Issuu on Google+

nakład

b e z P ł at n y d w u t yG o d n i k lo k a l n y n r 1 0 ( 3 0 ) / 2 0 1 4

l

roK ii

egzemplarzy

l

22 maJa 2014

T emaT Tygodnia

numerze

StaroStwo Powiatowe Prawa jazdy nadal ważne

S. 6

Gmina Sochaczew

Będzie nowoczesne boisko w Wymysłowie

S. 7

Gmina rybno Rozpoczęliśmy proces modernizacji Stadionu

S. 9

Gmina młodzieSzyn

WIKTORIANY 2014 – wyniki

S. 8

Gmina iłów Ogromny sukces uczniów z gminy Iłów

s

Reklama

iSSn 2300-1305

w

Jeżeli macie Państwo pomysły na rozwój Sochaczewa, rozpiszcie je i przyjdźcie ostatniego dnia maja do Gimnazjum nr 2 podyskutować o zmianach w naszym mieście.

Quo vadis, Sochaczewie?

l

s. 5

S. 8

oPozycJa w Kontrze S. 2-3


2 l aktualnośCi

e-Sochaczew.pl

Opozycja w kontrze Pod koniec kwietnia dziewięciu radnych z opozycji wystąpiło do przewodniczącej rady miasta Sochaczew z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji w sprawie stanu technicznego mostu i postępów w budowie kanalizacji. wywołało to ciąg zdarzeń, których efektem ma być wniosek o odwołanie przewodniczącej rady. O niepokojących spękaniach mostu na Bzurze w Sochaczewie i skorodowanych zbrojeniach filarów pisaliśmy kilka tygodni temu. Według informacji uzyskanych przez nas w Urzędzie Miasta, w zeszłym roku przeprowadzono przegląd techniczny obiektu, w efekcie którego ratusz zobowiązany został do przygotowania w 2014 r. dokumentacji remontowej, a w roku przyszłym do realizacji remontu mostu. Radni o przeprowadzonym przeglądzie dowiedzieli się z naszego portalu. – To niedopuszczalne, że nie informuje się nas o tak istotnych dla miasta i bezpieczeństwa mieszkańców sprawach – argumentował Marcin Podsę-

dek. Dlatego on i ośmiu innych radnych (Urszula Pawlak, Bartosz Otręba, Tomasz Obrączka, Paweł Piątkiewicz, Teresa Kozbuch, August Rutkowski, Ireneusz Kisiołek oraz Bogumił Czubacki) wystosowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji, której jednym z dwóch zasadniczych punktów miała być informacja burmistrza o faktycznym stanie technicznym przeprawy. Drugim ważnym tematem, jakiego podjęcia domagała się opozycja, była budowa kanalizacji w Sochaczewie (etap I). Jak wiemy, ta ogromna inwestycja realizowana jest w naszym mieście dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (blisko 54 miliony złotych).

Wątpliwości radnych i części mieszkańców budzą opóźnienia w realizacji zadania, a przede wszystkim zbyt mała w stosunku do zakładanych liczba nowych przyłączy do kanalizacji oraz wysokie ceny wody i ścieków. Przewodnicząca rady Jolanta Gonta „cofnęła” wniosek opozycji z powodu uchybień formalnych. Jak nam wyjaśniła, wniosek nie zawierał żadnych uchwał, pozbawiony był też załącznika ze stanowiskiem, o którym napisano w jednym z punktów wniosku: „Przyjęcie przez Radę Miasta przygotowanego przez radnych wnioskodawców stanowiska w sprawie wysokości stawek za zbiorowe zaopatrzenie mieszkań-

ców Sochaczewa w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków”. Przewodnicząca miała też wątpliwości co do punktu 6 wniosku, w którym opozycja przewidziała wystąpienia gości zaproszonych przez radnych wnioskodawców. Zdaniem J. Gonty jest to sprzeczne ze statutem miasta, zgodnie z którym jedynie przewodniczący rady może udzielać głosu. – Ależ wszystko odbędzie się zgodnie ze statutem, my zaprosimy gości, a przewodnicząca udzieli im głosu – skomentował tę wątpliwość Marcin Podsędek. Mimo wszystko opozycja wniosek „poprawiła”, usuwając punkt dot. wspomnianego stanowiska, i wystąpiła

do przewodniczącej Gonty po raz drugi, domagając się zgodnie z ustawą zwołania sesji w ciągu siedmiu dni. Tym razem Jolanta Gonta w ogóle nie odpowiedziała radnym, nie zwołała też sesji, zamiast tego zamieszczając w tygodniku samorządowym tekst pt. „Opozycji zabawy w samorząd ciąg dalszy”, gdzie zarzuciła opozycji brak znajomości zasad funkcjonowania samorządu, czego dowodem, jej zdaniem, miało być złożenie wadliwego, bo nie zawierającego żadnych uchwał wniosku. W tym samym tygodniku pojawił się też tekst „Most był i jest bezpieczny”, gdzie ratusz powołując się na ekspertyzę dowodzi tezy postawionej w tytule. W efekcie opozycja, jak informuje, przygotowała kolejny wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji, tym razem z dwoma uchwałami: jedną o odwołaniu dotychczasowej przewodniczącej rady miasta, drugą o powołaniu nowego przewodniczącego. Z jakiego powodu? Między innymi ze względu na sposób komunikowania się z radnymi sprzeczny z zasadami demokracji. O argumentach opozycji więcej poniżej. e -so cha czew.pl

Czego boi się burmistrz? urszula pawlak Obecnie pracuję w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od 2006 do 2010 roku pełniłam funkcję radnej Rady Powiatu w Sochaczewie, a w wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskałam mandat radnej miejskiej.

Już

raz pisałam, że bur mistrz o problemach miasta nie chce rozmawiać z radnymi, a tym samym z mieszkańcami, których reprezentujemy – bo to oni nas wybrali do pełnienia mandatu. Na poruszane przez nas tematy burmistrz przyjmuje postawę „trzech małp”: nie widzę, nie słyszę, nie mówię, a jedyna konwersacja odbywa się za pomocą mediów. Zastanawiające jest, że zamiast otwarcie podjąć rozmowę, to próbuje on zdyskredytować pytających w oczach społeczności sochaczewskiej, wykorzystując do tego swoją tubę propagandową „Ziemię Sochaczewską”.

to już po raz drugi Przewodnicząca Rady miejskiej odmówiła zwołania sesji nadzwyczajnej na wniosek radnych klubów Porozumienie obywatelskie – Sochaczew i Porozumienie ziemi Sochaczewskiej. Jestem przekonana, że decyzja Przewodniczącej nie była jej decyzją samodzielną. wykonała ona tylko zalecenia burmistrza. a skoro tak – to czego boi się burmistrz? dlaczego nie chce podjąć rozmowy na wskazane przez nas (wnioskodawców) tematy? Czy ma coś do ukrycia? Czy może to zwykła arogancja i brak szacunku dla innych, czy jak kto woli „brak ludzkiej przyzwoitości”? To wszystko powoduje, że nie potrafię uciec od porównań metod, jakie stosowane są w sytuacji rozgrywającej się na Ukrainie. Gdzie z pozycji siły z wykorzystaniem własnego aparatu, ktoś realizuje swoją politykę, a używając propagandy udaje niezaangażowanego w konflikt. Szkoda tylko, że realizowana siłowo polityka (mam na myśli tę miejską) przynosi więcej szkody niż korzyści mieszkańcom miasta. Celowo użyłam sowa „siłowo”, bo rzeczą powszechnie wiadomą jest, że burmistrz ma większość w Radzie i niestety „radni burmistrza” bezkompromisowo i bez zmrużenia oka głosują wyłącznie według otrzymanych wytycznych. Nigdy o nic nie pytają, nigdy nie mają wątpliwości i nigdy ich nic niepokoi. Tematy, o których chcieliśmy rozmawiać, to kwestia stanu technicznego mostu na rzece Bzurze i realizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej, etap I. Pytam: 1. Co jest problemem dla burmistrza, żeby radnym przedstawić dokument ekspertyzy technicznej mostu i uspokoić nas, że faktycznie nie ma żadnego zagrożenia?

2. Co jest problemem dla burmistrza, żeby radnym udzielić rzeczowej informacji, jak realizowany jest projekt budowy kanalizacji i czy nie ma zagrożenia zwrotu części dofinansowania UE? 3. Co jest problemem dla burmistrza, żeby radnym, a tym samym mieszkańcom udzielić odpowiedzi, dlaczego miasto nie skorzystało z programu, w ramach którego mieszkańcy mogliby nieodpłatnie przyłączać się do kanalizacji sanitarnej? 4. Co jest problemem dla burmistrza, żebym radnym wyjaśnić, dlaczego nie sięgnięto po środki unijne na realizację II etapu tego projektu? Panie burmistrzu, być może według Pana nasze pytania są głupie i infantylne, ale w szkole mnie uczono, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. ur szu la Paw lak paw lak. e -so cha czew. pl plastek: Można się domyśleć, że odpowiedzi na te pytania byłyby zbyt bolesne dla Burmistrza. A na pewno pojawiłyby się inne trudne zagadnienia.

Biuro i telefon czynne dla mieszkańców w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00. bezPłatny dwutyGodnik Ukazuje się na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

adReS RedakCJi: ul. Hanki Sawickiej 3b 96-500 Sochaczew, e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

WYDAWCA: Fundacja „e-Sochaczew.pl” RedaktoR naCzelna: Monika Figut dział Reklamy (tel. 46 811 15 55): Sylwia Bębenek (tel. 731 719 669), Maciej Maciejewski (tel. 731 719 667) dRuk: Polska Presse, Warszawa; nakład: 8000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

Zamek do remontu po remoncie, koszty związane z nowym planem zagospodarowania, czyt. Pierzeja, przywieziona w walizce z Warszawy przez znanego profesora. Burmistrz funduje jego studentom kilkutysięczne nagrody za wizualizacje obiektów przy tragicznej sytuacji finansowej budżetu.

JoRdkaS: USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Art. 20. 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. 3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim. Pkt. 3 Dotyczy tzw. „sesji nadzwyczajnej” o którą wnioskowali „mędrcy opozycyjni”. Ja poczytałem przepisy i sprawa jest prosta: Gdy jest wniosek z załączonymi projektami uchwał – jest sesja, Gdy ktoś składa tylko sam wniosek (tak jak to zrobiła opozycja) – sesji nie ma. Czy to naprawdę tak trudno pojąć?

masłowski: Nie ma obligatoryjnego obowiązku, aby w każdym przypadku

zwołania sesji w porządku obrad były projekty uchwał. JORDKAS jest w błędzie.

irekis: Obecną władzę paraliżuje strach przed demokracją strach przed utratą iluzorycznej władzy, ale nadejdzie dzień, gdy miastem tym będzie zarządzał administrator powołany przez lud i służący ludowi. W mojej ocenie dzisiaj niestety tak nie jest ale nie lękajcie się. Nie lękajcie się, po zimie zawsze nadejdzie wiosna, a możne i dowiemy się o zasadach naliczania cen wody i gospodarowaniu majątkiem ZWiK, a może dowiemy się wielu innych ciekawych rzeczy, bo prawda wcześniej czy później, ale zawsze zwycięży. Irek Kisiołek radny wielkiorety: Jako wyborca jestem również zainteresowany odpowiedziami na pytania, które zostały postawione powyżej. Może w Nowej Suchej woda jest tania i nie trzeba się tym martwić, ale w Sochaczewie tak nie jest, a widać, że może być jeszcze gorzej.

Janek5000: Burmistrz kpi z mieszkańców i radnych opozycyjnych. Nie pozwala przewodniczącej zwołać sesji, bo po co mają paść trudne pytania dotyczące ważnych spraw takich, jak stan mostu czy problemy związane z kanalizowaniem miasta lub wysokich cen wody ścieków. Natomiast radni burmistrza w powiecie zwołują sesje znacznie częściej i tylko po to żeby robić polityczne zadymy.


aktualnośCi l 3

e-Sochaczew.pl Reklama

Ceny wody i ścieków

muszą zostać obniżone! marcin podsędek Radny Rady Miejskiej w Sochaczewie. Przewodniczący Klubu radnych Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej. Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

maj 2014 roku zapisze się w historii miasta Sochaczew jako miesiąc, w którym brutalnie łamano zasady demokracji lokalnej oraz standardy, jakie są dla mnie wartościami niepodważalnymi. to zjawisko jest szalenie niebezpieczne, gdyż może w prosty sposób skutkować brakiem poszanowania całej wspólnoty naszego miasta, którą tworzą mieszkańcy Sochaczewa. Postawy takie wymagają napiętnowania i wyciągnięcia poważnych konsekwencji. We wtorek 6. maja br. grupa 9 radnych Rady Miejskiej w Sochaczewie złożyła w Urzędzie Miasta wniosek o zwołanie w trybie nadzwyczajnym obrad sesji. Zdecydowaliśmy się na ten krok, gdyż mandaty radnych, jakie uzyskaliśmy w listopadzie 2010 roku, otrzymaliśmy z woli mieszkańców Sochaczewa. To ich interesy oraz potrzeby są wyznacznikiem naszych działań. Sochaczewianie od kilkunastu miesięcy za naszym pośrednictwem apelowali do obecnych władz miasta o podjęcie natychmiastowych kroków, zmierzających do sukcesywnego obniżenia ogromnie wysokich cen wody i ścieków. Nasze apele pozostawały jednak bez odpowiedzi, a stawki pozostały na niezmienionym poziomie. Przecież pamiętamy, jak w 2012 roku przedstawiciele miasta zapewniali radnych, że już w 2014 roku ceny będą zmniejszone. Dziś wiemy, iż były to jedynie puste słowa. Jednak czy mieszkańcy muszą liczyć tylko na obietnice bez pokrycia?

Działając w interesie mieszkańców, zdecydowaliśmy się na zwołanie nadzwyczajnej sesji. Tym samym rozpoczęliśmy batalię z władzami miasta o obniżenie cen wody i ścieków. Od dłuższego czasu dążyliśmy do poznania sposobu ustalania obowiązujących stawek. Poszukiwaliśmy rzeczywistych a nie pozornych przyczyn, jakie powodują, że każdego miesiąca mieszkańcy, otrzymując rachunek za wodę, zadają sobie pytanie: dlaczego w Sochaczewie życie jest takie drogie? Co wpływa na tak ogromne ceny, przecież znajomi z innych miast lub gmin płacą za wodę o wiele mniej? Będąc Państwa reprezentantami w Radzie Miasta naszą powinnością i obowiązkiem jest dociekanie prawdy, podejmowanie uchwał oraz inicjowanie działań, zmierzających do poprawy życia społeczności Miasta Sochaczew. Ubolewam nad tym, że rola niektórych radnych w tej kadencji jest pomniejszana a sygnalizowane przez nich tematy nie znajdują zainteresowania u prezydium Rady. Dlatego z całą stanowczością sprzeciwiam się działaniom podejmowanym przez Przewodniczącą Rady Miasta Jolantę Gontę, która odbiera nam prawo do zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym, a poświęconej tematowi wysokich cen wody i ścieków w mieście. Jako radnym Rady Miejskiej w Sochaczewie, prawo takie daje nam ustawa o samorządzie gminnym. Jest to podstawowy i najważniejszy dokument, określający prawa i obowiązki. W naszej opinii, niestety nie tylko to działanie złamało standardy demokracji lokalnej. Przecież Przewodnicząca Jolanta Gonta, popierana przez obecne władze miasta, zdecydowała się również na publiczne ataki na grupę radnych dążących do zwołania sesji. Za pośrednictwem lokalnego tygodnika „Ziemia Sochaczewska” (wydawanego z publicznych pieniędzy przez Burmistrza Miasta Sochaczew) zostaliśmy publicznie zaatakowani, oskarżeni, a na koniec także ośmieszeni przez Przewodniczącą RM. Nie-

stety nie był to jednorazowy incydent. Przewodnicza J. Gonta w 2012 roku, kiedy próbowaliśmy zablokować kuriozalny wniosek złożony przez nią samą, a dotyczący poparcia dla TV TRWAM, uczyniła podobnie. To już kolejny precedens w sposobie prowadzenia obrad i traktowaniu radnych. Dodatkowo Przewodnicząca w swych „występach” medialnych w tygodniku „Ziemia Sochaczewska” twierdzi: „(…) Okazało się, że żaden z radnych wnioskujących o zwołanie sesji nie skierował jakiegokolwiek zapytania odnośnie ujętych we wniosku o zwołanie sesji kwestii, ani pisemnie, czy chociażby telefonicznie”. Ta wypowiedź jest absolutnie niezgodna z rzeczywistością Reklama

i przeczy zaistniałym faktom. Są na to dowody w postaci protokołów, nagrań oraz świadków. Jakie cele przyświecają Przewodniczącej RM, że decyduje się na takie stwierdzenia? Podczas obrad Sesji RM 1 kwietnia br. zażądałem od Burmistrza Piotra Osieckiego wyjaśnień w kwestii jednego z zagadnień, jaki miał jest przedmiotem naszego wniosku. Odpowiedzi wyczerpujących wówczas nie otrzymałem. Przecież taka postawa w prosty sposób uderza w mieszkańców. Skutkuje to utratą zaufania ze strony mieszkańców względem całego samorządu miejskiego, którego wszyscy jesteśmy członkami. Niezwołanie sesji nadzwyczajnej jest w mojej opinii wyrazem braku po-

szanowania dla całej wsp��lnoty naszego miasta, którą tworzą sochaczewianie. Takie zachowania powinny być napiętnowane w całej rozciągłości. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podjęcie radykalnych kroków, zmierzających do usunięcia Jolanty Gonty ze stanowiska Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochaczewie. 16. maja w biurze Rady Miasta w Sochaczewie grupa 9 radnych złożyła ponowny wniosek o zwołanie Sesji w trybie nadzwyczajnym. Rozszerzyliśmy porządek obrad o dodatkowe punkty dotyczące odwołania J. Gonty z zajmowanego stanowiska. Do wniosku dołączone zostały projekty uchwał odwołujące obecną Przewodniczącą oraz powołujące nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej. Obniżenie cen wody i ścieków w Sochaczewie stanowi priorytet naszych działań dlatego też z ogromną determinacją będziemy dążyć do wyznaczonego przez nas celu. Ceny wody i ścieków w Sochaczewie muszą zostać obniżone! mar cin Pod sę dek Rad ny Ra dy miej skiej w So cha cze wie


4 l Ciemna StRona

e-Sochaczew.pl

40 drzew

Co najmniej

andrzej gąsiorowski

W ostatnich dniach odeszli od nas śp. Stanisława Szajewska

ma zniknąć z pasażu duplickiego

zmarła 15 maja 2014. Żyła lat 82. Pogrzeb odbył się 19 maja na cmentarzu w Sochaczewie.

śp. zofia kaźmierczak zmarła 14 maja 2014. Żyła lat 87. Pogrzeb odbył się 17 maja na cmentarzu w Rybnie.

Lubię Sochaczew, a w Sochaczewie najbardziej lubię Chodaków. wedle specyfikacji istotnych warunków za mówie nia w po stę powa niu o udzielenie zamówienia w trybie prze tar gu pu blicz ne go, co naj mniej 40 drzew w pasażu duplickiego w Chodakowie zostanie usuniętych. na drzewach tych znajdują się gniazda, których obecność pozwoliłem sobie odpowiednio udokumentować. należy zakładać, iż gniazda ta kie znaj do wa ły się rów nież na drzewach i zaroślach usuniętych pod budowę obiektów spor towych w Chodakowie.

śp. Joanna Gałecka zmarła 12 maja 2014. Żyła lat 78. Pogrzeb odbył się 14 maja na cmentarzu w Trojanowie.

śp. adam Praczyk Taki widok będzie groził chodakowianom po wycince drzew. reklama) lub żywopłot przy Piłsudskiego. A Chodaków... był w ogóle zawsze najbardziej zielony. Ktoś na górze zdecydowanie nie gra w zielone.

robertm: Szanowni Państwo, Osoby Zastanawiam się, czy Urząd Miejski potrafi wy jaśnić, jak wycinanie drzew w okresie letnim ma się do usuwania wraz z nimi siedzib ptaków gatun ków obję tych roz po rzą dze niem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r.). Sam muszę przeanalizować tę sytuację po stosowanych konsultacjach z ornitologiami na podstawie dokumentacji zdjęciowej i filmowej. Czy usunięcie tych drzew w Państwa ocenie jest równoznaczne ze zniknięciem pasażu z krajobrazu Chodakowa? Czy niczym nie przesłonięty widok zakładów chemicznych będzie przy jemnym miejscem do spacerów i przejażdżek? Na zakończenie warto dodać, że wycinka pozbawiająca ptaki i zwierzęta ich domów, a ludzi świeżego powietrza, jest prowadzona w ramach rewitalizacji tych terenów. Prawda, że ładna nazwa? ga sio row ski. e -so cha czew. pl RedakCJa: Ten tekst Andrzeja Gąsiorowskiego wywołał całą lawinę komentarzy na e-sochaczew. pl. Ze względów technicznych możemy opublikować tylko kilka z 70. wypowiedzi. dziękujemy za wszystkie.

odpowiedzialne za inwestycję w Pasaż Duplickiego zapewniają, że mimo zapisu w tzw. „przedmiarze robót”, który udostępnił autor artykułu, nie zostanie wyciętych 40 drzew. Oczywiście w Pasażu Duplickiego będą wycięcia. Wśród tych drzew są także drzewa chore, spróchniałe, słabe. Te na pewno trzeba usunąć, bo zagrażają bezpieczeństwu, tym bardziej, że ruch na Pasażu na pewno znacznie się zwiększy, gdy stanie się reprezentacyjną aleją. Na pewno będą musiały być usunięte te drzewa, które będą kolidowały z liniami zasilającymi nowe, ładne lampy, które staną przy Pasażu. Ale to nie będzie masowa wycinka. Z wyrazami szacunku, Robert Małolepszy, rzecznik prasowy UM

metasekwoja: Pan wybaczy, pisze Pan z poważaniem, ale faktycznie ma nas Pan w poważaniu. Ja tę alejkę widzę ze swojego okna, wiem kto tam chodzi, jaki jest ruch. Jaki to pasaż? Tam są lampy i lepsze nie potrzebne. Przydałyby się ławeczki, ale pewnie

zmarł 12 maja 2014. Żył lat 67. Pogrzeb odbył się 19 maja na cmentarzu w Powiązkach.

zniszczą jak zwykle. Czy otwarcie będzie przed wyborami? Jedni będą za, inni przeciw. Może wyjść na zero.

śp. Sylwia Chojnacka

GRzeCH: Czytając wpis

zmarła 11 maja 2014. Żyła lat 43. Pogrzeb odbył się 15 maja na cmentarzu Sochaczew – Wypalenisko.

Pana Małolepszego, aż ciśnie mi się na usta: „nie zostanie wyciętych 40 drzew, ale 38”.;)

karol997: Jestem przerażony tym co się dzieje! Ta alejka, bo tak ją potocznie kiedyś nazywano, przywołuje moje dziecięce wspomnienia. Wtedy wydawała mi się taka długa, piękna, zadrzewiona, leszowa. Ostatnio nie byłem w tym rejonie miasta ale nie wyobrażam sobie jej bez tych drzew i krzewów. Komu przeszkadzają takie urokliwe zakątki zielone i o co w tym wszystkim chodzi? Czy mamy żyć w betonowo-brukowo-kostkowo-marketowym blaszanym MIASTEM? Kto za te beznadziejne decyzje opowie, kto je podejmuje? Co powstrzyma DURNEGO DRWALA MIASTA?!

śp. Henryk winnicki zmarł 09 maja 2014. Żył lat 89. Pogrzeb odbył się 13 maja na cmentarzu w Giżycach.

śp. zenon trojańczyk zmarł 08 maja 2014. Żył lat 67. Pogrzeb odbył się 10 maja na cmentarzu Sochaczew – Wypalenisko.

śp. władysława walczak

mefisto: Ja nie jestem fanem topól i nie popadam w euforię patrząc na te drzewa w Chodakowie. Jednak mając wybór, mieć drzewa lub nie mieć to oczywiście wolę topole. Zawsze drzewa można usunąć ale w zamian trzeba sadzić nowe, a tutaj nic się w tej sprawie nie dzieje. Nie znam ulicy w naszym mieście gdzie sadzono by drzewa, te śmieszne parasolki nimi na pewno nie są.

zmarła 07 maja 2014. Żyła lat 90. Pogrzeb odbył się 09 maja na cmentarzu w Kozłowie Biskupim.

śp. Halina borkowska vel borkowiak zmarła 07 maja 2014. Żyła lat 84. Pogrzeb odbył się 09 maja na cmentarzu w Sochaczewie.

śp. władysław Sikorski

jerzyk2205: Ten pasaż jest urokliwy

zmarł 06 maja 2014. Żył lat 78. Pogrzeb odbył się 08 maja na cmentarzu w Kozłowie Biskupim.

z drzewostanem. Być może przydałaby mu się lekka kosmetyka konarów, aby ograniczyć ewentualne niebezpieczeństwo dla użytkowników pasażu. Czy nie można połączyć nowej nawierzchni z otaczającą zielenią? Konieczni są drwale?

informacje przygotowały zakład Pogrzebowy Haron i zakład Pogrzebowy arka.

Reklama

fiołka: Polityka dendrologiczna miasta jest co najmniej dziwna. Bo żeby chociaż na miejsce tego, co się wytnie, sadzono nowe. Wycinane jest wszystko, nie tylko drzewa. Także na przykład genialne, ogromne żywopłoty, które oddzielały nieco bloki przy skrzyżowaniu Warszawskiej i 600lecia od ulic właśnie (teraz tam jest jakaś

O urodzie pasażu Duplickiego decydują przede wszystkim piękne, kilkudziesięcioletnie drzewa, które skutecznie zasłaniają przykry widok „Chemitexu”.


JaSna StRona l 5

e-Sochaczew.pl

TemaT Tygodnia

Quo vadis, Sochaczewie?

w imieniu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju miasta Sochaczew serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa w dniu 31. maja (sobota), w godzinach 15: 00 – 18: 00, do Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie na konsultacje społeczne w sprawie Sochaczewskiego budżetu obywatelskiego.

powinien wyglądać Sochaczew, a może poza samymi uwagami pojawią się też na to konkretne rozwiązania? Dyskusja potrafi kreować fajne wnioski, a od wniosków do działania jest już bardzo blisko.

niego na muszli koncertowej oraz siłowni zewnętrznych w naszym mieście, które będą w najbliższych tygodniach zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pamiętajmy: KAŻDY POMYSŁ jest ważny. Mamy wpływ na to, jak będzie wyglądał Sochaczew – wykorzystajmy to! roz ru szaj mia sto. e -so cha czew. pl

klaudyna: Dla mnie najważniejszym projektem powinna być promenada spacerowa nad Bzurą. Władze nie zdają sobie sprawy, jak odwrócenie miasta i mieszkańców do rzeki mogłoby się przełożyć na rozwój miasta (turystyczny, gospodarczy). Nie robi się obecnie niczego, by zachęcać ludzi do zamieszkania w Sochaczewie, UM patrzy bezczynnie, jak ubywa sochaczewian. I niech nikt ni nie mówi, że promenady się nie da, bo teren zalewowy. Ksiądz jakoś sobie poradził.

Spotkanie ma posłużyć wypracowaniu planu na lata, który odpowie na pytanie: jak my sochaczewianie widzimy nasze miasto dziś i za kolejne 5, 7… 9 lat. Jeżeli macie państwo pomysły na modernizację i rozwój Sochaczewa, rozpiszcie je i przyjdźcie ostatniego dnia maja do Gimnazjum nr 2 podyskutować o zmianach w naszym mieście. Celem spotkania jest również sporządzenie wspólnych projektów do tegorocznej edycji SBO organizowanej przez Urząd Miasta, która ruszyła już 5. maja i potrwa prawie do końca czerwca. Reklama

Każdy sochaczewianin ma równy głos (mają one formę otwartą, także mogą w nich uczestniczyć także osoby poniżej 18 roku życia). Konsultacje nie są organizowane przez jakikolwiek urząd, ale jak najbardziej do udziału, również bardzo serdecznie, zapraszamy także pracowników urzędów i przedstawicieli władz tak miejskich, jak powiatowych. Wspomniane konsultacje społeczne są dla obywateli i robione przez obywateli. Moderację spotkania poprowadzi tomaSz FlakowSki (na zdj.), Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew, autor projektów Kina let-

actifydd: Należy zauważyć, że nasza opinia kształtuje rzeczywistość, w której żyjemy. Pora, żebyśmy powiedzieli w jakim mieście chcemy żyć za te kilka lat. Jak

bartosz9: Jak przyjdzie konkretna woda, to księdzu się czkawką odbije ten jego bałagan, bo wszystko zaleje szlam, ale ma parafian dużo, więc będzie hajs na odnawianie co kilka lat. Co do terenów nad Bzurą, wzdłuż toru motocrossowego, od wysokości muszli do przystani, to byłoby super coś tam zrobić, ale prawie co roku ten teren jest zalewany, więc to bardzo śliski temat, ale np park linowy między drzewami byłby fajnym pomysłem:) Reklama

Fundacja e-Sochaczew.pl rekomenduje konsultacje społeczne w sprawie sochaczewskiego budżetu obywatelskiego na kolejne lata. na przeszkodzie płynnemu rozwojowi naszego miasta wciąż stoi brak wizji, uporządkowanej i przemyślanej koncepcji takiego przeobrażenia, które z jednej strony byłoby odpowiedzią na faktyczne potrzeby większości mieszkańców, a z drugiej uczyniłoby Sochaczew piękniejszym i bardziej funkcjonalnym.

masłowski: Park linowy? Ciekawy pomysł, tylko trzeba się spieszyć póki są jeszcze drzewa.

actifydd: bartosz9 – park linowy?! Że też na to nikt wcześniej nie wpadł! (albo nie przebiło się to do publicznej debaty) Szalenie ciekawy i fajny pomysł.


Strona Samorządowa

StaRoStwo Powiatowe SoCHaCzew

prawa jazdy nadal ważne Sprawa praw jazdy interesuje kilkaset osób z powiatu sochaczewskiego, które uzyskały uprawnienia na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza, objętego sądowym zakazem wykonywania niektórych z posiadanych przez siebie kompetencji. Sprawa trafiła do ministerstwa infrastruktury i Rozwoju, a także analizowana była przez posłów.

Prawa Jazdy Wielokrotnie w naszym kraju mieliśmy do czynienia z podobnymi przypadkami. Finał sochaczewskiej sprawy od początku nie był jednoznaczny. Znane są sytuacje, w których obywatel mógł poczuć się poszkodowany przez organy administracji publicznej. Sprawa budzi społeczne oburzenie. Słusznie, bo jak inaczej nazwać decyzję o utracie prawa jazdy w sytuacji, gdy został ukończony kurs i zdany egzamin, a obywatel działał w dobrej wierze.

z czeGo wziął Się Problem? Jednym z niezbędnych do wydania prawa jazdy warunków jest uzyskanie, przez osobę ubiegającą się o uprawnienie do kierowania pojazdami, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarówno w mediach, jak i wśród osób, które uzyskały prawa jazdy pojawiły się wątpliwości, czy orzeczenia wydane przez wspomnianego lekarza są ważne. Należy przypomnieć, że uzyskanie orzeczenia jest warunkiem przystąpienia do kursu, a jego ukończenie stanowi warunek przystąpienia do egzaminu. Dopiero, gdy wszystkie te wymo-

gi zostają spełnione, następuje wydanie prawa jazdy. – Nie można pogodzić się z tym, by obywatel działający w dobrej wierze przed organami administracji publicznej został poszkodowany wskutek, mówiąc wprost niedoskonałości systemu. Doprowadzenie do tego stanu rzeczy naruszałoby generalną zasadę zaufania obywatela do administracji samorządowej. Jeżeli pojawiły się wątpliwości czy prawa jazdy powinny być cofnięte, to spór w tej sprawie powinny prowadzić pomiędzy sobą poszczególne organy administracji, nie zaś obywatele z administracją – powiedział Przemysław Gaik, członek Zarządu Powiatu, który w tej sprawie podjął interwencję w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

interwencJe Kwestię tę przedstawił P. Gaik także poseł Julii Piterze i skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów. Równocześnie Paweł Masłowski, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu analizował korzystne, z punktu widzenia kierowców,

orzeczenia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w sprawach o podobnym charakterze. W tym czasie w Starostwie Powiatowym podjęto decyzję o wstrzymaniu się z jakimikolwiek działaniami, w szczególności ze wznawianiem postępowań administracyjnych, do czasu aż podjęte inter wencje przyniosą jakieś efekty. Opłaciło się. W opinii Ministerstwa czytamy: (…) Charakter konstytutywny wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy oznacza, że osoba wpisana do tej ewidencji może wydawać orzeczenia lekarskie wtedy, gdy wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy jest aktualny. W opinii Departamentu w przedmiotowej sprawie istnieje, więc domniemanie legalności działania uprawnionego lekarza, o ile posiada wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy (…). Tym samym Ministerstwo podzieliło stanowisko Starostwa. 8. maja wpłynęło kolejne pismo od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju będące odpowiedzią na interwencję poselską Julii Pitery. W swojej treści podtrzymywało ono wcześniejsze stanowisko Departamentu Transportu Drogowego. – Jeżeli marszałek województwa łódzkiego nie dokonał wykreślenia z ewidencji wspomnianego lekarza – to powinien uporać się z tą kwestią jak najszybciej. Uważam, że za błędy administracji publicznej nie można obciążać obywatela – zaznaczył Przemysław Gaik. W wyniku uzyskanych wyjaśnień można stwierdzić, że nie ma dziś potrzeby wszczynania postępowań administracyjnych, a tym samym odbierania komukolwiek prawa jazdy. po wiat. so cha czew. pl

powiat.e-sochaczew.pl

Wyróżnione pielęgniarki ze Szpitala powiatowego w Sochaczewie 12 maja w kalendarzu służby zdrowia to szczególny dzień – międzynarodowy dzień Pielęgniarki i Położnej. Historia tego święta nawiązuje do daty urodzin twórczyni pielęgniarstwa, Florencji nightingale – inicjatorki pierwszej szkoły pielęgniarskiej (założonej w 1860 roku przy szpitalu św. tomasza w londynie). w Polsce dodatkowo 8 maja – obchodzimy święto położnych. dzień Położnej ustanowiono w rocznicę urodzin wielkiej postaci polskiego położnictwa Stanisławy leszczyńskiej, która uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym auschwitz ii – birkenau (jako więzień nr 41335), pełniła funkcję położnej. W tym roku 12 maja w uroczystej gali zorganizowanej przez Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wziął udział Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz inni członkowie władz państwowych i samorządowych województwa mazowieckiego. Na uroczystość zostali zaproszeni dyrektorzy i pielęgniarki naczelne, pielęgniarki i położne ze wszystkich szpitali województwa mazowieckiego. Uroczystość odbyła się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie zostały wręczone nagrody i dyplomy uznania także pielęgniarkom ze Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

logo i najlepsze zdjęcia wybrane wyjątkowo w tym roku w jednym dniu swój finał miały dwa konkursy powiatowe organizowane przez wydział Promocji, kultury, Sportu i turystyki. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 13 maja rozstrzygnięto konkurs na nowe logo rodzinnego rajdu rowerowego „od Juniora do Seniora” oraz konkurs fotograficzny „najpiękniejsza jest moja mała ojczyzna”. Już 28 czerwca odbędzie się największy rodzinny rajd rowerowy w powiecie sochaczewskim. Od najbliższego poniedziałku (19 maja) ruszają zapisy. Organizatorzy zadbali, by impreza miała nowe logo. Co roku liczba uczestników rajdu jest większa i w sposób naturalny zrodził się pomysł konkursu na jego logo, który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób pełnoletnich mieszkających na terenie powiatu sochaczewskiego. Chodziło o to, by to właśnie mieszkańcy powiatu byli twórcami nowego znaku identyfikacji wizualnej promującym zarówno sam rajd, jak i Starostwo Powiatowe. W konkursie wzięło udział 15 osób, które nadesłały 24 prace. Autorem najlepszego projektu i zdobywcą pierwszego miejsca został Daniel Janiak. Komisja konkursowa w składzie: Anna Syperek

tym razem podziękowania i kwiaty za wkład pracy na rzecz pacjentów otrzymały panie: elżbieta Reszka, anna adamczyk, Grażyna Smułka. dodatkowo dyrektor Piotr Szenk wręczył odznaczenie „za zasługi dla ochrony zdrowia” dla ewy Siekierskiej-Stegienko. Uroczystości uświetnił występ chóru Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, który zaśpiewał hymn pielęgniarski: „w świat niesiemy swe serce gorące, najpiękniejsze głosimy idee, aby ludziom dać pokój i słońce, by cierpiącym przywrócić nadzieję …” Wszystkim paniom gratulujemy. Składamy także podziękowania za pomoc potrzebującym oraz życzymy dalszej satysfakcji z realizowania misji zawodowej i wspólnego osiągania założonych celów. po wiat. so cha czew. pl

Kategoria „ciekawe krajobrazy i zjawiska przyrodnicze powiatu sochaczewskiego” i miejsce – Jagoda dubielecka, lo im. F Chopina ii miejsce – monika burzyńska, zS RCku iii miejsce – magdalena modrzejewska, zS RCku

wyróżnienia:

z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa, Joanna Dobkowska, pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filii w Sochaczewie, Marcin Rząb, grafik z drukarni Inter…Test oraz Paweł Masłowski, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa, postanowiła również wyróżnić Piotra Kotlarskiego, Marcina Trzosa oraz Ewelinę Rutkowską. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i firmę Nikon, zaś wszyscy uczestnicy pamięci USB i podziękowania za udział w konkursie. Nagrody wręczali Marcin Podsędek, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Tury-

styki, i Przemysław Gaik, członek Zarządu Powiatu. Konkurs fotograficzny odbył się już po raz dziewiąty. Jego adresatami była młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, która mogła nadsyłać prace w czterech kategoriach: ciekawe krajobrazy i zjawiska przyrodnicze powiatu sochaczewskiego, sport w powiecie sochaczewskim, portret, infrastruktura współczesna w powiecie sochaczewskim. Zdjęcia zaskakiwały pomysłowością, ujęciem, budziły uśmiech, ale też podziw dla kunsztu i umiejętności autorów. Udział w konkursie wzięło 32 uczniów z 11 szkół. Łącznie wpłynęło 121 zdjęć. Najwięcej, bo aż 92, prezentowało sochaczewskie

krajobrazy i urokliwe zakątki powiatu. Drugą kategorią pod względem liczby prac był portret (13 zdjęć), infrastrukturę ilustrowało 10 prac, a sport tylko 6. Jury w składzie: Lena Mossakowska-Karaś i Emilia Pachniewska z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, Beata Szustkiewicz, właścicielka BEA CREArt, oraz Łukasz Kruczyk, reprezentujący StudioVIP, nie miało łatwego zadania, ponieważ prace prezentowały wysoki i dość wyrównany poziom. Ostatecznie udało się jednak ustalić werdykt. Laureaci oraz osoby, którym przyznano wyróżnienia, otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, stowarzyszenie Przyjazne Miasto Sochaczew, StudioVIP, BEA CREArt oraz firmę Nikon. Wręczali je dyrektor Marcin Podsędek oraz Przemysław Gaik i Jolanta Kulpa-Szczepaniak, reprezentujący stowarzyszenie. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali podziękowania za udział w konkursie. Poniżej pełna lista zwycięzców w konkursie fotograficznym.

weronika Pasińska, lo im. F Chopina Sandra kuczma, zS CkP karolina Rosa, lo im. F Chopina

Kategoria „Sport w powiecie sochaczewskim” i miejsce – aleksander Szewczyk, zS CkP

Kategoria „Portret” i miejsce – martyna antolak, liceum Sióstr niepokalanek w Szymanowie ii miejsce – anna bogiel, lo im. F. Chopina iii miejsce – Jakub Gorzelak, Gimnazjum Powiatowe w Sochaczewie

wyróżnienia: Sandra Sokół, Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie milena majorek, zS RCku

Kategoria „infrastruktura współczesna w powiecie sochaczewskim” i miejsce – andrzej wachowski, Gimnazjum w Rybnie ii miejsce – tomasz krakowiak, zS CkP


Strona Samorządowa

Gmina SoCHaCzew

gmina.e-sochaczew.pl

Będzie nowoczesne boisko

w W ym ysłow

Gmina Sochaczew przystępuje do realizacji projekt pn. „budowa boiska z poliuretanu w miejscowości wymysłów” na terenie Szkoły Gimnazjum w wymysłowie. udało się na ten cel pozyskać środki finansowe w wysokości 114 410 zł netto z działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Przedmiotem inwestycji jest wykona nie nowo cze sne go bo iska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 40 m x 20 m z wybiegami po 2 m na każdym dłuższym boku boiska i 3 m wybiegu na krótszych bokach boiska. Na powierzchni tej znajdować się będą boiska do siatkówki, koszy-

ie

kówki, piłki ręcznej oraz treningowe do piłki nożnej. Boisko do siatkówki będzie prostokątem o wymiarach 18 x 9 m otoczonym strefą wolną. Boisko do koszykówki ma wymiary 20 x 15 m szerokości, mierzone od wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko z wybiegami po 2 metry z każdej strony. Boisko do piłki ręcznej natomiast o kształcie prostokąta ma wymiary 40 x 20 m. Dla bezpieczeństwa dzieci boisko zostanie ogrodzone panelami stalowymi o wysokości 4m. wykonawcą inwestycji będzie Firma „euRoCouRt” Sp. z o.o. z Radomia wybrana w drodze przetargu. wartość robót 397.290,00 zł. termin

przyszłe przedszkolaki poznały naszą szkołę dnia 10 maja 2014 roku w zespole Szkół w wyczółkach odbył się dzień otwarty dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. mieliśmy przyjemność gościć zarówno naszych obecnych uczniów, jak i dzieci, które przygodę z przedszkolem rozpoczną od września.

wykonania inwestycji zaplanowano na koniec sierpnia tego roku. Budowa boiska w Wymysłowie będzie miała charakter ponad terytorialny. W planach jest organizowanie zawodów sportowych dla więcej niż sześciu gmin. Operacja przyczyni się do rozwoju kulturowego mieszkańców na wiele lat. Poprawi się jakość życia mieszkańców, a nowy obiekt zwiększy ofertę turystyczną całego rejonu. Boisko sportowe będzie zlokalizowane na terenie Gimnazjum w Wymysłowie, gdzie służyć będzie jako ogólnodostępne wszystkim mieszkańcom. Planowane są cykliczne spotkania sportowe na tym terenie. Operacja przyczyni się wzrostowi aktywności sportowej mieszkańców. gmi na.e -so cha czew.pl Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem „Jaś i Małgosia”, przygotowanym przez szkolne koło teatralne pod kierunkiem pani Dyrektor, Alicji Gałaj. Przedstawienie wzbudziło duże zainteresowanie zarówno wśród młodszych, jak i nieco starszych widzów. Młodzi aktorzy świetnie odegrali swoje role i otrzymali duże brawa. Następnie dzieci wraz z rodzicami mogli obejrzeć naszą szkołę, a zwłaszcza sale grup przedszkolnych i klas początkowych. Głównym punktem programu były zajęcia pokazowe, zorganizowane przez panią Annę Krawczyk i panią Ilonę Kubiak. Zajęcia dotyczyły zagadnień ekologicznych. Dzieci dowiedziały się, do czego mogą się przydać niepotrzebne gazety, uczyły się segregować śmieci oraz wykonały wraz z rodzicami ekologiczne „Gazetowe drzewa”. Bawiliśmy się również chustą animacyjną, co spotkało się z dużym entuzjazmem uczestników. Rodzice mieli okazję na bieżąco omówić z panią Dyrektor i nauczycielami ewentualne pytania i wątpliwości. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały odznaki „Przyjaciela przyrody” oraz balony i udały się wraz z rodzicami na słodki poczęstunek do świetlicy szkolnej. zswy czol ki. e -so cha czew. pl

Sukces w zawodach piłki siatkowej w dniach 14-15 maja 2014 r. w naszej szkole odbywały się zawody piłki siatkowej dziewcząt i chłopców na szczeblu gminnym. nasze dziewczęta zajęły ii, a chłopcy i miejsce. Gratulujemy. zapraszamy do galerii na fotorelację z zawodów. Szko ła Pod sta wo wa w Żu ko wie spzu kow. e -so cha czew. pl


Strona Samorządowa

Gmina młodzieSzyn

mlodzieszyn.e-sochaczew.pl

WIkTOrIany 2014 – wyniki

po wnikliwej obserwacji i ocenie prac postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu: w kategorii szkół podstawowych:

w kategorii gimnazjum:

I miejsce – Piotr Bury – SP Kęszyce

I miejsce – Ewelina Wężyk,

II miejsce – Natalia Przygoda – SP Teresin

Iwona Tomczyk – MOW Załusków

III miejsce – Aleksandra Orlińska – SP

II Miejsce – Olga Pęsik – Kąty

Młodzieszyn

III miejsce – Anita Sobotka – Teresin

wyróżnienia otrzymali:

wyróżnienia otrzymali:

Mateusz Bardziński – SP Żuków

Karolina Susek – Wyczółki

Katarzyna Majczak – SP Młodzieszyn

Kinga Fortuna – Młodzieszyn

Urszula Ciesielska – SP Paprotnia

Aleksy Sejdak – Kąty

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Wójt Gminy Młodzieszyn – Joanna Szymańska. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników oraz gratulacje dla osób nagrodzonych. Zapraszamy za rok! mlo dzie szyn. e -so cha czew. pl dnia 9. maja 2014 r. odbyło się rozstrzygnięcie XViii mazowieckiego Przeglądu twórczości Plastycznej wiktoRiany 2014. Ogółem na konkurs wpłynęło 120 prac, z następujących placówek: szkoły podstawowe w Młodzieszynie, Teresinie, Nowej Suchej, Kęszycach, Brzozowie, Żukowie, Paprotni, Kamionie, Bolimowie oraz Gimnazja: w Bolimowie, Kątach, Teresinie, Nowej Suchej, Młodzieszynie, Szymanowie, ZS w Erminowie, Wyczółkach i z MOW w Załuskowie. Przegląd twórczości dziecięcej jak co roku generuje mnogość tematyczną, od emocji świata katolickiego po codzienność i baśniowość, do których inspirują projekty witrażowe. Dowolność prac oraz pomysłowość uczestników przysporzyła dużego kłopotu jurorom z wytypowaniem zwycięzców. Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca jury: Agnieszka Żwirska, członkowie Komisji: Barbara Jachimowicz, Ks. Dariusz Kuźmiński, Maria Hryniewiecka, Marek Żwirski;

Gmina iłÓw

ilow.pl

Ogromny sukces uczniów z gminy Iłów

w dniu 14 maja w urzędzie miasta Sochaczew odbyło się podsumowanie X edycji Powiatowego konkursu przebiegającego pod hasłem „wydajemy własną książkę”. organizatorem konkursu była biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie, zaś tematem tegorocznej edycji „moja szkoła….”. ten temat, jak wyjaśniła kierownik bP, miał na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do włączania się w życie szkoły oraz zwrócenie uwagi na rolę szkoły, jaką ta instytucja pełni w lokalnych środowiskach, a także podkreślenie różnorodności każdej szkoły.

Podsumowanie miało bardzo uroczysty charakter i zostało zorganizowane w formie konferencji z udziałem laureatów Konkursu, nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Sochaczewa, który był jednocześnie sponsorem większości nagród, zaś patronat medialny sprawowała „Ziemia Sochaczewska” oraz „Radio Fama”. Niespodzianką był udział w podsumowaniu p. Agnieszki Olszanowskiej, zamieszkałej na terenie powiatu sochaczewskiego autorki książek dla dzieci i młodzieży. Konferencję otworzyła i prowadziła p. Elżbieta Szczypińska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie, która poinformowała, że na Konkurs wpłynęły 54 prace uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, z czego 20 zostało nagrodzonych. Nadesłane prace były oceniane pod względem zgodności z tematem, literackim, plastycznym i edytorskim. W ocenie prac wyodrębniono trzy kategorie wiekowe. Po ogłoszeniu wyników konkursu okazało się, że uczniowie z gminy Iłów odnieśli na Konkursie ogromny sukces. Zdobyli oni dwa pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III zajęła Olga Pytkowska z kl I b SP w Iłowie. W tej samej kategorii wiekowej II miejsce zajęła Ewelina Arkuszewska z kl III SP

w Giżycach, III miejsce przypadło Marcie Góreckiej ze SP w Kapturach, a Patrycja Ludwiczak z kl II SP w Iłowie otrzymała wyróżnienie. Z kolei w kategorii klas IV-VI najlepszą okazała się Emilia Kudarewko z kl VI SP w Iłowie, która otrzymała nagrodę za zajęcie I miejsca. W tej samej kategorii wiekowej II miejsce przypadło Dorocie Pytkowskiej – uczennicy kl. IV a ze SP w Iłowie oraz Zuzannie Balcerak z kl V w Giżycach. III miejsce w tej kategorii zajęła Adrianna Kornacka z kl. VI SP w Giżycach. Sukces nie ominął też gimnazjum w Iłowie. Paulina Kornacka – uczennica III kl. tej Szkoły otrzymała wyróżnienie. Wszystkim nagrodzonym uczniom należą się zasłużone gratulacje, a ich opiekunom gorące podziękowania. ilow.pl


Strona Samorządowa

Gmina Rybno gdzie głosujemy w gminie Rybno w wyborach głosujemy w 4 komisjach obwodowych wyborczych. Nie ma siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Jasieńcu, ze względu na potrzebę dostosowania lokalu dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwodowa Komisja Wyborcza nr1 ma siedzibę w Zespole Szkół Specjalnych w Er-

Wsparcie dla osób uzależnionych Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie informuje, że w miesiącu czerwcu 2014 r. planuje zorganizowanie wsparcia edukacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Rybno. Celem wsparcia edukacyjnego jest pogłębienie wiedzy na temat różnego rodzaju uzależnień, profilaktyki oraz uzyskania wsparcia po terapii. Informacja o terminie i miejscu spotkania będzie umieszczona: – na stronie internetowej www.gopsrybno.esochaczew.pl w zakładce „Aktu-

minowie, gdzie głosują Mieszkańcy miejscowości Bronisławy, Karolków Szwarocki, Konstantynów, Nowy Szwarocin, Wesoła, Złota, Ćmiszew-Parcel, Erminów. W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w OSP w Wężykach głosują po raz pierwszy Mieszkańcy Karolkowa Rybnowskiego oraz Antosina, Sarnowa, Wężyk. Pozostali uprawnieni do głosowania głosują w dwóch Obwodowych Komisjach Wyborczych nr 2 i 3 z siedzibą w Zespole Szkół w Rybnie. W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 po raz pierwszy głosują Mieszkańcy Jasieńca i Starego Szwarocina. ryb no. e -so cha czew. pl alności”, na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach użyteczności publicznej gminy Rybno. Ponadto informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Rybnie ul. Parkowa 1/3 od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº – 15ºº, lub telefonicznie: – nr. tel. (46) 86 116 14 – nr. tel. 0500115268 – e mail gopsrybno@poczta.onet.pl Brak wiedzy i pomocy ze strony specjalistów (psychologa i terapeuty) pozostawia osoby uzależnione i współuzależnione w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mając na uwadze trudną dostępność do profesjonalistów, występujemy z propozycją pomocy w środowisku lokalnym. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu serdecznie zapraszamy. / kie row nik GoPS w Ryb nie / gops. ryb no. e -so cha czew. pl

porozumienie miasta z wojskiem

8 maja, w gościnnych progach muzeum ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad bzurą, podpisane zostało porozumienie o współpracy między miastem a 3. warszawską brygadą Rakietową obrony Powietrznej stacjonującą od niemal półtora roku w pobliskich bielicach. Podpisy pod deklaracją złożyli burmistrz Piotr osiecki oraz gen. bryg. Stefan mordacz. Jak czytamy w preambule, porozumienie zawarto mając na względzie po-

trzebę rozwijania współpracy na rzecz obronności państwa, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz wychowania młodego pokolenia w duchu patriotycznym. W praktyce oznacza to, że wojsko zbliży się do miasta, a samorząd jeszcze mocniej zaangażuje w życie armii. Jak powiedział gen. S. Mordacz, obydwie strony zyskują, gdyż przeniesienie do Sochaczewa 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej

rybno.e-sochaczew.pl

Futbolowy klub ryBnO w gminie Rybno rozstrzygnięto otwar ty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. w roku 2014 na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i spor tu „Futbolowy klub Rybno” otrzymał z gminy dotację w wysokości 40 000,00 zł. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej cały czas zwiększa wymogi licencyjne dla uczestników rozgrywek. Do uczestniczenia na najniższym szczeblu rozgrywkowym nie wystarczy już tylko plac z dwoma bramkami, niezbędny jest stadion z budynkiem klubowym zaopatrzonym w szatnie, prysznice, pomieszczenia socjalne, a także boisko piłkarskie oddzielone płotem stałym od trybuny z krzesełkami (w B klasie to 50 krzesełek im wyżej tym więcej) oraz wydzielonym sektorem gości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmina Rybno rozpoczęła proces modernizacji Stadionu. Wykonawcę budowy budynku socjalnego wyłoniono w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Jak podkreśla Grzegorz Kropiak wójt gminy termin i zakres prac, jak przy każdej inwestycji gminnej, uzależniony jest od pozyskania

oznacza zwiększenie o co najmniej 200 osób liczby stałych mieszkańców naszego grodu. Ostatnio Agencja Mienia Wojskowego zakupiła 50 mieszkań na nowym osiedlu przy ul. Kochanowskiego, trwa zasiedlanie tych lokali. Każda z rodzin pracujących w Warszawskiej Brygadzie robi zakupy w Sochaczewie, korzysta z oferty kulturalnej i sportowej miasta, z każdym dniem coraz bardziej aklimatyzuje w nowych warunkach. 50 mieszkań dla wojskowych to nie ostatnie słowo, gdyż potrzeby są większe. Jednostka w Bielicach rozwija się, przybywa żołnierzy i zadań. W tym roku zaplanowano m.in. szkolenie pilotów kształcących się na co dzień w Dęblinie. Młodzi piloci zawitają do nas jesienią, w praktyce na sochaczewskim niebie sprawdzą nabyte umiejętności. Gen. Mordacz przyznał też, że w Bielicach docelowo powinien stacjonować jeszcze jeden dywizjon szczególnie, że nasz garnizon może zostać włączony w plan budowy tarczy antyrakietowej. Podobnie wypowiadał się burmistrz Piotr Osiecki podkreślając, że wojsko to tradycja i patriotyzm, ale też miejsca pracy i prestiż dla miasta. Jak podkreślił, współpraca z wojskiem jest prowadzona od lat, przynosi wymierne korzyści, żołnierze swą obecnością podnoszą rangę miejskich obchodów i uroczystości. Wyraził nadzieję, że Agencja Mienia Wojskowego zainwestuje w kolejne lokale, a ich najemcy osiądą w Sochaczewie na stałe, zwiążą się z naszym miastem na dłużej. Źró dło um So cha czew e-Sochaczew.pl

zewnętrznych źródeł finansowania, o które gmina systematycznie wnioskuje. Na budowę budynku zaplecza socjalnego pozyskano aż 90 % środków zewnętrznych W przyszłości planowana jest modernizacja płyty głównej oraz bieżni. Relacja Prezesa FK Rybno Pana Arkadiusza Włodarczyka z działalności klubu Od sezonu 2013/2014 FK Rybno posiada zespół młodzieżowy-drużynę trampkarzy rocznika 1999 – U-15. Uczestnicząca w rozgrywkach Płockiej Ligi Trampkarzy U-15 drużyna FK Rybno, trenuje pod okiem Sebastiana Szafrańca, posiadającego licencję trenerską. W małych miejscowościach – podobnie także jest i w Rybnie, drużyny młodzieżowe rywalizujące z ekipami Stoczniowca Płock, Wisły Płock, Amatora Maszewo mają niewielkie szanse. Wspomniane zespoły mogą pozwolić sobie na szeroką kadrę i ujednolicenie rocznika natomiast małe miejscowości – tak jak Rybno – występuje rocznik miesza-

ny tzn. taki w którym uczestniczą zawodnicy młodsi – i w tym przypadku nawet urodzeni w 2002 i 2003 roku. Dodatkowo z chłopcami trenują i grają (dzięki zmianie w przepisach PZPN) dziewczęta. W obu drużynach trenuje łącznie 50 zawodników Po pierwszej rundzie sezonu 2013/2014 zespół seniorów zajmuje 3 miejsce w B klasie. FK Rybno w 2014 roku stawia sobie cel: awans do A klasy OZPN Płock. Pod okiem trenera Andrzeja Grzybowskiego drużyna seniorów zrobiła znaczne postępy. Działalność klubu rok rocznie w 80 % finansowana jest z dotacji celowej budżetu gminy Rybno. W roku 2013 FK Rybno rozpoczął współpracę z animatorem Orlika – Panem Radosławem Ulickim czego owocem było przeprowadzenie wspólnie kilku turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Ponadto drużyna seniorów zajęła 2 miejsce w turnieju o Puchar Prezesa LGD w Skułach występując pod nazwą Gmina Rybno. W 2014 roku na 26 lipca planowany jest turniej o puchar Prezesa FK Rybno, w którym wezmą udział m. in. drużyny: FK Rybno, Orkanu Sochaczew, Wrzosu Międzyborów, Korony Wejsce oraz Hetmana Żabia Wola. Dodatkowo trenerzy – Pan Andrzej Grzybowski i Pan Sebastian Szafraniec organizują dla członków klubu turnieje koszykówki i siatkówki. ryb no. e -so cha czew. pl

muzeum nam

wypięknieje od kilku tygodni trwa trzeci i ostatni etap termomodernizacji zabytkowego gmachu muzeum ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad bzurą. do końca lipca firma Hamilton z warszawy gruntownie wyremontuje zachodnią i północną elewację budynku wszystko pod czujnym okiem konserwatora. W ramach termomodernizacji wymienione zostanie 11 okien wraz z parapetami zewnętrznymi, renowacji poddane będą parapety wewnętrzne, wymienione drzwi od podwórka, naprawione schody prowadzące gości na skansen. Ekipy odtworzą zniszczone elementy wystroju elewacji (detale architektoniczne tj. gzymsy, głowice i bazy pilastrów, opaski wokół okien), na koniec ściany, kraty i rynny będą pomalowane. Koszt prac to 179.000 zł. Źró dło um So cha czew e-Sochaczew.pl


10 l iCH zdaniem

e-Sochaczew.pl

pieniądze z nadwyżki budżetowej pioTr osiecki Burmistrzem Sochaczewa został wybrany w wyniku wyborów bezpośrednich w grudniu 2010 roku. Kampanię wyborczą prowadził pod hasłem „Sochaczew na tak!”, był liderem komitetu Sochaczewskiego Forum Samorządowego.

Stało się – marszałek adam Struzik, mimo wcześniejszych zapewnień, nie pomoże miastu w budowie parkingu przy dworcu PkP. kilka dni temu otrzymałem w tej sprawie oficjalne pismo. bardzo żałuję, że tak się stało, ale to nie oznacza, że rezygnujemy z tej niezwykle ważnej inwestycji. mieszkańcy czekają na nią od lat. dlatego zdecydowałem, że miasto weźmie ciężar budowy w całości na siebie. mam nadzieję, że w przyszłym roku samorząd wojewódzki, gdy wyjdzie już na finansową prostą, „zrewanżuje” się inwesty-

przeznaczymy na inwestycje cjami w mieście, a potrzeba ich wiele. wszyscy widzimy na co dzień, jak wyglądają choćby wojewódzkie drogi. większość z nich jest w katastrofalnym stanie. W budżecie miasta na parking przy PKP mamy zarezerwowane 800 tysięcy złotych. W środę zostały otwarte koperty z przetargowymi ofertami na realizację tej inwestycji. Najtańsza wynosi 890 tys. zł. Brakuje więc niespełna 100 tys. złotych. I o taką kwotę poproszę na najbliższej, majowej sesji radnych. To nie będzie jedyna moja prośba o zwiększenie środków na realizację miejskich inwestycji. Także w środę poznaliśmy oferty na realizację dwóch innych wielkich zadań – obu w Chodakowie. Pasażu Duplickiego i budowy boisk przy Zespole Szkół. Tu także oferty są wyższe niż środki, jakie mieliśmy zare-

zerwowane w budżecie. Jeśli chodzi o Pasaż Duplickiego brakuje 85 tysięcy złotych. Z kolei na boiska potrzeba dużo większej kwoty. Jeśli chcemy zrealizować tę inwestycję w pełnym wariancie, takim na jaki głosowali mieszkańcy w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, trzeba będzie dołożyć niemal 600 tysięcy złotych. Uważam, że warto to zrobić. Chodaków zasługuje na te inwestycje. One odmienią wizerunek centrum tej zapomnianej przez lata dzielnicy. To zresztą nie koniec naszych inwestycji w tym miejscu. Właśnie uruchomiliśmy przetarg na remont stadionu Bzury. Na szczęście mamy potrzebne na ten cel pieniądze. Miasto kolejny rok z rzędu wypracowało tzw. nadwyżkę budżetową. W 2013 roku wydaliśmy mniej niż „zarobiliśmy”, mimo że był to kolejny rok głębokiego kryzysu naszego państwa, który odciska ogromne piętno również na sa-

morządach. Tylko z podatku PiT do budżetu miasta wpłynęło o ponad milion złotych mniej niż powinno. Jak zatem udało się wypracować znów kilkumilionową nadwyżkę? Tak jak w poprzednich latach. Zaciskaliśmy pasa, oglądaliśmy dwa razy każdą złotówkę, nim ją wydaliśmy. W bardzo korzystny sposób zrestrukturyzowaliśmy też zadłużenie, jakie nasz samorząd zaciągał w poprzednich kadencjach. Obligacje, które wyemitowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, zastąpiły drogie kredyty, dzięki czemu mamy dziś swobodę działania. Możemy inwestować, myśleć o kolejnych latach ze spokojem. Przygotowywać się do absorpcji kolejnych unijnych środków. Właśnie z myślą o nowej perspektywie unijnej rozpoczęliśmy konsultacje w sprawie dwóch kolejnych wielkich inwestycji, które, jak podkreślali wszyscy

nadwyżka w budżecie przemysław gaik Przedsiębiorca. Działalność publiczną rozpoczął w 2005 roku. W 2010 roku z list Platformy Obywatelskiej RP został wybrany jako przedstawiciel Miasta Sochaczew do Rady Powiatu Sochaczewskiego. W tym samym roku głosami większości Radnych Powiatowych został powołany w skład Zarządu Powiatu. W 2011 został wybrany Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Powiatu Sochaczewskiego.

Chwaląc się wypracowaniem nadwyżki w budżecie, burmistrz tak naprawdę powiedział nam, że wziął od nas więcej pieniędzy niż było to potrzebne. Chwaląc się nadwyżką, mój szanowny kolega chwali się tym, że nie zrealizował zaplanowanych inwestycji (np. remontu ul. Staszica). Jest to kolejny przykład zwyczajnej arogancji Reklama

to zwykła głupota (jeżeli nie głupoty) i trudno doszukiwać się w nim działania w interesie mieszkańców. Jeżeli w budżecie miasta jest nadwyżka oznacza to, że nie potrafiono wykorzystać na inwestycje i inne potrzeby mieszkańców pieniędzy, które ci mieszkańcy wpłacili do budżetu. to znaczy, że nie było potrzeby by w takiej właśnie wysokości mieszkańcy te pieniądze do budżetu wpłacali. Wygenerowanie nadwyżki w budżecie w kwocie kilku milionów złotych świadczy przede wszystkim o braku zrozumienia zasad konstruowania budżetu samorządu. Dlaczego? Gdyby budżet miasta był konstruowany jak budżet firmy prywatnej to ta wygenerowana nad-

wyżka byłaby czymś pożądanym i nazywalibyśmy ją zyskiem. Zysk konsumują właściciele przedsiębiorstwa i w każdej prywatnej firmie właśnie o to chodzi. W przypadku natomiast jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy nie otrzymują wypłaty z zysku a samorząd nie funkcjonuje po to by „zarabiać” na mieszkańcach, ale po to by na bieżąco realizować potrzeby lokalnej społeczności i reprezentować interesy mieszkańców.

czytając niekiedy wpisy mojego szanownego kolegi mam wątpliwości czy sam autor wie, o czym w ogóle pisze. czy może zakłada, że każdy, kto czyta jego wpisy nie ma pojęcia, czego one dotyczą. We wpisie z 8 maja pod tytułem „Pieniądze z nadwyżki budżetowej przeznaczymy na inwestycje”. Czytamy: (…) Miasto kolejny rok z rzędu wypracowało tzw. nadwyżkę budżetową. W 2013 roku wydaliśmy mniej niż „zarobiliśmy”, mimo że był to kolejny rok głębokiego kryzysu naszego państwa, który odciska ogromne piętno również na samorządach. (…) (…) Jak zatem udało się wypracować znów kilkumilionową nadwyżkę? Tak jak w poprzednich latach. Zaciskaliśmy pasa, oglądaliśmy dwa razy każdą złotówkę, nim ją wydaliśmy. W bardzo korzystny sposób zrestrukturyzowaliśmy też zadłużenie, jakie nasz samorząd za-

ciągał w poprzednich kadencjach. Obligacje, które wyemitowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, zastąpiły drogie kredyty, dzięki czemu mamy dziś swobodę działania.(…) Proszę, więc dziś spróbować wyjaśnić zarówno mi jak i mieszkańcom Sochaczewa; Dlaczego pomimo posiadania rok rocznie kilkumilionowej nadwyżki Burmistrz nie podjął żadnych działań w zakresie rozwiązania problemu jednych z najwyższych w Polsce cen wody i ścieków? Dlaczego niepodjęte zostały działania w zakresie sfinansowania dopłat do przyłączy kanalizacyjnych? Czym kierował się Burmistrz blokując porozumienie w sprawie Staszica skoro wiedział, że posiadania wielomilionową nadwyżkę w budżecie? Skoro wpływy do budżetu miasta są większe niż wydatki to, w jakim celu podniesione zostały podatki od nieruchomości? Po co mieszkańcom Sochaczewa nadwyżka w Budżecie, który składa się przecież z podatków i opłat wnoszonych przez samych mieszkańców? Czy zamiast generować nadwyżkę nie lepiej pozostawić te pieniądze w kieszeniach mieszkańców niech wydadzą je sami skoro w budżecie nie są potrzebne? I wreszcie, skoro w budżecie powstała nadwyżka, która nie powinna powstawać przez przypadek to, po co wyemitowano obligacje na zawrotną kwotę 27 milionów złotych w celu restrukturyzacji zadłużenia miasta? Przecież to zadłużenie można było spłacić z corocznej nadwyżki nie ponosząc dodatkowych kosztów. Moi drodzy. Nadwyżka w budżecie nie powstaje z dnia na dzień. Już

uczestnicy tych spotkań, mogą odmienić krajobraz miasta na kilkadziesiąt lat. Mowa o zagospodarowaniu terenów wokół wzgórza zamkowego, wzdłuż Bzury aż do przystani oraz o modernizacji stadionu i całego terenu MOSiR-u przy ul. Warszawskiej. Na oba zadania potrzeba dużych środków. Budżet miasta z całą pewnością nie udźwignie ich bez pieniędzy zewnętrznych. Dlatego zdecydowałem, że w pierwszej kolejności stworzymy dokumentacje techniczną obu projektów, by być gotowym do ubiegania się o środki unijne z nowej perspektywy, która zaczyna się w tym roku, ale tak naprawdę rozkręci się na dobre dopiero w przyszłym. Nasze miasto będzie na to gotowe. Po zdra wiam ser decz nie Piotr osiec ki osiec ki. e -so cha czew. pl w trakcie realizacji budżetu powinno się kontrolować stopień jego realizacji i fakt powstania nadwyżki lub deficytu nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Każdy, kto posiada choćby minimalne pojęcie o finansach wie, że wartość pieniądza w czasie, mierzona parytetem siły nabywczej jest zmienna. Te same pieniądze w innym okresie czasu stanowią inną wartość. Kluczowe zatem w zarządzaniu budżetem jest właściwe planowanie i równoważenie tego budżetu. Wygenerowanie nadwyżki w jednym roku, nawet w celu jej skonsumowania w roku następnym powoduje, że wartość tych konsumowanych pieniędzy jest mniejsza. Budżet miasta powinien być zrównoważony a taki nie jest i to od samego początku kadencji obecnego burmistrza. Zwracam na ten fakt uwagę już po raz kolejny. Oczywiście, że łatwiej się zarządza takim budżetem bo nie ma ryzyka, że zatrudnienie kolejnych radnych czy ich rodzin takim budżetem zachwieje ale czy o to chodzi? Ten stan rzeczy jest efektem braku właściwego planowania po stronie dochodowej jak i niewłaściwego wydatkowania środków. Wnioski są dwa: 1. Jeżeli nie ma zaplanowanych wydatków, nie ma potrzeby pobierania pieniędzy od mieszkańców, którzy mogliby sami te pieniądze wydać na swoje potrzeby. 2. Pieniądze pobrane do budżetu a stanowiące nadwyżkę są tak naprawdę zamrażane na lokatach krótkoterminowych oznacza to, że ich wartość nabywcza (czyli to co można za nie kupić w kolejnym roku) spada. Czyli ta sama kwota nadwyżki wypracowana w jednym roku stanowi niższą wartość w roku następnym. Proponuję Burmistrzowi poważnie podejść do konstruowania budżetu na kolejny rok pamiętając o tym, że od mieszkańców w formie podatków i opłat powinno się pobrać tylko tyle pieniędzy ile jest potrzebne dla realizacji zaplanowanych zadań. Prze my sław Ga ik ga ik. e -so cha czew. pl


iCH zdaniem l 11

e-Sochaczew.pl

zakazy i nakazy tak do końca nie byłam pewna, że zniknęły. ale przestałam pewnie zwracać na nie uwagę, stąd jakieś moje idiotyczne przekonanie, że ich nie ma. ale są, są. mają się bardzo dobrze. o czym mowa, drodzy Państwo? ano o tabliczkach na osiedlowych trawnikach, będących ukoronowaniem knowań jakichś nadaktywnych działaczy spółdzielczych. Są tych tabliczek dwa rodzaje. Obie kategoryczne w wymowie, spozierają z nich napisy krótkie i węzłowate, z wojskowym sznytem. „Zakaz gry w piłkę!” oraz „Szanuj zieleń!”. Obu nie cierpię równie serdecznie. Są jak awers i rewers jednej bzdurnej sprawy, w której chodzi tylko o wyrugowanie dzieci spod okien. Bo za głośne! Bo się drą! I kopią w gałę, że w Honolulu słychać! Drogie dzieci, ciocia Kasia udziela wam niniejszym dyspensy i powiada, że możecie, dziatki, grać, gdzie tylko chcecie! Bo nie ma w polskim Prawie Drogowym znaku „Zakaz gry w piłkę”, którego nieprzestrzeganie groziłoby wezwaniem Reklama

policji i wręczeniem mandatu niewydolnym wychowawczo rodzicom, którzy normalnie w biały dzień pozwalają potomstwu na meczyk! Do znaku mogą się, jeśli mają ochotę, stosować sami działacze. Po prostu! Jest coś, czego w ludziach często nie rozumiem, a co, niestety, jakieś dziwnie popularne „na mieście”. To wchodzenie innym w drogę, żeby tylko mnie było dobrze. Ja, mnie, mi. Muuuuuu!!! Działacze (od razu widzę panów z wąsem, co to z galanterią całują raczki, a fe!)!. Przecież to nie chodzi o stadionowe mecze piłkarskie, gdzie wielotysięczna gawiedź wyje i klaszcze (względnie obija się po mordkach). Chodzi o kilku chłopców i piłkę. Pewnie, że są emocje. No, ale to w końcu chłopcy, nie roboty. Dlaczego irytuje tabliczka „Szanuj zieleń!”? Bo jest niczym innym niż takim lisio-przymilnym zakazem gry w piłkę. Ukrytym pod pozorem troski o zielone kępki trawy. Że niby tacy ekolodzy tu mieszkają. Każde osiedle jak dolina Rospudy! Natura 2000 i w ogóle Greenpeace. Ech. Mam podejrzenie, że bardzo specyficzny rodzaj ludzi te tabliczki w amoku stawia. Tacy ludzie, jak pan z anegdotki, którą opowiem poniżej. Otóż, trzy lata temu, kiedy byłam zadowoloną z życia mieszkanką osiedla Ogrody, rysowałam z córką kolorowe ob-

Gąsior: Byłbym w stanie wskazać wie-

kaTarzyna Fiołek (fiołka) Przyglądam się rzeczywistości. Czasem z poirytowaniem, czasem z zadumą. Robię za dużo zdjęć. Piję jaśminową senchę i czarną kawę. Czytam. Oglądam. Ubieram w słowa.

razki kredą na chodniku pod blokiem. W oknie na parterze nerwowo poruszała się przez kilka minut firanka. W końcu obserwujący nie wytrzymał i nawet nie tyle otworzył okno, ale zszedł do nas na dół. – A co pani tutaj robi? Hałastra się sprowadziła i patrzcie. W domu na ścianach niech se pani z tym dzieciakiem maluje! – Proszę pana, to tylko kreda! Deszcz ją zmyje raz dwa! – A jak przez dwa miesiące nie będzie padać??? Z tym to filozoficznym pytaniem pozostawiam Państwa i do napisania w przyszłym tygodniu!

lu ludzi, którzy postawiliby taką tabliczkę, wycinając jednocześnie wszystkie drzewa przed swoim blokiem. Bardzo często nienawiść do piłki i zabaw dzieci idzie w parze z„miłością” do drzew. Generalnie ma być porządek. My kiedyś mieliśmy bramki z drzew, to szanujący zieleń, wycięli nam po jednym drzewie, żeby nie było bramek. Dodatkowo wycięli również metalowe słupki do siatkówki, żeby nie grać w siatkówkę.

Joanna111: A może by tak spojrzeć na problem ludzi mieszkających na niskich parterach. Uderzenie piłką lecącą z impetem w okno lub tuż obok niego nie jest sprawą przyjemną... a tak ciężko ruszyć swoje cztery litery i pójść z dzieckiem na plac zabaw lub w miejsce gdzie swobodnie może porzucać piłką? I oto mamy przykład genialnej postawy współżycia mieszkańców w Sochaczewie: Liczę się Ja i moje dziecko... a reszta gęba na kłódkę i cicho siedzieć, bo mamusie z dziećmi teraz się bawią i rządzą, a reszta cóż, może stare babcie powymierają i przestaną marudzić. Brawo! więcej takich „genialnych apeli'”... żenada... może i Pani Kasi ktoś kiedyś wybije okno, ot tak przez przypadek... z całego serca tego życzę. Dziękować za życzenia nie trzeba:)

fiołka: Ale co ma piernik do wiatraka? Ja tylko mówię, że jest taki typ ludzi, którym przeszkadza wszystko. I co by się nie działo, to ci ludzie mają jakieś „ale” i jedynym wyjściem dla nich jest stawianie zakazów. Nie widzę niczego złego w podwórkowym meczu, bawią się tak dzieci na całym świecie. Bardziej niż nadwrażliwe uszy babć mieszkających na parterze przerażają mnie puste podwórka, na których nikt się nie bawi.

gaj: Dochodzę do wniosku że jestem szczęśliwym człowiekiem. Z tego powodu raczej nie powinienem wypowiadać się w tym wątku. Nie mieszkam w mieście. Nie mam sąsiadów. Drzewa rosną jak chcą za oknem. Ptaki śpiewają. Sielanka... I czytając takie wpisy, jak wyżej, za nic nie chciałbym przeprowadzić się do miasta. Ci ludzie są jacyś nieszczęśliwi – przytłoczeni betonem. Z betonowymi myślami... Wszyscy chcą bronić tylko swoich praw.


12 l PRomoCJa

Nazywam się Małgorzata Gołygowska i jestem dyplomowanym zoofizjoterapeutą oraz członkiem Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów. Członkostwo w tej organizacji zapewnia mi ciągły dostęp do różnego rodzaju szkoleń co pozwala na pogłębianie już zdobytej przeze mnie wiedzy, gdyż zdaję sobie sprawę, że profesjonalnie prowadzona fizjoterapia przy współpracy z lekarzami weterynarii w wielu przypadkach nawet o połowę skraca czas powrotu do zdrowia pacjenta. O ile rehabilitacja w medycynie ludzkiej cieszy się dużym zainteresowaniem i nikt nie kwestionuje jej przy-

nIeludzka rehabilitacja datności, o tyle w medycynie weterynaryjnej jest to ciągle dziedzina nowa i budząca często uśmiech na twarzach potencjalnych klientów. Sama, jeszcze kilka lat temu, być może podobnie bym zareagowała gdyby nie mój własny pies Fred. Fred był starym, 12- letnim jamnikiem z dużymi zwyrodnieniami w kręgosłupie. W początkowej fazie leczenia leki przeciwbólowe dawały zadowalające efekty do momentu, kiedy pojawiły się problemy z wątrobą. Z każdym

dniem widziałam jak mój psina cierpi coraz bardziej, postanowiłam mu pomóc szukając innej metody leczenia. Tu pojawiła się właśnie rehabilitacja zwierząt mająca na celu przywrócenie sprawności zwierzęcia, poprawienie jakości jego życia. Niestety najbliższy gabinet zoofizjoterapii znajdował się w Warszawie. Rehabilitacja, by przyniosła efekt musi obejmować minimum 10 zabiegów wykonywanych codziennie lub co drugi dzień. Dla mieszkańców Sochaczewa pokonywanie codziennych 60-cio kilometrowych podróży z cierpiącym zwierzęciem może stanowić problem, stąd na-

 laseroterapia

uczona własnym doświadczeniem postanowiłam stworzyć ośrodek rehabilitacji w naszym mieście. Przy jakich schorzeniach może pomóc rehabilitacja?? l Zmiany zwyrodnieniowe stawów; l Schorzenia neurologiczne, niedowłady, porażenia, zapalenia nerwów; l Rehabilitacja pooperacyjna po zabiegach chirurgicznych w obrębie kręgosłupa, nastawieniach złamań, korekcji zwichnięcia rzepki, zabiegach na więzadłach krzyżowych kolana, resekcji główki kości udowej, protezie stawu, przeszczepach; l Spondylitis (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa); l Wysunięcie dysku międzykręgowego; l Zespoły bólowe ostre i przewlekłe; l Przewlekłe i ostre stany zapalne narządu ruchu – zapalenia torebek ścięgnistych, stawów, ścięgien i ich przyczepów, zapalenia kości; l Złamania (czas zrastania krótszy o ok. 35%); l Owrzodzenia, trudno gojące się rany, ubytki naskórka; l Zaburzenia równowagi; l Zaniki mięśniowe; l Zesztywnienie stawów, przykurcze mięśniowe; l Przywracanie aktywności starszych zwierząt. Jako jedyni w mieście i okolicy posiadamy najnowszej generacji sprzęt do rehabilitacji, na którym wykonujemy zabiegi:

Laser ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, przekrwienie oraz reparacyjne.  magnetoterapia Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przyspiesza zrost kostny, przyspiesza regenerację tkanek miękkich. Dużą zaletą tej metody jest to, że pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie części ciała, nie rozgrzewa tkanek, metal (np. przy zespoleniu kości) nie stanowi przeciwskazania.

 Sonoterapia (ultradźwięki terapeutyczne) Ultradźwięki działają rozluźniająco na tkanki, zmniejszają napięcie mięśniowe, działają przeciwbólowo.

 elektroterapia Elektroterapia polega na zastosowaniu prądu elektrycznego. W weterynarii najczęściej stosuje się elektrostymulację EMS w celu zwiększenia siły mięśni osłabionych oraz elektrostymulację TENS do zwalczania bólu (co może być alternatywą dla długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych).

 kinezyterapia Podstawą kinezyterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch jest środkiem leczniczym usuwającym niesprawność fizyczną. Na kinezyterapię składają się: ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, rozciąganie (stretching). Ćwiczenia bierne wykonywane są rękami fizjoterapeuty bez czynnego zaangażowania zwierzęcia. Ćwiczenia czynne wymagają zaangażowania zwierzęcia, zaczynając od wspomaganego wstawania (w przypadku zwierząt niechodzących) i chodzenia, poprzez ćwiczenia na piłkach i dyskach równoważnych; skończywszy na spacerach na bieżni elektrycznej. Trening na bieżni elektrycznej umożliwia regulowanie tempa, kontrolę i korygowanie ustawienia łap.

Dzięki możliwości regulacji kąta nachylenia bieżni można wywierać wpływ na zwiększenie pracy konkretnych partii mięśni (przednich bądź tylnych kończyn). Rozciąganie, podobnie jak ćwiczenia bierne wykonywane jest rękami terapeuty. Polega na wykonywaniu ruchów w stawach, oddziałuje na mięśnie zapobiegając i likwidując przykurcze.

 masaż Masaż to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki. W zależności od intensywności wykonania i zastosowania różnych technik może mieć działania odprężające lub pobudzające. Masaż ma działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, zmniejsza lub zwiększa napięcie mięśniowe. wszystkie powyżej opisane metody zoofizjoterapi są całkowicie bezbolesne dla twojego zwierzęcia. Program rehabilitacji jest tworzony indywidualnie dla każdego pacjenta po zapoznaniu się z diagnozą lekarza prowadzącego. Jeżeli chcesz pomóc swojemu schorowanemu zwierzęciu, poprawić jego komfort życia skontaktuj się: małgorzata Gołygowska tel: 500 200 103 Centrum weterynaryjne długa 1/1a (róg z 600 –lecia), Sochaczew

TeksT promocyjny

doznałeś kiedyś kontuzji? a może ktoś z twoich znajomych? Jeżeli tak to doskonale wiesz jak ważna, oprócz pomocy lekarza jest rehabilitacja. a dlaczego z rehabilitacji nie miałby skorzystać twój pupil? my dajemy szanse twojemu zwierzęciu na szybszy powrót do zdrowia. w Sochaczewie, w Centrum weterynaryjnym (długa 1), można skorzystać z nie – ludzkiej rehabilitacji czyli zoofizjoterapii. twój pies, kot nie musi być skazany na środki przeciwbólowe do końca życia. w poniższym artykule spróbuję przybliżyć znaczenie profesjonalnej rehabilitacji oraz przedstawić korzyści płynące z jej stosowania.

e-Sochaczew.pl

moto Przystań w Plecewicach od 10. lat daje możliwości na aktywne spędzenie czasu na łonie przyrody. Przez ten czas niestrudzenie poszerza swoją ofertę, oddając w nasze ręce coraz to nowe atrakcje. Już w niedzielę – 25. maja – zaprasza na otwarcie nowego certyfikowanego Placu zabaw dla dzieci.

Moto Przystań zaczynała swoją działalność rekreacyjną na terenie powiatu sochaczewskiego dysponując zaledwie kilkoma kajakami. W tej chwili stanowi bazę rekreacyjno- sportową dla mieszkańców powiatu i nie tylko. Oferta Moto Przystani jest naprawdę bogata. Można wybrać się na spływ kilkugodzinny o umiarkowanym stopniu trudności, jak i zorganizować dłuższy spływ (jedno lub kilkudniowy). W miejscowości Plecewice nad rzeką Bzurą, gdzie jest zlokalizowana przystań kajakowa, znajdują się miejsca do biwakowania i wypoczynku oraz stanowiska do grillowania. W razie niespodziewanego deszczu można schronić się pod zadaszeniem i ogrzać przy kominku. Do dyspozycji na terenie przystani są także boiska do siatkówki, badmintona, min ipiłki nożnej, pole namiotowe i campingowe oraz mała plaża. Właściciele zachęcają do spędzania wolnego czasu nad Bzurą. Zapraszają osoby indywidualne, rodziny z dziećmi, szkoły, przedszkola, turystów, a także zakłady pracy i inne grupy zorganizowane.

TeksT promocyjny

moto przystań – otwarcie placu zabaw 25. maja

Moto Przystań cały czas urozmaica swoją ofertę. W zeszłym sezonie powstał bar oraz uruchomiono punkt gastronomiczny, w którym strudzeni kajakowicze chętnie zaspokajają głód. W tym roku oferta zostaje poszerzona o Plac Zabaw dla Dzieci, który powstał przy pomocy

Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zapraszamy na otwarcie Placu Zabaw, w niedzielę 25. maja o godzinie 14.00. Przewidziany szereg atrakcji dla najmłodszych.


w CentRum l 13

e-Sochaczew.pl Reklama

Strażacy

50 lat

zapraszają Sp nr 4

wszystkich sympatyków straży pożarnej, a także strażaków, emerytów i rencistów pożarnictwa serdecznie zapraszamy na uroczystości związane z obchodami „dnia Strażaka 2014 w powiecie sochaczewskim, które odbędą się w dniu 24 maja 2014r. w Sochaczewie. Program uroczystości zamieszczamy poniżej. Program uroczystości „DZIEŃ STRAŻAKA 2014 organizowanej przez KP PSP w Sochaczewie w dniu 24. maja 2014 r. – godz. 11: 20 – Zbiórka pododdziałów na placu apelowym przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie ul. Piastowska 1. – godz. 11: 30 – Złożenie wiązanki pod pamiątkową tablicą przy budynku komendy.

– godz. 11: 40 – przemarsz pododdziałów do Kościoła Parafialnego pw. Św. Wawrzyńca, przy placu T. Kościuszki. – godz. 12: 00 – Msza Święta – godz. 13: 00 – Przemarsz pododdziałów na plac Kościuszki, rozpoczęcie uroczystej akademii, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. – godz. 14: 40 – pl. Kościuszki – koncert orkiestry dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gozdowa; wystawa sprzętu pożarniczego.

mateRiał PoCHodzi i JeSt FinanSowany PRzez komitet wyboRCzy PSl

fo to. to masz Fi jo łek (to masz fi jo lek. pl) psp. e -so cha czew. pl

ProGram obchodów: 23. maja 2014 (piątek) 8.30 – Przejście społeczności szkolnej ul. Staszica do kościoła św. Wawrzyńca. 9.00 – Msza Święta. 10.30 –„50 lat minęło…” program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły – Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie ul. Żeromskiego. 13.30 – zwiedzanie szkoły. Oglądanie wystawy „Sentymentalna podróż”. Obiad. Rozmowy przy kawie i herbacie.

dyrektor i społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza korczaka w Sochaczewie zapraszają na obchody 50-lecia szkoły.

24 maja 2014 r. (sobota) dzień otwarty dla absolwentów „Czwórki” 10.00 –„Ala ma kota, czyli pamiętnik moich dziadków, rodziców i mój” – program artystyczny 11.00 – Zwiedzanie szkoły. Oglądanie wystawy „Sentymentalna podróż”. 11.30 – rozmowy przy kawie i herbacie. e -so cha czew. pl


14 l SPoRt :: RekReaCJa

e-Sochaczew.pl

Chodaków najlepszy

będzie

w Otwartym Turnieju piłki nożnej

Grand PriX Kozłowa Biskupiego w nordic walking

Stowarzyszenie „MAŁA OJCZYZNA” zaprasza na pierwszy marsz III edycji GRAND PRIX KOZŁOWA BISKUPIEGO W NORDIC WALKING O PUCHAR STOWARZYSZENIA MAŁA OJCZYZNA. Start marszu 25. maja godzina 15: 30 „Stodoła nad Bzurą” Kozłów Biskupi ul. Północna. Biuro Zawodów czynne od 14: 00 do 15: 10. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Więcej informacji na www.malaojczyzna.org i www.chodzezkijami.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich kijkarzy chcących aktywnie i przyjemnie spędzić niedzielne popołudnie. Po marszu losowanie upominków sponsorowane przez Centrum Ogrodnicze Kozłów Biskupi ul. Sochaczewska 55. e-sochaczew. pl

Ruszyły zapisy na rajd rowerowy Ruszyły zapisy na rajd rowerowy po powiecie sochaczewskim „Od Juniora do Seniora”, który odbędzie się w sobotę 28 czerwca, dołącz i Ty. Oprócz rekreacji i zwiedzania urokliwych zakątków naszego powiatu zapewniamy wiele atrakcji dla uczestników rajdu. Każdy rowerzysta w dniu imprezy (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zapoznaniu się z regulaminem) otrzyma koszulkę z nowym logo rajdu i pamiątkowy imienny identyfikator. Ok. 40 km będzie liczyć tegoroczna trasa rajdu rowerowego po powiecie sochaczewskim, którego organizatorem jest Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. W organizację rajdu włącza się w tym roku Urząd Gminy Brochów oraz stowarzyszenie Działamy Sprawnie – Tworzymy Lepiej „Przez Sport w Przyszłość”. Udział w rajdzie jest bezpłatny a organizatorzy zapewniają; obsługę medyczną, techniczną i policyjną. Podczas ok. 1,5-godzinnego pikniku przy szkole w Brochowie przewidziano liczne atrakcje, m.in. zawody rekreacyjno-sprawnościowe, ognisko, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, będzie też spektakl Teatru Cieni. Tradycyjnie dla osoby, która zgłosi największą liczbę uczestników organizatorzy również przewidzieli nagrody, jak i dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu. Regulamin i zgłoszenie są do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.sochaczew.pl w zakładce Rodzinny rajd rowerowy. Można je też odebrać osobiście w Wydziale Promocji przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 69, I piętro. Wypełnione druki należy złożyć osobiście w Wydziale lub przesłać drogą elektroniczną na adres promocja@powiat.sochaczew.pl. po wiat. so cha czew. pl

wśród dziesięciu drużyn, które zagrały w otwartym turnieju Piłki nożnej na sztucznym boisku przy ul. Chopina 101najlepszy okazał się Chodaków. drugie miejsce przypadło Par tyzantowi Grzegorz a trzecie drużynie ark-Pol. oto wyniki:

mistrzostwa polski azS – starty aktywnych 17 maja w łodzi na obiektach azS-u odbyły się mistrzostwa Polski akademickich zespołów Spor towych w lekkiejatletyce. W poza konkursowej rywalizacji w gronie najlepszych biegających polskich studentów stanęli Aneta Gonta (Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza) oraz Emanuel Zimny. Obydwoje reprezentowali KM Aktywni Sochaczew. Sochaczewianie wystartowali na najdłuższym dystansie sprinterskim – 400 metrów.

Aneta pokonała jedno okrążenie w 65.31 sekund – co jest jej nowym rekordem życiowym. Wygrała również swoją serię biegową. Emanuel który przymierza się do powrotu na bieżnie w kategorii weterana (za dwa lata po ukończeniu 35 roku życia) dystans pokonał w 54.80. Zajął 5 miejsce w serii biegowej. Zapraszamy do trenowania lekkiej atletyki szczegóły pod tel. 697296626 klub ma ra toń czy ka „ak tyw ni” ak tyw ni. e -so cha czew. pl

Grupa 1 1. Chodaków 6 pkt. 2. Marysia była lekko w szoku 3 3. Sparta Betlejem B 0 Chodaków Sparta Betlejem B 2: 0 Sparta Betlejem Marysia była lekko w szoku 0: 3 Chodaków Marysia była lekko w szoku 2: 0 Grupa 2 1. Drink Team 6 pkt. 2. Pretendenci 3 3. Orzeł Kampinos 0 Pretendenci Orzeł Kampinos 1: 0 Orzeł Kampinos Drink Team 0: 1 Pretendenci Drink Team 0: 1 Grupa 3 1. Ark-Pol 9 pkt. 2. Partyzant Grzegorz 4 3. Blokersi 4 4. Seroki Team 0 Seroki Team Ark-Pol 0: 1 Seroki Team Partyzant Grzegorz 0: 2

Fabryka już OTWarTa

Blokersi Partyzant Grzegorz 0: 0 Ark-Pol Blokersi 2: 0 Seroki Team Blokersi 0: 1 Ark-Pol Partyzant Grzegorz 2: 1 Półfinały: Chodaków Ark-Pol 1: 0 Drink Team Partyzant Grzegorz 1: 1 k. 0: 2 O III miejsce: Ark-Pol Drink Team 1: 1 k. 2: 1 Finał: Chodaków Partyzant Grzegorz 3: 0

Skład zwycięskiej drużyny Chodaków: Ernest Dzięcioł, Michał Orliński, Michał Janiszewski, Ernest Wosiński, Paweł Krawczyński, Szymon Skowron, Kamil Celeda, Kamil Kujawa, Rafał Walczak. Turniej sędziował Łukasz Trawiński i Bogdan Szałapski. mo SiR So cha czew e -so cha czew. pl

tekSt PRomoCyJny

26 kwietnia mieliśmy okazję pojawić się w nowo otwartym Centrum FabRyka. tego dnia wszystkie usługi były bezpłatne, wszyscy mogli skorzystać z opalania w solarium, dla tych którzy uwielbiają relaks, odprężyć się w salonie masażu, a także wyjść piękną z salonu kosmetycznego. wszyscy klienci mogli korzystać również z porad trenera personalnego i naszej dietetyczki. każdy miał okazję skorzystać z najnowocześniejszego sprzętu siłowego firmy Panatta. Wielkim szałem był Małpi Gaj – sala zabaw dla dzieci z animatorami, którzy zabawiali młodszych i starszych.

Na otwarciu odbyły się również pokazowe zajęcia fitness, tj. ZUMBA FITNESS CZY SH’BOOM gdzie wszyscy świetnie się bawili, poznali nowości fitnessowe, które są proponowane w ofercie Fabryki. Z zajęć tych mogli korzystać również panowie m.in. TRX zajęcia grupowe czy Power Jump – trampoliny. Oprócz fitnessu dla dorosłych odbyły się zajęcia pokazowe taneczne dla dzieci, oraz sporty walki: pokazy judo i mma, których przedstawicielami są Marcin Niemiec, Mateusz Samborski oraz Kamil Wójcicki – trenerzy wysokiej klasy sportów walki, każdy w swojej dziedzinie. Pod swoją opieką mają dzieciaki,

młodzież oraz dorosłych. Dotychczas prowadzili swoje kluby na Orkanie, podwyższając poprzeczkę Trenerzy połączyli swoje siły i na tę chwilę z wielką przyjemnością Fabryka podjęła współpracę z trenerami, otwierając SOCHACZEWSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI. Z wielkim uśmiechem na twarzy możemy podsumować, że na otwarciu pojawiły się setki ludzi, mieliśmy przyjemność gościć całe rodziny. Dziękujemy wszystkim za przybycie, zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku 10.00 -22.30 oraz w soboty 9.00-14.00. Oddajemy Państwu siłownię z trenerem personalnym, zajęcia fitness oraz ta-

neczne dla dzieci i dorosłych a także sporty walki. Zapraszamy również do salonu masażu, salonu kosmetycznego, solarium czy do działu suplementów. Czekają na Państwa również dietetyk, psycholog oraz rehabilitant. Jesteśmy dla Państwa i z chęcią nawiążemy współpracę z klubami sportowymi oferując nasze usługi. A na naszych najmłodszych czeka Małpi Gaj – na co dzień, ale także zapraszamy na odlotowe urodziny.

Fabryka Centrum Rekreacji i odnowy ul. Poprzeczna 4 / obok avansu tuż nad C. Chińskim www.fabrykacentrum.pl / 508 264 465


zdRowie l 15

e-Sochaczew.pl

Sklep zielarnia „natura dla zdrowia” to miejsce gdzie zdrowie klienta jest najważniejsze. niewiele jest przesady w stwierdzeniu, że jesteś tym co jesz. dziś nikt już nie ma wątpliwości, że chemia stosowana do produkcji żywności pozostawia trwałe ślady swojej obecności w naszym organizmie. nikt nie kwestionuje że stres, pośpiech, złe nawyki żywieniowe, lekomania oraz brak profilaktyki zdrowotnej, i co najważniejsze mała świadomość grożącego niebezpieczeństwa jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest nauczyć się dbać o siebie, poprawić sylwetkę, odstawić używki zadbać o prawidłowy skład i porę posiłku. Dodajmy do tego spacer, Reklama

aby cieszyć się otaczającym światem. Jeśli te zabiegi przyniosą nagrodę w postaci choćby kilku chwil spędzonych na ziemi w zdrowiu i w sprawności fizycznej to naprawdę warto. Często tracimy kontrolę nad tym co trafia do naszych żołądków, a przecież to co spożywamy ma ogromny wpływ na stan naszego zdrowia. Warto zwolnić i zastanowić się nad jakością naszego jedzenia. Złe nawyki żywieniowe są przyczyną wielu problemów, które będą i muszą się nawarstwiać w starszym wieku. Umiar w jedzeniu i ograniczenie w dostarczaniu do organizmu szkodliwych substancji może pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia i na kondycję. Żeby odżywić organizm pożywienie musi zawie-

rać wszystkie niezbędne składniki. Tylko wtedy będziemy mieli energię i zgrabną sylwetkę. Alternatywą jest żywność ekologiczna certyfikowana przez AGROBIOTEST ECOLAND ECOCERT oraz SKAL. W krajach Uni Europejskiej wprowadzono system kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej. Graficzną informacją o takiej ekologicznej żywności jest wspólnotowy znak „Rolnictwo ekologiczne”. Często zastanawiamy się czy to prawda z tą ekologią oraz czy producenci nie oszukują. A czy nie przerażają dziwnie brzmiące nazwy na opakowaniach. Producenci żywności ekologicznej poddawani kontroli odpowiednich insty-

TEKST PROMOCYJNY

Jesteś tym, co jesz

tucji ze względów ekonomicznych nie mogą pozwolić sobie na fałszowanie żywności. Kto nie wierzy niech spróbuje uzyskać taki certyfikat. Pszenica produkowana w sposób konwencjonalny plonuje około 10 t z ha. Orkisz produkowany ekologicznie 2 t, dlatego różnica w cenie jest najlepszą gwarancją jakości. Dziś, żeby żyć w zdrowiu trzeba być dociekliwym. Trzeba czytać opisy na opakowaniach. Prawo wymaga od producentów opisywania dokładnego składu produktów. Eksperyment ulepszania żywności sposobami chemicznymi trwa już około 70 lat. Może pora na wnioski, że to co możliwe do przejścia przez układ pokarmowy nie bardzo nadaje się do odżywienia organizmu. Nigdy nie jest za późno, żeby obudzić w sobie świadomość, pozbyć się nałogu, Reklama

zadbać o swoje zdrowie, poprawić kondycje pozbyć się stresu. Można powiedzieć w zdrowym ciele zdrowy duch, jeśli zdrowa głowa i zdrowy brzuch. Zapraszamy do sklepu Zielarnia Natura dla Zdrowia, jeśli nawet nic nie kupicie może wizyta u nas będzie inspiracją do podjęcia działań na rzecz własnego zdrowia. Stawiamy na profilaktykę, na zioła, na produkty naturalne najbardziej jak to tylko możliwe, w rozsądnej cenie w szerokim asortymencie. Realizujemy nietypowe zamówienia mieszczące się w konwencji sklepu. W następnym odcinku przybliżymy tematykę zielarską. Wszystkim naszym klientom życzymy dużo zdrowia i wielkie podziękowania za słowa wsparcia. Sklep zielarnia „natura dla zdrowia” ul. warszawska 17, Sochaczew (naprzeciwko kramnic)


16 l PRaCa :: motoRyzaCJa ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z PRAWEM JAZDY KATEGORII C+E DO PRZEWOZU KONTENERÓW MORSKICH HAMBURG POLSKA. MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE. WIĘCEJ INFORMACJI POD NR. TEL. 660781399.

Poszukuję pracy przy wykańczaniu wnętrz, układanie glazury, terakoty, zabudowa g-k, szpachlowanie, malowanie itd. Mam doświadczenie również przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych. Tel. 692766231

PODWOZIE KONTENEROWE -wydzierżawię dla prowadzącego działalność gospodarczą, z pracą i obsługą spedycyjną. Transport kontenerów kraj Gdynia, Gdańsk itp. Tylko dłuższa współpraca, tel 533841541

Murarz podejmie pracę. Posiadam wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie. TEL. 602 – 137 – 535

Zatrudnię kierowcę z kat C+E w ruchu międzynarodowym (trasy PL-BE/NL-PL, PL-GB-PL, PL-FR-PL). Poszukuję również kierowcy C+E w ruchu krajowym. Tel 662 224 440

w związku z rozwojem firmy zatrudnimy do sklepu meblowego pracowników (mężczyzna) na stanowiska: Sprzedawca -magazynier -monter mebli osoby zainteresowane proszę o kontakt z numerem: 602-153-970

Operator wózka widłowego – Błonie doświadczenie, uprawnienia, książeczka sanepid. Kontakt: karolina.swiszcz@partnerpraca.pl tel. 22-713-81-97

Renomowany salon fryzjersko- kosmetyczny w Warszawie zatrudni kosmetyczkę. Bardzo dobra lokalizacja tuż przy metrze na Ursynowie. Wymagania: doświadczenie, wiek powyżej 30 lat. Kontakt 516-443-603

Przyjmę magazyniera/kierowcę/zaopatrzeniowca do pracy na plantacji owoców w miesiącach lipiec i sierpień. Wymagane prawo jazdy katB, umiejętność obsługi wózka widłowego. Tel 519 303 833

Zatrudnię młodego sprzedawcę do sklepu sportowego. wymagania: -dobra znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej. Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie Cv wraz ze zdjęciem na adres fhrobi@o2.pl

Preferencyjne warunki w branży odszkodowań! Stałe comiesięczne wynagrodzenie + premia comiesięczna od każdej zakwalifikowanej sprawy: 100zł, 200zł, 300zł, 400zł, 500zł, 600z ł, 750zł, 1000zł Firma Helper – Centrum Pomocy Prawnej Sp. z o.o. specjalizuje się w pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy, wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w rolnictwie, które straciły w wypadku osobę najbliższą, doznały urazu ciała, doznały mieniu, itp. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV + zdjęcie praca@helper-cpp.pl

PIELĘGNACJA OGRODU – UCZCIWIE I SOLIDNIE ZAPRASZAM 512409231 ZATRUDNIĘ OSOBY DO ZBIORU TRUSKAWEK. PLANOWANY POCZĄTEK ZBIORU KONIEC MAJA. WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU 602 282 517.

