Page 1

Exposició / Exposición / Exhibition 14·12·2019 / 18·1·2020


En aquesta mostra col·lectiva ESPAI G D’ART reuneix més d’una seixantena d’obres de quinze artistes de diverses generacions. Una selecció dels darrers treballs de diferents artistes que habitualment exposen a la nostra Galeria. D’aquesta manera, a més d’evindenciar la línia de la galeria, es pot entendre les diferents maneres d’expressió de cada artista, així com participar del diàleg que sorgeix entre les obres.

En esta muestra colectiva ESPAI G D’ART reúne más de sesenta obras de quince artistas de varias generaciones. Una selección de los últimos trabajos de diferentes artistas que habitualmente exponen en nuestra Galería De este modo, además de evindenciar la línea de la galería, se puede entender las diferentes maneras de expresión de cada artista, así como participar del diálogo que surge entre las obras. In this collective show ESPAI G D’ART brings together more than sixty works by fifteen artists from several generations. A selection of the latest works by different artists who usually exhibit in our Gallery. With this exhibition, in addition to exposing the gallery line, it facilitates the ability to understand the different ways of expression of each artist, as well as participate in the dialogue that emerges between the works.

2


3


CARME ALIAGA Terrassa, 1971 “El meu treball pictòric s’emmarca dins la recerca d’un llenguatge que explora la poètica del pas del temps i els procesos de la memòria. Missatges i cal·ligrafies, ciutats primigènies… perdudes enmig d’un inabastable oceà de temps ens parlen de la naturalesa canviant de la memòria, d’allò que ha perdut la significació original i ens ofereixen una visió escapçada de l’home i la cultura. En aquesta darrera sèrie estic aprofundint en les possibilitats del collage. La utilització d’aquest em conecta a dues qualitats que són antitètiques: la seva fragilitat que és aparent i real i la seva capacitat de preservar, d’eternitzar l’intangible. També els formats irregulars que superen els límits del quadre reforcen la idea de com a vegades la memòria es reconstrueix a partir de fragments i de com intentem omplir els buits amb retalls de la nostra invenció. És un procés de treball de construcció-destrucció, de manipulació matèrica per plasmar estrats pigmentats, sediments empeltats de colors, textures esquinçades, documents… amb la voluntat de que temps i memòria es fonguin i desapareixin”.

“Mi trabajo pictórico se enmarca dentro de la búsqueda de un lenguaje que explora la poética del paso del tiempo y los procesos de la memoria. Mensajes y caligrafías, ciudades primigenias ... perdidas en medio de un inalcanzable océano de tiempo nos hablan de la naturaleza cambiante de la memoria, de lo que ha perdido la significación original y nos ofrecen una visión descabezada del hombre y la cultura . En esta última serie estoy profundizando en las posibilidades del collage. La utilización de éste me conecta a dos cualidades que son antitéticas: su fragilidad que es aparente y real y su capacidad de preservar, de eternizar el intangible. También los formatos irregulares que superan los límites del cuadro refuerzan la idea de como a veces la memoria se reconstruye a partir de fragmentos y de cómo intentamos llenar los huecos con recortes de nuestra invención. Es un proceso de trabajo de construcción-destrucción, de manipulación matérica para plasmar estratos pigmentados, sedimentos injertados de colores, texturas rasgadas, documentos ... con la voluntad de que tiempo y memoria se fundan y desaparezcan”. Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

4


5


ÀNGEL CAMINO Valoria la Buena (Valladolid), 1953. Viu i treballa a Sant Martí Sarroca. El discurs de l’artista mostra realitats inaccessibles. No es basa en la persuasió sinó en la complicitat. I s’emmiralla en una vivència mística: la domesticació del caos. Tanmateix, allò que cercava no coincideix amb el que trobarà. L’atzar, el revers de la seqüència de causes i efectes, és part constitutiva de l’ordre aparent. Escultor infatigable, perseguidor de somnis, poeta visionari, imagina i acompleix designis d’il·lusió apassionada. I s’atansa de nou al foc sagrat que escalfa enmig de l’algidesa del cosmos. Intueix un altre cop que l’afany d’esbrinar el sentit de l’existència toparà amb una inescrutable obscuritat. Això no obstant, el domini magistral de les tècniques, la investigació metòdica, la tristesa i el goig dels acabaments, el procés sencer l’ajuda a il·luminar tenebres.

El discurso del artista muestra realidades inaccesibles. No se basa en la persuasión sino en la complicidad. Y se refleja en una vivencia mística: la domesticación del caos. Sin embargo, lo que buscaba no coincide con lo que encontrará. El azar, el reverso de la secuencia de causas y efectos, es parte constitutiva del orden aparente. Escultor infatigable, perseguidor de sueños, poeta visionario, imagina y cumple designios de ilusión apasionada. Y se acerca de nuevo al fuego sagrado que calienta en medio de la algidez del cosmos. Intuye de nuevo que el afán de averiguar el sentido de la existencia topará con una inescrutable oscuridad. Sin embargo, el dominio magistral de las técnicas, la investigación metódica, la tristeza y la alegría de los acabados, el proceso entero le ayuda a iluminar tinieblas.

Gravat xilogràfic únic. / Grabado xilográfico único. / Unique xylographic engraving.

Ferro fos. Fosa. / Hierro fundido. Fundición. / Molten iron. Foundry.

6


7


MÒNICA CASTANYS Barcelona, 1973 “M’apassiona la figura femenina i el seu context. M’obsessiona mirar i extreure dels moments la seva justa essència, buscant la bellesa d’aquests instants senzills. M’inspiro en escenes quotidianes. Sempre he pensat que el procés és important perquè d’una manera o altra forma part del resultat final. Els contrastos i la llum són la base de la meva pintura. Treballo amb oli sobre fusta perquè aquesta base em permet explorar diferents tècniques al llarg del procés creatiu... durant aquest camí és on em sento més còmoda”. “Me apasiona la figura femenina y su contexto. Me obsesiona mirar y extraer de los momentos su justa esencia, buscando la belleza de estos instantes sencillos. Me inspiro en escenas cotidianas. Siempre he pensado que el proceso es importante porque de una u otra forma parte del resultado final. Los contrastes y la luz son la base de mi pintura. Trabajo con óleo sobre madera porque esta base me permite explorar diferentes técnicas a lo largo del proceso creativo... durante este camino es donde me siento más cómoda”.

Oli sobre fusta / Óleo sobre tabla / Oil on wood

8


9


ANNA COMELLAS Manresa, 1961 La seva obra, apareix a partir de la gran coherència del seu procés de treball. Em refereixo a l’ús de la mixtura de mitjans en tota la seva obra: les fustes trobades a l’atzar estellades i tosques al costat d’imatges manipulades per ordinador. Les tècniques convencionals com la pintura acrílica, la xilografia o el gravat dialoguen amb l’alta experimentació, amb la imatge digital sobre planxa de metacrilat o sobre paper artesanal japonès (kozo). Els materials lleugers s’alternen amb els més pesats com el plom. La implicació del color que és la matèria primera de la pintura. La utilització de capes, sigui per acumulació de pigments o per superposició de sediments creen la sensació que l’obra mostra però també amaga.

Su obra, aparece a partir de la gran coherencia de su proceso de trabajo. Me refiero al uso de la mixtura de medios en toda su obra: las maderas encontradas al azar astilladas y toscas junto a imágenes manipuladas por ordenador. Las técnicas convencionales como la pintura acrílica, la xilografía o el grabado dialogan con la alta experimentación, con la imagen digital en placa de metacrilato o sobre papel artesanal japonés (kozo). Los materiales ligeros alternan con los más pesados ​​como el plomo. La implicación del color que es la materia prima de la pintura. La utilización de capas, sea por acumulación de pigmentos o por superposición de sedimentos crean la sensación de que la obra muestra pero también esconde.

Acrílic, gravat, imatge digital sobre Kozo. / Acrílico, grabado, imagen digital sobre Kozo. / Acrylic, engraving, digital print on Kozo papier.

10


11


LLUÍS ESTOPIÑAN Mollet del Vallès, 1958 “En una ecologia “post-fotogràfica” de les imatges, no produïnt noves fotografies sinó recontextualitzant-ne d’existents, dotant-les de nou significat, hi revelo en emulsió líquida una imatge pel darrere, procedent de plaques o negatius antics, de persones anònimes, com si girant la fotografia poguéssim veure les persones de cara (un gest que serà impossible). O en actitud meditativa, suggerint la inaccessibilitat i inabastabilitat dels records”. Li interessa el procés com a part del discurs en cada projecte; es proposa que hi tingui un sentit i que en resulti alguna cosa palpable, no virtual, i que combini reflexió i emoció. Les qüestions que han motivat el seu treball fan referència a la vida com a espai temporal de possibilitats (en sèries com ara Interval Temporal, Cronos vs. Cromos, Periple perible, Intemporal o Lapsus) o la percepció de la realitat (Doxa, Red Doxa).

“En una ecología “post-fotográfica” de las imágenes, no produciendo nuevas fotografías sino recontextualizar su existentes, dotándolas de nuevo significado, revelo en emulsión líquida una imagen por detrás, procedente de placas o negativos antiguos, de personas anónimas, como si girando la fotografía pudiéramos ver las personas de cara (un gesto que será imposible). O en actitud meditativa, sugiriendo la inaccesibilidad y inabarcabilidad de los recuerdos”. Le interesa el proceso como parte del discurso en cada proyecto; se propone que tenga un sentido y que resulte algo palpable, no virtual, y que combine reflexión y emoción. Las cuestiones que han motivado su trabajo hacen referencia a la vida como espacio temporal de posibilidades (en series como Intervalo Temporal, Cronos vs. Cromos, Periplo perecedero, Intemporal o Lapsus) o la percepción de la realidad (Doxa, Red Doxa).

Emulsió líquida sobre revers de foto antiga i collage, sobre fusta. / Emulsión líquida sobre reverso de foto antigua y collage, sobre madera. / Liquid emulsion on old photo reverse and collage, on wood.

12


13


MERCÈ HUMEDAS Lleida, 1960 “La importància que té per a mi el dibuix fa que, en alguns dels meus quadres, deixi les línies en carbó de l’esquema inicial d’encaix i no quedin relegades pel color; això li dona certa frescor i espontaneïtat a l’obra. La meva preocupació per la composició i el dibuix ben equilibrat ha estat una constant en el meu treball. Els meus quadres busquen una harmonia, tant de composició com de cromatisme i sense massa estridències de color”.

“La importancia que tiene para mí el dibujo hace que, en algunos de mis cuadros, deje las líneas en carbón del esquema inicial de encaje y no queden relegadas por el color; esto le da una cierta frescura y espontaneidad a la obra. Mi preocupación por la composición y el dibujo bien equilibrado ha sido una constante en mi trabajo. Mis pinturas buscan una armonía, tanto de composición como de cromatismo y sin demasiadas estridencias de color “.

Oli sobre tela / Oleo sobre tela / Oil on canvas

14


15


LAURA INIESTA Barcelona, 1955 El camí que l’ha portat a desenvolupar aquesta personal visió expressionista, ha estat a través d’un llarg i meditat estudi sobre la matèria, el color, el gest, la taca i l’espai, o el que és el mateix, els fonaments de l’expressionisme abstracte o informalisme, depenent d’on ens situem geogràficament, i que en el seu cas es troba en els dos continents. El fet d’haver treballat durant una dècada a Colòmbia i Equador, cap als anys 80, li ha permès conèixer una altra manera d’observar la llum, el color, la forma i sobretot conèixer unes tradicions mil·lenàries molt diferents a la cultura mediterrània, fusionant totes dues, tal com es pot apreciar en la seva obra. Però encara aniria més lluny, ja que també s’observa l’existència d’elements relacionats amb l’estètica oriental -com la cal·ligrafia i certs signes gestuals-, encara que ella ho atribueix a l’atzar, sense haver cap idea preconcebuda. En realitat això no és del tot cert, ja que sempre ha sentit una gran admiració i respecte per la filosofia zen i per l’art japonès i xinès.

El camino que la ha llevado a desarrollar esta personal visión expresionista, ha sido a través de un largo y meditado estudio sobre la materia, el color, el gesto, la mancha y el espacio, o lo que es lo mismo, los fundamentos del expresionismo abstracto o informalismo, dependiendo de donde nos situemos geográficamente, y que en su caso se encuentra en ambos continentes. El hecho de haber trabajado durante una década en Colombia y Ecuador, hacia los años 80, le ha permitido conocer otra manera de observar la luz, el color, la forma y sobretodo conocer unas tradiciones milenarias muy diferentes a la cultura mediterránea, fusionando ambas, tal como se puede apreciar en su obra. Pero aún iría más lejos, ya que también se observa la existencia de elementos relacionados con la estética oriental –como la caligrafía y ciertos signos gestuales-, aunque ella lo atribuye al azar, sin que haya ninguna idea preconcebida. En realidad eso no es del todo cierto, ya que siempre ha sentido una gran admiración y respeto por la filosofía zen y por el arte japonés y chino.

Tècnica mixta sobre tela i paper / Técnica mixta sobre lienzo y papel / Mixed media on canvas and paper

16


17


MIQUEL LLIGADES Sitges, 1957 “Un recorregut aleatori i alhora gens lineal em cal fer per tal de veure’m amb certa perspectiva. Em reconec en el fet de tallar, ratllar, tacar, foradar, engantxar, plegar, doblegar, arrugar, estripar… component, destruint i recostruint... fer, desfer, refer… sense un objectiu massa definit, sempre, però, a partir d’un impuls subjectiu i gens fàcil de ser raonat amb la paraula. Teixint i desteixint a les palpentes”.

“Un recorrido aleatorio y a la vez nada lineal necesito hacer para verme con cierta perspectiva. Me reconozco en el hecho de cortar, rayar, manchar, agujerear, pegar, plegar, doblar, arrugar, romper... componiendo, destruyendo y recostruyendo... hacer, deshacer, rehacer... sin un objetivo demasiado definido, siempre, sin embargo, a partir de un impulso subjetivo y nada fácil de ser razonado con la palabra. Tejiendo y destejiendo a tientas”.

Acrílics sobre paper. / Acrílicos sobre papel. / Acrylics on paper.

Peces tallades a mà amb plata i signades. Peça única. / Piezas cortadas a mano con plata y firmadas. Pieza única. / Hand-carved pieces of silver and signed. Unique piece.

18


19


M. MARZO-MART Manresa, 1944

Manel Marzo-Mart s’imposa com una figura important dins l’art del nostre país, dins de la línia dels grans moderns clàssics. Gravador, pintor i escultor, ell ha forjat al llarg de cinc dècades una obra forta i singular, reconeguda a primera vista. Nombroses publicacions ho confirmen. Controlant el volum i l’espai, les seves escultures guarden la mateixa força evocativa en petit format o en monumentals escultures de gran format. El seu vocabulari formal tendeix a la simplicitat. Equilibri i tensió en les seves composicions, on tot sembla miraculosament disposat correctament. La seva explosiva creativitat va traçant un ample solc constant, que distingeix la seva incansable recerca. Manel Marzo-Mart se impone como una figura importante dentro del arte de nuestro país, dentro de la línea de los grandes modernos clásicos. Grabador, pintor y escultor, él ha forjado a lo largo de cinco décadas una obra fuerte y singular, reconocida a primera vista. Numerosas publicaciones lo confirman. Controlando el volumen y el espacio, sus esculturas guardan la misma fuerza evocativa a pequeña escala o monumentales esculturas de gran formato. Su vocabulario formal tiende a la simplicidad. Equilibrio y tensión en sus composiciones, donde todo parece milagrosamente dispuesto correctamente. Su explosiva creatividad va trazando una ancho surco constante, que distingue su incansable búsqueda.

Acrílics sobre paper. / Acrílicos sobre papel. / Acrylics on paper.

Acrílics sobre tela. / Acrílicos sobre lienzo. / Acrylics on canvas.

20


21


MORENO&SORIA Barcelona, 1955 MORENO & SORIA formen des de 1999 un grup de treball dedicat a la creació artística en diversos àmbits: fotografia, vídeo, instal·lació, il·lustració, llibre d’artista i gravat. José Antonio Soria, fotògraf, il·lustrador i realitzador de vídeo i Lídia Moreno, llicenciada en Belles Arts, especialitzada en fotografia i llibre d’artista. Tots dos amb una trajectòria expositiva pròpia i altres en comú: a Galeria Espai G d’Art (Terrassa), CCCB (Barcelona), Sala Soler i Palet (Terrassa). Han participat a diverses fires i mostres: Arts Libris (Barcelona), Cologne Book Art-Fair (Colonia), Más que Libros (Madrid), Libri mai mai visti (Ravenna), entre d’altres. Des de 2016 fins a l’actualitat organitzen LA NAU, Mostra del llibre d’artista autoeditat.

MORENO & SORIA forman desde 1999 un grupo de trabajo dedicado a la creación artística en diversos ámbitos: fotografía, vídeo, instalación, ilustración, libro de artista y grabado. José Antonio Soria, fotógrafo, ilustrador y realizador de vídeo y Lidia Moreno, licenciada en Bellas Artes, especializada en fotografía y libro de artista. Ambos con una trayectoria expositiva propia y otras en común: a Galería Espai G d’Art (Terrassa), CCCB (Barcelona), Sala Soler y Palet (Terrassa). Han participado en diversas ferias y muestras: Arts Libris (Barcelona), Colonia Book Art-Fair (Colonia), Más que Libros (Madrid), Libri nunca más vistas (Ravenna), entre otros. Desde 2016 hasta la actualidad organizan LA NAU, Muestra del libro de artista autoeditado.

Zhen Xian Bao, caixa xina. Impressió digital en paper japonès sobre fusta. / Zhen Xian Bao, caja china. Impresión digital en papel japonés sobre madera. / Zhen Xian Bao, Chinese box. Digital printing on Japanese paper on wood.

22


23


RAMON MOSCARDÓ Barcelona, 1953 Pintor i dibuixant, les seves composicions posseeixen un major sentit compositiu i colors més agressius. Representa temàtiques tant d’exteriors com d’interiors, figures dins d’espais domèstics, natures mortes i temes de taller. En el transcurs de les últimes dècades matisa els colors per mitjà d’una mescla de pigments primaris i complementaris, deforma els contorns i fusiona amb gracilitat color i sentiment sota una clara influència de Pierre Bonnard i dels pintors nabís com a forma subjectiva d’expressar les emocions i reflex del seu món interior.

Pintor y dibujante, sus composiciones poseen un mayor sentido compositivo y colores más agresivos. Representa temáticas tanto de exteriores como de interiores, figuras dentro de espacios domésticos, naturalezas muertas y temas de taller. En el transcurso de las últimas décadas matiza los colores por medio de una mezcla de pigmentos primarios y complementarios, deforma los contornos y fusiona con gracilidad color y sentimiento bajo una clara influencia de Pierre Bonnard y los pintores nabis como forma subjetiva de expresar las emociones y reflejo de su mundo interior.

Oli sobre tela. / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas.

24


25


KEIKO OGAWA Tòquio, Japó 1974, Resideix a Barcelona 2005 “Fa un parell d’anys vaig realitzar una exposició “Temps aturat” que em va definir com a pintora de la intimitat. Reconec que va ser un pas important per mi. Des de llavors vaig intentar mantindre’m amb aquest concepte. Però desprès de desconnectar uns mesos, vaig arribar a la conclusió que necessitava desfer-me d’aquesta etiqueta. Durant el procés de creació de l’exposició “Trama i Ordit” he anat entreteixint nous temes amb diferents plantejaments. He trencat alguns dels meus tabús i he pogut experimentar més lliurement”.

“Hace un par de años realicé una exposición “Temps aturat (Tiempo detenido)” que me definió como pintora de la intimidad. Reconozco que fue un paso importante para mí. Desde entonces intenté mantenerme en este concepto. Pero después de desconectar unos meses, llegué a la conclusión de que necesitaba deshacerme de esta etiqueta. Durante el proceso de creación de la exposición “Trama y Urdimbre”, he ido entretejiendo nuevos temas con diferentes planteamientos. He roto algunos de mis tabúes y he podido experimentar más libremente”.

Oli sobre tela. / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas.

26


27


ROSER OTER El Vendrell, 1967 En l’ús dels materials emprats per l’artista, hi ha un predomini clar de les textures naturals. La porcellana, en particular, es presenta amb dues característiques: contundència i fragilitat; amb craquejats i imperfeccions, amb equilibris aparentment inestables que donen força al missatge que es vol transmetre: la netedat i la puresa de la porcellana blanca, com a potent metàfora, en peces molt sensorials. En treballs precedents, l’artista emprava ocasionalment ocres i blaus cendres. Ara la seva obra ha evolucionat i es despulla de color i ornament, es fa més directe i simple, mentre utilitza el color negre –aplicat puntualmentper remarcar elements duals i reforçar la contundència del discurs.

En el uso de los materiales utilizados por la artista, hay un predominio claro de las texturas naturales. La porcelana, en particular, se presenta con dos características: contundencia y fragilidad; con craquelados e imperfecciones, con equilibrios aparentemente inestables que dan fuerza al mensaje que se quiere transmitir: la limpieza y la pureza de la porcelana blanca, como potente metáfora, en piezas muy sensoriales. En trabajos precedentes, la artista empleaba ocasionalmente ocres y azules cenizas. Ahora su obra ha evolucionado y se desnuda de color y ornamento, se hace más directo y simple, mientras utiliza el color negro -aplicado puntualmente- para remarcar elementos duales y reforzar la contundencia del discurso.

Gres i porcellana cuit a 1.237°c. / Gres y porcelana cocido a 1.237 °c. / Stoneware and porcelain baked at 1,237 °c.

28


29


CARLES PIQUERAS Girona, 1956 Carles Piqueras troba la inspiració en el mar, en els colors de la terra i del cel, en el paisatge matern que contemplava quan era petit i del qual mai ha sabut allunyar-se. Gran detallista, humanitza objectes senzills i manifesta un profund diàleg entre el mar i la terra. Sense necessitat de fugir als Mars del Sud, ha sabut trobar el seu lloc. Ser pintor i traduir aquest lloc a obra plàstica. Aquest és el seu peregrinar terrenal, la seva veritat estètica. Mental i sensual, tot alhora, el pintor és aquest mar, aquest cel i aquesta terra.

Carles Piqueras encuentra la inspiración en el mar, en los colores de la tierra y del cielo, en el paisaje materno que contemplaba cuando era pequeño y del que nunca ha sabido alejarse. Gran detallista, humaniza objetos sencillos y manifiesta un profundo diálogo entre el mar y la tierra. Sin necesidad de huir a los Mares del Sur, ha sabido encontrar su lugar. Ser pintor y traducir este sitio a obra plástica. Este es su peregrinar terrenal, su verdad estética. Mental y sensual, todo al mismo tiempo, el pintor es este mar, este cielo y esta tierra.

Llapis de color damunt paper cartró. / Lápiz de color sobre papel cartón / Colored pencils on cardboard paper.

30


31


ROSA TORRES Valencia, 1948 Consagrada pintora i artista gràfica, Rosa Torres va treballar com a pintora del prestigiós Equip Crònica. En la seva obra predomina la temàtica paisatgística, des d’uns primers anys abstractes i de pinzellada gestual el seu treball desemboca en un minimalisme de fons realista on la disposició de grans taques cromàtiques i la minva de qualsevol element superflu són els trets essencials del seu treball artístic.

Consagrada pintora y artista gráfica, Rosa Torres trabajó como pintora del prestigioso Equipo Crónica. En su obra predomina la temática paisajística, desde unos primeros años abstractos y de pincelada gestual su trabajo desemboca en un minimalismo de fondo realista donde la disposición de grandes manchas cromáticas y la merma de cualquier elemento superfluo son los rasgos esenciales de su trabajo artístico.

Guaix damunt paper cartró. / Gouache sobre papel cartón. / Gouache on cardboard paper.

32


33


Inauguració de l’exposició. / Inauguración de la exposición. / Inauguration of the exhibition. / 14·12·2019

La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com - www.espaigdart.com Horari / Horario / Hours Dimarts a divendres / Martes a Viernes / Tuesday to Friday Dissabte / Sábado / Saturday

18 / 20,30 h 18 a 21 h

I hores concertades / Y horas concertadas / And concerted hours

Col·laboren / Colaboran / Collaborate

Profile for Susanna Gibert

EXPO'19  

In this collective show ESPAI G D’ART brings together more than sixty works by fifteen artists from several generations. A selection of the...

EXPO'19  

In this collective show ESPAI G D’ART brings together more than sixty works by fifteen artists from several generations. A selection of the...

Advertisement