Page 4

La historia i I'esperanqa

d'actituds, d'inquietuds i d'interessos de Massa sovint la historia serveix per grups socials o de procedencies etnidesmuntar qualsevol opció d'esperanqa ques, pot obrir una d'aquestes portes a en la possibilitat d'aplicar politiques una certa dosi d'esperanqa. Potser timid'equitat, de justicia i d'emancipació des da. pero ja ho veurem. I ho veurem de dels aparells de poder. Pero també soseguida. No cal esperar gaire. Tancar vint, tot i que no massa. la historia ha Guantánamo. Defensar la població civil servit per reforqar la capacitat d'insistir. malgrat tot, en I'anhel d'alliberament inhe- de Gaza. lmposar frens a I'agressió del govern israelia. Cornenqar el replegament rent a la millor part de nosaltres mateide I'lrao. Abandonar I'autoritarisme militaxos. - -a allo . ~,~aue.~, com a esoecie humana. rista com a via de reencara ens pot portar Mazzini va estar a punt de internacional a no tenir una percepció tan SOIS pessi- Ilenqar el Papa per la finestra i demanar excuses peis abusos come(no Seria bo fer el mateix rnista. O d'allo que en diriem realisme amb I'actual?) sos. Tornar al multilateralisrne. Donar suben informat. De tant port als plans de reforma intel.ligent en tant, en alguns Ilocs. en alguns mo-i segurament vitalment urgent- de les ments historics, en alguns contextos soinstitucions internacionals. comenqant per c i a l ~la , historia pot entrelligar-se amb la rnateixa ONU. Obrir la visió, ampliar la I'esperanqa. De vegades. Per exemple. mirada. saber que la resta del món exisles revolucions dernocratiques de 1848 teix. Que, especialment. Africa existeix -quan Mazzini va estar a punt de llenqar i ha estat molt castigada pels interessos el Papa per la finestra, en proclamar la occidentals -i orientals. Posar fre al preRepública a Roma- (per cert, no seria bo domini dels lobbies d'interessos de les fer el mateix amb I'actual, tan defensor grans empreses en la presa de decisions dels ultres, dels negacionistes i dels politiques. Cornenqar a universalitzar la col.laboradors del feixisme?). la II Repúseguretat social i les prestacions mediblica espanyola, la construcció d'un soques. Regularitzar el sistema financer, cialisme democratic, a la Suecia d'Olof i controlar-ne els mercats. Intervenir conPalme. a la Txecoslovaquia d'Alexander tra els abusos dels poderosos: per exemDubcek, el triomf d'Allende a Xile ... ple, impedir que Microsoft pugui acomiaLa nova presidencia nordamericana, dar cinc mil persones en els propers mes enlla de qualsevol connotació de divuit mesos -tal com ha anunciat- percaracter biografic en relació amb el perque el seu benefici del darrer trimestre ha sonatge. o de qualsevol representació

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement