Page 30

amb certificat de discapacitat: els qui tenen una discapacitat psiquica (de naixement) i els qui pateixen una malaltia mental cronica. Pero cadascu és un món i tothom requereix una atenció individualitzada. Les activitats que desenvolupem a - Que enteneu per integració? La Fageda son molt variades i aixo ens - Integració laboral és posar I'accent sopermet, en molts bre les capaciadaptar tats delstreba- Havíem de crear Ilocs de treball reals. els llocs de treIladors. De la És la manera de crear sentit ball a les caracmateixa manede responsabilitat i autoestima teristiques de cara que en un da persona. Amb curriculum no una ajuda individualitzada es pot aconsehi poses els teus defectes, sinó els asguir que aquella persona rendeixi al mapectes positius del teu perfil professional. xim i que cada cop sigui més responsaPer aixo penso que cal crear espais laboral~ on tots ens trobem en un peu d'igual- ble i autonoma. tat. No és tant integrar com tornar a la - Com va ser rebut pel vernat? naturalesa de les coses, a les qualitats La Fageda va comenqar sent "aquel1 personals de cadascu. lloc on la gent amb problemes mentals va a pascar I'estona". Ara som una empresa - 1com definiu una empresa socialment emblematica, una de les empreses més responsable? importants de la Garrotxa. Crec que no - Habitualment parlo d'empreses amb m'equivoco si dic que La Fageda és una anima o empreses sense anima. Una de les institucions mes estimades de la empresa és un cos viu que pot estar sa comarca. i generar felicitat o que pot ser una organització sense anima que genera conflic- A aquestes alqades. sembla clar que es tes en si mateixa. Quan una empresa es perfectament compatible la iniciativa empreocupa autenticament de les persones presarial, el benefici economic iI'assolide I'organització, també ho fa de I'entorn. ment d'un grau important de coherencia i dels clients. dels proveidors ... ES una benestar social per a la comunitat. Com qüestió de coherencia. és que, encara, aixó es visl com a gaireLa Fageda neix amb i per les persones. bé 'Beroic" o "excentric"? No s'hi han incorporat rnai, ells són "La - Des d'un bon comenqament vam veure Fageda". Varem construir una empresa que haviem de treballar bé o, fins i tot. a I'inrevés: teniem ma Cobra. 14 exinmolt be. Ha estat una exigencia constat. terns de I'hospital psiquiatric de Salt. Ara diem sense ernbuts que fem "els mipero no teníem negoci! De fet no teniem Ilors iogurts del món". És a dir que la cap noció de com muntar una empresa... nostra responsabilitat social sempre ha Només una idea clara: haviem de crear anat intrinsecament unida a la viabilitat Ilocs de treball reals en una empresa reempresarial. Com dius. es una qüestió de al. ES la manera de crear sentit de rescoherencia i de tendir cap al bé. ponsabilitat i autoestima. nics de la Garrotxa, una comarca amb més de 50.000 habitants. A La Fageda hi treballem 140 persones assictides i 100 professionals.

- 1, en e l cas de les persones amb discapacitats psiquiques. h i ha alguna dificultat especial? Cal fer cap esforq previ de pedagogia entre la resta del personal? - Tenim dos tipus de socis i treballadors

- En tot cas. és compatible el capitalisme

amb e l retorn dels béns economics isocials al conjunt de la comunitat? - Des d'aquí no m'atreveixo a posar en qüestió ni a fer apologia de cap sistema

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement