Page 19

cl monografic

Turisme responsable, un repte pendent

Joan Fusfer Geograf Oui pensi que el turisrne es referit a I'activitat turística. Així, cosa trivial, cal que sapiga que en les societats més desafavoriconstitueix un dels sectors des del planeta, la preocupació. economics mes importants de la allunyada de conceptes que teindustria mundial. El nostre país nen a veure amb la mobilitat in6s un exemple evident de prodividual, es basa en poder mangrés mitjancant I'impuls del sectenir-se en els seus territoris en tor turistic. Una altra cosa són unes condicions de vida dignes. els mecanismes emprats i les Aixi. hi ha una societat que es seves conseqüencies. Aquest desplaqa a través de la practica del turisrne i una altra que, amb progrés, a més a mes, ens ha convertit en societat viatgera, de prou feines, aconsegueix sobretal manera que el fet de viatjar viure, romanent immobilitzada. esta consolidat corn un dels nostres haEn aquest escrit, es cridara I'atenció sobits quotidians. bre els impactes que tenen lloc en I'espai que genera la intersecció d'aquestes Segons I'Organització Mundial del Turisme, en els darrers 30 anys, les arribadues societats i el resultat de la interacció des rnundials de turistes internacionals entre ambdues. El turisme implica que s'han multiplicat per cinc. Abans de la criels segons es converteixin en arnfitrions si actual, s'estimava que peral 2010 les dels primers. En aquest sentit resulta del arribades aeroportuaries internacionals tot necessari suggerir elements de disarribarien als 1.000 cussió per fer que aquesta situació. rnilions, la qual couna societat que es desplaca sa voldria dir que a través de la practica del turisme que no ha fet mes s'haurien increi una altra que, amb prou feines, que comenqar. es produeixi de la mentat en un 60% respecte a les de aconsegueix sobreviure manera més conI'any 2000. ES raovenient, sobretot nable pensar que aquest calcul sofrira un pera les comunitats rnés necessitades. capgirament considerable tenint en comp- S'ha de convertir en oportunitat allo que es perfila com inevitable. A mesura que te I'actual situació economica mundial. Tanrnateix, aquest sector ve demostrant avanqa implacable el procés globalitzauna resistencia apreciable enfront de les dor, en el qual el turisme apareix com un adversitats externes. dels bucs insignia de les indústries, esUna idea general recorre aquest artitem assistint a un incrernent espectacular cle. Es tracta del concepte de mobilitat de la demanda de turisme de natura.

53 17

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement