__MAIN_TEXT__

Page 1

Exposició / Exposición / Exhibition 7 - 03 / 5 - 04 · 2018


La galería ESPAI G D’ART presenta “Expo JAZZ’18”, una exposició en col·laboració amb el 37è Festival JAZZ Terrassa, amb dibuixos i pintures de quatre artistes, inspirats en la música del Jazz: CARME ALIAGA, BENJAMÍN TORCAL, POL SERRA i RUIPEREZ. La galería ESPAI G D’ART presenta “Expo JAZZ’18”, una exposición en colaboración con el 37º Festival JAZZ Terrassa, con dibujos y pinturas de cuatro artistas, inspirados en la música del Jazz: CARME ALIAGA, BENJAMÍN TORCAL, POL SERRA y RUIPEREZ. The ESPAI G D’ART gallery presents “Expo JAZZ’18”, an exhibition in collaboration with the 37th JAZZ Terrassa Festival, with drawings and paintings by four artists, inspired by Jazz music: CARME ALIAGA, BENJAMÍN TORCAL, POL SERRA and RUIPEREZ.

2


CARME ALIAGA RUIPEREZ BENJAMÍN TORCAL POL SERRA

3


CARME ALIAGA Terrassa, 1971.

En aquesta darrera serie estic aprofundint en les possibilitats del collage. La utilització d’aquest em conecta a dues qualitats que són antitètiques: la seva fragilitat que és aparent i real i la seva capacitat de preservar, d’eternitzar l’intangible. És un procés de treball de construcción-destrucció, de manipulació matèrica per plasmar estrats pigmentats, sediments empeltats de colors, textures esquinçades, documents… amb la voluntat de que temps i memòria es fonguin i desapareixin.

En esta última serie estoy profundizando en las posibilidades del collage. La utilización de éste me conecta a dos cualidades que son antitéticas: su fragilidad que es aparente y real y su capacidad de preservar, de eternizar el intangible. Es un proceso de trabajo de construcción-destrucción, de manipulación matérica para plasmar estratos pigmentados, sedimentos injertados de colores, texturas rasgadas, documentos ... con la voluntad de que tiempo y memoria se fundan y desaparezcan. In this last series I am going deeply into the possibilities of collage. The use of this connects me to two qualities that are antithetical: their fragility that is apparent and real and their ability to preserve, to immortalize the intangible. It is a process of construction-destruction work, of material manipulation to capture pigmented strata, grafted grains of colors, torn textures, documents ... with the wish that time and memory melt and disappear.

4


“DIZZY GILLESPIE” 30 x 30 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper

5


“ALMSTEN” / “MILES DAVIS QUARTET” / “ATLANTIC” / “MILES DAVID” / “JAZZ III” / “DIZZY GILLESPIE” 30 x 30 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper

6


“JAZZ I” / “JAZZ II” / “FOUR FRESHMEN” / “JAZZ IV” / “DIZZY GILLESPIE” / “GODMAN SEXTET” 30 x 30 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper

7


RUIPEREZ Barcelona, 1966.

Ruiperez és un gran amant del jazz i quan realitza la seva pintura sempre l’acompanyen en el seu estudi diverses composicions d’aquesta música tan representativa dels sentiments d’una humanitat que maldava per a superar els problemes econòmics, socials i racials als que es trobava injustament sotmesa. No m’estranya gens que així sigui, ja que en tota l’obra d’aquest pintor trobo un ferm i constant desig de justícia col·lectiva, de convenciment de que si l’estètica es troba mancada d’ètica mai no pot mantenir-se, com afirmà un professor universitari en uns moments convulsos.

Ruiperez es un gran amante del jazz y cuando realiza su pintura siempre lo acompañan en su estudio varias composiciones de esta música tan representativa de los sentimientos de una humanidad que se esforzaba para superar los problemas económicos, sociales y raciales en que se encontraba injustamente sometida. No me extraña que así sea, ya que en toda la obra de este pintor encuentro un firme y constante deseo de justicia colectiva, de convencimiento de que si la estética se encuentra falta de ética nunca puede mantenerse, como afirmó un profesor universitario en unos momentos convulsos. Ruiperez is a great lover of jazz and, when performing his painting, he is accompanied by several compositions of this music that are so representative of the feelings of a humanity that was damaging to overcome the economic, social and racial problems to which he was unjustly subjected. I am not surprised that this is so, because in all this painter’s work I find a firm and constant desire for collective justice, convinced that if the aesthetic is unethical it can never be maintained, as a university professor affirmed in a few moments convulsive.

8


“TROMPETISTA CUBÀ” 188 x125 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

9


“BANDA EN UNION SQUARE” 70 x 70 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

10


“NOTAS ÍNTIMAS” 76 x 60 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

11


“GUITARRISTA II” 76 x 60 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

12


“NOCHE DE BLUES” 76 x 60 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

13


14

“GUITARRISTA”

“TAM-TAM”

46 x27 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

55 x33 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas


“SAXOFONISTA” 90 x50 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

15


BENJAMÍN TORCAL Barcelona, 1959.

La seva gestualitat quasi salvatge imprimeix un caràcter ordenadament caòtic i voluntàriament eclèctic on apreciem la pinzellada expressionista i l’ús del color que ens recorda al del Renaixement. Paisatges abstractes on habiten les seves figures abocetades que, algunes més que d’altres, aconsegueixen treure a flotació algun dels seus trets i que tenen molt d’escultòric i clàssic. De seguida porten a la memòria personatges sacres com els que feia Rafael o Miquel Àngel.

Su gestualidad casi salvaje, imprime un carácter ordenadamente caótico y voluntariamente ecléctico donde apreciamos la pincelada expresionista y el uso del color que nos recuerda al del Renacimiento. Paisajes abstractos donde habitan sus figuras abocetada que, algunas más que otras, consiguen sacar a flote alguno de sus rasgos y que tienen mucho de escultórico y clásico. Enseguida llevan a la memoria personajes sacros como los que hacía Rafael o Miguel Ángel. His almost wild gestures imprint an orderly chaotic and voluntarily eclectic character where we appreciate the expressionist brushstroke and the use of color that reminds us of the Renaissance. Abstract landscapes where their sketched figures inhabit that, some more than others, manage to flotation some of their features and they have a lot of sculptures and classics. Immediately they take to the memory sacred personages like those that made Rafael or Miquel Àngel.

16


“THE BIRD (Charlie Parker)” 100 x 100 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

17


“TIME AFTER TIME (Chet Baker)” 100 x 81 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

18


“FROM WHITHIN (Michel Camilo)” 100 x 81 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

19


20

“KIND OF BLUE (Miles Davis)”

“DON’T KNOW WHY (Norah Jones)”

55 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

55 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas


“PANAMERICANA (Paquito de Rivera)”

“ AUTUMN LEAVES (Miles Davis)”

55 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

55 x 46 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed media on canvas

21


POL SERRA Terrassa, 1980.

He escollit els músics de carrer perquè, per mi, reflecteixen l’ànima del jazz. De l’oportunitat que van escollir molts valents per fugir d’unes condicions molt dures. Dels viatges i vivències que van anar incorporant a un estil marcat pels seus orígens però obert a qualsevol ritme. I de com van obrir un camí que tants van utilitzar per mostrar altres maneres de fer i viure. Junt amb els músics de carrer he representat alguns dels artistes que més estona m’han acompanyat al treballar. Ja que d’alguna manera ells han participat en la il·lustració, dibuix o quadre que estigués realitzant en aquells moments.

He escogido los músicos callejeros porque, para mí, reflejan el alma del jazz. De la oportunidad que escogieron muchos valientes para huir de unas condiciones muy duras. De los viajes y vivencias que fueron incorporando a un estilo marcado por sus orígenes pero abierto a cualquier ritmo. Y de cómo abrieron un camino que tantos utilizaron para mostrar otras maneras de hacer y vivir. Junto a los músicos callejeros he representado algunos de los artistas que más tiempo me han acompañado al trabajar. Ya que de alguna manera ellos han participado en la ilustración, dibujo o cuadro que estuviera realizando en aquellos momentos. I have chosen street musicians because, for me, they reflect the soul of jazz. From the opportunity they chose many brave to escape from very harsh conditions. Of the trips and experiences that were incorporated into a style marked by its origins but open to any rhythm. And how they opened a way that many used to show other ways of making and living. Together with the street musicians, I have represented some of the artists that have spent most time working with me. Since in some way they have participated in the illustration, drawing or painting that was being performed at that time.

22


“CONTRABAIX” 110 x55 cm Tècnica acrílic sobre tela / Técnica acrílico sobre ltela / Acrylic technique on canvas

23


24

“ELLA FITZGERALD”

“MAXINE SULLIVAN”

“NINA SIMONE”

45 x33 cm Tècnica: aquarel·la i tinta xina / Técnica: acuarela y tinta china / Technique: watercolor and ink

45 x33 cm Tècnica: aquarel·la i tinta xina / Técnica: acuarela y tinta china / Technique: watercolor and ink

45 x33 cm Tècnica: aquarel·la i tinta xina / Técnica: acuarela y tinta china / Technique: watercolor and ink


“ORLEANS” 70 x 70 cm Tècnica acrílic sobre fusta / Técnica acrílico sobre madera / Acrylic technique on wood

25


Inauguració de l’exposició amb l’actuació de jazz. / Inauguración de la exposición con la actuación de jazz. / Opening of the exhibition with performances by jazz. / 10 · 03 · 2018

La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com - www.espaigdart.com Horari / Horario / Hours Dimarts a divendres / Martes a Viernes / Tuesday to Friday Dissabte / Sábado / Saturday

18 / 21 h 12 a 14 / 18 a 21 h

I hores concertades / Y horas concertadas / And concerted hours

Col·laboren / Colaboran / Collaborate

Profile for Susanna Gibert

Expo jazz·18  

La galería ESPAI G D’ART presenta “Expo JAZZ’18”, una exposició en col·laboració amb el 37è Festival JAZZ Terrassa, amb dibuixos i pintures...

Expo jazz·18  

La galería ESPAI G D’ART presenta “Expo JAZZ’18”, una exposició en col·laboració amb el 37è Festival JAZZ Terrassa, amb dibuixos i pintures...

Advertisement