Page 49

les recomanacionS

Barcelona 1938: La veu de les sirenes C.A. Jordana Edicions de 1984 Ho confesso: us recornano un llibre que encara no he acabat de Ilegir, tot just I'he vista la taula de novetats i m'hi he abraonat. feliC perla descoberta. Pero encara que no n'hagi acabat la lectura, feu-me confianqa i. sobretot, tingueu-ne en I'autor, si es que no el coneixeu. CesarAugust Jordana (Barcelona. 1893 -Santiago de Xile, 1958) és un dels grans oblidats. engolits per la desfeta de la guerra i I'exili. Aquest recull d'articles. compilat per Maria Campillo. autora tambe d'una introducció que ens dóna idea de la dirnensió del

Jordana d'abans de la guerra, es una perla de la literatura periodistica del nostre pais. La veu de les sirenes d'en Jordana és una tria dels articles publicats a la revista Meridia xontinuació bel.lica del rnitic Mirador-. on I'autor, que per I'edat i la salut no va tenir una participació fisicarnent activa en la guerra. ens dibuixa les dificultats de la vida a la reraguarda barcelonina amb tota la ironia i cornprornis del grandissim escriptor que fou Jordana. Llegiulo! Trobareu irnatges sorprenents i enginyoses, com la dels joves hitlerians que, beguts. avancen en zigazaga, esvasticarnent; o la del berenar de les cinc, que consisteix en estrenyer un forat el cinturó; o la por que atribueix a un home de calba

lluent -el1 mateix- de ser un blanc massa evident per a les bombes. Llegiu-lo i no podreu mes que sortir a buscar rnés llibres d'en Jordana -no trobareu gaire res, a¡!- ... Horne de lletres integral. articulista agut i traductor exquisi! de I'angles. per exernple va traduir la Mrs. Dalloway de Virginia Wolf. nornes cinc anys despres de la seva aparició. i tarnbe va ser el traductor del llibre Vida. procés i rnort de Francesc Ferrer i Guardia de William Archer. llibre introbable que esperern que. amb I'excusa d'aquest Any Ferrer i Guardia. es reediti. De rnornent escolteu la veu de les sirenes i descobrireu un dels escriptors mes irnportants del nostre desrnanegat passat. (FE)

53 47

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement