Page 39

la c~ol.laboraciÓ

El final de les ideologies

Andrés Cascio Psicoleg La globalització ha portat. en entitats bancaries i financeres, les últimes decades, a generar trobarem que I'anomenat capitapreus i costos baixos per als lisme cau malalt de gravetat. paisos desenvolupats d3Europa, El club dels paisos rics, El G-7, el Japó i els EEUU. També ha té un benefici economic i politic contribuit a generar un bon creiindubtable, perque el seu PIB xement economic i un elevat deequival o depassa els 82 bilions senvolupament tecnologic, la de dolars (previsió peral 2009) qual cosa ha cornportat, en sense incloure el de Rússia- i aquests últims anys. un control constitueix el 41% del PIB munde la inflacio i una cultura d'esdial. mentre que la previsió dels tabilitat de preus en el conjunt paisos emergents es, peral d'aquests paisos. Espanya es 2009, del 1096, el que implica convertí, a més, en la 8" potencia que els altres 140 paisos es repartiran el economica. segons el PIB. 50% restant, pero en una economia de Pero. des de fa poc, tot aixo sernbla recessió que no arribara a satisfer les que esta en crisi. Celevació dels preus més elementals necessitats socials. del petroli i d'altres productes energetics. No només no es podran ascolir els com les variacions economiques de la objectius del Mil.lenni, pactat a I'ONU. per producció de biocombustibles, I'elevació eradicar la fam a la proxima decada. sinó dels costos d'alque, molt probatres materies blement. augNO només no es podran assolir els mentara la fam primeres, i més objectius del Mihlenni, sin0 que, recentment d'almundial i la marguns aliments auqmentara la fam mundial qinació humana. basics, per les darreres i l a marginació humana exemple els cedecades hem obreals. i d'altres servat com s'han productes essencials per a I'alimentació anat abocant al fracas. fins el seu enfonmundial, esta conduint a un augment de sament, aquells paisos que propugnaven la inflació en la majoria de paisos euroel "socialisme real?', el comunisme. S'han peus i als EEUU... I si a aixo se li suma complert. aquest mes de novembre de el desastre financer que venim observant 2008. 19 anys de I'anornenada caiguda en els últims mesos, gestat per la falta de del "teló d'acer", i amb allb desapareixia controls i I'excessiva liberalització i toel contrapes d'una il.lusió oposada al calerancia dels desoris provocats per les pitalisme.

A

53 37

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement