Page 1

J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na


J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na


J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na

De l 12dee ne r oa l 14def e br e r o2017


J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na


Di s e ño, ma que t a c i ónye di c i ónEl T a l l e rAr t í s t i c o Or ga ni z aEs pa c i oCe r oGa l e r í a Año2017


J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na


PRESENTACI ÓN El T a l l e rAr t í s t i c oc e l e br as us3pr i me r osa ñosdev i dac onunae x pos i c i ónc ol e c t i v ae nl aquepa r t i c i pa nuna s e l e c c i óndel osa r t i s t a squeha nmos t r a dos use x pe r i e nc i a se nl a s“ ma s t e r c l a s s ”queha nv e ni dor e a l i z a ndo de s dequee ne ne r ode2014a br i e r as uspue r t a s . Ene s t a mue s t r a ndi s f r ut a r á nunas e r i edeobr a sdondepr e v a l e c el ape r s ona l i da dys e ns i bi l i da ddec a dauno dee l l os . Má sa l l áde l e s t i l oot e mac omúne s t ae x pos i c i ónpr e t e nder e uni rat r a v é sdes usobr a sl e c c i one sma gi s t r a l e se nf or madeobr a sdondepode ra c e r c a r nosal ape r s ona l i da dye l bi e nha c e rdee s t ospr of e s i ona l e s der e c onoc i dopr e s t i gi o. L os17a r t i s t a spa r t i c i pa nt e spr ov i e ne ndedi f e r e nt e sl uga r e s , e x pe r i e nc i a sydi s c i pl i na s . I l us t r a dor e s , di s e ña dor e s , f ot ógr a f os , e s c ul t or e sypi nt or e s :J os éMa nue lAl ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nkGa mi z , I s ma e l L a ga r e s , Pa c oL a r aBa r r a nc o, Andr é sNa r a nj o, Ánge l e sOr i a , L ol i t aPa zAr r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do,Pe dr oRodr í gue z ,Da v i dRobl e s ,El e naSá nc he zBa l onga ,I nmaSe r r a no,Da niT or r e nt ,Ant oni o Za mbr a nayMa r i l óZa mbr a na .


PRESENTACI ÓN El T a l l e rAr t í s t i c oc e l e br as us3pr i me r osa ñosdev i dac onunae x pos i c i ónc ol e c t i v ae nl aquepa r t i c i pa nuna s e l e c c i óndel osa r t i s t a squeha nmos t r a dos use x pe r i e nc i a se nl a s“ ma s t e r c l a s s ”queha nv e ni dor e a l i z a ndo de s dequee ne ne r ode2014a br i e r as uspue r t a s . Ene s t a mue s t r a ndi s f r ut a r á nunas e r i edeobr a sdondepr e v a l e c el ape r s ona l i da dys e ns i bi l i da ddec a dauno dee l l os . Má sa l l áde l e s t i l oot e mac omúne s t ae x pos i c i ónpr e t e nder e uni rat r a v é sdes usobr a sl e c c i one sma gi s t r a l e se nf or madeobr a sdondepode ra c e r c a r nosal ape r s ona l i da dye l bi e nha c e rdee s t ospr of e s i ona l e s der e c onoc i dopr e s t i gi o. L os17a r t i s t a spa r t i c i pa nt e spr ov i e ne ndedi f e r e nt e sl uga r e s , e x pe r i e nc i a sydi s c i pl i na s . I l us t r a dor e s , di s e ña dor e s , f ot ógr a f os , e s c ul t or e sypi nt or e s :J os éMa nue lAl ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nkGa mi z , I s ma e l L a ga r e s , Pa c oL a r aBa r r a nc o, Andr é sNa r a nj o, Ánge l e sOr i a , L ol i t aPa zAr r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do,Pe dr oRodr í gue z ,Da v i dRobl e s ,El e naSá nc he zBa l onga ,I nmaSe r r a no,Da niT or r e nt ,Ant oni o J os éMa nue l Al ba r r á n, Es c e na r i osc ons t r ui dos . T é c ni c ami x t as e r i gr a f í as obr ema de r a100 x100c m. Za mbr a nayMa r i l óZa mbr a na .


Catálogo exposición colectiva "Masterclass". Espacio Cero.  

Exposición colectiva "Masterclass" en Espacio Cero Galería. Del 12 enero al 14 febrero 2017.

Catálogo exposición colectiva "Masterclass". Espacio Cero.  

Exposición colectiva "Masterclass" en Espacio Cero Galería. Del 12 enero al 14 febrero 2017.

Advertisement