EXPO JAZZ'20

Page 1

Exposiciรณ / Exposiciรณn / Exhibition 2020


La galeria ESPAI G D’ART presenta “Expo·JAZZ’20” una exposició en col·laboració amb el 39è Festival JAZZ Terrassa. Obres inspirades en la música Jazz, en diferents tècniques i disciplines, de quatre artistas: CONRAD ROSET, BENJAMIN TORCAL, LAURA INIESTA i XANO ARMENTER.

La galería ESPAI G D’ART presenta “Expo·JAZZ’20” una exposición en colaboración con el 39 Festival JAZZ Terrassa. Obras inspiradas en la música de Jazz, en diferentes técnicas y disciplinas de cuatro artistas: CONRAD ROSET, BENJAMIN TORCAL, LAURA INIESTA y XANO ARMENTER. The ESPAI G D’ART gallery presents “Expo·JAZZ’20” an exhibition in collaboration with the 39th JAZZ Terrassa Festival. Works inspired by Jazz music, in different techniques and disciplines, by four artists CONRAD ROSET, BENJAMIN TORCAL, LAURA INIESTA i XANO ARMENTER.

2


CONRAD ROSET BENJAMIN TORCAL LAURA INIESTA XANO ARMENTER

3


CONRAD ROSET Terrassa, 1984.

El dibuix es la seva passió i una constant en la seva vida. Actualment treballa en el món del videojoc i el seu darrer projecte “Gris” ha estat guanyador en la darrera edició dels Game Awards 2019, lliurats a Los Angeles. Ha exposat en galeries i museus de destacades ciutats dels EUA i d’Europa. Roset ha manifestat la seva satisfacció pel recent retorn a la seva ciutat natal i poder crear la imatge del 39è Festival de Jazz Terrassa. La il·lustració-imatge del cartell, s’ha editat una obra gràfica-digital limitada de 5 unitats de 100x70cm, numerades i signades per l’artista. El dibujo es su pasión y una constante en su vida. Actualmente trabaja en el mundo del videojuego y su último proyecto “Gris” ha sido ganador en la última edición de los Game-Awards 2019, entregados en Los Ángeles. Ha expuesto en galerías y museos de destacadas ciudades de los EEUU y de Europa. Roset ha manifestado su satisfacción por el reciente regreso a su ciudad natal y poder crear la imagen del 39 Festival de Jazz Terrassa. La ilustración imagen del cartel, se ha editado en obra gráfica-digital limitada de 5 unidades, de 100x70cm. numeradas y firmadas por el artista. Drawing is his passion and a constant in his life. He is currently working in the world of video games and his latest project “Grey” has been the winner in the latest edition of the 2019 Game-Awards, delivered in Los Angeles. He has exhibited in galleries and museums in leading cities in the United States and Europe. Roset has expressed his satisfaction at the recent return to his hometown and to be able to create the image of the 39 Terrassa Jazz Festival. The illustration image of the poster, has been edited in graphic-digital work limited of 5 units, of 100x70cm. numbered and signed by the artist.

4


“CARTELL 39è JAZZ TERRASSA” Obra gràfica. Il·lustració digital. 1/5. Tintes pigmentades, sobre paper verjurat d’alta qualitat. Edició limitada de 5 unitats. Mida del paper: 100 x 70 cm. Numerades i signades per l’artista.

Obra gràfica. Ilustración digital. 1/5 . Tintas pigmentadas, sobre papel verjurado de alta calidad. Edición limitada de 5 unidades. Tamaño de papel: 100 x 70 cm. Numeradas y firmades por el artista. Graphic work. Digital illustration. 1/5. Pigmented inks, on high-quality laid paper. Limited edition of 5 units. Paper size: 100 x 70 cm. Numbered and signed by the artist.

5


“MUSES” 29,7 x 21 cm Dibuix, tècnica mixta sobre paper / Dibujo, técnica mixta sobre papel / Drawing, mixed media on paper

6


7


BENJAMÍN TORCAL Barcelona, 1959.

La seva gestualitat quasi salvatge, imprimeix un caràcter ordenadament caòtic i voluntàriament eclèctic on apreciem la pinzellada expressionista i l’ús del color que ens recorda al del Renaixement. Paisatges abstractes on habiten les seves figures esbossades que, algunes més que d’altres, aconsegueixen treure a flotació algun dels seus trets i que tenen molt d’escultòric i clàssic. De seguida porten a la memòria personatges sacres com els que feia Rafael o Miquel Àngel.

Su gestualidad casi salvaje, imprime un carácter ordenadamente caótico y voluntariamente ecléctico donde apreciamos la pincelada expresionista y el uso del color que nos recuerda al del Renacimiento. Paisajes abstractos donde habitan sus figuras abocetada que, algunas más que otras, consiguen sacar a flote alguno de sus rasgos y que tienen mucho escultórico y clásico. Enseguida llevan a la memoria personajes sacros como los que hacía Rafael o Miguel Ángel. His almost wild gesture, prints an orderly chaotic and voluntarily eclectic character where we appreciate expressionist brushstrokes and the use of color that reminds us renaissance. Abstract landscapes where their sketched figures inhabit that, some more than others, they manage to bring out some of their traits and they have a lot of sculptural and classic. They immediately bring sacred characters like those used by Raphael or Michelangelo to mind.

“SYNCOPATE” 169 x 114 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

8


9


“TUMBAO” 169 x 114 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

10


11


“BRASS” 130 x 97 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

12


“RIFF” 130 x 97 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

13


14

“INTO THE GROOVE SERIES I”

“INTO THE GROOVE SERIES II”

46 x 55 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

55 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas


“INTO THE GROOVE SERIES III”

“INTO THE GROOVE SERIES IV”

46 x 55 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

55 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

15


LAURA INIESTA Barcelona, 1955.

El camí que l’ha portat a desenvolupar aquesta personal visió expressionista ha estat a través d’un llarg i meditat estudi sobre la matèria, el color, el gest, la taca i l’espai, o el que és el mateix, els fonaments de l’expressionisme abstracte o informalisme, depenent d’on ens situem geogràficament i que, en el seu cas, es troba en els dos continents. El fet d’haver treballat durant una dècada a Colòmbia i Equador, cap als anys 80, li ha permès conèixer una altra manera d’observar la llum, el color, la forma i sobretot conèixer unes tradicions mil·lenàries molt diferents a la cultura mediterrània, fusionant totes dues, tal com es pot apreciar en la seva obra. Però encara aniria més lluny, ja que també s’observa l’existència d’elements relacionats amb l’estètica oriental com la cal·ligrafia i certs signes gestuals.

El camino que le ha llevado a desarrollar esta personal visión expresionista ha sido a través de un largo y meditado estudio sobre la materia, el color, el gesto, la mancha y el espacio, o lo que es lo mismo, los fundamentos del expresionismo abstracto o informalismo, dependiendo de dónde nos situamos geográficamente y que, en su caso, se encuentra en los dos continentes. El hecho de haber trabajado durante una década en Colombia y Ecuador, hacia los años 80, le ha permitido conocer otra manera de observar la luz, el color, la forma y sobre todo conocer unas tradiciones milenarias a través de los siglos muy diferentes a la cultura mediterránea, fusionando ambas, tal como se puede apreciar en su obra. Pero aún iría más lejos, ya que también se observa la existencia de elementos relacionados con la estética oriental -como la caligrafía y ciertos signos gestuales-. The path that has led him to develop this personal expressionist vision has been through a long and thoughtful study of matter, color, gesture, stain and space, or what is the same, the foundamentals of abstract expressionism or informalism, depending on where we are geographically located and which, if necessary, is located on the two continents. The fact that he worked for a decade in Colombia and Ecuador, towards the 80s, has allowed him to know another way of observing the light, color, form and above all to know ancient traditions through the centuries very different from Mediterranean culture, merging both, as can be seen in his work. But it would go even further, as we also see the existence of elements related to oriental aesthetics -such as calligraphy and certain gestural signs-.

16


“RED” 46 x 55 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

17


18

“HANDS AND MUSIC”

“INTIM”

46 x 55 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

55 x 46 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper


“CATALAN JAZZ”

“GYPSY JAZZ”

55 x 46 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

55 x 46 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

19


“THE MUSICAN” 55 x 46 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

20


“SWING” 55 x 46 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

21


XANO ARMENTER Las Palmas de Gran Canaria, 1956.

No hi ha una divisió entre l’abstracció i la figuració en l’obra de Xano Armenter. Es tracta d’una continuïtat natural, gairebé inevitable, mitjançant la qual es van revelant les correspondències formals entre temàtiques aparentment allunyades. L’obra més abstracta, gairebé limitada als punts o taques de color, es reconeix també en les pintures que representen conjunts de persones, multituds de caps; també trobem correspondència entre l’obra de volums cúbics indeterminats i les façanes, a través de les quals podem entrar a mirar sota les parets per descobrir les escenes quotidianes de personatges anònims que habiten blocs de pisos. Clarament influïts pel còmic i la il·lustració, així com també pel grafitti, aquests universos urbans exploren la intimitat de l’individu en contraposició amb la multitud. No hay una división entre la abstracción y la figuración en la obra de Xano Armenter. Se trata de una continuidad natural, casi inevitable, mediante la que se van revelando las correspondencias formales entre temáticas aparentemente alejadas. La obra más abstracta, casi limitada a los puntos o manchas de color, se reconoce también en las pinturas que representan conjuntos de personas, multitudes de cabezas; también encontramos correspondencia entre la obra de volúmenes cúbicos indeterminados y las fachadas, a través de las cuales podemos entrar a mirar bajo las paredes para descubrir las escenas cotidianas de personajes anónimos que habitan bloques de pisos. Claramente influidos por el cómic y la ilustración, así como también por el grafitti, estos universos urbanos exploran la intimidad del individuo en contraposición con la multitud. There is no division between abstraction and figuration in Xano Armenter’s work. This is a natural continuity, almost inevitable, by which formal correspondences between seemingly distant themes are revealed. The most abstract work, almost limited to dots or spots of color, is also recognized in paintings depicting sets of people, crowds of heads; we also find correspondence between the work of indeterminate cubic volumes and the facades, through which we can enter to look under the walls to discover the everyday scenes of anonymous characters who inhabit blocks of flats. Clearly influenced by comics and illustration, as well as graffiti, these urban universes explore the intimacy of the individual as opposed to the crowd.

22


“SENDA 2” 38 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

23


“CAMP” 38 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

24


“SENDA 1” 38 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

25


“ELS MARGES” 38 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

26


“DERIVA” 46 x 38 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

27


“LES PEDRES” 46 x 38 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

28


“MOLTA GENT” 38 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

29


La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com www.espaigdart.com · issuu/espaigdart 8 Horari / Horario / Hours Dimecres a Divendres / Miercoles a Viernes / Wednesday to Friday Dissabte / Sábado / Saturday

18.30 / 20.45 h 18 a 21 h

I hores concertades / Y horas concertadas / And concerted hours

Col·laboren / Colaboran / Collaborate

30


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.