Page 64

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 65

El treball en equip

- Es pot reservar un espai al final per si, just abans o durant la reunió, es planteja algun tema nou o urgent. - Cada tema ha de tenir fixat un temps per debatre’l, depenent de la seva importància, així com una persona o equip de referència per a desenvolupar-lo. - D’algun dels punts es pot fer un petit recordatori de quin és el seu estat actual, i així fer-ne seguiment. - Al costat d’alguns dels punts es pot posar el nom de la persona o persones encarregades de realitzar cada una de les tasques. D’aquesta manera quan es comuniqui l’acta de la reunió a les persones que han de fer alguna feina, servirà de recordatori en el cas que no estigui feta. - En la convocatòria pot haver-hi un termini de confirmació d’assistència, que s’haurà d’establir amb l’antelació suficient a la data de la realització de la reunió.

65

Cada tema ha de tenir fixat un temps per debatre’l, depenent de la seva importància, així com una persona o equip de referència per a desenvolupar-lo

Coses a fer abans de la reunió. - Triar adequadament els membres que volem que participin a la reunió, sempre que es pugui. Si volem aconseguir una reunió amb unes decisions i acords de qualitat, hem de valorar adequadament les veus i propostes que hi fem arribar. - Reservar la sala de reunions (comprovar que el nombre de cadires i l’espai a la taula és correcte, que hi teniu garantit l’accés –les claus–,...), així com preveure els mitjans audiovisuals i les connexions que ens calguin (pantalla, pissarra, paper...). - Enviar la convocatòria i l’ordre del dia, si escau (per a recordar als participants el lloc, l’hora, els temes a tractar...), amb antelació. Així com la documentació relacionada amb els temes que haurem de treballar i que els participants hauran d’haver llegit en començar la reunió. - Comprovar que tothom hagi fet les feines les quals es van comprometre a fer. - En convocar una reunió caldrà marcar l’hora d’inici i també l’hora de finalització, que ens vindrà marcada pel sumatori total de temps dedicat a cada tema, ja que així respectarem les agendes personals dels membres de l’equip.

Si volem aconseguir una reunió amb unes decisions i acords de qualitat, hem de valorar adequadament les veus i propostes que hi fem arribar

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement