a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 27

el monografiC

No va ser I'EscolaModerna I'obra més important de Ferrer i Guardia

u

Pascua1 Velázquez Vicente Mestre. Llicenciat en Pedagogia i en Dret No va ser I'Escola Moderna d'Historia Universal. una d'HistoI'obra més irnportant de Ferrer ria d'Espanya, una d'escriptura, i Guardia. No ho va ser perque, una de Gramatica. una de en la seva breu existencia durant frances, una partitura de solfeig, cinc cursos escolars, va canviar un volum inclassificable sota la de director, va incorporar i va denominació de La Substancia substituir professorat, va romanUniversal) i un rellevant acord dre inconclusa la vertebració de profitoses conseqüencies dels seus ensenyaments, van ser (amb dos professors de la Unisuspeses. al seu mateix inici, les versitat de Barcelona: Odón de classes nocturnes pera la forBuen i Andrés Martinez Vargas) mació del professorat, i truncada és el balanc dels primers anys. la construcció del nou edifici desLa consolidació de I'activitat editinat a prendre el relleu de la vetorial es va produir durant el Ila seu al carrer de Bailen. bienni 1905-1906, arnb la publicació de A I'ombra de I'Escola Moderna va néi30 Ilibres que es van incorporar a I'oferta xer una editorial d'irnprecisos perfils i acti- editorial, a la qual cal afegir reedicions de vitat titubejant. Concebuda instrumentaltitols anteriors. 14 escoles a Barcelona ment corn a proveidora de textos per a i 34 a altres localitats havien adoptat les les aules d'aquella institució escolar. I'em- publicacions de I'Escola Moderna I'any presa "Publicaciones de la Escuela Mo1905. Als textos d'aplicació directa a la derna" comencava la seva etapa el 1901 realitat escolar (Historia Universal, lectuamb un llibre destinat a I'ensenyarnent de ra, escriptura, Aritmetica. Geologia. Palela Historia Universal per als alumnes del ontologia, Botanica, Mineralogia, Zoolograu superior, gia, Geografia, durant una SeS14 escoles a Barcelona i 34 a altres iiiconS de coses. si6 setmanal imsolfeig i teatre) localitats havien adoptat partida cada dical afegir un imjous de 10h15 a les publicacions de I'Escola Moderna continI'any 1905 11h00 del mati. gent de Ilibres Va necessitar que desbordava tres cursos acadernics per superar una els limits pedagogics de I'aula: novel.les indefinició inicial caracteritzada per infruc- i relats breus, reflexions de caracter sotuoses crides a autors de textos d'aplicaciologic, Filosofia política. Filosofia moral ció escolar, i per I'ús de titols aliens. Treti tractats complexos. travessats de Bioloze obres (quatre de lectura, tres gia, Historia, Sociologia i elucubracions

54 25

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Advertisement