Page 40

pal.liativa enfront dels mals que fuetejaSimultaniament, la socialdemocracia ven el món... Pero mentrestant els valors comenqi a buscar noves deffnicions i esconservadors. situats en organitzacions trategies, i un forat en el mercat de les religioses i recolzats en els dogmes fiideologies que li permetés posicionar-se nancers i empresarials han anat resistint. i liderar la nova era. S'intenta posicionar mes o menys aglutinats, fent-se forts en en la defensa de I'estat del benestar, inel poder i dominant gairebé en exclusiva tenta la implicació en la defensa de la els ressorts que mouen les palanques igualtat. pero no sembla haver tingut en dels sistemes policornpte els mes de 6.000 milions L ' e ~ ~ n ~ de m i la a rnundialització tics imperants. de persones del s'ha anat convertint en un monstre, La societat civil, planeta, sinó, prest a consumir I'anima als paisos del primer món i als paimes aviat. tan dels seus creadors sos en vies de desols un curt percentatge que senvolupament. s'ha unit al voltant d'una ideologia consuhabita als paisos desenvolupats ... mista, d'un benestar que va de la comoI en aquest reduit nombre d'estats ditat a la passivitat. de I'ergonomia a tampoc no ha aconseguit implementar el I'oci... Aixo ha anat generant una classe benestar social de tots els seus ciutamitjana inactiva politicarnent, cega socialdans. El desequilibri i la desigualtat han ment. i muda davant les injusticies. Ha estat caracteristiques destacades en els deixat pas a una única ideologia que ha seus entorns. Un dels seus llegats ha esanat pervivint amb forqa: I'economia glotat I'anomenat "quart món", un ampli balitzada, engendrada pel capitalisme col.lectiu de marginats o de sectors de la regnant, fills de Friedman, dels manapoblació abocats a la miseria urbana. ments del Banc Mundial i del FMI. de la El desanim i el desencis politic. en el liberalització economica a ultranqa sense primer món i en aquelles regions amb un control, i sense el menor rigor etic. bon creixement economic dins dels parUn capitalisme salvatge. apadrinat sos emergents, ha anat generant un penpels "neocon". es a dir. nous conservasarnent social del "no va amb mi". apardors. pero mes agressius i amb menys tant-se cada vegada més de la implicació escrupols. en la defensa dels valors com la Ilibertat, Aixi I'economia de la rnundialització la igualtat, el reequilibri i la distribució de s'ha anat convertint en un monstre gela riquesa mundial. El marqueganti. prest a ting ha anat consumir I'anisubstituint les rna dels seus creadors i a inideologies, els valors progresfectar els emergents que. com sistes es varen il.Iusos, volen refugiar en les ONG's, o rere S lrrt,% despertar com col.lectius atoa noves potenrnitzats sociali .,.,;+*A" cies ... Un somni amb escassa ment i amb poca incidencia en la v consistencia: =Fels grans encatransformació social, sens dubra conserven forca entre les te efectuant una gran aportació --d seves urpes.

""

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement