__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VÍCTOR MATEO · EL GOIG DE PINTAR · EL GOZO DE PINTAR · THE JOY OF PAINTING ·

Exposició / Exposición / Exhibition 3 - 02 / 3 - 03 - 2018


EL GOIG DE PINTAR Víctor Mateo (Tànger, 1945), és un artista que pertany a aquesta classe de pintors per als quals la pintura, per si mateixa, esdevé una font inesgotable de noves introspeccions. Hereu de la tradició de l’expressionisme abstracte, l’abstracció gestual que practica -sense cap referència a imatges figuratives- es caracteritza per expressar, sense límits, les preocupacions més vivencials. Fidel als principis bàsics del llenguatge no representatiu, la seva pintura es submergeix en la pròpia essència. Deixa de banda tot allò superflu per quedar-se amb la pulsió del gest, amb el recorregut del pigment sobre el suport, amb el trànsit de l’emprenta del pinzell, amb els subtils desplaçaments de la mà, amb la durada de la petjada que, segons el moment, serà més o menys matèrica, amb més o menys textura. És la pròpia cadència energètica, el propi batec interior el que atorga aquestes latents vibracions, aquests moviments dinàmics tan característics del seu treball. L’abstracció de Víctor Mateo preconitza la pintura com a llenguatge dels sentiments. Es tracta d’una expressió que posa l’accent en la percepció sensorial i en l’elaboració psíquica d’impressions. L’artista no necessita la representació per a la plasmació del seu món interior, només es queda amb l’energia -absolutament nua i despullada- i amb el goig alliberador del moviment ràpid del pinzell sobre el suport. Una obra que també ens remet al gest i a la cal·ligrafia de tall orientalista, que l’artista investiga de manera constant. Un equilibri entre l’enèrgica pinzellada i el recorregut sensual que s’estén en immensos espais infinits. La seva pintura deixa de banda qualsevol plantejament esteticista o estrictament formalista per situar-se en el procés. L’obra final obeeix a un cúmul de sensacions i de pensaments, de silencis i d’angoixes, de patiments i de satisfaccions. En l’obra que ara presenta en aquesta exposició, reivindica els seus trets més característics -traços, matèria, textures, color i espais- que ens situen en el moment de la creació. Una obra que ens fa reviure l’instant màgic, fugaç i breu de la consolidació dels fluxos emotius i de la materialització de les descàrregues vivencials.

EL GOZO DE PINTAR Víctor Mateo (Tánger, 1945), es un artista que pertenece a esta clase de pintores para los que la pintura, por sí misma, se convierte en una fuente inagotable de nuevas introspecciones. Heredero de la tradición del expresionismo abstracto, la abstracción gestual que practica -sin referencia a imágenes figurativas- se caracteriza por expresar, sin límites, las preocupaciones más vivenciales. Fiel a los principios básicos del lenguaje no representativo, su pintura se sumerge en la propia esencia. Deja de lado todo lo superfluo para quedarse con la pulsión del gesto, con el recorrido del pigmento sobre el soporte, con el tráfico de la impronta del pincel, con los sutiles desplazamientos de la mano, con la duración de la huella que, según el momento, será más o menos matérica, con más o menos textura. Es la propia cadencia energética, el propio latido interior el que otorga estas latentes vibraciones, estos movimientos dinámicos tan característicos de su trabajo. La abstracción de Víctor Mateo preconiza la pintura como lenguaje de los sentimientos. Se trata de una expresión que hace hincapié en la percepción sensorial y en la elaboración psíquica de impresiones. El artista no necesita la

2


representación para la plasmación de su mundo interior, sólo se queda con la energía -absolutamente desnuda y despojada- y con el gozo liberador del movimiento rápido del pincel sobre el soporte. Una obra que también nos remite al gesto y la caligrafía de corte orientalista, que el artista investiga de manera constante. Un equilibrio entre la enérgica pincelada y el recorrido sensual que se extiende en inmensos espacios infinitos. Su pintura deja de lado cualquier planteamiento esteticista o estrictamente formalista para situarse en el proceso. La obra final obedece a un cúmulo de sensaciones y de pensamientos, de silencios y de angustias, de sufrimientos y de satisfacciones. En la obra que ahora presenta en esta exposición, reivindica sus rasgos más característicos -trazos, materia, texturas, color y espacios- que nos sitúan en el momento de la creación. Una obra que nos hace revivir el instante mágico, fugaz y breve de la consolidación de los flujos emotivos y de la materialización de las descargas vivenciales. THE JOY OF PAINTING Víctor Mateo (Tánger, 1945), is an artist that belongs to a class of painters for whom painting, by itself, becomes an inexhaustible source of new insights. Heir to the tradition of abstract expressionism, the gestural abstraction he practices -without reference to figurative images- is characterized by expressing, without limits, the most experiential concerns. True to the basic principles of non-representative language, his painting is immersed in his own essence. Leaving aside all the superfluous to stay with the drive of the gesture, with the path of the pigment on the support, with the trail of the imprint of the brush, with the subtle displacements of the hand, with the duration of the imprint that, according to the moment, it will be more or less material, with more or less texture. It is the energetic cadence itself, the inner beat itself that gives these latent vibrations, these dynamic movements so characteristic of his work. The abstraction of Víctor Mateo advocates painting as a language of feelings. It is an expression that emphasizes sensory perception and the elaboration psychic of impressions. The artist does not need representation for the expression of his inner world, he only remains with the energy -absolutely naked and stripped- and with the liberating joy of the rapid movement of the brush on the support. A work that also refers us to the gesture and calligraphy of orientalist style, which the artist investigates constantly. A balance between the energetic brushstroke and the sensual journey that extends into immense infinite spaces. His painting leaves aside any aestheticist or strictly formalistic approach mainly based in the process. The final work obeys a cluster of sensations and thoughts, of silences and anguishes, of sufferings and satisfactions. In the work he now presents in this exhibition, he vindicates his most characteristic features -traces, matter, textures, color and spaces- that place us at the moment of creation. A work that makes us relive the magical, fleeting and brief moment consolidating the emotional flows and the materialization of the experiencie. Joan Gil Gregorio Membre de l’Associació Internacional de Crítics d’Art Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte Member of the International Association of Art Critics

3


“P. 17-5” 130 x 130 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

4


5


“P. 8-14” 116 x 73 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

6


7


“P. 11-9” 61 x 50 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

8


“P. 04-23”

“Retorn Japó-10”

61 x 50 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

61 x 50 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

9


“P. 17-3” 130 x 130 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

10


11


“P. 17-4” 130 x 130 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

12


13


“P. 11-13” 122 x 125 cm Tècnica mixta, tela sobre fusta / Técnica mixta, tela sobre madera / Mixed technique, cloth on wood

14


15


“P. 07-21” 27 x 22 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

“P. 08-09” 27 x 22 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

16


“P. 14-4” 120 x 130 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

17


18

“P. 18-1”

“P. 16-2”

73 x 60 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

73 x 60 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood


“P. 17-7”

“P. 17-6”

73 x 60 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

73 x 60 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on wood

19


“P. 18-3” 22 x 27 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

“P. 18-2” 22 x 27 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

“P. 11-7” 122 x 125 cm Tècnica mixta, tela sobre fusta / Técnica mixta, tela sobre madera / Mixed technique, cloth on wood

20


21


“Serie BCN / K-III”

“Serie BCN / V-VI”

“Serie BCN / i-I”

“Serie BCN / I-VII”

26 x 38 cm “Serie BCN-V/IV”

22

Tècnica mixta, sobre paper / Técnica mixta, sobre papel / Mixed media, on paper


“BCN/Nagoya / 29”

“BCN/Nagoya / 7”

“BCN/Nagoya / 34”

“BCN/Nagoya / 10”

38 x 26 cm “BCN/Nagoya / 5”

Tècnica mixta, sobre paper / Técnica mixta, sobre papel / Mixed media, on paper

23


VÍCTOR MATEO

EXPOSICIONS INDIVIDUALS / EXPOSICIONES INDIVIDUALES / INDIVIDUAL EXHIBITIONS

Català, nascut a Tànger l’any 1945. Des del 1957 fins al 1986 va viure al Canadà, on es formà artísticament. Des del 1986 viu i treballa a Barcelona.

1985 Kamen Fine Arts Gallery. Toronto (Canadà)

Catalán, nacido en Tánger en el 1945. Desde 1957 hasta 1986 vivió en Canadá, donde se formó artísticamente. Desde 1986 vive y trabaja en Barcelona.

1988 Leo Kamen Gallery. Toronto (Canadà)

Catalan, born in Tangier in 1945. From 1957 to 1986, he lived in Canada, where he was artistically formed. Since 1986, he lives and works to Barcelona.

1992 Sala d’Art Josep Bages. El Prat. (Barcelona) Galeria Matisse. Barcelona.

1986 Winters College Arts Gallery, York University. Toronto (Canadà) Leo Kamen Gallery. Toronto (Canadà) 1987 Galeria Matisse. Barcelona. Amagatotis Galeria d’Art. Barcelona. Institut d’Estudis Vallencs. Valls (Tarragona) 1989 Galeria Matisse. Barcelona. Leo Kamen Gallery. Toronto (Canadà) University of California. Berkeley. (U.S.A.) 1990 Gallery 30. San Mateo (California) (U.S.A.) 1991 Galeria Matisse. Barcelona.

1993 Galeria d’Art Can Marc. Begur (Girona) Galeria Antoni Pinyol. Reus (Tarragona) 1994 Arret sur l’Image Galerie. Burdeus (França) 1995 Gallery 30. Burlingame-San Francisco (California) (U.S.A.) Galeria Matisse. Barcelona. 1997 Galeria Can Marc. Girona. Galeria Matisse. Barcelona. 1999 Sala Cultural Caja Madrid. Barcelona. 2000 A.C.S. Gallery. Nagoya (Japó) Galeria d’Art Can Marc. Begur (Girona) Galeria Carme Espinet. “El seny i la rauxa” amb Carlos Crego.

24


2001 Centre Cultural de Caixa Terrassa, Terrassa. 2002 A.C.S. Gallery. Nagoya (Japó) Galeria Carme Espinet. Barcelona. 2003 Galeria d´Art Can Marc. Begur (Girona) 2004 Galeria Carme Espinet. Barcelona. 2005 A.C.S. Gallery. Nagoya (Japó) 2006 Galeria Carme Espinet. Barcelona. 2007 Galeria Collage. Lleida. 2008 Galeria Carme Espinet. Barcelona. 2009 Galeria Espai G d’Art. Terrassa A.C.S. Gallery.Nagoya. (Japò). 2010 Sala d’exposicions de la Casa de la Vila. Montcada i Reixac. Galeria Carme Espinet. Barcelona. 2011 Galeria Joan Planellas.Tossa de Mar (Girona). 2013 Galeria Carme Espinet. Barcelona 2014 Galeria Joan Planellas. Tossa de Mar (Girona) Galeria Rosalia Sender. Valencia 2015 Espai Cavallers. Lleida 2016 Galeria Antoni Pinyol. Reus ( Tarragona) 2017 Auditori Municipal. Montcada i Reixac 2018 Galeria Espai G d’Art. Terrassa

25


EXPOSICIONS COL·LECTIVES / EXPOSICIONES COLECTIVAS / COLLECTIVE EXHIBITIONS

1984 Tatay Gallery. Toronto (Canadà) 1985 Kamen Fine Arts Gallery. Toronto (Canadà) 1986 Galeria Matisse. Barcelona. 1987 Estol Galería d’Art. Barcelona. Galeria Matisse. Barcelona. 1988 Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana (Cuba)Galeria Matisse. Barcelona. 1989 Galeria 30. San Mateo (California) Galeria D Barcelona. Barcelona. 1990 Galeria Matisse. Barcelona. Seattle Centre Community Art Gallery. Artist to Artist. Seattle (U.S.A.) 1991 Galeria Matisse. Barcelona. Gallery 30. Burlingame (California)(U.S.A.) 1992 Tribeca Fine Art Gallery. Nova York (U.S.A.) 1993 Galeria Matisse. Barcelona. 1994 Rosa Ventosa. Barcelona. 1995 Galeria Matisse. Barcelona. 1996 La Caixa. Maó (Menorca) AB Galeria d’Art. Granollers. Centre Cultural Torre Vella. Salou (Tarragona) 1997 Instituto Cervantes. Exp. Itinerante. Tetuan, Tánger, Rabat. (Marruecos) 1998 Galeria Matisse. Barcelona. 1999 Campo & Campo Gallery. Amberes. 26


2000 Gallery Bankaku. Nagoya. (Japó). 2001 Urban Gallery “Ars Nostrum” Zaragoza. Galeria d’Art Can Marc “Ars Nostrum”. Girona. Espai Blanc “Ars Nostrum”. Barcelona. Galeria del Palau “Ars Nostrum”. Valencia. 2002 Gallery Bankaku. Nagpya (Japó) 2003 Courant d´Art Galerie. Chevenez (Suïssa)

Col.lecció Testimoni La Caixa Palacio Almudí Murcia.

2004 Galeria Collage Lleida. 2005 Centre Cultural La Mercè (Fundació Fandos). Burriana (Castelló) 2006 6 pintors i un fotògraf. Galería Carme Espinet. Barcelona. 2010 UpStares Gallery. Squamish, ( Vancouver,Canadà). “Temps fugit”. Casa de Cultura, Edifici La nau.Tossa de Mar. “Temps fugit”. Palau Moja. Barcelona.

27


Inauguració de l’exposició. / Inauguración de la exposición. / Inauguration of the exhibition. / 3·02·2018

La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com - www.espaigdart.com Horari / Horario / Hours Dimarts a divendres / Martes a Viernes / Tuesday to Friday Dissabte / Sábado / Saturday

18 / 21 h 12 a 14 / 18 a 21 h

I hores concertades / Y horas concertadas / And concerted hours

Col·laboren / Colaboran / Collaborate

Profile for Susanna Gibert

Víctor Mateo  

The abstraction of Víctor Mateo advocates painting as a language of feelings. It is an expression that emphasizes sensory perception and the...

Víctor Mateo  

The abstraction of Víctor Mateo advocates painting as a language of feelings. It is an expression that emphasizes sensory perception and the...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded