Page 1

7000

NaKład

www.e-sochaczew.pl :: biuro@e-sochaczew.pl

eGzemPlaRzy

B e z P ł at N y d w U t y G o d N i K l o K a l N y n r 7 / 2 0 1 3

w numerze GMINA SOCHACZEW Podtopienia na terenie gminy

l

RoK i

l

6 czeRwca 2013

Pomnik

Ryszarda kaczorowskiego

GMINA IŁÓW Obchodzili Dzień Patronów W dniu 24 maja w Szkole Podstawowej w Brzozowie odbyła się uroczystość z okazji Dni Patronów, którymi są Żołnierze AK Cichociemni. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą w kościele parafialnym w Brzozowie odprawił ksiądz proboszcz Piotr Majewski. s. 7

Intensywne opady deszczu na terenie Gminy Sochaczew spowodowały wystąpienie lokalnych podtopień. Mieszkańcy nisko położonych zabudowań muszą chronić swoje domy przed dopływającą do nich wodą. s. 6

GMINA RYBNO Za śmieci zapłacimy zgodnie z deklaracjami Śmieci komunalne z terenu gminy Rybno będą odbierane za jedne z niższych stawek w kraju. Urząd Gminy jako jeden z pierwszych w powiecie sochaczewskim rozstrzygnął przetarg śmieciowy. Zgłosiła się do niego tylko jedna firma Veolia Usługi dla Środowi ska S.A. Od dział w To ma szowie Maz. – firma, która świadczy swoje usłu gi miesz kań com gmi ny już od 1999 roku. s. 8

GMINA MŁODZIESZYN Gala Smaki Starych Bud

ReKlama

Prezydent RyszaRd KaczoRowsKi na zlocie zHPpGK w warszawie w asyście sochaczewskich harcerzy w 2004 roku

Na wrzesień 2013 roku zaplanowano odsłonięcie pomnika Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego obywatela sochaczewa. inicjatywę upamiętnienia w ten sposób Prezydenta RP na Uchodźstwie podjęli sochaczewscy harcerze. Nie bez przyczyny. Ryszard Kaczorowski był w 1940 roku komendantem chorągwi szarych szeregów w Białymstoku, od 2009 roku harcmistrzem Rzeczypospolitej, na kilka lat przed tragiczną śmiercią stał się też wzorem do naśladowania dla podopiecznych sochas. 2 – 3 czewskiej Komendy zHP.

Fot. Jarosław Dąbrowski

W Starych Budach Strażacy z OSP zorganizowali Galę, która kończyła projekt pt. „Kształcimy się w Starych Budach” finansowany ze środków UE programu operacyjnego Kapitał Ludzki działania 9.5. s. 8

4 czerwca rozpoczęła się w Sochaczewie akcja ratowania domostw zalanych przez wyjątkowo silne opady deszczu. Nawet w tych rejonach miasta, gdzie o podtopieniach nikt nie słyszał, woda wdzierała się do domów, piwnic, pom i e s z c ze ń gospodarczych. s. 4

issN 2300-1305

w numerze

w Sochaczewie

Zalany Sochaczew

l

Program Dni Sochaczewa Koncer ty Kamila Bednarka, grupy Bracia i Goorala, zlot zabytkowych samochodów, „Mazurek na deser” dla całego miasta, Dni Tenisa 2013, mecze i turnieje spor towe, a na całym parkingu przed basenem Orka gigantyczne wesołe miasteczko… To wszystko i wiele innych atrakcji już w weekend 7-9 czerwca w ramach Dni Sochaczewa 2013. s. 32


2 l temat tyGodNia Będzie Trzech nowych Honorowych Obywateli Sochaczewa W piątek 7 czerwca podczas uroczystej sesji miejskiej w świeżo odnowionych Kramnicach przy ul. Warszawskiej trzech wyjątkowych mieszkańców naszego miasta otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa. Stosowne uchwały radni miejscy podjęli 28 maja br. Propozycja przyznania tytułu Kazimierzowi Hugo-Baderowi i Sylwestrowi Rozdżestwieńskiemu spotkała się z jednomyślnym poparciem radnych, w przypadku honorowego obywatelstwa dla Macieja Wojewody 9 radnych wstrzymało się od głosu.

e-sochaczew.pl

temat tyGodNia

Pomnik

Ryszarda kaczorowskiego

w Sochaczewie

KAZimieRZ Hugo -BAdeR (1887 – 1949) Architekt i krajoznawca. Wielki społecznik oddany ziemi sochaczewskiej, autor inicjatywy budowy Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, większość dojrzałego życia poświęcił tej idei, promując nazwisko kompozytora i jego związki z naszym regionem na całym świecie. Wizualizacja i projekt pomnika Sylwester Ambroziak. Popiersie Ryszarda Kaczorowskiego stanie obok Komendy Hufca ZHP przy ul. Hanki Sawickiej 3B

SylWeSteR RoZdżeStWieńSKi (1941 – 2013) Znakomity pedagog, harcmistrz, komentator i dziennikarz sportowy. Jego profesjonalizm i wiedza przez lata podnosiły na wyższy poziom życie sportowe na terenie powiatu sochaczewskiego. Za swoje zasługi wielokrotnie nagradzany, m. in. Złotym Krzyżem Zasługi. Złotą Odznaką Polskiego Związku Rugby, Srebrną Odznaką Polskiego Związku Judo, Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP.

mAciej WojeWodA Pomysłodawca, założyciel i od 1977 roku nieprzerwanie dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Pozyskuje i kompletuje archiwalia dotyczące historii i tradycji naszego regionu oraz dokumenty i eksponaty z okresu II wojny światowej. Samodzielnie prowadzi penetracje i badania pola bitwy. Właściciel wielu orderów i odznaczeń, m. in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przyznanego na wniosek żołnierzy września.

Na wrzesień 2013 roku zaplanowano odsłonięcie pomnika Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego obywatela sochaczewa. inicjatywę upamiętnienia w ten sposób Prezydenta RP na Uchodźstwie podjęli sochaczewscy harcerze. Nie bez przyczyny. Ryszard Kaczorowski był w 1940 roku komendantem chorągwi szarych szeregów w Białymstoku, od 2009 roku harcmistrzem Rzeczypospolitej, na kilka lat przed tragiczną śmiercią stał się też wzorem do naśladowania dla podopiecznych so chaczewskiej Komendy zHP. W czasach Internetu i telewizji idolami młodych ludzi są najczęściej supermeni i gwiazdy pop. Realni, żywi ludzie niezwykle rzadko trafiają do serc nastolatków. Czasem jednak się udaje. Jedną z takich wyjątkowych postaci jest Ryszard Kaczorowski – człowiek, który mimo różnicy lat i doświadczeń potrafił dotrzeć do sochaczewskich harcerzy, przekazać im swoje wartości w prosty i jasny sposób. – Był autentyczny, jego pogoda ducha i radość życia przemówiły do mnie od pierwszego spotkania – mówi druhna Bożena, zafascynowana postacią Prezydenta. – Poznałam go jako początkująca harcerka, szukająca wzorców do naśladowania. Mówił do nas jak do osób bliskich sercu, nie czuło się różnicy wieku i ogromnego bagażu tragicznych doświadczeń, jaki niósł ze sobą przez lata. Mimo upływu czasu i tego, że Prezydenta nie ma już z nami, moja fascynacja jego osobą nie minęła.

Prezydent Ryszard Kaczorowski na przeprawie w Witkowicach – nadanie nowego sztandaru dla sochaczewskiego Hufca ZHP.

druhna nie jest jedyną osobą, dla której honorowy obywatel naszego miasta był, jest i pozostanie postacią znaczącą. takich młodych ludzi jest zdecydowanie więcej. Pragną oni dać wyraz szacunkowi żywionemu dla wielkiego Polaka w szczególny sposób – przed budynkiem Hufca zHP chcieliby ustawić skromne jak on sam popiersie Ryszarda Kaczorowskiego, wkomponowane w otoczenie i ulicę, przy której stanie. licząc na wsparcie sochaczewian, którzy zechcą pomóc w upamiętnieniu Honorowego obywatela naszego miasta, zwracają się o datki, które pozwolą urzeczywistnić ich marzenie. Wstępny projekt brązowego popiersia na kamiennym cokole wraz z wizją skomponowanego z pomnikiem otoczenia już powstał. Wykonał go Sylwester Ambroziak. Projekt zakłada ustawienie pomnika Ryszarda Kaczorowskiego na wysokości Komendy ZHP przy ul. Hanki Sawickiej 3B. Istotnym elementem podnoszącym nastrojowość, elegancję i wieczne war tości pomnikowego założenia

Biuro i telefon czynne dla mieszkańców w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00. BezPłatNy dwUtyGodNiK Ukazuje się na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

adRes RedaKcji: ul. Hanki Sawickiej 3b 96-500 Sochaczew, e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

WYDAWCA: Fundacja „e-Sochaczew.pl” REDAKTOR NACZELNA: Monika Figut DZIAŁ REKLAMY (tel. 46 811 15 55): Małgorzata Kazur (tel. 731 719 669), Jarosław Dąbrowski (tel. 731 719 680) DRUK: Polska Presse, Warszawa; NAKŁAD: 7000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.


temat tyGodNia l 3

e-sochaczew.pl są trzy piękne, wysokie dęby zdobiące harcerską działkę.

jest naszym planem i marzeniem odsłonięcie pomnika Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego we wrześniu br. teraz zbieramy pieniądze, aby móc marzenie to wcielić w życie. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Najhojniejsi darczyńcy zostaną upamiętnieni w szczególny sposób: ich nazwiska utrwalimy na cokole pomnika. dobrowolnych wpłat na budowę pomnika należy dokonywać na specjalne konto

94 9283 0006 0000 0374 2000 0040 z dopiskiem „darowizna na pomnik Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego”. zhp. e -so cha czew. pl

jerzyk2205: Harcerze wnioskowali o przyznanie Honorowego Obywatelstwa Sochaczewa oraz posadowią przed swoją siedzibą pomnik Prezydenta Kaczorowskiego. Gratuluję sochaczewskiej braci harcerskiej i jej opiekunom szczerej więzi z postacią tragicznie zmarłego Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Sochaczewa, związanego z harcerstwem do ostatnich dni. Sochaczewianie mogą być dumni z patriotycznej postawy młodych ludzi, którzy bezbłędnie dostrzegli w tej wyjątkowej osobie wzór do naśladowania. W przeciwieństwie do niektórych dorosłych, grupy radnych miejskich mających w 2004 roku wątpliwości co do słuszności przyznania Prezydentowi Honorowego Obywatelstwa naszego miasta. Ale to już przeszłość. Pan Prezydent wielokrotnie podkreślał jak bardzo sobie cenił sochaczewską życzliwość. Często odwiedzał nasze miasto, podobnie jak inne 40 miast, które również doceniły Jego zasługi dla Polski i wierność dewizie „Bóg, Honor

i Ojczyzna”. Prezydent Kaczorowski był też przyjacielem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, której przedstawicieli doceniał i darzył uznaniem za ich pracę na rzecz społeczności lokalnych. Spotkania z Prezydentem Kaczorowskim były zawsze wyjątkowe. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa z powiatu sochaczewskiego z pewnością udzieli wsparcia tej wspaniałej inicjatywie młodzieży harcerskiej z Komendy Hufca ZHP w Sochaczewie. jerzy Żelichowski Przewodniczący Oddziału Powiatowego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w Sochaczewie

daniel wachowski: Piękna i mądra inicjatywa. Zanim PO podziękowała mi za współpracę proponowałem, by imieniem JE nazwać jedną z ulic w mieście. Może warto do tego wrócić?

Popo: Bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że realizacja dojdzie do skutku. ReKlama

RyszaRd KaczoRowsKi herbu Jelita (ur. 26 listopada 1919 w Białymstoku, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, działacz społeczny i harcerz, komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, od 2009 roku harcmistrz Rzeczypospolitej, po 1945 na emigracji, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1989–1990 Prezydent RP na Uchodźstwie; zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydentem RP na Uchodźstwie. 22 grudnia 1990 złożył urząd na ręce nowo zaprzysiężonego prezydenta RP Lecha Wałęsy i na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał mu insygnia władzy państwowej. Od najmłodszych lat należał do harcerstwa. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną tworzył Szare Szeregi, gdzie pełnił funkcję komendanta okręgu białostockiego. Był łącznikiem między Szarymi Szeregami a Komendantem Związku Walki Zbrojnej. 17 lipca 1940 aresztowany przez NKWD i więziony w Białymstoku oraz w Mińsku, gdzie po dwudniowym procesie 1 lutego 1941 skazany na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Radzieckiej. Po stu dniach pobytu w celi śmierci 10 maja sąd ZSRR zamienił wyrok na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. W marcu 1942 wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, aktywnie działał w ZHP na emigracji. Był naczelnikiem harcerzy w latach 1955–1967, a następnie przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźstwie w latach 1967–1988. Pełnił też funkcję komendanta reprezentacji polskiej na Międzynarodowym Jubileuszowym Jamboree 1957 oraz komendanta Światowego Zlotu Harcerstwa na Monte Cassino w 1969 i w Belgii w 1982.

Robroy: mógłby być troszkę inny jak zwykłe obeliski z popiersiem, podoba mi się np. pomnik Tuwima w Łodzi, siedzi sobie gość na ławeczce, można się dosiąść, zdjęcie zrobić, jeżeli Prez. Kaczorowski nie był nadymanym notablem, to po co mu pomnik taki dostojny, smutny? Dołączyć do tego postać harcerza (harcerki), oboje uśmiechnięci, wiem, wiem koszty, ale może Harcerze ogłoszą jakąś niedzielę na zbiórkę (Dni Sochaczewa to idealny termin) i nie podoba mi się miejsce usytuowania pomnika-boczna uliczka karol997: Pomysłów u nas ci dostatek, jeden już dawno był z fortepianem w Parku, który teraz ma być zlikwidowany na koszt pierzei południowej. Parki rzeczywiście są zaniedbane choć w nie których są nawet tablice pamiątkowe zniszczone, ale to wina gospodarza miasta.

wyjątkowej postaci śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego to bardzo cenna inicjatywa. Jeśli zaś chodzi o miejsce – popiersie Prezydenta i zarazem Harcmistrza Kaczorowskiego przed Hufcem ZHP na ul. Sawickiej, przy której umiejscowione są 2 szkoły i przedszkole to bardzo dobre miejsce. Ta uliczka nie jest całkiem „boczna”, codziennie przechodzi tam masa dzieciaków i młodzieży. Dzięki upamiętnieniu ten rejon miasta i otoczenie hufca wiele zyska. Hak: POPIERAM. Nie stawia się pomników tam, gdzie dobrze wyglądają, ale tam, gdzie ich miejsce, gdzie mają związek z miejscem lub ludźmi, z którymi kiedyś żyli. Czy jest zatem lepsze miejsce dla Harcerza, który tą swoją harcerskość wielokrotnie wspominał – tu gdzie każdy sochaczewski harcerz bywał i bywa.

d-jaro: CZUWAJ! enfield: Oczywiście, co by nie robić to będzie źle... Uważam, że upamiętnienie w Sochaczewie

Witamy w hufcu – bądź tu na dłużej.


4 l ciemNa stRoNa

e-sochaczew.pl

czaRNa Pożar samochodów KRoNiKa ciężarowych w elżbietowie

W ostatnich dniach odeszli od nas Śp. alicja jakubowska zmarła 2 czerwca 2013. Pogrzeb odbył się 5 czerwca.

Zalany Sochaczew

Śp. edward Kwiatkowski zmarł 31 maja 2013. Pogrzeb odbył się 4 czerwca.

Śp. zbigniew czmuchowski zmarł 30 maja 2013. Pogrzeb odbył się 1 czerwca.

Śp. wiesława ziembińska zmarła 30 maja 2013. Pogrzeb odbył się 3 czerwca. 4 czerwca rozpoczęła się w Sochaczewie akcja ratowania domostw zalanych przez wyjątkowe silne opady deszczu. Nawet w tych rejonach miasta, gdzie o podtopieniach nikt nie słyszał, woda wdzierała się do domów, piwnic, pomieszczeń gospodarczych Chwile grozy przeżyli m. in. właściciele domów przy ul. Wyszogrodzkiej i Smolnej w Chodakowie. Na ich posesje, szerokim na trzy podwórka strumieniem, wdzierała się woda z pobliskich pól. Ziemia zwyczajnie nie przyjmuje takiej ilości wody, a trzeba pamiętać, że deszcze nawiedzają nas regularnie od dobrych kilku tygodni. Strażacy jak zawsze stanęli na wysokości zadania. W PSP w Sochaczewie poinformowano nas, że wczoraj podjęto aż 59 interwencji, a od doby kilkanaście samochodów bez przerwy pompuje wodę z podwórek. W pomoc zaangażowano wszystkie dostępne siły i środki. Straż interweniowała m. in. na Wyszogrodzkiej, Żytniej, Okrężnej, Działkowej, Chodakowskiej, Różanej, 1 Maja, Chodkiewicza i wielu innych ulicach. Woda weszła do piwnic Urzędu Miejskiego, do kilku szkół i przedszkoli. W pomoc mieszkańcom zaangażował się także Urząd Miejski i podległe mu służby. Burmistrz Piotr Osiecki zdecydował, że zawodowym i ochotniczym strażakom pomagać mają także pracownicy ZGM i ZKM. Samochodami należącymi do tych zakładów dowożono piach, układano bariery z worków. Źró dło: Um so cha czew

Śp. Barbara Paciorkowska zmarła 29 maja 2013. Pogrzeb odbył się 1 czerwca.

Śp. irena wysocka zmarła 29 maja 2013. Pogrzeb odbył się 1 czerwca.

Śp. Krzysztof olewicz zmarł 29 maja 2013. Pogrzeb odbył się 5 czerwca.

Śp. mieczysław Barlak zmarł 27 maja 2013. Pogrzeb odbył się 29 maja.

Śp. Krzysztof chundzyński zmarł 27 maja 2013. Pogrzeb odbył się 29 maja.

Śp. olga chmielowska zmarła 27 maja 2013. Pogrzeb odbył się 31 maja.

Śp. janina majewska zmarła 25 maja 2013. Pogrzeb odbył się 29 maja.

Śp. jadwiga włodarska-ludwiczak zmarła 25 maja 2013. Pogrzeb odbył się 29 maja.

Śp. Grzegorz Kołodziejczak zmarł 24 maja 2013. Pogrzeb odbył się 27 maja.

Wypadek w Chrzczanach 23 maja, kilkanaście minut przed godziną 23. w miejscowości Chrzczany doszło do wypadku drogowego. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Wstępnie ustalili, że 30-letni mieszkaniec gminy Teresin, kierujący pojazdem Fiat Cinquecento, wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z jadącym pojazdem ciężarowym marki Daf z naczepą. W wyniku zderzenia pojazdów, do szpitala trafił 38-letni pasażer fiata. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości – okazało się, że sprawca wypadku jest pijany, miał ponad

2 promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi ustalą teraz przyczyny i okoliczności zdarzenia. Apelujemy jednocześnie o ostrożność i rozwagę na drodze. KPP so cha czew

Śp. marek Piórkowski zmarł 23 maja 2013. Pogrzeb odbył się 27 maja. 2 czerwca, kilka minut przed godziną 11, do stanowiska Kierowania KP PsP w sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodów zaparkowanych na placu zakładu produkcyjnego w miejscowości elżbietów (gmina teresin). słup czarnego dymu widoczny był z odległości kilkunastu kilometrów. Do pożaru zadysponowany został zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sochaczewie oraz zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Szymanowa, Niepokalanowa, Teresina, Mikołajewa, Budek Piaseckich, Skrzelewa oraz Kask (z powiatu grodziskiego). Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że palą się samochody ciężarowe (bez ładunku). Objęte pożarem pojazdy znajdowały się na parkin-

gu i nie stwarzały zagrożenia dla sąsiadujących z parkingiem hal magazynowo-garażowych. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów gaśniczych piany ciężkiej w natarciu na palące się samochody ciężarowe i dwóch prądów gaśniczych wody w obronie na samochody znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia. W sumie spaleniu uległy 3 samochody ciężarowe marki Iveco, 3 samochody marki Mercedes Sprinter oraz jeden Renault Premium. Nadpaleniu uległy także 4 inne samochody ciężarowe i jedno auto osobowe. Trwające prawie 3 godziny działania gaśnicze prowadziło 35 strażaków. Źró dło: kpp sp so cha czew. pl tekst: kpt. t. Fi jo łek

Śp. elżbieta Ploch zmarła 22 maja 2013. Pogrzeb odbył się 25 maja.

Śp. jakub Heljasiński zmarł 22 maja 2013. Pogrzeb odbył się 25 maja. informacje przygotowały zakład Pogrzebowy Haron i zakład Pogrzebowy arka.

ReKlama


iNFoRmacje l 5

e-sochaczew.pl ReKlama

Będzie

10 tysięcy zł od mcDonald’s dla Sochaczewa

10 tysięcy złotych ofiarowała restauracja mcdonald’s w wójtówce dyrektorowi miejskiego ośrodka sportu i Rekreacji mieczysławowi Głuchowskiemu na urządzenie placu zabaw w sochaczewie. jak powiedział nam obdarowany, pieniądze trafią do Karwowa i na użytek tamtejszych dzieci. Podczas oficjalnego otwarcia nowej restauracji McDonald’s w Wójtówce, na rogatkach Sochaczewa, jakie miało miejsce 28 maja br., public relations manager Dominik Szulowski wręczył dyrektorowi MOSiR-u Mieczysławowi Głuchowskiemu symboliczny czek na 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw na terenie naszego miasta. W spotkaniu na zaproszenie szefów sieci McDonald’s wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, miedzy innymi wicestarosta Janusz Ciura, wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński i wiceburmistrz Marek Fergiński oraz media. jak powiedział nam dyrektor Głuchowski, ofiarowane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do nowego placu zabaw w Karwowie. – Planujemy stworzyć centrum rekreacji na przedłużeniu ulicy chabrowej w Karwowie, na terenie tutejszej działki miejskiej. Poza placem zabaw powstaną tu dwa boiska, w tym do siatki plażowej – mówi dyrektor. Również zaniedbany plac zabaw w Chodakowie, przekazany w ostatnich dniach MOSiR-owi, zostanie wyremontowany, ratusz przeznaczył na ten cel 10 tysięcy złotych, tym razem z budżetu miejskiego. Zaplanowane prace obejmują zakup trzech zestawów wielofunkcyjnych (w tym jednego dużego), demontaż starych urządzeń, zagrażających bezpieczeństwu dzieci, budowę nowej piaskownicy, wycinkę drzew owocowych. W ramach działań prorekreacyjnych w Chodakowie, władze miasta chcą też przebudować pasaż Duplickiego, podczas ostatniej sesji miejskiej 28 maja, radni przeznaczyli 20 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej tej inwestycji. Zadanie obejmować będzie między innymi zakup estetycznych ławek i latarni. Jak wyjaśnił dyrektor Mieczysław Głuchowski, przetarg dotyczący zakupu nowych urządzeń do wspomnianych placów zabaw w Karwowie i Chodakowie, został już rozstrzygnięty. Zabawki wykona i dostarczy lokalna firma LAMEX. Plac w Karwowie ma być oddany do użytku w czerwcu br., w Chodakowie być może już w przyszłym tygodniu. red., Fo to mał go rza ta Ka zur ReKlama

Przetarg na odbiór śmieci rozstrzygnięty

Ratusz weźmie

5,8 miliona zł kredytu Burmistrz Piotr osiecki uspokaja, że długoterminowy kredyt został przewidziany w budżecie na 2013 rok i jest konsekwencją długów z poprzednich lat oraz konieczności finansowania inwestycji budowy sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 4. opozycja protestuje, podkreślając, że to w istocie rolowanie kredytu i pogłębianie zadłużenia sochaczewa. wynikiem 10 „za” i 8 „przeciw” zakończyło się głosowanie stosownej uchwały, co oznacza, że kredyt zostanie zaciągnięty.

5,8 miliona kredytu do spłaty w latach 2017 – 2023 We wtorek 28 maja radni miejscy stosunkiem głosów 10 „za”, 8 „przeciw” przyjęli uchwałę zezwalającą na zaciągnięcie przez ratusz kredytu w wysokości ponad 5,8 miliona złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok w wysokości 857 tysięcy złotych powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ponad 4,9 miliona złotych. Zgodnie z przyjętą uchwałą kredyt spłacany ma być w latach 2017 – 2023, a źródłem, z którego kredyt zostanie sfinansowany, dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Kredyt zgodny z uchwałą budżetową Jak wyjaśniła podczas sesji skarbnik Jolanta Brzóska, kredyt jest realizacją przyjętej uchwały budżetowej na 2013. Burmistrz Piotr Osiecki podkreślił, że nowy kredyt to nic innego jak spłata kredytów z lat ubiegłych: – Pozostałe 800 tysięcy złotych kredytu to nasze zobowiązania inwestycyjne, wynikające z rozpo-

częcia budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 – mówił.

Burmistrz do milczącej opozycji Burmistrz zwrócił się też do milczącej podczas sesji opozycji w radzie, najwyraźniej przeczuwając wynik głosowania uchwały: – Państwo zmieniacie zdanie, taki kredyt przewidzieliśmy w uchwale budżetowej. Takie inwestycje zaplanowaliśmy. Apeluję o ponowne rozważenie swojej decyzji w tej sprawie. Mniejszościowa opozycja zagłosowała jednak przeciwko.

Opozycja o burmistrzu do mediów – Wypowiedź burmistrza ma charakter czysto pijarowy – powiedziała nam po sesji radna Urszula Pawlak z Porozumienia Obywatelskiego Sochaczew. – Nie zmieniliśmy zdania, byliśmy przeciwko również uchwale budżetowej, właśnie mówiąc „nie” dalszemu zadłużaniu miasta. Uchwały są w istocie rolowaniem kredytu. Nie spłaca się długów, tylko zaciąga kolejne kosztem mieszkańców, bo to z podatków od nich kredyt ma być sfinansowany. – Proszę też zwrócić uwagę, że burmistrz po przegłosowaniu uchwały kredytowej podziękował radnym z koalicji za to, że nie zaburzyli cyklu inwestycyjnego w mieście. A przecież z prawie 6milionowego kredytu tylko 800 tysięcy finansować ma inwestycje – dodaje radny Marcin Podsędek z Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej. Opozycja swoje milczenie podczas sesji uzasadnia brakiem zaufania do burmistrza i koalicji, jak i zależnych mediów. – Po pierwsze, nasze zdanie dla burmistrza nie ma żadnego znaczenia, jesteśmy ignorowani, po drugie, nie chcemy, by naszymi wypowiedziami manipulowano w prasie – tłumaczy Urszula Pawlak. red.

Urząd Miasta Sochaczew rozstrzygnął przetarg na odbiór śmieci komunalnych. Wygrało go konsorcjum firm Remondis i Zebra (dobrze znanych mieszkańcom), które za świadczone usługi w okresie dwóch lat zażądało od naszego samorządu ponad 7,3 miliona złotych. Stawki za odbiór odpadów nie są na razie znane. Wiadomo, że sugerowanych wcześniej cen 6 złotych za śmieci segregowane miesięcznie i 12 złotych za odpady zmieszane nie da się utrzymać. Wiceburmistrz Stanisław Wachowski uspokaja jednak, że ceny w Sochaczewie nie będą wyższe niż w innych miastach. Co to oznacza, dowiemy się za kilka dni. Więcej w następnym numerze naszej gazety.

Nowa mleczarnia może się budować Galeria handlowa o wymownej nazwie „Nowa Mleczarnia” przy ul. Traugutta w Sochaczewie może się budować. W odpowiedzi na oczekiwania inwestora, radni miejscy zgodzili się na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości (sesja 28 maja br.), łagodząc zapisy gwarantujące zachowanie historycznej zabudowy. Ale jednomyślności nie było. 6 radnych wstrzymało się od głosu, 12 było za. Sprawa od początku budzi kontrowersje. A to dlatego, że planowana inwestycja jest czymś więcej, niż tylko budową nowego marketu w Sochaczewie. Od jej stylu zależy wizerunek historycznego centrum naszego miasta, którego charakter dość wyraźnie wskazują sąsiadujące obiekty: wzgórze z ruinami zamku, zabytkowa siedziba Sanepidu, zachowane kamienice z początku ubiegłego wieku, klasycystyczny budynek dawnego ratusza, a wreszcie blisko stuletni budynek samej mleczarni. Mając na uwadze ów stylistyczny kierunek, w czerwcu 2011 roku władze miasta uchwaliły dla terenu byłej mleczarni przy Traugutta taki plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego, który nie tylko uchronić miał to miejsce przed tanimi, niskimi, blaszanymi pawilonami handlowymi, ale i skłonić spodziewanego inwestora do poszanowania istniejącego budynku mleczarni, jak i jej historycznego otoczenia. Firma Nap Invest Group, która zamierza zbudować Nową Mleczarnię (wizualizacja na zdjęciu), zwróciła się do władz miasta o złagodzenie zapisów miejscowego planu właśnie w zakresie zachowania przedwojennej zabudowy. – Po zmianach plan dopuszcza rozbiórkę wnętrza starej mleczarni, ale ściany zewnętrzne tego obiektu w swoim stylu i wyglądzie mają zostać zachowane – wyjaśniał przed przegłosowaniem zmian naczelnik Wydziału Architektury Tadeusz Krysiak. e -so cha czew. pl


GmiNa socHaczew

Podtopienia

na terenie gminy intensywne opady deszczu na terenie Gminy sochaczew spowodowały wystąpienie lokalnych podtopień. mieszkańcy nisko położonych zabudowań muszą chronić swoje domy przed dopływającą do nich wodą. Nadmiar wody zalewa piwnice, posesje, pola uprawne i nieużytki. w wielu miejscach można zaobserwować skutki obfitych opadów. Trudne warunki panują też na drogach gminnych, nawierzchnie w wielu miejscach mogą być zniszczone. Duża wilgotność gleby powoduje także zniszczenie upraw, pogoda dalej nie sprzyja ich ratowaniu. Dalszą konsekwencją będą zapewne straty materialne, które poniosą rolnicy. Z każdą godziną zwiększa się liczba zgłoszeń od mieszkańców gminy, którzy proszą o pomoc w związku z podtopieniami. Niestety prognoza pogody nie jest zbyt optymistyczna i prawdopodobnie z deszczami i burzami będziemy musieli zmagać się jeszcze przez najbliższe dni.

gmina.e-sochaczew.pl

w gminie Sochaczew przybywa terenów inwestycyjnych Na ostatniej sesji Rady Gminy sochaczew w dniu 29 maja 2013 r. Radni zatwierdzili dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi zdżarów i wójtówka. Fragmenty wymienionych wsi zostały przeznaczone odpowiednio: – fragment wsi Żdżarów, obejmujący teren zlokalizowany od strony północnej przy skrzyżowania drogi powiatowej relacji Rybno – Sochaczew, od strony wschodniej bezpośrednio przylegający do drogi krajowej nr 50, przeznaczony został pod zabudowę produkcyjną lub usługową (w tym składową),

– fragment wsi Wójtówka, obejmujący teren bezpośrednio przylegający do drogi krajowej nr 2 (Warszawa-Poznań) i do terenu OBI, przeznaczony został pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, zabudowę produkcyjno-usługową z dopuszczeniem lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², tereny dróg publicznych i wewnętrznych, tereny zieleni łęgowej. W gminie Sochaczew przybyły także nowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W dniu 24 maja 2013 roku

Rada Gminy Sochaczew uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Altanka i Bronisławy. W planie tym zostały wyznaczone tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną rezydencjonalną oraz zabudowę mieszkaniowo -usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ulicami i drogami publicznymi oraz wewnętrznymi, dojazdami i dojściami pieszymi oraz miejscami postoju dla pojazdów a także zielenią towarzyszącą. gmi na. e -so cha czew. pl

Turniej mini Piłki nożnej dnia 16 maja 2013 r. na sztucznym boisku „ orlik ” przy zespole szkół w Kątach odbył się turniej mini Piłki Nożnej chłopców klas i – iii. w turnieju wzięło udział pięć szkół: szkoła Podstawowa w Gawłowie, szkoła Podstawowa w Kątach, szkoła Podstawowa w mokasie, szkoła Podstawowa w wyczółkach i szkoła Podstawowa w Żukowie. Po rozegraniu 10 meczów systemem każdy z każdym wyłoniono najlepsze zespoły. Sędziami głównymi , jak również organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego: p. Waldemar Duda i p. Mariusz Brzeziński. Końcowa klasyfikacja zawodów wygląda następująco: Szkoła Podstawowa w Żukowie 8 pkt. ( 6 : 1 ) Szkoła Podstawowa w Wyczółkach 8 pkt. ( 2 : 0 ) Szkoła Podstawowa w Mokasie 7 pkt. Szkoła Podstawowa w Kątach 2 pkt. Szkoła Podstawowa w Gawłowie 1 pkt.

Podczas turnieju wybrano i wyróż nio no naj lep sze go bram ka rza, którym został Mateusz Barański ze Szkoły Podstawowej w Wyczółkach oraz króla strzelców , którymi zostali ex quo: Jakub Latoch ze Szkoły Podstawowej w Mokasie i Radosław Ziętek ze Szkoły Podstawowej w Żukowie, uzyskując po trzy gole. Wszyscy zawodnicy wyróżnionych drużyn zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami. Organizatorzy, nauczyciele wychowania fizycznego i obserwatorzy byli zadowoleni z wysokiego poziomu gry zaprezentowanego przez najmłodszych wychowanków szkół gminy Sochaczew. Był to już drugi turniej tego typu organizowany w gminie Sochaczew, tym razem na nowym obiekcie przy Zespole Szkół w Kątach. Turniej ten był jednocześnie naszymi gminnymi eliminacjami do Ogólnopolskich zawodów „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, których kolejny etap miał się rozegrać 23 maja w Żyrardowie. Niestety w przeddzień planowanych rozgrywek, otrzymaliśmy od organizatora zaskakującą wia-

domość o przesunięciu zawodów na dzień 24 maja. Ze względu na wcześniejsze zobowiązania udziału w innych zawodach sportowych, nie byliśmy w stanie zorganizować w tym terminie wyjazdu do Żyrardowa. składy wyróżnionych ekip: szkoła Podstawowa w Żukowie: Kacper Skorupski, Piotr Łażewski, Paweł Kołodziejczak, Patryk Słoma, Jakub Sobczak, Radosław Ziętek, Piotr Jesiołowski, Łukasz Blasiak, Kacper Kaźmierski, opiekun: Waldemar Duda l szkoła Podstawowa w wyczółkach: Patryk Kujawa, Patryk Orzechowski, Bartłomiej Terenowicz, Wiktor Mikulski, Hubert Małachowski, Jakub Przytuła, Szymon Kowalczyk, Mateusz Barański, Marcin Jańczak, opiekun: Anna Witkowska l szkoła Podstawowa w mokasie: Szymon Tymorek, Kacper Tarmanowski, Łukasz Kowalski, Jakub Latoch, Hubert Jasiński, Mateusz Tymorek, Mateusz Ostrowski, opiekun: Mariusz Brzeziński. oprac. ma riusz Brze ziń ski i Piotr Fi gut spzu kow.e -so cha czew.pl l


GmiNa iłÓw

ilow.pl

co z odpadami?

obchodzili Dzień Patronów

w dniu 29 maja o godzinie 13.30 w Urzędzie Gminy iłów odbyło się otwarcie ofert w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy iłów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 800 000 zł. Jak wyjaśnił sekretarz gminy do przetargu stanęły dwie firmy: PGK w Płońsku Sp. zoo, która za wykonanie zamówienia zaproponowała kwotę 972.777, 60 zł oraz Veolia Usługi dla Środowiska S. A z Tomaszowa Mazowieckiego, która zaproponowała kwotę 557.000,91 i tym samym wygrała przetarg. Jak wynika ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług –„ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Iłów”, które będzie się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz przez ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramów odbiorów odpadów oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego w terminie do 20 czerwca 2013r. Harmonogram powinien uwzględniać cały okres realizacji umowy, tj. od 1.07.13r do 30.06.2014r. Harmonogram winien być przygotowany w oparciu o przedstawiony przez zamawiającego wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów komunalnych oraz ich gromadzenia. Do dnia 28 czerwca 2013r. Wykonawca ma wyposażyć właścicieli nieruchomości w niezbędne pojemniki do odpadów zmieszanych oraz worki do odpadów segregowanych. Wielkość pojemników do ilości osób zamieszkujących poszczególne gospodarstwa dostosuje wykonawca. Zamawiający i wykonawca będą wspólnie odpowiadać za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogramy, które zamawiający będzie akceptował i będzie publikował na stronach internetowych Urzędu Gminy. Wykonawca przekaże harmonogram właścicielom nieruchomości podczas ustawiania pojemników. Wykonawca będzie też zobowiązany do wykonania kontroli segregacji odpadów prowadzonej przez właścicieli nieruchomości. Jak wyjaśnił sekretarz gminy – stosowną deklarację złożyło w gminie Iłów 5219 osób i te osoby będą objęte świadczeniem usług przez Wykonawcę zamówienia. Stawka za wywóz śmieci wyniesie 6,12 zł miesięcznie za osobę.

w dniu 24 maja w szkole Podstawowej w Brzozowie odbyła się uroczystość z okazji dni Patronów, którymi są Żołnierze aK cichociemni. Uroczystości rozpoczęły się mszą Świętą, którą w Kościele parafialnym w Brzozowie odprawił ksiądz proboszcz Piotr majewski. w słowach skierowanych przede wszystkim do uczniów podkreślał on męstwo i odwagę żołnierzy aK, mówił o wartościach, którymi są cierpienie i poświęcenie. Bóg, Honor, ojczyna – to najwyższe wartości – podkreślał ksiądz proboszcz.

Pożegnali absolwentów w dniu 29 maja w szkole Podstawowej im. Bolesława chrobrego w Kapturach odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się polonezem, którego odtańczyli szóstoklasiści przygotowani przez nauczyciela w-fu. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali dla nich rodzice. Przed posiłkiem uczestników uroczystości powitała pani dyrektor Leokadia Brzozowska, która w kilku słowach powiedziała o tradycji i znaczeniu wieczorków pożegnalnych w tutejszej placówce. „Uroczystość pożegnania absolwentów ma charakter zamknięty, ponieważ dotyczy tylko dzieci, które w tym roku ukończą klasę VI. Zebrani są tu także rodzice absolwentów, którzy są organizatorami dzisiejszej uroczystości, a także grono pedagogiczne i nauczyciele związani ze szkołą czyli emeryci oraz pracownicy administracyjni i obsługi. Na nasze zaproszenie odpowiedziała także radna gminy Iłów Anna Mikołajczyk” – powiedziała dyrektorka placówki. „Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do uświetnienia tych ostatnich dni pobytu szóstoklasistów w naszej szkole. Życzę wszystkim dobrej zabawy – podsumowała swoje wystąpienie Leokadia Brzozowska. Po spożyciu posiłku dzieci skorzystały z atrakcji wieczoru, jaką tradycyjnie jest przygotowana dla nich dyskoteka.

Po zakończeniu Mszy Św. uroczystości były kontynuowane na cmentarzu parafialnym w Brzozowie, na którym pochowani są dwaj cichociemni. Uroczystości na cmentarzu rozpoczęły się apelem poległych, który wygłosiła Anna Słowińska. „Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby złożyć hołd tym wszystkim, którzy podczas II wojny Światowej walczyli o wolną i niepodległą Polskę. W sposób szczególny przywołujemy pamięć żołnierzy cichociemnych, którzy są wzorem odwagi honoru i najwyższego umiłowania ojczyzny” – powiedziała Anna Słowińska. Z okazji Dnia Patronów na mogiłach żołnierskich złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, po czym uroczystości były kontynuowane w Szkole Podstawowej w Brzozowie.

Tutaj dyrektor Szkoły Andrzej Grabarek powitał zaproszonych gości, pośród których znaleźli się Ksiądz Proboszcz Parafii Brzozów, Wójt Gminy Iłów, przewodniczący Rady Gminy, Prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie, Przedstawiciele Żołnierzy AK Mazowsze z Płocka oraz Przedstawiciele Rady Rodziców. „Dzień patronów szkoły jest dla społeczności szkolnej wielkim Świętem. Jest to dzień radosny, ale i pełen refleksji i wspomnień. Święto Szkoły obchodzimy po raz 6 począwszy od 20 maja 2008 roku tj. od uroczystości nadania szkole drugiego sztandaru, którego fundatorem była pani Karolina Jurecka – powiedział Andrzej Grabarek. Jak wyjaśnił dalej Dyrektor szkoły – Cichociemni to najlepiej wyszkoleni żołnierze AK. Dzisiaj ich tradycje kontynuują najlepsze jednostki wojska polskiego. – Mamy patronów,

którzy mogą być dla nas wszystkich wzorem – podkreślał Andrzej Grabarek. Po przemówieniu dyrektora szkoły – w nastrój zadumy i refleksji wprowadził wszystkich zgromadzonych na uroczystości program słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowie przygotowanych przez Halinę Jeznach i Małgorzatę Starosta. Był to program patriotyczny. Prezentowane wiersze i piosenki przypominały o bohaterstwie i męstwie polskich żołnierzy, którzy oddali życie za ojczyznę. Po zakończeniu programu artystycznego tradycyjnie już odbyło się oficjalne wręczenie statuetek „Przyjaciel szkoły”, którą w tym roku odebrała Rada Gminy Iłów, Danuta Mazur, Przemysław Wasilewski oraz Tadeusz Makowski. Jak wyjaśnił dyrektor Szkoły – idea przyznawania statuetek narodziła się w 2008r., kiedy to Placówka otrzymała nowy sztandar. Przez te 6 lat przyznano łącznie 30 statuetek. Otrzymały ją instytucje, organizacje i osoby, które w szczególny sposób wspomagały nasza placówkę dbając o jej rozwój w różnych wymiarach – wyjaśnił dyrektor szkoły. Na zakończenie uroczystości odbyło się podsumowanie szkolnych konkursów poświęconych patronom szkoły pt. „Nasi Patroni Cichociemni”. Ich zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Oddzielnie uhonorowani i odznaczeni medalem zostali uczestnicy mistrzostw powiatu i mistrzostw miedzy powiatowych w biegach przełajowych. ilow. pl


-

P z y z

m h

h

a -

GmiNa młodzieszyN konkurs plastyczny rozstrzygnięty w piątek 29 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w młodzieszynie nastąpiło podsumowanie ogłoszonego w kwietniu konkursu plastycznego p. h.: Żyj zdRowo i KoloRowo – stoP UzaleŻNieNiom. jego celem było promowanie stylu życia bez uzależnień, budzenie czynnych postaw wśród dzieci i młodzieży w tym zakresie oraz wyrażanie własnych emocji i uczuć poprzez tworzenie prac plastycznych. Do konkursu przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie, Kamionie, Janowie oraz uczniowie Gimnazjum w Młodzieszynie. Wpłynęło 37 prac, które oceniano w dwóch grupach wiekowych (kl. IV – VI i gimnazjum). Komisja konkursowa pod przewodnictwem Mirosława Domińczaka- dyrektora GZEAS, po wnikliwej analizie wszystkich prac wyłoniła zwycięzców. I miejsca otrzymali: Maciej Gonta – SP w Janowie i Klaudia Pojedynek – Gimnazjum w Młodzieszynie. Nagrodą dla zwycięzców jest atrakcyjny, ty-

godniowy pobyt w górach w miejscowości Piwniczna Zdrój. II miejsca zdobyły: Zuzanna Staniszewska – SP Kamion i Magdalena Woźniak – Gimnazjum w Młodzieszynie. Trzecie miejsca zajęły: Katarzyna Ciurzyńska – SP Młodzieszyn i Iwona Wesołowska – Gimnazjum Młodzieszyn. Ponadto przyznano wyróżnienia, które zdobyli: Urszula Żakowska – SP Janów, Zuzanna Brzezińska – SP Kamion, Jakub Kornacki – SP Młodzieszyn. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki. Sponsorem nagród i współorganizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca przy Urzędzie Gminy w Młodzieszynie. Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim uczestnikom umiejętności wyrażania własnych przemyśleń na temat nałogów jako zagrożeń społecznych.

mlodzieszyn.e-sochaczew.pl

oGŁoSzenie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy współpracy z Biurem Turystyki Szkolnej „CHOPIN” organizuje w 2013 roku kolonie letnie krajoznawczo-sportowe z programem profilaktycznym przeciwdziałania patologiom społecznym w Beskidzie Sądeckim w miejscowości Piwniczna – Zdrój Dom Wczasowy „Stefanka” w terminie:

11 – 17.07.2013 r. – koszt pobytu 650zł. Osoby zainteresowane wypoczynkiem proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie lub Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Gala Smaki Starych Bud w Gminie młodzieszyn 28 kwietnia w starych Budach strażacy z osP zorganizowali Galę, która kończyła projekt pt. „Kształcimy się w starych Budach” finansowany ze środków Ue programu operacyjnego Kapitał ludzki działania 9.5. Podsumowania projektu dokonała zofia Fabisiak – koordynator projektu. Podziękowała uczestnikom projektu, wykładowcom oraz osobom pracującym przy realizacji p. małgorzacie zawadzkiej i p. damianowi Bednarkowi oraz Naczelnikowi osP stare Budy sławomirowi orlińskiemu i skarbnikowi osP stare Budy marcin Kornacki. Wójt Gminy Młodzieszyn Joanna Szymańska w swoim wystąpieniu powiedziała, że projekt ten jest sukce-

Wykładowcy warsztatów przekazywali uczestnikom projektu przydatne rozwiązania, oraz udzielali szczegółowych porad. Prowadzone w partnerstwie projekty przez strażaków i samorząd gminny integrują i wzmacniają społeczność lokalną. Są dobrym przykładem zarówno podnoszenia kompetencji jak i spełnianie przez gminę oczekiwań mieszkańców. mlo dzie szyn. e -so cha czew. pl sem dla wszystkich, gdyż wypłynął on z serc mieszkańców. Brali więc w nim udział bardzo chętnie i przyniósł im dużo wymiernych korzyści takich jak prawa jazdy kat. C, wiedzę merytoryczną w zakresie małych firm i promowanie tradycyjnych potraw.

GmiNa RyBNo

n

rybno.e-sochaczew.pl

za śmieci kRonika zapłacimy zgodnie Gminna z deklaracjami

o -

Festyn Rodzinny w szkole w Rybnie Kabarecik w wykonaniu nauczycieli, układy taneczne i występy wokalne uczniów, skecze przygotowane przez gości z weener, a także dmuchana zjeżdżalnia, kule wodne i wata cukrowa. To tylko niektóre atrakcje, jakie czekały na dzieci i rodziców w sobotę na festynie z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Rybnie.

wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci

mieczysława BaRlaKa wieloletniego sołtysa wsi Bronisławy składają w imieniu samorządu Wójt gminy Rybno oraz Przewodnicząca Rady

-Administracyjnego Szkół w Młodzieszynie. Rodziny dysfunkcyjne oraz spełniające kryterium pomocy społecznej mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku w zależności od sytuacji materialnej. Rodziny niespełniające kryterium pomocy społecznej ponoszą 100% odpłatności. Ostateczny termin naboru kandydatów do wypoczynku ustala się na 21 czerwca 2013 rok.

Śmieci komunalne z terenu gminy Rybno będą odbierane za jedne z niższych stawek w kraju. Gmina Rybno jako jedna z pierwszych w powiecie sochaczewskim rozstrzygnęła przetarg śmieciowy. Zgłosiła się do niego tylko jedna firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Maz. – firma, która świadczy swoje usługi mieszkańcom gminy już od 1999 roku. Co ważne, stawki za wywóz nie będą wyższe od tych, które właściciele posesji poznali w deklaracjach składanych w urzędzie gminy w lutym tego roku. Tak więc za śmieci segregowane będziemy płacić 6 zł, zaś za niesegregowane 12 zł od osoby. – Jest to jedna z niższych stawek w kraju. Dotychczas średnia cena za śmieci segregowane w skali Polski utrzymuje się na poziomie 8 zł – twierdzi wójt gminy Grzegorz Kropiak. Umowa z Voelią wejdzie w życie 1 lipca i będzie obowiązywała dwa lata, do 30 czerwca 2015 r. Już w następnym numerze przedstawimy szczegółowe zasady segregowania i odbioru śmieci.

7 maja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie wraz z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie przeprowadził w klasach IV-VI szkoły podstawowej warsztaty nt. komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywania konfliktów. Są to już drugie warsztaty organizowane przez GOPS, a planowane są kolejne. Dodajmy, że w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielane są bezpłatne porady psychologa, pedagoga, rzecznika praw kobiet, mediatora rodzinnego oraz prawnika.

l

mieckiego miasta Weener (Dolna Saksonia). Na cały tydzień pobytu zaplanowano bardzo bogaty program: spotkanie z wójtem w Urzędzie Gminy i prezentacja nt. gminy, wycieczka do Żelazowej Woli, wyjazd do Warszawy (w tym zwiedzanie Pałacu Kultury, Muzeum Techniki, Stadionu Narodowego, starówki) i Łodzi (Eksperymentarium przy centrum Manufaktura, Cmentarz Żydowski), liczne spotkania integracyjne i wiele innych atrakcji. Odwiedziny trwały do poniedziałku 3 czerwca. 1 czerwca w Zespole Szkół w Rybnie odbył się „Festyn Rodzinny”, zorganizowany z okazji dnia dziecka (więcej obok).

l

3 czerwca rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Rybno. Swoje usługi będzie świadczyła firma „Veolia” z Tomaszowa Mazowieckiego (więcej obok). Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przebudowę trasy autobusu dowożącego dzieci do szkół w Rybnie i Erminowie, czyli tzw. „schetynówkę”. ryb no. e -so cha czew. pl l

27 maja w ramach wymiany młodzieży między miejscowościami partnerskimi, do Rybna przyjechała 14osobowa wycieczka uczniów z nie-

l


e-sochaczew.pl

sPołeczeŃstwo l 9

kazimierz hugo-Bader

uhonorowany!

z których dochód przeznaczano na tenże cel. To w dużej mierze dzięki jego działaniom w 1928 r. zadanie zostało zrealizowane. Latem 1929 r. Kazimierz Hugo-Bader stał na czele sochaczewskich regionalistów, którzy w ramach wystawy zorganizowanej w Łowiczu przez Okręgowy Komitet Regionalny przygotowali również dział „chopinowski”. Ta interesująca ekspozycja pamiątek po Fryderyku Chopinie była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Ambicją i pasją życiową Kazimierza Hugo-Badera stała się idea adaptacji zdewastowanej oficyny chopinowskiej na muzeum wielkiego kompozytora. W marcu 1930 r., kiedy powołano Komitet Budowy Domu Chopina w Żelazowej Woli, został jego sekretarzem. Był poKazimierz Hugo-Bader na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie (archiwum rodzinne, obecnie Zbiory mZSiPBnB) nadto delegatem Komitetu do Towarzystwa Przyjaciół członkowie stowarzyszenia „Nasz za- lem było gruntowne poznanie Domu Chopina w Warszamek” z radością przyjęli informację regionu we wszystkich przejawie, a w czerwcu 1931 o uchwale podjętej podczas XXXii sesji wach jego życia (kultury, r. – w momencie rozpoczęRady miejskiej w sochaczewie w dniu oświaty, historii, rolnictwa, cia prac związanych z odbu28 maja br. o nadaniu tytułu Honoro- przemysłu). Gromadził więc dową oficyny – kierowniwego oby watela sochaczewa Kazi- i opracowywał materiały statykiem budowy. Po odbudomierzowi Hugo-Baderowi. o uhonoro- styczno-opisowe dla potrzeb wie „dworku”, gdy należało wanie jego wybitnych osiągnięć publikacji zamieszczanych pozyskać fundusze na urząna polu społeczno-kulturalnym i nie- w wydawnictwie „Materiały dzenie jego wnętrz, zagokwestionowanych zasług dla promocji Monograficzne Województwa spodarowanie otoczenia sochaczewa na arenie krajowej i mię- Warszawskiego” i w czasopii założenie parku, powierzodzynarodowej nasza organizacja smach lokalnych i ogólnopolno mu obowiązki sekretawnioskowała wspólnie z towarzy- skich. Zabiegał o wydanie morza powołanego do życia stwem miłośników malarstwa włady- nografii powiatu sochaczeww październiku 1931 r. Kosława Ślewińskiego oraz rodziną re- skiego i stworzenie muzeum mitetu Dni Chopinowskich prezentowaną przez prawnuka marci- regionalnego w Sochaczewie, w Polsce. Równolegle sprana Hugo-Badera. tym samym dobiegł którego znaczną część ekspowował także funkcję wicekońca kolejny etap na drodze ku przy- natów miały stanowić zbiory przewodniczącego powstawróceniu osobie Kazimierza Hugo-Ba- gromadzone w jego dworze łego w tym samym czasie dera właściwego miejsca w świadomo- w Rozlazłowie. Nadzorował sochaczewskiego oddziału ponadto badania archeolości ogółu sochaczewian. Komitetu. giczne prowadzone na terenie Działalność popularyziemi sochaczewskiej, a w raKAZimieRZ Hugo -BAdeR zatorską związaną z osobą mach sekcji wodnej Komitetu (1887–1949) Fryderyka Chopina i miejJego miastem rodzinnym było Wil- przyczynił się do otwarcia scem urodzenia artysty Kano, zawierucha I wojny światowej rzuci- w 1933 r. przystani rzecznej zimierz Hugo-Bader kontyła go jednak na Mazowsze, gdzie założył w Sochaczewie. Kazimierz Hu- Kazimierz Hugo-Bader (archiwum rodzinne, obecnie nuował również po zakońrodzinę i pozostał do końca swoich dni. go-Bader był również redakto- Zbiory mZSiPBnB) czeniu II wojny światowej. Po zawarciu związku małżeńskiego z Ire- rem ukazującego się w 1931 r. ną z Bolechowskich został ostatnim dwutygodnika „Wiadomości Ziemi So- Przyjaciół Domu Chopina. W tym sa- Zmarł w 1949 r. w Sochaczewie, w Roku dziedzicem dóbr Rozlazłów Szlachecki chaczewskiej” oraz wieloletnim preze- mym roku położył również szczególne Chopinowskim związanym z 100. roczsem sochaczewskiego oddziału Polskie- zasługi w powołaniu sochaczewskiego nicą śmierci kompozytora. Jego ciało pod Sochaczewem. Podczas I wojny światowej walczył go Towarzystwa Krajoznawczego. Jego oddziału tej organizacji (tzw. „Komitetu spoczęło w rodzinnym obejściu grobow szeregach armii rosyjskiej, a później staraniem z okazji przypadającej w 1933 Chopinowskiego”) i drogą oficjalnych wym na cmentarzu parafialnym w Sow 1. Korpusie Polskim dowodzonym r, 70. rocznicy wybuchu powstania wystąpień oraz poprzez osobiste kon- chaczewie. W 1997 r. na mocy uchwały Rady przez gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. styczniowego odbyła się w Kampinosie takty pilotował akcję zbierania funduszy Po odzyskaniu niepodległości uczestni- uroczystość, w czasie której odsłonięto potrzebnych na wykupienie oficyny Miejskiej w Sochaczewie został patroczył w misji wojskowej, która we Francji tablicę pamiątkową wmurowaną w ścia- chopinowskiej z rąk prywatnych, by nem jednej z ulic w Rozlazłowie, obecdokonywała zakupów sprzętu i broni dla nę miejscowego dworu, w którym mie- przekazać ją społeczeństwu. Zabiegał nie jednej z dzielnic Sochaczewa. armii polskiej. Brał również udział w woj- ścił się niegdyś sztab jednego z oddzia- o dotacje i subwencje, organizował to masz Ka ro lak zbiórki społeczne, koncerty i imprezy, nie obronnej Polski we wrześniu 1939 r., łów powstańczych. na sz za mek. e -so cha czew. pl Szerszemu ogółowi Kazimierz Hua w czasie okupacji hitlerowskiej działał go-Bader znany jest jednak przede ReKlama w szeregach Armii Krajowej. Choć z wykształcenia był inżynie- wszystkim z związanych z „dworkiem” rem-architektem, dał się poznać jako w Żelazowej Woli – miejscem urodzenia człowiek o bardzo szerokich horyzon- Fryderyka Chopina odwiedzanym obectach. Jako aktywny działacz społeczny nie przez turystów z całego świata. Poi kulturalny, regionalista i krajoznawca czątkowo związany był z Komitetem Buangażował się w liczne akcje, a wiele dowy Pomnika Chopina w Warszawie z nich sam inicjował. Będąc sekretarzem, i Komitetem Budowy Pomnika Chopikierował pracami Powiatowego Komite- na w Sochaczewie. W 1926 r. przyczynił tu Regionalnego w Sochaczewie – spo- się do zawiązania przy Warszawskim Tołecznej organizacji, której głównym ce- warzystwie Muzycznym Towarzystwa

Było 25-lat posługi Kapelana Szpitalnego

W dniu 28 maja 2013 roku ksiądz Andrzej Kita, Kapelan Szpitalny, obchodził piękną rocznicę 25 lat przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich. Z tej to okazji została odprawiona uroczysta Eucharystia w Kaplicy Szpitalnej o godz. 15.00, którą prowadził sam Jubilat. W czasie uroczystości jubileuszowych wszyscy składali serdeczne życzenia na dalsze lata kapłańskiej posługi. Ksiądz Andrzej Kita otrzymał w imieniu Dyrekcji i wszystkich pracowników Szpitala z rąk Wiesławy Załuskiej, zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych, Naczelnej Pielęgniarki, następujące podziękowanie: Drogiemu Księdzu Kapelanowi Andrzejowi Kita za 25-letnią pracę duszpasterską oraz pełną miłości i poświęcenia posługę dla chorych i potrzebujących w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie pragniemy dzisiaj serdecznie podziękować! Nie sposób słowami wypowiedzieć uczuć wdzięczności za wszelkie zaangażowanie, za ofiarne kształtowanie naszych sumień i postaw, za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary, za optymizm i radosne kapłaństwo, za życie Chrystusowym przykazaniem miłości, za braterską pomoc i życzliwość okazywaną chorym i ich rodzinom, osobom potrzebującym oraz pracownikom Szpitala. Dziękujemy za wszystkie duszpasterskie odwiedziny w salach chorych oraz za trud odkrywania przed pacjentami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w pokonywaniu choroby i w naszym codziennym życiu. Dziękujemy za gospodarską troskę o naszą Kaplicę szpitalną. Dziękujemy za wszelkie dobro i niestrudzone budowanie jedności, za każde błogosławieństwo i udzielane sakramenty. Dzisiaj, Księże Andrzeju, dziękujemy za dar Twojej obecności w naszej małej społeczności. Składamy Ci również serdeczne życzenia, abyś mógł przekazać ideał życia w miłości do Świętego Sakramentu jak największej liczbie ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy duchowej. Wszystkiego najlepszego w dalszej drodze Kapłana! szpi tal. e -so cha czew. pl medika_a: piękne słowa dla człowieka, któremu rzeczywiście należą się podziękowania, zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu – za to, że ten niezwykle skromny kapłan niesie każdemu potrzebującemu nadzieję – DZIĘKUJEMY! dragon36: i to jest człowiek, z którego niejeden katolik i ksiądz powinien brać przykład.


10 l icH zdaNiem

zwik zaopiekuje się Rozstrzygnięto przetarg na pełnienie obowiązków operatora kramnic miejskich. Przez najbliższe 12 miesięcy o kompleksowo wyremontowany i nadbudowany gmach dbać będzie zakład wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. Choć zainteresowanie przetargiem było bardzo duże, na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej weszło ponad ćwierć tysiąca osób, to ostatecznie oferty wpłynęły dwie. – Kontraktem zainteresowany był Michał Substryk z miejscowości Wyględy, który za administrowanie kramnicami zażądał 1.020.000 zł oraz nasza spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Jej oferta była więcej niż konkurencyjna. Za sprawowanie opieki nad obiektem ZWiK otrzyma niespełna 119.000 zł informuje z-ca burmistrza Stanisław Wachowski. Zakład będzie sprawował opiekę nad kramnicami przez rok, tj. od 1 czerwca 2013 do końca maja 2014 roku. – Administrowanie rozbudowanym obiektem kramnic to oczywiście nie jest i nigdy nie będzie główny przedmiot działalności ZWiK-u. Liczę

Paweł RoŻdŻestwieŃsKi

Paweł RoŻdŻestwieŃsKi – redaktor naczelny portalu historii ożywionej www.dobroni.pl „stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary dochowałem. teraz już czeka mnie wieniec sprawiedliwości. w owym dniu poda mi go Pan, sprawiedliwy sędzia, a poda nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście.” W imieniu najbliższych i mojego Ojca Sylwestra Rozdżestwieńskiego serdecznie dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli Mu w ostatniej drodze w dniu 20 maja 2013 roku w Iłowie. Ciężko jest mi wszystkich wymienić, aby kogoś nie pominąć, więc wybaczcie lakoniczność podziękowań. Ostatni tydzień, od pierwszej informacji o śmierci, aż do momentu w którym piszę te słowa, były dla mnie i rodziny okresem szczególnym. Okazało się, że spotkałem się z tak wielką pomocą podczas załatwiania wszelkich spraw, że już w czwartek wieczorem byłem pewien, że pogrzeb mojego Ojca to absolutnie nie będzie pogrzeb rodzinny, a wielkie i nie do końca przewidywalne

e-sochaczew.pl

kramnicami o sprawność windy, sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, sieci przeciwpożarowej i wszelkich innych urządzeń. Musi wykonywać wymagane prawem przeglądy techniczne, kontrolować system wentylacji, drożność kominów Już wkrótce ruszą kolejne przetargi, tym razem na wynajem pomieszczeń i lokali usługowych w tym gmachu. Na parterze ma zostać uruchomiona restauracja i kilka sklepów, na piętrze rozlokuje się Miejska Biblioteka Publiczna przenosząca do nowej siedziby cały księgozbiór z filii przy ul. 1 Maja 16 oraz Żeromskiego 39a. Urząd mia sta so cha czew Fo to mał go rza ta Ka zur

jednak, że wynajęcie pomieszczeń restauracyjnych, patio i pomieszczeń usługowych zapewni spółce dodatkowe dochody, a to może się przełożyć na cenę usług świadczonych przez Zakład dodaje S. Wachowski. Operator będzie m. in. wynajmował powierzchnię komercyjną oraz ponosił koszty utrzymania całego budynku, w tym koszty wszystkich mediów

i ochrony kramnic. ZWiK ma zadbać o sprzątanie klatki schodowej, holu, galerii, windy, wspólnych łazienek i w. c. oraz otoczenia budynku, musi podpisać umowę na wywóz śmieci, dostawę wody i odbiór ścieków, ubezpieczyć budynek. Mówiąc wprost ma przypilnować, by w kranach była ciepła woda, zimą budynek został ogrzany, a gdy trzeba wykonała też drobną naprawę. Ma dbać

janek111: Ciekawe jest że w wymaganiach stawianych oferentom jest: o zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (zarządzanie komercyjnymi obiektami), posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz co najważniejsze pozostają

w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. I ten ostatni warunek jest dla mnie zastanawiający, bo w jakiej trzeba być sytuacji ekonomicznej i finansowej, żeby go nie spełnić? Przecież ZWIK ma ileś tam milionów złotych kredytu na kanalizację? Czy to jest odpowiednia sytuacja? Najpierw należałoby się zająć tym, czym powinni się zajmować, czyli wodą i ściekami, a nie utapiać dalej kasę w maksymalnie nieopłacalnej kamienicy w wymierającym centrum? Ale przecież wiadomo, że jak kasy będzie brakować, to albo pójdą ceny za wodę w górę albo kolejne obligacje się wypuści. (…) Być może miasto będzie płaciło ZWIK-owi za powierzchnie zajęte przez bibliotekę, „Ziemię Sochaczewską” i inne pomieszczenia tak dużo, że utrzymają ten obiekt w całości. Tylko jaki jest tego sens żeby obracać tymi pieniędzmi w koło? Może żeby zrobić takie zamieszanie żeby nikt się nie połapał oprócz władz, o co w tym chodzi? (…) Mam nadzieje że się mylę i moje obawy okażą się płonne, obiekt się sam utrzyma, ZWIK zarobi na dopłaty do wody, a wtedy będę pierwszym orędownikiem tego żeby ZWIK przejął wszystkie nieruchomości miejskie i nimi zarządzał. Pozdrawiam jan

Stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary dochowałem uroczystości z setkami uczestników. Od chwili śmierci Ojca zaczęła bowiem rodzić się swoista legenda. Jego życie było tak wielostronne i tak związane z życiem setek ludzi, że każdy zaczął opowiadać swoją historię. Historię sportowca, nauczyciela, harcerza, dziennikarza, opiekuna swojej siostry, ojca, dziadka i znakomitej duszy towarzystwa. Człowieka, który każdemu więcej dawał niż brał i który nigdy nie oczekiwał za swoją pomoc w zamian niczego. I tak sobie pomyślałem, to dobrze, że każdy ma do opowiedzenia inną historię o moim Ojcu. Każda z nich bowiem dotyczy Jego rodziny, przyjaciół, znajomych i tych o których pisał i opowiadał w radio. Każdy bowiem z nas ma własną dro-

gę którą podąża, ja zaś do dziś nie mogę się nadziwić, że aż tyle dróg, tylu dobrych ludzi, skrzyżowało się ze ścieżką, którą podążał mój Ojciec. Na cmentarzu w podziękowaniu mówiłem, że Tata miał w głowie dziesiątki maleńkich szufladek, w których przechowywał informacje o każdym z którym się spotkał. Otwierał je nawet po wielu latach, kiedy spotykał znajomych nie widzianych od lat. Kiedy zobaczyłem tylu ludzi w kościele i na cmentarzu to teraz jestem przekonany, że Sylwester Rozdżestwieński pozostanie w waszej pamięci tak długo jak nam starczy życia, a jestem pewien, że i dłużej.... dzię ku ję wam wszyst kim Pa weł z Ro dzi ną i Naj bliż szy mi


icH zdaNiem l 11

e-sochaczew.pl PolityKa

ceny wody w Sochaczewie w tym miesiącu duża liczba mieszkańców sochaczewa miała możliwość zapoznania się z treścią ulotki, która dotyczy wysokich cen wody i ścieków oraz realnych możliwości obniżenia tych kosztów. wiele osób nie zdawało sobie do tej pory sprawy, jak wysoką cenę płaci za ten przy wilej w stosunku do innych miast naszego województwa. ceny w naszym mieście za wodę i ścieki są najwyższymi w regionie! Nasza akcja ulotkowa, prowadzona przez struktury sochaczewskiego PO oraz przy współpracy z sochaczewskim stowarzyszeniem Młodych Demokratów, ma na celu wywołanie dyskusji na temat braku inicjatywy ze strony władz miasta Sochaczewa w roz wiązaniu tego niezwykle ważnego problemu. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest rzetelne informowanie mieszkańców o sytuacji dotyczącej wysokich cen wody i ścieków, które naszym zdaniem można w dość znacznie obniżyć i tym samym odciążyć mieszkańców z ponoszenia rażąco wygórowanych opłat. Akcja ulotkowa, prowadzona w wielu miejscach naszego miasta, miała pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców. Wiele osób miało poczucie, że ktoś wreszcie chce im pomóc i rzetelnie podchodzi do rozwiązania tego problemu. Wielu z nich, było zaskoczonych brakiem inicjatywy w tej sprawie ze strony Burmistrza, który jak do tej pory całkowicie ignoruje potrzebę obniżenia cen wody i ścieków, będących olbrzymim, ReKlama

sochaczewianin1980:

czasem nie do udźwignięcia, obciążeniem każdego domowego budżetu. „… Oczekuję, że poprzez naszą akcję doprowadzimy do merytorycznej dyskusji nad rozwiązaniem problemu wysokich cen wody a przede wszystkim ścieków w Sochaczewie. Jak do tej pory Burmistrz udaje, że problemu w zasadzie nie ma a z tym nie możemy się zgodzić. Projekt kanalizacji, którego efektem ma być ilość zrealizowanych przyłączy ma się nie najlepiej. Nie wspominając o tym, że trudno jest uzasadnić w sposób wiarygodny wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat. Ja osobiście nie widzę uzasadnienia by mieszkańcy Sochaczewa ponosili tak wysokie koszty. Wskazaliśmy roz wiązanie, które można skutecznie zastosować. Oczy wiście wszystko jest kwestią jakiegoś wyboru. Zaproponowane przez nas rozwiązanie też pociągnie za sobą koszty, ale to do Burmistrza należy dzisiaj decyzja; czy będzie przeznaczał publiczne pieniądze na promocję, głównie swojej osoby, czy przeznaczy je na rozwiązanie realnego problemu, który dotyka wszystkich mieszkańców. Uwa żam, że na wet, je że li los miesz kań ców nie jest dla Pio tra

Osieckiego priorytetem, to w trosce o własny wizerunek Bur mistrz powinien po chy lić się nad pro ble mem i podjąć dyskusję. Osiągnie w ten sposób znacznie więcej niż poprzez typowy PR. Poprzez pokazanie się w miejskiej gazecie lub na jakiejś imprezie nie da się odbudować zaufa nia miesz kań ców, któ rzy ma ją powody do niezadowolenia z pracy Bur mistrza. Dzię ki na szej ak cji miesz kań cy wiedzą, jaka jest skala problemu, kto może go roz wiązać i w jaki sposób to zrobić, zatem na tym etapie przeprowadzona przez nas akcja przyniosła pożądany skutek. Rolą nas wszystkich jest dzisiaj doprowadzić do debaty publicznej w ramach, której wypracuje my roz wią za nie ko rzyst ne dla mieszkańców. Skomentował Przemysław Gaik – Przewodniczący Powiatowy Platformy Obywatelskiej” Jeśli burmistrz naszego miasta nie podejmie wyzwania, będzie to oznaczać, że ignoruje problemy mieszkańców Sochaczewa, a to źle świadczyłoby o jego postawie w stosunku do nas wszystkich. Plat for ma oby wa tel ska po. e -so cha czew. pl

Za wysokie ceny wody i ścieków w mieście odpowiada w 100% sochaczewska PO. To burmistrz Czubacki będący członkiem PO i popierany przez tą partię postanowił kanalizować miasto nawet tam, gdzie są szczerze pola, a nie ma jednego domu. Tak to prawda! Bo ceny wody i ścieków to spadek po panach Czubackim i Żelichowskim. Jedyne co w tej sprawie zrobił Osiecki to obniżył znacząco ceny z tych, jakie proponowali ci panowie. Ale po kolei. Projekt był gigantyczny fakt. 100 km sieci do położenia. ZWiK musiał wziąć więc gigantyczny kredyt, by mieć wkład własny do równie gigantycznego dofinansowania unijnego. Ale można to było zrobić dużo taniej! Kto się choć trochę zna na ekonomii, prawie i ochronie środowiska dobrze wie, że nie musieliśmy budować 100 km sieci kanalizacyjnej. Wystarczyłoby połowę – tam gdzie zabudowa najgęstsza. Reszcie ludzi na obrzeżach miasta można było zaproponować przydomowe oczyszczalnie. Byłoby o połowę taniej. I to jest, a raczej był prawdziwy sposób na to, by ceny wody i ścieków w mieście nie były takie wysokie. Tę szansę sochaczewska PO i jej burmistrzowie Czubacki i Żelichowski zmarnowali. Burmistrz Osiecki mógł tylko starać się ugasić ten pożar. Jak powszechnie wiadomo woda i ścieki miały w tym roku kosztować, wedle projektu przyjętego przez Radę Miasta, a przygotowanego przez duet Czubacki-Żelichowski- uwaga – prawie 20 zł za metr sześcienny. Taki pasztet przygotowała nam sochaczewska PO i jej burmistrz. Dziś kosztuje niecałe 14. Na szczęście sochaczewska PO już w mieście nie rządzi. Na szczęście mamy Osieckiego, który ugasił ten pożar.

kuc300: Dzień pochmurny, ale rozśmieszył mnie do łez wpis tego od Osieckiego. „Na szczęście

sochaczewska PO już w mieście nie rządzi. Na szczęście mamy Osieckiego, który ugasił ten pożar”. Zgadzam się z faktem władzy, ale nigdy z tym, że mamy rugbistę, to tragedia dla miasta, zresztą widać po zaciąganych kredytach, stworzonych nowych miejscach pracy, jak tych w Boryszewie po byłej cegielni. Jeżeli zaczyna coś się pisać, zwracam się do tego od osieckiego, to trzeba uruchomić mózg, oczywiście jak się go ma. „Reszcie ludzi na obrzeżach miasta można było zaproponować przydomowe oczyszczalnie. Byłoby o połowę taniej” – A więc przyznajecie, że przyłączanie się do rury kanalizacyjnej jest po prostu rozrzutne, gdyż budując oczyszczalnie przydomową jest o połowę taniej. I to właśnie cała wasza władza. Namawiacie ludzi do przyłączenia się do kanalizacji, choć inne rozwiązania są o połowę tańsze, no, gratuluję szczerości lub g.... ty. Dam Wam dobrą radę odejdźcie z tego miasta, bo nie jesteście stąd. Burmistrz tak naprawdę mieszkaniec Kozłowa Biskupiego, więc jaki ma interes, żeby mieszkańcom miasta żyło się lepiej O D P O W I E M – żadnego.

jerzyk2205: Nie wystarczą same dobre chęci do realizacji projektów unijnych. Aby uzyskały one dofinansowanie muszą gwarantować uzyskanie efektu (w tym przypadku ekologicznego). Projekt sochaczewski na kanalizację przygotowywał ZWiK z pomocą uznanych w branży ekspertów. Ilość przyłączy do realizacji w tym projekcie nie była czyimś widzi mi się. Projekt został wysoko oceniony i uzyskał niespotykane dotychczas w skali miasta dofinansowanie. Jego realizacja daje miastu szanse na dalszy rozwój. Niestety, niektórzy dyletanci wspierający anonimowo propagandę miejską w Internecie, nie są w stanie tego zrozumieć.


12 l KUltURa Będzie

O działalności Kazimierza Hugo-Badera w Galerii MOST 29 maja w Galerii MOST, mieszczącej się w holu Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, otwar to wystawę poświęconą działalności społeczno-kulturalnej Kazimierza Hugo-Badera. Dzień wcześniej Rada Miasta, w efekcie wspólnego wniosku złożonego przez naszą organizację, Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz rodzinę reprezentowaną przez prawnuka Marcina Hugo-Badera, przyznała temu wielkiemu społecznikowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sochaczew. Wystawę przygotował założyciel Galerii Marcin Hugo-Bader. Reprodukcje wykorzystanych zdjęć pochodzą ze zbiorów rodzinnych, które zostały przekazane do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Pomocą merytoryczną przy organizacji wystawy służył Tomasz Karolak. W trakcie wernisażu krótkie wystąpienia przybliżające zebranym postać Kazimierza Hugo-Badera wygłosił burmistrz Piotr Osiecki, historyk Aleksander Grzegorz Turczyk oraz Marcin Hugo-Bader. Wystawa czynna będzie do 19 czerwca 2013 roku w godzinach pracy Urzędu Miasta w Sochaczewie: Pn: 8.00 – 17.00, Wt – Pt: 8.00 – 16.00. za pra sza my! łu kasz Po po wski na sz za mek. e -so cha czew. pl Fo to: m. Ka zur Początek czerwca w teresińskim ośrodku Kultury będzie obfitował w wydarzenia teatralne. całoroczna, intensywna praca Grup teatralnych właśnie dobiega końca i owocuje kilkoma premierowymi pokazami spektakli. Pierwszy z nich będzie można obejrzeć już w najbliższy czwartek i piątek. Zapraszamy 6 czerwca o godz. 19.30 i 7 czerwca o godz. 18.00 do Sali Kameralnej TOK-u na spektakl „18+” w wykonaniu Teatru CBA czyli Czasami Bywamy Aktorami. Oto co mówią o tym przedstawieniu jego autorzy: „…spektakl jest efektem naszych rozważań na temat szeroko rozumianej dorosłości. Przyjrzeliśmy się jej z charakterystycznym dla nas przymrużeniem oka, ponieważ jeżeli nie potrafimy czegoś pokonać, najlepiej to wyśmiać. Z naszych skojarzeń wyłowił się

e-sochaczew.pl

Łukasz kuciński – pasja i komiks to jego drugie imię „lubię zaskakiwać i wciąż robić rzeczy całkowicie inne od poprzednich – zarówno na papierze, jak i w życiu codziennym” – mówi o sobie i swojej pasji łukasz Kuciński, rysownik, grafik, twórca i pasjonat komiksów, czynnie działający w sochaczewie od lat. Jako wielki miłośnik i fan historii do swoich bardziej niekonwencjonalnych zainteresowań zalicza m. in. heraldykę. To widać w jego twórczości. Jest również kolekcjonerem, a i projektantem talii kart. Autor m. in.: komiksów z historią Sochaczewa w tle, fanartów, rysunków humorystycznych, rysunkowych teledysków, portretów, obrazów na których rysuje literami oraz nowej serii: Kosmate Myśli. Zilustrował ponad 300 fraszek Sztaudyngera. Na koncie ma kilka wystaw indywidualnych w Sochaczewie. Twórca ilustracji do tekstów gazetowych, plakatów do własnych wystaw, komiksów i rysunków satyrycznych, które swego czasu mogli podziwiać czytelnicy „Expressu Sochaczewskiego”. Tam też Łukasz zaczynał swoją zawodową drogę. Oprócz cotygodniowej publikacji komiksu, zajmował się przygotowywaniem innych materiałów prasowych do publikacji: artykułów o treści historycznej i z życia codziennego, ilustracji do tekstów. Komiksowa współpraca z tygodnikiem trwała pięć lat i została zakończona w drugiej połowie 2007 roku wyjazdem na zagraniczne studia. W 2006 roku Filia Boryszew Miejskiego Ośrodka Kultury podczas specjalnego „Wieczoru Debiutów” wystawiła spektakl według jego scenariusza. W tym czasie nasz bohater, który nie lubi stać w miejscu, zajął się przygotowaniem gry planszowej: „Biznes Sochaczewski” oraz książeczki: „Wędrówki pionkiem po Ziemi Sochaczewskiej dla Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa „Zamek”. Następnie zaliczył nieco mniej twórczy, ale zapewne przydatny epizod w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, gdzie zajmował się obsługą urzą-

dzeń biurowych, sporządzaniem odpisów dokumentów, a także kontaktami z instytucjami. Szczególnie ta ostatnia funkcja mogła przyczynić się do rozpoczęcia długotrwałej współpracy Łukasza z Gminą Miasta Sochaczew, która to trwa zresztą to dziś. W Urzędzie Miasta zresztą można co jakiś czas zobaczyć nowe wystawy artysty. jak na prawdziwego artystę renesansu przystało Bofzin (takie jest alter ego i pseudonim artystyczny łukasza Kucińskiego, przyp. red.) operuje nie tylko tradycyjnymi środkami artystycznego wyrazu i narzędziami, ale również nieobca mu jest grafika komputerowa i nowoczesne technologie. w 2011 roku wykonał stronę internetową dla Klubu Kolekcjonerów działającego w sochaczewie. wiele jego nowych prac wykonanych jest metodą kolażu łączącą techniki tradycyjnego rysunku z grafikami komputerowymi. Nasz artysta zajmował się swego czasu administrowaniem strony internetowej lokalnej organizacji turystycznej mazowsze cHoPiNa. Ma na swoim koncie trzy gry planszowe: „Biznes Sochaczewski”, „Biznes Thorgala” i „„Biznes Kajka i Kokosza”. Wszystkie z pełnymi akcesoriami. Pierwsza została wydana w Sochaczewie. Dwie pozostałe czekają na publikację.

Ostatnią skończył robić kilka dni temu, a więc to świeża sprawa. Do największych inspiracji komiksowych artysty z pewnością można zaliczyć rodzime „superprodukcje” takie jak: „Kajko i Kokosz”, „Tytus, Romek i Atomek”, czy „Thorgal” polskiego rysownika Grzegorza Rosińskiego i belgijskiego scenarzysty Jean Van Hamme'a. Szczególnie widać to w fanowskich przeróbkach okładek tychże kultowych wydawnictw.

Premiera spektaklu „18+” ten karykaturalny obrazek – pełen symboli, grubych kresek i dyskretnych zdobień. Nie czarny, nie biały, lecz gdzieś po środku... i wcale nie szary. Spektakl ten stał się nieoficjalnie, aczkolwiek zamierzenie, zakończeniem tryptyku – opowieści o przeszłości („(U) rodziny”), teraźniejszości („Error”) i przyszłości („18+”)”. Teatr CBA działa od 2007 r. w Teresińskim Ośrodku Kultury. Teatr od początku był pod opieką artystyczną Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej, od zeszłego roku szefostwo artystyczne nad zespołem objęła Katarzyna Rospędowska. Realizuje spektakle, czerpiąc inspiracje z otaczającej rzeczywistości. Od 2008r. zespół rozwija się w kierunku oryginalnego, autorskiego teatru ruchu – w tej

konwencji powstały spektakle „Burza” (2009) oraz „Opowieści z pociągu” (2010). Od dwóch lat posługuje się także wypracowaną przez siebie techniką z pogranicza teatru słowa i formy, dzięki której powstały „Error” (2011), zeszłoroczny spektakl „(U) rodziny” oraz najnowszy „18+”. Teatr CBA jest również gospodarzem Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Niesfornych GALIMATIAS, który od kilku lat corocznie organizowany jest przez Teresiński Ośrodek Kultury. I to właśnie na tegorocznym przeglądzie miał miejsce przedpremierowy, pozakonkursowy pokaz spektaklu „18+”. Spektakl został przyjęty przez Galimatiasową publiczność bardzo dobrze. Widzowie, w większości rówieśnicy wystę-

pujących na scenie aktorów, doskonale wyczuwali problemy, przed jakim stanęli bohaterowie sztuki. Dla nich ciekawość, a jednocześnie poczucie strachu przed nadchodzącą „dorosłością”, której umowną granicą jest przekroczenie osiemnastu lat, to bardzo aktualne codzienne życiowe rozterki. Doceniali również formę przedstawienia. Przeplatanie scen komicznych z bardzo szczerymi niemal osobistymi monologami aktorów oraz posługiwanie się wypracowaną przez siebie techniką teatralną, dało bardzo ciekawy efekt. Na tym spektaklu nie sposób się nudzić. tok. e -so cha czew. pl

Jego prace cechuje duże natężenie barw i równie barwne poczucie humoru. Widać, zacięcie satyryczne a'la Andrzej Mleczko też jest mu nieobce. Kuciński obecnie pracuje nad nowymi projektami i pomysłami, które zamierza wkrótce wcielić w życie. Pasja i komiks to jego drugie imię. Zapewne jeszcze nieraz o nim usłyszycie. łu kasz „ch -Fu” szew czyk kul tur ka. e -so cha czew. pl


TV


TV


TV


iV l w ceNtRUm

e-sochaczew.pl

Będzie

V Rekonstrukcja Bzura-Rawka 1915

22 czerwca 2013 I Wojna Światowa to także rozpoczęcie strasznego XX wieku i nowoczesnych wojen, w których masowo stosowano broń maszynową, lotnictwo, ar tylerię i broń gazową. Straszliwa wojna pozycyjna, pozbawiona wszelkiego człowieczeństwa i romantyzmu, spustoszyła i zniszczyła również Ziemię Sochaczewską. Od grudnia 1914 roku do lipca 1915 roku stał na Bzurze front pozycyjny a miasto Sochaczew wielokrotnie niszczono ogniem ar tylerii w tym pociskami najcięższych 310 mm austriackich moździerzy. W naszym wi-

Fot. Dorota Leszczyńska

serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia widowiska historycznego, zorganizowanego w 99 rocznicę wybuchu i wojny Światowej. Był to konflikt, w którym naprzeciw siebie stanęli dotychczasowi zaborcy i który po raz pierwszy do wielu lat niósł nadzieję odzyskania niepodległości. zanim jednak staliśmy się wolnym krajem miliony Polaków ubrano w zaborcze mundury i zmuszono do walki przeciw sobie.

dowisku przypomnimy te chwile. Przypomnimy, abyśmy nigdy nie zapomnieli czym jest wojna i jak zwykły człowiek niewiele w niej znaczy. Tegoroczne widowisko wzbogacone zostanie doskonałą pirotechniką wykonaną przez firmę Thunder z Torunia, na widowisko dostać się będzie można kolejką wąskotorową (bilety do kupienia w Muzeum Kolejnictwa i Muzeum Ziemi Sochaczewskiej), na miejscu na widzów czekać będą stoiska handlowe, dioramy histo rycz ne, zwie dzać bę dzie moż na pola bitewne.

– godz. 18.00 – prezentacja książki „I Wojna Światowa na terenie powiatu sochaczewskiego” i spotkanie z autorami Jakubem Wojewodą i Pawłem Rozdżestwieńskim; – godz. 19.00 – rekonstrukcja walk 1914 – 1915 nad Dolną Bzurą i Rawką – w tym roku tematem wiodącym rekonstrukcji jest jeden dzień – 31 maja 1915 roku i ataku gazowego w tym dniu. W rekonstrukcji wezmą udział rekonstruktorzy z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec i Polski. – godz. 20.30 – powrót kolejki wąskotorowej do Sochaczewa;

Przedstawiamy szczegółowy plan wydarzenia:

Tegoroczne widowisko zostało wsparte finansowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Powiat Sochaczewski, Miasto Sochaczew oraz Gminę Brochów. W gronie sponsorów znalazły się: Helio S.A. oraz Hotel Chabrowy Dworek. Oczywiście poszukujemy następnych sponsorów i zapraszamy do bardzo ciekawego pakietu sponsorskiego przygotowanego przez organizatorów i głównego patrona medialnego por tal e -sochaczew. pl. Szczegóły: Paweł Rozdżestwieński 510 161 510, jazlowiak@gmail.com.

SoBotA 22 cZeRWcA 2013 RoKu Fot. Artur Sankowski

Jeśli nie chcesz bezczynnie spędzić pierwszego dnia wakacji, lubisz rowerowe wojaże, a do tego aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu połączony z wyśmienitą zabawą, zapisz się na rodzinny rajd rowerowy OD JUNIORA DO SENIORA. Wyruszamy w trasę po powiecie sochaczewskim w sobotę 29 czerwca. Udział w rajdzie jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma m. in. gadżet odblaskowy i pamiątkowy identyfikator, a pierwsze 500 osób plecak. Tym razem przemierzać będziemy okolice gminy Sochaczew, Rybna i Nowej Suchej. Trasa nie przekroczy 40 km. Wśród atrakcji m. in. zwiedzanie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Rybnie i dworu szlacheckiego w Złotej. Rajd tradycyjnie połączony zostanie z piknikiem na terenie Zespołu Szkół w Erminowie. Organizatorzy przewidują też loterię z cennymi nagrodami. Dla osoby, która zgłosi największą liczbę uczestników na rajd czeka nagroda, jak również dla najmłodszego i najstarszego uczestnika. W rajdzie mogą wziąć udział osoby indywidualne, całe rodziny oraz zorganizowane grupy. Przedział wieku jest nieograniczony (osoby niepełnoletnie mogą jechać w rajdzie za zgodą opiekuna). Komandorem rajdu już po raz kolejny będzie Ryszard Nowakowski. Organizator zapewnia obsługę medyczną karetki pogotowia podczas imprezy oraz serwis rowerowy. Zapisy trwają i jak zawsze przyjmujemy je w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 69 w godz. 8.00-16.00, tel. 46 864 18 30. Regulamin i zgłoszenia dostępne są na stronie www.powiat.sochaczew.pl w zakładce – Rodzinny Rajd Rowerowy. Organizator rajdu: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. sta ro stwo Po wia to we w so cha czew po wiat. so cha czew. pl

Fot. Artur Sankowski

29 czerwca – rajd rowerowy – OD JUNIORA DO SENIORA

Patroni honorowi:

– godz. 9.00 -14.00 – budowa pozycji, otwarcie stoisk handlowych, zwiedzanie okopów; – godz. 17.00 – wyjazd kolejki wąskotorowej z Sochaczewa; – godz. 16.00 – próba bitwy i nagrywanie filmu;

sponsorzy:

ja zlo wiak. e -so cha czew. pl


w ceNtRUm l V

e-sochaczew.pl

Będzie

Sochaczewscy harcerze na monte cassino

Harcerze składają kwiaty na cmentarzu polskim na monte cassino

harcerze w hołdzie na monte cassino

Pomnik polski w Aquafondata Pomnik 5 Kresowej dywizji Piechoty nr 576

Widok z cmentarza polskiego na klasztor

w dniach 15-26 maja odbyła się kolejna harcerska wyprawa pamięci o 2 Korpusie Polskim. Głównym punktem wyjazdu była 69. rocznica zdobycia monte cassino przez 2KP generała władysława andersa. Poprzez swoją obecność, udział we mszy św. oraz złożenie wieńców harcerze oddali hołd bohaterom. Kwiaty i znicze zostały złożone również na grobach innych uczestników bitwy: włochów, amerykanów, Francuzów a także Niemców. Będąc na Monte Cassino harcerze nie tylko wzięli udział w uroczystościach, ale także przeszli przygotowaną trasę po okolicznych wzgórzach, która przybliżyła historię jednej z najsłynniejszych bitew oręża polskiego. Był to niezwykły rajd, pełen zachwytu nad włoską przyrodą oraz trudu związanego z przemierzaniem górzystych terenów. Nie sposób było nie pomyśleć, co przeżywali polscy żołnierze, wśród których walczył Ryszard Kaczorowski, tak bliski sercu sochaczewskich harcerzy. Kolejne dni wyprawy wypełnił pobyt w Rzymie. W ciągu dwóch dni harcerze mogli zobaczyć wiele zabytków Wiecznego Miasta, w którym starożytność przeplata się ze współczesnością. Trzeci dzień był poświęcony na audiencję u Ojca Świętego. Harcerze z wielkim entuzjazmem witali na Placu św. Piotra Papieża Franciszka oraz wysłuchali Jego słów. Ostatnim punktem wyjazdu do Włoch był pobyt w Lido di Jesolo. Korzystając z wolnych chwil harcerze spędzili cały dzień na plaży, pełni radości zażywając kąpieli słonecznych i wodnych w Morzu Adriatyckim. Ostatniego dnia pobytu w Italii cała grupa udała się doWenecji. Największą atrakcją okazał się przejazd tramwajem wodnym, którym harcerze dopłynęli i zwiedzili wyspy Burano i Murano oraz słynny Kanał Grande. Wyprawa zakończyła się szczęśliwym powrotem do domu z wieloma niezapomnianymi przeżyciami oraz nadzieją na przyszłe wędrówki po ziemi włoskiej. zhp. e -so cha czew. pl

Fe styn w Brochowie Zagrają Randez-Vous oraz Progress Starosta Powiatu Sochaczewskiego, Wójt Gminy Brochów oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego na VI Festyn „Urodziny u Rodziny”, który odbędzie się w niedzielę 9 czerwca 2013 r. w Brochowie. Zapewniamy moc atrakcji: na scenie zagrają Randez – Vous oraz Progress pod kierownictwem A. Kopy. Startujemy o godz. 14.00. Podczas pikniku zobaczą państwo: – pokazowy mini mecz Sochaczewskich Tygrysic – pokaz judo w wykonaniu UKS Siódemka – pokaz Zumby Fitness przygotowany przez Dream Team – darmowe przejażdżki bryczką, dla dzieci kucyk – kącik kosmetyczny i malowanie buziaków – gry, zabawy i konkurencje sportowe dla całych rodzin – z nagrodami, między innymi konkurs recytatorski dla całej rodziny – uroczyste wręczenie wspaniałych nagród w konkursach: „Moja rodzina – drzewo genealogiczne” oraz „A w moim albumie rodzinnym...” – przelot motolotnią Festyn zakończy losowanie bardzo atrakcyjnej nagrody głównej ufundowanej przez „Osadę Puszczańską PTTK” w Tułowicach. W losowaniu wezmą udział wszystkie rodziny, które uczestniczyły w naszych konkursach podczas trwania festynu. Pogodę już zamówiliśmy, jak co roku będzie wspaniała zabawa. Zapraszamy. Po wia to wy ośro dek in ter wen cji Kry zy so wej po ik. e -so cha czew. pl


TV


TV


TV


jasNa stRoNa l 21

e-sochaczew.pl

Byliśmy w ekologicznej Dolinie już po zraz drugi z wielką przyjemnością odwiedziliśmy ekologiczną dolinę, imprezę organizowaną między innymi przez stowarzyszenie wspólnota samorządowa w domu Gościnnym Radoszyna w łaziskach. celem spotkania, do udziału w którym zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy, jest promocja zdrowej żywności i produktów regionalnych. Posmakowaliśmy tradycyjnych pierożków, wiejskiej kaszanki z grilla, pysznego soku ze świeżo wyciśniętych polskich owoców i warzyw. Na stoiskach obok miodu, domowych wypieków, ciasta i pieczywa, podziwiać można było sztukę ludową, wyroby garncarskie, hafty i biżuterię artystyczną. Dzieci zabawiały ze sceny sympatyczne grupy teatralne, ale także mini plac zabaw czy kucyki, na których mogły pojeździć. Proekologicznej tematyki dopełniły prelekcje Grzegorza Kwietniewskiego, Ewy Smuk, Gabriela Janowskiego i Andrzeja Kensboka. Imprezę wieńczył koncert zespołu Remedium, Największy urok tej imprezy to jednak możliwość wspólnego odpoczynku i rozrywki blisko natury, w otoczeniu pięknej zieleni gminy Iłów. Satysfakcji nie przeszkodziła nawet burza z gradem. Organizatorom gratulujemy i pomysłu, i realizacji. red.

kulturka – outsider Rock na Dniach Sochaczewa 8 czerwca Pod koniec poprzedniego roku nasze pismo wspólnie ze stowarzyszeniem www.e -sochaczew.pl wydało płytę „Kulturka Prezentuje- outsider Rock”. znalazło się na niej kilkanaście utworów ośmiu zespołów z różnych stylistyk muzycznych i regionów Polski (od sochaczewa przez warszawę po Koszalin). Po kilku koncer tach w warszawie i sochaczewie, audycjach w sochaczewskim Radiu Fama i warszawskim Radiu Kampus powoli promocja albumu zmierza ku końcowi. Finał odbędzie się podczas tegorocznych dni sochaczewa w sobotę 8 czerwca w godzinach 17.00 – 18.30 na scenie głównej mosiR. Zagrają: Po raz pierwszy na Mazowszu świętująca właśnie swoje 10-lecie koszalińska grupa: Same Road l same Road to koszalińskie trio, które swoją muzykę, swego czasu określało jako 'minimal noise', z pewnością coraz dalej brnie w kraut rockowo- stonerowo- doomoowym kierunku. To jedyna, właściwa droga. Słychać w zgraniu kapeli te prawie dziesięć lat istnienia, które zespół będzie niedługo świętował. A losy tych trzech muzyków trzeba powiedzieć: były niezwykle burzliwe. Po nagraniu czterech albumów, zespół

postanowił zrobić sobie przerwę. Teraz wraca i płyta „Kulturki” jest pierwszą studyjną zapowiedzią powrotu. Płyta jest pierwszym studyjnym nagraniem kapeli od „Muzyki do mycia okien” (2009) l sUN FReNzy – grupa powstała na początku 2011 roku. Pierwsze próby mieli w Niezależnym Domu Kultury „Metalowiec” w Sochaczewie. Po zmianie perkusisty przeprowadzili się do Warszawy. W ich muzyce można usłyszeć zarówno przestrzenność 'desert rockowych' kapel (Kyuss, Yawning Man), klasycznego hard rocka, a także energię i brud Black Flag. Grupa ma na swoim koncie koncerty u boku takich kapel jak: Fatso Jetson, czy Grand Astoria. Na CD „Kulturki” można usłyszeć ich jeden z nowszych numerów, który został zarejestrowany podczas sesji do pierwszego dema kapeli. Ich muzyka to kawał solidnego stoner rocka, pełnego soczystych riffów i melodyjnych solówek gitar, nieco funkowego basu i transowej, aczkolwiek napędzającej wszystko perkusji. l GoNzo & tHe PRezideNts – grupa powstała w 2010 roku. Ten warszaw-

komita okazja do posłuchania zarówno nowych, premierowych nagrań, jak i tych, które znalazły się na„kulturkowej” składance. Ich muzyka to wypadkowa różnorodnych inspiracji i muzycznych stylów: od rocka, przez reggae, funk, jazz po psychodelię. Można usłyszeć zarówno wpływy The Doors, Rolling Sto-

ski sextet to prawdziwa koncertowa petarda. Mają na swoim koncie kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Jednym z ich największych sukcesów było zakwalifikowanie się do finału polskiej edycji konkursu młodych talentów „Emergenza”, w którym ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Ich fonograficznym debiutem jest demo „LSD (Little Sound Demo)”. Koncertem podczas Dni Sochaczewa będą promowali swoją nową, jeszcze nie wydaną płytę, a więc będzie to zna-

nes, czy Led Zeppelin. Na składankę „Kulturki” trafiły ich trzy kompozycje. Startujemy o godzinie 17-ej na terenie MOSiR Sochaczew. Wstęp oczywiście wolny. Dzień wcześniej w ramach „Kulturka – Outsider Rock Attack” odbędzie się promocyjny koncert w warszawskim pubie „2Koła” kul tur ka. e -so cha czew. pl


22 l tU Nas zNajdziesz

e-sochaczew.pl

Przedstawiamy miejsca, w których możecie otrzymać za darmo gazetę „e-sochaczew.pl extra” Gmina Brochów Brochów sklep ewa Fijałkowska Brochów, Urząd Gminy Brochów l miszory, sklep spożywczy l Kamion, sklep spożywczy matusiak l Plecewice, sklep Halina Paduch, wyszogrodzka 147 l Plecewice, wiesława leszczyńska, Plecewice 28 l tułowice, sklep spożywczy Paciorkowski l wólka smolana, sklep łukasz jaczyński, wólka smolana 27 l l

Gmina iłów Brzozów, Grosik Giżyce, sklep Beata łukaszewicz, Giżyce 43 l iłów, sklep spożywczy Kalińska l iłów, Urząd Gminy iłów, Płocka 2 l iłów, Gminny ośrodek Kultury, Płocka 8 l iłów, Biblioteka w iłowie, wyzwolenia 3 l iłów, Bank spółdzielczy, Płocka 4 l iłów, sklep as, Rynek staromiejski 1 l iłów, sklep PtyŚ, Płocka 16 a l iłów, Vistula Bank spółdzielczy, Handlowa 1 l l

Gmina młodzieszyn Helenka, HelmaR s. c, Helenka 14B juliopol, sklep spożywczy dragańska l młodzieszyn, sklep Kamiński mirosław, walk nad Bzurą 10 l młodzieszyn, PRemiX jadwiga sejka, wyszogrodzka 34 l młodzieszyn, Urząd Gminy młodzieszyn, wyszogrodzka 25 l młodzieszyn, Biblioteka młodzieszyn, wyszogrodzka 23a l młodzieszyn, Gze-as młodzieszyn, wspólna 13a l młodzieszyn, GoK młodzieszyn, wyszogrodzka 25 l Ruszki, sklep U sławKa, janów 63 a l młodzieszyn, Bs sochaczew, walk nad Bzurą 10B l l

Gmina Nowa sucha Kornelin, sklep tomasz Gałuszewski, Kornelin l Kozłów Biskupi, Renata smyczek, sochaczewska 55 l Nowa sucha, sklep „FRyKas”, Nowa sucha 22a l Nowa sucha, sklep „GolaN”, Nowa sucha 51 l Nowa sucha, Bs sochaczew oddział Nowa sucha l

Gmina Rybno erminów, sklep marzanna sikora, erminów 10B jasieniec, stacja Paliw mateusiak, jasieniec 8 l Nowy szwarocin, sklep e. dragańska l Rybno, sklep spożywczy F. Kiszelewski, długa 9 l Rybno, sklep spoż. GaBet, długa 2 l Rybno, Urząd Gminy Rybno, długa 20 l Rybno, zespół szkół w Rybnie, długa 11 l Rybno, FolK-BaR, stacja paliw wężyki 58 l Rybno, Bs sochaczew, wyszogrodzka 8 l l

Gmina sochaczew Bielice, sklep spożywczy Ćwiek chrzczany, sklep adam Bryński l Feliksów, sklep Gs, obok szkoły l łazy, sklep cleVeR mariusz jaros, łazy 38 l skrzelew, sklep amelia, skrzele l sochaczew, Urząd Gminy sochaczew, warszawska 115 l strzyżew, sklep spożywczy oliver l wymysłów, sklep Konarska elżbieta l Żuków, delikatesy Bobrowski, Harcerska l Żuków, sklep Gs sochaczew, Żuków 31 l Żuków, Piekarnia majewski, Żuków 112 l l

Gmina teresin dębówka, sklep spożywczy Rosa l elżbietów, sklep ViKa sylwia Nowak l maszna, sklep Barbara jędrzejewska, maszna 7 l mikołajew, sklep Ryszard Ryczajek l Paprotnia, stacja orlen, sochaczewska 48 l Paprotnia, sklep spożywczy Rosa l Paprotnia, Kama, Kolbego 85 l Paprotnia, sklep Barbara Kasprzak, ul. Kolbego 2 l Paski, sklep zofia słabuszewska, Nowe Paski 12 l seroki, sklep wiesława Razum, Pałacowa 13 l

teresin, sklep dorotka, Rynkowa 6 teresin, sklep justyna chudecka, al. XX-lecia l teresin, sklep ewa szymańska, al. XX lecia 34 l teresin, sklep janusz Fijałkowski, ul. 1-go maja 2 l teresin, sklep Gs teresin, ul. szymanowska 19 l teresin, Bs teresin, ul szymanowska l teresin, sklep damian tymorek, lipowa 1 l teresin, Urząd Gminy w teresinie, zielona 20 l teresin, Fuks agnieszka Kołodziejska, ul Rynkowa l teresin, sklep obuwniczy KacPeR, szymanowska 19 l topołowa, Fuks agnieszka Kołodziejska, topołowa 12

sochaczew, Urząd skarbowy, ul. w. Grabskiego 4 sochaczew, english Best way, Żeromskiego 8/10 l sochaczew, Poradnia medicUs, medyczna 6 l sochaczew, elKom, traugutta 5 l sochaczew, Biuro turystyczne sochotravel, 600-lecia 39 l sochaczew, Kaufland, punkt obsługi Klienta l sochaczew, carrefour, punkt obsługi Klienta l sochaczew, sklep spoż. marianna lot, Niemcewicza 1 l sochaczew, mal-comP, targowa 18/7 l sochaczew, wega Ubezpieczenia, 600 lecia 57a l sochaczew, junior odkrywca, warszawska 31 B l sochaczew, Bs skierniewice, ul Piłsudskiego 16 l sochaczew, Bs sochaczew centrala, Reymonta 18 l sochaczew, Bs sochaczew Filia nr 1, Pokoju 13

l

l

l

l

miasto sochaczew – Boryszew malesin, sklep Gs Nowa sucha, ul. 15 sierpnia 119 sochaczew, Gram maRKet, 15-ego sierpnia l sochaczew, moK, 15 sierpnia 83 l sochaczew, sklep ecoNova, łuszczewskich 34a l sochaczew, stacja Paliw i&G, 15 sierpnia 87 l sochaczew, zakład RtV adam Kloch, armii Krajowej 11 l l

miasto sochaczew – centrum sochaczew, PRzy dwoRcU, ul. sienkiewicza 15 sochaczew, sklep dwoRzec, dworzec PKP l sochaczew, sklep aGata, Piłsudskiego 28 l sochaczew, lukrecja, Żeromskiego 6 l sochaczew, Kawiarnia sweet caffe, plac Kościuszki l sochaczew, cukiernia zaPieceK, Żeromskiego l sochaczew, sKoK stefczyka, Żeromskiego 2 l sochaczew, sklep marzena Rok, ul. Pokoju 7 l sochaczew, Gram maRKet, targowa 12 l sochaczew, Gram maRKet, ul. 1-maja 5 l sochaczew, Groszek, wąska 15 l sochaczew, delikatesy Kumpel, al. 600-lecia 18 l sochaczew, sklep Norbert jesiołowski, al. 600-lecia 21c l sochaczew, cukiernia majewscy, ul. Pokoju 12 l sochaczew, Brzezińska, oś. Viktoria l sochaczew, sklep spoż. danuta ciura, staszica 42 l sochaczew, sklep spoż. danuta ciura, Narutowicza 3a l sochaczew, mBP, Żeromskiego 39 a l sochaczew, muzeum sochaczew, pl. t. Kościuszki 2 l sochaczew, PUP Kusocińskiego 11 l sochaczew, starostwo sochaczew, Piłsudskiego 65 l sochaczew, Biblioteka Pedagogiczna, Żeromskiego 39a l l

miasto sochaczew – chodaków chodaków, Gram maRKet, ogrodowa 2 chodaków, sezam, chopina 168 l sochaczew, sklep Borkowska, ul. Powstańców l sochaczew, sklep Pod lasem, łąkowa 34 l sochaczew, U Kariny, młynarska 15 l sochaczew, moK, chopina 101 l sochaczew, Nzoz Galen, chopina 168 l sochaczew, sklep aRti, a. Głuchowski, chopina 52 l l

miasto sochaczew – Rozlazłów sochaczew, lukrecja, Płocka 10 sochaczew, sklep maja, Gawłowska 55 l sochaczew, szpital Powiatowy, medyczna l sochaczew, sklep masarni Kuznocin, Kuznocin 75c l sochaczew, Poradnia medicUs, medyczna 6 l l

dodatKowa dostawa Gazety „e-socHaczew. pl eXtRa” w czwaRtKi oK. Godz. 16.00 w sKlePacH: l sochaczew, sklep marzena Rok, ul. Pokoju 7 l sochaczew, Gram maRKet, 15-ego sierpnia l sochaczew, Gram maRKet, targowa 12 l sochaczew, Gram maRKet, ul. 1-maja 5 l sochaczew, Groszek, wąska 15 l sochaczew, Kaufland, punkt obsługi Klienta l sochaczew, carrefour, punkt obsługi Klienta l sochaczew, sklep Pod lasem, łąkowa 34 l chodaków, Gram maRKet, ogrodowa 2 l Paprotnia, Kama, Kolbego 85 l teresin, Fuks agnieszka Kołodziejska, ul Rynkowa


młodzi l 23

e-sochaczew.pl

iwaszkiewicz otwiera „Galerię bez ścian” „Galeria bez ścian” to nazwa akcji malowania graffiti w przestrzeni miejskiej, której organizatorem jest zespół szkół im. jarosława iwaszkiewicza w sochaczewie. Patronat honorowy nad projektem objęli: poseł na sejm RP maciej małecki oraz burmistrz sochaczewa Piotr osiecki. celem akcji jest przywrócenie szkole jej roli kulturotwórczej, zainteresowanie młodzieży wykorzystaniem popularnej techniki malarskiej – graffiti, zwrócenie uwagi na estetykę miasta oraz dbałość o przestrzeń wspólną i jej poszanowanie. Akcja ma charakter konkursowy i skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych z Sochaczewa i okolic. Zadaniem młodzieży jest zilustrowanie zadania konkursowego z wykorzystaniem graffiti na murowanym parkanie w przestrzeni miejskiej – przy pasażu Duplickiego. Pierwszy etap konkursu polega na dostarczeniu zgłoszenia wraz z projektem. Następnie zgłoszeni uczestnicy zostaną szczegółowo poinformowani o ter-

zdaNiem jUstyNy

jUstyNa sałaciŃsKa – jestem uczennicą liceum i to jest chyba moje największe dokonanie. ostatnio najbardziej na świecie lubię Bruce'a springsteena, ale to może się jeszcze zmienić. Nie lubię raczej niewielu rzeczy, chociaż najgorsze są rodzynki w cieście. – Jak chorągiewka na wietrze…? – podpowiadam koleżance, bo wiem, że trudno jej mnie skrytykować. W końcu też jestem koleżanką. Jej. – Może… – męczy się ona. Jednak nieusatysfakcjonowana – Nie no, bo ty

hufiec zhP w Sochaczewie, zaprasza dzieci i młodzież na kolonie i obozy letnie organizowane w następujących miejscowościach: muRZASicHle K. ZAKoPAnego a) teRmiNy, Koszt, wieK UczestNiKÓw: 02.08 – 11.08.2013 r., koszt 900 zł, obóz dla uczestników w wieku 10-16 lat b) PRoGRam: Zwiedzanie Zakopanego i okolicy: Gubałówka, rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim, zwiedzanie zamków w Nidzicy i Czorsztynie, Dolina Kościeliska, Dolina Strążyńska, Skansen Wsi Orawskiej, spotkanie w Regionalnej Chacie Góralskiej, ogniska, dyskoteki, zajęcia sportowe, baseny geotermalne, kąpiel w basenie w Zakopanem. c) loKalizacja i zaKwateRowaNie: Zakwaterowanie i wyżywienie w pensjonacie, Pokoje 2-6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Autokar na miejscu do dyspozycji. W koszt kolonii wliczone są przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki dziennie), realizacja programu, ubezpieczenie, opieka medyczna, opieka pedagogiczna. d) oPieKUNowie: Opiekunami na kolonii są wykwalifikowani nauczyciele szkół sochaczewskich, instruktorzy ZHP.

gRódeK nA uKRAinie 17-28.07.2013 – 690 Zł – infoRmAcje W Hufcu minie i warunkach tworzenia graffiti. Drugi etap to malowanie murali. Każdy zespół będzie pracował pod opieką swojego nauczyciela. Wszystkie zespoły otrzymają wsparcie ze strony organizatora. Uczniowie Technikum organizacji reklamy będą pełnili role doradców i instruktorów technicznych. Uroczysty wernisaż oraz podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w budynku szkoły przy pasażu Duplickiego, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie określa regulamin, dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza: http://iwaszkiewicz.edu.pl. Zapraszamy do udziału w akcji „Galeria bez ścian” ponieważ to wspaniała zabawa oraz szansa zaprezentowania własnej kreatywności i ekspresji twórczej. do ro ta mar cin kow ska – Ko or dy na tor kon kur su

Uległa jesteś jakaś trochę uległa. W stosunku do Claudii, na przykład. – Nieasertywna? – próbuję. Kiwa głową. Uśmiecham się, szczęśliwa, że znalazłam jej zgubione słowo. Czuję jednak, że samozadowolenie zstępuje z mojej twarzy, gdy dociera do mnie sens tej koleżeńskiej krytyki. Powiesz, co o mnie sądzisz? Moja główna wada? Sama o to prosiłam, teraz strzelam kwaśną miną do jej nieśmiałej szczerości. Uległa wobec Claudii – uległa! Ja, wolna dusza jadąca na dzikim koniu w stronę zachodzącego słońca? Nie speł nio ny mu zyk, nie zrozu mia na po et ka, na tchnio na ma lar ka, wiecznie na łasce i niełasce muz? Dumny ogier ujeżdżany przez moją duszę stał się mało lotnym i powolnym mułem, poezja rymowankami na Dzień Mamy z zamierzchłej przeszłości, dzieła sztuki wiosenną dekoracją na klasową tablicę, muzyka zaku rzo nym key bo ar dem na sza fie i mandoliną z przeskakującym mostkiem. Ule gła, tak? Je stem wol na i niepokorna, wolna jak ptak, niepokorna jak gwiazda rocka.

dĄBKi a) teRmiNy, Koszt, wieK UczestNiKÓw 11.07-20.07.2013 r., koszt 900 zł, obóz dla uczestników w wieku 10-16 lat b) PRoGRam: Imprezy dla całego obozu: kąpiele morskie, ogniska, dyskoteki, rejs statkiem, wycieczki, gry i zabawy. c) loKalizacja i zaKwateRowaNie: Zakwaterowanie w, wyposażonym w pokoje 2,3 i 4 osobowe; w świetlice i stołówkę. Teren ośrodka zalesiony położony jest w pobliżu plaży, ogrodzony, posiada plac zabaw, boiska sportowe, teren rekreacyjny. W koszt kolonii wliczony jest przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie, realizacja programu, ubezpieczenie, 4 posiłki dziennie, opieka medyczna, opieka ratownika na plaży, opieka pedagogiczna. d) OPIEKUNOWIE: Opiekunami na obozie są wykwalifikowani nauczyciele szkół sochaczewskich, instruktorzy ZHP.

łĄKie gm. liPnicA (oBóZ Pod nAmiotAmi)

Zaraz zmieniam front. Opuszczam z żalem wizję mnie jako Janis Joplin w wydaniu licealnym. Problem jest poważniejszy i sięga głębiej. – Ależ tu nie chodzi tylko o Claudię! – wołam olśniona. W myślach, bo przyznacie, że ogólnie brzmiałoby to dość kiczowato. Ulegam właściwie wszystkim. Ulegam koleżance, rodzicom, nauczycielom. Kark mnie boli od uspokajających potakiwań, nie odmawiam, nie narzucam się. Potem może żałuję, bo dziewczyny znów przyszły w odwiedziny i zjadły mi cały ser pleśniowy. Wara od sera, mogłam powiedzieć. Jedzcie, serio, co moje to wasze, głodne jesteście to jedzcie. To właśnie mówię. I już nie wiem, czy brać swoją postawę za nieuleczalną dobroć, czy cierpiącą obłudę. A teraz też kajam się. Masz rację, jestem uległa, kurczę, no, coś by trzeba z tym zrobić, nie wiem. Ty tak zawsze zawalczysz o swoje, to jest niezłe. Ja to… E, chyba taka jestem po prostu. Brak asertywności, ewidentnie. ju sty na. e -so cha czew. pl

a) teRmiNy, Koszt, wieK UczestNiKÓw Turnus I – 03.07 – 17.07.2013 r. 750 zł. BRAK MIEJSC Turnus II – 18.07 – 01.08.2013 r. 750 zł., obóz dla uczestników w wieku 10-16 lat; 850 zł ABC żeglarstwa (12-17 lat); 990 zł, kurs na stopień żeglarza jachtowego (14-17 lat); Turnus III – 02.08 – 16.08.2013 r. 750 zł. BRAK MIEJSC b) PRoGRam: Program: gry, zabawy, konkursy, zajęcia wodne, wycieczki rowerowe, zdobnictwo i pionierka obozowa, olimpiada sportowa, wybór Miss i Mistera obozu, neptunalia, ogniska, dyskoteki, wycieczka nad morze, festiwal piosenki obozowej. c) loKalizacja i zaKwateRowaNie: Obóz położony w lesie, nad jeziorem Wiejskim w gminie Lipnica na pięknym Pojezierzu Kaszubskim. Zakwaterowanie w namiotach typu NS wyposażonych w łóżka, materace, kołdry, koce, poduszki, regały. Na terenie obozu znajdują się prysznice z ciepłą wodą, zadaszona stołówka, kąpielisko.. W koszt obozu wliczony jest przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie, realizacja programu, ubezpieczenie, 4 posiłki dziennie, opieka medyczna, opieka ratownika na plaży, opieka pedagogiczna. d) oPieKUNowie: Opiekunami na obozie są wykwalifikowani nauczyciele szkół sochaczewskich, instruktorzy ZHP, pielęgniarka, ratownik WOPR.

Z A P R A S Z A M Y Wpłaty na raty! Przy zapisywaniu i pobraniu karty kwalifikacyjnej wpłata I raty w wysokości 200 zł Nasz adres: Hufiec zHP w sochaczewie ul. Hanki sawickiej 3, tel./fax 46 862-27-45, zapisy przyjmujemy: poniedziałek-piątek od godziny 14.00 – 18.00


24 l PRaca

e-sochaczew.pl

aKtUalNe oFeRty PRacy PUP socHaczew Przedstawiamy aktualne oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w sochaczewie. Kontakt do PUP – patrz obok.

Po wia to wy Urząd Pra cy w so cha cze wie ul. Ku so ciń skie go 11 tel. 46 862 24 24, 46 862 24 55; 46 862 32 26 ema il: wash@pra ca.gov.pl Bez płat na in fo li nia: 0 – 800 116 316

stalacji sanitarnych, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, umiejętności i uprawnienia: brak, inne: Doświadczenie zawodowe mile widziane, wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną. l

HydRaUliK: Numer oferty: StPr/13/0339

KieRowNiK PUNKtU sKUPU złomU: Numer oferty: StPr/13/0354, oferta ważna do 2013-

liczba miejsc: 2, zakres obowiązków: Praca na budowie w So-

06-29, branża Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, miejsce

chaczewie – wykonywanie instalacji sanitarnych, wykształ-

Inne: umiejętność zarządzania zespołem ludzi, wynagrodze-

magane, wynagrodzenie: 2265.00 PLN, system wynagrodze-

pracy: Sochaczew, liczba miejsc: 1, zakres obowiązków:

cenie: zasadnicze zawodowe, umiejętności i uprawnienia:

nie: 2477.00 PLN, system wynagrodzenia: Czasowy ze staw-

nia: czasowy ze stawką miesięczną.

przyjmowanie, klasyfikacja, sortowanie, wydanie złomu, wy-

Brak, inne: Doświadczenie zawodowe wymagane min. 3 lata,

ką miesięczną.

l

, Oferta ważna: do 2013-06-24, miejsce pracy: Sochaczew,

kształcenie: zasadnicze zawodowe, umiejętności i uprawnie-

wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: Cza-

nia: obsługa komputera, wynagrodzenie: 2050.00 PLN, sys-

sowy ze stawką miesięczną.

tem wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną. l l

PRacowNiK maGazyNowy:

Numer

l

sPRzedawca: Oferta ważna: do 2013-06-26, sta-

nowisko: Sprzedawca. Miejsce pracy: Sochaczew, liczba

KieRowca z kat. c+e: nr oferty StPr/13/0327,

GlazURNiK: Numer oferty: StPr/13/0298, oferta

oferta ważna: do 2013-06-30, miejsce pracy: Sochaczew, po-

ważna do 2013-06-07, Miejsce pracy: Sochaczew, liczba

wiat sochaczewski, gmina Sochaczew, liczba miejsc: 1, zakres

l

miejsc: 2, zakres obowiązków: zgodny z zawodem, wykształ-

obowiązków: zgodne z zawodem, wykształcenie: Brak wy-

cenie: Brak wymagań, umiejętności i uprawnienia: Brak, wy-

magań, umiejętności i uprawnienia: Brak, wynagrodze-

oferty: StPr/13/0353, oferta ważna: do 2013-06-30, branża

miejsc: 3, zakres obowiązków: Obsługa klienta, doradztwo,

nagrodzenie: 2500.00 PLN, system wynagrodzenia: Czasowy

sprzedaż, obsługa magazynowa (przyjęcie towaru, prowa-

nie:1600.00 PLN, system wynagrodzenia Czasowy ze stawką

Działalność związana z bazami danych, miejsce pracy: Tere-

ze stawką miesięczną.

dzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi standarda-

miesięczną.

sin, liczba miejsc: 50, zakres obowiązków: Prace magazynowe rozładunek towaru oraz belowanie makulatury. Wykształ-

mi), wykształcenie: średnie zawodowe, wymagane doświad-

cenie: zasadnicze zawodowe, umiejętności i uprawnienia:

czenie: Mile widziane w handlu, umiejętności i uprawnienia:

oferty: StPr/13/0326, Oferta ważna: do 2013-06-30, miejsce

operator wózków widłowych, inne: Doświadczenie zawodo-

Brak, inne: Komunikatywność, wynagrodzenie: 1600.00 PLN,

pracy: Teresin, powiat sochaczewski, gmina Teresin, liczba

we min. 1 rok, książeczka sanepidowska wymagana, Wyna-

system wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies.

miejsc: 8, zakres obowiązków: opieka nad dziećmi, realizacja

grodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: Czasowy ze l

stawką miesięczną.

sPawacz metodĄ miG i maG: Numer

oferty: StPr/13/0340, Oferta ważna: do 2013-06-24, Miejsce

l

NaUczyciel PRzedszKola:

Numer

procesu edukacyjnego, przygotowywanie planu zajęć, kontakt z rodzicami, wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), umiejętności i uprawnienia:

Książeczka sanitarno-epide-

leKtoR języKa aNGielsKieGo 44a:

pracy: Grodzisk Mazowiecki, liczba miejsc: 4, zakres obowiąz-

miologiczna, inne:

Doświadczenie zawodowe

Numer oferty: StPr/13/0402, oferta ważna: do 2013-06-24,

ków: Spawanie konstrukcji stalowych blach i rur. Wykształce-

min. 1 rok, wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagro-

miejsce pracy: Żyrardów, liczba miejsc: 2, zakres obowiąz-

nie: zasadnicze zawodowe, umiejętności i uprawnienia: MIG

dzenia: czasowy ze stawką miesięczną.

l

ków: zajęcia językowe dla dzieci od 1 roku życia, wykształce-

MAG 135 aktualny certyfikat, inne: Doświadczenie zawodo-

nie: Brak wymagań, języki obce: angielski (biegły), umiejęt-

we wymagane, Wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wyna-

ności i uprawnienia: Brak, wynagrodzenie: 50.00 PLN, system

grodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

l

NaUczyciel mUzyKi i PlastyKi:

Oferta ważna do 2013-06-20, Stanowisko: nauczyciel muzy-

l

Pomoc KUcHeNNa:

numer oferty:

StPr/13/0325, oferta ważna: do 2013-06-30, miejsce pracy: Teresin, powiat sochaczewski, gmina Teresin, liczba miejsc: 2, zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków, sprzątanie kuchni, sali, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, umiejętności i uprawnienia: Książeczka sanitarno-epidemiologiczna, wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną.

KieRowca kat. d:

ki i plastyki, branża Przedszkola i szkolnictwo podstawowe, Numer oferty:

miejsce pracy: Teresin, powiat sochaczewski, gmina Teresin,

ki-Parcel, liczba miejsc: 2, zakres obowiązków: przewóz osób,

Numer oferty:

StrPr/13/0371, Oferta ważna: do 2013-06-17, miejsce pracy:

liczba miejsc: 1, zakres obowiązków: wynikający z obowiąz-

punktualność, kultura osobista, wykształcenie: brak wyma-

StPr/13/0338, oferta ważna:do 2013-06-26,: miejsce pracy:

Mszczonów, liczba miejsc: 1, zakres obowiązków: zarządza-

ków nauczyciela muzyki, wykształcenie: wyższe (w tym li-

gań, umiejętności i uprawnienia: Brak, wynagrodzenie:

Sochaczew, liczba miejsc: 2, zakres obowiązków: Praca

nie i opieka nad obiektem, wykształcenie: średnie ogólno-

cencjat), umiejętności i uprawnienia: brak, inne: doświadcze-

2500.00 PLN, system wynagrodzenia: Czasowy ze stawką

na budowie w Sochaczewie- pomoc przy wykonywaniu in-

kształcące, umiejętności i uprawnienia: prawo jazdy kat. B,

nie w pracy na stanowisku nauczyciela muzyki i plastyki wy-

miesięczną.

l l

Pomoc HydRaUliKa,

KieRowNiK 39a Pz:

Za trud nię do pra cy przy zbio rze tru ska wek oko li ce brzo zo wa tel 667278282 Zatrudnię kierowce kat C + E na transport kontenerowy międzynarodowy, głównie Hamburg. Wszelkie pytanie proszę kierować pod nr telefonu 602311467 Kawecki Transport www.kawecki-transport.pl Rozwijająca się firma zatrudni pracownika fizycznego z prawem jazdy kat. B. Oferujemy pracę w młodym zespole, możliwości szkoleń, stabilne zatrudnienie. CV na adres: rekrutacja.rekrutacja@vp.pl Poszukuję mężczyzny na stanowisko KUCHARZ do pizzerii w Teresinie. Tel kontaktowy: 604 404 366 Email: pizzeriapierrot@wp.pl Szu kam pra cy do ryw czej po go dzi nach. Mo gę z ko sić dział kę, po mo gę rów nież w ogro dzie, go spo dar ce lub do mu. Je stem uczci wy, i pra co wi ty. Masz za nie dba ną dział kę lub ogród, dzwoń do ga dam się tel. 512409231.

Numer oferty: StPr/13/0223,

Oferta ważna: do 2013-06-24, stanowisko: Kierowca kat. D, Branża Transport drogowy towarów, miejsce pracy: Kożusz-

wynagrodzenia: czasowy ze stawką godzinową.

PRaca

ReKlama

18 czerwca: ii Targi Pracy serdecznie zapraszamy na ii targi organizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy oraz młodzieżowe centrum Kariery mazowieckiej wojewódzkiej Komendy oHP. targi odbędą się 18 czerwca 2013, w godz. 10.00-14.00 w moK Boryszew. zapraszamy pracodawców chętnych do wystawienia swoich ofert pracy do zgłaszania się pod nr tel. 46 862-29-63 lub 46 862-29-68. Źró dło: Urząd mia sta so cha czew

Praca na terenie Sochaczewa w charakterze telemarketera zapewniamy kompleksowe szkolenia oraz atrakcyjne zarobki wojciech.gornicki@progreshr.pl 601297738 zatrudnię Głównego Księgowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Grupa Kapitałowa). tel. 0606-896-979 Zatrudnię kierowcę kat C+E, zestaw ciągnik i naczepa firanka. Praca na przerzutach DK+D+FR w systemie 3/1 lub 4/1. Gwarantuję wyjazdy i zjazdy z/do PL. Więcej informacji pod telefonem: 530803-105 Operator wózka wysokiego składowania BŁONIE. Wymagania: doświadczenie i uprawnienia na wysoki skład. Wynagrodzenie 14złbrutto/h, system zmianowy. Kontakt 797990653 lub grodzisk@workexpress.pl Fir ma Ve ro na Pro ducts Pro fes sio nal z An drze jo wa Du ra now skie go po szu ku je ASY STENT KI/ASY STEN TA DZIA ŁU MAR KE TIN GU. Do ku men ty apli ka cyj ne z do pi skiem sta no wi ska pro szę kie ro wać na ad res biu ro@vpp.pl. Poszukujemy osób do pracy na stano wi sko: Pra cow nik ma ga zy no wy wymagania: uprawnienia na wózki widłowe aktualna książeczka sanepi dow ska Kon takt: pra ca@vls.com.pl, tel: (32) 442-02-30 PRaca od zaRaz Fir ma se caR spe dy cja po szu ku je osób na sta no wi sko sPe dy toR mię dzyNa Ro do wy, miej sce pra cy so cha czew. mi le wi dzia ne do świad cze nie i zna jo mość ję zy ków ob cych. Pro si my o kon takt pod nu me rem: 602 551 857 ZATRUDNIĘ DO GASTRONOMII KUCHARZA LUB KUCHARKĘ PO SZKOLE GASTRONOMICZNEJ. tel. 508 079 034


PRaca, motoRyzacja i iNNe l 25

e-sochaczew.pl

PRaca Zatrudnię osobę do pracy w nowo powstającej pizzerii w Sochaczewie na stanowisku pizzerman. Mile widziane doświadczenie lub chęci na odbycie kursu. Telefon kontaktowy 792 732 943 lub 793151140 Poszukujemy osób do pracy w magazynie-wymagania: – aktualna książeczka sanepidu, doświadczenie w pracy ze skanerem, mile widziane uprawnienia na wózki, praca w godz. 18.00-2.00 i.kaminska@dkpartner.pl

spodarczych. Mile widziana znajomość prowadzenia gospodarstwa rolnego, tel. 604988718

WOLNO STOJĄCY ROK PROD 2009 Z PŁASZCZEM WODNYM I WĘŻOWNICĄ KON 601957386 CENA 900ZŁ

motoRyzacja

Plastyk! – maluję na zamówienie obrazy olejne, akwarele, grafiki – malowanie artystyczne pokoi dziecinnych – udzielę korepetycji z rysunku i malarstwa Kontakt tel. 506 264 154.

Sprzedam Nissana Almerę 1.8 + lpg. 2002r. przebieg 183 000, klimatyzacja, alufelgi, 2/3 drzwi, elek. szyby, wspomaganie, oc do listopada, przegląd do marca. tel. 501 579 692 AUTO SKUP SAMOCHODÓW 608-174892 SKUP SAMOCHODÓW DROŻSZYCH Z LAT 1996-2009, AUTA CAŁE LUB LEKKO USZKODZONE, DOJAZD DO KLIENTA, GOTÓWKA, SZYBKA I MIŁA OBSŁUGA, TELEFON 608-174-892 LUB skupaut2012@gmail.com Sprzedam komplet drzwi do mazdy 323F w kolorze czerwonym. Rok 95-98. Tel. 692550190 (tanio)

Zatrudnię osobę ze znajomością języka angielskiego lub włoskiego do pracy w spedycji. CV proszę przesyłać e-mail: tramex@tramex.pl

meBle Na wymiaR: -KUcHeNNe -szaFy wNęKowe -BiURowe -sKlePowe Blaty RoBocze -cięcie Płyt Na wymiaR tel.: 601369406; hevi@interia.pl;www.hevimeble.pl iłów, ul. Gen. włada 39 sprzedam drewno kominkowe i opałowe dąb, brzoza, jesion, wiąz, sosna, osika, olszyna oraz gotowy materiał na wykonanie mebli ogrodowych jak huśtawki altanki donice i inne tel. 605-896-199

RtV/aGd SPRZEDAM PILNIE! Telefon komórkowy LG E610 L5 WHITE, w b. dobry stanie, komplet z opakowaniem za jedyne 299 zł. 882990080

Do gotowania, pomoc oraz sprzątającą od zaraz przyjmie Wyspa Kampinos /Wólka Smolana 34/, cały etat, mile widziane doświadczenie i brak nałogów. www.wyspakampinos.pl, tel. 227257514 Pilnie zatrudnię tynkarza lub całą ekipę z doświadczeniem do pracy OD ZARAZ Opis stanowiska: • Wykonywanie tynków maszynowych • Obsługa agregatu do tynków maszynowych, gipsowych oraz cemontowo – wapiennych Zainteresowane osoby proszę o kontakt 501577509

PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ, SŁUPKI, BRAMY, DRUTY, GWOZDZIE TEL 297608332 / 604731571 / 601206443

Rover 220 sdi diesel; rok 1998; pojemność 2.0; przebieg 248 tys. Klimatyzacja, centralny zamek, immobiliser, 2x poduszki powietrzne, alufelgi na letnich oponach, hak. tel. 663 721 386; 695 996 858

dla domU

TANIE MARKOWE LAPTOPY od 399 zł. KOMPUTERY STACJONARNE OD 199zł. BIZNESOWE MODELE! GWARANCJA! SERWIS! ZAPRASZAMY. IT REMARKETING Al. 600-lecia 9 / Tel: 505-460-079 / www.it-remarketing.pl

dla dzieci Sprzedam rowerek do lalki Chou-Chou. W miarę dobrym stanie. Cena 60 złotych. Telefon kontaktowy 728594176 sprzedam używany plac zabaw (bujaki, huśtawka, ważka, zestaw wieża). szczegóły i zdjęcia zainteresowanym prześle mailem. hbsc@op.

Zatrudnimy osobę do pracy w pizzerii Atmosfera na stanowisku kucharza-pizzermana. Mile widziane doświadczenie. Tel. 697693636

Sprzedam łóżeczko drewniane, dziecięce z szufladą, wymiar:160cm x 70cm. Dołożę materac i 2 prześcieradła z gumką. tel. 0-604157708

Zatrudnię doświadczonego kolorystę do sklepu z mieszalniami lakierów samochodowych i przemysłowych różnych firm, mile widziana znajomość mechaniki samochodowej. Najlepiej dzwonić w godz. 18-20. tel. 604 988 718.

FiR ma Kowal sKi -syNowie Ko złÓw Bi sKU Pi za PRa sza do szKÓł Ki KRze wÓw i dRzew ozdoB NycH. jUŻ Nie dłU Go za Kwit NĄ PRze PieK Ne HoR teN sje aNaBell. zaPRaszamy taKie KRzewy tylKo U Nas 512-210-069

PodRęczNiKi i NaUKa

Witam mam do sprzedania wymiennik ciepłej wody nowy ELEKTROMET 200L

Angielski dla dorosłych i młodzieży. Zajęcia indywidualne prowadzone przez

Młodego, dyspozycyjnego tzw. złotą rączkę z okolic Sochaczewa przyjmę do sklepu oraz prac konerwatorsko -go-

Sprzedam Kucyki Pony interaktywne Gwiazdeczkę i Różyczkę-mało używane przez córkę. Cena za dwa 80 złotych Telefon 728594176

profesjonalną lektorkę. Przez 10 lat pracowałam w Anglii gdzie miedzy innymi uczyłam angielskiego w lokalnym collegu. 532502726 KoRePetycje z języKa aNGielsKieGo dla dzieci i młodzieży! młoda studentka oferuje zajęcia z dojazdem na terenie sochaczewa i okolic, więcej informacji pod numerem: 608 174 609 Doświadczona osoba oferuje korepetycje z Matematyki dla uczniów Podstawówki, Gimnazjum i szkół średnich, cena – 25 zł, możliwy rabat w przypadku grupy. Zajęcia tylko u ucznia. Kontakt: 721 555 343

Pozostałe Domek holenderski posiadający sypialnie, łazienkę z prysznicem, przechodnią kuchnie i salon. Wygodny, przestronny, bardzo funkcjonalny. Idealny na działki rekreacyjne. Kontakt 600361267 VitamiNy, odŻywKi, sPalacze tłUszczU dla PaŃ i PaNÓw, coŚ dla URody i Nie tylKo NajtaŃsze sUPlemeNty w mieŚcie atHletic Body zaprasza. traugutta 1. dla stałych klientów mnóstwo promocji i rabatów


26 l oGłoszeNia RÓŻNe Pozostałe Odkupię z przydomowych ogrodów owoce przemysłowe każdej klasy jakości (nadpsute, spady, po gradobiciach itp). W tym truskawki, jabłka, porzeczki, aronie, wiśnie. Tel. 512-793-871 Sprzedam skrzynkę do podłączenia prądu na budowie z siłą na 220V. tel. 601882-295 zgubiono klucze. „Pęk” kluczy od mieszkania i samochodu Volkswagen, Uczciwego znalazcę prosze o kontakt 602609175. SPRZEDAM PIZZERIE Z WYPOSAŻENIEM!! WIADOMOŚĆ POD NUMEREM TEL. 606396810! Możliwość rozliczenia po sprzedaży towaru. Mam letnie nakrycia głowy w oryginalnych wzorach. asortyment.wakacyjny@gmail.com Zapraszam do współpracy osoby handlujące w różnych miejscach. Dietetyk Marta Sęk tel. 501070997 dietoterapia w chorobach układu pokarmowego, krążenia, cukrzycy (typ1,2, cukrzyca ciężarnych) miażdżycy, PCO, AZS, redukcja masy ciała, diety indywidualne, HACCP Mało używany wokalowy zestaw PA: końcówka mocy CREST CPX 1500 2 kolumny 480 W RMS 8 Ohm mikser ALESIS Multimix 8 USB gratis statywy + pkl kabli Osobno mikrofon bezprzewod. Tel: 783 474 824

UsłUGi FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: – układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, – budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów, murków palisadowych, klombów itp. – wykonywanie odwodnień, odprowadzeń wody z rynien, budowa studni zbierających wodę, drenaże. Działamy sprawnie, dokładnie, solidnie. Posiadamy duże doświadczenie i konkurencyjne ceny. Zadzwoń pod numer 690-506-478 lub 514-254-470 i umów się z nami na spotkanie. Wystawiamy faktury VAT. POGOTOWIE KOMPUTEROWE / SERWIS / modyfikacje / już od 29zł! Szybkie naprawy u klienta Odzyskiwanie utraconych danych, Montaż zestawów/ Modernizacje komputerów MEGA CENA GG 46092563 TEL 691-369USLUGI HYDRAULICZNE W KAZDEJ TECHNOLOGI TEL 503 802 974 WSZELKIE PRACE OGRODOWE Utrzymanie ogrodów, nasadzenia, zakładanie trawników, wykaszanie traw, pielenie itp.(współpraca ze szkółkami drzew i krzewów pomoc w doborze oraz transport) tel. 515313691 USŁUGI HYDRAULICZNE PEŁEN ZAKRES TEL. 534304308 OFERUJĘ MONTAŻ IN-

STALACJI WODNYCH, PRZYŁĄCZA WODNE, INSTALACJIE KANALIZACYJNE, PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE, INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, OGRZEWANIA PODŁOGOWE I INNE. MONTAŻ WSZELKIEGO RODZAJU KOTŁOWNI, PIECÓW OLEJOWYCH, GAZOWYCH, EKOGROSZEK. POSIADAM STOSOWNE UPRAWNIENIA I REFERENCJE NA WYKONANE USŁUGI. KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI, FACHOWE WYKONANIE. MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA FAKTURY VAT. AWARIE 24H TEL. 534-304-308 Usługi Wykończeniowe Tanio: malowanie, gipsowanie, panele ścienne i podłogowe, poddasza, sufity podwieszane, kamień piaskowiec, obsadzanie okien i drzwi, elewacje. Proszę o kontakt tel. 600-225-791

FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: – układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych. Działamy sprawnie, dokładnie, solidnie. Posiadamy duże doświadczenie i konkurencyjne ceny. Zadzwoń pod numer 690-506-478 lub 514-254-470 i umów się z nami na spotkanie. Wystawiamy faktury VAT. ~SZKOŁA RODZENIA~Jeśli jesteś w ciąży, boisz się porodu, nie wiesz czy poradzisz sobie z nowo narodzonym dzieckiem i zastanawiasz się jak karmić dziecko – przyjdź do nas. Tel. 797674747

*** iNstalacje eleKtRyczNe *** ---->KomPleKsowo ---->PRoFesjoNalNie ---->taNio tel. 608 807 630

Usługi remontowo-budowlane!!! układanie glazury-terakoty, układanie paneli ściennych-podłogowych, docieplanie poddaszy, gładzie gipsowe, malowanie, montaż drzwi i okien. tel 518-830-107 PRANIE DYWANÓW, TAPICEREK MEBLOWYCH ORAZ SAMOCHODOWYCH, CZERWCOWA PROMOCJA SAMOCHODY SEDAN 120 ZŁ, KOMBI 130 ZŁ Z PRANIEM CAŁEGO ŚRODKA I BAGAŻNIKA, ZAPRASZAMY:) TEL: 789-307-801 Profesjonalne wykończenia wnętrz; glazura, terakota, sufity i zabudowy z płyt kartonowo -gipsowych, gładzie gipsowe, malowanie, montaż drzwi, wylewki. Konkurencyjne ceny! Zapraszam nr. tel. 607156379.

studio makijażu Profesjonalnego maKeUPoloGy w sochaczewie | www.makeupology.pl | 665 166 666 oczyszczalNie eKoloGiczNe, eKo-Bio, zBioRNiKi BezodPły wowe. sPRzedaŻ moNtaŻ doRadztwo zaPRaszamy KoRzystNe ceNy FacHowe wyKoNaNie UsłUGi KoPaRKo-ładowaRKĄ miNiKoPaRKĄ wywRotKĄ tel 500-505-423

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, GRANITOWEJ ORAZ BRUKU KLINKIEROWEGO! Szybko, profesjonalnie i po konkurencyjnych cenach. Kontakt 691-752-927 Wykonujemy: -ścieżki -parkingi – podjazdy – tarasy – odwodnienia

OFE RU JE FA CHO WE I SO LID NE USŁU GI Z ZA KRE SU RE MON TU I WY KOŃ CZE NIA WNĘTRZ: -szpa chlo wa nie, ma lo wa nie, ta pe to wa nie mon taż su fi tów pod wie sza nych, ścia nek dzia ło wych i wszel kiej za bu do wy kar to no wo -gip so wej ukła da nie gla zu ry, te ra ko ty, -pa ne le, wy kła dzi ny, -kom plek so we wy koń cze nia ła zie nek -pra ce mon ta żo we: okna, drzwi, pa ra pe ty, -in ne pra ce re mon to wo -wy koń cze nio we PO SIA DAM WIE LU ZA DO WO LO NYCH KLIEN TÓW ZA PRA SZAM tel. 883-997-796

Przestrzegam przed imprezą w Dworze Strzyżew, jedzenie nijakie i małe porcje, w daniu głównym sztuka mięsa na osobę. Moi goście byli głodni i niezadowoleni. Odradzam. Służę listą telefonów gości. 787309438

KOSTKA BRUKOWA * OGRODY * NAWODNIENIA * ODWODNIENIA * GRILLE OGRODOWE * KOMINKI tel.: 698 668 468 www.architekturaogrodu.pl biuro@architekturaogrodu.pl WYBIERZ NAJLEPSZYCH!

cHcesz mieĆ ŚwietNe wesele? szUKasz odPowiedNieGo zesPołU? zesPÓł maKe me Feel czeKa właŚNie Na cieBie. zadzwoŃ jUŻ teRaz i zaRezeRwUj teRmiN! tel.: 696-776100 www. maKemeFeel. Pl maKemeFeel@oNet.Pl

M O T O B U S S OFERTA TRANSPORTU OSÓB Firma Motobuss istnieje na rynku od 2004r i zajmuje się profesjonalnym przewozem osób na terenie całego kraju jak również obsługujemy regularne linie Sochaczew-Warszawa Łódź-Warszawa. W zakresie dowozu pracowników współpracujemy z firmami: – D. K- Partner – Fast Service – NEUCA – Wojsko Polskie – Biznes Partner – Pol Pharma Ofertę kierujemy do Państwa w zakresie przewozu osób: -wycieczki -przewozy pracownicze -kompleksowa obsługa firm. Zapewniamy miłą obsługę oraz bezpieczne pojazdy!!! Podróżując z nami dokonujesz właściwego wyboru!!! tel: 604 736 522 lub 692 446 404 www.motobuss.eu

DJ NA IMPREZE – TANIE GRANIE -18-STKI -WESELA -POPRAWINY -ORAZ INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE PROFESJONALNE NAGŁOŚNIENIE I EFEKTY ŚWIETLNE 100% UDANEJ ZABAWY TEL. 666-212-818 E-MAIL. kampini25@wp.pl

Profesjonalny zespół muzyczny z wodzirejem – jedyny taki w Polsce. Skład: 7osobowy. Wesela, bankiety, bale, studniówki. Najwyższa jakość usług. Zapraszamy na www.zespoldance4ever.pl Tel. 0 509 602 748

Fachowe i solidne usługi z zakresu remontu i wykończenia wnętrz: -szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota, itp. Kontakt: 511 787 494

dj ka Na KaŻdĄ imPRezę! doświadczenie w prowadzeniu imprez:wesela, poprawiny, 18tki, rocznice itp. jeŚli imPReza PRzedlUzy sie – ceNa Nie wzRasta! Udostępniam płytę z wesela. tel: 660 025 214 dj cRoatKa

e-sochaczew.pl

Tanio usługi wykończeniowe: malowanie, gipsowanie, panele ścienne i podłogowe, poddasza, sufity podwiesza i. t. p. tel. 600-225-791 TYNKI – cementowo wapienne 2 i 4 warstwowe. Atrakcyjne ceny z naszym materiałem. Telefon 506 434 718 Zespół muzyczny FRIMEN- profesjonalna obsługa imprez: wesela, bankiety, imprezy rodzinne i okolicznościowe. Bogaty repertuar dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta. Tel; 516-963-818. • Wycinka, przycinka, usuwanie drzew, gałęzi; • Cięcie, rąbanie opału; • Usługi pilarskie; • Koszenie trawy; • Prace porządkowe. tel. 503-581-660 UsłU Gi Re moN to wo -BU dow la Ne: • więŹBy dacHowe, • ele wa cje, • tyN Ki ze wNętRz Ne oRaz we wNętRz Ne, • oGRo dze Nia, • RemoNty, • RozBUdowy, • KomPleKsowa BUdowa domÓw, • itP. tel. 503-581-660 K o s z e N i e tRawy, koszenie zarośli (ogródki, działki, ogrody). szybko, tanio, solidnie. Kontakt 7 dni w tygodniu: 07:00 – 22:00 tel. 787 754 231 Mycie, czyszczenie elewacji domów, obiektów gospodarczych i przemysłowych, mycie kostki brukowej. tel 515606976


UsłUGi, BUdowy, RemoNty l 27

e-sochaczew.pl Wycena nieruchomości. Operaty szacunkowe także na potrzeby banków. Rzeczoznawca majątkowy, tel.: 666 221 444 REMONTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. Malowanie, Gładź gipsowa, Karton/Gips; ścianki, sufity, zabudowy nietypowe, adaptacje poddaszy, Glazura/Terakota, Panele podłogowe, Tapety itp Konkurencyjne ceny. 691653755

GRaNity, maRmURy, Blaty, scHody, PaRaPety, KomiNKi, Gotowe PłytKi z GRaNitU i maRmURU, KilKadziesiĄt KoloRÓw do wyBoRU socHaczew, KaRwowo 36. tel. 695171708. www.granix.com.pl zaPRaszamy www.mjm-wm.pl ogrodzenia Bramy Balustrady-dokładność, profesjonalizm i solidność, taNio, możliwość negocjacji, pomiar i wycena gratis!!! Usługi spawalnicze: 604 434 212, 468615038 www.mjm-wm.pl GEO DE TA UPRAW NIO NY MI CHAŁ SAJ DAK WYKO NA USŁU GI GEO DE ZYJNE (PEŁEN ZAKRES) -MAPY DO CELÓW PROJEK TOWYCH -INWENTARY ZACJE PO WY KO NAW CZE -PO DZIA ŁY NIE RU CHO MO ŚCI -WZNO WIE NIA GRA NIC TEL. 500 400 430,504 571 170 USŁUGI GASTRONOMICZNE (WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE I INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE), SMACZNE JEDZENIE, NOWOCZESNE DEKORACJE, MIŁA I PROFESJONALNA OBSŁUGA.... 100% GWARANCJA JAKOŚCI I ZADOWOLENIA 668467972

tyNKi tradycyjne cementowo-wapienne 4 warstwowe (praca ręczna) bez agregatu. mocne i wytrzymałe bez zbędnej chemii drobnoziarnistej. atrakcyjna cena z naszym materiałem. tel. 506-434-718 KOREKTA LICZNIKÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ MOTOCYKLOWYCH. ODCZYT ORAZ KASOWANIE BŁĘDÓW. www.diagauto.pl tel. 605-600-164

PiacH ziemia ŻwiR GRUz mieloNy UsłUGi miNiKoPaRKĄ KoP-ład wywRotKi PRzyłĄcza wod-KaN wyKoPy Pod FUNdameNty i oczyszczalNie Bio zasyPywaNie FUNdameNtÓw i wszelKie iNNe tel. 602280-068 Kompleksowa obsługa filmowo – fotograficzna uroczystości ślubnych i weselnych. Profesjonalny poziom, atrakcyjne ceny. Skontaktuj się z nami tel. 601610573 www.marfotovideo.pl

NieRUcHomoŚci SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2998 m2 W MOKASIE Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY CENA 40 zł/m2 tel. 664 497 041 sPRzedam działKi BUdowlaNe. sochaczew za Bzurą 1300 i 1500 m2. oraz dom 120 m2 na działce 1300 m2 oraz działkę inwestycyjną 8300 m2 przy obwodnicy sochaczewa. tel. 699 629 862 – po 20:00 Sprzedam działkę budowlaną na ul. Jana Kazimierza w Sochaczewie, 1360 m2. Woda, prąd. Działka na osiedlu domków

jednorodzinnych. Blisko sklep, przystanek autobusowy, szkoła i przedszkole. tel. 600361267

zienka, balkon, piwnica. Blok ocieplony czynsz 230 z c. o. cena 100 tys. tel. 697081876

Sprzedam działkę bud. 1165m2. Kozłów Biskupi. Uzbrojona, blisko szkoły. 795271-846

Sprzedam, lub zamienię na domek w granicach miasta, mieszkanie o pow. 58m2. Doskonała lokalizacja, 10 minut spacerkiem do PKP. W pobliżu poczta, przychodnia i market. Blok ocieplony z C. O. Kontakt:606499181

Sprzedam dom za 170tys Dom znajduje się w Nowej Piasecznicy 1,4km od stacji kolejowej. Stan surowy zamknięty, cena z działką 1000m2. Bezpośrednio Kontakt: 791801801 Nasza strona www.domtechnik.pl

Sprzedam atrakcyjnie płożoną ziemię nad jeziorem Łąkie lub działki. Tel; 696087-179

TANIO!!! Sprzedam działkę budowlaną o pow. 709 m2 w miejscowości Sochaczew/ Malesin. Tel. 698 – 465 – 824

Wynajmę lokal handlowo usługowy o powierzchni 84m2, usytuowany w Sochaczewie przy ul. Traugutta 24. Telefon kontaktowy 515 096 454

Sprzedam ładne, ciepłe mieszkanie (46.80m) trzypokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (wc oddzielnie), bardzo duży balkon, glazura, terakota, panele. Mieszkanie znajduje się w budynku monitorowanym, na 6 piętrze,(winda).- do odnowienia.--duże możliwości własnej nowoczesnej aranżacji. Blok posiada własną kotłownię. W pobliżu szkoły, przedszkola, przystanki MZK, sklepy w bryle budynku. Budynek zadbany na zewnątrz i wewnątrz-jeden z najnowszych w Sochaczewie. Bardzo dobra lokalizacja (ul Piłsudskiego). Cena 257 tys. zł – do negocjacji. Telefon kontakt. 502 824 518 Działka budowlano-rolna 3000 m2. Zezwolenie na budowę. Gmina Sochaczew. Media przy działce. Sprzedam bezpośrednio, cena 65tys. telefon 505 124 479. Sprzedam KAWALERKĘ zadbaną centrum 25m, pierwsze piętro ul. ZAWADZKIEGO. Pokój z kuchnią, przedpokój, ła-

Wynajmę mieszkanie przy ul. Piłsudskiego w Sochaczewie. Salon z aneksem kuchennym umeblowanym, pokój, łazienka, balkon. Tel. 600241371, 664422309 WYNAJMĘ KAWALERKĘ 34 M W TERESINIE PRZY AL. XX LECIA (OSIEDLE PRZY MŁYNIE) +OGRÓDEK. W POBLIŻU LAS. MIESZKANIE MIEŚCI SIĘ NA PARTERZE, JEST UMEBLOWANE. ŁĄCZNY KOSZT WYNAJMU 1200 ZŁ. TEL. 797674747 Witam, Sprzedam mieszkanie 63 m2. Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze i składa się z 3 ustawnych widnych pokoi, kuchni, łazienki, wc. Lokalizacja Warszawska 72. Niskie opłaty czynszowe. Tel. 50607583. Sprzedam mieszkanie M4 w centrum Żyrardowa, III p, 48 m, z widną kuchnią, blisko szkoły, przedszkola i dworzec PKP. Blok po termomodernizacji, wokół pełno zieleni. cena: 145 000 tyś Tel. 515 107 703

Dom o powierzchni 242mkw, Sochaczew-Chodakow. Działka ok. 600mkw. Trzy kondygnacje. 6 pokoi, salon z kominkiem, ogrzewanie miałowe. Sprzedam M3, bardzo dobra lokalizacja! 48m2, IV piętro, 2 pokoje + kuchnia, wszę dzie bli sko, miesz ka nie w centrum – 178000zł po remoncie. kontakt: 513 554 501. BEZ POŚREDNIKÓW!! sprzedam działki Budowlane 1500m2 i 1050m2 1. 25m x 60m – ul. trojanowska. cena 165 000zł 2. 25m x 42m – ul. Ks. jana twardowskiego. cena 120 000zł super lokalizacje! tel. 602-340151 Sprzedam pojedynczo bądź razem 9 działek budowlanych – niezabudowanych, w Gminie Sochaczewie – Kożuszki Parcel, o pow. 1.000 m2 każda. Dojazd do dz. drogą wew. o szer. 13m. 74 zł /m2. Tel. 604565060 witam dziś mam na sprzedaż działkę rolno -budowlaną o powierzchni 6 900 m2 w miejscowości juliopol. Przy tra sie so cha czew -cho da ków -mło dzie szyn. Nr te le fo nu – 509738113 lub 512753915. ce na do negocjacji


28 l NieRUcHomoŚci NieRUcHomoŚci Do sprzedania 12 rolek wełny Isover Supermata 10 cm, współczynnik przewodzenia ciepła 0,033 W/mK. Cena – 80 zł rolka. Dodatkowo do sprzedania ok. 120-140 stempli budowlanych. Cena do uzgodnienia. Zamienię mieszkanie 45 m2 2 pokoje 4 piętro w Sochaczewie na dom w Sochaczewie lub okolicach z dopłatą max 150 000 zł. telefon 730 545 587 Sprzedam dom, Sochaczew, ul. Szkolna Sprzedam dom o powierzchni użytkowej 56 m2, powierzchnia zabudowy 74 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój). Działka 490m2. Cena 210 tys. tel. 602 771 821 Gminna Spółdzielnia „SCh” Nowa Sucha w likwidacji ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (BAZA OBROTU ROLNEGO) położonej w Nowa Sucha 55A (działka 10/15) oferty do 12-06-13. Do wynajęcia obiekt komercyjny na działce 3000m składający się z Hali 360m z zapleczem, biur 80m oraz magazynów 350m całość ogrodzona wszystkie media. tel518641768

e-sochaczew.pl

Sprzedam bardzo ładną działkę budowlaną o powierzchni 5000 m2. Na działce znajduje się piękny duży staw. Działka mieści się 5km od Sochaczewa przy trasie Sochaczew-Łowicz. 25zł/m2. tel. 798 764 811

sprzedam działkę budowlaną w Paprotni o pow. 1064 m kw. Świetna lokalizacja. droga dojazdowa utwardzona. w planach wszystkie media (obecnie najbliższe 150 m od działki). cena 80 000 PlN. tel:501443083

Sprzedam dom mieszkalny z budynkami gospodarczymi na działce 0,53 ha, 20 km od Sochaczewa w kierunku Płocka Cena do uzgodnienia Tel. 605 29 55 45

sprzedam mieszkanie w chodakowie 37,08 m2 ul. topolowa, i piętro, dwa pokoje + aneks kuchenny, po remoncie w 2012 r., wszędzie blisko: mzK, szkoła, przychodnia, lewiatan, kino, Kościół. tel. 69459707

do wynajęcia lokal użytkowy w sochaczewie, al. 600-lecia 72c, o powierzchni użytkowej 48 m2. cena do uzgodnienia. informacja pod nr telefonu 604-254-955.

Pilnie sprzedam 2 działKi BUdowlaNe!!! 40mx50m (2023m2) i 35mx50m (1693m2). Ul. łąkowa -chodakówdo centrum sochaczewa ok. 4km. Płot z klinkieru, media w ulicy (ul. asfaltowa). tel: 0 603-784-566

Sprzedam mieszkanie 66,4m2 ul. Targowa IV pietro po remoncie. Cena 199 000,00 PLN. Tani czynsz.

Tanio sprzedam piękną działkę 12 tys. m2 w miejscowości Nowe Gnatowice, całość przy drodze, spokojna okolica i miłe sąsiedztwo, cena 25 zł/m2 (możliwość negocjacji)- kontakt:501 734 809

witam, posiadam do wynajęcia mieszkanie w centrum miasta. mieszkanie znajduje się na 1 piętrze: 50m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, duży balkon, piwnica oraz parking zamknięty dla mieszkańców. 518239943

SPRZEDAM mieszkanie 58m2 na Targowej; PARTER; 2 pokoje, duża kuchnia, łazienka po remoncie; Mieszkanie do niewielkiego remontu. Duża piwnica 10m2. Duży balkon. CENA 220 000zł, tel. 695 259 032

Sprzedam własnościowe dwupokojowe mieszkanie na 2 piętrze z widną kuchnią, łazienką po remoncie, balkonem. W centrum miasta, obok przedszkole, szkoła, cmentarz, przychodnia. 145tys 607302105

wynajmę mieszkanie, blok jw construction. salon z aneksem kuchennym, łazienką i balkonem. mieszkanie widne i zadbane - częściowo umeblowane. w pobliżu sklepy, szkoła, urzędy. Kontakt: 606948218, 606960829

DO SPRZEDANIA 4 DZIAŁKI BUDOWLANE W MIEJSCOWOŚCI WIEJCA, GM. KAMPINOS, (PRZY TRASIE 580), O POWIERZCHNI 1000 M2 KAŻDA. DO DZIAŁEK PROWADZI 8 METROWA DROGA WEW. WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 509-192-128

sprzedam kawalerkę w sochaczewie o pow. 37m2. drugie piętro, blisko stacja PKP, przedszkole, przychodnia lekarska. cicha i spokojna okolica. Blok z cegły. tel. 882-922-304

Sprzedam 3 działki budowlane w miejscowości Zosin gm. Sochaczew. Działki posiadają plan zagospodarowania przestrzennego, częściowo uzbrojone min. wodociąg i gaz ziemny. Bd. lokalizacja. Tel. 797429591

Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, z wyposażeniem, /meble, pralka, lodówka/, c. o. pierwsze piętro, + garaż, 5min. do stacji PKP. Ciche osiedle, sklepy, przychodnia lek. poczta, apteka. tel. 665 683 564

sprzedam duży dom w sochaczewie, na dużej działce, na osiedlu malesin. dom solidnie zbudowany, po remoncie. Prawdziwy dom z duszą, wysoki standard wykończenia. tylko poważne oferty. tel 510 029 179 Wynajmę mieszkanie w centrum Sochaczewa przy ul. Senatorskiej: 36m2, dwa pokoje -nieumeblowane, kuchnia, łazienka. tel. 696 838 914

Sprzedam działkę budowlaną w Kozłowie Biskupim – 1039m2. Działka w kwadracie, blisko szkoła, stacja PKP Kornelin. Cena 70zł/m2. tel. 602204943 lub 600061000

dom parterowy 220m2+100 poddasze/1490m2. Kaski k. teresina. Ukończony w roku 2007, użytkowany. mogą zamieszkiwać 2 rodziny, idealny na biuro. cena: 470 tys. zł do negocjacji. właściciel tel. 515874848.

sPRzedam mieszkanie 69m2 chodaków, ii piętro, 4 pok, widne, ustawne wc i łazienka po generalnym remoncie tel. 608-285-034

wynajmę lokal – segment z (działką 260m2) na działalność komercyjną (han dlowo – usłu gową) w ści słym cen trum so cha cze wa – –160 m2 – dwa poziomy. możliwość wynajęcia jednego poziomu – par teru80 m2 lub 1-go piętra- 80m2 lub całe go seg men tu – 160m2. ist nie je moż li wość wy naj mu do dat ko wo 35m2 ga ra żu. lo ka li za cja - so cha czew cen trum - ul dłu ga i ale ja 600lecia- u zbiegu- w rzędzie nowowy bu dowa nych seg men tów - obok dentysta/ salon spa/ pizzeria i osiedle/ oddziały banku – pko bp i spółdziel czy/ te sco/ glo bi/ kau fland/ ogródek jordanowski/ pry watna klinika/ sklepy/ restauracje i pizzerie/ Ści słe ceN tRUm Bar dzo wy so ki standard – wysoka jakość materiałów wy koń cze niowych. Rok bu do wy- 2008. KoNtaKt: tel. 601323361 marek mazowiecki@wp.pl

BEZPOŚREDNIO SPRZEDAM MIESZKANIE 3-pokojowe z dużym balkonem na 3 piętrze, 63m2 na osiedlu Ogrody. Centrum miasta, PKP, PKS, sklepy, szkoły, przedszkole, apteka i przychodnia, parking 501-357-279

Sprzedam mieszkanie 46m2 przy ul. Okrzei 5 na IV piętrze lub zamienię na mniejsze. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, piwnica, pral nia. Tel. 500242522 lub 513965895

Sprzedam mieszkanie 46m2 przy ul. Okrzei 5 na IV piętrze lub zamienię na mniejsze. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, piwnica, pral nia. Tel. 500242522 lub 513965895

Chcesz dodać ogłoszenie? To proste, wejdź na stronę www.e-sochaczew.pl/dodaj lub zeskanuj kod

Wypełnij formularz, zapłać sms-em lub przelewem.

Wszystko to zrobisz nie ruszając się z domu!


RozmaitoŚci l 29

e-sochaczew.pl

dUŻy eKRaN 3d Kino „mazowsze” 3d www.terazkino.idsl.pl sochaczew ul. chopina 101 tel.46-863-27-77, mobile 601-344-164

Przerażający stan skarpy na cmentarzu

skarpa na cmentarzu miejskim w sochaczewie zapada się, na zdjęciu widzimy tylko fragment, który jest blisko grobu, całość widziana na żywo przeraża. szczególnie nas, odwiedzamy tam bliskich pochowanych w tym nieszczęsnym miejscu, stąd prośba o pomoc w znalezieniu kogoś, kto pomoże w rozpoczęciu działań, które pomogą zabezpieczyć skarpę raz a porządnie. Sprawa została zgłoszona w Parafii św. Wawrzyńca, poprosiliśmy o pomoc w jej nagłośnieniu jedną z gazet sochaczewskich. Informacja trafiła również do Pani Konserwator Zabytków w Płocku, ponieważ z informacji, które udało

nam się uzyskać jest to osoba która stanem skarpy cmentarnej się zajmuje. Przez kilka dni wspólnie z rodzicami i rodzeństwem na własną rękę pracowaliśmy, dosypując ziemię, rozgarniając ją, wypożyczając maszynę, która utwardza ziemię.. niestety, każdy kolejny dzień przynosił rozczarowanie, kolejne pęknięcia, obsunięcia. To rodzaj syzyfowej pracy, którą sukcesywnie (nawet dziś rano) wykonujemy. Nie wiem, czy mój tok rozumowania jest słuszny, ale jeżeli ktoś sprzedał te miejsca pod pochówek, to powinien wziąć odpowiedzialność za stan skarpy i podjąć odpowiednie działania w celu

zabezpieczenia grobów. Nawet nie chcę myśleć, co mogłoby się stać, gdyby nie nasze wyżej wspomniane prace. Zdjęcie przedstawia stan z poniedziałku 27 Maja. Dziś mija tydzień i jestem pewna, że 'rodzinnie' nie uda nam się naprawić i odpowiednio zabezpieczyć skarpy przed osiadaniem, więc gdzie jeszcze powinniśmy to zgłosić? Kto może nam pomóc? Jeżeli odwiedzacie bliskich na tym cmentarzu, proszę pójdźcie na skarpę i zobaczcie na własne oczy, jak strasznie to wygląda. Po zdra wiam ola (ola Ka) z fo rum e -so cha czew. pl

BRacia mNiejsi nutKA

nieBieSKooKi cHce do domu Piękny, niebieskooki kot pojawił się w Adamowej Górze około 2 tygodnie temu. Wygląda na kota tajskiego, choć rasa wymaga potwierdzenia. Jest niezwykle przyjazny, chętnie daje się głaskać, również dzieciom, co wskazywałoby na to, że miał już dom. Z jakichś przyczyn go jednak stracił. Na razie dobrzy ludzie z Adamówki dokarmiają go, oczywiste jest jednak dla wszystkich, że niebieskooki potrzebuje domu. Wiejskiej bezdomności nie jest w stanie sprostać – jak mówią obserwatorzy: „do łowienia myszy raczej się nie nadaje”. Najgorszy jest jednak brak swojego człowieka. Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się przygarnąć kota, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 501 513 934 lub 46 861 62 74.

Wiosenny słoneczny poranek. W sadach wiatr strąca biało-różowe płatki kwiatów jabłoni. Miedzy źdźbłami traw przemyka kolorowy bażant, a w górze wyśpiewuje swoja radosna pieśń skowronek. Wokoło przejmujący spokój, nie mający nic wspólnego z miejskim gwarem i brudem. Tak jest teraz – niedawno było błoto, śnieg, zimny deszcz. W takim świecie znalazła się Nutka – mała jamnikowata psina. Głodna, zziębnięta, bez schronienia, błąkała się po polach. Dziś Nutka jest w Fundacji NERO. Jest bardzo wesołym, psotnym pieskiem i czeka na nowy dom. Gotowa ofiarować swojej pani, panu całe morze miłości. Niezwykle przyjazna, bardzo lubi przytulanie. jeśli jesteś gotowy, gotowa dać suczce dom, prosimy o kontakt z: Fundacja na Rzecz ochrony Praw zwierząt NeRo ul. Kochanowskiego 37/12 96-500 sochaczew mail:fundacjanero@gmail.com tel. 502 156 186 fun da cja ne ro. e -so cha czew. pl

UwaGa: 6 (sześć) pierwszych osób, które w dniach 7 – 9 czerwca przyjdą do kina mazowsze w chodakowie z gazetą „e-sochaczew. pl eXtRa” w ręku – obejrzą film zupełnie za darmo! PiĄteK 7 cZeRWcA – cZWARteK 13 cZeRWcA Kino niecZynne PiĄteK 14 cZeRWcA – śRodA 19 cZeRWcA 15.00: Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta, animowany, dubbing, Hiszpania, 2013, 90 min. 3D, l 16.30 Kac Vegas iii komedia, od 15 lat, napisy, USA, 2013, 100 min. 2D PREMIERA l 18.15 Kac Vegas iii l 20.15 Kac Vegas iii l

seanse przedpołudniowe tylko na zamówienie szkół i przedszkoli ceny biletów: 3D normalne – 20 zł, ulgowe – 18 zł, szkoły, przedszkola – 16 zł 2D normalne – 18 zł, ulgowe – 16 zł, szkoły, przedszkola – 14 zł Uwaga! do odbioru projekcji trójwymiarowych niezbędne są okulary 3 d

Kac Vegas 3 the Hangover Part iii Komedia od lat: 15 produkcja: USA [2013] Premiera: 07. 06. 2013 (Polska) Reżyseria: Todd Phillips Scenariusz: Craig Mazin, Todd Phillips Obsada: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Mike Tyson, Ken Jeong, Heather Graham, Sasha Barrese, John Goodman Opis filmu: Tym razem nie będzie ani ślubu, ani wieczoru kawalerskiego. Co więc mogłoby pójść nie tak? Kiedy Wataha wyrusza w drogę, wszystko się może zdarzyć…

do nabycia w kasie kina w cenie 6 zł. Bilety na filmy można nabyć online przez internet na stronie kina www.terazkino.idsl.pl

Dzień dziecka z sochaczewskim

woPR-em i Pzw

w dniu 2 czerwca 2013 r. z okazji dnia dziecka na zalewie w Boryszewie odbył się piknik połączony z zawodami wędkarskimi. organizatorem imprezy był Polski związek wędkarski, sochaczewskie Koło. Uczestnicy przez cały okres jej trwania byli zabezpieczani przez ratowników wodnych z sochaczewskiego woPR. Miłą niespodzianką dla dzieci było udostępnienie kajaków przez organizatorów, którymi byli obwożeni po całym zalewie. Największą atrakcją dla wszystkich była możliwość skorzystania z przepłynięcia się motorówką naszej organizacji. Ponadto zapraszamy wszystkich na RODZINNY SPŁYW KAJAKOWY w dn. 16 CZERWCA 2013 r. wopr. e -so cha czew. pl


30 l sPoRt Będzie DNI TENISA 2013 W niedzielę 9 czerwca zapraszamy tenisistki i tenisistów do udziału w turnieju mixtów. Zapisy na kortach od 14:00. Początek turnieju o 15:00, zakończenie zaś koło godziny 19:00. Będzie to impreza o charakterze sportowo – towarzyskim. „Dni tenisa” to jedna z wielu imprez zaplanowanych na czerwiec w ramach obchodów 10-lecia Sochaczewskiego Towarzystwa Tenisowego. Głównymi organizatorami są STT oraz Urząd Miasta w Sochaczewie. Zapraszamy wszystkich aktywnego odpoczynku i do rywalizacji na kortach tenisowych!

Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków 8 czerwca Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wynikające z fatalnego stanu tras po intensywnych opadach deszczu przed imprezą i w czasie jej trwania termin XXI Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków został przeniesiony na dzień 8 czerwca 2013 r. Zatem zapraszam ponownie Państwa właśnie na tę imprezę na teren Jednostki Wojskowej w Bielicach w sobotę 8 czerwca 2013r. w godz. 9.00 – 14.30. Program imprezy pozostaje bez zmian. XXI edycja naszych zawodów odbędzie się tym razem bez względu na warunki atmosferyczne. mie czy sław Głu chow ski – dy rek tor Bie gów

Finał Grand Prix w Tenisie Stołowym podczas Dni Sochaczewa

e-sochaczew.pl

UkS orkan Judo w italii Na zaproszenie włoskiego klubu a. s. d New Kodokan najmłodsza kadra klubu UKs orkan judo sochaczew przeby wała w dniach 25-28 maja we włoszech. czterech zawodników trenera jerzego szymańskiego: ambroży Bar tosz, dziedzic adam, Grzeszczak oliwier i jesiołowski jan, wystar towało w 26 toRNeo iNteRNazioNale jUdo w miejscowości san Pietro al tanagro. Wszyscy zawodnicy stanęli na podium: jaś jesiołowski (28kg) zdobył i miejsce oliwier Grzeszczak (28kg) zdobył ii miejsce Bartek ambroży (31,5 kg) zdobył ii miejsce adam dziedzic (38kg) zdobył iii miejsce Finałową walkę stoczyli między sobą Jaś i Oliwier. Ten wyjazd na pewno przejdzie do historii klubu! Turniej w San Pietro al Tanagro należy do najsympatyczniejszych, na jakich byliśmy. Była świetna at-

UKs or kan ju do

wielkie moczenie. Spływ kanałem Łasica zapraszamy na niecodzienne zawody – spływ Kanałem łasica odbędzie się w niedzielę 16 czerwca. Poniżej regulamin.

RegulAmin

Cykl dziesięciu turniejów klasyfikacyjnych Grand Prix Sochaczewa w tenisie stołowym 2012/2013 zakończył się 19 maja. Z wszystkich, biorących udział w zawodach zawodników, zostały wyłonione osoby (po ośmiu najlepszych w poszczególnych kategoriach), które zagrają w turnieju finałowym. Finał Grand Prix odbędzie się w ramach imprez z okazji Dni Sochaczewa w niedzielę 9 czerwca o godz. 9.00 w ha li spor to wej Miej skie go Ośrodka Spor tu i Rekreacji w Sochaczewie przy ul. Kusocińskiego 2. Pozostali zawodnicy (nawet ci, którzy do tych czas nie gra li) ma ją szan sę sprawdzić swoje umiejętności w turnieju pocieszenia. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie. mo sir. e -so cha czew. pl

mosfera oraz wysoki poziom zawodów. W zawodach udział wzięło około 300 zawodników. Przyjechały ekipy z Rumuni, Polski, Czech i z Ukrainy, jak również kluby z całych Włoch. Wyjazd ten okazał się wspaniałą przygodą sportową, turystyczną i kulturową. Dzięki gościnności Włochów mieliśmy okazję doświadczyć uroków włoskiego miasteczka, wykąpać się w Morzu Tyrreńskim oraz popróbować przysmaków tamtejszej kuchni. Nie zabrakło oczywiście pizzy! Nasi zawodnicy mieli przyjemność uczestniczyć w treningu judo prowadzonym przez trenera A. S. D New Kodokan Pietro Amendola i zapoznać się z włoskim podejściem do sportu. Dodatkowo była okazja skonfrontowania swoich umiejętności z zawodnikami z innych państw. Należy mieć nadzieję, że nabyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości, a świetnie rozwijająca się współpraca międzynarodowa nadal będzie taka owocna.

1. Termin zawodów: 16.06.2013 (niedziela) 2. Miejsce imprezy: Spływ Kanałem Łasica na trasie Roztoka – Tułowice. Zbiórka w Plecewicach (MotoPrzystań). 3. Organizatorzy: KM „Aktywni” Sochaczew, MotoPrzystań Plecewice, PTTK Tułowice, Kampinoski Park Narodowy. 4. Program imprezy: a) Godzina 8:00 zbiórka w Moto-Przystań Plecewice b) Godzina 8:15 weryfikacja zawodników i odjazd do Roztoki busami c) Godzina 9:00 dojazd do Roztoki, rozdanie kapoków, wioseł i wodowanie d) Godzina 9:15 – 17:00 przypuszczalny czas trwania spływu e) Godzina 17:10 wręczenie pamiątkowych medali, ognisko i ogródek piwny dla chętnych, zakończenie imprezy 5. Trasa bardzo ciekawa, większość przez puszczę. Na początku spływu liczne małe mosty oraz przewalone drzewa, które będzie trzeba starannie omijać, często będzie trzeba opuszczać kajak. Następnie trasa się uspokaja, piękne krajobrazy. 6. Zapisy na spływ przyjmowane są do 12.06.2013 do godziny 15.00. Drogą mailową zakrzu9049@wp.pl lub telefonicznie 888318956. Zgłoszenie musi zawierać: Nazwisko, Imię, rok urodzenia. 7. Dla wszystkich zawodników zapewniony jest pamiątkowy medal. 8. Start jest formą rekreacji. Rywalizacja nie jest wskazana, nie ma na gród dla osób, które pierwsze dopłyną do bazy w Tułowicach. 9. Do startu dopuszczane będą osoby powyżej 18 roku życia. Osoby od 16 roku życia, niebędące pełnoletnimi obowiązkowo muszą mieć pisemną zgodę rodziców, a młodsi startować z opiekunem. 10. W ciągu 48 godzin od dokonanego zgłoszenia organizator powiadamia mailem/smsem zwrotnym o rejestracji na spływ.

11. Za posiadanie ważnych legitymacji szkolnych, badań lekarskich lub zgód od rodziców na start w imprezie odpowiadają opiekunowie. 12. Każdy uczestnik spływu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie. 13. Lista uczestników zostanie zamknięta ostatecznie w dniu 12.06.2013 po 15.00 14. Uczestnicy otrzymają od organizatora wodę na czas spływu, jednak jedzenie i picie każdy uczestnik powinien posiadać ze sobą. Można wyposażyć się również w preparaty odstraszające komary. 15. Udział w spływie jest płatny i wynosi 50zł do dnia 12 czerwca. W dniu spływu wynosi 60zł. 16. Wpisowe należy wpłacać na konto: PKO BP 21 1020 1185 0000 4802 0164 1034. W nazwie przelewu należy wpisać: Krzysztof Zakrzewski, w tytule podać imię, nazwisko oraz rok urodzenia. Można dokonywać również wpłaty indywidualnie do dnia 12.06.2013r. jeśli jest taka możliwość do organizatora. 17. Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje, poniesione przez uczestników w trakcie, przed jak i po spływie kajakowym. 18. Ubezpieczenie zawodników jest obowiązkiem klubu lub indywidualna sprawą uczestnika. 19. Uczestnicy obowiązkowo startują w kapokach, które otrzymają na starcie od organizatora. 20. Każdy startujący zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, prawo jazdy itp.) 21. Zgłoszenie na spływ jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub uszkodzone przez uczestników podczas, w trakcie i po imprezie rekreacyjno sportowej. 23. O sprawach nagłych nie ujętych regulaminem decyduje organizator.

Klub ma ra toń czy ka ak tyw ni ak tyw ni. e -so cha czew. pl

Sylwia ciarka pierwsza, Julian andryszczyk trzeci na mityngu lekkoatletycznym w Łodzi

z okazji dnia dziecka 31 maja odbył się na stadionie azs w łodzi mityng lekkoatletyczny, w którym mogły wziąć udział trzy kategorie wiekowe tj. dzieci, młodzicy oraz juniorzy młodsi. UKs Filipides teresin reprezentowała spora grupa zawodników. W kategorii dzieci wystartowali: Julia Szewczyk 300m, Wiktoria Kaczmarek 300m, Aleksandra Zasłona skok w dal oraz w kategorii młodzika: Sylwia Ciarka 600m, Julian Andryszczyk 600m i Rafał Grzegorek skok w dal. Miejsca medalowe zajęli dobrze ostatnio dysponowana Sylwia Ciarka, która zdecydowanie wygrała bieg na 600m oraz Julian Andryszczyk na tym samym dystansie był trzeci. Miłym akcentem było wręczanie dyplomów przez Sławomira Jaszczaka, który jeszcze niedawno był trenerem Adama Kszczota – jednego z najlepszych średniodystansowców na świecie. Uczniow ski Klub spor to wy Fi li pi des fi li pi des. e -so cha czew. pl


FoRUm l 31

e-sochaczew.pl

forum.e-sochaczew.pl – najciekawsze dyskusje i komentarze mieszkańców

nowy przebój sochaczewskiego zespołu Speed olaf: Miłego słuchania

Warszawy i pląsać discopolową nutę. To jest życie! Niestety marzenie to się nie spełniło i teraz wylewam moją żółć na tych, którym się udało. Skóra i łańcuch:) jest śmiesznie:)

i oglądania, mi się podoba.

olek284: Szkoda, że w teledysku nie promują Sochaczewa.

Kacperskyy: ale z drugiej olaf: Łatwo krytykować, to

strony.. mają jakiś sposób na życie, zarabiają dzięki temu kasę... a niech sobie grają, a to czy komuś to się podoba czy nie, to co za różnica.. ja nie będę nikogo przekonywał do tego, dlaczego cos mi się podoba albo nie.. Każdy słucha tego, na co ma ochotę. Tak samo Tomasz Niecik... No powiesz kicha no bo jak? A gość nieźle się bawi. Myślicie, że gość jest takim polmozgiem jakiego gra w teledyskach albo oceniacie go tak po jego tekstach? Gość ma niezłą strategię, po prostu wie co się sprzedaje.. wie, że to jest kicz, ale skoro to się sprzedaje, to jedzie z tym i kilkadziesiąt tysi miesięcznie wpada jak złoto.

każdy jeden potrafi, ale jak ktoś mówi, że to nie jest zbyt dobrze, to tak jak mówi Dragon, niech zrobi to lepiej i pokaże nam jak powinno być zrobione… Dla porównania inny teledysk sochaczewskiej pieśniarki discopolo. Realizator nagrania popełnił ten sam błąd w synchronizacji obrazu z dźwiękiem Ale tak to już jest, że młodych artystów nie stać na bardzo drogie profesjonalne studia nagrań, muszą jednak jakoś sobie radzić. I chwała im za to, że robią coś po mimo tego, że to państwo i miasto mają ich głęboko tam gdzie słońce nie dochodzi!

Nkoski: Z tego co mi wiadomo zespół chciał nakręcić teledysk w Sochaczewie dokładnie

w Hotelu Chopin, ale się nie dogadali, więc nie ma co się dziwić, że chłopaki przenieśli się do Warszawy, gdzie takie

rzeczy robi się bez problemu. Pozdrawiam zespół Speed i życzę dalszych sukcesów!

Pedros: Zawsze chciałem śmigać w skórzanej kurtce z postawionym kołnierzem po ulicach

Pedros: a ja gdy patrzę na to foto … to im zazdroszczę.

Jaka muzyka na Dniach Sochaczewa? – sonda spór o to, jaka muzyka powinna dominować podczas dni sochaczewa, trwa od lat i to nie tylko z tak oczywistego powodu, jakim jest odmienność muzycznych gustów. chodzi wszak o to, by sprostać oczekiwaniom większości zainteresowanych udziałem w imprezie mieszkańców. Tajemnicą sukcesu takiego rozrywkowego święta masowego jest właściwe rozpoznanie wspomnianych oczekiwań większości, wybór złotego środka. Dlatego na kilka dni przed Dniami Sochaczewa 2013 zapytaliśmy naszych mieszkańców, przy jakiej muzyce chcą się bawić podczas imprezy, przy czym dla przejrzystości wyników sondy zmuszeni byliśmy dokonać wyboru gatunków czy stylów muzycznych, za co miłośników na przykład jazzu, reggae lub hip hop-u serdecznie przepraszamy.

Pytanie sondy e -Sochaczew. pl brzmiało: Jaka muzyka na Dniach Sochaczewa. Nasza społeczność wybierała pomiędzy następującymi stylami: country, disco polo, muzyka poważna, pop, rock i inne. Głosujący preferowali muzykę rockową, która zwyciężyła w sondzie wynikiem 38,81%. Na drugim miejscu, co ciekawe, uplasowało się disco polo z 28,87 % poparcie, potem był pop, na którego zagłosowało 17,91 % osób biorących udział w sondzie. Inne style muzyczne uzyskały 7,46 %, zaś country i muzyka poważna po 4,48%. Fo to: aRt maGa zi Ne eXemess: Myślę, że ogromna ilość mieszkańców Sochaczewa pojedzie na Kult, Cree i Wodeckiego... Wygląda mi na to, że Teresin lepiej daje

sobie radę z organizacją tego typu imprez (pod względem zaproszonych gwiazd).

powinno być OK, jeśli chodzi o zadowolenie publiki.

hak: a ja lubię country. Czy ktoś BeHaPe: Czy nie ma innych problemów w mieście? Są dziurawe i brudne ulice, brak parkingów na przykład... A od jakiegoś czasu trwa żenująca dyskusja, gdzie i co ma grać na dniach Sochaczewa....

erico: BRUDNE I DZIURAWE ULICE, WSTYD PANIE BURMISTRZU WSTYD. Będą BRACIA jechały na koncert do Sochaczewa i stracą zawieszenie na tych naszych przecudownych dziurawych drogach! wandzia: Powiem szczerze, że jestem zaskoczona wynikiem – wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy preferują rock, a wydawać by się mogło, że to pop jest tym optymalnym wyborem, muzyką środka. Być może świadczy to o średniej wieku użytkowników portalu, przeczuwam, że są to ludzie przeważnie młodzi. Dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wybór muzyki na imprezę tego typu, wydaje mi się to, co zrobił Teresiński Ośrodek Kultury, stawiając z jednej strony na bezdyskusyjne gwiazdy, a z drugiej na gusta różnych pokoleń swoich mieszkańców. Wodecki, Kult i Cree to gwarancja satysfakcji dużego przekroju wiekowego społeczeństwa. Od najstarszych po młodzież. Tegoroczne Dni Sochaczewa również zapowiadają się nieźle, gwiazdy w moim odczuciu należą do muzyki środka, więc

pamięta fajna muzyczkę sochaczewian zespół mam nadzieję, że dobrze piszę TerenC.

wind: Pytanie o rodzaj muzyki powinno być raczej pytaniem uzupełaniającym dla pytania – Kto i Co ma świętować w czasie Dni Sochaczewa. Ten wyjątkowy czas powinien mieć charakter integrujący naszą społeczność, miasto powinno „pochwalić” się swoimi osiągnięciami i stawiać raczej na lokalnych twórców, których mamy co prawda w Sochaczewie mały deficyt – ale dla mnie nr 1 powinny stanowić NASI…

stefek: Nasi, owszem, ale nie numer 1. Ludzie chcą gwiazd i z okazji święta miasta – należy im się. Dla wielu mieszkańców to jedyna okazja zobaczenia gwiazdy z ekranu na żywo. Zdecydowanie powinna królować muzy-

ka środka, pop lub rock i to bez kontrowersji, ot, niekwestionowane gwiazdy, jedna lub dwie, i już. Jak w Teresinie. A do tego lokalni artyści. Muzyka poważna raczej w zielonym zaciszu parku. Bo na głównej scenie to ze szkodą dla niej.

olas: Muzyka to sprawa gustu, a o tych nie powinno się dyskutować. Jeśli ode mnie by zależało to zapraszałabym zespoły muzyczne zgodnie z kluczem – dla każdego coś miłego – wiadomo starsi ludzie wolą coś sentymentalnego, młodzi wiadomo rock i disco, dla bardzie wymagających zdecydowanie Chopin, który jest notabene wizytówką naszego regionu! pzdr. wind: Wiem!?! Dni Sochaczewa powinny promować jakiś duży, najlepiej międzynarodowy Festiwal Chopina – Sochaczewa to Żelazowa Wola, a to Chopin największą naszą Marka – stawiajmy na to!


32 Na lUzie l

!!!

z oSTaTnieJ chwili – z powodu silnych opadów deszczu, które spowodowały m. in. zalanie boiska mosiR, program dni sochaczewa 2013 może ulec zmianie. aktualnych informacji szukaj na portalu e-sochaczew.pl.

!!!

e-sochaczew.pl

Dni Sochaczewa 2013 – PRoGRam Koncerty Kamila Bednarka, grupy Bracia i goorala, zlot zabytkowych samochodów, „mazurek na deser” dla całego miasta, dni tenisa 2013, mecze i turnieje sportowe, a na całym parkingu przed basenem orka gigantyczne wesołe miasteczko… to wszystko i wiele innych atrakcji już w weekend 7-9 czerwca w ramach dni Sochaczewa 2013.

PiĄteK, 7 czerwca

graficzne wykonywane w ambulansie Centrum Usług Medycznych MEDICA.

Klub Nauczyciela 10.00 – Warsztaty origami poprowadzone przez Zofię Szydełko l 12.00 – otwarcie wystawy fotograficznej z okazji 35-lecia Klubu Nauczyciela i występ dzieci z Ogniska Muzycznego l

muzeum ziemi sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą: l 10.00 – „Sochaczew w ogniu walk 1939 r.” – A. Janiszewski l 12.00 – „Wierzenia naszych przodków” – A. Wachowska miejski ośrodek Kultury w chodakowie 14.00 – Podsumowanie XX Jubileuszowego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Plastek”.

l

Plac Kościuszki 15.30 – Uroczyste wciągnięcie na maszt flagi miasta.

l

Kramnice miejskie 16.00 – uroczyste otwarcie zrewitalizowanego budynku Kramnic Miejskich l 16.30 – uroczysta Sesja Rady Miejskiej (patio), podczas której m. in. wręczone zostaną tytuły Honorowych Obywateli Miasta Sochaczew. l

Pływalnia oRKa 11.00 – 13.00 – Festyn Wodny. Dla dzieci wstęp bezpłatny.

l

mosiR, stadion l 11.00 – mecz piłki nożnej Unia-Ożarowianka l 14.00 – mecz piłki nożnej Unia-Pogoń l 17.00 – mecz rugby RC Orkan – AZS Warszawa Korty tenisowe, ul. warszawska 80 10.00 – 17.30 – „dNi teNisa 2013” – tenisowy weekend z stt. Do rywalizacji i zabawy zapraszamy osoby, które nie miały okazji wcześniej grać w tenisa ziemnego oraz osoby początkujące stawiające pierwsze kroki w tym sporcie. Dla nich wszystkich przygotowaliśmy dwie konkurencje: „Ściana tenisowa” i„Turniej drużynowy”. Dla finalistów w turnieju „Ściana tenisowa”, trzech najlepszych drużyn oraz drużyny z najbardziej oryginalną nazwą przewidziano są nagrody. Udział w„Dniach tenisa” jest bezpłatny, uczestnicy muszą posiadać jedynie

l

soBota, 8 czerwca scena główna, teren mosiR 14.00 – 16.30 – Występy dzieci z sochaczewskich szkół i przedszkoli: l 16.30 – 17.00 – występ Sochaczewskiej Orkiestry Dętej pod dyr. E. Glanca, kier. muz. K. Podczaski; l 17.00 – 18.30 – koncert „Kulturka prezentuje – Outsider Rock”, a w jego ramach występ trzech zespołów: Sun Frenzy, Same Road oraz Gonzo & The Prezidents. l 18.30 – 19.00 – przerwa techniczna l 19.00 – 20.30 – koncert zespołu GooRal – pod tym pseudonimem kryje się mateUsz GÓRNy – polski producent muzyczny, łączący muzykę klubową electro, dnb i dubstep z tradycyjną muzyką góralską. l 20.30 – 21.00 – przerwa techniczna l 21.00 – 22.30 – Koncert gwiazdy: Kamil BedNaReK z zespołem Kamil Bednarek to muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i instrumentalista. szerokiej publiczności znany z dwóch programów muzycznych „mam talent” (drugie miejsce) i „Bitwa na głosy” (wygrana). od 2012 roku występuje z zespołem sygnowanym jego nazwiskiem: Kamil Bednarek. w listopadzie ub. roku wydał debiutancki album pt. „jestem...”. l

!

Plac Kościuszki, ul. olimpijska i teren mosiR l 8.00 – 18.00 – iV zlot zabytkowej motoryzacji Ramowy program zlotu: l 8.00 – 09.00 – rejestracja pojazdów (pl. Kościuszki) l 08.30 – 08.45- oficjalne otwarcie Zlotu l 09.15 – 12.00-Rajd po Sochaczewie i okolicach, próby sprawnościowe na parkingu przy Starostwie Powiatowym (przy ul. Botanicznej) l 12.00 – wystawa pojazdów zabytkowych, Konkurs elegancji (pl. Kościuszki) l 15.30- rozdanie nagród z konkurencji sportowych (pl. Kościuszki) l 16.00 – 16.15- parada pojazdów zabytkowych ulicami Miasta Sochaczew l 16.15 – 16.45- runda honorowa (boisko sportowe MOSiR) l 17.30 – rozdanie nagród z konkursów elegancji oraz nagród sponsorów l 18.00 – zakończenie Zlotu

koncert będzie jednym z wielu promujących ten, jeszcze ciepły album… BRACIA – polska grupa rockowa, powstała w 2001 roku z inicjatywy braci Piotra Cugowskiego i Wojciecha Cugowskiego. Ks Bzura chodaków 9:00 – 12.30 – iV Bieg chopina

l

Hala sportowa, ul. Kusocińskiego 2 9.30 – Finał Grand Prix sochaczewa w tenisie stołowym

l

Korty tenisowe, ul. warszawska 80 14.00 – 19.00 –„dNi teNisa 2013” – więcej na stronie 30.

l

mosiR, ul. warszawska 80 11.00 – 18.00 – „Przedszkole pod chmurką”

l

teren mosiR, parking przy basenie oRKa 10.00 – 18.00 – bezpłatne badania mammograficzne Centrum Usług Medycznych MEDICA.

l

Ks Bzura chodaków 11.00 – Mecz piłkarski KP Orkan rocznik ‘01 l 14.00 – Mecz piłkarski KP Orkan rocznik ‘99 l 17.00 – Mecz piłkarski KS Bzura B klasa l

Plac Kościuszki 13.30 – „mazurek na deser” dla całego miasta

l

Kościół Św. wawrzyńca 12.30 – Msza Św. w intencji Mieszkańców Sochaczewa z udziałem Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej oraz Chóru Nauczycielskiego VIVACE.

l

muzeum Kolei wąskotorowej 10.00 i 12.00 – dwa kursy pociągu Retro na trasie muzeum – centrum – Chodaków. Od godz. 9:00 wydawanie biletów na przejazd zabytkowym składem.

l

dom Urodzenia F. chopina w Żelazowej woli 18.00 – Koncert Laureatów Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu.

l

Niedziela, 9 czerwca obuwie sportowe na płaskiej podeszwie oraz strój sportowy. Ks Bzura chodaków 9.00 – Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej l 11.00 – mecz piłkarski KS Bzura rocznik ‘99 l

jednostka wojskowa w Bielicach l 9.00 – 14.00 – XXi europejskie Biegi młodych olimpijczyków socHaczew – Bielice

muzeum ziemi sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą l 11.00 – 14.00 – Giełda Klubu Kolekcjonerów, l 11.00 – 16.00 – „Sochaczew w starej fotografii” – prezentacje multimedialne, l 11.00 – 16.00 – Kiermasz książki historycznej, l 11.00 – 16.00 – Ekspozycja sprzętu bojowego Fundacji Wojskowości Polskiej, l 16.30 – „Osadnictwo olenderskie na Mazowszu”- otwarcie wystawy.

teren mosiR, parking przy basenie oRKa 10.00 – 18.00 – Bezpłatne badania mammo-

muzeum Kolei wąskotorowej 10.00 – Przejazd pociągiem retro do Tułowic.

l

mosiR, teren obok hali sportowej 10.00 – Turniej szachowy dzieci o Puchar Samorządu Miejskiego l 15.00 – Turniej szachowy dorosłych o Puchar Klubu Nauczyciela l 15.00 – Symultana szachowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych l 11.00 – 18.00 – „Przedszkole pod chmurką”, zaprasza pomysłodawca i organizator akcji: Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”. W programie: animacje, konkursy, kąciki plastyczne, malowanie buziek, modelowanie balonów, zabawy tematyczne, zumba dla wszystkich, warsztaty ze Szkołą Tańca „Pasjonat”, tor rowerowy oraz pokaz Freestyle football. Goście Jak co roku super zabawa, wiele nagród oraz niespodzianek. l

scena główna – stadion mosiR l 15.00 – 16.00 – koncert Big-Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina pod dyrekcją B. Pacholskiego l 16.00 – 17.30 – „Rozśpiewany i roztańczony Sochaczew” – program artystyczny w wykonaniu zespołów MOK Sochaczew l 17.30 – 18.15 – koncert orkiestry Camerata Mazovia pod dyr. A. Komorowskiego, soliści: Anna Jurczyńska, Romuald Spychalski l 18.15 – 19.00 – występ zespołu aCTAGGA – laureat PRZEGLĄDU Vena 2012” l 19.00 – 20.30 – występ zespołu ZIKOO z Piotrkowa Trybunalskiego l 20.30 – 21.00 – przerwa techniczna l 21.00 – 22.30 – Koncert gwiazdy: zespół BRacia. Grupa dotychczas nagrała cztery płyty: „Zapamiętaj”, „Tribute to Queen”, „Fobrock” oraz najnowszy „Zmienić zdarzeń bieg”, która ukazała się na rynku muzycznym 14 maja. Sochaczewski

muzeum ziemi sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą l 10.00 – 14.00 – Warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich z Bolimowa l 10.00 – 14.00 – Giełda Klubu Kolekcjonerów (numizmatyka, filatelistyka, starocie) l 10.00 – 17.00 – Kiermasz książki historycznej oraz wydawnictw własnych Muzeum l 11.00 – 17.00 – „Sochaczew w starej fotografii” – prezentacje multimedialne. l 10.00 – 17.00 – Ekspozycja plenerowa „Prezentacja dorobku Muzealnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej II bat. 18 pp” – J. Wojewoda l 13.00 – 15.00 – Strzelnica sportowa broni pneumatycznej l 11.00 – 17.00 – Ekspozycja sprzętu bojowego Fundacji Wojskowości Polskiej l 11.00 – 13.00 – Swoje książki podpisywać będą: B. Kwiatkowski – „Dzieje Sochaczewa”, „tom 2”, „tom 6” oraz M. Wojewoda – „Bitwa i pamięć” Źró dło: Um so cha czew Fot.: Ka mil Bed na rek i star Gu ard muf fin

e-Sochaczew.pl EXTRA numer 7  

Siódmy numer bezpłatnego dwutygodnika e-Sochaczew.pl EXTRA.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you