Page 31

econornic global. Jo, ara mateix, em centraria en les persones. car la solució de la major part de problemes que ens afecten rau en les persones, en el seu grau de responsabilitat i de coherencia. Aixo és el que ens ha preocupat des de I'inici a La Fageda. D'altra banda, tampoc no pretenem salvar la humanitat...

- A nivel1 de pensament, hi ha dos llibres

que rn'han colpit profundarnent: Lnome a la recerca de sentit de Victor Frankl i Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey. El primer és el llibre autobiografic d'un supervivent dels carnps de concentració nazis: des d'una situació totalment extrema, Frankl analitza la rnent hu- Davant I'actual simana i la realitat inaCorn que som cooperativa tuació de col.lapse "enable de la Propia no tenim cap capitalista d'un determinat moconsciencia. El llibre arnb afany de lucre de1,el mon cooperade Covey, un classic tiu és una possible tarnbé, és rnolt útil resposta? pera joves que comencen I'activitat pro- Horne, aquesta crisi ha vingut per la fessional. cobdicia de rnolta gent, per voler atresorar més i rnés. De fet, no se n'han adonat - 1quin consell els donaria? que és molt rnés important ser que tenir. - Tothom els parla ara de la cultura de Nosaltres. com que som cooperativa, per I'esforc. Pero jo els orientaria cap a la exemple. no tenirn cap capitalista amb importancia de saber contemplar, de miafany de lucre. no tenirn ningu que visqui rar d'entendre per un mateix el sentit proesperant els redits... fund de les coses. els grans "perque. Penso que si s'arriba aqui. tant el treball - Quines lectures recomanaria als noscorn el temps de lleure es viuen amb rnés tres lectors més joves? autenticitat

1

53 29

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement