Page 1

Ecologies d'aprenentatge contribucions de les TIC al desenvolupament professional dels professorat (ECO4LEARN

Dra. Montse Guitert Directora de l’Àrea de Capacitació Digital Investigadora principal del grup de recerca Edul@b

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Contingut 1. Els docents en la societat digital

2. Ecologies d’aprenentatge

1. Un estudi inicial

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


El docents en mig de….

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


El docents reflexionen …. Cóm aprofitar las possibilitats de les TIC?

¿cóm ser docent tenint en compte els nous reptes de l’educació?

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Nous reptes per als docents • Aprendre fent, aprendre a aprendre. • Capacitant per prendre decisions sobre el seu propi procés  d’aprenetatge • Apostar  per un aprenentatge col∙laboració i la generació  conjunta de coneixement. • Situacions significatives i contextualitzades d’aprenentatge. • Crear continguts a partir del propis treballs dels estudiants  (OER) • Potenciant la personalització. • Promoure usos metodològics creatius de las TIC • Fomentant nous mecanismes d’avaluació formal e informal

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Nous reptes per als docents • Aprendre amb la tecnologia a utilitzar la tecnologia per  poder aprendre • Fer la tecnologia transparent i promoure la cultura de l'ús de  la tecnologia com a mitjà de millora personal i col ∙ lectiva • Integrar les TIC com a eina en els diferents àrees i  assignatures: Internet en el centre i Internet a l'aula • Promoure usos metodològics creatius de les TIC • Desenvolupar una actitud crítica cap a les TIC per part dels  alumnes • Participar en xarxes virtuals ... Des d'Internet al món i  Internet a casa • ... Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Convertir‐se en:  Arquitectes de la construcció del coneixement  de  forma col∙laborativa i sinèrgica

 Inventores i dissenyadors de components que  puguin ser integrats en les ecologies de les  persones que aprenen al llarg  i ample de la vida.

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Gràcies a?

wiki Blog

Marcadors social

Xarxes socials

Entorns virtuals Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Gràcies a ? xarxes socials

Museus

Biblioteques

Familia Experts

Grups d’interès

Amics

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Benefici de les TIC en educació ...

• Personalització • Interacció • Colaboració • Flexibilitat

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Per aconseguir‐ho

Crear i gestionar  ecologies  d’aprenentatge  pel seu desenvolupament  professional   i el dels estudiants

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Ecologies d’aprenentatge

“conjunt de contextos formats per activitats,  materials, recursos i relacions que es generen  en espais físics o virtuals que proveeixen  oportunitats d'aprenentatge”  (Barron, 2004:6) 

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Ecologies d’aprenentatge • Més enllà de les comunitats  CoP, IG, o d'aprenentatge. • TIC ampliar el potencial de les  ecologies d'aprenentatge. • Cada individu pot desenvolupar  una estratègia personal per al  desenvolupament professional i  les relacions.

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Ecologies d’aprenentatge • Aprenentatge informal tradicional (Touriñán, 1983;  Trilla, 1997; Sarramona, Vázquez & Colom, 1998) • Alguns autors actuals ho prenen com alguna cosa  nova (Cross, 2010; Downes, 2007; Kamenetz, 2010;  Siemens, 2004)

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Ecologies d’aprenentatge • Importància de la personalització (Altwell, 2010) • Les persones s'estan movent cap a ser responsable  de prendre les seves pròpies decisions i determinar  la seva participació i implicació en el procés  d'aprenentatge. • Comunitats de pràctiques, d'aprenentatge o interès,  xarxes social... Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Prospectiva de les característiques de  l'aprenentatge superior i al llarg de la vida.. • Personalització • Col∙laboració • Informalització (Redecker et al., 2011)

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Recerca ECO4LEARN “Ecologies d'aprenentatge  al llarg de la vida: contribucions de les TIC al  desenvolupament professional del  professorat”

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Finalitat de la recerca  • ECO4LEARN pretén analitzar i comprendre les  aportacions de les ecologies d'aprenentatge per  facilitar el desenvolupament i la millora professional  del docent d'educació primària.  – analitzar com s'incardinen els diferents elements que  configuren les ecologies d'aprenentatge d'aquests  docents, aprofundint concretament en el paper que  tenen les TIC en aquest procés – comprendre les estratègies de gestió personal o ús  d'aquestes ecologies que comporten un avanç o millora  de la pròpia pràctica docent Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Algunes qüestions • Quins són els elements que configuren les ecologies  d'aprenentatge al llarg a llarg de la vida per als  docents?  • Quin paper juga cada un d'aquests components i  com contribueixen les TIC?  • Quins beneficis troben els docents en els diferents  components que configuren les ecologies  d'aprenentatge més enllà de les fórmules més  clàssiques d'actualització?

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


La investigació en curs • Població i mostra: Mestres d'Educació Primària Mixta: qualitativa i quantitativa • Identificació i entrevista en profunditat a referents: quines  són les seves ecologies, com les usen, què aprenen, què fan  per aprendre, quines evidències tenen del seu aprenentatge • Extracció de factors claus d'èxit • Qüestionaris a una mostra significativa de mestres:  comparació del seu comportament respecte als referents,  diferencial

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Situació actual • Estudi exploratori – Identificació dels criteris de selecció dels referents, i  validació de la entrevista en profunditat (6 persones) – Determinació d’un conjunt de categoríes d’anàlisi

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Conclusions estudi exploratori • Categoríes d’anàlisi: Raons per l'autoaprenentatge Eines més utilitzades Tipologies d'accions d'auto‐apremdizaje Fonts d'actualització Seguiment i gestió de les fonts Valoració de la formació: institucional, autoaprenentatge 2.0 – Formes i mètodes de transferència de la innovació a la  docència – – – – – –

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Conclusions estudi exploratori • Criteris de selecció dels referents: – Alta utilització de les eines tecnològiques 2.0 – Presència a la xarxa – Evidències de canvis o millores en la seva metodologia  docent a classe – Bones pràctiques en gestió del temps

• Qüestions destacables per reflexionar: – Contradiccions – Problemes en la gestió del temps

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Conclusions estudi exploratori • Full de ruta per la recerca – Actualització i desenvolupament  professional docent – OER (Open Educational Practices): disseny i avaluació de  la qualitat – Aprenentatge col∙laboratiu – Avaluació i avaluació del aprenentatge informal – Polítiques educatives per:  • aprenentatge a  llarg de la vida • educació superior • e‐learning

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013


Finalment… moltes gràcies mguitert@uoc.edu http://edulab.uoc.edu/ http://capacitaciodigital.uoc.edu twitter: montseguitert

Jornada DIM: Espiral  9  abril 2013

Profile for Asociación Espiral, Educación y Tecnología

Dra. Montse Guitert  

Ecologies d'aprenentatge contribucions de les TIC al desenvolupament professional dels professorat (ECO4LEARN

Dra. Montse Guitert  

Ecologies d'aprenentatge contribucions de les TIC al desenvolupament professional dels professorat (ECO4LEARN

Profile for espiral
Advertisement