PRaCa zatrudnię osobę lub grupę osób do zbioru truskawek. mogę przywieść daną osobę lub grupę osób do pracy jak i odwieść do domu na swój koszt (do 40km w jedną stronę) brzozów – Gmina iłów. tel. 500-625-932 Firma zatrudni kierowców kat. C+E w transporcie międzynarodowym. Praca od zaraz. tel. 604991317 lub 662145128 Zatrudnię doświadczonego kolorystę do sklepu z mieszalnią lakierów samochodowych. Możliwość atrakcyjnych zarobków. tel. 668 02 77 44, 662 037 999. E agnes.w@tlen.pl dynamicznie rozwijająca się firma kosmetyczna poszukuje kandydata na stanowisko aSyStentka działu maRketinGu. Prosimy o przesłanie CV oraz listu moty wacyjnego na adres biuro@vpp.pl KOSZENIE TRAWY, ROWÓW, POBOCZY MAŁE I DUŻE POWIERZCHNIE. PRZYCINKA DRZEW, MALOWANIE OGRODZEŃ,

Zatrudnię młodą osobę do sklepu sportowego. Wymagania: -dobra znajomość obsługi komputera -komunikatywność Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie Cv wraz ze zdjęciem na adres maila fhrobi@o2.pl Drukarnia Colorador zatrudni osobę na stanowisko kreatywny grafik komputerowy z BIEGŁĄ znajomością programu CorelDRAW. tel. kontaktowy 506 043 726

Co należy się poszkodowanym w wypadkach? Szanowni Państwo, Trzeba zauważyć, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC komunikacyjne. Jest to ubezpieczenie, o szczególnej wadze, chroniące przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez taki pojazd. Dlatego też, gdy dojdzie do wypadku drogowego podstawową kwestią jest więc sprawdzenie czy sprawca posiada ubezpieczenie i w jakim zakładzie ubezpieczeń zostało ono zawarte. Należy podkreślić, iż osoba, która nie zawiniła powstaniu wypadku, a więc poszkodowany posiada roszczenia, w ramach których może ubiegać się należne odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca posiadał polisę OC. Roszczenia powyższe nie ograniczają się tylko do naprawy uszkodzonego pojazdu, lecz uprawniają poszkodowanego do żądania: odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę pojazdu, holowanie, na najem pojazdu zastępczego (art. 361 k. c.), zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k. c. w związku z 444 k. c.); l

l

e-Sochaczew.pl

zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k. c.); renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k. c.); jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacji renty), które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k. c.); renty na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środl

l

l

l

Pracowników magazynowych z aktualnym sanepidem – Piorunów 530755013 stabilne zatrudnienie system 3 zmianowy

ków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k. c.); w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrotu utraconych zarobków (art. 361 k. c.). Niestety, jak pokazuje praktyka, Towarzystwa Ubezpieczeniowe bardzo często znacząco zaniżają wypłacane świadczenia, stosując przy tym szereg wewnętrznych nierzadko skomplikowanych procedur. Jak wynika z danych prezentowanych przez Rzecznika Praw Ubezpieczonych firmy ubezpieczeniowe potrafią pomniejszyć wypłatę odszkodowania nawet o 70 proc. Taka sytuacja powoduje, iż aby uzyskać świadczenia w pełnym zakresie należy posiadać stosowną wiedzę fachową. Jako kancelaria odszkodowawcza Legal24 oferujemy Państwu profesjonalną, kompetentną i całościową pomoc w uzyskaniu należnej kwoty odszkodowania. Szybko i rzetelnie zajmiemy się wszystkim, od wstępnej oceny dokumentacji szkodowej, poprzez wskazanie rodzaju i wysokości poszczególnych roszczeń, aż do poprowadzenia w Państwa imieniu postępowania związanego z likwidacją skutków wypadku. Teraz jesteśmy bliżej Państwa, dzięki czemu będziecie mieli Państwo z nami bezpośredni kontakt. Zapraszamy do współpracy w ramach nowo otwartego Biura Regionalnego w Sochaczewie. Prezes zarządu małGoRzata waliSiewiCz kancelaria odszkodowawcza legal24, biuro Regionalne w Sochaczewie, pl. armii ludowej 5 lok. 4 tel. 22 18 55 109, infolinia 881 270 684 (czynna 7 dni w tygodniu od 8 do 20). l

Jestem emerytowaną wychowawczynią przedszkolną, podejmę się opieki naddzieckiem. Istnieje możliwość zasięgnięcia opinii o mojej pracy u rodziców dzieci, którymi wcześniej się opiekowałam. 46 863 22 Przyjmę do pracy w gospodarstwie. tel 600508668 PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, – TAPICERKI MEBLOWEJ: (NAROŻNIKI, WYPOCZYNKI, KANAPY, SOFY, FOTELE I INNE) – SAMOCHODOWEJ (OSOBOWEJ i CIĘŻAROWEJ) PROFESJONALNIE I TANIO NR 888456159 Przyjmę od zaraz pracowników budowlanych z DOŚWIDCZENIEM. Praca przy budowie domów jednorodzinnych do stanu surowego. Praca na terenie sochaczewa i okolic. tel. 664-830-910 Zatrudnimy w Warszawie detektywów sklepowych oraz pracowników ochrony. Warunek niekaralność oraz dobra spostrzegawczość. Wymagane doświadczenie w tym zawodzie min 0,5roku. Stawki od 9-12 PLN netto Proszę o CV na e-mail. lok05vp. pl tel. 500712494

Firma Verona w andrzejowie duranowskim zatrudni Pracownika na stanowisko: Specjalista ds. utrzymania ruchu. Cv proszę nadsyłać na adres biuro@vpp.pl zatrudnie kierowców z kategoria prawa jazdy Ce, praca na trasach miedzynarodowych PolSka-niemCy-PolSka transport kontenerów morskich, dobre zarobki zaintenersowanych prosze o kontakt: 508100180 Przyjmę do pracy przy dociepleniach budynków osoby lub brygadę. Praca na terenie Warszawy i okolic. Więcej informacji pod nr tel.: 531686572 Poszukujemy kierowcy kat C+E na transport kontenerowy po Polsce oraz Międzynarodowy głownie zachód. Posiadamy wszystkie ciągniki marki Volvo. Pensja co 2 tyg Kontakt 602311467 Kawecki Transport zatrudnię kierowcę kategorii C+e w transporcie międzynarodowym. Główny kierunek: włochy (Polska – włochy – Polska). Chłodnie i Plandeki. informacja pod numerem 606 666 683 lub 606 666 656. PRaCa od zaRaz

Firma Verona Products Professional z siedzibą w andrzejowie duranowskim poszukuje pracownika na stanowisko Pracownik magazynu. CV prosimy wysyłać na podany adres e-mail: biuro@vpp.pl

Wykwalifikowana księgowa, zapewni kompleksowa obsługę księgową Twojej firmy. Posiadam licencję Min. Fin. do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. tel. 721 676 460

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych i elewacyjnych. Telefon kontaktowy 502370564

Firma aGuana poszukuje pracowników na stanowisko Spedytora międzynarodowego wymagania: -doświad-


motoRyzaCJa :: uSłuGi l 17

e-Sochaczew.pl czenie na podobnych stanowisku -b. dobra znajomość języka obcego -dyspozycyjność kontakt: aguana@aguana.pl Zatrudnię kierowcę kat C+E w ruchu krajowym. Tel 605 960 999 zut t. broniszewski firma transportowa w Sochaczewie w związku z ciągłym rozwojem, zatrudni na umowę o pracę, kierowcę w ruchu międzynarodowym kat. C+e na kontenerach. kontakt 604618378 lub 606119669.

motoRyzaCJa KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SCANIA MERCEDESA VOLVO IVECO MAN DAF RENAULT ORAZ WSZYSTKIE INNE MARKI I MODELE ORAZ CIĄGNIKI SIODŁOWE NACZEPY. PŁACĘ GOTÓWKĄ! ODBIÓR w 24h! tel. 725-562-998 (sieć Plus) PHU. PEWNE AUTO Sprzedam: – VV Passat 203r 1.9TDI 232tys km bogate wyp. el+ skóra-14300pln – Opel Vectra 2005r, 1.9cdti 180tyś kmb. w.20500pln -VV Golf 200r, 1.4 benzyna-7500pln kom: 508561585 1998r. Witam mam do sprzedania Forda Fieste Mk4 o pojemnosci 1.25 i mocy 75KM. Przebieg 116000km. Jestem pierwszym wlascicielem w kraju auto posiadam od 2004r. Sluzylo jako drugie auto wiec jest zadbane i ma maly przebieg, auto bezwypadkowe, nie malowane, wszystkie szyby orginalne, alufelgi, klimatyzacja, abs, dodatkowo dokladam komplet 4 kol zimowych cena 4000zl do malej negocjacji. Auto godne polecenia do obejrzenia w Sochaczewie Tel. 667235005 lub 792105022 Fiat Seicento rok. prod. 2003 silnik 1,1MPI. Autko w bardzo dobrym stanie tecnicznym i wizualnym gorąco polecam! 692-179-773 Kupie każdego Mercedesa 124 190 208 210 308 310 408 410 813 814 817 913 914 917 1117 1120 1317 1320 MB100 Sprintera Atego Actrosa. Płacę Gotówką Najlepiej! Odbiór od Ręki! tel. 725-562-998 (sieć Plus) Sprzedam Opla Vectrę 2.0 DTI 2000r 101KM. Wyposażenie: elektryczne szyby i lusterka, klimatyzacja, system ABS, aluminiowe felgi, centralny zamek + alarm, komputer, 2komplety opon Info pod nr 609444066 Sprzedam. Peugeot 205 rok produkcji 1991. Kolor ciemno-szary, 5 drzwi.

Bezwypadkowy. Pierwszy właściciel w Polsce. Opony zimowe w komplecie Cena: 1 600 do negocjacji. Telefon kontaktowy: 791 749 616 Pilnie Kupię przyczepkę samochodową zarejestrowaną. Cena do uzgodnienia. Tel 509 071 040 toczenie tarcz i bębnów hamulcowych. naprawa przewodów hamulcowych. naprawa zawieszeń i układów hamulcowych. drobne prace tokarskie. telefon 600 223 557 naprawa i regeneracja belek tylnego zawieszenia – Peugeot, Citroen, Renault. Regeneracja tarcz sprzęgłowych, dwumas i standard, okładziny kevlar, spieki, standard. telefon 600 223 557 KUPIĘ MOTOCYKLE!!! – sprawne lub uszkodzone, wszystkie marki, wszystkie roczniki, także quady, zarejestrowane lub bez dokumentów, dojeżdżam, płacę gotówką. Tel. 515605227 Peugeot 106 II 1,1 BENZ 1998r SZYBER, BEZWYP, GARAŻ, POD. POW. 1x, ELEKTR. SZYBY, CENTR. ZAM, BLOK. SKRZYNI BIEG, PODG. FOT. Zarej Opłaty i przegląd do maja, Mistrzewice 2, 8616833,500464437cena3700zł ************ kuPuJe wSzyStkie maRki PoJazdÓw od PRywatnyCH właśCiCieli, od FiRm taXi Po nauCe Jazdy, oSobowe, teRenowe i buSy, Całe, lekko uSzkodzone oRaz moCno uSzkodzone 791783780 514276050 Przyczepkę KM-200 Białystok 1988, ład wg dow rej. 200kg, rzeczywista 300kg. Wymienione oś, łożyska, koła, szkielet, elektryka. Wym. 145x105cmx33cm. Zarejestrowana ubezpieczona. Cena 1100. Tel. 608638178

uSłuGi Nowo otwarte Biuro Kredytowe w Sochaczewie przy ul Warszawskiej 66C zaprasza w godzinach od 9.00 do 17.00. Oferujemy wszystkie rodzaje kredytów także dla osób ze słabym BIK tel 48 509 344 68 Docieplenia, elewacje budynków. Tynki cementowo-wapienne wykonane na gładko. Zapraszamy do obejrzenia naszych prac w Sochaczewie i okolicach. Tel. 509-499-922. FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki

brukowej. WYKONUJEMY: – układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, – budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń 690506-478 lub 514-254-470 i umów się na spotkanie. Wystawiamy faktury. USŁUGI TRANSPORTOWE CAŁY KRAJ CITROEN JUMPER 3 ŁADOWNOŚĆ 1300 KG CENA DO NEGOCJACJI – USTALANA INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI GODZIN I KM WYSTAWIAM FAKTURY VAT 501-142-509, 505-127-219 USŁUGI REMONTOWE; MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, SZEROKI ZAKRES ZABUDOWY KARTONOWO GIPSOWEJ, GLAZURA TERAKOTA, PANELE, TAPETY ITP. GWARANTUJEMY SOLIDNE WYKONANIE ORAZ NISKIE CENY! 691-653755, 605-330-386 Zlecę RENOWACJĘ 4-skrzydłowych, drewnianych DRZWI z przeszkleniami. Drzwi między pokojami Zmiana szkieł, naprawa ubytków, zawiasów… Konserwacja. Interesuje mnie fachowość i rozsądna cenaTel. 730536624 Witam chciałbym zaoferować usługę koszenia trawy. Posiadam kosiarkę oraz kosę żyłkową. Kontakt 507015369 lub kondzio_2@wp.pl USŁUGI TYNKARSKO – MURARSKIE Buduję obiekty od podstaw i garaże, wykonuję tynki z kwarcowego piasku, ocieplam budynki, wykonuję ogrodzenia z klinkieru. TEL. 602-137-535 DJ dj Dj NA KAZDA IMPREZE OKOLICZNOSCIOWA! WESELA, ROCZNICE, SPOTKANIA INTEGRACYJNE itp. NAGLOSNIENIE, OSWIETLNIE I DOJAZD W CENIE. Muzyka dla każdego pokolenia! Zapraszam tel 660 025 214 Dj Croatka Docieplenia i elewacje budynków, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne wykonane „na gładko”. Tel. 509-499-922 Wycinanie trawy: Działki, ogrody i najbardziej zarośnięte łąki. Sianie trawy. Prace polowe, oranie itp. Ścinanie drzew, usuwanie pni. OGRODNIK. TEL 691-544-365. • wycinka, przycinka, usuwanie drzew, gałęzi; • Cięcie, rąbanie opału; • usługi pilarskie; • Prace porządkowe. tel. 503581-660


18 l uSłuGi

uSłuGi FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: – układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, – budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń 690-506-478 lub 514-254470 i umów się na spotkanie. Wystawiamy faktury.

e-Sochaczew.pl

ne 665323691 ZAPEWNIAMY KONKURENCYJNE CENY I WYSOKI STANDARD USŁUG. USŁUGI WYKOŃCZENIOWE- malowanie, gipsowanie, układanie paneli, układanie płytek i terakoty, kamienie dekoracyjne, mozaiki, tynki, sufity podwieszane, adaptacje poddaszy, elewacje. Tel. 600-225-791 MAXBUD SP. Z O. O. OFERUJE: Budowy domów Obsługę inwestycji budowlanych Rewitalizacje i rozbudowy Projekty, doradztwo, geodezja Pośrednictwo Kontakt: 501-952-531 46 862 96 37 ul. Łokietka 4 Sochaczew

Wypożyczę namiot imprezowy 10x5m w kolorze niebiesko-białym. Obsługa rozstawienia/transport gratis na terenie sochaczewa i okolic. Tel. 600340139 Możliwe również wyposażenie środka w ławy i stoły.

**MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR** meble kuchenne, szafy, garderoby na wymiar. Projekt i wycena gratis. Zapraszamy do współpracy. Kontakt: tel. 883130-466 # e-mail:biuro@prestigeart.pl # www.prestigeart.pl

uSłuGi Remontowo-budowlane: • budowa domów, • rozbudowy, • tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne, • remonty, • więźby dachowe, • ogrodzenia, • kompleksowe wykończenia wnętrz. tel. 503-581-660

MASZ KOMUNIE ŚLUB WESELE PROPONUJE SĘKACZA MAZURSKIEGO NA STÓŁ WIEJSKI KAWOWY, WIĘCEJ ZDJĘĆ NA FACEBOOK https://www. facebook. com/sekaczmazurski. sekaczesochaczew TEL 698827539 LUB E SOCHACZEW

WITAMY! OFERUJEMY: -STRZYŻENIE ŻYWOPŁOTÓW – KOSZENIE TRAW -PRACE WERTYKULATOREM -MYCIE KOSTKI BRUKOWEJ I ELEWACJI POD CIŚNIENIEM TANIO! SZYBKO! SOLIDNIE! NR: 530-777-216 Elewacje i docieplenia budynków, podbitki dachowe, montaż parapetów, sztukaterii i drewna elewacyjnego. Tynki cementowo wapienne i gipsowe. Tel. 509499922. Facebook: https://www. facebook. com/sainbudownictwo OFERUJEMY PAŃSTWU USŁUGĘ CZYSZCZENIA TAPICEREK SAMOCHODOWYCH. Wykładzin dywanów sof puf i in-

FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: – układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, – budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń 690-506-478 lub 514-254470 i umów się na spotkanie. Wystawiamy faktury.

NAJTAŃSZY TRANSPORT PRZEPROWADZKI PRZEWOZY W SOCHACZEWIE. OFERUJEMY RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE PIWNIC DOMÓW MIESZKAŃ GARAŻÓW DZIAŁEK Z NIEPOTRZEBNYCH RZECZY MEBLI I SPRZĘTU AGD. WOLNE TERMINY! Tel. 725-562-998 FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: – układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, – budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń 690506-478 lub 514-254-470 i umów się na spotkanie. Wystawiamy faktury. SuFit PodwieSzany kaSetonowy Firma mt SeRViCe oferuję system sufitów podwieszanych – kasetonowych 600 x 600 mm. doświadczenie, ceny hurtowe. www.mtservice.pl biuro@mtservice.pl 601 33-66-98 – 90% skuteczność – bez ZUS i US – na oświadczenie o dochodach – staż firmy minimum 6 miesięcy – tanie oprocentowanie – bez zabezpieczeń – od 18 roku życia – z zerowym BIK-iem 501 199 342 Docieolanie budynków, poddaszy, podbitki, obróbki blacharskie. Profesjonalne wykonanie (firma działa od 1996 r). Dostarczamy rusztowania, materiały, wystawiamy faktury VAT. tel: 502228972; 604645981

FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: – układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, – budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń 690-506-478 lub 514-254470 i umów się na spotkanie. Wystawiamy faktury. Przygotujemy wszelkie dania na imprezy (wesela itp) oraz obiady w większym gronie. Na zamówienie pierogi, naleśniki, krokiety itp. Możliwość wcześniejszej degustacji. Oferujemy sprzątanie domów, mieszkań oraz innych pomieszczeń po remoncie i nie tylko. Cena do uzgodnienia. Możliwość wystawienia faktury. Tel. 518048098

kajakowych Bzura, Rawka – spływy jedno i wielodniowe – transport osób i sprzętu gratis – opieka WOPR www.pm-sport.pl Profesjonalne pranie dywanów, wykładzin, tapicerek: samochodowych i meblowych. Renowacja i czyszczenie: dachówki, blachówki, kostki brukowej. Gwarancja satysfakcji i zadowolenia. Tel. 516-689-712 www.mjm-wm.pl ogrodzenia bramy balustrady-dokładność, profesjonalizm i solidność, tanio, możliwość negocjacji, pomiar i wycena gratis!!! usługi spawalnicze: 604 434 212, 468615038 www.mjm-wm.pl • wycinka, przycinka, usuwanie drzew, gałęzi; • Cięcie, rąbanie opału; • usługi pilarskie; • Prace porządkowe. tel. 503581-660 oGRodzenia bRamy baluStRady www.mjm-wm.pl konkuRenCyJne Ceny, montaŻ i wyCena PRoJektÓw GRatiS. PRoFeSJonalizm i doświadCzenie.

Witam. Oferuję pomoc w uzyskaniu kredytu, pożyczki. Bardzo wysoka przyznawalność. Kredyty dla firm jak i klientów indywidualnych. Zapraszam. Kontakt na andrzej.pawlak123@wp.pl

Wycinanie i Cięcie Drzew. Wykaszanie Trawy: Działki, Ogrody, Łąki. Prace Polowe: Drapanie, Bronowanie Oranie. OGRODNIK. TEL 691-544-365

Usługi Transportowe ICHTIS-przeprowadzki Sochaczew, Mazowsze, cała Polska TANIO I SOLIDNIE OD 1977 ROKU Z nami żadna konkurencja nie może się równać! Tel. 517971423 www.uslugitransportowe-ichtis.pl

naPRawa PRalek kompleksowo, wszystkie marki i modele! -wymiana łożysk, grzałek, czujników, podzespołów elektrycznych. -naprawa i regeneracja modułów/programatorów! dojazd do klienta! tel. 667-601-900

Pierwsza mobilna wypożyczalnia kajaków w Sochaczewie. – organizacja spływów

Dynamicznie rosnące tempo życia niejednokrotnie zmusza nas do podjęcia


uSłuGi l 19

e-Sochaczew.pl

trudnej decyzji zapewnienia naszym Bliskim opieki ze strony osób trzecich. Nasza Firma,, Twój Opiekun” stara się w pełni sprostać zadaniu które zostało nam powierzone. Oferujemy Państwu profesjonalną opiekę dla dzieci, osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych + usługi medyczne. Wszystkie usługi oferujemy z bezpośrednim i dogodnym dla klienta dojazdem. By uzyskać więcej informacji prosimy Państwa o udanie się

na stronę internetową www.twoj-opiekun.pl bądź kontakt telefoniczny na nr. 794-999-195 Wycinanie i Cięcie drzew. Wykaszanie Trawy: działki, ogrody łąki. Prace polowe: Drapanie, Bronowanie Oranie. OGRODNIK. TEL 691-544-365 AGLOMAR-parapety Produkcja parapetów z konglomeratu Nasza firma to: du-

ży wybór próbek niskie ceny niezależnie od wzoru profesjonalizm zadowolenie klienta szybki czas realizacji 500021844 lub 608471521 Firma HERMES jest autoryzowanym przedstawicielem NOVITUS, SHARP, EDATA, ELZAB, EMAR, R&G – producentów i importerów kas i drukarek fiskalnych. Urządzenia są instalowane i serwisowane przez naszą firmę na terenie ca-

m3 (40m2), iii p., blisko PkP. Cena: 140 000 zł. tel. 690 035 092 m3 (42 m2), iii piętro, Centrum. Cena: 135 000 zł. tel. 690 035 052 m3 (48 m2), iii piętro, Centrum, po remoncie. Cena: 170 000 zł. tel. 690 035 092 m4 (44 m2), blok z windą, mieszkanie po remoncie. Cena 199 000 zł. tel. 690 035 022 dom z lat 70, pow. 109 m2, 5 pokoi, lokalizacja trojanów. Cena: 330 000 zł. tel. 690 035 052 m4 (63 m2), iii piętro, centrum. Cena: 199 000 zł. tel. 690 035 052 m4, 66m2, parter, obok kauflandu. Cena: 195 000 zł. tel. 690 035 052 m5 (72,5 m2), po remoncie, os. Żeromskiego. Cena: 240 000 zł. tel. 690 035 052 działka siedliskowa 6800 m2, ogrodzona, z małym budynkiem murowanym, prąd na działce, woda w drodze, msc. Czyste. tel. 690 035 022 m4 (59,5 m2), iii piętro, loggia, centrum. Cena 199 000 zł. tel. 690 035 022

Dom o powierzchni ok. 100 m2, na działce 1174 m2, 4 km od Sochaczewa, w okolicy szkoła, przystanek MZK. Cena: 248 000 zł. Tel. 690 035 052 Mały, przytulny domek (58 m2), po remoncie, na działce 400 m2, Sochaczew. Cena: 175 000 zł. Tel. 690 035 052 Dom (58 m2), wybudowany w 2006 roku na działce o powierzchni 6300 m2, 8 km od Sochaczewa. Cena: 185 000 zł. Tel. 690 035 052 M4 (63 m2), Osiedle Ogrody. Cena: 199 000 zł. Tel. 690 035 052 M4 (67,8 m2), parter, Centrum, loggia. Cena: 210 000 zł. Tel. 690 035 092 Działka budowlana 873 m2, ul. Działkowa. Prąd, woda i kanalizacja w drodze. Cena: 75 000 zł. Tel. 690 035 092

łej gminy i miasta Sochaczew. Dokonujemy także dwuletnich obowiązkowych przeglądów serwisowych. Zadzwoń na tel. komórkowy hot line 601-34-1768 a my fachowo doradzimy i przyjedziemy do Ciebie. Dyrektor B. H. HERMES 22 648-75-40 601-34-17-68 www.hermeskasy.waw.pl mail: hermeskasy@evbox.pl

Siłownia dla kobiet „FitStudio” zaprasza! karnet 99 zł w tym rollmasaż bez ograniczeń! ul. warszawska 89 „dom weselny magnat” www.fitstudio.com.pl tel. 733 802 061 zapraszamy serdecznie! Wycinanie i ciecie drzewa. Usuwanie pni. Ciecie trawy, działki, ogrody, łąki. Szybko tanio solidnie. TEL. 691-544-365 Glazura, terakota – remonty solidnie! kontakt: 602 67 00 35

spadki, sprawy rodzinne, stała obsługa przedsiębiorców, sporządzanie umów, pism i podań. Przystępne ceny. możliwość konsultacji przez internet. tel. (0) 788 609 740, kancelaria_ius@wp.pl.

Fir ma P. u. H. Pry mus świad czy usłu gi w za kre sie: na prawa i ob słu ga po jaz dów cię ża ro wych oraz sil ni ków i skrzyń bie gów; kom plek so wa dia gno sty ka kom pu te ro wa i elek trycz na po jaz dów; na pra wa kli ma ty za cji. 500-090-099 513081-141 okna, dRzwi, PaRaPety- SPRzedaz montaz demontaz ReGulaCJa. kRotkie teRminy RealizaCJi. PRoFeSJonalne doRadztwo. konkuRenCyJne Ceny. SoCHaCzew, b. PRuSa 15 (od centrum w kierunku szpitala), tel. 691641052

REMONTY – malowanie, sufity podwieszane, zabudowy w k/g, poddasza i inne rodzaje prac. Surowy stan lub do odnowienia. SOLIDNIE. kont. 789079388 Posiadamy referencje. AGLOMAR Produkcja parapetów konglomeratu-kompozytu marmurowego Nasza firma proponuje Państwu: -duży wybór -niskie ceny niezależnie od wzorów -profesjonalizm -krótkie terminy 0608-471-521 0-500-021-844 kanCelaRia PRawna – doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw. umowy, zobowiązania, dochodzenie roszczeń, windykacja, sprawy karne i wykroczenia, prawo pracy,

okuliSta – szeroki zakres badań oPtyk – duży wybór opraw i szkieł 535 55 30 55

dla domu Sprzedam sofę oraz 2 fotele skórzane jasne firmy Black Red White, nie zniszczone w atrakcyjnej cenie, możliwość sprzedaży osobno sofy i foteli, tel. 668 371 615


20 l nieRuCHomośCi

e-Sochaczew.pl ogrodzona częściowo, ciekawa lokalizacja. 698-610-705 Sprzedam mieszkanie 66 mkw plus garaż. mieszkanie ulokowane na parterze, 3 pokoje plus kuchnia. łazienka i ubikacja oddzielnie. tel. 607 621 298

dla domu SPRzedam Ży we Ryby (naRybek) do Stawu: kaRP, amuR, lin, tołPyGa, JeSiotR, Sum do oCzka: kaRaś koloRowy, złota oRFa, kaRP koi. Cena od 2 zł za Szt. tel. 608344-474 drewno kominkowe Grab buk akacja brzoza dąb olsza drewno do pieca Sosna osika topola drewno pocięte i połupane możliwość transportu. zajmujemy się też wycinką drzew i zarośli nr tel 605-896- 199 wi tam SPRze dam dRew no ko min kowe i oPa łowe (Pie Cowe). JuŻ od 160 zł. mP. Po ukła da ne. moŻ li wośĆ tRanS PoR tu do klien ta, kon takt tel. kom. 604686-377 Nasza firma sprzedaje szamba betonowe z atestami potrzebnymi do odbioru budowlanego, oraz z 2-letnią gwa ran cją. Za pew nia my trans port oraz montaż. Najtaniej 900 zł Radosław 660 513 599

RtV/aGd Sprzedam orginalny magiel w bardzo dobrym stanie. Gorąco polecam! tel. 600-581-789

dla dzieCi Mam do sprze da nia du żo róż nych ubra nek dla chłop ca 0-3lat. Ubran ka są w bardzo do brym sta nie. Są to ubran ka do brych firm: ZA RA, H&M, Mo ther ca re, Co co dril lo. Bar dzo atrak cyj ne ce ny. Za pra szam!!! 532323620 Niepubliczne Przedszkole ŚWIAT MALUCHA w Sochaczewie zaprasza już dziś do grup żlob ko wych, przed szkolnych i zerówkowych. Konkurencyjne czesne! Kameralna atomsfera! ul. Sta szi ca 52 lub ul. Trau gut ta 42 602-634-137 lub 607-609-278 Zapraszamy na Facebook'a!

PodRĘCzniki i nauka

nieRuCHomośCi

Uwaga rabaty w Niepublicznym Przedszkolu „ŚWIAT MALUCHA” w Sochaczewie! Tylko u nas konkurencyjne czesne w żłobku! Obniżamy starą cenę. Zamiast 450 zł oferujemy 350 zł. Rodzice, liczba miejsc ograniczona! Więcej informacji pod numerem telefonu: 602-634137 lub 607-609-278 Zapraszamy na Facebook'a Korepetycje z matematyki, podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia. Przygotowanie do sprawdzianów, pomoc w nadrobieniu materiałów, szczeg. podejście do zagrożonych. Cena: 25 zł/h. Kontakt: 781 842 829. Szukam nauczyciela j. POLSKIEGO ze specjalnością język polski dla obcokrajowców. Cel przygotowanie do egzaminu. Proszę o kontakt mail-owy lub telefoniczny: rivia.global@wp.pl, tel. 505530885

PozoStałe LIKWIDACJA WARSZTATU. WYPRZEDAŻ URZĄDZEŃ I NARZĘDZI. CZERWONA NIWA TEL. 691 811 990 Całoroczny skup Tel. 693729472

słomy

i

siana.

P O Ż Y C Z K I ------- B O C I N!!!!!!!!!!! POTRZEBUJESZ SIANA – ZADZWOŃ DO 'BOCIANA”. POŻYCZKI EXPRESOWE, GOTÓWKA OD RĘKI 48H!!!!!!!! NIE CZEKAJ ZADZWOŃ!!!!! 785 – 190 – 971 Przyjmę gruz na działkę (okolice Brochowa). Mężczyzna 32 lata. Poszukuje Pani do spotkań. W wieku? Zadbanej... Bywam przejazdem w Sochaczewie. Bez burzenia dotychczasowych układów. Dyskrecja, Warunki do uzgodnienia. tel. 518651929

WYNAJMĘ LOKAL 100m2 SOCHACZEW handlowo-usługowy po remoncie, ogrzewany, wc, prysznic aneks kuchenny Al. 600-lecia przy osiedlu Victoria. kontakt 600 47 31 35, 500 250 223 Sprzedam atrakcyjne działki w Gawłowie 5 km od Sochaczewa. Cicha i spokojna okolica w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Działki są częściowo zalesione. W pobliżu znajduje się las. 661302121 511845999 PILNIE Sprzedam lokal usługowy w Sannikach. W lokalu działający sklep spożywczo przemysłowy. Lokal o powierzchni 110 m2 z działka 400 m2. Duży parking własny. Mozliwa każda działalność. tel. 601307878 Sprzedam 4 hektary ziemi w Rybnie klasa II – IV. Bardzo dobry dojazd. Cena do uzgodnienia. Tel: 516240088 SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO działkę bud. w Granicach, Teresin, koniec ul. Świerkowej. 1000m2; w ulicy przebiega linia wodoc. i prąd; zabudowa w sąsiedztwie. 900m od PKP; 55.000zł do negocjacji. Tel 503732791

SPRZEDAM TANIO-3 pokojowe mieszkanie na 6 piętrze, kuchnia otwarta na pokój, łazienka, bardzo duży balkon. Mieszkanie znajduję się w ścisłym centrum Sochaczewa przy ul. Piłsudskiego 16. Tel 502824518 Zadbane, atrakcyjne mieszkanie po generalnym remoncie. 37,9 mkw + balkon, piwnica 6 mkw. 2 piętro. 2 pokoje: 15 i 10 mkw. Zabudowana kuchnia. Wyposażenie w cenie. Blisko PKP. Cicha okolica. 691 571 266 ***Sprzedam tanio działkę budowlaną*** 1000m2, okolice Sochaczewa, blisko media (woda, prąd), las, komunikacja MZK, dojazd od drogi asfaltowej. Cena 40zł m2. Kontakt 609 901 275 Sprzedam mieszkanie 90m w chodakowie blok po całkowitym remoncie wieinfo pod nr cej tel 505240114 502529826 cena 179000zl Wynajmę stanowisko do stylizacji paznokci, manicure, pedicure. Cena do negocjacji. Kontakt 509-292-900 Sprzedam działki budowlane w miejscowości Altanka gm. Sochaczew. Tel. 667245-633

Wynajmę kawalerkę 30m2 w Chodakowie, świeżo po remoncie z umeblowaną kuchnią, spokojna okolica I piętro. Tel. 886 218 374

Sprzedam działkę nie zabudowaną o powierzchni 1300m2. Położoną we wsi Bramki przy ul. Północnej koło Błonia. Działka położona jest nie daleko trasy Poznańskiej. Tel. 660-299-346. lub 510-306-119

SML-W w Sochaczewie posiada do wynajęcia: -Budynek magazynowo-produkcyjny -Pomieszczenia biurowe -wolne tereny pod tablice reklamowe. Informacje można uzyskać pod nr tel. 046 862 21 59, www.sml-w.pl

Działka w Plecewicach pod Sochaczewem o pow. 4660 m2, przylega dłuższym bokiem do drogi asfaltowej. Okolice domków jednorodzinnych, blisko przystanek MZK. Cena do negocjacji. Tel. 728 967 818

Sprzedam dom wolnostojący 120 m2, w centrum Sochaczewa, 1 piętro, 4 pokoje, do zamieszkania. Użytkowe poddasze oraz piwnica. Cena 299 000 zł. Kontakt 519 332 463 lub 509 769 003

Wynajmę w Sochaczewie pomieszczenia z przeznaczeniem ma magazyn, chłodnię lub inny rodzaj działalności. Obecnie przygotowane jako chłodnie i mroźnie. Ogólna powierzchnia 160 m. 600357115

Działka budowlana 680m, szerokość 21m, nowe osiedle blisko do centrum Sochaczewa okolo 1.5 km, media,

Sprzedam siedlisko pow. 1,07ha. Budynek parterowy murowany 3 izby, murowany budynek gospodarczy (obecnie garaż) woda, prąd, dojazd asfalt. czyste notarialnie. WITKOWICE TEL 603 581 637. TANIO! Sprzedam działkę 600m2 z domkiem ok. 30m2 do remontu w Sochaczewie przy ul. Wyzwolenia. Działka ogrodzona, media miejskie tj. woda, kanalizacja, prąd w domku. Kontakt tel. 697694636 Sprzedam działki budowlane w miejscowości Altanka. Kontakt: 515-056-915 Sprzedam działkę rolną o powierzchni 1,2 ha w miejscowości Giżyce, działka czysta, zadbana, dobra klasa ziemi, działka jest w kształcie klasycznego prostokąta co stanowi dobre miejsce pod zabudowę. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 577, w zasięgu działki wszystkie me-

dia cena do uzgodnienia tel. 608335417 Sprzedam dzialki budowlane po 3000 m na Wypalenisku 3 km od centrum Sochaczewa (nr dzialek: 30/1; 30/5; 30/6; 30/7;) wjazd do dzialek z drogi asfaltowej. Media w drodze. Cena 31 zl/ m. Tel. 691290005 Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 39 m2 przy ul. Piłsudskiego16A w Sochaczewie. Mieszkanie jest po remoncie, w pełni wyposażone; sprzęt RTV i AGD; z aneksem kuchennym i dużym balkonem. Dostępne od zaraz tel. 668458114 lub 728220821 Pilnie sprzedam działkę 6 tyś m2 działka uzbrojona spokojna okolica w 1/4 otoczona lasem obok stadnina koni, działka położona jest w Feliksowie 3 km od Żelazowej woli. cena 16 zł m2 tel. 531560583 Poszukuję domku do wynajęcia w Sochaczewie, najlepiej 2 lub 3 pokojowego, umeblowanie niekonieczne. Wynajem na dłuższy okres czasu. Proszę o kontakt pod numerem tel. 692793-949 Sprzedam bezposrednio mieszkanie 47,28 m z balkonem na 2-pietrze w centrum Sochaczewa. Blisko zlobek, przedszkole, szkola podstawowa, gimnazjum, szkoly srednie, przychodnie. Cena. 169000 zl. Tel. 510-471-672 Sprzedam działkę w miejsc. Seroki-Parcela o pow. 3700m2 (możliwość podziału). Działka przy drodze asfaltowej, 500m do PKP, 4km do Teresina, 2km trasa Wa-wa-Poznań. Cena 50zł/m2 (do negocjacji) Tel. 510-443-651 SPRZEDAM NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W MIEJSCOWOŚCI SZKARADA gm. SANNIKI – budynek murowany dom mieszkalny o powierzchni użytkowej ok. 95m2 w skład którego wchodzą, 3 pokoje + kuchnia + łazienka, ogrzewanie CO, wodociąg, szambo, okna PCV – budynek murowany gospodarczy o powierzchni użytkowej ok. 123m2 (garaż+obora) -budynek murowany gospodarczy o powierzchni ok. 192 m2 (stodoła) CENA: 180.000,00 zł cena do negocjacji TEL: 604-916-982 Murowany garaż w szeregu z podłączonym prądem do wynajęcia. Garaż jest za mały na samochód poza maluchem. Garaż na ul. Lotników w Sochaczewie. Cena 70 (do negocjacji). Telefon: 0693 203 922 Sprzedam działkę rolno budowlaną 7000m2. Znajdują się wszystkie media. Sochaczew ul. Boryszewska. 609 227 360 SPRZEDAM DZIAŁKĘ ROLNO-BUDOWLANĄ 7000 M2. ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE MEDIA. SOCHACZEW UL. BORYSZEWSKA. KONTAKT 609-227-360. CENA DO UZGODNIENIA. Sprzedam działkę bud. o pow. 700m2. osiedle zatorze, ul. bojowników – niska zabudowa, działka ogrodzona, wszystkie media, w sąsiedztwie piękny las. Cena 90 zł za m2 (do negocjacji). tel. 507674122. SPRzedam!! 2.24Ha!! 8złm2! działka Rolno-Siedliskowa z możliwością zabudowy. Graniczy z lasem, me-


RozmaitośCi l 21

e-Sochaczew.pl dia 100m w drodze. idealna dla posadzenia sadu lub zasiedlenia. 2km od ronda w Ruszkach! tel: 664483875 Sprzedam mieszkanie M-3 (2 pokoje z kuchnią) 47,90 m2 znajdujące się w CENTRUM SOCHACZEWA -4 piętrodo zamieszkania / niewielki remont. Niski czynsz (140 PLN)! Cena 153 000 PLN do negocjacji. tel. 609-765-289 Sprzedam działki budowlane w miejscowości Janów gmina Młodzieszyn położone w pięknej malowniczej okolicy 300 metrów od lasu w cichej i spokojnej okolicy. Woda i prąd przy drodze gminnej. 518331175 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Nowej Suchej w likwidacji posiada do sprzedaży Bazę Obrotu Rolnego o powierzchni 1 ha wraz z nieruchomościami: – budynek biurowy – garaże – magazyny kontakt 668003009 Sprzedam dom 80 m2 z garażem i budynkiem gospodarczym na działce 6.200 m2 w Sochaczewie. Kontakt: 504-370-535

w zabudowie. Piętro3i1/2 tel. 534-082951 cena 155tyś do negocjacji.

na zachód. Duża kuchnia ok 15m2. tel. 695259032

Do sprzedania ładne mieszkanie własnościowe, Sochaczew Centrum. Cena: 156 000 zł, 37 m2 w bloku, piętro: 3/4, dwa pokoje. Bardzo dobra lokalizacja w pobliżu szkoła, sklepy, targowisko. Tel: 784006530

Kupię mieszkanie w Sochaczewie, kawalerka lub dwa nieduże pokoje, powierzchnia do ok 40 m2, parter, pierwsze lub drugie piętro, stan obojętny. tel. 608 654 719 lub 608 653 472

Gracja Al 600 lecia 45 wynajmie w swoim budynku pomieszczenia-parter-różnej wielkości, I piętro -420 m, II-piętro 100 m oraz piwnica -500 m. Pimieszczenia nadają się na kazdą działalniość tel 501582972

Sprzedam bezpośrednio 2 działki budowlane uzbrojone z warunkami zabudowy 1720m2 i 1625m2 w m. Szeligi (Zakrzew) gm. Nowa Sucha. Działki graniczą z lasem, blisko PKP. 36zl/m2. 605767-807

Sprzedam działkę 3800 m2 w Sochaczewie z domem 40 m2 + budynek gospodarczy. działka ogrodzona, woda, prąd, kanalizacja. Sąsiedztwo: domy jednorodzinne. więcej informacji pod nr tel. 664412226

SPRzedam działke w PiekneJ zieloneJ okoliCy laSy, o PowieRzCHni. 0.6000Ha 60 aRÓw. w obRebie działki JeSt kilka kilometRÓw laSu. PołoŻenie olSzynki Gm. młodzieSzyn. 13 km od SoCHaCzewa. tel. 883-854-883

Budynek usługowo-magazynowo-mieszkalny 126m2 na działce 1600m2 w Sochaczewie 400m od PKP. Idealne na prowadzenie działalności gospodarczej i zamieszkanie. Duże możliwości zabudowy. 605-767-807 Sprzedam działkę rolną-budowlaną o powierzchni 0,49 ha w miejscowości władysławów/k Sochaczewa. na działce znajdują się prąd, woda, telefon. Cena to 98 000 zł z możliwością negocjacji. tel. 696043940 Sprzedam działki budowlane: ul. Jana Kazimierza, 1360m2-na osiedlu domków jednorodzinnych, blisko przystanek autobusowy, sklep, szkoła, przedszkole. I działkę budowlana 1000m2 Altanka-Remi. TEL600361267 Zamienię/bez pośredników/mieszkanie dwupokojowe 48,5 m2. Widna kuchnia, duży pokój 25 m2, na mniejsze /może być kawalerka/ Centrum Sochaczewa – kom: 504707477 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 47m I piętro. Blisko stacji PKP. Niski czynsz, wspolnota mieszkaniowa. Mieszkanie do remontu tel. 698-825-190 Sprzedam mieszkanie własnościowe 37 m2 w centrum miasta ul. Żeromskiego. Drzwi antywłamaniowe Gerda, szafa

w Sochaczewie Witamy wszystkie maluchy, które urodziły się w sochaczewskim szpitalu.

Mieszkanie 59m2 od właściciela na Targowej w ocieplonym bloku. Do remontu i aranżacji według własnych potrzeb. Dobrze oświetlony parter. Balkon loggia

Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie, 60 m2 w kamienicy, 1 piętro, do remontu. Ogrzewanie piecowe, ciepła woda z termy, możliwość podłączenia gazu. Przystępna cena. Miejsce na garaż 730754468 60229029 Ofer ta bezpośrednia sprzedaży nowego domku jednorodzinnego wolnostojącego o pow. 160 m2 na granicy miasta w miejscowości Plecewice. Bu dy nek w sta nie de we lo per skim do białego montażu. tel 60224-94-37

dom 230 tys. zł surowy otwarty k. teresina 180 m2 z garażem, suporex, woda, prąd, działka 1000m2. Jest zgoda na budynek gospodarczy 48 m2. obok pasek lasu, przytulnie. tel. (46) 8614163, 515874848.

Witamy

SPRze da nia za mie nie dom (170 m2 PowieRzCHni uRzytko weJ) z dział kom oko ło 2Ha, oGRodzone koStka PluS bu dy nek Go SPo daR Czy o PowieRzCH ni 60 m2, Stan bu dyn ku ide al ny, StRyCH do zaGo SPo da Ro wa nia. 349000zł tel. 883854-883 SPRzedam mieSzkanie właSnośCiowe 2 PokoJowe na PaR te Rze 47,9 m2 z du ŻĄ Piw ni CĄ 10 m2 i Ga Ra Żem blaSzanym 15 m2 -w CHodakowie toPolowa. blok z CeGły, Po RemonCie. wSPÓlnota mieSz ka niowa. tel 503644-430

bracia maX i macieK aUGUStyniaK ur. 2014-05-14. Waga: 3800 g, wzrost: 57cm.

bracia mniejsi

znaleziony na al. 600-lecia Ten przesympatyczny, grzeczny piesek błąkał się przez kilka dni w okolicach Kauflandu i Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie. Zachowywał się tak, jakby na kogoś czekał lub kogoś szukał. Interesował się podjeżdżającymi samochodami i szczególnie lgnął do dzieci. Zarówno takie zachowanie psiaka, jak i fakt, że jest dość tłuściutki, sugerują, że komuś zginął lub świadomie został „zgubiony”. Obecnie pies przebywa pod opieką Fundacji Nero. Niestety, nie znaleźliśmy przy nim żadnego identyfikatora czy czipa. Piesek jest młody i niezwykle przyjazny. Może, za pośrednictwem tej gazety, ktoś go rozpozna i poda nam informację o jego właścicielu? Jeśli nie, mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć dla niego nowy dom. To naprawdę przemiłe i przegrzeczne stworzenie. A do tego nieduże, zmieści się wszędzie. I każdego pocieszy. fun da cja ne ro. e -so cha czew. pl

502 156 186 lub fundacjanero@gmail.com Fundacja na Rzecz ochrony Praw zwierząt „neRo” 96-500 Sochaczew, ul. młynarska 43 kRS: 0000317840 numer konta: 67 1020 1185 0000 4802 0174 4093

Gabriela FelczaK ur. 2014-05-12. Waga: 3860g, wzrost: 56cm.

tobiaSz maŚliŃSKi ur. 2014-05-12. Waga: 4300g, wzrost: 56cm.

mariKa KaŹmierczaK ur. 2014-05-08. Waga: 2440g, wzrost: 48cm.

Reklama

maria błaSzczyK ur. 2014-05-08. Waga: 4000g, wzrost: 58cm.

Sprzedam ziemię rolną ok. 6ha we wsi Bronisławy koło Rybna. tel: 504-464-290 Domek holenderski 9x3m. Sypialnia, łazienka prysznice, przechodnia kuchnia, salon. Sprzedam tanio!!! 600361267

JUlian PoPowSKi ur. 2014-05-07. Waga: 4150g, wzrost: 57cm.


22 l młodzi

e-Sochaczew.pl

„galerIa Bez ŚCIan” – druga odsłona

w środę 14. maja 2014 z inicjatywy zespołu Szkół im. Jarosława iwaszkiewicza w Sochaczewie, już po raz drugi, we wspólnej akcji tworzenia murali wystartowali uczniowie zespołu Szkół im. Jarosława iwaszkiewicza oraz uczniowie gimnazjów. Pasaż wacława duplickiego kolejny raz zmienił swój „wystrój” za sprawą młodych twórców street art. Ponadto wskazanie młodym ludziom właściwych wzorców jeśli chodzi o poszanowanie i dbałość przestrzeni wspólnej, możliwość wykorzystania popularnej techniki graffiti, wreszcie udostępnienie wielkiego formatu do zaprezentowania własnej kreatywności stanowiły o niewątpliwej wartości przedsięwzięcia.

Zaangażowanie, radość i entuzjazm, jaki towarzyszył twórcom sprawiał, że wszyscy z wielkim zapałem przystąpili do realizacji swoich projektów. Uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach pod opieką Pani Ewy Osińskiej zafundowali refleksyjny, romantyczny widok zza muru na piękny pejzaż, przedstawiający zachód słońca. Polska w Unii Europejskiej to bardzo aktualny temat, który zrealizowali uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły pod opieką Pana Kamila Dudy. Pozostałym uczestnikom również nie brakowało odwagi i pomysłowości ale nie mogę zdradzać wszystkiego i odbierać możliwości interpretacji wielkoformatowych dzieł, które można oglądać w pasażu Duplickiego. Akcja malowania graffiti w części przeznaczonej dla gimnazjalistów miała charakter konkursowy. Jurorzy mieli trudny orzech do zgryzienia, ale zwycięzca był tylko jeden. Historia lubi się powtarzać, ponieważ w tej edycji również zwyciężyli uczniowie z Gimnazjum nr 3 im. Fryderyka Chopina, którzy dali popis znajomości typografii stosowanej w graffiti i umiejętności prawidłowego zastosowania tej techniki. Zwycięski zespół w składzie: Robert Łukaszyk, Tomasz Kunc i Tomasz Jaczyński tworzył pod opieką Pani Katarzyny Milczarek. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to dobra akcja. Podobnie jak w ubiegłym roku, w tym również od rana świeciło słońce, uczestnicy byli zadowoleni a przechodnie zatrzymywali się i z aprobatą patrzyli na twórców i ich dzieła. „Galeria bez ścian” jest czynna codziennie i zaprasza. do ro ta mar cin kow ska ko or dy na tor kon kur su iwasz kiewcz. e -so cha czew. pl

PASJA PRZYGODA na stokach cytadeli lll

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.” Każdy harcerz, który na swoim mundurze nosi krzyż wypowiedział kiedyś te słowa podczas przyrzeczenia harcerskiego. To jeden z najważniejszych momentów na drodze każdej harcerki i każdego harcerza. W zasadzie jest początkiem tej drogi. To właśnie po przyrzeczeniu wypowiadane są znaczące słowa: „Od tej pory jesteś harcerką/harcerzem, pełnoprawnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.” Dlatego niezwykle ważne jest zaplanowanie, organizacja i przeprowadzenie tej wyjątkowej chwili. Jej zaaranżowanie należy zwykle do drużynowego, który oprócz przygotowania harcerki czy harcerza do złożenia przyrzeczenia, musi też wziąć pod uwagę ich indywidualny charakter, aby ten moment był jak najbardziej zapamiętany, a oni sami – świadomi wypowiadanych słów. Dla harcerzy ta krótka rota staje się pewnymi wytycznymi na dalszej drodze ich harcerskiego życia. W najbliższym czasie tematem rubryki ZHP będą przyrzeczenia harcerskie. O pomysłach na ich zorganizowanie oraz sposobach na urzeczywistnienie opowie drużynowy 404 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Specjalności Wodnej i Ratowniczej „Error” pwd. Marcin Zdankiewicz. – Samo przyrzecznie nie ogranicza się jedynie do powtarzania za instruktorem słów przysięgi. W mojej, 404 WDHSWIR „Error”, bardzo ważnym elementem tej ceremonii jest miejsce. Kiedy sam byłem harcerzem czekającym na swój krzyż myślałem, że przyrzecze-

lll

nia zawsze są organizowane na rajdach lub obozach i przede wszystkim w lesie. Jednak im dłużej działałem jako drużynowy tym bardziej chciałem, by moi harcerze nie spodziewali się kiedy i gdzie zapytam ich „Czy chcesz złożyć przyrzeczenie harcerskie?”. Kiedy jedna z harcerek Asia Tępczyk była już gotowa do złożenia swojego przyrzeczenia wspólnie z przyboczną Basią wpadliśmy na pomysł, że uroczystość ta odbędzie się w bardzo symbolicznym miejscu – Cytadeli Warszawskiej. I choć nie jest ono bezpośrednio związane z harcerzami, to jednak pewne historyczne wydarzenie sprawiło, że krzyż, który został wręczony Asi nabrał dodatkowego znaczenia. 5 sierpnia 1921 roku na zboczach Cytadeli – niedaleko miejsca, w którym odbyło się przyrzeczenie – miało miejsce nadanie Orderów Virtuti Militari żyjącym weteranom Powstania Styczniowego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Na wzór odznaczenia Virtuti Militari został zapro-

WYZWANIE

jektowany krzyż harcerski. Asia uważa, że składanie przyrzeczenia w miejscu, w pobliżu którego przyznawane były ordery za odwagę i poświęcenie dla ojczyzny jest ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Moment złożenia przysięgi poprzedzony jest zazwyczaj grą terenową lub biegiem harcerskim. Asia, idąc krętą drogą od stoków Cytadeli pod Bramę Straceń, musiała wysłuchać specjalnie przygotowanej gawędy, w trakcie której została wprowadzona w niecodzienny nastrój oraz zaznajomiona z ideałami, jakie zobowiąże się dochowywać. Tam czekali już na nią druhny i druhowie z drużyny. Od tej pory nie miała wątpliwości co ją czeka oraz jak ważny będzie dla niej ten dzień. Fot. mar cin zdan kie wicz zhp. e -so cha czew. pl

Gdy składałam przyrzeczenie czułam szczęście i dumę, że od tamtej pory naprawdę będę harcerką. Byłam wtedy niesamowicie przejęta, którego nigdy nie zapomnę. Był to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych dni w moim życiu – opowiada Asia Tępczyk.


FoRum l 23

e-Sochaczew.pl

forum.e-sochaczew.pl – najciekawsze dyskusje i komentarze mieszkańców

pomnik czy fontanna? Pozbawiony kontekstu pomysł budowy pomnika obrońców Sochaczewa nie może budzić sprzeciwu, tym bardziej, że utrwalać ma pamięć tak wybitnych żołnierzy, jak majora Feliksa kozubowskiego, porucznika andrzeja doroszewskiego oraz sierżanta Józefa Skórki. wątpliwości powstają jednak, gdy pomysłowi temu przyjrzymy się we właściwym mu kontekście miejsca i czasu.

Burmistrz Piotr Osiecki pod koniec kwietnia br. zwrócił się do właścicieli nieruchomości, firm i instytucji zlokalizowanych przy placu Armii Ludowej z pismem, w którym szczegółowo uzasadnia potrzebę budowy POMNIKA OBROŃCÓW SOCHACZEWA w centralnym punkcie wspomnianego, a przebudowanego obecnie placu. Jak pisze burmistrz, idea postawienia takiego pomnika zrodziła się przede wszystkim w związku ze zbliżającą się 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej, a wraz z nią rocznicą obrony Sochaczewa we wrześniu 1939 r. Podłożem podjęcia pomnikowej inicjatywy ma być zaś współpraca między ratuszem a Muzealną Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. II/18 pp, która, tak się składa, w konkursie organizowanym przez tygodnik samorządowy uzyskała właśnie tytuł „Sochaczewianina Roku 2013”. Budowa pomnika to jednak nie wszystko. Burmistrz planuje też zmianę nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Stanisława Janickiego, zmarłego w tym roku żołnierza AK i Honorowego Obywatela Sochaczewa, oraz zmianę nazwy placu Armii Ludowej na plac Obrońców Sochaczewa. I tak jak potrzeba upamiętnienia nazwą ulicy zasłużonego dla naszego miasta w czasie wojny bohatera Janickiego raczej nie budzi wątpliwości, tak zmiana nazwy placu w tak oczywisty sposób już słuszna nie jest. Podobnie jak koncepcja budowy pomnika. Dlaczego? Spróbujmy wątpliwości wypunktować: – po pierwsze, Sochaczew ma już pomnik swoich obrońców z września 1939 r. I to wyjątkowo okazały. Przecież Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą jest zgodnie z koncepcją założenia pomnikiem właśnie, o czym informuje dostatecznie dobitnie napis na budynku; – po drugie, że powtórzymy prosty argument przytoczony przez naszych czytelników: Czy żołnierze Armii Ludowej nie walczyli w obronie naszego miasta? – po trzecie, koszty. Czy w związku z punktem pierwszym i drugim, stawianie pomnika nie jest pozbawionym wystarczającego uzasadnienia wydatkiem? Chyba że burmistrz i Muzealna Grupa

tak: Dosłownie niemal w tym miejscu,

39 chaczewa 19 zo Obrońcy So i to bard k ni m po ż mają ju jny reprezentacy

Blisko 85 % głosujących w naszej sondzie wybrało fontannę, tylko 14 % postawiło na pomnik, a 1% było to obojętne. Wynik powinien dać do myślenia włodarzom naszego miasta

gdzie ma stanąć ów pomnik czy fontanna, hitlerowcy dokonali pokazowej egzekucji, przez powieszenie, młodego człowieka. ale to nie był Obrońca Sochaczewa we wrześniu 39 roku. Na pewno wszyscy o tym pamiętają i to bez pomnika....?

fontannę, to może spotkamy się na ławeczce:)

kuc300: Proponowałbym obecnym władzom zadbać o pomniki już istniejące, o odświeżenie na nich napisów i umycie ich od czasu do czasu.

margot45: W temacie wątku – jestem koval: Pewnie i tak stanie poJeśli stawiać no wy pomnik – lub fo ntannę – to tu, w centra lnym punkcie pl. Arm ii Ludowej (jeszcze, bo nieb awem radni miejscy gł osować będą zmianę na zw placu – czy potrz y ebnie?)

mnik, będzie wiecznie zasr.. brudzony przez gołębie i wszystko jak zawsze w Sochaczewie. To może być piękne miejsce. Świetny pomysł na sondę. Chciałbym tylko, żeby ktoś nas posłuchał... Przepraszam za brak optymizmu, ale czasem ręce opadają.

emerytka: wpis – koval – nic dodać, nic ująć, dołączam się do wypowiedzi – jestem za fontanną lub fajnym (zadbanym) klombem.

Rekonstrukcji planują publiczną zbiórkę pieniędzy na ten cel, polegając wyłącznie na dobrowolności, a omijając z daleka budżet naszego miasta; – po czwarte, koszty właścicieli okolicznych nieruchomości, tudzież firm prowadzących tu działalność. Pomijając biurokratyczny, czasochłonny kłopot związany ze zmianą adresu we wszelkiej dokumentacji, to wszystko po prostu kosztuje. Właściciel jednego z podmiotów gospodarczych, oburzony pomysłem władz miasta, powiedział, że zmiana nazwy placu kosztować go będzie około 800 – 1000 zł. Są jeszcze wątpliwości bardziej szczegółowe, ale podnoszone przez mieszkańców. Jak na przykład ta związana z samym projektem planowanego pomnika, którego głównym motywem ma być odlany z mosiądzu orzeł. Zdaniem blogera e-Sochaczew. pl Andrzeja Gąsiorowskiego sięgnięcie po raz kolejny po nadmiernie wyeksploatowany ostatnio symbol w kontekście Sochaczewa zupełnie nic nie znaczy i że jeśli już, lepiej na niewielki pomnik „przenieść” jedną ze scen bitewnych, która faktycznie by coś upamiętniała. Są jeszcze wątpliwości natury, nazwijmy je, politycznej, wszak Grupie Muzealnej przewodzi radny miejski ze sprzyjającej burmistrzowi koalicji, co odsłaniać może zupełnie inną kategorię motywów. Jednak skupiając się wyłącznie na tych podstawowych, mamy wystarczająco powodów, by zapytać, czy Państwa zdaniem potrzebny jest Sochaczewowi kolejny pomnik obrońców Sochaczewa, czy może jednak racjonalniejsze będzie poprzestanie na pierwotnej koncepcji ozdobienia przebudowanego placu Armii Ludowej wyłącznie fontanną, która na pewno przyciągać będzie mieszkańców do poszukania choć chwilki wytchnienia na zielonym skwerze otoczonym parkingiem. fi ga

koval: emerytka – jak postawią

zdecydowanie za fontanną! A abstrahując od tematu, zgadzam się z Mediką – kiedy na budynku dworca będzie zegar? I jeszcze jedno – kiedy zegar na świeżo odremontowanych kramnicach zacznie pokazywać rzeczywistą godzinę? Od paru miesięcy, kiedykolwiek bym tamtędy przechodziła, na zegarze jest 17.45:-) Żeby nie było – w okolicach godziny 17.45 nigdy tamtędy nie przechodziłam, zawsze przed południem.

irekis: Kiedyś była tam taka fontanna z piłeczkami, było super. Ja jestem za fontanną!

hugobader.e-sochaczew.pl

masłowski: W to miejsce na skwerze wpisuje się jedynie fontanna ewentualnie klomb kwiatów. W Sochaczewie jest wiele pomników pamięci. Na jednych składa się wieńce i kwiaty, a inne są opuszczone i zapomniane gdyż stawiane były w PRL-u. Szkoda, że władze miasta nie przeprowadziły w tej sprawie konsultacji społecznych nie ujawniły wizualizacji przyszłego pomnika. Jestem przekonany, że wówczas pojawiłoby się szereg ciekawych pomysłów. A przecież można połączyć elementy fontanny z pomnikiem. Wystarczy duża tafla szkła z metalem lub granitem lub innym materiałem z wyrytą inskrypcją. Wypływająca woda plus szkło, do tego sterowane oświetlenie ledowe rgb i już jest ciekawie. Można to zrealizować bez stawiania monumentów, tablic, głazów etc. medika_a: Nawet nie trzeba się zastanawiać – Sochaczew to tak szare miasto, że kolejna fontanna doda mu uroku i estetyki ja pamiętam czas kiedy przed budynkiem była fontanna i pływały śliczne kolorowe rybki... ale jednocześnie wracam do dyskusji, że na budynku dworca brakuje zwykłego zegara – może firma wykona fontannę a burmistrz zafunduje zwykłym szarakom dojeżdżającym do pracy pociągami, zegar!

trycja: To mnie się marzy taka fontanna, ale nie nowoczesna, z podświetleniem ledowym, tylko klasyczna, staromodna, z ciekawym detalem, wykończeniem, z delikatnymi łukami wody, z murkiem wokoło, na którym można przysiąść. Taka leniwa „przelewajka”, która w lato ochłodę przyniesie;)

Marcin Hugo-Bader na Dzień Matki

UWAGA! CZYTANIE „E-SOCHACZEW.PL EXTRA” UZALEŻNIA. KOLEJNY NUMER W CZWARTEK 5 CZERWCA.


24 l RozmaitośCi

Survival Sochaczew czas start

e-Sochaczew.pl witam wszystkich miłośników przygody i aktywnego wypoczynku na łonie natury. Celem Survival Sochaczew jest promowanie aktywnego oraz zdrowego trybu życia poprzez uprawianie survivalu, turystyki czy outdoor w naszym mieście. W zamierzeniu Survivalu Sochaczew będzie organizowanie cyklu bezpłatnych spotkań, którym celem jest:

– poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu technik turystycznych i przetrwania, – symulacji potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych oraz przećwiczenie radzenia sobie w takich sytuacjach.

Wszystkich chętnych do wspólnego spędzenia czasu w terenie i nauczenia się czegoś nowego zapraszam do współpracy. do zo ba cze nia! su rvi val. e -so cha czew. pl

z przymrużeniem oka

Reklama

nasi dzisiejsi bohaterowie: wicestarosta janusz ciura i burmistrz piotr osiecki Reklama


e-Sochaczew.pl EXTRA numer 30