Page 104

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 105

Les tècniques de grup

105

ció de conflictes latents o vivències emotives (nivell afectiu), juntament amb les idees i pensaments raonats (nivell cognitiu). Qualsevol tècnica té efectes sobre els diferents nivells d’activitat de la persona i del grup, però sempre hi haurà un nivell més predominant que els altres. Si fem una tècnica de treball, afectarà el pensament, el nivell cognitiu sobretot. En canvi, si fem tècniques de confiança i cohesió de grup, per exemple, afectarem primordialment el nivell emocional o afectiu. Això és el que hem de preveure. I en funció d’aquest factor, de l’estat del grup i dels nostres objectius, decidirem quina és la millor tècnica per aplicar. Una darrera precaució. Les dinàmiques que aborden principalment el nivell emocional són delicades i podem provocar sensacions complicades de pair, segons cada persona. Són tècniques que contribueixen a augmentar el coneixement personal però s’han de fer en el moment adequat, quan el grup i les persones estan preparades i ho necessiten. Per aquest motiu, si les duem a la pràctica, hem de deixar que hi participi qui vulgui fer-ho; no es pot forçar ningú a fer-les, doncs seria contraproduent. 1.2 La metodologia socioafectiva. S’anomena així la forma de treballar que consisteix a proposar tècniques de grup per induir l’aprenentatge de nous coneixements. L’aprenentatge s’esdevé a través de l’experimentació personal i de la reflexió en grup, guiats o acompanyats per un coordinador. Aquesta metodologia se la coneix amb el nom de socioafectiva i consta de quatre fases diferenciades: - 1a fase, experimentació (vivència personal i grupal de la tècnica proposada). - 2a fase, valoració i anàlisi (reflexió individual i en grup). - 3a fase, extrapolació a fets de la vida quotidiana. - 4a fase, proposta de canvi personal (prendre un compromís: què puc fer jo en la meva vida quotidiana, tenint en compte el que he après?).

L’aprenentatge s’esdevé a través de l’experimentació personal i de la reflexió en grup, guiats o acompanyats per un coordinador

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement