladoch, ktoré niesú dostatočne svetlé alebo celkom biele, sú určené varianty logotypu v bielej, čiernej alebo striebornej farbe.

• 14


P O U Ž I T I E F A R E B N E J , Č I E R N E J A B I E L E J VA R I A N T Y L O G O T Y P U

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10 0 %

Farebná varianta loga by mala byť požívaná len na bielom, alebo veľmi svetlom p o d k l a d e . Vo ľ b a m e d z i p o u ž i t í m b i e l e j a l e b o č i e r n e j v a r i a n t y l o g o t y p u z á v i s í o d t ó n u f a r b y p o d k l a d u , n a k t o r ý m á b y ť l o g o t y p a p l i k o v a n ý. P o u ž i t i e s t r i e b o r n e j f a r e b n e j v a r i a n t y v z h ľa d o m n a j e j špecifické vlastnosti nie je obmedzené intenzitou tónu podkladu.

• 15


NEPOVOLENÉ SPÔSOBY POUŽITIA LOGOT YPU

1

2

3

4

5

6

Spôsob aplikácie logotypu nesmie oslabovať jeho rozpoznateľnosť.

Preto nie je dovolené: 1. ) m e n i ť p o m e r v e ľ k o s t í j e d n o t l i v ý c h s ú č a s t í l o g a 2.) a 4.) zamieňať farebnosť jednotlivých súčastí loga 3.) aplikovať logo na vzorovaný povrch 5 . ) p r i d á v a ť k l o g u e f e k t y, k t o r é b y z h o r š i l i j e h o č i t a t e ľ n o s ť 6.) pridávať logot ypu akúkoľvek obr ysovú linku

• 16


DEFINÍCIA FIREMNÝCH FARIEB

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná oranžová Pantone warm red C - natieraný papier Pantone warm red U - nenatieraný papier Pant one warm r ed EC - pr e tlač výť ažkovými farbami CMYK: 0, 75, 90, 0 R G B : 2 24 , 9 6 , 3 8 Bezpečná farba pre internet - č. FF3300 Farba fólie Oracal: 33 RAL 2004 - čistá oranžová

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná temná fialovo-modrá P a n t o n e 276 C - n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e 276 U - n e n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e 276 E C - p r e t l a č v ý ť a ž k o v ý m i f a r b a m i C M Y K : 10 0 , 10 0 , 0 , 5 8 RGB: 22, 2, 54 Bezpečná farba pre internet - č. 000033 F a r b a f ó l i e O r a c a l : 518 R A L 5 013 – k o b a l t o v á m o d r á

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná strieborná P a n t o n e 877 C - n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e 877 U - n e n a t i e r a n ý p a p i e r Farba fólie Oracal: 90

• 17


PÍSMO LOGOTYPU

ENEVIA - hlavný text Eurostile T CE / black VÝROBA A DISTRIBÚCIA ENERGIÍ - doplnkový text Eurostile T CE / black

ABCDEFG HI J KL MNO P Q R STU V X Y Z abc d e fg hij kl mn opqr s t u vx y z á č ďé í ĺ ľ ň ó ô ŕ š ť ú ý ž ., :; ! ? ” ()’ []012 34 5 67 8 9

Te x t o v á č a s ť l o g o t y p u j e v y s a d e n á p í s m o m E u r o s t i l e T C E z n a č k y U R W E u r o W o r k ™ . P r e s t r k a n i e ( t r a c k i n g ) h l a v n é h o t e x t u j e 0 / 10 0 0 e m . U doplnkového t extu "VÝROBA A DISTRIBÚCIA ENERGIÍ" j e p r e s t r k a n i e 8 0 / 10 0 0 e m .

• 18


M A N U Á L G R A F I C K Ý C H Š TA N D A R D O V


OBSAH

Kompozície logot ypu

3

Logot yp – kompozície s registračnou značkou ®

4

Logot yp – zjednodušená kompozícia

5

Logot yp – zjednodušená kompozícia so značkou ®

6

Logot yp – konštrukcia značky a základnej kompozície

7

Logot yp – konštrukcia stredovej kompozície

8

Logotyp – sieťová definícia

9

Ochranná zóna logotypu

10

Minimálna veľkosť loga – grafickej časti

11

Minimálna veľkosť logot ypu základnej kompozície

12

Minimálna veľkosť logot ypu stredovej kompozície

13

Logotyp – čierna, negatívna a strieborná varianta

14

Použitie farebnej, čiernej a bielej variant y logot ypu

15

Nepovolené spôsoby použitia logot ypu

16

Definícia firemných farieb

17

Písmo logotypu

18

•2


KO M P O Z Í C I E L O G O T Y P U

1. )

2.)

3.)

Logo t yp Envir oser vis je tvor ený GRAFICKOU časť ou (dlaň s klíčiacou rastlinkou v obr yse banky) a TEXTOVOU časťou. Grafická časť zobrazuje tri navzájom sa dopĺňajúce motívy: 1. ) r a s t l i n a – p o z i t í v n y s y m b o l r a s t u , č i s t o t y , n á d e j e , 2 . ) ľu d s k á r u k a – s y m b o l č l o v e k a , p r á c e , s t a r o s t l i v o s t i , 3 . ) s k l e n e n e j b a n k y – s y m b o l t e c h n i c k e j č i n n o s t i , č i s t o t y, s k ú m a n i a , p r e s n o s t i . Kombinácia týcht o motívov charakt erizuje predmet činnos ti spoločnos ti a v graficky zostručnenom tvare je zapamätateľná a neprehliadnuteľná. Te x t o v ú č a s ť l o g o t y p u n i e j e d o v o l e n é p o u ž í v a ť s a m o s t a t n e a k o l o g o t y p . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga. Povolené kompozície: 1. ) z á k l a d n á k o m p o z í c i a , k d e s a g r a f i c k á č a s ť n a c h á d z a v ľa v o o d č a s t i t e x t o v e j 2.) stredová kompozícia, pri ktorej sú obe časti logot ypu, t.j. grafická a textová, sú stredmi zarovnané na zvislú os 3 . ) v o v ý n i m o č n ý c h p r í p a d o c h s a p r e š p e c i á l n e a p l i k á c i e p o v o ľu j e aj použitie samostatnej grafickej časti bez časti textovej.

•3


L O G O T Y P – KO M P O Z Í C I E S R E G I S T R A Č N O U Z N A Č KO U ®

Va r i a n t a s r e g i s t r a č n o u z n a č k o u . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga. Logotyp s ochranou značkou

®

je možné používať

a ž p o r i a d n e j r e g i s t r á c i i z n a č k y.

•4


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A

Použitie tejto verzie je vyhradené pre aplikácie malých rozmerov n a h r a n i c i č i t a t e ľ n o s t i a v p r í p a d e , ž e l o g o t y p n e b o l r e g i s t r o v a n ý. Logo t yp Envir oser vis je tvor ený GRAFICKOU časť ou (dlaň s klíčiacou r as tlinkou v obr y se banky) a TEXTOVOU časť ou, v kt orej chýba PODTEXT – meranie•analýzy•poradens tvo”. “ Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

•5


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A S O Z N A Č KO U ®

Zjednodušená varianta s registračnou značkou. Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

•6


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A Z N A Č K Y A Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

11,3

1,8 1,4

10

1 1,2

5,2

11,3

3

1,8 1,4

10

2

30

2

30

5,2

11,3

3

1,8 1,4

10

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu (banky s dlaňou a rastlinou). Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•7


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

10

10

10

1 1,2

5,2

2,1

11,3

1,8 1,4

30

10

10

10

5,2

2,1

11,3

1,8 1,4

30

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu (banky s dlaňou a rastlinou). Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•8


L O G O T Y P – S I E Ť O VÁ D E F I N Í C I A

Ko n š t r u o v a n i e d i g i t á l n e j p o d o b y l o g o t y p u p o d ľa s i e ť o v e j d e f i n í c i e n i e j e d o v o l e n é . Sieťová definícia je určená pre veľkoplošné realizácie logotypu tradičnými manuálnymi postupmi.

•9


5

5

10

5

5

5

5

3

3

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

3

10

10 5

3

5

5

5

5

3

5

10

10 5

5

5

Použitie loga na svetlom (spravidla bielom) podklade vyžaduje definovanie zóny okolo l o g a , k d e n e s m ú b y ť u m i e s t n e n é ž i a d n e g r a f i c k é a n i t e x t o v é p r v k y. I d e o p r i e s t o r, k t o r ý u m o ž ň u j e b e z p r o b l é m o v é v n í m a n i e l o g o t y p u . Te n t o p r i e s t o r j e d e f i n o v a n ý n á s o b k a m i j e d n e j d e s a t i n y š í r k y g r a f i c k e j č a s t i l o g o t y p u .

• 10


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G A – G R A F I C K E J Č A S T I

10 m m

9 mm

8 mm

7 mm

6 mm

5 mm

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu s ochrannou značkou

®

je 8 mm.

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu bez ochrannej značky

®

je 5 mm.

• 11


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

55 mm

50 mm

45 mm

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v základnej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný j e 4 0 m m . U m e n š í c h a p l i k á c i í m ô ž e b y ť m o t í v r u k y s r a s t l i n o u ť a ž š i e i d e n t i f i k o v a t e ľ n ý. Čitateľnosť textu meranie a analýza emisí” pod veľkosťou 40 mm je problematická. Preto je pre “ veľkosti logotypu menšie ako 40 mm určená varianta bez doplňujúceho textu. Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu s ochrannou značkou

®

je 30 mm.

Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu bez ochrannej značky

®

je 20 mm.

• 12


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

50 mm

45 mm

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v stredovej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný je 30 mm. U menších aplikácií môže byť čitateľnosť textu “

meranie a analýza emisí” problematická. Preto je pre veľkosti logotypu menšie ako 30 mm určená varianta bez doplnkového textu a ochrannej značky

®

.

Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logot ypu je 20 mm.

• 13


L O G O T Y P – Č I E R N A , N E G AT Í V N A A S T R I E B O R N Á VA R I A N TA

Pre použitie logotypu na podkladoch, ktoré niesú dostatočne svetlé alebo celkom biele, sú určené varianty logotypu v bielej, čiernej alebo striebornej farbe.

• 14


P O U Ž I T I E F A R E B N E J , Č I E R N E J A B I E L E J VA R I A N T Y L O G O T Y P U

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10 0 %

Farebná varianta loga by mala byť požívaná len na bielom, alebo veľmi svetlom p o d k l a d e . Vo ľ b a m e d z i p o u ž i t í m b i e l e j a l e b o č i e r n e j v a r i a n t y l o g o t y p u z á v i s í o d t ó n u f a r b y p o d k l a d u , n a k t o r ý m á b y ť l o g o t y p a p l i k o v a n ý. P o u ž i t i e s t r i e b o r n e j f a r e b n e j v a r i a n t y v z h ľa d o m n a j e j špecifické vlastnosti nie je obmedzené intenzitou tónu podkladu.

• 15


NEPOVOLENÉ SPÔSOBY POUŽITIA LOGOT YPU

1

2

3

4

5

6

Spôsob aplikácie logotypu nesmie oslabovať jeho rozpoznateľnosť.

Preto nie je dovolené: 1. ) m e n i ť p o m e r v e ľ k o s t í j e d n o t l i v ý c h s ú č a s t í l o g a 2.) a 4.) zamieňať farebnosť jednotlivých súčastí loga 3.) aplikovať logo na vzorovaný povrch 5 . ) p r i d á v a ť k l o g u e f e k t y, k t o r é b y z h o r š i l i j e h o č i t a t e ľ n o s ť 6.) pridávať logot ypu akúkoľvek obr ysovú linku

• 16


DEFINÍCIA FIREMNÝCH FARIEB

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná zelená Pantone 356 C - natieraný papier Pantone 356 U - nenatieraný papier Pant one 356 EC - pr e tlač výť ažkovými farbami C M Y K : 9 5 , 0 , 10 0 , 27 R G B : 0 , 115 , 4 0 Bezpečná farba pre internet - č. 006600 Farba fólie Oracal: 62 RAL 6029 – Mint green

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná sivá Pantone 425 C - natieraný papier Pantone 425 U - nenatieraný papier Pant one 425 EC - pr e tlač výť ažkovými farbami C M Y K : 0 , 0 , 0 , 77 RGB: 86, 89, 92 Bezpečná farba pre internet - č. 666666 Farba fólie Oracal: 73 R A L 7 012 – B a s a l t g r e y

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná strieborná P a n t o n e 877 C - n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e 877 U - n e n a t i e r a n ý p a p i e r Farba fólie Oracal: 90

• 17


PÍSMO LOGOTYPU

Enviroservis - hlavný text Futura T CE / Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz á čďéí ĺľ ň óôŕšťúýž . , : ; ! ? ”( ) ’[ ] 0123 4567 8 9

Meranie • analýzy • poradenstvo - doplnkový text Futura T CE / Medium

ABCDE FG HI J K LMNO P Q RS T UV XY Z a b cd e fg h i j kl m n op q rs t uvx yz á čďé í ĺ ľ ň óôŕš ťú ýž . , : ; !?” ( ) ’[]012 34 5 67 89

Te x t o v á č a s ť l o g o t y p u j e v y s a d e n á p í s m o m F u t u r a T C E z n a č k y U R W E u r o W o r k ™ . P r e s t r k a n i e ( t r a c k i n g ) h l a v n é h o t e x t u 0 / 10 0 0 e m . U d o p l n k o v é h o t e x t u " M E R A N I E • A N A LÝ Z Y • P O R A D E N S T V O " j e p r e s t r k a n i e 10 0 / 10 0 0 e m .

• 18


M A N U Á L G R A F I C K Ý C H Š TA N D A R D O V


OBSAH

Kompozície logot ypu

3

Logot yp – kompozície s registračnou značkou ®

4

Logot yp – zjednodušená kompozícia

5

Logot yp – zjednodušená kompozícia so značkou ®

6

Logot yp – konštrukcia značky a základnej kompozície

7

Logot yp – konštrukcia stredovej kompozície

8

Logotyp – sieťová definícia

9

Ochranná zóna logotypu

10

Minimálna veľkosť loga – grafickej časti

11

Minimálna veľkosť logot ypu základnej kompozície

12

Minimálna veľkosť logot ypu stredovej kompozície

13

Logotyp – čierna, negatívna a strieborná varianta

14

Použitie farebnej, čiernej a bielej variant y logot ypu

15

Nepovolené spôsoby použitia logot ypu

16

Definícia firemných farieb

17

Písmo logotypu

18

•2


KO M P O Z Í C I E L O G O T Y P U

1. )

2.)

3.)

Logo t yp Nar adex je tvor ený GRAFICKOU časť ou (znak písmena N) a TEXTOVOU časťou. Te x t o v ú č a s ť l o g o t y p u n i e j e d o v o l e n é p o u ž í v a ť s a m o s t a t n e a k o l o g o t y p . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga. Povolené kompozície: 1. ) z á k l a d n á k o m p o z í c i a , k d e s a g r a f i c k á č a s ť n a c h á d z a v ľa v o o d č a s t i t e x t o v e j 2.) stredová kompozícia, pri ktorej sú obe časti logot ypu, t.j. grafická a textová, sú stredmi zarovnané na zvislú os 3 . ) v o v ý n i m o č n ý c h p r í p a d o c h s a p r e š p e c i á l n e a p l i k á c i e p o v o ľu j e aj použitie samostatnej grafickej časti bez časti textovej.

•3


L O G O T Y P – KO M P O Z Í C I E S R E G I S T R A Č N O U Z N A Č KO U ®

Va r i a n t a s r e g i s t r a č n o u z n a č k o u . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga. Logotyp s ochranou značkou

®

je možné používať

a ž p o r i a d n e j r e g i s t r á c i i z n a č k y.

•4


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A

Použitie tejto verzie je vyhradené pre aplikácie malých rozmerov n a h r a n i c i č i t a t e ľ n o s t i a v p r í p a d e , ž e l o g o t y p n e b o l r e g i s t r o v a n ý. Logo t yp Nar adex je tvor ený GRAFICKOU časť ou (znak písmena N) a TEXTOVOU časť ou, v k t o r e j c h ý b a P O D T E X T – F O R M Y • K O K I LY • N Á R A D I E ” . “ Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

•5


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A S O Z N A Č KO U ®

Zjednodušená varianta s registračnou značkou. Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

•6


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A Z N A Č K Y A Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

0,3 1,3

10

0,3 1,3 0,3

31,8

10

0,3 1,3 0,3

31,8

4,6 3,1

10

0,8

1,3 1

10

4,6

10

10

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu (pismena "N"). Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•7


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

0,3 1,3

1,3 1

4,6

1,3

10

10

31,8

0,3 1,3

4,6

1,3

10

10

31,8

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu (pismena "N"). Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•8


L O G O T Y P – S I E Ť O VÁ D E F I N Í C I A

Ko n š t r u o v a n i e d i g i t á l n e j p o d o b y l o g o t y p u p o d ľa s i e ť o v e j d e f i n í c i e n i e j e d o v o l e n é . Sieťová definícia je určená pre veľkoplošné realizácie logotypu tradičnými manuálnymi postupmi.

•9


5

5

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

5

5

10

5

5

5

5

10

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

10

Použitie loga na svetlom (spravidla bielom) podklade vyžaduje definovanie zóny okolo l o g a , k d e n e s m ú b y ť u m i e s t n e n é ž i a d n e g r a f i c k é a n i t e x t o v é p r v k y. I d e o p r i e s t o r, k t o r ý u m o ž ň u j e b e z p r o b l é m o v é v n í m a n i e l o g o t y p u . Te n t o p r i e s t o r j e d e f i n o v a n ý n á s o b k a m i j e d n e j d e s a t i n y š í r k y g r a f i c k e j č a s t i l o g o t y p u .

• 10


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G A – G R A F I C K E J Č A S T I

10 m m

9 mm

8 mm

7 mm

6 mm

5 mm

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu s ochrannou značkou

®

je 8 mm.

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu bez ochrannej značky

®

je 5 mm.

• 11


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

55 mm

50 mm

45 mm

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v základnej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný j e 4 0 m m . U m e n š í c h a p l i k á c i í m ô ž e b y ť m o t í v p í s m e n a " N " ť a ž š i e i d e n t i f i k o v a t e ľ n ý. Č i t a t e ľ n o s ť t e x t u F O R M Y • KO K I LY • N Á R A D I E ” p o d v e ľ k o s ť o u 4 0 m m j e p r o b l e m a t i c k á . P r e t o j e p r e v e ľ k o s t i “ logotypu menšie ako 40 mm určená varianta bez doplňujúceho textu. Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu s ochrannou značkou

®

je 30 mm.

Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu bez ochrannej značky

®

je 20 mm.

• 12


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

50 mm

45 mm

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v stredovej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný je 30 mm. U menších aplikácií môže byť čitateľnosť textu “

F O R M Y • K O K I LY • N Á R A D I E ” p r o b l e m a t i c k á . P r e t o j e p r e v e ľ k o s t i l o g o t y p u m e n š i e ako 30 mm určená varianta bez doplnkového textu a ochrannej značky

®

.

Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logot ypu je 20 mm.

• 13


L O G O T Y P – Č I E R N A , N E G AT Í V N A A S T R I E B O R N Á VA R I A N TA

Pre použitie logotypu na podkladoch, ktoré niesú dostatočne svetlé alebo celkom biele, sú určené varianty logotypu v bielej, čiernej alebo striebornej farbe.

• 14


P O U Ž I T I E F A R E B N E J , Č I E R N E J A B I E L E J VA R I A N T Y L O G O T Y P U

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10 0 %

Farebná varianta loga by mala byť požívaná len na bielom, alebo veľmi svetlom p o d k l a d e . Vo ľ b a m e d z i p o u ž i t í m b i e l e j a l e b o č i e r n e j v a r i a n t y l o g o t y p u z á v i s í o d t ó n u f a r b y p o d k l a d u , n a k t o r ý m á b y ť l o g o t y p a p l i k o v a n ý. P o u ž i t i e s t r i e b o r n e j f a r e b n e j v a r i a n t y v z h ľa d o m n a j e j špecifické vlastnosti nie je obmedzené intenzitou tónu podkladu.

• 15


NEPOVOLENÉ SPÔSOBY POUŽITIA LOGOT YPU

1

2

3

4

5

6

Spôsob aplikácie logotypu nesmie oslabovať jeho rozpoznateľnosť.

Preto nie je dovolené: 1. ) m e n i ť p o m e r v e ľ k o s t í j e d n o t l i v ý c h s ú č a s t í l o g a 2.) a 4.) zamieňať farebnosť jednotlivých súčastí loga 3.) aplikovať logo na vzorovaný povrch 5 . ) p r i d á v a ť k l o g u e f e k t y, k t o r é b y z h o r š i l i j e h o č i t a t e ľ n o s ť 6.) pridávať logot ypu akúkoľvek obr ysovú linku

• 16


DEFINÍCIA FIREMNÝCH FARIEB

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná oranžová P a n t o n e O r a n g e 0 21 C - n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e O r a n g e 0 21 U - n e n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e O r a n g e 0 21 E C - p r e t l a č v ý ť a ž k o v ý m i f a r b a m i C M Y K : 0 , 5 3 , 10 0 , 0 R G B : 2 31, 147 , 0 Bezpečná farba pre internet - č. FF9933 Farba fólie Oracal: 35 RAL 2004 – Pure orange

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná sivá Pantone 425 C - natieraný papier Pantone 425 U - nenatieraný papier Pant one 425 EC - pr e tlač výť ažkovými farbami C M Y K : 0 , 0 , 0 , 77 RGB: 86, 89, 92 Bezpečná farba pre internet - č. 666666 Farba fólie Oracal: 73 R A L 7 012 – B a s a l t g r e y

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná strieborná P a n t o n e 877 C - n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e 877 U - n e n a t i e r a n ý p a p i e r Farba fólie Oracal: 90

• 17


PÍSMO LOGOTYPU

Naradex - hlavný text Eurostile T CE / black FORMY•K O KILY•NÁ R ADIE - doplnkový text Eurostile T CE / black

ABCDEFG HI J KL MNO P Q R STU V X Y Z abc d e fg hij kl mn opqr s t u vx y z á č ďé í ĺ ľ ň ó ô ŕ š ť ú ý ž ., :; ! ? ” ()’ []012 34 5 67 8 9

Te x t o v á č a s ť l o g o t y p u j e v y s a d e n á p í s m o m E u r o s t i l e T C E z n a č k y U R W E u r o W o r k ™ . P r e s t r k a n i e ( t r a c k i n g ) h l a v n é h o t e x t u 0 / 10 0 0 e m . U d o p l n k o v é h o t e x t u " F O R M Y • K O K I LY • N Á R A D I E " j e p r e s t r k a n i e 19 0 / 10 0 0 e m .

• 18


M A N U Á L G R A F I C K Ý C H Š TA N D A R D O V


OBSAH

Kompozície logot ypu

3

Logot yp – kompozície s registračnou značkou ®

4

Logot yp – zjednodušená kompozícia

5

Logot yp – zjednodušená kompozícia so značkou ®

6

Logot yp – konštrukcia značky a základnej kompozície

7

Logot yp – konštrukcia stredovej kompozície

8

Logotyp – sieťová definícia

9

Ochranná zóna logotypu

10

Minimálna veľkosť loga – grafickej časti

11

Minimálna veľkosť logot ypu základnej kompozície

12

Minimálna veľkosť logot ypu stredovej kompozície

13

Logotyp – čierna, negatívna a strieborná varianta

14

Použitie farebnej, čiernej a bielej variant y logot ypu

15

Nepovolené spôsoby použitia logot ypu

16

Definícia firemných farieb

17

Písmo logotypu

18

•2


KO M P O Z Í C I E L O G O T Y P U

1. )

2.)

3.)

L o g o t y p Te p l o j e t v o r e n ý G R A F I C K O U č a s ť o u a T E X T O V O U č a s ť o u . Te x t o v ú č a s ť l o g o t y p u n i e j e d o v o l e n é p o u ž í v a ť s a m o s t a t n e a k o l o g o t y p . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga. Povolené kompozície: 1. ) z á k l a d n á k o m p o z í c i a , k d e s a g r a f i c k á č a s ť n a c h á d z a v ľa v o o d č a s t i t e x t o v e j 2.) stredová kompozícia, pri ktorej obe časti logot ypu, t.j. grafická a textová, sú stredmi zarovnané na zvislú os 3 . ) v o v ý n i m o č n ý c h p r í p a d o c h s a p r e š p e c i á l n e a p l i k á c i e p o v o ľu j e aj použitie samostatnej grafickej časti bez časti textovej.

•3


L O G O T Y P – KO M P O Z Í C I E S R E G I S T R A Č N O U Z N A Č KO U ®

Va r i a n t a s r e g i s t r a č n o u z n a č k o u . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu logotypu. Logotyp s ochranou značkou

®

je možné používať

a ž p o r i a d n e j r e g i s t r á c i i z n a č k y.

•4


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A

Použitie tejto verzie je vyhradené pre aplikácie malých rozmerov n a h r a n i c i č i t a t e ľ n o s t i a v p r í p a d e , ž e l o g o t y p n e b o l r e g i s t r o v a n ý. Logo t yp TEPLO je tvor ený GRAFICKOU časť ou a TEXTOVOU časť ou, v k t o r e j c h ý b a P O DT E X T „ D I S T R I B Ú C I A T E P L A A T E P L E J VO DY “ . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

•5


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A S O Z N A Č KO U ®

Zjednodušená varianta s registračnou značkou. Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

•6


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A Z N A Č K Y A Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

10

1,2 0,2

1,2 0,2

10

10

1,5

0,3

0,8 0,8

5,1

10

1,2 0,2

1,2 0,2

23

1,9

5,1

10

1,2 0,2

1,2 0,2

10

1,5

23

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu. Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•7


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

10

0,8

0,8

5,1

0,9

10

1,2 0,2

1,2 0,2

23

10

5,1

0,9

10

1,2 0,2

1,2 0,2

23

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu. Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•8


L O G O T Y P – S I E Ť O VÁ D E F I N Í C I A

Ko n š t r u o v a n i e d i g i t á l n e j p o d o b y l o g o t y p u p o d ľa s i e ť o v e j d e f i n í c i e n i e j e d o v o l e n é . Sieťová definícia je určená pre veľkoplošné realizácie logotypu tradičnými manuálnymi postupmi.

•9


5

5

10

5

5

5

5

5

5

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

10

Použitie loga na svetlom (spravidla bielom) podklade vyžaduje definovanie zóny okolo l o g a , k d e n e s m ú b y ť u m i e s t n e n é ž i a d n e g r a f i c k é a n i t e x t o v é p r v k y. I d e o p r i e s t o r, k t o r ý u m o ž ň u j e b e z p r o b l é m o v é v n í m a n i e l o g o t y p u . Te n t o p r i e s t o r j e d e f i n o v a n ý n á s o b k a m i j e d n e j d e s a t i n y š í r k y g r a f i c k e j č a s t i l o g o t y p u .

• 10


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G A – G R A F I C K E J Č A S T I

10 m m

9 mm

8 mm

7 mm

6 mm

5 mm

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu s ochrannou značkou

®

je 9 mm.

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu bez ochrannej značky

®

je 5 mm.

• 11


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

50 mm

45 mm

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v základnej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný j e 4 0 m m . U m e n š í c h a p l i k á c i í m ô ž e b y ť m o t í v ť a ž š i e i d e n t i f i k o v a t e ľ n ý. Č i t a t e ľ n o s ť t e x t u “

distribúcia tepla a teplej vody” pod veľkosťou 40 mm je problematická. Preto je pre veľkosti logotypu menšie ako 40 mm určená varianta bez doplňujúceho textu.

Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu s ochrannou značkou

®

je 35 mm.

Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu bez ochrannej značky

®

je 20 mm.

• 12


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v stredovej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný je 30 mm. U menších aplikácií môže byť čitateľnosť textu distribúcia tepla a teplej vody” problematická. Preto je pre veľkosti logotypu “ m e n š i e a k o 3 0 m m u r č e n á v a r i a n t a b e z d o p l n k o v é h o t e x t u a o c h r a n n e j z n a č k y ®. Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logot ypu je 20 mm.

• 13


L O G O T Y P – Č I E R N A , N E G AT Í V N A A S T R I E B O R N Á VA R I A N TA

Pre použitie logotypu na podkladoch, ktoré niesú dostatočne svetlé alebo celkom biele, sú určené varianty logotypu v bielej, čiernej alebo striebornej farbe.

• 14


P O U Ž I T I E F A R E B N E J , Č I E R N E J A B I E L E J VA R I A N T Y L O G O T Y P U

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10 0 %

Farebná varianta loga by mala byť požívaná len na bielom, alebo veľmi svetlom p o d k l a d e . Vo ľ b a m e d z i p o u ž i t í m b i e l e j a l e b o č i e r n e j v a r i a n t y l o g o t y p u z á v i s í o d t ó n u f a r b y p o d k l a d u , n a k t o r ý m á b y ť l o g o t y p a p l i k o v a n ý. P o u ž i t i e s t r i e b o r n e j f a r e b n e j v a r i a n t y v z h ľa d o m n a j e j špecifické vlastnosti nie je obmedzené intenzitou tónu podkladu.

• 15


NEPOVOLENÉ SPÔSOBY POUŽITIA LOGOT YPU

1

2

3

4

5

6

Spôsob aplikácie logotypu nesmie oslabovať jeho rozpoznateľnosť.

Preto nie je dovolené: 1. ) m e n i ť p o m e r v e ľ k o s t í j e d n o t l i v ý c h s ú č a s t í l o g a 2.) a 4.) zamieňať farebnosť jednotlivých súčastí loga 3.) aplikovať logo na vzorovaný povrch 5 . ) p r i d á v a ť k l o g u e f e k t y, k t o r é b y z h o r š i l i j e h o č i t a t e ľ n o s ť 6.) pridávať logot ypu akúkoľvek obr ysovú linku

• 16


DEFINÍCIA FIREMNÝCH FARIEB

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná modrá Pant one 294 C - natieraný papier Pant one 294 U - nenatieraný papier Pant one 294 EC - pr e tlač výť ažkovými farbami C M Y K : 10 0 , 5 8 , 0 , 21 R G B : 12 , 7 0 , 137 Bezpečná farba pre internet - č. 003399 F a r b a f ó l i e O r a c a l : 67 RAL 5005 - Signal blue

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná zelená Pantone 356 C - natieraný papier Pantone 356 U - nenatieraný papier Pant one 356 EC - pr e tlač výť ažkovými farbami C M Y K : 9 5 , 0 , 10 0 , 27 R G B : 0 , 115 , 4 0 Bezpečná farba pre internet - č. 006600 Farba fólie Oracal: 62 RAL 6029 – Mint green

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná sivá Pantone 425 C - natieraný papier Pantone 425 U - nenatieraný papier Pant one 425 EC - pr e tlač výť ažkovými farbami C M Y K : 0 , 0 , 0 , 77 RGB: 86, 89, 92 Bezpečná farba pre internet - č. 666666 Farba fólie Oracal: 73 R A L 7 012 – B a s a l t g r e y

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná strieborná P a n t o n e 877 C - n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e 877 U - n e n a t i e r a n ý p a p i e r Farba fólie Oracal: 90

• 17


PÍSMO LOGOTYPU

TEPLO - hlavný text Eurostile T CE / black DISTRIBÚCIA TEPLA A TEPLEJ VODY - doplnkový text Eurostile T CE / black

ABCDEFG HI J KL MNO P Q R STU V X Y Z abc d e fg hij kl mn opqr s t u vx y z á č ďé í ĺ ľ ň ó ô ŕ š ť ú ý ž ., :; ! ? ” ()’ []012 34 5 67 8 9

Te x t o v á č a s ť l o g o t y p u j e v y s a d e n á p í s m o m E u r o s t i l e T C E z n a č k y U R W E u r o W o r k ™ . P r e s t r k a n i e ( t r a c k i n g ) h l a v n é h o t e x t u 0 / 10 0 0 e m . U d o p l n k o v é h o t e x t u " D I S T R I B Ú C I A T E P L A A T E P L E J VO DY " j e p r e s t r k a n i e 7 5 / 10 0 0 e m .

• 18


M A N U Á L G R A F I C K Ý C H Š TA N D A R D O V


OBSAH

Kompozície logot ypu

3

Logot yp – kompozície s registračnou značkou ®

4

Logot yp – zjednodušená kompozícia

5

Logot yp – zjednodušená kompozícia so značkou ®

6

Logot yp – konštrukcia značky a základnej kompozície

7

Logot yp – konštrukcia stredovej kompozície

8

Logotyp – sieťová definícia

9

Ochranná zóna logotypu

10

Minimálna veľkosť loga – grafickej časti

11

Minimálna veľkosť logot ypu základnej kompozície

12

Minimálna veľkosť logot ypu stredovej kompozície

13

Logotyp – čierna, negatívna a strieborná varianta

14

Použitie farebnej, čiernej a bielej variant y logot ypu

15

Nepovolené spôsoby použitia logot ypu

16

Definícia firemných farieb

17

Písmo logotypu

18

•2


KO M P O Z Í C I E L O G O T Y P U

1. )

2.)

3.)

Logo t yp Zahas je tvor ený GRAFICKOU časť ou a TEXTOVOU časť ou. Te x t o v ú č a s ť l o g o t y p u n i e j e d o v o l e n é p o u ž í v a ť s a m o s t a t n e a k o l o g o t y p . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga. Povolené kompozície: 1. ) z á k l a d n á k o m p o z í c i a , k d e s a g r a f i c k á č a s ť n a c h á d z a v ľa v o o d č a s t i t e x t o v e j 2.) stredová kompozícia, pri ktorej obe časti logot ypu, t.j. grafická a textová, sú stredmi zarovnané na zvislú os 3 . ) v o v ý n i m o č n ý c h p r í p a d o c h s a p r e š p e c i á l n e a p l i k á c i e p o v o ľu j e aj použitie samostatnej grafickej časti bez časti textovej.

•3


L O G O T Y P – KO M P O Z Í C I E S R E G I S T R A Č N O U Z N A Č KO U ®

Va r i a n t a s r e g i s t r a č n o u z n a č k o u . Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga. Logotyp s ochranou značkou

®

je možné používať

a ž p o r i a d n e j r e g i s t r á c i i z n a č k y.

•4


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A

Použitie tejto verzie je vyhradené pre aplikácie malých rozmerov n a h r a n i c i č i t a t e ľ n o s t i a v p r í p a d e , ž e l o g o t y p n e b o l r e g i s t r o v a n ý. Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

•5


L O G O T Y P – Z J E D N O D U Š E N Á KO M P O Z Í C I A S O Z N A Č KO U ®

Zjednodušená varianta s registračnou značkou. Konš trukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

•6


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A Z N A Č K Y A Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

10

1,2 0,2

1,2 0,2

10

10

1,5

0,6 0,8

1,3

10

4,6

1,2 0,2

1,2 0,2

23

2,7

4,6

10

1,2 0,2

1,2 0,2

10

1,5

23

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu. Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•7


L O G O T Y P – KO N Š T RU KC I A S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

10

0,6

0,8

4,6

0,9

10

1,2 0,2

1,2 0,2

23

10

4,6

0,9

10

1,2 0,2

1,2 0,2

23

Kót ovanie logot ypu vychádza z násobkov jednej desatiny šírky grafickej časti logotypu. Konš truovanie logot ypu na základe kót nie je dovolené. V bežnej grafickej praxi je záväzné používanie digitálnych dát.

•8


L O G O T Y P – S I E Ť O VÁ D E F I N Í C I A

Ko n š t r u o v a n i e d i g i t á l n e j p o d o b y l o g o t y p u p o d ľa s i e ť o v e j d e f i n í c i e n i e j e d o v o l e n é . Sieťová definícia je určená pre veľkoplošné realizácie logotypu tradičnými manuálnymi postupmi.

•9


5

5

10

5

5

5

5

5

5

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

10

Použitie loga na svetlom (spravidla bielom) podklade vyžaduje definovanie zóny okolo l o g a , k d e n e s m ú b y ť u m i e s t n e n é ž i a d n e g r a f i c k é a n i t e x t o v é p r v k y. I d e o p r i e s t o r, k t o r ý u m o ž ň u j e b e z p r o b l é m o v é v n í m a n i e l o g o t y p u . Te n t o p r i e s t o r j e d e f i n o v a n ý n á s o b k a m i j e d n e j d e s a t i n y š í r k y g r a f i c k e j č a s t i l o g o t y p u .

• 10


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G A – G R A F I C K E J Č A S T I

10 m m

9 mm

8 mm

7 mm

6 mm

5 mm

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu s ochrannou značkou

®

je 8 mm.

Najmenšia prípus tná šírka grafickej čas ti logot ypu bez ochrannej značky

®

je 5 mm.

• 11


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U Z Á K L A D N E J KO M P O Z Í C I E

50 mm

45 mm

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v základnej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný j e 4 0 m m . U m e n š í c h a p l i k á c i í m ô ž e b y ť m o t í v ť a ž š i e i d e n t i f i k o v a t e ľ n ý. Č i t a t e ľ n o s ť t e x t u “

ochrana pred požiarom a bezpečnosť pri práci” pod veľkosťou 40 mm je problematická. Preto je pre veľkosti logotypu menšie ako 40 mm určená varianta bez doplňujúceho textu. Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu s ochrannou značkou

®

je 35 mm.

Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logo t ypu bez ochrannej značky

®

je 20 mm.

• 12


M I N I M Á L N A V E Ľ KO S Ť L O G O T Y P U S T R E D OV E J KO M P O Z Í C I E

40 mm

35 mm

30 mm

25 mm

20 mm

Minimálna šírka logot ypu, pri ktorej je logot yp v stredovej kompozícii bez problémov rozlíšiteľný je 35 mm. U menších aplikácií môže byť čitateľnosť textu ochrana pred požiarom a bezpečnosť pri práci” problematická. “ Preto je pre veľkosti logotypu menšie ako 35 mm určená varianta bez doplnkového textu a ochrannej značky

®

.

Najmenšia prípus tná šírka zjednodušenej variant y logot ypu je 20 mm.

• 13


L O G O T Y P – Č I E R N A , N E G AT Í V N A A S T R I E B O R N Á VA R I A N TA

Pre použitie logotypu na podkladoch, ktoré niesú dostatočne svetlé alebo celkom biele, sú určené varianty logotypu v bielej, čiernej alebo striebornej farbe.

• 14


P O U Ž I T I E F A R E B N E J , Č I E R N E J A B I E L E J VA R I A N T Y L O G O T Y P U

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10 0 %

Farebná varianta loga by mala byť požívaná len na bielom, alebo veľmi svetlom p o d k l a d e . Vo ľ b a m e d z i p o u ž i t í m b i e l e j a l e b o č i e r n e j v a r i a n t y l o g o t y p u z á v i s í od tónu farby podkladu, na ktorý má byť logo aplikované. P o u ž i t i e s t r i e b o r n e j f a r e b n e j v a r i a n t y v z h ľa d o m n a j e j špecifické vlastnosti nie je obmedzené intenzitou tónu podkladu.

• 15


NEPOVOLENÉ SPÔSOBY POUŽITIA LOGOT YPU

1

2

3

4

5

6

Spôsob aplikácie logotypu nesmie oslabovať jeho rozpoznateľnosť.

Preto nie je dovolené: 1. ) m e n i ť p o m e r v e ľ k o s t í j e d n o t l i v ý c h s ú č a s t í l o g a 2.) a 4.) zamieňať farebnosť jednotlivých súčastí loga 3.) aplikovať logo na vzorovaný povrch 5 . ) p r i d á v a ť k l o g u e f e k t y, k t o r é b y z h o r š i l i j e h o č i t a t e ľ n o s ť 6.) pridávať logot ypu akúkoľvek obr ysovú linku

• 16


DEFINÍCIA FIREMNÝCH FARIEB

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná červená P a n t o n e 19 3 C - n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e 19 3 U - n e n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e 19 3 E C - p r e t l a č v ý ť a ž k o v ý m i f a r b a m i C M Y K : 0 , 10 0 , 6 6 , 13 R G B : 18 9 , 0 , 5 4 Bezpečná farba pre internet - č. CC0033 F a r b a f ó l i e O r a c a l : 31 R A L 3 0 27 - R a s p b e r r y r e d

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná čierna Pantone process black C - natieraný papier Pantone process black U - nenatieraný papier Pant one pr ocess black EC - pr e tlač výť ažkovými farbami C M Y K : 0 , 0 , 0 , 10 0 RGB: 0, 0, 0 Bezpečná farba pre internet - č. 000000 Farba fólie Oracal: 70 R A L 9 0 01 – G r a p h i t e b l a c k

20%

40%

60%

80%

10 0 %

firemná strieborná P a n t o n e 877 C - n a t i e r a n ý p a p i e r P a n t o n e 877 U - n e n a t i e r a n ý p a p i e r Farba fólie Oracal: 90

• 17


PÍSMO LOGOTYPU

ZAHAS - hlavný text Eurostile T CE / black OCHRANA PRED POŽIAROM A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI - doplnkový text Eurostile T CE / black

ABCDEFG HI J KL MNO P Q R STU V X Y Z abc d e fg hij kl mn opqr s t u vx y z á č ďé í ĺ ľ ň ó ô ŕ š ť ú ý ž ., :; ! ? ” ()’ []012 34 5 67 8 9

Te x t o v á č a s ť l o g o t y p u j e v y s e d e n á p í s m o m E u r o s t i l e T C E z n a č k y U R W E u r o W o r k ™ . P r e s t r k a n i e ( t r a c k i n g ) h l a v n é h o t e x t u 0 / 10 0 0 e m . U d o p l n k o v é h o t e x t u " D I S T R I B Ú C I A T E P L A A T E P L E J VO DY " j e p r e s t r k a n i e 0 / 10 0 0 e m .

• 18

ZSNP  

design manual

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you