MORENO & SORIA

Page 1

Artists presented by

espaigdart.com


Diuen que fotografiem per recordar, però de vegades la nostra memòria en decadència crea una nova representació. Primer comencem a oblidar el que fa poc que ha passat, a fragmentar la nostra memòria per crear una nova imatge, irreal, inexistent. D’altres cops els canviem, com en un parpelleig, unint-los amb els nostres records, com els que trobem en els nostres somnis. Repassant els nostres esdeveniments fragmentats, recordem ulls, llavis, gestos, mentre que els contorns es desdibuixen. A vegades ens confonem, creant una doble i evocadora visió que es transforma en una imatge nova i alhora desconeguda.

Dicen que fotografiamos para recordar, pero a veces nuestra memoria en decadencia crea una nueva representación. Primero empezamos a olvidar lo que hace poco que ha pasado, a fragmentar su memoria para crear una nueva imagen, irreal, inexistente. Otras veces los cambiamos, como en un parpadeo, uniéndolos con nuestros recuerdos, como los que encontramos en nuestros sueños. Repasando nuestras vivencias, recordamos ojos, labios, gestos, mientras que los contornos se desdibujan. A veces nos confundimos, creando una visión doble y evocadora que se transforma en una imagen nueva y al mismo tiempo desconocida.

They say that we photograph to remember, but sometimes our memory in decadence creates a new representation. First we begin to forget what has recently happened, to fragment his memory to create a new image, unreal, nonexistent. Other times we change them, as in a blink, uniting them with our memories, like those we find in our dreams. Reviewing our experiences, we remember eyes, lips, gestures, while the contours blur. Sometimes we get confused, creating a double and evocative vision that transforms into a new and at the same time unknown image.

2


“ESTATS ALTERATS”

“ESTADOS ALTERADOS” “ALTERED STATES”

3


“ESTATS ALTERATS - I” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, collage, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, collage, montado sobre madera / Manipulation of the image, digital printing, collage, mounted on wood

4


“ESTATS ALTERATS - II” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, collage, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, collage, montado sobre madera / Manipulation of the image, digital printing, collage, mounted on wood

5


“ESTATS ALTERATS - III” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, collage, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, collage, montado sobre madera / Manipulation of the image, digital printing, collage, mounted on wood

6


“ESTATS ALTERATS - IV” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, collage, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, collage, montado sobre madera / Manipulation of the image, digital printing, collage, mounted on wood

7


“ESTATS ALTERATS - V” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, collage, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, collage, montado sobre madera / Manipulation of the image, digital printing, collage, mounted on wood

8


“ESTATS ALTERATS - VI” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, collage, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, collage, montado sobre madera / Manipulation of the image, digital printing, collage, mounted on wood

9


“ESTATS ALTERATS - VII” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, collage, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, collage, montado sobre madera / Manipulation of the image, digital printing, collage, mounted on wood

10


“ESTATS ALTERATS - VIII” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, acrílic, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, acrílico, montado sobre madera / Image manipulation, digital printing, acrylic, mounted on wood

11


“ESTATS ALTERATS - IX” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, acrílic, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, acrílico, montado sobre madera / Image manipulation, digital printing, acrylic, mounted on wood

12


“ESTATS ALTERATS - X” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, acrílic, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, acrílico, montado sobre madera / Image manipulation, digital printing, acrylic, mounted on wood

13


“ESTATS ALTERATS - XI” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, acrílic, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, acrílico, montado sobre madera / Image manipulation, digital printing, acrylic, mounted on wood

14


“ESTATS ALTERATS - XII” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, acrílic, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, acrílico, montado sobre madera / Image manipulation, digital printing, acrylic, mounted on wood

15


16


“HOME PARPELLEIG - I - II - III - IV” 55 x 46 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, muntat sobre fusta / Manipulación de la imagen, impresión digital, montado sobre madera / Manipulation of the image, digital printing, mounted on wood

17


“ESTATS ALTERATS - XIII”

18

“ESTATS ALTERATS - XIV”


“ESTATS ALTERATS - XV”

“ESTATS ALTERATS - XVI” 42 x 29,7 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, muntat sobre paper i acetat / Manipulación de la imagen, impresión digital, montado sobre papel y acetato / Manipulation of the image, digital impressió, mounted on paper and acetate

19


“ESTATS ALTERATS - XVII”

20

“ESTATS ALTERATS - XVIII”


“ESTATS ALTERATS - XIX”

“ESTATS ALTERATS - XX” 42 x 29,7 cm Manipulació de la imatge, impressió digital, muntat sobre paper i acetat / Manipulación de la imagen, impresión digital, montado sobre papel y acetato / Manipulation of the image, digital impressió, mounted on paper and acetate

21


“ABSÈNCIES - I” 75 x 56 cm Manipulació de la imatge, impressió plotter, muntat sobre cartró ploma / Manipulación de la imagen, impresión plotter, montado sobre cartón pluma / Image manipulation, plotter printing, mounted on a foam card

22


“ABSÈNCIES - II” 75 x 56 cm Manipulació de la imatge, impressió plotter, muntat sobre cartró ploma / Manipulación de la imagen, impresión plotter, montado sobre cartón pluma / Image manipulation, plotter printing, mounted on a foam card

23


MORENO & SORIA José Antonio Soria Soria, 1962 Lídia Moreno Barcelona, 1972

Moreno & Soria formen des de 1999 un grup de treball dedicat a la creació artística en diversos àmbits: fotografia, vídeo, instal·lació, il·lustració, llibre d’artista i gravat. José Antonio Soria, fotògraf, il·lustrador i realitzador de vídeo i Lídia Moreno, llicenciada en Belles Arts, especialitzada en fotografia i llibre d’artista. Tots dos amb una trajectòria expositiva pròpia i altres en comú: Galeria Espai G d’Art, Terrassa - Barcelona CCCB, Barcelona Sala Soler i Palet, Terrassa - Barcelona Han participat a diverses fires i mostres: Arts Libris, Barcelona Cologne Book Art-Fair, Colonia (Alemania) Más que Libros, Madrid Libri mai mai visti, Ràvena (Itàlia), entre d’altres Des de 2016 fins a l’actualitat organitzen LA NAU, Terrassa - Barcelona, Mostra del llibre d’artista autoeditat.

Moreno & Soria forman desde 1999 un grupo de trabajo dedicado a la creación artística en diversos ámbitos: fotografía, vídeo, instalación, ilustración, libro de artista y grabado. José Antonio Soria, fotógrafo, ilustrador y realizador de vídeo y Lidia Moreno, licenciada en Bellas Artes, especializada en fotografía y libro de artista. Ambos con una trayectoria expositiva propia y otros en común: Galería Espai G d’ Art, Terrassa - Barcelona CCCB, Barcelona Sala Soler y Palet, Terrassa - Barcelona 24


Han participado en diversas ferias y muestras: Arts Libris, Barcelona Colonia Book Art-Fair, Colonia (Alemania) Más que Libros, Madrid Libri mai mai visti, Rávena (Italia), entre otros Desde 2016 hasta la actualidad organizan LA NAU, Terrassa - Barcelona, Muestra del libro de artista autoeditado. Moreno & Soria form since 1999 a working group dedicated to artistic creation in various fields: photography, video, installation, illustration, artist’s book and engraving. José Antonio Soria, photographer, illustrator and video maker and Lidia Moreno, Bachelor of Fine Arts, specialized in photography and artist’s book. Both with an own exhibition trajectory and others in common: Gallery Espai G d ‘Art, Terrassa - Barcelona (Spain) CCCB, Barcelona (Spain) Sala Soler and Palet, Terrassa - Barcelona (Spain) They have participated in various fairs and exhibitions: Arts Libris, Barcelona (Spain) Cologne Book Art-Fair, Cologne (Germany) More than Books, Madrid (Spain) Libri mai mai visti, Ravenna (Italy), among others From 2016 to the present they organize LA NAU, Terrassa - Barcelona (Spain), Sample of the self-published artist’s book

25


Inauguració de l’exposició. / Inauguración de la exposición. / Inauguration of the exhibition. / 06·09·2018

Artists presented by

T +34 93 780 62 28 +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com www.espaigdart.com