Issuu on Google+

NakłaD

8000 7000

www.e-Sochaczew.pl :: biuro@e-Sochaczew.pl

egzemPlaRzy

B e z P ł aT N y D W u T yg o D N i k lo k a l N y n r 4 ( 2 4 ) / 2 0 1 4

Temat tygodnia

Prokurator Rejonowa w Sochaczewie Beata SoBieRaj-Skonieczna

l

ROK II

l

20 LUTEGO 2014

l

ISSN 2300-1305

Prokuratorski Na jakim etapie jest sprawa DPS, dlaczego kierowcy poszkodowani przez Sławomira W. powinni sami zgłaszać się do prokuratury, dlaczego do dziś nie znaleziono zabójcy Tomasza B.? – te i inne pytania dotyczące afer, które wstrząsnęły w styczniu sochaczewską opinią publiczną zadajemy prokurator rejonowej Beacie Sobieraj-Skoniecznej. s. 2

początek roku W numerze POWIAT POGOTOWIE PRZECIWPODZIOWE w gminach Brochów, Iłów, Młodzieszyn

s. 6

GMINA SOCHACZEW BiblioFerie w gminie Sochaczew – PROGRAM

s. 7

MŁODZIESZYN Dzień Bezpiecznego Internetu – WYNIKI KONKURSU s. 9 GMINA IŁÓW OFERTA spędzenia wolnego czasu dla dzieci s. 9 Reklama


2 l iNFoRmacje

e-Sochaczew.pl

Temat tygodnia

Prokuratorski początekroku Na jakim etapie jest sprawa DPS, dlaczego kierowcy poszkodowani przez Sławomira W. powinni sami zgłaszać się do prokuratury, dlaczego do dziś nie znaleziono zabójcy Tomasza B.? – te i inne pytania dotyczące afer, które wstrząsnęły w styczniu sochaczewską opinią publiczną zadajemy prokurator rejonowej Beacie SoBieRaj-SkoNieczNej.

aFeRa DPS moNika FiguT: Na jakim etapie jest postępowanie dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych w powiatowych placówkach opieki społecznej? Prokurator BeaTa SoBieRaj-SkoNieczNa: Postępowanie w tzw. sprawie DPS-u zostało przejęte przez V Widział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Płocku. Była to decyzja pana prokuratora okręgowego, który po zapoznaniu się z zabezpieczonym materiałem stwierdził, że wymaga tego nie tylko dobro śledztwa, ale przede wszystkim charakter sprawy, jej ogrom i rozwojowość. Nie ukrywam, że dla mnie to ogromne ułatwienie. Żeby prawidłowo poprowadzić tę sprawę, musiałabym całkowicie wyłączyć jednego prokuratora od innych czynności, co przy tak skromnej obsadzie orzeczniczej w sochaczewskiej prokuraturze, jest w zasadzie niemożliwe. m. F.: W tej sprawie czterem pracownikom DPS-u postawiono zarzut dotyczący oszustwa na kwotę co najmniej 280 tysięcy złotych polegającego na wprowadzaniu w błąd co do kwot przyznanych premii i nagród dla innych pracowników placówki. Dyrektorka i księgowa zostały aresztowane na trzy miesiące. Następnie zarzut poświadczania nieprawdy w dokumentach z korzyścią dla innych osób usłyszała dyrektor placówki nadrzęd-

nej wobec DPS, a zatem Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie. czy była to korzyść dla kierownictwa DPS? B. S.-S.: Na tym etapie śledztwa nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. m. F.: czy była to korzyść materialna? B. S.-S.: Tak. Ale o szczegóły na ten temat proszę już pytać płocką Prokuraturę Okręgową. m. F. Pani dyrektor PcPR przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia. a pani dyrektor DPS? B. S.-S.: Niestety, tego również nie mogę komentować. m. F.: i nie powie mi pani, czy prawdą jest, iż justynę N. w tej sprawie broni Roman giertych? B. S.-S.: A to już jest chyba fakt tak powszechnie wiadomy, że mogę go oficjalnie potwierdzić. Jak się dowiedzieliśmy, ilość zabezpieczonej w DPS i PCPR dokumentacji, wielokrotnie podkreślana wielowątkowość i rozwojowy charakter sprawy, sprawiają, że postępowanie może potrwać nawet rok.

od dwóch lat nie mając do tego uprawnień, w wyniku czego blisko 500 mieszkańców naszego powiatu może stracić prawo jazdy. Spotkałam się z taką wypowiedzią pani, apelującą do prawdopodobnie poszkodowanych kierowców, by sami zgłaszali się do prokuratury. czy to jest apel, który ma ułatwić pracę prokuraturze, czy apel, który ma chronić tych kierowców? B. S.-S.: I jedno, i drugie. Jeśli te osoby będą się do nas same zgłaszały, to postępowanie będzie szło po prostu sprawniej. Do tych informacji i tak oczywiście dotrzemy, to nie jest jakiś problem merytoryczny, ale jednak wymaga czasu. Im szybciej te osoby się zgłoszą, tym szybciej będziemy mogli

lekaRz Bez uPRaWNieŃ m. F.: Sprawa Sławomira W., który wydawał zaświadczenia lekarskie między innymi przyszłym kursantom jazdy, Biuro i telefon czynne dla mieszkańców w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00.

BezPłaTNy DWuTygoDNik Ukazuje się na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

aDReS ReDakcji: ul. Hanki Sawickiej 3b 96-500 Sochaczew, e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

WYDAWCA: Fundacja „e-Sochaczew.pl” REDAKTOR NACZELNA: Monika Figut DZIAŁ REKLAMY (tel. 46 811 15 55): Sylwia Bębenek (tel. 731 719 669), Maciej Maciejewski (tel. 731 719 667) DRUK: Polska Presse, Warszawa; NAKŁAD: 8000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

uzupełniać zarzuty Sławomirowi W. A jednocześnie ma to cel ochronny, bo te osoby uzyskują status osób pokrzyw dzo nych. Ta wie lo oso bowość zmusi starostwo, a i nas do wypracowania wspólnej płaszczyzny w zakresie dzia łań ad mi ni stra cyj nych w związku z wydanymi prawami jazdy. Zamierzamy spotkać się z pracownika mi sta rostwa powia towe go, by omówić tę kwestię. Oczywiście ważność praw jazdy nie ma znaczenia dla samego procesu karnego. Ale w postępowaniu administracyjnym, w sytuacji, gdy ważny jest interes społeczny, dzia ła rów nież pro ku ra tor z urzę du. I będzie działał w takim zakresie, aby te osoby, które z mocy prawa mają dziś nieważne prawa jazdy, aby ich faktycznie nie utraciły, by były jak najmniej poszkodowane. Osoby, które „nie załapią się” do obecnie trwającego postępowania, muszą się liczyć z tym, że później będą miały trudniej. m. F.: czy kierowcy się zgłaszają? B. S.-S.: Jak najbardziej. W tej chwili mamy sformułowanych już 107 zarzutów. I codziennie dochodzą nowe osoby. W pierwszej kolejności zajmujemy się kierowcami, ale tu jest oczywiście wiele innych wątków, poruszających prawa pracownicze, kodeks karny skarbowy, poświadczanie nieprawdy. Ale kierowców traktujemy priorytetowo z uwagi na interes społeczny, z uwagi na to, że tak wiele osób może stracić prawo jazdy.

zaBÓjca m. F.: Dlaczego do dziś nie udało się złapać Piotra Szymaniaka? B. S.-S.: Sama sobie zadaję to pytanie. Wydawało się, że publikacja wizerunku, nasze naprawdę błyskawicz ne dzia ła nia, powin ny wy starczyć. Wydawałoby się, że osoba tak

charakterystyczna, z wadą wymowy, musi być gdzieś zauważona. I ja też tu taj ape luję, je śli kto kol wiek coś wie, proszę o zgłoszenie nawet anonimowe. Sprawdzamy wnikliwie każdą infor mację. Proszę mi wierzyć, naprawdę, współczuję rodzicom, rodzinie zamordowanego, którzy czekają na sprawie dli wość. Wia do ma jest oso ba, zna my do kład nie prze bieg zdarzenia, stan faktyczny został ustalony ponad wszelką wątpliwość, sfor mułowany jest zarzut, tylko nie można postawić zabójcy, człowieka, któremu zarzuca się najcięższy czyn, w stan oskarżenia, przed wymiarem sprawiedliwości. m. F.: czy pojawiły się jakieś informacje, wątki, mogące pomóc ustalić miejsce pobytu Piotra Szymaniaka? B. S.-S.: Tak, było kilka takich informacji, które niestety się nie potwierdziły. Nie mogę tu ujawniać szczegółów, to jest praca operacyjna, którą prowadzi policja sochaczewska, a także Komenda Policji w Radomiu. m. F.: Dziękuję za rozmowę.


PożegNaNie l 3

e-Sochaczew.pl

Odszedłjedenz ostatnich

żołnierzyPolskiPodziemnej Dnia 7 lutego 2014 roku odszedł jeden z ostatnich żołnierzy Polski Podziemnej mieszkających w Sochaczewie. Stanisław janicki urodził się 18 lutego 1919 roku w Przęsławicach (w gminie Brochów, w powiecie sochaczewskim) jako syn Bolesława i marianny z domu Sikora. uczęszczał do szkoły powszechnej w Wyszogrodzie, następnie do Sejmikowego gimnazjum koedukacyjnego im. Fryderyka chopina w Sochaczewie. (uwaga:nazwamiejscowejszkołyGimnazjumKoedukacyjneWydziałuPowiatowegoSejmikuSochaczewskiegoobowiązywałajedyniedo 1932roku,w 1932rokuzostałaoficjalniezmieniona na SejmikoweGimnazjumKoedukacyjneim.FryderykaChopina). Po wybuchu II wojny światowej został członkiem Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. Był słuchaczem kursów konspiracyjnych Szkoły Podchorążych Piechoty w Sochaczewie. Został tam przeszkolony i awansowany do stopnia kaprala podchorążego. Jako członek Armii Krajowej brał udział w wielu akcjach umieszczania napisów na budynkach i chodnikach np. Oktober (kryptonim akcji skierowanej przeciwko okupantowi, poprzez nękanie go metodami psychologicznymi; akcja trwała przez wrzesień i październik 1942 roku), Znak Polski Walczącej, Tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze to w teatrze lub Pawiak Pomścimy (w latach okupacji niemieckiej 1939–1944 największe niemieckie więzienie śledcze w Generalnym Gubernatorstwie, przez które przeszło kilkudziesięciu mieszkańców Sochaczewa). Latem 1942 roku brał udział w akcji Reklama

zniszczenia maszyn w mleczarni w Sochaczewie. Podjął się także współpracy przy przeprowadzeniu w sierpniu 1943 roku wyroku śmierci na niemieckim komendancie żandarmerii w Młodzieszynie Dehringu, wyróżniającym się szczególnym okrucieństwie wobec ludności polskiej. Na mocy wyroku podziemnego sądu ak 26 maja 1943 roku wykonał w Sochaczewie wyrok śmierci na zdrajcy i kreislandwircie, czyli kierowniku Wydziału gospodarki w urzędzie Powiatowym w Sochaczewie Hermannie albercie Vorbichlerze, znanym w powiecie ze stosowania niespotykanego do tej pory terroru w stosunku do ludności polskiej. Vorbichler przed 1939 roku był kapitanem Wojska Polskiego, który przeszedł na stronę niemiecką. W maju 1943 roku na ochotnika brał udział

w próbach likwidacji bezwzględnego sadysty i mordercy – starosty sochaczewskiego dr Hansa Scheu. Na mocy wyroku podziemnego sądu ak w Rozlazłowie 6 sierpnia 1943 roku wykonał również wyrok śmierci na przodowniku granatowej policji i jednocześnie agencie gestapo Stanisławie ordonie. Egzamin dojrzałości uzyskał w 1947 roku w Państwowym Liceum Spółdzielczym w Gdańsku. Kolejne miejsca pracy to: Państwowe Tory Wyścigów Konnych w Warszawie, Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Sochaczewie, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sochaczewie, Powiatowy Inspektorat Wodnych Melioracji w Sochaczewie, Urząd Powiatowy w Sochaczewie, Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Sochaczewie, Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Skierniewicach. Od 27 lutego 1979 roku na emeryturze. W 1973 roku wraz z Henrykiem Zaczkowskim opracował „Kronikę walk i męczeństwa na terenie powiatu sochaczewskiego w latach 1939–1945” znajdującą się w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. W 1991 roku wraz Reklama

ogłoszenie

z Henrykiem Zaczkowskim opublikował książkę „Armia Krajowa na ziemi sochaczewskiej”. Opracowania stanowią kronikę walk na terenie powiatu sochaczewskiego w latach 1939–1945. Jednocześnie ocalają od zapomnienia prawdę o działalności Armii Krajowej na Ziemi Sochaczewskiej, ukazując obraz zdarzeń, a także prostują wiele zniekształceń i nieścisłości. Jest to wciąż jedyna publikacja opowiadająca o czasach okupacji w powiecie i działalności AK. Stanisław Janicki przez długi czas pełnił również funkcję prezesa Zarządu Koła AK w Sochaczewie. Wraz z Henrykiem zaczkowskim 9 czerwca 1995 roku otrzymał tytuł Honorowego obywatela miasta Sochaczewa. zmarł 7 lutego 2014 roku

w Sochaczewie. Pochowany został 11 lutego 2014 roku na cmentarzu parafii św. Wawrzyńca przy ulicy Traugutta w Sochaczewie. Część Jego Pamięci. (Powyższy fragment tekstu pochodzi z książki Bogusława Kwiatkowskiego, tam też cały życiorys Stanisława Janickiego.)

Bo gu sław kwiat kow ski kwiat kow ski. e -so cha czew. pl Fo to ar chi wum um jazlowiak: Cześć Jego pamięci, ostatni z pokolenia Kolumbów odchodzą... \

metasekwoja: Wyrazy współczucia dla Rodziny.


4 l ciemNa STRoNa

e-Sochaczew.pl

WyPadek

W NOWych W ostatnich dniach odeszli od nas MOstkach Śp. Stanisław janicki zmarł 07 lutego 2014. Pogrzeb odbył się 11 lutego

Śp. Bolesław Śliski zmarł 06 lutego 2014. Pogrzeb odbył się 08 lutego

Śp. anna Płochocka zmarła 06 lutego 2014. Pogrzeb odbył się 08 lutego

Śp. jan zientara zmarł 06 lutego 2014. Pogrzeb odbył się 10 lutego

Śp. elżbieta Siewierska zmarła 05 lutego 2014. Pogrzeb odbył się 07 lutego

Śp. zofia miklin zmarła 03 lutego 2014. Pogrzeb odbył się 07 lutego

Śp. jerzy Błędowski zmarł 03 lutego 2014.

13 lutego, około godziny 7, w miejscowości Nowe mostki (gmina Sochaczew) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu dostawczego Ford Transit. Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy z sochaczewskiej jednostki Ratowniczo-gaśniczej PSP.

boczu drogi. Poszkodowanym kierowcą, znajdującym się poza samochodem, zajmował się zespół pogotowia ratunkowego. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w samochodzie oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Tekst: kpt. T. Fi jo łek ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

Po dojeździe stwierdzono, że pojazd leży na lewym boku na po-

kontrole autobusów komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie przypomina, że kontrole autobusów wyjeżdżających na ferie/ zimowiska można zgłaszać do Wydziału Ruchu Drogowego kPP w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej 23. Wyjazd autobusu można zgłosić osobiście w pokoju nr 200, 201, 202 oraz za pośrednic twem poczty e -mail: wrdsochaczew@wp.pl. Zgłoszeń powinni dokonać organizatorzy wyjazdu w formie pisemnej, minimum 7 dni przed planowanym odjazdem, podając w informacji datę i godzinę planowanej kontroli, przewoźnika, numer rejestracyjny pojazdu oraz miejsce docelowe. W informacji należy uwzględnić również czas niezbędny na przeprowadzenie kontroli, który wynosi z reguły około 30 minut. Funkcjonariusze ruchu drogowego będą przeprowadzać kontrole na parkingu przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, naprzeciw bramy wjazdowej do MKS Orkan Sochaczew. Niezależnie od kontroli planowych, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stanu trzeźwości kierującego autobusem lub stanu technicznego pojazdu, prosimy o informację dzwoniąc na numer 997. kPP So cha czew, e -so cha czew. pl

Pół kilograma amfetaminy Policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca Warszawy, który w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu na terenie Sochaczewa posiadał około pół kilograma amfetaminy. mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu znacznej ilości amfetaminy, posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania. grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. zatrzymany jego 26-letni kolega usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i ich udzielania. Policjanci z wydziału kryminalnego sochaczewskiej komendy ustalili, że w jednym z mieszkań przy ulicy Senatorskiej może znajdować się znaczna ilość środków odurzających. Dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu wytypowali osobę, która mogła zajmować się przestępczym procederem. Policjanci weszli do mieszkania przy ulicy Senatorskiej. Na miejscu zatrzymano 24-letniego mieszkańca Warszawy, który wynajmował to mieszkanie, jego konkubinę i 26-letniego mieszkańca Sochaczewa. W mieszkaniu zabezpieczono wagę

Pogrzeb odbył się 08 lutego

Śp. jan Barciak zmarł 01 lutego 2014. Pogrzeb odbył się 04 lutego

Śp. eugeniusz Psurski zmarł 01 lutego 2014. Pogrzeb odbył się 04 lutego

Śp. zdzisław Wyszpolski zmarł 30 stycznia 2014. Pogrzeb odbył się 03 lutego

Śp. jan Ćwiek zmarł 30 stycznia 2014. Pogrzeb odbył się 03 lutego

Śp. Tadeusz chmielewski zmarł 30 stycznia 2014. Pogrzeb odbył się 04 lutego oraz około pół kilograma amfetaminy, którą 24-latek chciał wprowadzić do sprzedaży. Część narkotyków była już zważona i przygotowana do sprzedaży. Przy 26-letnim mieszkańcu miasta znaleziono 5 gramów amfetaminy. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu, lecz zarzuty zostały przedstawione tylko 24 i 26-latkowi. Dwudziestoczterolatek usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu znacznej ilości amfetaminy, posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jego 26-letni kolega usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i ich udzielania. Policjanci złożyli wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Dzisiaj mężczyźni zostaną doprowadzeni do sądu, który zadecyduje o ich dalszym losie. kPP So cha czew e -so cha czew. pl

Śp. Stanisława Pustoła zmarła 29 stycznia 2014. Pogrzeb odbył się 01 lutego

Śp. Stanisław kukieła zmarł 29 stycznia 2014. Pogrzeb odbył się 03 lutego informacje przygotowały zakład Pogrzebowy Haron i zakład Pogrzebowy arka.

Reklama


jaSNa STRoNa l 5

e-Sochaczew.pl

zabytkowa kapliczka czeka na odnowienie

takapiękna,a takazaniedbana Sochaczew jest ubogi w zabytki. z tym większą pieczą powinien dbać o to, co mu zostało. klasycystyczna figura matki Bożej z Dzieciątkiem, jaką podziwiać możemy przy ul. Traugutta, od dekad prosi o oczyszczenie i odnowę. inicjatywę doprowadzenia do konserwacji podjęła artystka małgorzata Widomska i wierni, którzy na co dzień modlą się pod kapliczką. a my gorąco im kibicujemy. Nie znamy dokładnej daty jej powstania ani autora. Poprzez artystyczne analogie możemy założyć, że pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Maleńką wzmiankę, zawierającą przede wszystkim opis figury i jej domniemane datowanie, znajdziemy w „Katalogu zabytków sztuki w Polsce” pod red. Izabeli Galickiej i Hanny Sygietyńskiej, tomie X, zeszycie 24 – poświęconym zabytkom w powiecie sochaczewskim. Wiemy natomiast na pewno, że w la tach 70-tych ubie głe go wie ku przeniesiono ją z działki, na której obecnie stoi Hotel Chopin, na trawnik przy le ga ją cy do Miej skie go Przed szkola nr 1, naprzeciwko cmentarza parafialnego przy ul. Traugutta, gdzie do dziś się znajduje. I wiemy, że od dziesięcioleci nie była odnawiana, ulegając postępującemu zniszczeniu. Piękne, klasycystyczne linie figury Matki Bożej z Dzieciątkiem giną dziś pod czernią mchu i zanie-

czyszczeń, zwłaszcza rzeźba Jezusa wymaga uzupełnień. Majestat kapliczki wydobywa posadowienie grupowej rzeźby na wysokiej kolumnie. Jej niewątpliwym walorem są dobre proporcje, przypisany epoce umiar środków wyrazu, a także znakomite wyczucie artystyczne oraz wprawna ręka autora, która nadała twarzom Dzieciątka i Matki Boskiej przejmujący wyraz smutku. Figurka jest miejscem codziennych modlitw okolicznych wiernych, którzy dbają o zieleń i czystość wokół. Chcieliby również zadbać o samą rzeźbę, dlatego zwrócili się do sochaczewskiej artystki Małgorzaty Widomskiej o pomoc. – Bardzo zależy mi na doprowadzeniu do profesjonalnej konserwacji tej figury. Nie tylko dlatego, że należy wesprzeć wiernych, którzy opiekują się tą kapliczką całym sercem. Walory estetyczne tej figury są bogactwem wszystkich mieszkańców, to ważny

element historii i wizerunku naszego miasta – mówi małgorzata Widomska. – Naprawdę nieraz widziałam sytuację, gdy przejezdni zatrzymywali się pod kapliczką, robili zdjęcia, a przede wszystkim szukali informacji na jej temat. Dlatego dobrze by też było konserwację połączyć z montażem stosownej tabliczki informacyjnej. Wiemy od artystki, że w imieniu grupy wiernych zwróciła się już ona pisemnie z prośbą o sfinansowanie prac naprawczych do burmistrza Sochaczewa. I mamy nadzieję, że władze miasta, może wspólnie z parafią, pozytywnie ustosunkują się do prośby. fi ga yolka: Całym sercem – popieram! Pamiętam, że dawniej, kiedy figurka jeszcze stała bliżej centrum, Matka Boska miała pomalowany na niebiesko płaszcz. Były chyba tez inne kolory...

Reklama

Reklama


powiat. STaRoSTWo PoWiaToWe SocHaczeWe-sochaczew.pl

komenda dopierow 2017r. 10 lutego w Sochaczewie odbyła się roczna odprawa policji z udziałem między innymi zastępcy komendanta mazowieckiego komendy Wojewódzkiej Policji insp. janusza Stępniaka, komendanta powiatowego policji w Sochaczewie insp. janusza Patury, a także przedstawicieli prokuratury rejonowej i okręgowej. W spotkaniu wziął udział również Tadeusz koryś, starosta sochaczewski. Przedstawiono dużo statystyk, wykresów, które wskazywały, że w niektórych obszarach działania efekty pracy policji są lepsze od ubiegłorocznych. – Statystyka jest ważna, ale chyba ważniejsze są odczucia mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa. A oni dostrzegają choćby więcej patroli na terenie powiatu – mówił podczas spotkania z policjantami Tadeusz Koryś. Starosta odniósł się także do organizowanej w minionym roku debaty o stanie bezpieczeństwa w powiecie sochaczewskim, podziękował policji za aktywny udział w pracach komisji bezpieczeństwa działającej przy staroście sochaczewskim, jak również za wytrwałą, trudną i niebezpieczną momentami służbę na rzecz mieszkańców. Jednocześnie podtrzymał deklarację samorządu powiatowego przeznaczenia w tym i przyszłym roku środków finanso-

wych na budowę nowej komendy policji w Sochaczewie. W roku 2014 powiat miał przeznaczyć 300 tys. złotych, zaś w 2015 – 700 tys. zł. jednak ku zdziwieniu nie tylko samorządowców, ale i policji zastępca komendanta mazowieckiego stwierdził, że inwestycja ta zostanie przesunięta w czasie, a jej ostateczny termin realizacji ma nastąpić w 2017 roku, a nie, jak zakładano, w 2015 r. Samorządowcy naszego powiatu zadeklarowali wsparcie przedsięwzięcia, przeznaczając na nie prawie 5 mln. W ostatnich miesiącach okazało się też, iż koszt inwestycji ma wynosić

nie 14 mln, jak mówiono na początku, a ponad 36 mln, i w związku z ograniczonymi środkami, jakimi dysponuje budżet policji, realizacja pewnych zadań musiała być odsunięta. Sochaczewscy policjanci zostali pochwaleni przez zastępcę komendanta mazowieckiego za efekty pracy. Wśród priorytetów na bieżący rok wymienił on między innymi szybszą i skuteczniejszą reakcję policji. Obecnie czas reakcji od zgłoszenia zdarzenia w mieście wynosi 6,19 s, zaś na obszarach wiejskich 9,59 s. Z prezentowanych statystyk wynika, że funkcjonariusze odbyli niespełna 3 tysiące spotkań z mieszkańcami, przeprowadzili szereg działań i akcji profilaktyczno-edukacyjnych. Tylko policjanci prewencji odbyli 11446 służb 8-godzinnych. Jeśli zaś chodzi o ruch drogowy, w minionym roku na kierowców nałożono 10578 mandatów karnych, na pieszych zaś 1244. W 2013 roku odnotowano 678 kolizji, 79 wypadków, w tym 11 śmiertelnych (wśród nich 4 rowerzystów, 2 pieszych). Najczęściej do wypadków dochodziło w godzinach popołudniowych i wieczornych na terenie miasta i gminy Sochaczew, na drogach krajowych i wojewódzkich. po wiat. so cha czew. pl

zarządzenie starosty

PogoToWie PRzeciWPoDzioWe zarządzenie nr 3/2014 Starosty Sochaczewskiego-Szefa obrony cywilnej Powiatu z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin: Brochów, iłów i Młodzieszyn – powiat Sochaczewski. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku, – Prawo wodne oraz ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym zarządzam co następuje: §1 Wprowadzić stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin: Brochów, iłów i młodzieszyn od dnia 17, lutego 2014 roku od godz. 9.00 §2 Prowadzić monitoring wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie gmin Brochów, iłów i młodzieszyn. §3 utrzymywać przejezdność dróg do miejsc zagrożonych, magazynów sprzętu przeciwpowodziowego oraz planowanych dróg ewakuacji. §4 zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i do odwołania.

Młodziadepciwiedzypożarniczej „młodzież zapobiega pożarom” to nazwa ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W piątek, 14 lutego, w komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie odbyły się eliminacje powiatowe. Przed zwycięzcami tego etapu jeszcze szczebel wojewódzki i centralny. Celem turnieju jest popularyzowane wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej, ale też historii ruchu strażackiego. Organizatorami są Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Uczestników oceniała komisja w składzie: przewodniczący Mirosław Gorzki, zastępca komendanta powiatowego PSP w Sochaczewie, Andrzej Tkaczyk, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Tomasz Stasiak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Sochaczewie, Jarosław Modrzejewski, kwatermistrz KP PSP w Sochaczewie. W tym roku najlepsi okazali się Adam Krukowski, Krystian Krakowiak

Starosta Sochaczewski Szef obrony cywilnej tadeusz koryś

kował Starostwu Powiatowemu i firmie Mars za ufundowanie nagród, opiekunom dzieci i młodzieży, dyrekcji szkół oraz Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych. Na zakończenie wyraził nadzieję, że w przyszłym roku również nie będzie brakowało zainteresowanych pożar nictwem, chętnych do udziału w turnieju. – Starostwo Powiatowe, poprzez Wydział Promocji, Kultury, Sporu i Turystyki, zawsze chętnie włącza się w tego typu konkursy. Od wielu już lat funduje nagrody dla najlepszych uczniów w poszczególnych kategoriach, biorących udział w turnieju wiedzy pożarniczej. Jak widzimy, cieszy się on każdego roku dużym zainteresowaniem, co jest bardzo pozytywne – mówi Marcin Podsędek, dyrektor Wydziału. PełNa liSTa zWycięzcÓW

i Łukasz Ciurzyński. I to oni wezmą udział w kolejnych etapach turnieju – wojewódzkim i centralnym. Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy od Zarządu Powiatowego ZOSP RP, a także słodycze ufundowane przez firmę Mars Polska. Najlepsi z każdej grupy wiekowej dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe od komendanta powiatowego PSP w Sochaczewie Piotra Piątkowskiego. Starostwo Powiatowe zaś było sponsorem nagród dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach. Komendant Piątkowski pogratulował wszystkim uczniom biorącym udział w turnieju, a zwycięzcom życzył dalszych sukcesów. Serdecznie podzię-

Szkoły ponadgimnazjalne I miejsce Adam Krukowski, OSP Paprotnia, Zespół Szkół nr 1 w Błoniu II miejsce Adrian Bylicki, Zespół Szkół w Teresinie Szkoły gimnazjalne I miejsce Krystian Krakowiak, Gimnazjum w Iłowie II miejsce Karina Krakowiak, Gimnazjum w Iłowie III miejsce Aleksandra Stępień, Gimnazjum w Młodzieszynie Szkoły podstawowe I miejsce Łukasz Ciurzyński, SP w Kamionie II miejsce Bartosz Smółka, SP w Kamionie III miejsce Wiktoria Skrzynecka, SP w Kapturach

l

l

l

l

l

l l l

po wiat. so cha czew. pl


gmiNa SocHaczeW

gmina.e-sochaczew.pl

O zatrudnieniu socjalnym gmina Sochaczew podpisała umowę na realizację Pilotażu modelu lokalnej Współpracy w ramach projektu „kompleksowe formy reintegracji społeczno–zawodowej w środowisku lokalnym”. Wniosek gminy Sochaczew jest realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu i zatrudnienie i integracja społeczna Programu operacyjnego kapitał ludzki. okres realizacji projektu to 01.12.2013 – 31.08.2014.

BiblioFerie

gminna Biblioteka Publiczna w Sochaczewie z/s w kątach zaprasza w czasie Ferii do swoich placówek na zajęcia plastyczno-techniczne ph. „BiblioFerie, czyli zima w Bibliotece”. codziennie w godzinach od 12.00 do 13.00 zapraszamy na zajęcia o tematyce dowolnej, spędzanie czasu wolnego w bibliotece podczas słuchania książek czytanych przez panie bibliotekarki, oglądanie bajek i filmów familijnych, gry edukacyjne, gry planszowe, układanie puzzli.

„PTaki i zWieRzęTa zimĄ”: w dniach 18 i 20 luty w godzinach 12.00-14.00 zajęcia dla dzieci na temat ptaków i zwierząt zimą, w tym: omawianie pokarmów różnych zwierząt, poznanie ptaków, takich jak wróbel, gil, jemiołuszka, gołąb, sikorka itp., pogadanka jak możemy pomóc zwierzętom przetrwać zimę, robienie prostego karmnika dla ptaków, malowanie krajobrazów zimowych.

Celem wdrażanego projektu Modelu Lokalnej Współpracy (MLW) jest optymalne wykorzystanie rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz stworzenie trwałego narzędzia, które umożliwi zaangażowanie potencjału instytucjonalnego Gminy z jednoczesnym skorzystaniem z zewnętrznego wsparcia w środki finansowe pochodzące z województwa, budżetu ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego oraz nowej perspektywy EFS 2014 – 2020.

Istotą MLW jest partnerskie tworzenie warunków do powstania na terenie każdej Gminy w kraju przynajmniej jednego podmiotu zatrudnienia socjalnego, jako elementu szeroko pojmowanego

NaWalentynki

,,ŚWiaT PełeN BaŚNi i Bajek”: w dniach 25 i 27 luty w godzinach 12.00-14.00 zajęcia dla dzieci na temat bajek i baśni dawnych i współczesnych: czytanie baśni z różnych stron świata, wydzieranie z kolorowego papieru ulubionych bohaterów bajek, przypomnienie dawnych bajek takich jak: miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek…, prace przestrzenne metodą orgiami. Na każdego uczestnika zajęć czekają miłe niespodzianki i słodkie upominki. Filia Biblioteczna w Wymysłowie zaprasza wszystkie chętne dzieci na zajęcia w pierwszym tygodniu ferii codziennie od 12.00 do 14.00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

PODZIĘKOWANIA „... Życie nie tylko po to jest, by brać...” S. Sojka Serdeczne podziękowania dla Rodziców klasy I a Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach za poświęcenie swojego wolnego czasu i odnowienie pracowni 3/13, aby dzieciom uczyło się przyjemniej. W szczególności dziękuję: mamie Adama W., mamie Patrycji B., mamie Weroniki K., mamie Kasi B., mamie Roksany Z., tacie Bartka B., tacie Oli B., tacie Oli W., rodzicom Julki S., rodzicom Mikołaja P., mamie Karola J. i Oli W. Wychowawczyni zs-katy. e-sochaczew. pl

W ostatni piątek przed feriami uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły bawili się na zabawie karnawałowej,

zorganizowanej na sali gimnastycznej. oprawę muzyczną zapewnił nam tym razem Dj Badaj, dzięki czemu ba-

sektora ekonomii społecznej oraz narzędzia realizacji aktywnej polityki społecznej wobec osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. gmi na. e -so cha czew. pl wiliśmy się przy najnowszych przebojach karnawału. Była też i niespodzianka, czyli przedstawienie dla dzieci, w którym w roli aktorów wystąpili nauczyciele, nawiązujące do święta Walentynek i w humorystyczny sposób przedstawiające uwielbienie dla płci pięknej w różnych miejscach i epokach. Duży aplauz dzieci i rodziców wzbudziły stroje, w których występowali przedstawiciele rady pedagogicznej, znani na co dzień z zupełnie innych ról. Zabawę urozmaicały dzieciom różnorodne konkursy i zabawy oraz karaoke. Zorganizowany też został konkurs na najciekawszy strój karnawałowy, a jego laureaci, wyłonieni przez jury złożone z rodziców, nagrodzeni słodyczami. W przerwie dzieci miały słodki poczęstunek i napoje, które zapewnili jak zawsze rodzice. Działała też poczta walentynkowa, która dostarczyła uczniom walentynki, wrzucane przez cały ostatni tydzień do specjalnej walentynkowej skrzynki pocztowej. Zabawa była bardzo udana, więcej zdjęć do obejrzenia w naszej galerii. Szko ła Pod sta wo wa w Fe lik so wie spfe lik sow. e -so cha czew. pl


gmiNa RyBNo

rybno.e-sochaczew.pl

GOPsw Rybnieorganizujedomowąpomocpsychologa Wychodząc naprzeciw potrzebom osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, mając na celu upowszechnienie dostępności psychologicznej i przełamanie barier związanych z uzyskaniem pomocy, goPS w Rybnie podjął działania mające na celu udzielenie pomocy i wsparcia psychologa mieszkańcom gminy w miejscu zamieszkania.

W miejscu zamieszkania mogą skorzystać z tej formy pomocy osoby lub rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji, wymagające szybkiej inter wencji porad psychologa. Powiatowy Ośrodek Inter wencji Kryzysowej w Sochaczewie, z którym GOPS w Rybnie od wielu lat prowadzi współpracę jest oddalony o kilka kilometrów. Często bywa, że osoby z przyczyn od siebie niezależnych, np: stan zdrowia, bariery komunikacyj-

ne lub inne okoliczności sprawiają, iż osoby te nie są w stanie we własnym zakresie dotrzeć do POIK w Sochaczewie. Jednocześnie informujemy, że GOPS w Rybnie czyni starania, aby wzorem lat ubiegłych psycholog pełnił dyżury w Zespole Szkół w Rybnie, co ułatwiłoby dostępność do porad w/w specjalisty tak dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. gop sryb no. e -so cha czew. pl

Rozmawialio karierze

Paula Bruszewska

Poeta

z Matyldowa Ten tomik wierszy jest szczególny dla naszej gminy. Stworzył go poeta z matyldowa, 103-letni Walenty adamczyk, człowiek niezwykłej wrażliwości, przywiązany do rybnowskiej ziemi miłością i pszczelą pasieką, którą do dziś z czułością prowadzi. Z przyjemnością prezentujemy dwa wiersze Pana Walentego. Tomik (data publikacji 2011 rok) dostępny jest w gminnej bibliotece oraz u autora. PIERWSZA MIŁOŚĆ Jeśli choć raz pokochasz miłością prawdziwą Wyrzucasz z serca niechęć i gorycz straszliwą Zobaczysz inną ziemię i niebo z gwiazdami Lasy, pola zielone i łąki z kwiatami Ujrzysz piękne rzeki i fale srebrzyste Jasne chmury nad ziemią, wody przezroczyste

Młodzi uczestnicy spotkania w bibliotece w Rybnie

Kładziesz się spać szczęśliwy i wstajesz wyspany Patrzysz na świat inaczej, jesteś zakochany Uśmiechasz się do ludzi, chodzisz roześmiany Plączesz się po ulicach, błądzisz, jak pijany Liczysz dni, minuty, czas się bardzo dłuży Czekasz, jak na zbawienie na tę jedną z ludzi Gdy ją nareszcie spotkasz, nikogo nie widzisz Chciałbyś jej dać wszystko, ze wszystkich trosk szydzisz Drżący trzymasz jej rękę, jesteś w siódmym niebie Nie liczysz minut, godzin, gdy jest obok Ciebie Potem ją czule żegnasz, prowadzisz do domu Jesteś pewny, ze nie dasz jej nigdy nikomu

7 lutego RozmaWiali o kaRieRze w Bibliotece w Rybnie. Które zawody są najbardziej przyszłościowe? Gdzie się uczyć? Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, co się robi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej szukali uczestnicy spotkania z Paulą Bruszewską, prezes Stowarzyszenia Polska Młodych, PR Category Manager w Procter&Gamble, studentką Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie.

trzecia edycja Biblioteka bierze udział w Programie „akademia orange dla Bibliotek”. Już po raz trzeci Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie bierze udział w programie Fundacji Orange -„Akademia Orange dla Bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. W ramach projektu fundacji Orange, Biblioteka otrzymała w roku 2013 wsparcie finansowe w wysokości 1367,67 zł. Z pieniędzy tych zapewniony został dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce Biblioteki, jak również mogliśmy skorzystać z projektów Fundacji Orange „Spotkania z Pasjami” przeznaczone dla starszego pokolenia. Odbyło się 12 wideokonferencji ze znanymi osobami dzielącymi się swoją pasją. Zakończeniem Spotkań z Pasjami była wystawa malarstwa Zofii

Paula Bruszewska jest jedną z 30 młodych profesjonalistów, którzy w całej Polsce odwiedzają biblioteki, szkoły i domy kultury. To młodzi ludzie mający ciekawą, przyszłościową pracę związaną z nowoczesnymi technologiami. Wszystkich łączy charyzma, pasja i ważne doświadczenia zawodowe, mogące być inspiracją dla młodzieży. W spotkaniu wzięło udział 20 osób – uczniowie klasy iia gimnazjum w zespole Szkół w Rybnie wraz z wychowawcą Pawłem Dąbrowskim. Dowiedzieli się, jak wygląda dzień pracy młodej profesjonalistki, wspólnie rozmawiali o nowych zawodach i zastanawiali

się, które z nich są najbardziej przyszłościowe. całość miała charakter warsztatowy – były quizy, pytania, wspólne ćwiczenia. Spotkanie było elementem drugiej edycji projektu „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, w którym uczestniczy Biblioteka Publiczna w Rybnie. Jest to przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. ryb no. e -so cha czew. pl

Kisiołek. Obecnie seniorzy spotykają się raz w miesiącu, zawsze w czwartek o godz. 11.00. Program Akademia Orange dla Bibliotek, prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mini-

strem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Czytelników i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w godzinach pracy Biblioteki. gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Ryb nie ryb no. e -so cha czew. pl

Takie zauroczenie jest, jak ptak ulotny Gdy go przegapisz bracie zostaniesz samotny Potem myślisz, główkujesz, śledzisz od początku Czy była wiarołomna, czyś był w porządku Czy nie da się powtórzyć, cofnąć złego losu Powrócić do przeszłości i zawrócić czasu To co było nie wróci, nie odmienisz losu Musisz szukać od nowa, więc nie marnuj czasu Każda miłość jest pierwsza dopóki my młodzi Jest gorąca, jak słońce i jak słońce odchodzi MATYLDÓW Matyldów, wiosko moja rodzinna W tobie się urodziłem Twem chlebem się karmiłem W Tobie się chowałem I szczerze Cię pokochałem Jako małe pacholę Biegłem z rodzicami w pole …………… Mają króle aksamity, korony na głowie Korony na głowie A mnie milszy dom rodzinny W moim Matyldowie Niech kto gdzie chce leci Hen po zagranicę Ja w mej wiosce spędziłem całe swoje życie ryb no. e -so cha czew. pl


gmiNa młoDzieSzyN Pogotowieprzeciwpowodziowe na tereniegminyMłodzieszyn zawiadamia się o wprowadzeniu zarządzeniem 4/2014 Wójta gminy młodzieszyn z dnia 17 lutego 2014 pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy młodzieszyn. Stan pogotowia przeciwpowodziowego wprowadza się od dnia dzisiejszego do odwołania. W załączeniu zarządzenie.

mlodzieszyn.e-sochaczew.pl

dzieńBezpiecznego

internetu

zaRzĄDzeNie NR 4/2014 WÓjTa gmiNy młoDzieSzyN z DNia 17 luTego 2014 Roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy młodzieszyn

Wójt gminy młodzieszyn joanna Szymańska

Dnia 11.02.2014 w Szkole Podstawowej i gimnazjum w młodzieszynie na stą pi ło pod su mo wa nie kon kur sów związanych z obchodami ogólno światowe go Dnia Bez piecz ne go internetu.

liSTa zWycięzcÓW: W kategorii Na PlakaT „BĄDŹ BezPieczNy W iNTeRNecie – razem tworzymy lepszy Internet” l I miejsce – Olga Pytkowska SP Iłów

gmiNa iłÓW

F e R i e ...z Biblioteką

W dniach 17.02 – 28.02 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 w gminnej Bibliotece Publicznej będą się odbywały zajęcia feryjne adresowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy iłów. W programie zajęć tradycyjnie już warsztaty plastyczno- techniczne oraz gry i zabawy stolikowe. Po raz pierwszy w ofercie Biblioteki na okres ferii znalazły się także warsztaty kulinarne, podczas których dzieci będą przygotowywać smaczne i kolorowe posiłki.

...w GOk-u Na czas ferii zimowych gminny ośrodek kultury w iłowie przygotował ofertę spędzania wolnego czasu skierowaną do dzieci i młodzieży z terenu gminy iłów. W ofercie gok-u znalazły się warsztaty fotograficzne, które będą się odbywały przez całe ferie od poniedziałku do piątku przez 2 godziny dziennie. Warsztaty będzie prowadził Mariusz Szymaniak. W dniach 24-28 luty w GOK-u będą się także odbywały warsztaty teatralne dla dzieci, których finałem będzie przedstawienie pt. Kopciuszek” w wersji komediowej.

Oprócz tego dyrekcja Biblioteki proponuje dzieciom warsztaty teatralne, które zakończą się przedstawieniem z podziałem na role, na które uczestnicy warsztatów zaproszą swoich rodziców. ilow. pl Jak wyjaśnia instruktorka GOK Małgorzata Czubiel – zajęcia teatralne mają na celu rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej oraz kreatywnego myślenia u dzieci i młodzieży. W dniach 17 – 28 luty w GOK-u będą się także odbywały zajęcia wokalne, w programie których zaplanowano ćwiczenia artykulacyjno – dykcyjne, pracę nad poprawnym oddychaniem i higieną głosu oraz praktyczne ćwiczenia wokalne. W ofercie GOK-u na okres ferii znalazły się także rozgrywki w hokeja stołowego oraz zajęcia plastyczne z wykorzystaniem glinki rzeźbiarskiej. ilow. pl

W kategorii Na WieRSz „BĄDŹ BezPieczNy W iNTeRNecie – razem tworzymy lepszy Internet”, l I miejsce – Barbara Syperek Gimnazjum nr 1 Sochaczew W kategorii Na PRezeNTację mulTimeDialNĄ” BĄDŹ BezPieczNy W iNTeRNecie razem tworzymy lepszy Internet” grupa młodsza kl. IV-VI szkoły podstawowe, l I miejsce – Michalina Labus SP Młodzieszyn, Paweł Brzeziński SP Kamion l II miejsce Aleksandra Nowacka SP Śladów, Weronika Kowalska SP Brochów l III miejsce Kinga Peńska SP Wyczółki l Wyróżnienie Jakub Czarnolas SP Janów

na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ zarządzam co następuje: §1 Wprowadzić stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy młodzieszyn od dnia 17 lutego 2014 roku. §2 Prowadzić monitoring wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie gminy młodzieszyn. §3 utrzymywać przejezdność dróg do miejsc zagrożonych, magazynów sprzętu przeciwpowodziowego oraz planowanych dróg ewakuacji. §4 zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.

II miejsce Maria Marciniak SP Młodzieszyn l III miejsce Rafał Banasiak SP Brzozów l Wyróżnienie Bartłomiej Pytkowski SP Rybno l

W kategorii Na PRezeNTację mulTimeDialNĄ BĄDŹ BezPieczNy W iNTeRNecie razem tworzymy lepszy Internet grupa starsza (szkoły gimnazjalne), l I miejsce – Joanna Poryszewska Gimnazjum Młodzieszyn l II miejsce Paulina Marciniak – Gimnazjum Rybno, Aleksandra Stępień – Gimnazjum Młodzieszyn l III miejsce Karolina Kulmińska – Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie spm lo dzie szyn. e -so cha czew. pl

ilow.pl

Wystawa W iłowiesą w Brzozowie harcerze W Szkole Podstawowej im. żołnierzy ak cichociemnych w Brzozowie w okresie ferii zimowych będą się odbywać zajęcia plastyczno-techniczne, spotkania z bajką, zajęcia ortograficzne, gry i zabawy literackie. zajęcia będą prowadzone w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.00 – 13.00 w bibliotece szkolno–środowiskowej ph. „Tężał mróz, wicher rósł”. W okresie ferii zimowych w szkole podstawowej w Brzozowie będzie czynna wystawa dla środowiska nt. „Ostatni emisariusz Tadeusz Chciuk – Celt 1916 – 2001r” przygotowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Tadeusz Chciuk – Celt to Cichociemny, cywilny kurier zrzucony w ekipie „Jacket” na las w Załuskowie w 1941r. Do zwiedzania wystawy dyrekcja Biblioteki zaprasza mieszkańców gminy w godz. 8.00 – 14.00. Ponadto, w dniu 18 lutego 2014r. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie będzie gościć spadochroniarzy ze Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie i młodzież gimnazjalną z Gimnazjum w Czernicach Borowych pow. przasnyski współpracującą ze Związkiem, którzy odbędą wędrówkę „Szlakiem Pamięci Cichociemnych Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary”. ilow. pl

W dniu 24 stycznia w gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na uroczystość zostali zaproszeni zaprzyjaźnieni z Biblioteką seniorzy ze swoimi wnukami. oprawę artystyczną Święta po raz pierwszy przygotowali harcerze z miejscowej drużyny. Okolicznościowy program artystyczny, na który składała się inscenizacja oraz piosenki i wiersze tematyczne przygotowała 12 osobowa grupa harcerzy, w tym 5 zuchów i 7 harcerzy starszych. Do występu grupę przygotowała drużynowa Ewa Grzywacz, która była pomysłodawcą i organizatorką tej inicjatywy. Wielopoziomowa drużyna harcerska „Ostoja” działa na terenie gminy Iłów od 2009r. Zrzesza harcerzy starszych rekrutujących się z gimnazjum w Iłowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, a także harcerzy młodszych i zuchów. Łącznie do dru-

żyny należą 42 osoby. Od początku powstania drużyna z Iłowa działa bardzo aktywnie. Bierze udział w licznych rajdach i biwakach, a także w uroczystościach patriotycznych, podczas których pełni honorową wartę. Drużyna ma na koncie kilka znaczących akcji, do których zaliczyć można udział w Wielkiej orkiestrze Świątecznej Pomocy, który w roku 2014 zwieńczył gościnny występ harcerzy z iłowa w telewizyjnym studiu jerzego owsiaka. Drużyna brała też udział w akcji „Powódź 2010”, podczas której w okresie 3 miesięcy (maj, czerwiec i lipiec) zajmowała się transportem i rozdzielaniem żywności dla powodzian, a także przygotowywaniem posiłków dla żołnierzy i służb cywilnych. Za udział w akcji drużyna otrzymała nagrodę wojewody mazowieckiego. Harcerze z Iłowa pełnili także honorową wartę przy trumnach prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej, którzy zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Brali także udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prezydentowi na uchodźctwie Ryszardowi Kaczorowskiemu. Podkreślenia wymaga także fakt, że harcerze z Iłowa opiekują się grobami polskich żołnierzy poległych pod Monte Casino. W związku z tym, jak wyjaśnia Ewa Grzywacz – w maju tego roku harcerze spędzą 15 dni we Włoszech, gdzie wezmą udział w międzynarodowych obchodach rocznicy Bitwy o Monte Casino. ilow. pl


10 l icH zDaNiem

e-Sochaczew.pl

ktokontrolował

świadczeniaw dPs? Dziś już chyba mało kto nie słyszał o aferze w Domu Pomocy Społecznej w młodzieszynie, który jest placówką opiekuńczą powiatu sochaczewskiego. Sprawa ma wiele wątków, jednak jakkolwiek nie potoczy się prowadzone śledztwo i dochodzenie prokuratorskie, w samorządzie powiatowym zawiodło dużo rzeczy. zabrakło przede wszystkim prawidłowego nadzoru zarządu Powiatu. czy tylko władze powiatu nie miały właściwej kontroli nad placówką? W DPS w Młodzieszynie realizowane także były świadczenia medyczne oraz pielęgnacyjne i opiekuńcze. Czy DPS w Młodzieszynie posiadał w latach 2011 – 2013 podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Czy posiada kontrakt z NFZ na rok 2014? I pytanie najistotniejsze. Czy NFZ dokonał kiedykolwiek kontroli prawidłowego wykonania umów w DPS? Poznajmy zatem fakty. Właśnie te pytania postawiłem ministrowi Arłukowiczowi. ma ciej ma łec ki Pra wo i Spra wie dli wość pis. e -so cha czew. pl

strem, walka wyborcza i kolejne próby robienia kariery politycznej na cudzym nieszczęściu. Ale może się mylę i robi to Pan z troski? Jeśli tak – to sorry;)) Chociaż tego, jak to wszystko wyglądało w Naszym „SŁYNNYM” DPSie, to nie mogę być pewien na 100% – tam nie takie cuda się działy:(

Bran: Winni oczywiście powinni zostać ukarani. To bez cienia wątpliwości. Nie zachowujmy się jednak jak hitlerowcy, którzy jak coś wykryli to rozstrzeliwali winnego i jeszcze stu sąsiadów na postrach czy wszelki wypadek. Jeżeli dochodzenie wykaże, że Pan C. świadomie ukrywał zarzucane dyrektorce przekręty, to oczywiście powinien za to odpowiedzieć. Nie ma takiego dowodu. Z tego, co do tej pory czytałem, to chyba nic takiego mu nie zarzucano, a na uroczystości do DPS jeździli chętnie wszyscy (obejrzyjcie sobie zdjęcia z ostatnich wigilii). Chyba warto przypomnieć tym wszystkim, którzy zapomnieli że zdjęcia pamiątkowe to broń waląca w obie strony.

obserwator: Mam taką nadzieję, że te wszystkie wpisy są wnikliwie

czytane i analizowane przez prowadzących dochodzenie w sprawie DPS-u. DPS to temat przewodni ostatnich dni w Sochaczewie. Wywołał on lawinę różnych komentarzy. Dwuznaczne sytuacje przy zatrudnianiu w urzędach na różnych stanowiskach, protekcja za poparcie wyborcze, szerokie kolesiostwo, itd. Należałoby przeprowadzić gruntowną kontrolę w urzędach choćby pod kontem zatrudnienia. Czy nie jest zatrudnienie uwarunkowane układami np.: gdzie pracuje mąż, a gdzie żona?. Jakie mają urzędnicy wykształcenie, czy mają kwalifikacje i jakie szkoły kończyli, kiedy i gdzie, za czyje pieniądze się kształcili w ostatnim czasie? Jakie powiązania polityczne pomogły zmienić lub uzyskać zatrudnienie w ostatnim okresie?. Należałoby też dotrzeć do ludźmi którzy już nie pracują w urzędach z różnych powodów. Dlaczego nie pracują, czy z własnej woli, czy innych powodów?. Ci ludzie posiadają dużą wiedzę, która by zapewne pomogła prowadzącym śledztwo.

OŚWiadc ZeN ie W imieniu Stowarzyszenia Porozumienie obywatelskie Sochaczew, wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie próbami medialnego wmanipulowania naszego członka ireneusza kisiołka przez media zależne od burmistrza Piotra osieckiego w wydarzenia, jakie miały miejsce w Domu Pomocy Społecznej w młodzieszynie. W sprawie prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu nadzorowaną przez Prokuraturę Okręgową w Płocku Ireneusz Kisiołek został zatrzymany a następnie przesłuchany w charakterze świadka. Nie postawiono wobec niego żadnych zarzutów. Jednocześnie pragnę poinformować, że na sposób zatrzymania Ireneusza Kisiołka zostało złożone zażalenie do Sądu Rejonowego w Sochaczewie, który oceni jego prawidłowość. Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Obywatelskie Sochaczew jak również jego członkowie nigdy nie dopuszczali do siebie myśli, aby Ireneusz Kisiołek mógł świadomie dopuścić się jakiejkolwiek nieprawidłowości prawnej. Dodatkowo pragnę podkreślić, iż I. Kisołek to emerytowany sochaczewski policjant, wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Ireneusz Kisielek, jako radny wielokrotnie stawał w obronie interesów mieszkańców sprzeciwiając się między innymi podnoszeniu przez Burmistrza Miasta Sochaczew cen wody, ścieków czy lokalnych podatków. W mojej opinii działania władz miasta w sferze polityki medialnej wobec naszego kolegi były próbą pozbawienia go zaufania publicznego. Pre zes Sto wa rzy sze nia Po ro zu mie nie oby wa tel skie So cha czew uR Szu la PaW lak po -so cha czew. e -so cha czew. pl

Radny ireneusz kisiołek został przesłuchany wyłącznie w charakterze świadka

bandar: Ja też mam taką nadzieję. Może wtedy w urzędach, zapanowałaby normalność.

Reklama

mati11: Panie Pośle! Z tego, co mi wiadomo, to ani NFZ, ani Ministerstwo Zdrowia nie mają nic wspólnego z Domem Pomocy Społecznej w Młodzieszynie (i wszystkimi pozostałymi Domami). Podlegają one MPiPS i Wojewodów i działają na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004r.(Dz. U. nr 64). Pensjonariusze zapisywani są do wybranego lekarza „rodzinnego” i przyjeżdża on do nich w zależności od potrzeb – są to jego pacjenci zapisani do przychodni i na tej zasadzie NFZ finansuje ich leczenie (rozlicza się z lekarzem, a nie DPS-em). Większość kosztów utrzymania Domów (poza niewielkimi dotacjami z budżetu) ponoszą Pensjonariusze, Ośrodki Pomocy Społecznej i samorządy, którym podlega dany Dom. Także pielęgniarki zatrudnione w Domach to tylko i wyłącznie sprawa samorządu i kwestia posiadanych środków na ich pensje, bo od jakiegoś czasu pielęgniarki w DPS-ach być nie musi. Tak to wygląda, więc wydaje mi się że interpelacja Pańska to tylko kolejna rozgrywka polityczna z nielubianym Mini-

karol997: A ja nie chcę takich oświadczeń tylko czekam na zakończenie sprawy w prokuraturze i sądzie. Sprawa jak wiemy jest rozwojowa więc poczekamy zobaczymy i żadne oświadczenie sprawy nie załatwi.

Rotor: W myśl prawa kto nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, jest niewinny. W Państwie prawa winę należy człowiekowi udowodnić i nie może być mowy o samosądzie. A mówienie czy pisanie o osobie publicznej treści, które mogą narazić jego dobre imię na szwank, mogą się spodziewać pozwu ze strony tej osoby i w efekcie ciężkich dolegliwości prawnych no i finansowych. Proponuję co niektórym z Państwa nie zapominać o tym i poczekać do rozstrzygnięć, które zapadną pewnie niedługo przed niezawisłym Sądem, nie rzucajcie słów na wiatr bo to kosztuje.

irekis: Dziękuję Wszystkim, którzy wiedzą ze w demokratycznym państwie istnieje instytucja o nazwie SĄD i niech tam a nie na forum zapadają wyroki. Piwko dla Bartosza, Kuca, Coala, Karola, Robroya, Rotora, Bufetowej, Jago. CHOCIAŻ WIRTUALNE TO Z SERCA! Pozostałych i tak nie przekonam do żadnych moich racji, bo pewnie mnie bardzo nie lubią a być może uważają, że plucie na ludzi to ciekawe i godne szacunku zajęcie. Co do sprawy to ona trwa i nie zamierzam się w tej sprawie wypowiadać, aby nie narazić się na konsekwencję. Natomiast wszystkim, którzy mają jakąkolwiek wiedzę o działalności przestępczej jakiejkolwiek osoby radzę, aby niezwłocznie udali się do Prokuratury i tam złożyli stosowne zenania. Wasze Zdrowie Przyjaciele

kuc300: O kurcze, piwa bym się napił, chociażby za to, ze Nasz sąsiad z Łowicza ma złoto na 1500, a po drugie z Panem Panie Irku, bo jestem przekonany, że sąd wykaże wszystkim jak było naprawdę.


icH zDaNiem l 11

e-Sochaczew.pl

Nieidązwrotnice,będziecofka myślałam, że może to wina starego taboru ale chyba nie mam racji. ostatnio przeczytałam, że Wielkopolskie koleje stwierdziły, że przyczyną opóźnień pociągów jest zbyt wolne otwieranie się drzwi w nowoczesnych pociągach typu „elf”. To ja już nie wiem o co chodzi (…).

uRSzula PaWlak Urodziłamsięw Sochaczewie.Obecniepracuję w MazowieckiejJednostceWdrażaniaProgramów Unijnychw Warszawie.Od 2006do 2010roku pełniłamfunkcjęradnejRadyPowiatu w Sochaczewie,a w wyborachsamorządowych w 2010rokuuzyskałammandatradnejmiejskiej. Wolnechwilenajchętniejspędzamz moim dorosłymjużsynemBartkiem,którystudiuje w innymmieście,a równieżprzy dobrejksiążce i muzyce.Kiedyrobisięciepło,czaswolny spędzamna rowerze.

Od

kilku tygodni mamy zimę. I pewnie są tacy, którzy czekali na nią z utęsknieniem, to ja się przyznaję – ja do tej grupy nie należałam. Zimę lubię tylko w wydaniu, kiedy jest wigilia, rodzina, bajkowy świat za oknem. Ale tak na co dzień – to niekoniecznie. Szczególnie uciążliwa jest dla mnie zima w kontekście dojazdów do pracy, a szczególnie wtedy, kiedy zima zaskoczy kolejarzy. Tak było w tym roku. Zima przyszła w połowie stycznia, kiedy pewnie kolejarze uwierzyli, że jej już nie będzie. Pierwszy dzień zimy. Spadło 5 cm śniegu z deszczem i temperatura spadła do -20 C. Wracałam do domu. W Teresinie powstał problem. Pociąg wyjechał 100 m za stację i zatrzymał się. Po kilkunastominutowym postoju, usłyszeliśmy komunikat: „ponieważ w Teresinie nie idą zwrotnice, będzie cofka”. Nawet przez moment zrobiło się zabawnie w przedziaaRTykuł SPoNSoRoWaNy

le. Czekaliśmy na tę „cofkę”, wyobrażając sobie, że pewnie chodzi o to, że pociąg zacznie jechać do tyłu, ale nic takiego nie nastąpiło. Postaliśmy jeszcze kilka minut i pojechaliśmy do przodu. Następnego dnia było jeszcze gorzej, ale tym razem w drodze do Warszawy. O ile w drodze powrotnej do domu można się nie denerwować opóźnieniem pociągu, to jednak jadąc do pracy i codziennie słysząc komunikat, że z powodu awarii rozjazdów pociąg będzie opóźniony, trudno nie czuć pewnego zdenerwowania. Chociaż też nie brakowało i zabawnych sytuacji. Tak było następnego dnia po tym, jak cała Polska przeżywała, że z powodu oblodzenia trakcji koło Ostrowa Wielkopolskiego podróżni spędzili prawie 24 godziny w pociągu. Pociąg, którym dojeżdżam do Warszawy, wyjechał z Sochaczewa punktualnie (!). Na trasie nawet nie złapał zbyt dużego opóźnienia, bo te 5 minut to właściwie w granicach błędu. Wszystko było dobrze do stacji Warszawa Włochy. Po wyjechaniu ze stacji ok. 200 m pociąg stanął i po jakimś czasie usłyszeliśmy komunikat: „z powodu stagnacji na średnicy, pociąg doznał opóźnienia. Czas nieokreślony.” Rozbawiło to wszystkich, chociaż dokładnie nie wiadomo co konkretnie kogo bawiło. Może jednych to, że poznali doznania pociągu, a inni może śmiali się z całej tej sytuacji na kolei. Po czterdziestu minutach dowiedzieliśmy się, że ta „nieokreśloność” może się zwiększyć. Z ponad godzinnym poślizgiem dojechałam do pracy. Innym razem, gdy wracałam z pracy przyszłam na dworzec Warszawa Śródmieście. Tam tłum ludzi. Spróbowałam zorientować się, kiedy przyjedzie mój pociąg. Na wyświetlaczach umieszczonych

nad kasami biletowymi były wyświetlone pociągi z jakichś dużo wcześniejszych godzin. Zupełnie co innego można było przeczytać na wyświetlaczach na peronach, ale nigdzie nie było informacji o pociągu w kierunku Sochaczewa. Spiker przez megafon poinformował podróżnych o trudnych warunkach pogodowych na Mazowszu, przeprosił za utrudnienia i zaprosił na ciepłe napoje, które były serwowane w hali głównej dworca … Warszawa Centralna. Ale jak się wybrać na ciepłą herbatkę, gdy nie wiadomo, kiedy przyjedzie pociąg? Po półgodzinnym czekaniu spiker zapowiedział: „za kilka minut przyjedzie pociąg do Łowicza”. Ucieszyłam się, a widząc poruszenie na peronie, to nie tylko ja. Wjechał pociąg do…Warszawy Zachodniej. Pociąg odjechał a spiker: „za kilka minut przyjedzie pociąg do Skierniewic”. Konsternacja. Na szczęście przyjechał pociąg do Łowicza. No cóż „taki mamy klimat” i nie ma co narzekać, ale zastanawiam się jak to możliwe, że kiedyś przy większych mrozach i opadach śniegu pociągi jeździły a teraz namiastka zimy i następuje totalny paraliż w ruchu pociągów. Bo gdyby sytuacja była taka jak w lubelskim to można rozumieć, że warunki rzeczywiście ekstremalne, ale u nas zima z temperaturą -10 0 C i kilkanaście centymetrów śniegu to przecież nie ekstremum. Myślałam jeszcze, że może to wina starego taboru, ale chyba nie mam racji. Ostatnio przeczytałam, że Wielkopolskie Koleje stwierdziły, że przyczyną opóźnień pociągów jest zbyt wolne otwieranie się drzwi w nowoczesnych pociągach typu „Elf”. To ja już nie wiem o co chodzi. ur szu la Paw lak paw lak. e -so cha czew. pl

Robroy: Pani Urszulo, zamiast w kabaret niech pani idzie w politykę, jest tyle absurdów w Sochaczewie, skoczkowie miejscy, jakieś afery w DPS i PCPR, ścięte drzewa na Staszica, w Chodakowie,(w dwóch miejscach-kto zezwolił na wyrąb i gdzie są -kto zabrał pniaki?), gdzie są pieniądze ze sprzedaży cegielni Boryszew-po 5 zeta za metr i […] i innych 12 ha. po 10 zeta za metr, kto pozwolił Burmistrzowi wystawić na licytację „południową pierzeję i stary młyn na 1-go Maja naprzeciw UM? Zamiast rechotu z zapowiedzi opóźnionego pociągu wyjawić trochę faktów z kłótni Starostwa i Miasta o remont Staszica, a ja Panią promowałem wśród koleżeństwa i rodziny w poprzednich wyborach, pokaż kobieto że masz yaya i zasługujesz na burmistrzowanie, o pociągach nikt Barei nie przebije, ogólnie pozdrawiam

urspaw: Szanowny Panie – ma Pan rację. W naszym mieście absurd goni absurd. Jak mnie Pan pyta o ulicę Staszica, to dla mnie jest to kolejny kabaret. Burmistrz bardzo się uparł, żeby remontować ulicę Staszica tylko na odcinku od ul. Warszawskiej do ulicy Pokoju. Kiedy powiat przekazał na czas remontu ulicę miastu, zaczął się wielki płacz miasta, że musi realizować zadania powiatu. W moim odczuciu było to elementem walki politycznej, która ostatnio przybiera coraz ostrzejsze formy. Kiedy miasto nie dało rady przeprowadzić przetargu w celu wyłonienia wykonawcy remontu ulicy, Staszica ponownie wróciła pod zarząd powiatu. Powstał pomysł, żeby sięgnąć

po środki z tzw. Schetynówki i wyremontować ulicę na całej długości, co oczywiście wydawało się rozsądne i należało zrobić wszystko, żeby tak się stało. Wymagało to „tylko” wspólnego działania miasta i powiatu. No ale wtedy się zaczęły różne przepychanki […]. Dla mnie rzeczą niepojętą jest prowadzić świadomie działanie, żeby nie pozyskać 3 mln zł. Według mnie takie działania powinno być karalne z kk. Drzewa na ulicy Staszica zostały wycięte, ponieważ był to jeden z warunków umowy między miastem a powiatem, kiedy powiat przekazywał na czas remontu Staszica w zarząd miasta i powiat ten warunek zrealizował. A wystarczyła tylko dobra wola i niech każdy by wykonał to, co do niego należało. Miasto powinno zająć się wykonaniem kanalizacji i oświetlenia, bo to jego zadania a powiat powinien zrobić nakładkę. Sukces ogłosiliby wszyscy i miasto i powiat a mieszkańcy by mieli zrobioną ulicę. Jeżeli chodzi o teren cegielni, to nie mam wiedzy, kto wziął za to pieniądze i czy w ogóle wziął. Teren po byłej cegielni był własnością Skarbu Państwa. Zarząd nad nim pełnił syndyk masy upadłościowej. I jeżeli ktoś sprzedał ten teren to nie miasto ale syndyk. Miasto było jednym z wierzycieli i czy po sprzedaży tego terenu zaspokoiło swoje roszczenia? Chyba nie. Jeżeli Pan pyta o nieruchomości wystawione na sprzedaż, kto o tym decydował, to odpowiadam Panu – Burmistrz. Radni o takich sprawach dowiadują się ze strony Urzędu Miejskiego, a na pewno nie na sesjach. Moja opinia w tej kwestii jest taka, że jest to jedyny sposób szukania pieniędzy do budżetu. Bo jak sam Pan widzi, władze miejskie nie są zainteresowane pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych, a pieniędzy potrzebują dużo chociażby, żeby opłacić pensje coraz bardziej rosnącej kadry administracji w naszym mieście. Ja osobiście jestem przeciwna sprzedaży pierzei południowej. Odnośnie wszystkich afer, które od jakiegoś czasu bardzo zajmują opinię publiczną w Sochaczewie, to od oceny zachowań tych ludzi, którzy są w nich głównymi aktorami, uważam, że są odpowiednie organy i instytucje. Każda z tych osób ma swoje prawa, które gwarantuje jej konstytucja RP i uważam, że nikomu nie wolno blokować prawa do obrony, ale jeżeli ich wina zostanie potwierdzona, to jestem zdania, że powinni ponieść konsekwencje w najwyższym wymiarze.

karol997: Ptaszku, masz ogromną moc, sprawiłeś że kandydatka pani Urszula przemówiła, mało tego to jest przemówienie ludzkim głosem, takim jakim powinno się przemawiać do wyborcy. Nie jakieś bzdurne paragrafy i potok politycznej poprawności z ludzką złośliwością i kpiną patrz jerzyk. Podoba mi się ta Kandydatka, życzę powodzenia.


12 l W ceNTRum

e-Sochaczew.pl

dziękujemyza odwiedziny

Serdecznie dziękujemy uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej w Paprotni za to, że podczas bardzo intensywnego zwiedzania Sochaczewa (wzgórze zamkowe, zajęcia archeologiczne w muzeum, wizyta w bibliotece miejskiej w kramnicach), mimo kapryśnej pogody, zechcieli zobaczyć, gdzie mieści się redakcja e-Sochaczew. pl – a mieści się w miejscu szczególnym (cieszy nas bardzo, że dzieci wiedziały, czyj pomnik stoi przed naszymi oknami). Było nam bardzo miło. i zgodnie z obietnicą na pamiątkę tych odwiedzin publikujemy dokumentujące je zdjęcie (będzie też w gazecie). Re dak cja, e -so cha czew. pl TekST PRomocyjNy

tęczowyogród oczamidziecka W yN i k i ko N k u R S u P l a S T yc z N e g o

autor anna karpinska

autor Malwina Majewska

autor kacper Piecka

autor Wiktoria Golczyk

Duże zaangażowanie dzieci w przedstawienie, jak sobie wyobrażają „Tęczowy ogród” zostało nagrodzone. kolorowe prace podopiecznych iłowskich szkół bę dą zdo bić za kład, w którym tłoczone są pyszne soki. ma li twórcy otrzy ma li sma kowi te i zdrowe nagrody. W konkursie ogłoszonym przez Gospodarstwo Sadownicze Tęczowy Ogród wzięli udział uczniowie z trzech szkół z terenu gminy Iłów. Spośród wszystkich prac nauczyciele wyłonili na etapie szkół

po 5 najlepszych, które zostały przesłane do organizatora konkursu. Dzieci wykazały się ogromną pomysłowością i znajomością różnorodnych technik plastycznych. Prace były wykonane estetycznie, z dużym zaangażowaniem i nakładem pracy, co bardzo pozytywnie zaskoczyło przedstawicieli „Tęczowego Ogrodu”. Postanowiono nagrodzić wszystkich biorących udział w konkursie produktami „Tęczowego Ogrodu”, a spośród każdej ze szkół wyróżnić po jednej z prac.

Poniżej wszyscy, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu oraz wyróżnione prace (na zdjęciach). Szkoła Podstawowa im. żołnierzy ak cichociemnych w Brzozowie: l Patryk Pietraszewski kl I l Filip Jeznach kl I l Aleksandra Ozimek kl III l Oliwier Głażewski kl III l Łukasz Karpiński kl III l Anna Karpińska kl VI op. M. Orlińska młodzieżowy ośrodek wychowawczy w załuskowie: op. G. Ruta l Wiktoria Golczyk kl VI l Magdalena sarnowska kl VI l Klaudia Olek kl VI l Patrycja Roczka kl VI l Karolina Szelerska kl VI Szkoła Podstawowa im. m. j. Piłsudskiego w iłowie: l Sandra Modelewska kl 0A op. G. Błaszczyk l Amelka Kobierecka kl 0A op. G. Błaszczyk l Julia Kunikowska kl 0A op. G. Błaszczyk l Malwina Majewska kl 0A op. G. Błaszczyk l Olga Pytkowska kl IB op. R. Majewska l Kacper Piecka kl II op. U. Geras-Stodulska l Patryk Marczak kl II op. U. Geras-Stodulska l Dorota Pytkowska kl IVA op U. Geras-Stodulska l Adam Świerczyński kl VA op. M. Kurowska l Emilia Kudarewko kl VIB op. M. Kurowska l Kinga Pytkowska kl VA op. M. Kurowska l Natalia Kuźmińska kl VA op. M. Kurowska

Baldladzieci na rzeczkacperka W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na „cHaRyTaTyWNy” Bal kaRNaWałoWy Dla Dzieci na rzecz walczącego z ciężką chorobą kacperka janiaka. W programie przede wszystkim wyśmienita zabawa, pokaz baniek mydlanych, malowanie twarzy, loteria fantowa i bufet. Bal odbędzie się 1 marca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Boryszewie, przy ul. 15. Sierpnia 83 w godzinach 15.00 – 19.00. Mile widziane przebrania karnawałowe. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami i opiekunami. Wstęp: dzieci – 10 zł; dorośli – datek dobrowolny e -so cha czew. pl


W ceNTRum l 13

e-Sochaczew.pl

tu

niemadokąd pójśćna spacer

kaTaRzyNa Fiołek Przyglądamsięrzeczywistości.Czasem z poirytowaniem,czasemz zadumą.Robięza dużo zdjęć.Pijęjaśminowąsenchęi czarnąkawę. Czytam.Oglądam.Ubieramw słowa.

zanim Szanowni Państwo zaczną czytać dalej, proszę tytuł niniejszego wpisu zaintonować pod nosem na melodię piosenki „już nie ma dzikich plaż” śpiewanej ongiś przez irenę Santor. Będzie trochę zabawniej może, bo temat sam w sobie zabawny nie jest.

Reklama

Ciągnę dalej wątek młodej (no nie takiej znowu młodej, ale tak zdecydowanie lepiej brzmi) mamy w mieście Sochaczew. Otóż jak już człowiek zdecyduje się pokołysać wózkiem przez krzywe chodniki w jakimś bliżej nieokreślonym kierunku, zaraz zaczyna zachodzić w głowę, dokąd może się ze swym potomstwem (sztuk dwie) wybrać. Mały problem, jak jest ściśle określony cel wyprawy, na przykład zakupy. Wiadomo, kulamy się to tu, to tam i nabywamy prowiant. Sprawa komplikuje się, gdy nagle postanawiamy pójść gdzieś przed siebie na zwykły spacer. Zaczynam w głowie nerwowo robić przegląd miejsc, w których nie byliśmy lub takich, do których mamy ochotę wrócić. Komputer pokładowy zawsze wyświetla mi jedną informację w tej sytuacji: „Data error”. Dla uproszczenia wywodu zrobiłam sobie własną listę najpopularniejszych sochaczewskich „spacerniaków” i zapraszam Państwa do wspólnego przyjrzenia się jej, a nuż ktoś władny przeczyta i może nawet mu się zrobi głupio? l l l

a. Park im. Garbolewskiego przy Szkole Muzycznej – cóż, miejsce o ogromnym potencjale, ale chodniki krzywe, drzewa kładą się w najmniej oczekiwanym miejscu i leżą potem miesiącami (nawet nie chodzi mi o tę akację, która leży od kilku lat, bo służy ona znakomicie za plac zabaw dla dzieci, ale o tę, która padła po burzy stulecia w maju i usychała cale lato w poprzek alejki uniemożliwiając przejście), a trawniki robią za wychodek dla psów z całek okolicy. Generalnie właściciele czworonogów samozwańczo park podbili i uznali za swój, co jednak budzi mój sprzeciw, bo chciałabym mieć szansę rozłożyć koc i zrobić sobie piknik. Kochani psiarze, Bóg z wami, pokój mój wam daję, ale bez przesady. Gęsta od brudu sadzawka wystrzelająca w niebo śmierdzącą fontanną dopełnia całości. b. Ulica Olimpijska – dość przyjemna, bo gładko tak, lekko tak toczy się dal… Zaiste! Nasłonecznienie, że ho ho, kostka (by Mr. Kostka czyżby?) to już w ogóle! Można byłoby się nie czepiać, ale się czepnę, bom wredna. Otóż wózkowa czasem wsiada na rower, do którego to przytwierdza potomka młodszego i szusuje z nim po okolicy. Ścieżka rowerowa na ulicy Olimpijskiej pełną gębą się do nas śmieje, szkoda jedynie, że nie ma

podjazdów i zjazdów, bo podbić rower na krawężniku ciężko. Raz, że wiek, dwa, że ten potomek tłustawy z tyłu, sami Państwo rozumieją. c. ścieżka nad Bzurą – od wzgórza zamkowego do przystani. Malownicze okoliczności przyrody, serce rośnie patrząc na te czasy. Ino nie zawsze da się przejechać z powodu błota. Tak, wiem, że to teren zalewowy, powodzie, deszcze, mgły itepe, itede. Ale marzy mi się wyregulowana rzeka w obrębia miasta. Nie trzeba daleko szukać, kto sobie z problemem radzi. Nie, nie mówię o Japonii. Wystarczy za most zajrzeć. d. Park na Podzamczu. No, tu dopiero jest kolorowo. Wózkiem jechać przez ten park n i e d a się. Znaleźć wolną ławkę – dobre sobie! Wszystkie okupowane przez miejskich kloszardów, którzy na nich Leżą, biesiadują, popijają to i owo. I żyją w zgoła dziewiczej symbiozie z gołębiami. Może to tajni wysłannicy Adama Wajraka na misji? l l l

W tym miejscu pomysły mi się kończą, bom z Centrum, ale może mnie Państwo wspomogą i przemyśleniami o innych częściach miasta się podzielą. Pominęłam trasy osiedlowe, bo brałam pod uwagę tylko te, które rzeczywiście mogłyby by uchodzić jako stricte spacerowe. Pointa w zasadzie jedna. Brak parku. Zatem wyznaję, że jak mam ochotę na spacer, to wsiadam z dziećmi do samochodu i zmykam z miasta. fio lek. e -so cha czew. pl kamilso: „Nie idźcie tą drogą”. Może lepiej coś zrobić, a nie tylko narzekać.

fiołka: Znaczy się mam chodniki wyprostować i chwasty w parku wyrwać? No way. Ale obiecuje, że następnym razem będzie pozytywnie, bo miłe rzeczy też się tu dzieją. Pozdrawiam. lsw: Taka jest prawda, nie ma gdzie iść na spacer. Porównując rodzinne miasto męża do Sochaczewa... hmm... dzień do nocy. Tam nawet człowiek ma chęć poszwędać się po mieście, bo jest miło i kolorowo, nie wspominając już o parku, który niegdyś przypominał ten nasz przy muzycznej, place zabaw dla dzieci, place zabaw dla psów, siłownia itd. a u nas się szarpnęli i postawili

kiedyś stół do gry w szachy. Tak samo ogródek jordanowski, nie raz dziecko nie mogło się np pohuśtać bo młodzież korzysta, o ławce też można zapomnieć, bo są zajęte przez tych, którzy przyszli na spotkanie towarzyskie ze znajomymi.

karol997: Nie jest tak źle, mam plac zwany czuba z fontanną, tam są ławeczki nawet tyłem do siebie postawione, i mnóstwo miejsca na spacerek od ławeczki do ławeczki..:) od kościoła do ulicy Staszica i odwrotnie, ale urocze miejsce. Zapytam jak wózkowa daje radę przejechać chodnikiem na ul. Warszawskiej? wandzia: Ale jak pięknie byłoby pójść na spacer bulwarem nad naszą malowniczo wijącą się Bzurą? I tak tam chodzę, ale muszę przedzierać się przez chaszcze. Czy kiedyś doczekamy się zagospodarowania terenów nad Bzurą? Kiedy? Kiedy? Tyle się już o tym mówi i wciąż nic.

fiołka: Wózkowa zasuwa po granitach, marmurach, Francja elegancja, fiu fiu. Z mozołem, ale zawsze. Też mnie to dziwi, po co temu biedamiastu granitowe chodniki. Ale najbardziej współczuję tym, co tam muszą odśnieżać.;-)

malpa23malpa: Zgadzam się, tu nie ma nawet głupiego parku:(przykre to. W Łowiczu czy Grodzisku piękne parki, deptaki. Przepraszam, ale ze śpiącym dzieckiem nie pójdę na plac Kościuszki, bo głośno od samochodów. O kościele, który o 12 daje jak szalony nie wspomnę (współczuję mieszkańcom pobliskich nieruchomości) i śmierdzi od spalin. Gdzie można iść? Wzdłuż torów – cisza, spokój. No chyba że akurat osoby na motorach lub kładach muszą się wyżyć. Co też jest ciekawym zjawiskiem, bo im bliżej podjeżdżają wózka, tym włączają więcej gazu i robią większy hałas. Na złość?

hansior: Śmignij wzdłuż trasy kolejki wąskotorowej a wylądujesz naprawdę daleko, ewentualnie Olimpijska i dalej kierunek np. Kożuszki, Czyste, Czerwonka, Andrzejów, Rokotów, wzdłuż obwodnicy, wszystko zależy ile czasu chcesz spacerować.


14 l Tu NaS zNajDzieSz

e-Sochaczew.pl

Przedstawiamy miejsca, w których możecie otrzymać za darmo gazetę „e-Sochaczew.pl extra” gmina Brochów l

Brochów Sklep ewa Fijałkowska

l

miszory, Sklep Spożywczy

l

Plecewice, Sklep Halina Paduch, Wyszogrodzka 147

l

Plecewice, Wiesława leszczyńska, Plecewice 28

l

Tułowice, Sklep Spożywczy Paciorkowski

l

Wólka Smolana, Sklep łukasz jaczyński, Wólka Smolana 27

gmina iłów

l

Sochaczew, urząd gminy Sochaczew, Warszawska 115

l

Sochaczew, kaufland, punkt obsługi klienta

l

Strzyżew, Sklep Spożywczy oliver

l

Sochaczew, carrefour, punkt obsługi klienta

l

Wymysłów, Sklep konarska elżbieta

l

Sochaczew, Sklep Spoż. marianna lot, Niemcewicza 1

l

żuków, Delikatesy Bobrowski, Harcerska

l

Sochaczew, junior odkrywca, Warszawska 31 B

l

żuków, Sklep gS Sochaczew, żuków 31

l

Sochaczew, BS Sochaczew centrala, Reymonta 18

l

żuków, Piekarnia majewski, żuków 112

l

Sochaczew, BS Sochaczew Filia nr 1, Pokoju 13

l

kiosk przy Poczcie, ul. 1 maja

l

Sochaczew, kim materiały budowlane, ul Trojanowska

gmina Teresin l

Dębówka, Sklep Spożywczy Rosa

l

Sochaczew Sklep mięsny RzeŹNik, podzamcze

l

elżbietów, Sklep Vika Sylwia Nowak

l

Sochaczew piekarnia janiak ul Traugutta

l

maszna, Sklep Barbara jędrzejewska, maszna 7

l

eldent, ul. 15 sierpnia 1

l

mikołajew, Sklep Ryszard Ryczajek

l

Sochaczew, kasa Stefczyka, żeromskiego 2

l

giżyce, Sklep Beata łukaszewicz, giżyce 43

l

Paprotnia, Stacja orlen, Sochaczewska 48

l

Sklep mięsny Rzeźnik, al. 600 lecia

l

iłów, Sklep Spożywczy kalińska

l

Paski, Sklep zofia Słabuszewska, Nowe Paski 12

l

apteka Serduszko, al. 600 lecia 9

l

iłów, urząd gminy iłów, Płocka 2

l

Seroki, Sklep Wiesława Razum, Pałacowa 13

l

apteka – róg Staszica i Narutowicza

l

iłów, Bank Spółdzielczy, Płocka 4

l

Teresin, Sklep Dorotka, Rynkowa 6

l

cukiernia jeznach, żeromskiego 23B

l

iłów, Sklep aS, Rynek Staromiejski 1

l

Teresin, Sklep justyna chudecka, al. XX-lecia

l

cukiernia jeznach, Traugutta 3

l

iłów, Vistula Bank Spółdzielczy, Handlowa 1

l

Teresin, Sklep ewa Szymańska, al. XX lecia 34

l

luX, sklep mięsno-wędliniarski, Pokoju 10

l

BuDomaT, giżyce 46

l

Teresin, Sklep Damian Tymorek, lipowa 1

l

miasto Sochaczew – Rozlazłów

l

Teresin, urząd gminy w Teresinie, zielona 20

l

Szpital, apteka serduszko

l

Teresin, Fuks agnieszka kołodziejska, ul Rynkowa

l

Topołowa, Fuks agnieszka kołodziejska, Topołowa 12 Skrzelew sklep spożywczy amelia

l

iłów Sklep gRoSzek

gmina młodzieszyn l

Helenka, HelmaR s. c, Helenka 14B

l

l

juliopol, Sklep Spożywczy Dragańska

l

l

młodzieszyn, Sklep kamiński mirosław, Walk nad Bzurą 10

l

młodzieszyn, PRemiX jadwiga Sejka, Wyszogrodzka 34

l

l

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie oddział w Teresinie

chodaków, gram maRkeT, ogrodowa 2

przy ul. Torowej 2

l

chodaków, Sezam, chopina 168

l

Sochaczew, Sklep Borkowska, ul. Powstańców

l

Sochaczew, Sklep Pod lasem, łąkowa 34

l

Sochaczew, u kariny, młynarska 15

miasto Sochaczew – Boryszew l

malesin, Sklep gS Nowa Sucha, ul. 15 sierpnia 119

l

Sochaczew, Nzoz galen, chopina 168

l

Sochaczew, Sklep aRTi, a. głuchowski, chopina 52

l

BuDomaT, Wyszogrodzka 91

l

sklep spożywczy okraska

l

kiosk przy rondzie, ul chodakowska

młodzieszyn, urząd gminy młodzieszyn,

l

Sochaczew, gram maRkeT, 15-ego Sierpnia

l

Sochaczew, Stacja Paliw i&g, 15 sierpnia 87

młodzieszyn, Biblioteka młodzieszyn,

l

l

l

młodzieszyn, BS Sochaczew, Walk nad Bzurą 10B

l

kamion, Sklep Spożywczy matusiak

gmina Nowa Sucha

Sochaczew, zakład RTV adam kloch, armii krajowej 11

Wyszogrodzka 23a Ruszki, Sklep u SłaWka, janów 63 a

miasto Sochaczew – chodaków l

Wyszogrodzka 25

l

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Punkt obsługi klienta w Sochaczewie przy ul. 15-Sierpnia 49 d

miasto Sochaczew – centrum

miasto Sochaczew – Rozlazłów l

Sochaczew, lukrecja, Płocka 10

l

Sochaczew, Sklep DWoRzec, dworzec PkP

l

Sochaczew, Sklep maja, gawłowska 55

l

kornelin, Sklep Tomasz gałuszewski, kornelin

l

Sochaczew, Sklep agaTa, Piłsudskiego 28

l

Sochaczew, Szpital Powiatowy, medyczna

l

kozłów Biskupi, Renata Smyczek, Sochaczewska 55

l

Sochaczew, lukrecja, żeromskiego 6

l

Sochaczew, Poradnia meDicuS, medyczna 6

l

Nowa Sucha, Sklep „FRykaS”, Nowa Sucha 22a

l

Sochaczew, kawiarnia Sweet caffe, plac kościuszki

l

Nowa Sucha, Sklep „golaN”, Nowa Sucha 51

l

Sochaczew, cukiernia zaPiecek, żeromskiego

l

Nowa Sucha, BS Sochaczew oddział Nowa Sucha

l

Sochaczew, Sklep marzena Rok, ul. Pokoju 7

l

Sochaczew, gram maRkeT, Targowa 12

l

Sochaczew, gram maRkeT, ul. 1-maja 5 Sochaczew, groszek, Wąska 15

gmina Rybno l

erminów, Sklep marzanna Sikora, erminów 10B

l

l

jasieniec, Stacja Paliw mateusiak, jasieniec 8

l

l

Rybno, Sklep Spożywczy F. kiszelewski, Długa 9

l

Rybno, Sklep budowlany, Długa 2

l

Rybno, urząd gminy Rybno, Długa 20

l

Rybno, BS Sochaczew, Wyszogrodzka 8

gmina Sochaczew l

chrzczany, Sklep adam Bryński

Sochaczew, Delikatesy kumpel, al. 600-lecia 18 l Sochaczew, Sklep Norbert jesiołowski, al. 600-lecia 21c l Sochaczew, cukiernia majewscy, ul. Pokoju 12 l

Sochaczew, Brzezińska, oś. Viktoria

l

Sochaczew, Sklep Spoż. Danuta ciura, Staszica 42

l

Sochaczew, Sklep Spoż. Danuta ciura, Narutowicza 3a

l

Sochaczew, PuP kusocińskiego 11

l

Sochaczew, Starostwo Sochaczew, Piłsudskiego 65

l

Feliksów, Sklep gS, obok szkoły

l

Sochaczew, urząd Skarbowy, ul. W. grabskiego 4

l

łazy, Sklep cleVeR mariusz jaros, łazy 38

l

Sochaczew, Poradnia meDicuS, medyczna 6

Reklama

l

l

l

l

l

Brzozów, grosik

l

Fe r ie w mieście

20 lutego – HALA OGÓLNODOSTĘPNA 7: 0011: 00, 13: 00-15: 00 21 lutego – DRAGON FIGHT CLUB TRENING OTWARTY MMA 11: 00-13: 00 22 lutego – STTS EXTRAKLASA KOBIETTENIS STOŁOWY 17: 00 23 lutego – GRAND PRIX SOCHACZEWA W TENISIE STOŁOWYM 9: 30 24 lutego – HALA OGÓLNODOSTĘPNA 7: 0015: 00 25 lutego – HALA OGÓLNODOSTĘPNA 7: 0011: 00, 13: 00-15: 00 26 lutego – SOPING CUP TURNIEJ TENIS STOŁOWY 11: 00 27 lutego – HALA OGÓLNODOSTĘPNA 7: 0011: 00, 13: 00-15: 00 28 lutego – DRAGON FIGHT CLUB TRENING OTWARTY MMA 11: 00-13: 00

l

DoDaTkoWa DoSTaWa gazeTy „e-SocHaczeW. pl eXTRa” W czWaRTki ok. goDz. 16.00 W SklePacH: Sochaczew, Sklep marzena Rok, ul. Pokoju 7 Sochaczew, gram maRkeT, 15-ego Sierpnia l Sochaczew, gram maRkeT, Targowa 12 l Sochaczew, gram maRkeT, ul. 1-maja 5 l Sochaczew, groszek, Wąska 15 l Sochaczew, kaufland, punkt obsługi klienta l Sochaczew, carrefour, punkt obsługi klienta l Sochaczew, Sklep Pod lasem, łąkowa 34 l chodaków, gram maRkeT, ogrodowa 2 l Paprotnia, kama, kolbego 85 l Teresin, Fuks agnieszka kołodziejska, ul Rynkowa l l

urząd miasta podał program ferii zimowych w Sochaczewie, które u nas, jak w całym województwie mazowieckim startują w poniedziałek 17 lutego, a potrwają do 28 lutego. Na ofertę naszego miasta składają się zajęcia przygotowane przez lokalne placówki kultury oraz miejski ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzieci mogą liczyć na znaczne zniżki cen biletów na basen czy lodowisko. PRogRam FeRii W mieŚcie (za UrzędemMiastaSochaczew) moSiR:. loDoWiSko 24 lutego, w godz. 8.00 – 11.00, dla dzieci i młodzieży WSTĘP BEZPŁATNY (opłata tylko za wypożyczenie łyżew). Ponadto codziennie, w dni powszednie, od 8.00 do 12.00 bilety dla dzieci i młodzieży w cenie jedynie 3 zł (plus opłata za wypożyczenie łyżew)

l

moSiR. PłyWalNia oRka 25 lutego – FESTYN WODNY DLA DZIECI. Zapraszamy od 10.00 do 13.00. tym czasie uczestnicy WCHODZĄ ZA DARMO. Konkurencje: wyławianie żółwików na czas, najdłuższy ślizg, rzut do celu, wyścig na tratwie. Kategorie wiekowe: KAT. I DO 2 KL. SZKOŁY PODSTAWOWE, KAT. II 3-4KL. SZKOŁY PODSTAWOWE, KAT. III 5-6KL. SZKOŁY PODSTAWOWE, KAT. IVGIMNAZJUM. Najlepsi uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami i BILETAMI WSTĘPU! W dni robocze, między 7: 00 a 11: 00, dzieci i młodzież płacą za godzinę pływania tylko 1,80 zł. W dniach 17-21 lutego oraz 24-28 lutego w godz. 8.00-15.00 obsługa pływali udostępnia dzieciom bramki do piłki wodnej i siatki do siatkówki wodnej.

l

moSiR. Hala SPoRToWa ul. kuSociŃSkiego 2 15 lutego – STTS EXTRAKLASA KOBIETTENIS STOŁOWY 17: 00 16 lutego – SOCHACZEWSKA LIGA KOSZYKÓWKI 16: 00 17 lutego – TURNIEJ SCRABLE, HALA OGÓLNODOSTĘPNA 7: 00-15: 00 18 lutego – HALA OGÓLNODOSTĘPNA 7: 0011: 00, 13: 00-15: 00 19 lutego – SOPING CUP TURNIEJ TENIS STOŁOWY 11: 00

l

l

l

l

l

l

l

l

moSiR. Hala SPoRToWa ul. cHoPiNa 101 18 lutego, godz. 11.00 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 19 lutego, godz. 11.00 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 20 lutego, godz. 11.00 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 21 lutego, godz. 11.00 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OPEN 22 lutego, godz. 10.00 – X KOLEJKA AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 25 lutego, godz. 9.00 – OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI

l

l

l

l

l

l

iNTegRacyjNy ogRÓD zaBaW i SPoRTu ogRÓDek joRDaNoWSki 22 lutego, sobota, godz. 15: 00 – Leśne Skrzaty Junior Odkrywca oraz MOSiR zapraszają na KULIG i inne atrakcje. (UWAGA! Kulig dojdzie do skutku, gdy pozwoli na to pogoda)

l

mok, żeRomSkiego Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie, przy ul. Żeromskiego 8 przygotował jak co roku małe formy wypoczynku, a do udziału w nich zachęca dzieci w wieku 7-12 lat. Zapisy prowadzone są w sekretariacie MOK. Opłata 80 zł/ od dziecka – płatność w dniu zapisu. W programie: zajęcia teatralne, plastyczne, taneczne, rytmiczne, gry i zabawy; wyjścia na LODOWISKO, projekcje filmowe, wizyta na Policji lub w Straży Pożarnej, a jeśli pozwoli pogoda to także wycieczka krajoznawcza po Sochaczewie. A na zakończenie ferii KULIG z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek (Kalotówka) mok BoRySzeW Feriomania czyli ZIMA W MIEŚCIE. Zajęcia dla dzieci. Pierwszy tydzień: W Krainie Wawelskiego Smoka zajęcia według scenariusza do przedstawienia teatralnego z cyklu baśnie i legendy polskie.

l

l

Dokończenie na ááá

STR. 20


zDRoWie :: uRoDa :: PaSja l 15

e-Sochaczew.pl

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

BOdyBaLaNce™ – odnajdźswójwłasny wewnętrznyspokój

Tego jeszcze w Sochaczewie nie było! gymme Fitness club wprowadza nowe zajęcia fitness łączące elementy jogi, Tai chi i Pilates, dzięki którym zwiększysz elastyczność i siłę mięśni, zmniejszając jednocześnie poziom stresu i napięcia wewnętrznego. Program BODYBALANCE™ to ćwiczenia, które opierają się na elastyczności i wytrzymałości, pozostawiając uczucie spokoju i skupienia. Koncentracja, odpowiednie ćwiczenia oddechowe oraz starannie dobrane kombinacje ruchowe w rytmie pięknej i łagodnej muzyki, pozwalają doskonalić siłę i osiągnąć wewnętrzną równowagę oraz harmonię. Każde zajęcia to 45 minut prostych i jednocześnie wymagających pełnego zaangażowania ćwiczeń, które kończy 10 Reklama

Reklama

minutowa relaksacja i medytacja. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach BODYBALANCE™ sprawi, że: – wzmocnisz mięśnie głębokie brzucha oraz pleców, – poprawisz swoją postawę, – Twoje ciało stanie się silniejsze i smuklejsze, – poprawisz swoją zdolność ruchową i równowagę, – nauczysz się kontrolować swój oddech, – zmniejszysz poziom stresu i napięcie wewnętrzne, – zwiększysz zdolność koncentracji.

BODYBALANCE™ już wkrótce w ofercie zajęć Gymme Fitness Club w Sochaczewie! za pra sza my! ze spół gym me Fit ness club

Reklama


16 l PRaca :: moToRyzacja Reklama

e-Sochaczew.pl go. cv z opisem stanowiska prosimy przesyłać na adres biuro@vpp.pl Pilnie poszukiwani Konsultanci Telefoniczni do projektu z branży telekomunikacyjnej. Kontakt z Klientem. Wymaga dyspozycyjność od poniedziałku do piątku. Dobre warunki. nr tel. 601 297 738 Mam uprawnienia Insp. ds. BHP z 2 letnim doświadczeniem w dużej firmie i 10 letnie doświadczenie w ser wisie sprzętu komputerowego -poszukuję pracy od zaraz Tel.697706883 mail: bogumil.wrobel@gmail.com Sodexo Polska w Teresinie poszukuje MENEDŻERA RESTAURACJI I SZEFA KUCHNI. Doświadczenie na podobnych stanowiskach min. 3 lata i aktualna książeczka sanitarna. CV na adres: paulina.palmowska@sodexo.com Do ochrony obiektów handlowych. Panowie wiek max 50 lat, niekaralność. Stawka 7,50 netto , umowa zlecenie. Tel- 506875942 Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat C+E na transport kontenerowy międzynarodowy głównie zachód. Wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu 602311467

PRaca zatrudnię kierowcę kategorii c+e w transporcie międzynarodowym. Tel. 606 666 683, 606 666 656 Jestem studentką II roku pedagogiki i poszukuję pracy na weekendy (łącznie z piątkiem). Mogę zaopiekować się dzieckiem, osobą starszą, posprzątać. Jestem pracowita i punktualna. Mój numer: 788380962. Oferuję pracę dla STOLARZA-LAKIERNIKA. Stabilna praca na terenie gminy Sochaczew w pełnym wymiarze godzin. Wymagany przynajmniej rok doświadczenia w zakresie OBRÓBKI DREWNA. Jan Gubański 512132456 W DNIU 14 LUTEGO W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH ZAGINĄŁ PIES RASY SZNAUCER MINIATURA ( SUCZKA) KOLOR BIAŁY (JAK NA ZDJĘCIU ). W DOMU TĘSKNIĄ DZIECI. PROSZE O KONTAKT POD NUMEREM TEL. 721-016568 NAGRODA!!

sarstwa, dyspozycyjność, szybkość uczenia się, umiejętność pracy w zespole. Mile widziane prawo jazdy kat.B Tel. 667-778-599 świeżo po kursie kwalifikacji wstępnej/przewóz rzeczy - SZUKAM praktyki/przyuczenia. 23lata, prawo jazdy kat. B, C. -aktualne badania lekarskie, -książeczka sanepidu, -niekaralność tel. 792 313 964 Firma Verona Products Professional poszukuje pracownika na stanowisko SPecjaliSTa DS. maRkeTiNgu. cv z opisem stanowiska proszę przesyłać na adres biuro@vpp.pl Podwójną obsadę C+E w ruchu międzynarodowym (stała trasa Polska-Holandia-Polska, weekendy w domu) zatrudnię. Poszukuję również kierowcy C+E (PL-Europa Zachodnia-PL). tel 662224440

Mycie okien, prasowanie, sprzątanie, mieszkań, domu, biura, tania, szybko tel. 888 135 303

Zaopiekuje się dzieckiem. Wychowałam sześcioro swoich wnucząt.Jestem bardzo energiczna a jednoczesnie ciepła i cierpilwa.Mieszkam w centrum Sochaczewa. Kontakt 726480805 lub 697224453.

Firma morela poszukuje pracownika na stanowisko aSySTeNTka Działu ekSPoRTu, miejsce pracy andrzejów Duranowski. cv prosimy przesyłać na adres biuro@vpp.pl

Poszukiwany gitarzysta do zespołu wesela-eventy. Szukamy solidnych i dyspozycyjnych osób. Nie wymagamy doświadczenia lecz umiejętności. Zgłoszenia proszę kierować na email: poszukiwanymuzyk@wp.pl

zatrudnię pizzermena z doświadczeniem. Mile widziana umiejętność pracy na piecu opalanym drzewem. Kontakt tel. 792 732 943

Doświadczony operator koparko-ładowarki podejmie prace od zaraz. 668187236

Mam własny samochód Reno na 8 europalet z windą i 10 EP plandeka. Podejmę wspołpracę z firmą na przewóz towarów po kraju. Najchętniej stała współpraca. Duże doświadczenie. tel. 692-433-829 Radek Poszukuję opiekunki do 14 – miesięcznego dziecka, osoby odpowiedzialnej, sumiennej, kreatywnej , z doświadczeniem , kochającej dzieci , bez nałogów . Praca w dniach pon.piąt. 8.00 - 14-16.00 od 14 kwietnia 2014r. Lokalizacja: Osiedle Karwowo . Tel 602-847-002. FIRMA ZATRUDNI: pracowników do przyuczenia. Wymagania znajomość podstaw ślu-

zatrudnie kierowców z kategoria prawa jazdy ce, praca na trasach miedzynarodowych PolSka-Niemcy-PolSka transport kontenerów morskich, zarobki od 4-7 tys. zaintenersowanych prosze o kontakt: 503169061 Verona Products Professional poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. marketingu międzynarodowego. cV z dopiskiem stanowiska prosimy wysyłać na podany adres biuro@vpp.pl Verona Products Professional poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista analityk ds. marketingu międzynarodowe-

Firma LAMEBAX poszukuje pracowników na stanowisko: - POMOCNIK LAKIERNIKA (wymagane doświadczenie) - Pracownik do wykonywania elementów z laminatów (wymagane doświadczenie) tel. 698-620-217

moToRyzacja Sprzedam Renault Megane 1.8 16v Kombi, 2002r. klima, ABS, poduszki, centralny zamek, Sprzedam bezpośrednio. Cena do negocjacji, tel 606-536-640 1991r.BMW 520i, czarny, 150 KM 2.0 benzyna. 175tyś km, st.bdb. Kontakt : 505-230-521 GG: 8255927 kuPuje WSzySTkie maRki PojazDÓW oD PRyWaTNycH WłaŚcicieli, oD FiRm TaXi Po Nauce jazDy, oSoBoWe, TeReNoWe i BuSy, całe, lekko uSzkoDzoNe oRaz mocNo uSzkoDzoNe *791-783-780 *514276-050 WITAM. POSIADAM DO SPRZEDAŻY AUTO OPEL ASTRA Z BARDZO DYNAMICZNYM I ZARAZEM EKONOMICZNYM SILNIKIEM BENZYNOWYM 1,4 O MOCY 90 KM, KOLOR SREBRNY METALIC 883324971 Kupię Każdego Mercedesa Dostawczego (tzw. Kaczkę) 207 208 210 307 308 310 407 408 410 Sprintera 208 210 212 308 310 312 313 408 410 412 413 oraz 190 124 Vito i inne.Najwięcej Zapłacę! tel.725-562-998 1991r.BMW E 34 520i 2.0 benzyna 150 KM, 175 tyś km, czarny zadbany K:505230521 Sprzedam Renault Clio III z 2007/2008 r. 1.4 16V + GAZ, 5 drzwi, cena 15.900 Sprzedam Renault Clio III z 2008r. 1.2, 5 drzwi, cena 13.900, telefon 500-026-841

Pilnie zatrudnimy Pracowników Ochrony z licencją 1 i 2 stopnia z Sochaczewa i okolic. Tel. 501-784-014 lub 22 847-35-35wew.113

Poszukuję pracy w gospodarstwie rolnym lub innej - pilnie! Najchętniej z obszaru między Chodakowem a Kampinosem. kontakt: 662 695 026

auto-Skup Skupujemy Wszystkie auta całe i lekko uszkodzone, Bez oc i Przęglądu. Płatność gotówką, Dzwoń 781-490-491 lub 660-150-553

Poszukujemy Pomocy Kuchennej, oferujemy pracę w dobrym zespole oraz wyborowych warunkach - posiadamy profesjonalny sprzęt gastronomiczny. Gościniec Legenda 09-450 Wyszogród u. Warszawska 12 rekrutacja@goscinieclegenda.pl

Okazja!!!Sprzedam Fiat Seicento 1,1 rok.prod.2003, samochód w bardzo dobrym stanie wizualnym jak i technicznym.Ostano były wymienione amor tyzatory,sprężyny i kpl.hamulce z tyłu. Polecam!!! 692-179-773

Firma GTI poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży. Prosimy o przesłanie cv na adres cv.sochaczew@gti.pl z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.

Sprzedam Vectrę po liftingu 2007 120KM diesel 1.9, pierwszy właściciel w Polsce. Bardzo małe spalanie: 6,5 litrów/100km. Wnętrze zadbane, bardzo dobry stan techniczny. Tel.509650536, 509601825

Sodexo Polska w Teresinie zatrudni KUCHARZA, POMOC KUCHNI I KASJERKĘ/BUFETOWĄ. Oczekujemy doświadczenia min.1 rok i książeczki sanitarnej. Pełen etat, praca zmianowa. CV na adres:marta.klos@sodexo.com

Sprzedam,godną polecenia bezawaryjną ToyoTe coRolle e12-komBi.Rok produkcji 2003.Silnik poj.1,6. Przebieg 290000 km (nieprzewijany),w ciągłym użytku. Tel.666588619 (pn-pt godz. 16-22;so-nd godz. 9-22)

kierowcę kategorii C+E zatrudnię, transport krajowy, codzienne powroty na bazę, na stałe lub dorywczo, tel 503 072 205 Pracowników Ochrony z licencją 1 i 2 stopnia Tel.501-784-014 Tel.22 - 847- 35 -35 w.113 Pracowników Ochrony z licencją 1 i 2 stopnia Tel.501-784-014 Tel.22 - 847- 35 35 w.113

============SkuP SamocHoDÓW oSoBoWycH============ całe i uszkodzone, a także bez oc i przeglądu. Szybki dojazd i dobre ceny! zapraszam! tel:695457-497

uSługi Usługi hydrauliczne ,szybko tanio i solidnie ,każda technologia ,naprawy bieżące ,budynki od podstaw.wycena gratis ,faktura wat .Tel 605 991 691 BIURO RACHUNKOWE poprowadzi oraz rozliczy Księgi Handlowe,KPiR,ryczałt,kadry,płace,ZUS,PIT-y roczne Księgowość prowadzę osobiście, doświadczenie w rozliczaniu firm transportowych tel 602282721 ZESPÓŁ MUZYCZNY w razie pytań proszę pisać ludz dzwonić. k505 230 521 GG(9007593)

Poszukuję pracy przy starszej osobie - pomoc, opieka. Posiadam 30 letnie doświadczenie i dużo cierpliwości. kontakt: 698 479 437

DORADCA FINANSOWY Lokalizacja: Mazowieckie Prężnie rozwijająca się Firma Doradztwa Finansowego szuka osób z doświadczeniem w finansach lub ubezpieczeniach na stanowisko : DORADCA FINANSOWY mariusz.frej@polski-dom-finansowy.pl

kuPuje WSzySTkie maRki PojazDÓW oD PRyWaTNycH WłaŚcicieli, oD FiRm oSoBoWe, TeReNoWe i BuSy, całe, lekko uSzkoDzoNe oRaz mocNo uSzkoDzoNe Tel: 791783780 / 514276050 autoskupolska@wp.pl

AUTO SKUP NAJLEPSZE CENY 728968788 WSZYSTKIE AUTA kuPuje WSzySTkie maRki PojazDÓW oD PRyWaTNycH WłaŚcicieli, oD FiRm TaXi Po Nauce jazDy, oSoBoWe,TeReNoWe i BuSy, całe, lekko uSzkoDzoNe oRaz mocNo uSzkoDzoNe 791783780 514276050 autoskuppawel@wp.pl KUPUJE WSZYSTKIE MARKI POJAZDÓW OD PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI, OD FIRMA TAXI PO NAUCE JAZDY, OSOBOWE, TERENOWE I BUSY, CAŁE, LEKKO USZKODZONE ORAZ MOCNO USZKODZONE Tel: 791-783-780 / 514-276-050

FIRMA BRUKARSKA "MART-BRUK" Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa,projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: - układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach Posiadamy duże doświadczenie i konkurencyjne ceny.Po oględzinach miejsca robót kompleksowa wycena. Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń pod numer 690-506-478 lub 514-254-470. Wystawiamy faktury VAT. Remonty,wykończenia,adaptacje poddaszy.Glazura,terakota,gipsy,zabudowy,sufity podwieszane(także ozdobne),malowanie,panele,deska barlinecka,hydraulika,elektryka,wymiana drzwi i okien.. 792-335-376 kompleksowe uslugi hydrauliczne 601 818 310 DJ * DJ *DJ'ka NA KAZDA IMPREZE TANECZNA! WESELA ,POPRAWINY,SPOTKANIA INTEGRACYJNE itp.NAGLASNIAM,OSWIETLAM!GWARANTOWANE SZALONE ZABAWY I SWIETNA MUZYKA.ZAPRASZAM!CROATKA tel : 660 025 214 USŁUGI SPAWALNICZE-ŻELIWO,ALUMINIUM,NIERDZEWKA,MIEDŻ, MOSIĄDZ,TYTAN. SPAWANIE PLASTIKU. PRODUKCJA BRAM,OGRODZEŃ,BALUSTRAD. WSZELKIE NAPRAWY OD A DO Z. DOJAZD DO KLIENTA PLECEWICE 74A 600 075 333 Szeroki zakres prac remontowo budowlanych.Kompleksowe remonty mieszkań i domów.Szybko solidnie bezpośrednio bez podwykonawców.e -mail remonty2014@wp.pl tel.733 161 333 Piotr Świadczymy ekskluzywny transport samochodem Audi Q7 dla klientów indywidualnych jak i firm. W naszej ofercie znajduje się: transport VIP -transport osób -auto do ślubu 48 505865569 vip-transport@wp.pl


moToRyzacja :: uSługi l 17

e-Sochaczew.pl

USŁUGI WYKOŃCZENIOWE- malowanie, gipsowanie, układanie paneli, sufity podwieszane, adaptacje poddaszy, układanie kamieni dekoracyjnych, mozaiki i. t. p. TANIO WOLNE TERMINY TEL.600-225-791 Układanie kostki brukowej i granitowej,odwodnienia budynków,wykop i wylewanie ław fundamentowych oraz murowanie bloczkiem. Usługi koparko - ładowarką i minikopar ką. Transport piasku,itp. tel.602386081

aglomaR Produkcja parapetów konglomeratu-kompozytu marmurowego Nasza firma proponuje Państwu: -duży wybór -niskie ceny niezależnie od wzorów -profesjonalizm -krótkie terminy zaPRaSzamy 0500-021-844 Usługi remontowo-budowlane: - budowa domów, - więźby oraz pokrycia dachów, - wykończenia wnętrz, - adaptacje poddaszy, tynki, - murowanie klinkieru, - ogrodzenia. tel. 503-581-660 Witam! oferuje naprawę pralek automatycznych w zakresie: - wymiana łożysk - wymiana grzałek - naprawa i wymiana podzespołów elektrycznych - naprawa regeneracja elektronicznych modułów! Tel.667601900 FIRMA BRUKARSKA "MART-BRUK" Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa,projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: - układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach. Posiadamy duże doświadczenie i konkurencyjne ceny.Po oględzinach miejsca robót kompleksowa wycena. Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń pod numer 690-506-478 lub 514-254-470 i umów się z nami na spotkanie. Wystawiamy faktury VAT.

FIRMA BRUKARSKA "MART-BRUK" Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa,projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: - układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, - układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, - budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów, murków palisadowych, klombów itp. wykonywanie odwodnień, odprowadzeń wody z rynien. Zadzwoń 690-506-478 lub 514-254-470 i umów się z nami na spotkanie. Wystawiamy faktury VAT. ARTYSTYCZNE MALOWANIE WNĘTRZ mogę pomalować Twój świat nie tylko na żółto i na niebiesko, ale jak chcesz- odmień swoje wnętrze.. -pokój dziecięcy -salon -hol agi1439@poczta.onet.pl 694-419-610 Piaskowanie!!! piaskowanie i malowanie ciągników przyczep, naczep maszyn budowlanych i rolniczych oraz wszelkich konstrukcji. Tanio,szybko i solidnie!!! tel.692-179-773

ce wykonujemy z materiałów własnych, jak i powierzonych. tel.515283858 brukarstwo-krisbruk.pl ogRoDzeNia BRamy BaluSTRaDy www.mjm-wm.pl koNkuReNcyjNe ceNy, moNTaż i WyceNa PRojekTÓW gRaTiS. PRoFeSjoNalizm i DoŚWiaDczeNie. 604434212 46861 50 38 FIRMA BRUKARSKA "MART-BRUK" Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa,projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: - układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, - układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta. Zadzwoń pod numer 690-506-478 lub 514-254-470 i umów się z nami na spotkanie. Wystawiamy faktury VAT. Tworzenie stron internetowych oraz sklepów internetowych. Tanio!!! tel 600971902 WIEZBY DACHOWE DESKOWANIE PAPOWANIE KRYCIE BLACHA GATEM BUDUJEMY LUKARNY PODBITKI ZAPRASZAMY TEL.608259760

>>>SaiN Budownictwo = PRoFeSjoNalNe WykoNaNie oferujemy: TyNki wewnętrzne cementowo -wapienne oraz gipsowe (najwyższa jakość wykonania, nakładane maszynowo, obrabiane zaś ręcznie), DociePleNia i eleWacje BuDyNkÓW (kompleksowa realizacja na najwyższej jakości materiałach, montaż podbitki dachowej, parapetów, drewna elewacyjnego, okładzin kamiennych, stolarki budowlanej, orynnowania, sztukaterii, boniowania), PRace ogÓlNoBuDoWlaNe. zaPRaSzamy Do oBejRzeNia NaSzycH Realizacji w Sochaczewie i okolicach. Nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/sainbudownictwo tel. 509-499-922 Firma KRISBRUK specjalizuje się w układaniu kostki brukowej wszelkiego typu. Nasze pra-

DJ -ka NA KAŻDĄ IMPREZĘ TANECZNĄ!WESELA,ROCZNICE,PRZYJĘCIA,SPOTKANIA INTEGRACYJNE itp.ZAPEWNIAM NAGŁOŚNIENIE,OŚWIETLENIE,EFEKTY ORAZ NIEZAPOMNIANĄ ZABAWĘ PRZY NAJLEPSZEJ MUZYCE!660 025 214 DJ Croatka

Dom Bankietowy imPReSSa Smacznie Nie Drogo!Wyjątkowa organizacja Wesela!Bale Bankiety Przyjęcia chrzciny komunie!Nowa Sucha Stary Dębsk 3c WWW.imPReSSaBaNkieToWy.Pl tel:666127115 imPReSSa@ViP.oNeT.Pl


18 l uSługi uSługi ELA BIURO RACHUNKOWE*CERTYFIKAT MINISTRA FINANSÓW księgi handlowe, KPiR, ryczałt, kadry, płace, ZUS, PIT-y roczne, usługi biurowe, księgowość prowadzę osobiście. TEL. 666-848-658 KOŻUSZKI-PARCEL 82 uslugi remontowo budowlane sufity podwieszane scianki z kg gladzie gipsowe , malowanie ,panele, glazura ,terakota ceny konkurencyjne jakosc gwarancji chcesz zrobic remont mieszkania zadzwon 733021996 FIRMA BRUKARSKA "MART-BRUK" Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa,projektowania i układania kostki brukowej. WYKONUJEMY: - układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i

e-Sochaczew.pl ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, - budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów, murków palisadowych. Zadzwoń pod numer 690-506-478 lub 514-254470. Wystawiamy faktury VAT.

twa,projektowania i układania kostki brukowej. Działamy sprawnie, dokładnie, solidnie. Posiadamy duże doświadczenie i konkurencyjne ceny.Po oględzinach miejsca robót kompleksowa wycena. Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń pod numer 690-506-478 lub 514-254-470 i umów się z nami na spotkanie. Wystawiamy faktury VAT. USŁUGI BRUKARSKIE ATRAKCYJNE CENY 781377-138 lub 535-841-333

SaiN=PRoFeSjoNalNe elewacje i docieplenia budynków i inne prace poboczne-podbitki dachowe,parapety,sztukaterie,drewno elewacyjne;tynki cementowo-wapienne"na gładko"pod malowanie oraz gipsowe.509499922 FIRMA BRUKARSKA "MART-BRUK" Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradz-

Wykonam ocieplenia,elewacjie, podbitki, adaptacje poddasza, ogrodzenia, malowanie, remonty, rozbiórki itp 512-829-115 KOSMO-DERM Gabinet Kosmetologii Estetycznej zaprasza na zabiegi Laserem Dual sPTF+, terapie mikroigłową i promocje karnawałowe tel. 693 391 872 www.kosmo-derm.pl

Meble na zamówienie : kuchnie od 700zł za metr bieżący, szafy wnękowe od 1000 zł za metr bieżący, meble biurowe i sklepowe. Szybko, tanio i solidnie ! Tel : 24 2774263, 601369406. www.hevimeble.pl

Nowa kwiaciarnia w Młodzieszynie oferuje dekoracje okolicznościowe wieńce i wiązanki znicze upominki kwiaty żywe sztuczne Atrakcyjne ceny dekoracji na 2014 rok 519-183-540 gRaNiTy,maRmuRy, BlaTy,ScHoDy,PaRaPeTy,koNglomeRaT ,PłyTki gRaNiToWe ,NajNiżSze ceNy ,Duży WyBÓR oD Ręki W NaSzym magazyNie ! kuPujeSz BezPoŚReNio oD imPoRTeRa !www.granix.com.pl Tel.695171708

Firma SoliD-TyNk emil Woźniak TyNki maSzyNoWe oFeRuję WykoNaNie SoliDNycH TyNkÓW *giPSoWycH *DiamaNT *TyNkÓW cemeNToWo -WaPieNNycH wewnętrznych i zewnętrznych *Wylewki 533013595 solid-tynk.biuro@wp.pl KOMPLEKSOWE REMONTY WYKOŃCZENIA. GLAZURA GIPSY PODŁOGI MALOWANIE ADAPTACJA PODDASZY ŁAZIENKI od A do Z PRZERÓBKI ELEKTRYCZNE I HYDRAULICZNE TEL 796 913 622 SeRWiS komPuTeRoWy naprawa komputerów i notebooków, profesjonalizm i 20 lat doświadczenia. odzyskiwanie danych z wszystkich nośników. Sprzedaż i doradztwo. tel:602 122 974, mail: plserwis@gmail.com ROZLICZĘ PIT 37 Szybko, solidnie, za nie wielką cenę ok. 20 zł. Rozliczenia dokonam w biurze na terenie Sochaczewa lub mailem W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 603 606 318; e-mail: pit37@op.pl Usługi REMONTOWO-BUDOWLANE. Kompleksowa budowa domów, rozbudowy, remonty oraz wykończenia wnętrz. tel. 663281801

Firma STolmaR świadczy profesjonalne usługi -cykliNoWaNie BezPyłoWe ukłaDaNie PaRkieTÓW i PaNeli -BoazeRie -BaluSTRaDy, TaRaSy DReWNiaNe alTaNki, meBle ogRoDoWe 662-025-139 www.stolmar.mazowsze.pl Wynajem Amerykańskich Limuzyn do Ślubu w w w.limuz yna-sochaczew.com tel.501331477 BaDaNia PSycHoTecHNiczNe kieRoWcÓW oRaz oPeRaToRÓW maSzyN!!! Wykonujemy badania psychologiczne kierowców, operatorów oraz innych osób! Dogodne terminy! kontakt: 661481355 lub 242672560

Dla Domu Sprzedam solidne stemple budowlane (2,80m oraz 3,10m) - 240 szt. ok 20 sztuk nieużywanych, pozostałe użyte jeden raz. Stemple są bez gwoździ!cena 1100 PlN. Tylko całość. Tel. 664 143 553 Sprzedam PIANINO LEGNICA z moderatorem (trzy pedały), - pełna, metalowa płyta, - stan zewnętrzny i wewnętrzny bardzo dobry . mocne, czyste i wyraźne brzmienie - rzadko używane Tel. 602 771 821

Drewno kominkowe i opałowe Akacja Dąb Grab Olszak Brzoza Sosna Osika Topola drewno pocięte i połupane cena już od 150 zł za 1 mp drewna. Możliwość transportu więcej informacji pod nr tel 605-896-199 Sprzedam 3 okna dachowe drewniane, NoWe! wymiary: 78 x 118 + 3 kołnierze faliste. kontakt: 698 479 437 Oddam za darmo 3 fotele na działkę. tel: 698 479 437

RTV/agD Sprzedam komputer stacjonarny firmy "ASUS" + monitor LCD 19 "ASUS" + klawiatura bezprzewodowa "LOGITECH" + głośniki i subwoofer. Cena za wszystko 700 zł (ewentualnie do negocjacji).Tel. 798247754


NieRucHomoŚci l 19

e-Sochaczew.pl

Sprzedam małe gospodarstwo rolne 2,5 ha ziemi klasa 3i4 +budynki gospodarcze i dom mieszkalny Ludwikow koło Rrybna 12 km od Sochaczewa 696061581 cena 300 000zł Sprzedam działke 23 000m2 w Nowym Kozłowie 17km od Sochaczewa przepiękna okolica,media w drodze gminnej,cena 40 000zł, właściciel tel 536 099 089.

Sprzedam komputer: Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz, Gigabyte GA-EP43-DS3, 2 x 1GB RAM Patriot 800 Mhz, GeForce GTX 260 896MB, Dysk 300GB Seagate DVD-RW LG 52x, Zas. 650W, Karta Wifi - 450 zl - 791638110

PoDRęczNiki i Nauka ANGIELSKI - ROSYJSKI Korepetycje - Biznes Konwersacje Dowolny poziom Słowiańska 12, Sochaczew (Trojanów) Michał Gołkowski 694 616 954 Udzielam korepetycji od 4 lat, poziom gimnazjum i liceum. Przygotuję do matury. Cena 20zł/h, zajęcia odbywają się u mnie w domu (Chodaków). Zapraszam na lekcje zapoznawczą. 725054888

PozoSTałe W DNIU 14 LUTEGO W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH ZAGINĄŁ PIES RASY SZNAUCER

MINIATURA ( SUCZKA) KOLOR BIAŁY (JAK NA ZDJĘCIU ). W DOMU TĘSKNIĄ DZIECI. PROSZĘ O KONTAKT POD NUMEREM TEL. 721-016568 NAGRODA!!

Sprzedam działkę rolno -budowlaną 3300 m2 wraz z budynkami. Bezpośrednio przy trasie a2 w miejscowości Seroki Parcel , z mediami , dom drewniany ok 38m2 do remontu oraz budynek gospodarczy 52m. 519436443

Skup zboża paszowego i konsumpcyjnego, , kukurydzy mokrej i suchej, łubinu słodkiego, gryki, bobiku, grochu, rzepaku wymagane ilości min 23t zapewniam transport, płatne w dniu odbioru 504082106

Sprzedam działkę rolno -budowlaną 3300 m2 wraz z budynkami w miejscowości Seroki Parcel ,z mediami , dom drewniany ok 38m2 do remontu oraz budynek gospodarczy ok 50m2. Przystanek 10m od posesji. 519436443

Serdecznie zapraszamy na BAL KARNAWAŁOWY w remizie OSP MOKAS 1 marzec 2014 godz.20.00 Cena biletu 230 zł od pary Menu: 4 dania gorące 0,5l na parę przystawki GRA ZESPÓŁ" CLIPS" kon. 600-352-614

****Sprzedam działkę budowlaną w Żukowie*** Sprzedam działki 1000m2 i 1280m2. Działki położone 300m za szkołą,blisko zajezdni MZK,cicha okolica,las.Cena za 40zł m2 do negocjacji.Tel 793 299 744

NieRucHomoŚci ---------> Pilnie KUPIĘ DOM, najlepiej w centralnej części Sochaczewa lub dość blisko centrum. Dom może być do remontu... Tel.: 603449628. ----- mail: andrzejowski12@o2.pl Ogłoszenie PRYWATNE !!!

Sprzedam bezpośrednio mieszkanie własnościowe, Os. Kolejowe, 48 mkw, 4 piętro, atrakcyjna cena, umeblowane; kontakt: 512 922 977 Do wynajęcia mieszkanie w Sochaczewie (dwa pokoje z kuchnią, 48 m2, IV piętro), ciepła woda i centralne ogrzewanie z ciepłowni.

Częściowo umeblowane. Blisko centrum i stacja PKP. Tel. kom. 784 860 519 Sprzedam tanio pawilon gastronomicznohandlowy Sochaczew ul. Chopina 99 Pawilon 25m dopuszczony do handlu przez sanepid bardzo tani w utrzymaniu. Lokal po kapitalnym remoncie tel. 503635098 sprzedam mieszkanie M3 49m czwarte piętro przy ul.600-lecia. tel.602386081 Tanio sprzedam działkę rolno-leśną 3600 m2 z moż. zab. jednorodzinnej. Asfalt,woda,kanalizacja,prąd. Kozłów Biskupi ul. Północna vis a vis nr.13.W pobliżu las,pryw.staw,Zalew,Bzura,Pisia. 886 106 530 Wynajmę ładny dom jednorodzinny z 2002 r. (salon z kominkiem, dwie duże sypialnie, kuchnia, łazienka, spiżarnia). Piękna okolica. Lokalizacja - Duranów pod Sochaczewem (ok. 5 km od miasta).tel 883 966 080 Sprzedam działkę rolną o powierzchni 1,2 ha w miejscowości Giżyce , działka czysta , zadbana o kształcie klasycznego prostokąta. Działka położona przy drodze 577 media w zasięgu tel.608335417 Sprzedam działkę w malowniczym Skarbikowo z linią brzegową czystej rzeki,częściowo zalesiona z możliwością zabudowy, w sąsiedztwie stadnina koni.Media:prąd,woda w drodze.606534105 24900m320tys zł

Dom 99 m2 po remoncie, 3 km od Sochaczewa, działka 1174 m2. cena 254 000 zł. Tel. 690 035 052

m4 (64,6 m2), w centrum, po częściowym remoncie, iV piętro. cena: 195 000 zł, tel. 690-035-022

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 770 m2 położoną na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Sochaczewie. Działka ogrodzona, zagospodarowana. Wszystkie media w ulicy. Tel. 532 348 005

Dom w Sochaczewie, rok budowy 2002 w pełni wykończony, gotowy do zamieszkania. Pow. użytk. 145,6 m2 + garaż w budynku, działka 537 m2 zagospodarowana (kostka, ogród). ogrzewanie olejowe lub ekogroszek. Blisko szkoła, przedszkole, przystanek mzk, sklepy. cena: 490000zł. Tel. 690-035-022

m4 (66 m2), iii piętro, centrum, kuchnia w zabudowie, gładzie gipsowe, panele na podłodze. cena 207 000 zł. Tel. 690 035 052

Sprzedam działkę rolno- budowlaną w miejscowości Helenka o powierzchni 10000m2 (1ha) wymiary 50x200. Działka graniczy z drogą asfaltową. Media w pasie drogi. tel 792979092

m3 (53 m2), parter, po generalnym remoncie, okolice PkP. cena: 199 000 zł. Tel. 690 035 022

Sprzedam działkę budowlane w miejscowości Sochaczew oś,, Karwowo” o powierzchni 1000m2. Działki znajduje się 900m od ul Gawłowskiej. Graniczą z drogą asfaltową. media w pasie drogi. tel 792979092

Solidny dom w stanie surowym otwar tym. Do centrum zaledwie 1 km. malownicza okolica z widokiem na Bzurę. Powierzchnia całkowita: 155,8 m2, powierzchnia użytkowa: 122,6 m2, powierzchnia działki: 931 m2. cena: 195000 zł, tel. 690-035-022 Do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 95 m2 w samym centrum Sochaczewa na przeciwko kramnic. Budynek znajduje się przy ul. Warszawskiej na którą skierowane jest większość okien nieruchomości. lokal znajduje się na ii piętrze i składa się z kilku przestronnych pomieszczeń. Tel. 690-035-022 Działka budowlana 680 m2, znajdująca się na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w msc. czerwonka-Parcel. media w drodze. cena: 49 000 zł, tel. 690-035-052

Poszukujemy dla naszego klienta mieszkania 2 lub 3 pokojowego w Sochaczewie. zapraszamy do współpracy! Proponujemy umowę otwartą umożliwiającą sprzedaż także na własną rękę. Tel. 46 863 20 00 Poszukujemy dla klienta kawalerki w Sochaczewie. zapraszamy do współpracy! Proponujemy umowę otwartą umożliwiającą sprzedaż także na własną rękę. Tel.: 46 863 20 00 mieszkanie m3 (47,9 m2), osiedle ogrody, zadbane, po remoncie. cena 165 000 zł. Tel. 690-035-052 m5 (68,5 m2) na osiedlu ogrody, blisko szkoła, przedszkole, żłobek, iii piętro. Tel. 690-035-022 m3 (45 m2), i piętro, w pobliżu stacji PkP. mieszkanie po remoncie, wymienione wszystkie instalacje. cena: 173000 zł, tel. 690-035-052

m4, 65 m2 (po podłodze 81 m2), osiedle Victoria, cena: 219 000 zł. Tel. 690 035 022 kamienica o pow. 250 m2 w centrum Sochaczewa, dwa lokale użytkowe na parterze o łącznej powierzchni 50 m2 oraz dwa mieszkania na i i ii p. Tel. 690-035-052 m3 (48 m2), i piętro, po remoncie, chodaków. cena: 159 000 zł. Tel. 690 035 022 m3 (53 m2), parter, os. Victoria, cena: 205 000 zł. Tel. 690 035 052 m5 (71 m2), iii piętro, os. Victoria, cena: 296 000 zł. Tel. 690 035 052 okazja ceNoWa!!! m4 (63 m2), ii piętro, osiedle ogrody, cena: 185 000 zł. Tel. 690 035 052 m4 (68 m2), osiedle Vic toria, cena 229 000 zł. Tel. 690 035 022

Sprzedam działkę rolną 6700 m kw na Czerwonce Parcel. 600357115 SPRzeDam Działki BuDoWlaNe WłaSNoŚcioWe 800-1200m2 ceNa 30-45tyś.zł SPokojNa okolica BliSko Do Szkoły,PRzeDSzkola,koŚcioła,uRzęDu gmiNy,oŚRoDka zDRoWia i SklePÓW. 45km oD SocHaczeWa Tel. 606 259 811 Sprzedam mieszkanie na Żwirki i Wigury, 1 piętro, 54 m2, 2 pokoje, widna duża kuchnia, łazienka, balkon, duża piwnica. Blok ocieplony i czysty. Cena 170 tyś. do negocjacji. Kontakt tel: 692 961 800. Posiadam do wynajęcia mieszkanie 54 m2 w Teresinie ul. Kaska 9A..tel. 601570477 Wynajmę dom po generalnym remoncie . Powierzchnia 63m mieszkalne w chodakowie przy ulicy wyszogrodzkiej . tel: 608134362 Wynajmę mieszkanie za op��acenie czynszu plus media 600 234 697 Sprzedam dom wolnostojący jednorodzinny o pow. ok.95 m2 na działce 5200 m2 do

zamieszkania lub do odświeżenia według indywidualnego uznania. Dom znajduje się 4 km od Sochaczewa przy trasie W-wa –Płock. Jest to parterowy budynek, idealny dla 4-osobowej rodziny lub większej-po uprzedniej możliwej rozbudowie.Dom posiada 3-pokoje, kuchnię i łazienkę oraz garderobę, kotłownię, ganek z tarasem. Własność nieruchomości prawnie uregulowana a KW do wglądu. Cena 300 tyś do negocjacji. Możliwość obejrzenia osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym. Istnieje również możliwość przesłania zdjęć na @. Więcej informacji pod numerem tel. 666252-502 po g.15.00. lub e-mail: dom8080@wp.pl Sprzedam działki budowlane 3000 m2. Miejscowość Czer wonka Parcel. 40zł/m2 503-528-645 Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w centrum Sochaczewa I piętro 48 mkw. od 5 marca . Kaucja 1500,00zł. wynajm 1000,00zł plus opłaty - światło woda, ogrzewanie, czynsz(160zł +śmieci 8,80 od osoby) TV45zł 501-716-142 , 698-973-683 DOM, ROK BUDOWY 2008, Z DZIAŁKĄ 5100 M2 (CZĘŚCIOWO BUD.)MIEJSCOWOŚĆ WITOLDÓW, DOM MUROWANY, KRYTY GONT., PARTER Z ZAMIESZKAŁYM PODDASZEM, DO CZĘŚCIOWEGO WYKOŃCZENIA W ŚRODKU, TEL.607-302-313 (399 000) Do wynajęcia garaż murowany z kanałem, energią elektryczną, przy ul. Licealnej w Sochaczewie. Tel. 662876713 Kupię działkę budowlaną lub ziemię rolną w okolicach Sochaczewa tel.502675999 Do wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje z kuchnią, 36,2 m2, na parterze, gruntownie odnowione. Sochaczew al. 600- lecia, naprzeciwko stacji paliw STATOIL i KAUFLANDU. Tel. 602694650 ; 604620357 Sprzedam dom 90 m/2 z działką 607238385 Sprzedam dom z"klimatem"pod Teresinem pow 200m2 działka 4100m2 -Na terenie działki znajduje się staw gdzie latem można łowić ryby i się kąpać. -3km do stacji PKP. Nettdom Nieruchomośći tel 609699247 Sprzedam dom o powierzchni użytkowej 56 m2, Sochaczew, ul. Szkolna (3 pokoje, kuchnia , łazienka, przedpokój). Działka 490m2. tel. 602 77 18 21 Sprzedam działkę rolną- siedliskową w Giżycach. 10.500 m2, 8 zł/m Dogodne położenie przy drodze krajowej Płock-Sochaczew, około 12 km od Sochaczewa. Media: prąd, wodociąg, linia TP. S.A., Internet tel. 24 2773892 SPRzeDam działkę z budynkami (350m2) 2500m2 w centrum Sochaczewa al.600 lecia tel 501461151 cena 3600000zl SPRzeDam działki budowlane (wypalenisko) 1200m2 (35x35m) zadrzewione sosnami 20 letnimi 120zł/m2 tel 501461151 SPRzeDam działkę 600m2 w Sochaczewie ul.Targowa przeznaczenie pod nie uciążliwe usługi i parkingi tel. 501461151 cena 180000zl


20 l NieRucHomoŚci NieRucHomoŚci Sprzedam 2 ha ziemi rolno-budowlanej w Sarnowie ok. 150 m od trasy na Płock. Prąd i woda przy działce. Tel. 889 281 073 Sprzedam mieszkanie M4 64m2 w centrum Sochaczewa nie wymaga remontu. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze na ulicy Żeromskiego . W najbliższy sąsiedztwie szkoła podstawowa przedszkole , sklep, targ miejski . Cena 220 000 zł tel. 600 234 697 Sprzedam działkę 1060 m kw.w rodzinnych ogródkach działkowych w Chodakowie ul.Topolowa. Dwa domki nowy i stary. Woda i prąd. Ogrodzona. Cena do uzgodnienia tel. 698560756 Wynajmę mieszkanie za opłacenie czynszu plus media 600 234 697 Szukam Kogoś kto tak jak ja lubi wysoki standard i wygodę. Sympatycznej, wesołej, kontaktowej, ale i uczciwej i odpowiedzialnej osoby do współdzielenia ładnego 3 pokojowego mieszkania, oczywiście jeśli cenisz sobie prywatność, duże mieszkanie daje możliwość swobody ;) 600 234 697 SPRZEDAM 2 pokojowe mieszkanie w centrum Sochaczewa na ulicy Żeromskiego 36mkw, Ip, 2 jasne pokoje; osoba kuchnia, łazienka ,WC. Cena 140 000pln. kontakt 512 798 927 Sprzedam mieszkanie warte 250 000 zł Wynajmę mieszkanie za zapłacenie czynszu oczywiście plus media :) 600 234 697

Sprzedam działkę budowlaną o pow 1123m2 w Miejscowości Altanka. Cena 55.000 zł. Osoba prywatna 508150018. Sprzedam działkę budowlaną 600 m.kw w Sochaczewie przy ul. lubiejewskiej, 80 m. od ul. łowickiej, 1 km do centrum. media w drodze: prąd, woda, kanalizacja sanitarna. cena 90 000 zł. Tel. 502 33 42 99 Wynajmę pokój w mieszkaniu 64 m2 600 234 697 Wynajmę mieszkanie za opłacanie czynszu tel. 600 234 697 Wynajmę lokal w centrum Sochaczewa na parterze z bezpośrednim wejściem z ulicy. Lokal ma powierzchnie 25 m parking oraz zaplecze. Nadaje sie na biuro jak i lokal usługowy. Tel 515 340 481 kupię mieszkanie do ok 45m2, jeden lub dwa pokoje, parter, pierwsze lub drugie piętro, stan mieszkania obojętny - może być do remontu, w bloku zarządzanym przez wspólnotę. tel 608654719 lub 608653472

e-Sochaczew.pl Sprzedam DZIAŁKI BUDOWLANE po 3000 m na Wypelenisku- Kożuszki Parcel obok lasu Kożuszkowskiego na nowo powstałym osiedlu. Media w drodze. Cena 35 zł do negocjacji. kontakt 691290005

Sprzedam BezPoŚReDNio mieszkanie 37 m2 położone w samym centrum Sochaczewa (ul. Senatorska). cena do negocjacji. Projekt architektoniczny gratis. kontakt: 691 520 060, katarzyna_leszczynska@gazeta.pl

Okazja ! Sprzedam gospodarstwo rolne o pow.4,5 h . 3,5 h w pełni owocujący sad wiśniowy, Budynek gospodarczy murowa ny, stud nia głę bi no wa. gm.Ryb no. Kontakt : 604-818-315, 602-36-46-57 Cena 300 tys zł

Okazja! Tania działka budowlana 1000m2, Teresin, Maszna. Media. Wydane warunki zabudowy: jednorodzinny lub bliźniak! Cicha okolica. Do asfaltu 50m. Tel: (46)8614363, 515874848. Cena: 40 tys. zł.

Sprzedam 2 działki o powierzchni 3500m2 w miejscowości młodzieszyn każda po 35000 zł. Woda, prąd w granicy działki.................... 791783780 514276050 Sprzedam dom 130 m2, działka 808 m2 w dobrej lokalizacji: Sochaczew – Boryszew. Dom jednorodzinny z funkcjonalnym poddaszem. Dogodna lokalizacja komunikacji miejskiej, dostęp do punktów usługowych, szkoły, przedszkola. Budynek wykończony w wysokim standardzie. Na parterze: duży salon, kuchnia, łazienka, pokój. Poddasze: łazienka, 3 pokoje, w tym jeden z dużą garderobą. Działka zagospodarowana z murowanym grilem. Kontakt: 691-460-561

SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE 2 POKOJOWE NA PARTERZE 47,9 M2 Z DUŻĄ PIWNICĄ 10 M2 I GARAŻEM BLASZANYM 15 m2 -W CHODAKOWIE TOPOLOWA. BLOK Z CEGŁY,PO REMONCIE. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA. TEL 503-644-430

Mam do sprzedania gospodarstwo rolne o pow 3ha w miejscowości Zosin wszystkie media budynki gospodarcze garaże dom lub sama ziemie w cenie ok 10 m2 o pow od 1ha do 2,5 ha tel.506928004

Do wynajęcia w centrum Sochaczewa segment handlowy, parter 55m kw., i piętro 55m kw. i ii piętro część mieszkalna 55m kw. Tel. kontaktowy 512-432-904 lub 791512-312

Ładna, cicha działka rekreacyjna o pow. 4400m2, o kształcie zbliżonym do rombu. Cena 15 tys. zł. Grzybów, gm. Słubice. 80 km od W-wy, 20 km od Płocka. Tel. bezpośredni: 515 87 48 48, 46 861 43 63.

Sprzedam działkę rolną o pow. 1,3 ha w miejscowości kirsztajnów. cena 20 PlN/m2 - do negocjacji. media: woda + prąd. W pobliżu kPN. Więcej informacji pod tel. (22) 796 25 01

ny, duży parking,ochrona, w obiekcie market spożywczy, apteka, przychodnia, pizzeria,wolne od zaraz, Czynsz 2900 zł 601385900 601076660

okazja! Dom o pow. 180 m2 z 2011 r. cena 350 tys. zł Teresin działka ogrodzona 1018 m2. Stan deweloperski, po odbiorze. cicho, przytulnie. PkP 2 km. 4km od trasy e30. Tel. bezp. 468614363, 515874848. SPRZE DAM MIESZ KA NIE WŁA SNO ŚCIO WE 2 PO KO JO WE NA PAR TE RZE 47,9 M2 Z DU ŻĄ PIW NI CĄ 10 M2 I GA RA ŻEM BLA SZA NYM 15 m2 -W CHO DA KO WIE TO PO LO WA. BLOK Z CE GŁY,PO RE MON CIE. WSPÓL NOTA MIESZ KA NIO WA. TEL 503644-430

SPRzeDam NoWy Dom o PoWieRzcHNi 152m.kw.Działka 700m.kw W miejScoWoŚci kozłÓW BiSkuPi,oFeRTa PRyWaTNa.ceNa 399000zł. TeleFoN 608-174-892 Sprzedam mieszanie 59 m2 na Targowej. Mieszkanie do remontu ale zadbane i czyste. Duże, przestronne dwa pokoje i duża kuchnia. Balkon typu loggia na zachód. Parter. Tel po 17.00 - 695 259 032 Lokal w Galerii handlowej Kasyno w Sochaczewie. Ul.Dywizjonu 303,110 m2, Stan ideal-

WyNaj mę lo kal HaN Dlo Wo - uSłu go Wy o PoW. 50 me TRÓW Na uli cy 600-le cia 72c ( Do BRy Do jazD, PaR kiNg Dla klieN TÓW). ce Na Do Ne go cja cji. Te le FoN koN Tak To Wy 604295-607 M-5 68,5m;3 piętro;4 pokoje z kuchnią + łazienka i oddzielnie WC+balkon+piwnica;okna nowe plastikowe;ściany-gładź gipsowa;podłoga-panele; blok ocieplony;ul.Kochanowskiego 37/28,Sochaczew;tel.605419075

RekReacja Dokończenie ze ááá

STR. 14

Zapraszamy dzieci od 6 do 12 lat na spotkania od poniedziałku do piątku od 9: 00 do 14: 00. W programie ćwiczenia, zabawy nauka układów tanecznych ćwiczenia, zabawy małe formy teatralne zajęcia plastyczne twórcza praca nad scenografią do przedstawienia malowanie, rysowanie, wycinanie poczęstunek zaplanowana wycieczka przedstawienie małego spektaklu w krainie wawelskiego smoka Zapisy od 10 lutego w sekretariacie MOK, kosz pobytu 40 zł za tydzień w tym ubezpieczenie. Drugi tydzień: Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury: Studio Tańca, Studio Rysunku, Dziecięca Kraina Koloru, Klub Dobrej Piosenki mok cHoPiNa 101 Miejski Ośrodek Kultury filia Chodaków zaprasza serdecznie wszystkie dzieci na Akcję Zima. Startujemy z zabawami edukacyjno-rekreacyjnymi już 17 lutego. Zapisy pod nr. tel 46 863 25 72 I tydzień: Warsztaty taneczne ABSTRAKT, Pracownie zimowe zajęcia indywidualne plastyczne, teatralne oraz muzyczne. II tydzień: Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 14.00 na zimową zabawę, a w niej: zimowi bohaterowie – zajęcia teatralne, wyginam śmiało ciało -zajęcia taneczne, magia ozdób karnawałowych – zajęcia plastyczne, śpiewać każdy może – zajęcia wokalne, gry i zabawy z wujciem Wariatuńciem, filmowe opowieści A na zakończenie BAL KARNAWAŁOWY RIO DE JANEIRO. l

muzeum ziemi SocHaczeWSkiej i Pola BiTWy NaD BzuRĄ HISTORIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Wycieczka szlakiem zabytków Sochaczewa, 26 lutego /środa/ godz. 12.00 WaRSzTaTy aRcHeologiczNe 19 lutego /środa/, godz. 10.00, zabawy z plasteliną i modeliną /lepienie koralików i ceramiki pradziejowej/ koN kuRS w ter minie 17 – 28 lutego pod hasłem Ziemia sochaczewska dzieje i zabytki (10 pytań przez 10 dni patronat Dyrektora Muzeum przy \współudziale Radia „Fama”) NaSze Dzieje, NaSza HiSToRia: 18 lutego, godz. 11.00 – Wierzenia ludzi na przestrzeni wieków. 20 lutego, godz. 11. 00 – Sochaczew w pierwszych wiekach naszej ery. 21 lutego, godz. 11.00 – Archeologia źródłem wiedzy o przeszłości. 25 lutego, godz. 11.00 – Cmentarzyska pradziejowe na terenie Sochaczewa w świetle badań archeologicznych. 26 lutego, godz. 11.00 – Dzień otwarty spotkanie z Muzealną Grupą Rekonstrukcji Historycznych. Projekcja filmów, prezentacja zdjęć, przedstawienie zakresu tematów, którymi zajmuje się grupa. 28 lutego, godz. 11.00 – Wyklęci znad Bzury historia wybranych żołnierzy bitwy nad Bzurą, podziemia antyhitlerowskiego i antykomunistycznego. ZWIEDZANIE wtorki, czwartki, soboty, niedziele w godz. 10.00 – 16.00, środy, piątki w godz. 10.00 15.00 l

l

Fe r ie w mieście zajęcia tematyczne, start o godz. 11.00 17 lutego – Zimowe zajęcia integracyjne zajęcia plastyczno-ruchowe 18 lutego – Umiemy mówić NIE! zajęcia profilaktyczne 19 lutego – Warsztaty rękodzieła Quilling 20 lutego – Mój przyjaciel pies spotkanie z Kanu i Piorunem 21 lutego – Czarnoksiężnik z krain OZ teatrzyk w wykonaniu aktorów teatru ART-RE z Krakowa 24 lutego – Zimowe warsztaty malarskie /prowadzone przez p. Marcina Hugo Badera/ 25 lutego – Zimowe warsztaty malarskie /prowadzone przez p. Marcina Hugo Badera/ 26 lutego – Gimnastyka dla języka obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 27 lutego – Komiksowo zostań bohaterem własnego komiksu! /prowadzone przez p. Łukasza Kucińskiego/ 28 lutego – Wirtualny świat, komputer przyjaciel czy wróg? każdego dnia biblioteka zaprasza: o godz. 10.00 wszystkich najmłodszych czytelników na głośne czytanie bajek, o godz. 13.00 na Festiwal bajek filmowych

l

l

miejSka BiBlioTeka PuBliczNa WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI, ul. 1 Maja 21 (Kramnice)

l

l l

mBP. Filia NR 3, ul. 15 Sierpnia 83 zajęcia tematyczne, start o godz. 12.00

l

l

l

l

mBP. Filia NR 4, ul. chopina 160 zajęcia tematyczne, od godz. 11.00 do 13.00 17 lutego – Zwierzątka z plasteliny i tektury 18 lutego – Zima królewny Róży, ilustracje do książki, zajęcia plastyczne 19 lutego – Kubuś Puchatek – wyrywanki

l

l

l

kowych i planszowych oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu.

l

l

l

Po nad to dzie ci mo gą bez płat nie ko rzy stać z Xboxa, In ter ne tu, gier plan szo wych oraz po słu chać gło śne go czy ta nia wier szy, ba jek, frag men tów ksią żek a tak że po bawić się w na miej scu w Ką ci ku Ma lu cha

l

l

l

l

l

l

17 lutego – Malujemy i wyklejamy plasteliną pejzaż zimowy praca plastyczna 19 lutego – Ciężkie życie zwierząt zimą plakat 21 lutego – Karnawałowe stroje i maski praca techniczna 24 lutego – Żyjemy zdrowo stop nałogom! praca plastyczna 26 lutego – Wymarzone ferie zimowe praca plastyczno-techniczna Na miejscu dzieci mogą korzystać z gier stoli-

l

l

l

l

l

z papieru kolorowego 21 lutego – Podwodny krab, zajęcia plastyczno-techniczne 24 lutego -Żabki i inne zwierzaki, zajęcia z plasteliną 25 lutego – Porozmawiajmy o narkotykach, plakat, zajęcia plastyczne 26 lutego – Maski karnawałowe, zajęcia techniczne 27 lutego – Entliczek-pentliczek, ilustracje do wiersza, zajęcia plastyczne.

l

l

l

l

l


SPoRT l 21

e-Sochaczew.pl Dnia 16 lutego 2014 Dragoni pod okiem trenera Sławomira cypel po raz drugi postanowili zażyć zimowej kąpieli w wyciętym piłą łańcuchową przeręblu. Tym razem ośmiu Dragonów zdecydowało się na wejście do lodowatej wody na całe 240 sekund. lato się już dawno skończyło, ale dla nieustraszonych Dragonów okazuje się, że to właśnie teraz zaczął się sezon kąpielowy...

ekstremalnewejście

dRaGONÓW

Zdania lekarzy na temat uprawiania tego ekstremalnego sportu są podzielone. Jednak większość zgodnie twierdzi, że oprócz wyjątkowych pozytywnych emocji związanych z regularnym morsowaniem jest też całkiem sporo korzyści prozdrowotnych. Lodowa kąpiel wspaniale pomaga w pozbyciu się codziennego stresu, we krwi notuje się wyższe stężenie hormonów antystresowych (substancji P), ma korzystny wpływ na reumatyzm i astmę, dobrze wpływa na system immunologiczny, a także na skórę i błony śluzowe, gdyż są lepiej ukrwione. Ludzie, którzy zażywają mroźnych kąpieli rzadziej zapadają na infekcje grypopodobne i są bardziej stabilni zdrowotnie, a zwłaszcza ich wegetatywny układ nerwowy. Trzeba również pamiętać, że zimowe kąpiele mogą nieść za sobą pewne zagrożenia. Dlatego, ten rodzaj sportu powinien być uprawiany zespołowo, pamiętając o 10-15 minutowej rozgrzewce przed wejściem do wody. Po kąpieli nato-

miast zaleca się ciepło ubrać i rozgrzać najlepiej w ogrzewanym pomieszczeniu pijąc ciepłe płyny. Odradza się też bezpośrednio po wyjściu z wody podejmowania wysiłku fizycznego. Aktywność sportowa może spowodować, że zimna krew z kończyn zostanie wpompowana do serca, co może być groźne dla zdrowia. Ostrożne też powinny być osoby z wysokim ciśnieniem, które najpierw powinny skonsultować się z lekarzem. Wszyscy Dragoni mężnie znieśli niską temperaturę wody, hartując nie tylko ciało, ale i ducha. aRVe Na, Dra gon Fi ght club dra gon. e -so cha czew. pl Daniel Wachowski: Podziwiam, doceniam, jestem pełen uznania!

Reklama

Zimowe Biegi Górskie – FaLeNica W minioną sobotę, 15 lutego, odbyła się piąta, ostatnia odsłona brana do uwzględnienia miejsc w całym cyklu. Runda finałowa odbędzie się 15 marca, kiedy to nastąpi dekoracja zwycięzców.

BułgaRia 2014 Spotkanie organizacyjne dotyczące obozu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Bułgarii odbędzie się 1/ klasy szkoły podstawowej 27 marca /czwartek/ 2014 godz. 19.00 2/ klasy gimnazjalne i licealne 28 marca / piątek / 2014 godz. 19.00 Spotkania odbędą się w sali klubowej na basenie oRka ii piętro. Także SuPeR oFeRTa WyPoczyNkoWa Dla DoRoSłycH DoDaTkoWe iNFoRmacje: 608 413 308 Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania orka orka. e-sochaczew. pl

Odkryję rąbka tajemnicy, KM AKTYWNI Sochaczew w kategorii Open wywalczyli trzy – I miejsca, jedno – II miejsce, w klasyfikacjach wiekowych siedem – I miejsc, jedno -II miejsce i jedno – III miejsce. Szczegółowa klasyfikacja już po oficjalnych wynikach ogłoszonych 15 marca. Przejdźmy do wyników z sobotnich biegów: Bieg na dystansie 6,6 km – wystartowało 62 zawodników l 2 miejsce Emanuel Zimny czas 28; 26 l 4 miejsce Damian Smus czas 29; 09 Bieg na dystansie 3,3 km – udział wzięło 73 uczestników l 23 miejsce Natalia Dobijańska czas 17; 49 l 10 miejsce Sylwia Pawelak czas 15; 34 l 9 miejsce Jakub Kosk czas 15; 25 l 1 miejsce Adrian Kowalski czas 12; 30 Dodatkowo w biegu na orientacje wystartował Damian Smus towarzyszył

mu Adrian Kowalski, w klasyfikacji Open M na 27 osób Damian zajął 17 miejsce z czasem 56; 49. „Nigdy nie osiągniesz pożądanego efektu, Dopóki nie uwierzysz w swój sukces”. Zdjęcia udostępnione za pośrednictwem portalu maratonczyk – Dziękujemy Pani D. Świderska klub ma ra toń czy ka ak tyw ni ak tyw ni. e -so cha czew. pl


22 l młoDzi

PASJA

e-Sochaczew.pl

lll

PRZYGODA

Wspólny cel – pomóc kacprowi znakomita zabawa, wspaniali instruktorzy, wielki wysiłek i szczytny cel – tak najkrócej można podsumować imprezę zorganizowaną dla zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca zHP Sochaczew oraz zapalonych zumbowiczów, która odbyła się 1 lutego w miejskim ośrodku kultury w Boryszewie. Wszyscy mieli wspólny cel – pomóc kacprowi. Wynik okazał się całkiem niezły – zebrano 1875 zł. Już o godzinie 15.00 rozpoczął się maraton Zumby, z którego dochód przeznaczono na sfinansowanie leczenia so-

Maraton zumby – dwie godziny dobrej zabawy i spalania kalorii.

lll

WYZWANIE

zuchy wykazały się bardzo dużą pomysłowością prezentując ciekawe przebrania.

chaczewianina, czteroletniego Kacpra Janiaka walczącego z nowotworem Neuroblastoma. Podczas gdy zumbowiczki tańczyły latynoskie rytmy, młodsza część balowiczów miała zajęcia taneczne pod opieką instruktorów ZHP. Po dwóch godzinach wyczerpującej rozgrzewki rozpoczął się bal karnawałowy, którego motyw przewodni określały dwa słowa „Mission Impossible”. Pomysłowość dzieci i rodziców w wyborze strojów była ogromna. Mimo dużej różnorodności bohaterów, wszyscy świetnie się bawili przy dźwiękach karnawałowej muzyki serwowanej przez Dj. Carlosa i Dj. Perwersa. – Pomysł połączenia balu karnawałowego dla harcerzy z maratonem Zumby wyszedł od instruktorki MOK Ewy Osińskiej. Od razu

zabawa była niezwykle udana.

nam się bardzo spodobał. Impreza wspiera szlachetną działalność, a jednocześnie promuje aktywność fizyczną i daje szansę zaprezentowania działalności harcerzy w innym świetle. Myślę więc, że to nie ostatni taki maraton – tłumaczyła jedna z organizatorek przedsięwzięcia, drużynowa 77 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Utile Dulci”, pwd. Aleksandra Palicka. – To dobry pomysł żeby spalić nadmiar kalorii oraz choć w minimalnym stopniu wspomóc leczenie Kacperka – dodała jedna z uczestniczek maratonu. (aw) zhp. e -so cha czew. pl Fot. To masz kaź mier czak


FoRum l 23

e-Sochaczew.pl

BRacia mNiejSi

kuBa szuka

kolizja

i

domu

ucieczka sprawcy

Salieri: W dniu dzisiejszym rano między 8: 00 a 10: 20 ktoś uszkodził mi płot (róg ulicy Towarowej i Sienkiewicza w Sochaczewie czyli okolice dworca PKP), jak widać na zdjęciach, i perfidnie sobie pojechał, nikomu nie mówiąc nawet głupiego przepraszam. W tych godzinach dużo ludzi idzie na pociąg więc jest szansa, że ktoś widział całe zdarzenie. Samochód prawdopodobnie biały, ewentualnie inny bardzo jasny kolor. Może ktoś widział gdzieś biały samochód z uszkodzonym przodem i bokiem albo słyszał, że szwagier córki ciotki Grażyny tej od strony wuja Heńka uszkodził samochód na płocie w Socho, to bardzo proszę o każdy trop. Jeśli uda się znaleźć sprawcę, to jakoś się odwdzięczę za dobrą informację! Sprawa została zgłoszona na policję.

Z góry dziękuje za udostępnianie i wszelką pomoc!

Pułkownik kwiatkowski: Kurde, nieźle. Coś pechowy ten płot. Kiedyś byłem świadkiem, jak gość wyszedł z zakrętu, zakręciło nim i wpadł na to ogrodzenie, ale wtedy wyszedł ktoś z tego domu. Samo zdarzenie, widziane na żywo, robiło wrażenie. Dobrze, że wtedy nikt nie przechodził tamtędy chodnikiem... Salieri [ostatni wpis]: Co ciekawe w dniu wczorajszym znowu w tym miejscu miała miejsce kolizja 3 aut i kolejny raz mój płot oberwał. Tym razem w mniejszym stopniu jest uszkodzony i jakieś 15 metrów dalej. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałbym podziękować wszystkim

Mistrz parkowania

osobom, które udostępniały moją galerię na facebooku (było Was naprawdę bardzo dużo, nie spodziewałem się, że odzew będzie tak duży!), a także portalowi e-sochaczew. pl za udostępnienie na swoim FanPage'u. Dzięki Wam pokazaliśmy potęgę facebooka, internetu i naszej sochaczewskiej społeczności, co doprowadziło do jednoznacznego ustalenia sprawczyni całego wydarzenia, która wygląda na to, że chciała zatuszować to, co się stało. Ale nie jesteśmy mściwymi ludźmi i wystarczy to, że szkody zostaną pokryte z jej ubezpieczenia. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do pomyślnego zakończenia sprawy.

koNTakT W SPRaWie PSa: 502 156 186 lub fundacjanero@gmail.com

mks: Brawo pani Karolino – oby więcej takich fotek i takich akcji a pozbędziemy się z naszego miasta SNOBÓW PARKINGOWYCH! Ja osobiście przyłączam się do akcji fotografowania:)

Stefek: W samochodzie nie ma kierow-

Co dzien nie bo ry ka my się z pro ble mem par ko wa nia w cen trum, mie dzy in ny mi rów nież na no wym par kin gu przy Kram ni cach. Każ de wol ne miej sce jest na wa gę zło ta. Nie ste ty, zda rza ją się bez myśl ni lu dzie, dla któ rych naj waż niej sze jest to, że im się uda ło za par ko wać, a resz ta niech so bie ra dzi. Pięt nuj my ta kie za cho wa nia, mo że choć

do wetki. Jeszcze będzie dostawał antybiotyki, no i leki do oczka, bo trzeba o nie trochę zawalczyć. Szukamy kogoś, kto przygarnie już nie „kota w worku”, a przemiłego chłopaka, łudząco podobnego do lisa polarnego, pieruńsko wystraszonego, ale miłego i spokojnego.

e-sochaczew. pl

Nastro: A w ogóle to zdjęcie niczego nie dokumentuje, jest to obraz statyczny. A może auto było poprawnie zaparkowane i było w ruchu podczas manewru wyjazdu z miejsca parkingowego. Może kierowca miał problem z wyjazdem i ruszał w przód/tył prawo/ lewo i nieszczęśliwie został sfotografowany w momencie niekorzystnym dla niego. Brzydzę się takimi donosami i artykułami.

z listów do redakcji:

Przez jakiś czas nie wiadomo było, czy to piesek, czy suczka, w jakim jest wieku... Psiak pojawił się koło posesji po wystrzałach sylwestrowych i mieszkał tam do 10 lutego. Mieszkał w prowizorycznym namiocie i czasem nawet dostawał jedzonko. Był bardzo wystraszony, nie podchodził do ludzi, krył się przed nimi w zaroślach lasu. Zabrałam go po zgłoszeniu. Psiak jest wychudzony, ma chore oczko – uszkodzoną rogówkę, no i trochę pcheł w gęstym futerku. Prosto z lasu pojechał

część na uczy się kul tu ry. W za łącz ni ku wy sy łam zdję cie mi strza par ko wa nia. Mo że Wasz por tal zro bił by ja kąś ak cję edu ka cyj ną:) Karolina M.

cy (zdjęcie to dokumentuje), wiec manewr parkowania i w ogóle ruch odpadają. Mimo iż samo zdarzenie traktuję z przymrużeniem oka i o to chyba chodziło redakcji (tytuł wpisu to sugeruje), uważam, że warto takie sytuacje pokazywać. Może nauczy to niektórych myślenia o innych, bo właściciel tego samochodu na pewno o innych nie myślał.

A zatem robimy! I dziękujemy za list oraz fotkę. Re dak cja e -so cha czew. pl

dm: Zróbmy akcję stop Chamom! Tak jak w Moskwie (polecam youtube) Nalepkę na szybę i filmujemy. Kto ma ochotę? Pisać, będzie jatka...:)

Fundacja na Rzecz ochrony Praw zwierząt NeRo ul. kochanowskiego 37/12, 96-500 Sochaczew kRS: 0000317840, nr. konta: 67 1020 1185 0000 4802 0174 4093 mail: fundacjanero@gmail.com, tel. 502 156 186 Reklama


24 l Na luzie

s O N d a zainspirowani tekstem naszej nowej blogerki katarzyny Fiołek pt. „Tu nie ma dokąd pójść na spacer”, a także pierwszymi podmuchami nadchodzącej wiosny, postanowiliśmy w tej sondzie zapytać Was o najlepsze – Waszym zdaniem – miejsce do spacerów w Sochaczewie. i okazało się, że – podobnie jak blogerka – uważacie, iż nie ma takiego miejsca. W ciągu ostatnich 10 lat nasze miasto znacznie się zmieniło, plac Kościuszki z parkingu przeobraził się w długo oczekiwany przez wszystkich rekreacyjny i reprezentacyjny ryneczek, przybyła szeroka i wygodna ulica Olimpijska, choć park na Podzamczu popadł w ruinę, wzgórze zamkowe nabrało imponującego uroku, przyciągając nawet turystów z zewnątrz (mamy nadzieję, że błędy w rekonstrukcji fragmentów ruin uda się wkrótce naprawić). Choć nadal są tacy,

e-Sochaczew.pl

Najlepszemiejscedo spacerów

Kino „Mazowsze” 3D www.terazkino.idsl.pl Sochaczew ul. Chopina 101 tel.46-863-27-77, mobile 601-344-164

ście po gruntownej rewitalizacji, mógłby konkurować skutecznie z ww. Zobaczymy co z tego burmistrzowi wyjdzie i czy w ogóle coś wyjdzie.

dragon36: Bardzo bym się cieszył i nie tylko myślę ja jakby ktoś się zainteresował i zagospodarował tereny nad rzeką Bzurą, myślę, że stara przystań mogłaby znów zacząć żyć, jakieś wieczorne granie do ucha, przy tym każdy by chętnie zjadł coś z rusztu czy ogniska, ludzie jest tyle pięknych pomysłów tylko trzeba trochę zacząć się przykładać do tego. coala: Ja również uważam, że najwyższa pora zagospodarować tereny nad Bzurą.

którzy spacerem nazywają wyłącznie pieszą wędrówkę blisko natury i wolą przedzierać się wąskimi ścieżkami wzdłuż

hugobader.e-sochaczew.pl

Bzury niż deptać choćby nie wiem jak równe chodniki. Propozycje sondowych odpowiedzi wybraliśmy na podstawie Waszych wpisów na e-Sochaczew, dyskusji wokół tekstu Kasi Fiołek i własnych doświadczeń. Okazało się, że aż 49,09 % głosujących uznała, iż w Sochaczewie nie ma „najlepszego miejsca do spacerów”. Drugie zaszczytne miejsce z wynikiem 21,82 % zajęło wzgórze zamkowe, trzecie (16,63 %) Park im. Garbolewskiego, czwarte (5,45 %) nadbrzeże Bzury, najniższe wyniki uzyskały: pl. Kościuszki, ul. Olimpijska i ogródek jordanowski. e -so cha czew. pl Reage77: Ja głosuję na park im. Garbolewskiego. Miejsce jest póki co bezkonkurencyjne. Chodakowski park połączony z pasażem Duplickiego, oczywi-

bartosz9: Z terenami nad Bzurą jest problem, ponieważ jak wiecie rzeka wylewa, jak będziesz chciał uregulować rzekę, to eko-maniacy Ci zjedzą swoim zrzędzeniem i protestami, jak zainwestujesz w te tereny, bo co roku będzie trzeba robić generalny remont, bo wszystko zajdzie błotem i szlamem wraz z wylaną rzeką. Nie jest to takie proste niestety. stefek: Co do regulacji Bzury: nie sądzę, by nie dało rady. Ksiądz mógł i to bez poprawiania rzeki, to i miasto na pewno sobie poradzi. Tym bardziej, że przestrzeni dość, naprawdę, jest gdzie ten chodniczek puścić. Zejście powinno być wzdłuż wzgórza zamkowego, tu gdzie teraz asfalt. Całe to Podzamcze trzeba zagospodarować, aż dziwne, że do tej pory tego nie zrobiono. To powinno iść w parze z rewitalizacją wzgórza.

„za czym kolejka ta stoi?” Rysuje Marcin Hugo-Bader uWaga! czyTaNie „e-SocHaczeW.Pl eXTRa” uzależNia. kolejNy NumeR W czWaRTek 6 maRca. Reklama

Duży ekRaN 3D

uWaga: 6 (sześć) pierwszych osób, które w dniu 22 lutego (sobota) przyjdą do kina mazowsze w chodakowie z gazetą „e-Sochaczew. pl eXTRa” w ręku – obejrzą film zupełnie za darmo! czWaRtek 20 lUteGo 2014 10.00 Lego®Przygoda animowany/komedia/dubbing, b/o wieku, USA, 2013, 88 min 2D SEANS FERYJNY l 19.00 Tajemnica Filomeny dramat/komedia, od lat 15+, Wlk. Brytania, 2014, 94 min 2D PREMIERA l

Piątek 21 lUteGo – śRoDa 26 lUteGo 2014 14.30 Piłkarzyki rozrabiają animowany/komedia/dubbing, b/o wieku, Argentyna, 2013, 106 min 3D PREMIERA l 16.30 Pompeje dramat/historia/napisy, od lat 12+, USA, 2014, 105 min 3D PREMIERA l 18.30 Tajemnica Filomeny dramat/komedia, od lat 15+, Wlk. Brytania, 2014, 94 min 2D PREMIERA l 20.15 Pompeje dramat/historia/napisy, od lat 12+, USA, 2014, 105 min 2D PREMIERA l

Pompeje Akcja filmu rozgrywa się w antycznym mieście – Pompejach. Centralną postacią „Pompejów” jest rzymski niewolnik – gladiator. Przed erupcją wulkanu Wezuwiusz, który zniszczy całe miasto, mężczyzna musi ocalić swoją ukochaną oraz przyjaciela uwięzionego w Koloseum. gatunek: Dramat, Akcja; produkcja: Niemcy, USA ceny biletów: 3D normalne – 20 zł, ulgowe – 18 zł, szkoły, przedszkola – 16 zł l 2D normalne – 18 zł, ulgowe – 16 zł, szkoły, przedszkola – 14 zł uwaga! Do odbioru projekcji trójwymiarowych niezbędne są okulary 3 D do nabycia w kasie kina w cenie 6 zł. Bilety na filmy można nabyć online przez Internet na stronie kina www.terazkino.idsl.pl l


e-Sochaczew.pl EXTRA numer 24