Page 25

el monografic

Un home normal...

Vicenc Molina Professor d'Etica empresarial Un home estrany, rnalgrat tot. nyant-lo de la visió de la vida de la seva familia, una familia Un home com els altres, d'altra banda... Ara, aixo si, arnb matide pagesos catolics i conservad o r ... ~ sos prou suggeridors d'un perfil no gaire acostumat... És el revisor de tren. als vint Es el pedagog que no contianys, de la Cornpanyia MZA nua estudiant després dels dotze (Madrid- Zaragoza- Alicante), anys... Va rebre escolarització a feina que li permet fer d'enllac les escoles rnunicipals d'Alella i amb els contactes politics de Teia, pero tan sols al llarg d'uns I'exili, sempre que viatja cap a la sis anys. La formació basica, la frontera ... Coneixera una noia, que va continuar practicant al al tren, que sembla que vol marllarq de la resta de la seva %urxar de casa -orobablement,. oer . ta-vida, es la d'un autodidacte fer-se monja!- i s'hi acaba ca-molt característica, d'altra banda, dels sant. No sera un matrimoni feliq, Ferrer arnbients republicans Iliurepensadors i optara per una altra manera de viure, un acrates ...l aixo, tant pel fet de no poder cop a París, i tindra una altra cornpanya, accedir a I'ensenyament superior, com pero mai perdra el respecte envers la sepel convencirnent que I'únic cami de va primera dona... debo cap a I'emancipació passa, sempre, És I'aspirant a petit-burges que porper la formació personal. tara, al llarg d'un breu periode de ternps, És I'empleat -17aprenent, el mossc+ una vida emprenedora, a Paris, un cop d'una botigueta de Sant Marti... Hi ha va haver d'exiliar-se en fracassar I'intent dubtes de si el seu de sublevació republiprimer amo era gracana de 1886... És 17empleat-ITaprenent, marxant vins. ner drapaire, pero el mosso- d'una botigueta de sernbla quedeposara no de que, ja des de Sant Martí dels tretze anys, una certa il.lusió en un i per mitja de la seva negoci de restauració: primera feina amb escombres i draps. en- Ferrer obrira un petit restaurant, a la rue tré~ en contacte arnb els ambients de la du Pont Neuf. de curta vida i escassa caclasse obrera del Poble Nou, completapacitat de convicció gastronornica entre ment identificats arnb el republicanisme els pocs clients ... El restaurantet sernbla i amb forts cornponents anticlericals... que acaba rnolt malament per problemes Canticlericalisme que, segons sembla, de relació del personal -Ferrer és, tarnbé. des de ben jovenet I'havia captivat. alluun home que, de vegades, pot ser prou

ara

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Advertisement