Page 24

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 25

El treball en equip

ment dels principals documents de l'esplai, l'Ideari i el Reglament d’Ordre Intern si el tenim, o bé explicar-li de paraula. Tot això li permetrà entrar en contacte ràpidament amb les normes o hàbits de funcionament que tenim, se sentirà ben acollit o acollida i s'integrarà més fàcilment. Per aquestes raons és convenient tenir-les per escrit, perquè d'aquesta manera estaran a l'abast de tothom i qualsevol persona podrà consultar-les en cas que sigui necessari. Moltes petites (o grans) discussions als esplais s'arreglarien fàcilment si hi hagués un codi escrit que ens ajudés a afrontar els conflictes quan aquests apareguessin. En conseqüència la qualitat de vida, si es pot dir així, dels equips de monitors milloraria notablement.

2.6 Tipus de grups. A continuació descrivim diferents formes de classificar els grups amb què ens podem trobar, i ho relacionem amb aquells que poden formar-se a l’esplai. Grups formals i informals Tenint en compte el major o menor número de normes i pautes que regeixen el sistema d'interaccions entre els membres d'un grup tindrem la següent divisió: - Grups informals: els membres tendeixen a establir interaccions de forma espontània, sense pautes explícites que les guiïn. Les expectatives que dominen el comportament dels

25

Hem de facilitar a qualsevol persona que encara no ens conegui i que s’interessi per la nostra associació el coneixement dels principals documents de l'esplai, l'Ideari i el Reglament d’Ordre Intern si el tenim, o bé explicar-li de paraula

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement