Page 11

Plan de Convivencia

o A cantidade e tipoloxía de amoestacións que xefatura de estudos ten deste alumnado. o A participación e implicación do alumnado na vida do centro. •

Realización dunha entrevista persoal con algúns mediadores.

Reunión cos seleccionados:para aclararlles as súas funcións e obrigacións como mediadores/as do centro. Asinarán o seu compromiso de vir unha tarde por semana ás reunións de mediación, nas que se revisarán casos, organizaranse actividades e recordarase parte da teoría.

Carta do/a coordinador/a de mediación na que se lle dá o parabén por pasar todas as probas e por formar parte do equipo de mediación. Aproveitamos esta carta para informar brevemente ás familias

4. Introdución do procedemento nos plans de centro (Plan de Convivencia): • Aprobación do procedemento pola CCP, o Claustro, o Observarorio da Convivencia e o Consello escolar 5. Formación do alumnado mediador: •

Curso de mediación de 24 horas, en 8 sesión de 3 horas unha vez por semana por parte de dous profesores do centro, coa axuda puntual de servizos externos.

6. Coordinación e seguimento do servizo por parte da coodinadora da convivencia durante todo o curso. 7. Avaliación formativa e trimestral da medida 8. Mantemento do servizo: •

Encontros entre o alumnado e o profesorado que teñen implantados servizos de mediación.

Participación do alumnado con experiencia na formación dos novos.

Especialización do alumnado atendendo á complexidade do caso e creación do alumnado axudante no 1º ESO.

IES Fin do Camiño - SERVIZO DE MEDIACIÓN

11

Protocolo de mediación  
Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Advertisement