Dra. Montse Guitert

Page 1

Ecologies d'aprenentatge contribucions de les TIC al desenvolupament professional dels professorat (ECO4LEARN

Dra. Montse Guitert Directora de l’Àrea de Capacitació Digital Investigadora principal del grup de recerca Edul@b

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Contingut 1. Els docents en la societat digital

2. Ecologies d’aprenentatge

1. Un estudi inicial

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


El docents en mig de….

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


El docents reflexionen …. Cóm aprofitar las possibilitats de les TIC?

¿cóm ser docent tenint en compte els nous reptes de l’educació?

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Nous reptes per als docents • Aprendre fent, aprendre a aprendre. • Capacitant per prendre decisions sobre el seu propi procés d’aprenetatge • Apostar per un aprenentatge col∙laboració i la generació conjunta de coneixement. • Situacions significatives i contextualitzades d’aprenentatge. • Crear continguts a partir del propis treballs dels estudiants (OER) • Potenciant la personalització. • Promoure usos metodològics creatius de las TIC • Fomentant nous mecanismes d’avaluació formal e informal

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Nous reptes per als docents • Aprendre amb la tecnologia a utilitzar la tecnologia per poder aprendre • Fer la tecnologia transparent i promoure la cultura de l'ús de la tecnologia com a mitjà de millora personal i col ∙ lectiva • Integrar les TIC com a eina en els diferents àrees i assignatures: Internet en el centre i Internet a l'aula • Promoure usos metodològics creatius de les TIC • Desenvolupar una actitud crítica cap a les TIC per part dels alumnes • Participar en xarxes virtuals ... Des d'Internet al món i Internet a casa • ... Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Convertir‐se en:  Arquitectes de la construcció del coneixement de forma col∙laborativa i sinèrgica

 Inventores i dissenyadors de components que puguin ser integrats en les ecologies de les persones que aprenen al llarg i ample de la vida.

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Gràcies a?

wiki Blog

Marcadors social

Xarxes socials

Entorns virtuals Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Gràcies a ? xarxes socials

Museus

Biblioteques

Familia Experts

Grups d’interès

Amics

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Benefici de les TIC en educació ...

• Personalització • Interacció • Colaboració • Flexibilitat

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Per aconseguir‐ho

Crear i gestionar ecologies d’aprenentatge pel seu desenvolupament professional i el dels estudiants

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Ecologies d’aprenentatge

“conjunt de contextos formats per activitats, materials, recursos i relacions que es generen en espais físics o virtuals que proveeixen oportunitats d'aprenentatge” (Barron, 2004:6)

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Ecologies d’aprenentatge • Més enllà de les comunitats CoP, IG, o d'aprenentatge. • TIC ampliar el potencial de les ecologies d'aprenentatge. • Cada individu pot desenvolupar una estratègia personal per al desenvolupament professional i les relacions.

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Ecologies d’aprenentatge • Aprenentatge informal tradicional (Touriñán, 1983; Trilla, 1997; Sarramona, Vázquez & Colom, 1998) • Alguns autors actuals ho prenen com alguna cosa nova (Cross, 2010; Downes, 2007; Kamenetz, 2010; Siemens, 2004)

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Ecologies d’aprenentatge • Importància de la personalització (Altwell, 2010) • Les persones s'estan movent cap a ser responsable de prendre les seves pròpies decisions i determinar la seva participació i implicació en el procés d'aprenentatge. • Comunitats de pràctiques, d'aprenentatge o interès, xarxes social... Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Prospectiva de les característiques de l'aprenentatge superior i al llarg de la vida.. • Personalització • Col∙laboració • Informalització (Redecker et al., 2011)

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Recerca ECO4LEARN “Ecologies d'aprenentatge al llarg de la vida: contribucions de les TIC al desenvolupament professional del professorat”

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Finalitat de la recerca • ECO4LEARN pretén analitzar i comprendre les aportacions de les ecologies d'aprenentatge per facilitar el desenvolupament i la millora professional del docent d'educació primària. – analitzar com s'incardinen els diferents elements que configuren les ecologies d'aprenentatge d'aquests docents, aprofundint concretament en el paper que tenen les TIC en aquest procés – comprendre les estratègies de gestió personal o ús d'aquestes ecologies que comporten un avanç o millora de la pròpia pràctica docent Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Algunes qüestions • Quins són els elements que configuren les ecologies d'aprenentatge al llarg a llarg de la vida per als docents? • Quin paper juga cada un d'aquests components i com contribueixen les TIC? • Quins beneficis troben els docents en els diferents components que configuren les ecologies d'aprenentatge més enllà de les fórmules més clàssiques d'actualització?

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


La investigació en curs • Població i mostra: Mestres d'Educació Primària Mixta: qualitativa i quantitativa • Identificació i entrevista en profunditat a referents: quines són les seves ecologies, com les usen, què aprenen, què fan per aprendre, quines evidències tenen del seu aprenentatge • Extracció de factors claus d'èxit • Qüestionaris a una mostra significativa de mestres: comparació del seu comportament respecte als referents, diferencial

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Situació actual • Estudi exploratori – Identificació dels criteris de selecció dels referents, i validació de la entrevista en profunditat (6 persones) – Determinació d’un conjunt de categoríes d’anàlisi

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Conclusions estudi exploratori • Categoríes d’anàlisi: Raons per l'autoaprenentatge Eines més utilitzades Tipologies d'accions d'auto‐apremdizaje Fonts d'actualització Seguiment i gestió de les fonts Valoració de la formació: institucional, autoaprenentatge 2.0 – Formes i mètodes de transferència de la innovació a la docència – – – – – –

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Conclusions estudi exploratori • Criteris de selecció dels referents: – Alta utilització de les eines tecnològiques 2.0 – Presència a la xarxa – Evidències de canvis o millores en la seva metodologia docent a classe – Bones pràctiques en gestió del temps

• Qüestions destacables per reflexionar: – Contradiccions – Problemes en la gestió del temps

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Conclusions estudi exploratori • Full de ruta per la recerca – Actualització i desenvolupament professional docent – OER (Open Educational Practices): disseny i avaluació de la qualitat – Aprenentatge col∙laboratiu – Avaluació i avaluació del aprenentatge informal – Polítiques educatives per: • aprenentatge a llarg de la vida • educació superior • e‐learning

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013


Finalment… moltes gràcies mguitert@uoc.edu http://edulab.uoc.edu/ http://capacitaciodigital.uoc.edu twitter: montseguitert

Jornada DIM: Espiral 9 abril 2013