Issuu on Google+

El  paper  de  la  inspecció   en  l’ús  de  tecnologies   Proposta  d’actuació  a  par/r  de   l’estudi  del  cas  britànic   .   .   .   .   .  

Jordi  Serarols  i  Boada   23  de  març  de  2012  


Índex    Funcions de la inspecció d’educació  Més de 25 anys d’educació i TIC  OFSTED – job shadowing  Supervisió de les TIC  Avaluació de les TIC"

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Funcions  de  la  inspecció  d’educació   DECRET266/2000,  de  31  de  juliol,  pel  qual  es  regula  la  Inspecció  d’Ensenyament.  

Assessorar  

Supervisar  

Avaluar  

Centres  docents  i  serveis  educa>us  

Qualitat  de  l’ensenyament  

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies

Millora  del  sistema  educa>u  


Més  de  25  anys  d’Educació  i  TIC   PIE-­‐  PMAV  

1986  -­‐  2012  

 Projecte  HEURA  

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


OFSTED  –  job  shadowing   Octubre  2010.  Job-­‐shadowing.  Durham  (UK)   Inspecció  focalitzada:  TIC  i  ús  de  les  TIC  

Durham  Gilesgate   Visita  de  les  instal·∙lacions   Reunió  amb  equip  direc>u   Reunió  amb  cap  de  departament  i  professorat   Observació  de  classes  àrea  TIC   Observació  de  classes  ús  de  les  TIC   Feedback  al  professorat   Reunió  amb  comissió  de  diversitat   Grup  de  discussió  amb  alumnat   Feedback  a  l’equip  direc>u   El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies

St.  Joseph’s  Primary  School   Visita  de  les  instal·∙lacions   Reunió  amb  equip  direc>u  I   coordinadora  TIC   Observació  de  classes   Feedback  al  professorat   Feedback  a  l’equip  direc>u  


Supervisió  de  les  TIC   La  visita  al  centre        

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  amb  direcció   Visita  de  les  aules  1x1   Entrevista  amb  el  coordinador  d’informà>ca   Entrevista  amb  professorat  del  projecte   Entrevista  amb  el  psicopedagog/a   Revisió  de  documentació   Observació  de  classes   Revisió  de  feines  dels  alunes   Discussió  amb  la  comissió  TIC   Discussió  amb  grup  d’alumnes   Feedback  a  direcció   El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Supervisió  de  les  TIC   Aspectes  tècnics     Connec>vitat     Maquinari     Aules  digitals   Aspectes  pedagògics     Programari     Recursos  digitals     Metodologia     Avaluació   Aspectes  organitzaKus     Comissió  TIC     Pla  TAC  de  Centre  

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Supervisió  de  les  TIC  

Aspectes  tècnics    

Aspectes  pedagògics    

Aspectes  organitzaKus    

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Supervisió  de  les  TIC   Checklist    

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Supervisió  de  les  TIC   Checklist    

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Supervisió  de  les  TIC   Checklist    

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Avaluació  de  les  TIC  

Elements   d’avaluació   de   l’ús   de   la   tecnologia   als   centres   educaKus    

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Avaluació  de  les  TIC   Element  1:  Com  s’uAlitzen  les  TIC  al  centre?    

Excel·∙lent

L’ús   de   les   TIC   al   centre   afavoreix   el   progrés   dels   estudiants   en   el   seu   procés  d’aprenenatge  de  manera  excel·∙lent  (en  relació  a    l’aprenentatge   de   les   diverses   assignatures   i   a   l’assoliment   de   les   competències   bàsiques)  u>litzant  metodologies  ac>ves  i  col·∙labora>ves.  

Els   estudiants   u>litzen   les   TIC   de   forma   equilibrada   en   diverses   assignatures  al  llarg  del  currículum  amb  evidències  de  millora  de  resultats   i  assoliment  de  competències  bàsiques  amb  ac>vitats  que  afavoreixen  la   inclusió  digital.  

SaKsfactori  

Els   estudiants   fan   servir   i   desenvolupen   les   seves   habilitats   TIC   per   millorar  l’aprenentatge  en  les  diferents  assignatures.  

Inadequat

L’ús   de   les   TIC   es   redueix   a   l’assignatura   de   tecnologia   o   matèries   opta>ves  d’informà>ca.  

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Avaluació  de  les  TIC   Element  2:  De  quina  manera  les  TIC  afavoreixen  l’aprenentatge?       Excel·∙lent

Les  TIC  són  invisibles  i  donen  suport  a  l’estudiant.  

S’u>litzen   les   TIC   per   afavorir   l’aprenentatge   en   les   diverses  assignatures.  

SaKsfactori  

L’ús   que   es   fa   de   les   TIC   va   més   enllà   de   la   millora   d’aspectes  formals  de  la  presentació  de  treballs.  

Inadequat

Tot   i   que   es   fan   servir   les   TIC   en   diverses   assignatures,   aquestes   aporten   poc   al   procés   d’ensenyament-­‐ aprenentatge.  

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Avaluació  de  les  TIC   Element  3:  Com  es  desenvolupen  les  competències  dels  estudiants  amb   les  TIC  i  com  s’avaluen?       Excel·∙lent

El  monitoratge  i  avaluació  de  les  TIC  i  el  progrés  que  fan  els  alumnes  és   rigorós   i   condueix   a   programacions   ben   enfocades   que   tenen   un   impacte   beneficiós  en  els  alumnes.  

L’avaluació  de  la  feina  amb  TIC  es  fa  a  tota  l’escola  segons  estableixi  el  Pla   TAC   de   Centre,   es   dóna   feedback   a   la   comissió   TIC   del   centre   i   s’u>litza   per   assegurar   que   els   alumnes   progressen   adequadament   en   les   seves   habilitats  i  comprensió  de  les  TIC.  

SaKsfactori  

S’avalua  la  feina  segons  criteris  TIC  però  no  sempre  es  dóna  el  feedback  a   la  comissió  TIC.  

Inadequat

L’ús  de  les  TIC  a  l’escola  està  centrat  en  la  millora  d’aspectes  formals  de   treballs   i   no   en   la   millora   de   l’aprenentatge.   Es   presta   poca   atenció   a   la   comunicació  i  presentació  d’informació.  

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


Avaluació  de  les  TIC   Element  4:  De  quina  manera  es  forma  i  es  recolza  el  professorat  per  tal   que  aprengui  i  entengui  l’ús  de  les  TIC  i  se’n  beneficiïn  els  estudiants?         Excel·∙lent

El   centre   disposa   d’una   visió   compar>da   de   l’ús   de   les   TIC,  té  un  pla  de  formació  específic,  recursos  catalogats  i   infraestructures  adequades.

Tot   el   professorat   té   accés   a   formació   ben   planificada   i   adequada,   que   els   permet   donar   suport   a   l’ús   que   els   estudiants   fan   de   les   TIC   per   desenvolupar   el   seu   aprenentatge.

SaKsfactori  

El  professorat  té  un  coneixement  adequat  de  les  TIC.  Han   >ngut   accés   a   formació   que   els   permet   recolzar   l’ús   de   les  TIC  que  fan  els  alumnes.

Inadequat

El   professorat   té   poca   formació   en   TIC.   Es   detecten   re>cències  en  l’ús  de  les  TIC.  

El paper de la inspecció en l’ús de les tecnologies


El  paper  de  la  inspecció   en  l’ús  de  tecnologies   Proposta  d’actuació  a  par/r  de  l’estudi  del  cas  britànic  

.   .   .   .   .  

Jordi  Serarols  i  Boada   jserarol@xtec.cat    

23  de  març  de  2012  


Elpaperdelainspeccióenl’úsdetecnologies