Issuu on Google+

7000

www.e-Sochaczew.pl::biuro@e-Sochaczew.pl

nakłaD

egzemplaRzy

B e z p ł aT n y D W u T yg o D n i k lo k a l n y n r  1 8 / 2 0 1 3  R o k  i l

Wnumerze GMINA SOCHACZEW Szkoła z tradycjami Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie 6 listopada obchodziła 50-lecie swojego istnienia w obecnym budynku. Był to doskonały moment do wspomnień, przeglądania szkolnej kroniki i pochwalenia się sukcesami uczniów oraz wyrażenia słów szacunku dla osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych szkoły. s. 6

l

2 1  l i S To pa D a  2 0 1 3

Sochaczewna obligacjach

GMINA IŁÓW Projekt ukończony W ostatnim czasie w Urzędzie zostało utworzone Biuro Obsługi Mieszkańca, które rozpoczęło swoje funkcjonowanie w dniu 6 listopada. Koszty utworzenia i wyposażenia Biura pokryła Fundacja Civis Polonus. Jak wyjaśnił sekretarz gminy – w Biurze Obsługi Mieszkańca udostępnione są karty usług świadczonych przez gminę, które zawierają szczegółowe objaśnienia, jak należy załatwić daną sprawę. s. 7

GMINA RYBNO Schetynówka zrealizowana

W dniu 14 listopada 2013 roku uchwalony został Program Współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. s. 8

Gmina Rybno zaprasza w dniu 11 grudnia 2013 roku o godzinie 15.00 mieszkańców gminy oraz powiatu Sochaczewskiego na uroczyste otwarcie z udziałem wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego przebudowanej trasy autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. s. 8

Dwie osoby nie żyją

Reklama

iSSn2300-1305

Wnumerze

Temattygodnia

GMINA MŁODZIESZYN Gmina współpracuje z NGO

Dwie ofiary śmiertelne – to tragiczny bilans wypadku drogowego, do którego doszło w nocy, 17 listopada, na trasie nr 50 w miejscowości Ruszki (gmina Młodzieszyn). Z niewyjaśnionych przyczyn samochód osobowy marki Peugeot 207 zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. s. 4

l

Ruiny zamku uratowane! Fot.DanielBidiuk

Radnimiejscystosunkiemgłosów 11za przy 9przeciwzdecydowalio emisjiobligacjikomunalnychna kwotęblisko 27milionówzłotych.Spłatatylkokosztówtejpożyczkiwrazz wypłatąoprocentowaniapotrwado 2025roku.Dlaburmistrzai sprzyjającejmukoalicjiw radzie,tozdecydowaniekorzystniejszaformazastępującajuż istniejące zobowiązania, zdaniem opozycji to wielki błąd w zarządzaniu finansami miasta,którymożezablokowaćdrogępo środkiunijne. s. 2

Prace zabezpieczające na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie dobiegły końca. Mimo trudności wynikających ze specyfiki geotechnicznej, archeologicznej i konserwatorskiej stanowiska, inwestycja przebiegła planowo, a efekt osta tecz ny okazał się udany. s. 12


2 l TemaTTygoDnia BęDzie

e-Sochaczew.pl

Sochaczewna obligacjach

Mikołajkowy Bieg dla Kacpra Zapisy do 6 grudnia Jak informuje Urząd Miasta, już prawie stu chętnych zapisało się na Mikołajkowy Bieg, z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie ciężko chorego Kacperka Janiaka. Pierwsze starty – 8 grudnia o godz. 10.00, ale uwaga – zapisy chętnych przyjmowane są wyłącznie do 6 grudnia, do godz. 20.00. Regulamin Termin zawodów: 8. 12. 2013 (niedziela) Cel: Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży – zbiórka funduszy na leczenie dla chorego Kacpra. Miejsce zawodów: Pasaż Wacława Duplickiego Sochaczew – Chodaków Organizatorzy: KM Aktywni Sochaczew, Uczestnicy i program biegów: Biegi będą rozgrywane oddzielnie w kategoriach dziewcząt i chłopców. a) Godzina 10.00 uroczyste rozpoczęcie zawodów b) Godzina 10.05 bieg skrzatów (dzieci przedszkolne nie uczęszczające do szkoły) 100 metrów c) Godzina 10.10 bieg klas I szkół podstawowych 200 metrów. d) Godzina 10.20 bieg klas II szkół podstawowych 250 metrów e) Godzina 10.30 bieg klas III szkół podstawowych 300 metrów f) Godzina 10.40 bieg klas IV szkół podstawowych 350 metrów g) Godzina 10.50 bieg klas V szkół podstawowych 500 metrów h) Godzina 11.05 bieg klas VI szkół podstawowych 600 metrów i) Godzina 11.20 bieg klas I gimnazjum 800 metrów j) Godzina 11.35 bieg klas II Gimnazjum 1000 metrów k) Godzina 11.50 bieg klas III Gimnazjum 1500 metrów l) Godzina 12.15 Bieg open: kobiety 3 km mężczyźni 5 km (start wspólny) Zapisy do biegów przyjmowane są do 6. 12. 2013 do godziny 20.00. Organizatorzy fundują: dyplomy dla każdego uczestnika i medale dla zwycięzców w poszczególnych biegach. Za posiadanie ważnych legitymacji szkolnych, badań lekarskich lub zgód od rodziców na start w zawodach odpowiadają opiekunowie ekip sportowych. Udział w zawodach jest bezpłatny. Dodatkowych informacji udziela kierownik biegu Emanuel Zimny pod numerem telefonu 697-296-626.

e- soc hac zew.pl

BurmistrzPiotrOsiecki Radni miejscy stosunkiem głosów 11 za przy 9przeciwzdecydowalio emisji obligacji komunalnych na kwotę blisko 27milionówzłotych.Spłatatylko kosztów tej pożyczki wraz z wypłatą oprocentowaniapotrwado 2025roku. Dlaburmistrzai sprzyjającejmukoalicjiw radzie,tozdecydowaniekorzystniejszaformazastępującajużistniejącezobowiązania,zdaniemopozycjito wielki błąd w zarządzaniu finansami miasta,którymożezablokowaćdrogę po środkiunijne. O uchwale stało się głośno jeszcze przed jej uchwaleniem. Na portalu e-Sochaczew. pl Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – Sochaczew, Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej, Ruch Obywatelski „Teraz Sochaczew”, Przyjazne Miasto Sochaczew oraz Porozumienie Obywatelskie Sochaczew opublikowały apel do mieszkańców o presję na popierających burmistrza radnych, by powiedzieli „nie” obligacjom. – Najbardziej przerażający jest fakt, że nie są to środki przeznaczone na jakiekolwiek przyszłe inwestycje. Jedynym celem jest realizacja bieżących potrzeb nie tyle miasta i jego mieszkańców, co niefrasobliwych i kosztownych pomysłów Burmistrza. Skutki tej decyzji odbiją się negatywnie na naszych portfelach – czytamy w apelu. Głosowanie spornej uchwały poprzedził wykład Mariusza Gołaszewskiego, prezesa Dragon Partners sp. z o. o., który zajmuje się doradzaniem samorządom przy emisji obligacji komunalnych. Jego zdaniem przez ostatnie 3 lata Sochaczew przechodził zrównoważony rozwój. O dobrej kondycji finansów miasta, a przede wszystkim jego zdolności kredytowej (w tym do emisji obligacji)

Radna UrszulaPawlak świadczy tempo wzrostu poziomu dochodów bieżących (od 2010 wzrosły o 24%) przy wolniejszym tempie wzrostu wydatków (22 %). M. Gołaszewski pochwalił też Sochaczew za realizowane w tej kadencji inwestycje na łączną kwotę 48 milionów złotych., z czego aż 20 milionów pochodziło z dotacji. Przedstawiony przez Dragon Partners „Program Optymalizacji Zadłużenia Miasta Sochaczew” w podsumowaniu zawarł zasadniczy cel emisji obligacji na kwotę dokładnie 26,767 milionów złotych. – Tym zadaniem jest umożliwienie miastu realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć oraz uchwalenie budżetu na 2014 rok.Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z przywołanym programem, w tym roku planuje się emisję obligacji na kwotę 22,3 miliona złotych, z czego 16,5 miliona stanowić będzie przedpłatę istniejących kredytów, a 5,8 miliona pokryje koszty inwestycji. Zgodnie z przedstawioną przez M. Gołaszewskiego argumentacją, a także uzasadnieniem zawartym w uchwale, obligacje dają miastu możliwość utrzymania bezpiecznego i zgodnego z nowymi przepisami wskaźnika zadłużenia. Jako forma elastyczniejsza od tradycyjnego kredytu komercyjnego, obligacje komunalne umożliwiają samorządom taki wybór terminu wykupu, czyli spłaty kapitału, by płynność finansowa budżetu została zachowana. Fakt, że w piątek 15 listopada, zatem dzień po sesji, na której obradowano „obligacyjną” uchwałę, mijał termin złożenia do Biura Rady projektu budżetu na 2014 rok, stał się punktem wyjścia do krytyki planów burmistrza.

Biuro i telefon czynne dla mieszkańców w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00. BezpłaTnyDWuTygoDnik Ukazuje się na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

aDReSReDakcji: ul. Hanki Sawickiej 3b 96-500 Sochaczew, e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

WYDAWCA: Fundacja „e-Sochaczew.pl” REDAKTOR NACZELNA: Monika Figut DZIAŁ REKLAMY (tel. 46 811 15 55): Sylwia Bębenek (tel. 731 719 669), Maciej Maciejewski (tel. 731 719 667) DRUK: Polska Presse, Warszawa; NAKŁAD: 7000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

– Emisja obligacji, to niezbity dowód, że miasto ma problem z obsługą swoich zobowiązań i jest to forma uniknięcia konsekwencji w postaci negatywnej rekomendacji RIO dla budżetu miasta na 2014 rok – mówiła radna Urszula Pawlak. – Przez ostatnie trzy lata, które tu analizowano, wykonano aż tyle inwestycji, bo przypadł termin realizacji zadań, na które środki unijne wywalczyły poprzednie ekipy, to ulica Warszawska, Kramnice czy wzgórze zamkowe. Obecne władze na inwestycje twarde nie pozyskały żadnych środków z wyjątkiem pieniędzy na żłobek. W tym czasie zwiększyły dług o 9 milionów złotych, który w większości został przeznaczony na cele bieżące. Reklama

Zdaniem opozycji zamiana jednego długu na drugi powoduje, „że przez kolejne 7 lat będziemy tylko płacić odsetki od obligacji, nie zmniejszając nawet o złotówkę zadłużenia miasta, czyli w 2025 roku nadal dług wynosić będzie 27 milionów złotych”. – Jednocześnie blokujemy sobie możliwość do środków zewnętrznych. W 2014 roku rusza nowa perspektywa finansowa, jeśli chodzi o środki unijne. Powstaje pytanie: skąd miasto weźmie pieniądze na udział własny? Zasady dofinansowywania projektów są takie, że pewną część daje Unia, ale beneficjent musi też zapewnić środki własne. Dojście do górnej granicy możliwości spłaty zadłużenia zablokuje nam pozyskanie pieniędzy z kredytu (kredyt na inwestycje nie jest niczym złym), bo środków własnych z dochodów własnych to miasto będzie mieć niewiele, tym bardziej, że zmniejsza się liczba mieszkańców, a największy udział w dochodach miasta ma część podatku dochodowego PIT przekazywana z budżetu państwa w zależności od tej liczby – podkreśla U. Pawlak. – Nie mam nic przeciwko obligacjom, zgadzam się, że to lepsza forma zadłużenia niż komercyjny kredyt, ale pytam się, po co? I dlaczego taka kwota? Gdyby te pieniądze w całości były przeznaczone na inwestycje lub chociaż gdyby znano szczegóły programów unijnych, które będą realizowane w najbliższych latach, mógłbym się pod obligacjami podpisać. Ale w tej sytuacji mówię absolutne nie –wtórował radny Marcin Podsędek. Burmistrz Piotr Osiecki nie dyskutował z tymi argumentami: – Cyfry są bezwzględne, nie podejrzewacie nas chyba, że sfałszowaliśmy dane. Sochaczew się rozwija, finanse są w bardzo dobrej kondycji, a obligacje nie oznaczają żadnych nowych zobowiązań, są po prostu korzystniejszą dla nich alternatywą. Ostatecznie 11 głosami za, przy 9 przeciw decyzja o emisji obligacji została podjęta. fig a


WiaDomoŚci l 3

e-Sochaczew.pl

NIE dlakasyna

w Sochaczewie z prawdziwego zdarzenia, jak w Vegas?;) i skoro tak działają przeciw hazardowi, poprzez profilaktykę uzależnień, to niech tez pozamykają monopolowe;) [2013-11-18 11: 05]

gRzecH: I wszystkie miejsca gdzie są maszyny slotowe. Te są gorsze moim zdaniem od kasyna.

W czwartek 14listopadaradnimiejscy zmierzyli się z uchwałą dotyczącą otwarcia w naszym mieście kasyna z prawdziwegozdarzenia.Firmaestrada polska chciała uruchomić swój biznesw pawilonachprzy alei 600-lecia 21e i F. Radni okazali się nieprzychylni przedsiębiorcy. Za projektem głosowała jedna osoba, przeciw było 13 radnych, a 6 wstrzymało się od głosu. Powodem takiej decyzji radnych była przede wszystkim lokalizacja ewentualnego kasyna, które miałoby się znajdować w zbyt bliskiej odległości do placu zabaw, jakim jest sochaczewski ogródek jordanowski oraz miejsce zabaw „Bajlandia”. Ponadto równie ważnym czynnikiem przeciw powstaniu kasyna gier jest prowadzony w Sochaczewie program profilaktyki uzależnień. Według argumentacji radnych, wyrażenie zgody na powstanie w naszym mieście miejsca, które może prowadzić do hazardu na niezdrową skalę, kłóciłoby się z realizacją tegoż programu. Warto jeszcze nadmienić, że był to już kolejny wniosek firmy Estrada Polska składany w tej sprawie na przestrzeni ostatnich lat. Systematycznie wraz ze zmianą kadencji rady miasta w Sochaczewie, przedsiębiorca ponawia swoje zapytania o możliwość otwarcia u nas swojego biznesu. Cóż… następna próba zapewne będzie podjęta już pod koniec przyszłego roku. mac iej a e- soc hac zew.pl Dajmos: Hmmm... ciekaw jestem jednego: czy gdyby Radni się zgodzili, to czy faktycznie byłoby to kasyno Reklama

arekkkkkkk: A w międzyczasie nowy salon gier na ul. Warszawskiej i nowy salon gier na ul. Staszica.

nastro:Taaaaa w bliskim sąsiedztwie Bajlandii i jordana są bary, sklepy z wódą i jest OKI DOKI. Nikt nie robi awantury z tego powodu. A kasyno jakoś komuś przeszkadza, nie wiadomo czemu. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. A walka z uzależnieniami żulerskimi w parkach trwa... władza ją przegrywa albo władza walki nie podejmuje. Pitolicie, Panie Hipolicie! ewalda:Decyzja słuszna, tylko to uzasadnienie. Znaczy się maluchy zamiast na plac zabaw i do Tajlandii, to na ruletkę albo pokerka do kasyna – buhahahahahahah. Reklama

Reklama


4 l ciemnaSTRona czaRna kRonika Zderzenie samochodów ciężarowych na moście w Wyszogrodzie 15 listopada, około godziny 2: 40, na moście na Wiśle w Wyszogrodzie doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych marki Scania. Do zdarzenia zadysponowane zostały siły i środki z powiatu płockiego (JRG PSP nr 3 w Płocku, OSP Wyszogród) oraz powiatu sochaczewskiego (JRG PSP Sochaczew, OSP Kamion). Po dojeździe na miejsce okazało się, że ciągnik siodłowy z naczepą najechał na tył poprzedzającego go samochodu ciężarowego, w wyniku czego w zmiażdżonej kabinie uwięziony został kierujący ciężarówką. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu dostępu przy pomocy narzędzi hydraulicznych do poszkodowanego kierowcy. Mężczyzna został ewakuowany z pojazdu i przekazany zespołowi pogotowia ratunkowego. Do szpitala trafił także kierujący drugim samochodem. Dalsze czynności polegały na sorpcji rozlanych na jezdni płynów eksploatacyjnych. W związku ze zdarzeniem most w Wyszogrodzie był całkowicie zablokowany dla ruchu przez kilka godzin.

Dwie osoby nieżyją

e-Sochaczew.pl Dwieofiaryśmiertelne– totragiczny bilans wypadku drogowego,do któregodoszłow nocy, 17listopada,na trasienr 50 w miejscowości Ruszki (gmina młodzieszyn). z niew yjaśnionych przyczyn samochód osobow y marki peugeot 207 zjechał z jezdni i uderzył w przydrożnedrzewo.

W ostatnich dniach odeszli od nas Śp.pawełorych zmarł 16 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 19 listopada.

Śp.StefaniaRączka zmarła 12 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 14 listopada.

Śp.Tadeuszkuikzmarł 11 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 13 listopada.

Śp.mariannamilczarek zmarła 11 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 14 listopada.

Śp.RobertRogozińskizmarł 8 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 11 listopada.

Śp.HannaDmoch zmarła 8 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 13 listopada.

Śp.TeresaWróblewska zmarła 7 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 9 listopada.

Śp.HeronimRudzińskizmarł 7 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 12 listopada.

Śp.jadwigaTadeuszak zmarła 5 listopada 2013.

Teksti zdjęc ia:kpt.T.Fij oł ek kppSpSoc hac zew

Pogrzeb odbył się 9 listopada.

Śp.apoloniamularczyk zmarła 3 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 8 listopada.

Śp.adrianRychlik zmarł 3 listopada 2013. Pogrzeb odbył się 12 listopada. informacjeprzygotowałyzakładpogrzebowyHaronizakładpogrzebowyarka.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do Stanowiska Kierowania KP PSP w Sochaczewie o godzinie 1: 20. Dyżurny operacyjny powiatu zadysponował do tego wypadku dwa zastępy z tutejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. Po przybyciu na miej sce stwierdzono, że w rozbitym pojeździe znajdują się dwie osoby: 25. i 30 letni oby watele Ukrainy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Następnie zostały ewakuowane z wraku samochodu na noszach typu deska i przekazane służbom medycznym. Lekarz po-

uroczystamszażałobna w intencji zmarłych,7grudnia 2013 Szanownipaństwo! Dnia 7 grudnia 2013 roku o godz. 18: 00 w kościele p. w. Matki Bożej Różańcowej parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie, odbędzie się coroczna, uroczysta msza św. żałobna w intencji Zmarłych, w których pochówku uczestniczyła nasza firma. Liturgię uświetni Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej pod batutą Pani Ewy Szałapskiej. Serdecznie zapraszamy rodziny, przyjaciół i znajomych Zmarłych do wspólnego z nami uczestnictwa we mszy. przeds ięb iors twopog rzeb ow eHar on jad wig ai zen onRemb iej ews cy Reklama

go to wia ra tun ko we go stwierdził zgon obu mężczyzn. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano policji. Trwające godzinę działania ratownicze prowadziło 8 strażaków-ratowników PSP. Tekst:kpt.T.Fij oł ek kppSpSoc hac zew e- soc hac zew.pl


inFoRmacje l 5

e-Sochaczew.pl

Milionna boiska w Chodakowie i kinoplenerowe Ratuszogłosiłwynikipierwszejedycji Sochaczewskiego Budżetu obywatelskiego. W ramach przeznaczonegona tencel 1miliona złotychwykonanezostanąboiskaprzy zespole Szkółw chodakowie,Sochaczewskie kino plenerowe na podzamczu oraz siłownie zewnętrzne wraz ze Street Workoutpark. Projekty wyłoniono na drodze głosowania mieszkańców, pod których ocenę poddano 20 zgłoszonych wcześniej przez sochaczewian projektów. Zgodnie z podstawowymi założeniami SBO, inwestycje powinny być zrealizowane i sfinansowane w przyszłym, 2014 roku. Zgodnie z podanymi 8 listopada przez ratusz sochaczewski wynikami głosowania, na budowę boisk przy Zespole Szkół w Chodakowie zagłosowało 2376 osób, na uruchomienie letniego kina 1634, na budowę zewnętrznych siłowni 1292. W sumie w głosowaniu wzięło udział 8.387 mieszkańców (ponad 2000 głosów było nieważnych), przy czym, dodajmy, że władze miasta dopuściły do głosowania osoby od 16 roku życia. Szacunkowy koszt inwestycji przy zespole Szkół w chodakowie to 800 tysięcy złotych.W jej ramach powstać ma wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych, m.in. piłki koReklama

szykowej i piłki ręcznej.obiektplanujesię ogrodzić i oświetlić. nawierzchnia do gry będzie syntetyczna. obok powstanie boiskodo piłkinożnejze sztuczną trawą, również ogrodzone i oświetlone. zgodnie zezgłoszonymprojektem na cały sportowy kompleks składać ma się również 3-torowa bieżnia lekkoatletyczna. obiekt służyć ma nie tylko uczniom, ale i całej chodakowskiej społeczności.

tywnych lokalizacji: MOSiR, ogródek jordanowski, a także dzielnice Chodaków, Boryszew i Trojanów. W ramach siłowni zamontowanych ma być 5 – 6 urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych, np. rowerki treningowe, twistery czy stepery. Street Workout Park to nic innego jak ścieżka zdrowia, na której rozlokowane są drążki do podciągania się, drabinki czy ławki do ćwiczeń. A wszystko służyć ma zdrowiu sochaczewian. fig a e- soc hac zew.pl

BęDzie II debata społeczna o bezpieczeństwie już 11 grudnia Uruchomienie Kina Plenerowego w miejscu muszli koncertowej u podnóża wzgórza zamkowego nie będzie wymagało aż tak dużego wysiłku finansowego. Zgodnie z projektem zadanie kosztować ma ok. 6800 złotych. Kino działać ma wyłącznie w okresie letnim, raz na dwa tygodnie. W jego funkcjonowaniu uczestniczyć ma Kino Mazowsze, które posiada odpowiedni rzutnik i ekran oraz doświadczenie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: – Koniec z nudnymi letnimi wieczorami, w których brakuje alternatywy dla telewizora Reklama

czy komputera, ławki pod blokiem, czy wypadów poza miasto. Sochaczewskie Kino Plenerowe pozwoli nam na: fajnie spędzony czas z rodziną, znajomymi, rozmowę, spacer i wspólny film. Ostatni z zaakceptowanych projektów to siłownie zewnętrzne i Street Workout Park. Jego wstępnie założony koszt to ok. 560 tysięcy złotych, ale ponieważ nie zmieści się w 1 milionie SBO, władze miasta zamierzają go zrealizować w ograniczonym zakresie. Na razie nie wiadomo, gdzie siłownie miałyby powstać, podawanych jest kilka alterna-

11 grudnia o godz. 17.00 odbędzie się druga debata społeczna na temat poprawy bezpieczeństwa w powiecie sochaczewskim z udziałem mieszkańców, władz samorządowych, wojewody mazowieckiego i Komendy Wojewódzkiej Policji oraz naszej powiatowej. Prawdopodobnie miejsce spotkania będzie to samo co przed rokiem, czyli sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Debaty społeczne mają zdiagnozować potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Usprawnią wymianę informacji między policją i innymi służbami odpowiedzialnymi za szeroko pojęte bezpieczeństwo a mieszkańcami Mazowsza o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Spotkania z mieszkańcami Mazowsza realizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej. Ubiegłoroczna debata w naszym powiecie sochaczewskim odbyła się 21 listopada i zgromadziła ponad 130 osób. To była pierwsza tego typu debata. Dyskusję zdominowała kwestia ratownictwa medycznego. Poruszono też wątek budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Łącznie nakreślono ponad 20 postulatów związanych z poprawą bezpieczeństwa a koniecznych do wdrożenia i poprawienia. Podczas spotkania przedstawiano statystyki policyjne, a mieszkańcy zgłaszali wnioski dotyczące bezpieczeństwa. Uczestnicy wypełniali ankiety, gdzie oceniali stan bezpieczeństwa w swojej okolicy. pow iat.soc hac zew.pl

Reklama


gminaSocHaczeW

gmina.e-sochaczew.pl uroczysteobchodynarodowegoŚwiętaniepodległości

ZespółSzkółw Kątach Szkołaz tradycjami Szkołapodstawowaim.ks.jana Twardowskiegow gawłowie 6listopadaobchodziła 50-lecieswojegoistnieniaw obecnymbudynku.Byłtodoskonałymoment do wspomnień, przeglądania szkolnej kroniki i pochwalenia się sukcesami uczniów oraz wyrażenia słów szacunku dla osiągnięć dydaktycznych i wychowawczychszkoły. W uroczystościach z okazji 50-lecia istnienia szkoły wziął udział starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, który przekazał na ręce dyrektora szkoły okolicznościowy drzewiec z gratulacjami. – Z okazji tak zacnego jubileuszu życzę Panu Dyrektorowi i Kadrze Pedagogicznej wiele satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej. Niech tej trudnej i odpowiedzialnej służbie nauczycielskiej zawsze towarzyszy wdzięczność, szacunek i uznanie. Uczniom i Radzie Rodziców składam serdeczne podziękowania za widoczną obecność w codziennym życiu szkoły. W imieniu Zarządu Powiatu pragnę przekazać wyrazy uznania za osiągnięcia edukacyjne w pracy dydaktycznej i wychowawczej, życzyć wszelkiej pomyślności, realizacji planów i marzeń oraz jak najwięcej zadowolenia, by wszelkie podejmowane działania jak najlepiej służyły społeczności lokalnej – zaznaczył starosta Tadeusz Koryś. Historiaistnieniawspomnianejszkołysięgaczasówprzedwojennych,choć zmieniałasięjejlokalizacja.W 1963rokuplacówkazostałaprzeniesiona do nowegobudynkumieszczącegosięwłaśniew gawłowie.na przestrzenitychlat funkcjędyrektorapełnili:Ryszardoporski,Barbaramarecka,zbigniewkicka, mieczysławgłuchowski,elżbietanewczyńska,edwardolczakorazobecnieTadeuszgłuchowski. W ciągu ostatnich 20 lat Szkoła Podstawowa w Gawłowie została gruntownie wyremontowana, zmodernizowana, rozbudowana i doposażona. W 2009 roku oddano do użytku salę gimnastyczną z nowoczesnym zapleczem i kotłownią. W bieżącym roku wymieniono centralne ogrzewanie i ocieplono budynek szkolny. Warto nadmienić, że w ostatnich latach wybudowano przy szkole plac zabaw dla dzieci oraz utwardzono teren wokół placówki, dzięki czemu powstały miejsca parkingowe. Dużym oparciem i pomocą dla szkoły w Gawłowie są rodzice, którzy angażują się w życie całej społeczności szkolnej. W roku szkolnym 2013/2014 w klasach „0” – VI uczy się 115 uczniów. Uroczystości szkolne poprzedziła msza św. w kościele p. w. św. Brata Alberta w Karwowie. Wszystkich obecnych zachwyciła część artystyczna w wykonaniu uczniów. W uroczystościach wziął udział także Mirosław Adam Orliński radny sejmiku województwa mazowieckiego. Zwieńczeniem tego uroczystego dnia było wspólne zwiedzanie szkoły i poczęstunek. Star os twopow iat ow ew Soc hac zew ie pow iat.soc hac zew.pl

W dniu 12listopadaodbyłysięw naszejszkoleuroczyste obchody narodowego Święta niepodległości.Społecznośćszkolna wzięła udział w przygotowanym z tej okazji apelu.uczestnicykołaTeatralnegoorazchórszkolny- przygotowani przez panią agnieszkę janiak i panią ewę osińską- doskonale wywiązali się ze swoichról. Rys historyczny przybliżył uczniom okoliczności utraty niepodległości, wydarzeń z okresu zaborów, a następnie odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku. Młodzi aktorzywcielając się w role wybitnych postaci czynu niepodległościowego, takich jak Józef Piłsudski czy też zwykłych żołnierzy walczących na froncie - w ciekawej formie zaprezentowali drogę Polaków do odzyskania niepodległości oraz pierwsze dni po jej odzyskaniu. Całość zilustrowana została pie-

śniami patriotycznymi w wykonaniu chóru szkolnego. Końcowym akcentem uroczystości było wystąpienie Pani Dyrektor Otylii Muszyńskiej, która podziękowała twórcom patriotycznego przedstawienia za duży wkład pracy oraz zgromadzonym- za godne zachowanie podczas apelu. Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na konieczność dostrzeżenia znaczenia słowa „Wolność” wśród współczesnej młodzieży. oprac. małg or zat aHac zyk ows ka zs- kat y.e- soc hac zew.pl

BEZPŁATNAZBIÓRKA

ODPADÓWPROBLEMOWYCH –ZUŻYTEGOSPRZĘTUELEKTRYCZNEGOIELEKTRONICZNEGO, OPONORAZODPADÓWWIELKOGABARYTOWYCH

Wójt gminy Sochaczew ogłasza dla mieszkańców gminywielkąbezpłatnązbiórkętzw.odpadówproblemowych– zużytegosprzętuelektrycznegoi elektronicznego,opon,starychmebli,okien,drzwioraz innychprzedmiotówdużychrozmiarów. Każdy z nas ma zalegające w piwnicach, na balkonach lub w garażach niepotrzebne odpady dużych rozmiarów, czy zużyte sprzęty RTV/AGD, których chciałby się pozbyć. Teraz jest świetna okazja by to zrobić! Wystarczy, że w wyznaczone dni do godziny 13.00 dostarczysz odpady problemowe do poniższych punktów.

TeRminy i miejScazBiÓRki: 2grudnia 2013r.– Altanka 34, Bronisławy 9, Gawłów 51, Karwowo 16, Żuków 87 l 3grudnia 2013r.– Kąty 28, Rozlazłów 38, Władysławów 1, Żdżarów 71 l 4 grudnia 2013r. – Dachowa 23A, Janówek Duranowski 5A, Kuznocin 55, Lubiejew 11 l 5grudnia 2013r.– Andrzejów Daranowski 51, Bielil

ce przy sklepie, Jeżówka 42, Sielice 13, Wyczółki 13 6grudnia 2013r.– Chodakówek 19, Dzięglewo 37, Mokas 24, Nowe Mostki 30, Orły Cesin 9 l 9grudnia 2013r. – Kożuszki Kolonia 15A, Feliksów 25, Janaszówek 23, Pilawie 14, Wymysłów 12, Zosin 12 l 10grudnia 2013r. – Czerwonka Parcel 40, Czyste 14, Kaźmierów 22, Kożuszki Parcel 46, Wójtówka 17A l

comoŻnapRzynieŚĆ: elekTRoŚmieci – wszystkie zużyte urządzenia, które działały na prąd lub baterie: sprzęt AGD (pralki, lodówki, kuchenki, żelazka, suszarki, itp.), RTV (telewizory, radioodbiorniki, dvd, itp.). opony – od samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, rolniczych i rowerów. oDpaDyWielkogaBaRyToWe – szafy, wersalki, stoły, krzesła, dywany, drzwi, okna, wanny, materace, meble ogrodowe, sprzęt sportowy i inne przedmioty dużych rozmiarów. gmin a.e- soc hac zew.pl


gminaiłÓW

Promesa dlawójta

TRZY konkursy w GOK gminny ośrodek kultur y w iłowie ogłosił 3 konkursy adresowane do wszystkichchętnychz terenugminyiłów. Tradycją GOK-u jest, że w okresie przedświątecznym organizuje on gminnyFestiwalpiosenki, który w tym roku odbędzie się już po raz piętnasty. Festiwal ma charakter konkursu z nagrodami ocenianego przez jury. Do rywalizacji mogą stanąć wszyscy chętni niezależnie od wieku. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaśpiewania jednej piosenki w języku polskim z akompaniamentem własnym lub przygotowanym przez organizatora. W celu doboru repertuaru należy zgłaszać się osobiście w GOK we wtorki i czwartki w godz. 13.30-17.00. W tym samym czasie odbywać się będą również próby mikrofonowe. Termin zgłoszeń upływa 30.11.2013r. Ze świętami wiąże się także inny ogłoszony przez GOK konkurs który ma charakter poetycki. Decyzją organizatora będzie on przebiegać pod hasłem „mojeBożenarodzenie”. Konkurs polega na napisaniu i dostarczeniu

Lider ekologii Szkołapodstawowaim. i armiiWojska polskiego w giżycach od kilku lat aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciachorganizowanychprzezRegionalne centrum edukacji ekologicznej w płocku. Różnorodność zrealizowanych działań na rzecz ochrony środowiska, oszczędzania energii, wody, zasobów Ziemi została doceniona przez komisję konkursową, oceniającą kampanię „Sprzątanie Świata – Polska 2013”. Kronika szkoły pt. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku”, w której były dokumentowane podejmowane przedsięwzięcia oraz ich efekty, przyniosła szko-

ilow.pl

Wójtgminyiłówotrzymałpromesęz ministerstwaadministracji i cyfryzacji, w myśl której w ramach podziału środków na usuwanieskutkówklęskżywiołowychprzewidujesiędofinansowanie do zadania„przebudowa drogi gminnej w miejscowościWolaładowskao długości 1000m”. Wysokość dotacji wynosić będzie 260.000 zł nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Zgodnie z promesą, dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z gminą po przekazaniu przez nią w terminie do dnia 22.11.2013r stosownych dokumentów. Inwestycja – jak wyjaśnia sekretarz gminy- zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

Projekt ukończony do GOK zestawu 2 wierszy o tematyce świątecznej. Termin zgłaszania prac upływa 30.11.2013r. Za najlepsze wiersze komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe. Z kolei do 15.11.2013r należało zgłaszać prace na konkurs plastyczny pod hasłem „Wędka, woda i przyroda”. Tematyką tego konkursu jest ochrona środowiska naturalnego, czystość naszych wód i ochrona rybostanu. Ten Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. 30 listopada dyrekcja GOK organizuje koszyczkową zabawę andrzejkową. Koszt imprezy wynosi 15 zł od osoby i w tej cenie organizator zapewnia zespół muzyczny. Poczęstunek uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. le najwyższą nagrodę – LAUREAT Regionalnego Konkursu. Ponadto, na uroczystym podsumowaniu, które odbyło się w październiku w Płocku uhonorowano Szkołę im. I Armii Wojska Polskiego tytułem: LIDERA EKOLOGII ZIEMII PŁOCKIEJ – za całokształt działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Placówka otrzymała pamiątkowy dyplom oraz radiomagnetofon. Prestiżowe wyróżnienie odebrała p. dyrektor Anna Kornacka wraz delegacją uczniów z klasy VI. Ten zaszczytny tytuł to równocześnie wielkie wyzwanie oraz dowód, jak bardzo społeczności szkolnej zależy na poprawie stanu środowiska przyrodniczego. „Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować działania ekologiczne oraz podejmować nowe inicjatywy, by nasza planeta była wiecznie zielona” – podsumowała osiągnięcia dyrektorka szkoły.

25 października w lesznie pod Warszawąodbyłosiępodsumowanieprojektu „gminy: Brochów, czosnów, iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone”.głównymcelemprojektubyło usprawnienie funkcjonowania urzędów gmin oraz profesjonalizacja ich działań w sześciu obszarach: sprawna obsługa mieszkańców, prowadze-

Nowe stawki podatków i opłat na posiedzeniusesjiw dniuw dniu 5 listopada 2013 r. Rada gminy iłów uchwaliła nowe stawki podatków i opłat lokalnych, które obowiązywać będą w 2014r. nieznacznej zmianie uległy stawki podatku od nieruchomości. od budynków mieszkalnych stawkaza 1m.kwpowierzchniużytkowej wynosić będzie 0,63 gr., a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 17,15 zł. Opłata za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych od gospodarstw domowych wynosić będzie 3,30 zł netto + VAT. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą uiszczać 3,50 zł netto +

nie modelowych konsultacji społecznych,wprowadzeniesystemurozwoju kompetencji kadr, stosowanie kodeksuetycznego,stworzeniei prowadzenie przejrzystego Bip oraz wprowadzenie monitoringu poziomu satysfakcjiz usługug. Jak wyjaśnił sekretarz gminy – Iłów uczestniczył w tym projekcie od listopaVAT. Miesięczna opłata abonamentowa od każdego wodomierza wynosić będzie 3 zł za miesiąc + VAT. Opłata za 1 m sześcienny wprowadzonych ścieków komunalnych na oczyszczalnie ścieków w Iłowie wynosić będzie 3,60 zł netto + VAT za ścieki komunalne dopływające gminną siecią kanalizacyjną, natomiast za ścieki dowożone z terenu gminy opłata będzie wynosić 2,25 zł netto + VAT. Radni postanowili też, że ścieki komunalne pochodzące ze zbiorników bezodpływowych będą przyjmowane jedynie od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ponadto, na posiedzeniu sesji radni uchwalili nowe stawki od środków transportowych

da 2011r i w tym czasie urzędnicy brali udział w szkoleniach mających na celu usprawnienie obsługi interesantów oraz otwartości urzędu na potrzeby mieszkańców. Ponadto, w wyniku realizacji projektu w gminie Iłów zostały wprowadzone zarządzenia Wójta w sprawie utworzenia Biura Obsługi Mieszkańca, w sprawie procedury funkcjonowania BOM, a także w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Urzędu. Została też podjęta uchwała RG w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. W ostatnimczasiew urzędziezostałoutworzoneBiuroobsługimieszkańca, które rozpoczęło swoje funkcjonowaniew dniu 6listopada.koszty utworzenia i wyposażenia Biura pokryła Fundacja civis polonus. jak wyjaśnił sekretarz gminy – w Biurze obsługimieszkańcaudostępnionesą kartyusługświadczonychprzezgminę,którezawierająszczegółoweobjaśnienia, jak należy załatwić daną sprawę. Ponadto, w wyniku realizacji Projektu w gminie Iłów w miesiącu październiku odbyły się konsultacje społeczne na temat zagospodarowania terenów nadwiślańskich na potrzeby rekreacji i wypoczynku. na rok 2014r. Stawki te zostały zwiększone o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2013. Natomiast nowe stawki opłaty targowej zostały zwiększone o 1 zł w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2013r. Rada Gminy Iłów na posiedzeniu sesji w dniu 5.11.2013r podjęła także uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, która w roku 2014 wynosić będzie 55 zł za 1 dt. całkowitą nowością jest natomiast ustalenie przez Rg stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Stawki te dotyczą opłatza zajęcie 1 m.kw.pasadrogowegona celeniezwiązanez budową, przebudową remontem, utrzymaniem lub ochroną drogi polegającychw szczególnościna przeprowadzaniu robót w pasie drogowym, umieszczaniu urządzeń infrastruktur y technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także umieszczaniu obiektówbudowlanych orazreklam. ilow.pl


gminaRyBno

rybno.e-sochaczew.pl

Schetynówka zrealizowana gmina Rybno zaprasza w dniu 11 grudnia 2013rokuo godzinie 15.00 mieszkańców gminy oraz powiatu Sochaczewskiego na uroczyste otwarciez udziałemwojewodymazowieckiego jacka kozłowskiego przebudowanejtrasyautobusudowożącego dzieci do zespołu Szkół w Rybnie i do zespołu Szkół Specjalnychw erminowie. Przedmiotowa trasa składa się z czterech odcinków dróg: l nr 380508 W Ćmiszew- Józin – Erminów – przebiegająca przez miejscowości Erminów i Ćmiszew-Parcel – droga gminna l część drogi nr 380509 W Szwarocin Nowy- Wesoła-Braki – przebiegająca przez miejscowości Konstantynów i Bronisławy łączącej się z Gminą Nowa Sucha w miejscowości Braki- droga gminna l nr 380510 W Erminów- BronisławyKonstantynów- Wesoła II etap – przebiegająca przez miejscowości Erminów i Bronisławy- droga gminna. l skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3822W Szwarocin- Erminów Jednocześnie wykonano w Erminowie oświetlenie uliczne, remont mostu

na rzece Lutomi oraz przebudowę sieci melioracyjnej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 2 165 674,27 zł, natomiast po przetargu koszty robót budowlanych ukształtowały się na poziomie 1 225 399,60 zł. zadanie zostało dofinansowanew ramachpRogRamu WieloleTniego poD nazWĄ naRoDoWy pRogRam pRzeBuDoWy DRÓg lokalnycH – eTap ii BezpieczeŃSTWo– DoSTępnoŚĆ– RozWÓj. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 278 401,60 zł w tym całkowity koszt robót budowlanych to 1 225 399,60 zł. Koszty kwalifikowane wyniosły 1 222 046,00 zł. Gmina Rybno wydatkowała z budżetu gminy na tę inwestycję 576.023,00 złotych, powiat Sochaczewski dołożył 35.000,00 złotych, a pozostałe środki w wysokości 611.023,00 zostały pozyskane z budżetu państwa. zrealizowana inwestycjaw znacznym stopniu poprawiła bezpieczeństwowszystkichużytkownikówprzebudowanychdróg. rybn o.e- soc hac zew.pl

gminamłoDzieSzyn Zderzeniesamochodu z łosiem w Kamionie

niu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy pogotowiu ratunkowemu w zaopatrywaniu osób poszkodowanych. Tekst:kpt.T.Fij oł ek kom end apow iat ow apańs twow ej Straż ypoż arn ej e- Soc hac zew.pl witek81: Powiem szczerze, że jestem w szoku! To jakiś wielłoś.

mlodzieszyn.e-sochaczew.pl

gmina współpracujez ngo W dniu 14 listopada 2013 roku uchwalony został programWspółpracy gminy młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymidziałalnośćpożytkupublicznego,o którychmowaw art. 3ust. 2i 3ustawyz dnia 24kwietnia 2003r.o działalnościpożytkupublicznegoi o wolontariaciena 2014rok. Uchwalenie rocznego programu współpracy jest obowiązkiem samorządu. Mówi o tym art. 5 a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. mlod zies zyn.e- soc hac zew.pl

monikark: Mam nadzieję, że uczestni-

przedpołudniowy wypadek w kuznocinieniebyłojedynym,do którego 11 listopada wyjeżdżali sochaczewscy strażacy. około godziny 16: 30 powtórnie konieczna była interwencja strażypożarnejprzy zdarzeniudrogowym.Tymrazemna trasienr 50w pobliżu kamiona (gmina młodzieszyn), gdziedoszłodo zderzeniasamochodu osobowegoz łosiem. Dyżurny Stanowiska Kierowania po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu zadysponował na miejsce dwa zastępy z sochaczewskiej JRG PSP oraz zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie.

Po dojeździe na miejsce okazało się, że samochód osobowy marki Volkswagen uderzył w przechodzącego przez jezdnię łosia. Zarówno pojazd, jak i mar twe zwierzę, znalazły się poza jezdnią. W wyniku zderzenia poszkodowane zostały dwie osoby – jedna samodzielnie wysiadła z rozbitego auta, natomiast druga z pomocą zespołu pogotowia ratunkowego, które przybyło na miejsce przed strażą pożarną. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu i oświetle-

cy wypadku są cali i zdrowi. Takie zdarzenia nie należą do bezpiecznych. Pamiętam niecodzienną sytuację, jak po pierwszym pikniku Urodziny u Rodziny, który odbył się w Teresinie, wracałam samochodem i kierowcy jadącemu przede mną gwałtownie wkroczyło na drogę stado dzików (locha z warchlakami). Mocne hamowanie pozwoliło uniknąć zderzenia. Natomiast kilka dni temu sarny biegały po ulicy, a kierowca w ostatniej chwili uniknął wypadku. Kiedy spadnie śnieg, to zrobi się u nas prawdziwy Przystanek Alaska. Żeby jeszcze tylko było więcej życzliwości między nami, ludźmi.

Termomodernizacja zakończona

zakończonyzostałprojekt”zarządzanieenergiąw budynkachużytecznościpublicznejw gminachpowiatusochaczewskiego„obejmującyswoimzakresemtrzy przedsięwzięciaw gminiemłodzieszyntj.budynkiurzędugminymłodzieszyn łączniez gminnymośrodkiemkultury,ośrodkazdrowiaorazbudynekSzkoły podstawowej,gimnazjumi przedszkolaw młodzieszynie. Termomodernizacja obejmowała docieplenie dachów, ścian oraz wymianę instalacji c. o. Wymieniono także oświetlenie na energooszczędne. Prace zostały wykonane terminowo i obecnie następuje rozliczanie inwestycji. Koszty tej inwestycji w gminie Młodzieszyn wynoszą 2.075.000 zł. mlod zies zyn.e- soc hac zew.pl


powiat. STaRoSTWopoWiaToWeSocHaczeWe-sochaczew.pl

Otrzymałemdużykredytzaufania

BęDzie

Kiermasz Wywiadz RySzaRDemamBRoziakiem, radnymRadypowiatu,członkiemzarządupowiatu IIBożonarodzeniowy

jestpanjednymz nielicznychradnych,którzypełnią tęfunkcjęjuż iV kadencję.W obecnej,podobniejak w poprzedniejjestpanczłonkiemzarządupowiatu. W dodatkuz kilkudziesięcioletnimdoświadczeniem samorządowym... – To prawda, czas szybko upływa. Mam nadzieję, że moje wieloletnie doświadczenie nadal przydaje się w samorządzie powiatowym. Bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, znam ich bolączki i staram się pomagać, na ile to możliwe. Moja praca i pomoc jak na razie są oceniania pozytywnie, bo po raz kolejny otrzymuję kredyt zaufania od moich wyborców, którzy chcą bym ich reprezentował w Radzie Powiatu, bym zabiegał o bezpieczny powiat. Bycie radnym zobowiązuje i wymaga ciągłego zaangażowania. Wyczulony jestem na potrzeby mieszkańców powiatu sochaczewskiego i staram się im na bieżąco pomagać. Niejednokrotnie podczas posiedzeń Rady Powiatu występuję w imieniu mieszkańców gminy Młodzieszyn czy Iłów. Pamiętam również o problemach gmin Rybno i Brochów, bo to mój elektorat i chcę być lojalny wobec nich. Mieszkańcy przecież zaufali mi, za co im bardzo dziękuję. każdaz gminmaswojeindywidualnepotrzeby,czy zatemłatwowypracowaćkompromis? – Rzeczywiście praca na rzecz samorządu powiatowego jest bardzo złożona i wymaga szerszego spojrzenia. Mając to na uwadze spotykam się też z radnymi gminnymi oraz sołtysami. Wyjaśniam im i tłumaczę decyzje Zarządu Powiatu, bo należy pamiętać, że zarówno Rada Powiatu, jak i starosta starają się podejmować decyzje dotyczące poprawy życia mieszkańcom wszystkich 7 gmin wiejskich, ale i niespełna 40-tysięcznego miasta. Oczywiście tam, gdzie współpracują samorządy, od razu widoczne są efekty. Tym samym skuteczne działanie przekłada się na polepszenie standardów życia mieszkańców gminy, miasta czy całego powiatu. którez działańuważapanza istotne? – Konkurencyjność na rynku pracy wymaga od młodych ludzi umiejętności dostosowywania się do bieżącej sytuacji. Aby ułatwić młodzieży budowanie kariery zawodowej trzeba inwestować w ich edukację. Zarząd Powiatu podejmuje wiele istotnych decyzji, które przekładają się na rozbudowę infrastruktury oświatowej a także wpływają na rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. Ogromne znaczenie

Wspomniał pan o poprawie stanu dróg. zapytam więc o to, bo przecież pracuje pan w powiatowym zarządzieDróg. – Tak, pracuję. Stąd też często moja praca to wyjazdy na drogi powiatowe i nadzorowanie pracy. Spotykam tam też mieszkańców, którzy mówią mi, że tu byłoby dobrze wyrównać drogę, tam przydałby się chodnik a w innym miejscu należy wyciąć drzewa, bo utrudniają widoczność a suche gałęzie stwarzają zagrożenie. W innym miejscu wskazują na koszenie poboczy, udrożnienie przepustów, ustawienie znaków itp. Proszę mi uwierzyć, że z 273 kilometrów dróg powiatowych, które przebiegają przez gminy i miasto remontujemy najbardziej newralgiczne odcinki. Niestety, po zimie czy mocnych opadach tych dziur przybywa i nie jesteśmy w stanie na bieżąco, głównie z powodów finansowych, ich naprawić. Muszę w tym miejscu nadmienić, że wiele kilometrów fatalnych dróg przejął już powiat w zarząd, bez żadnego zabezpieczenia finansowego. Dlatego też w ramach własnych środków, sprzętem PZD m.in. recyklerem, spryskarką poprawiamy je. Drogi w Iłowie czy Młodzieszynie wymagają naprawy. Tylko w tym roku wyremontowaliśmy ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie, fragment chodnika na Mostowej w Chodakowie, odcinek drogi w Mistrzewicach, Kaskach, Budach Iłowskich czy Orłowie. Zlikwidowane zostały przełomy na drogach powiatowych w miejscowości Lasotka i Wisowa. Do końca roku chcemy odbudować jeszcze kilka dróg, m.in. w gminie Iłów.

mają także placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodek wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Innym z zadań jest działalność podejmowana przez Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Stanowi one przecież ostoję dla osób starszych i potrzebujących wsparcia oraz pomocy. Za istotne uważam również kwestię zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług medycznych. Podejmujemy starania, aby ofertę Szpitala Powiatowego w Sochaczewie rozszerzać i rozbudowywać aparaturę medyczną potrzebną do diagnozowania i leczenia zarówno małych, jak i dorosłych pacjentów. W swojej pracy na rzecz powiatu sochaczewskiego nie zapominam o kwestii poprawy dróg czy chodników. Potrzeb jest wiele. Mizeria budżetowa jednak dosięga wszystkie samorządy, zwłaszcza te niższego szczebla, stąd i decyzje Zarządu Powiatu dotyczące przeznaczenia środków finansowych na dane zadanie są mocno przemyślane.

czydo końcaobecnejkadencjiudasięwyremontowaćulicęStaszicaw Sochaczewie?Todrogapowiatowa? – Staszica to temat na oddzielny wywiad. Zarząd Powiatu zajął w tej sprawie stanowisko. Tylko we współpracy można było sięgnąć po środki zewnętrzne i ją wyremontować. Tak się jednak nie stało a teraz nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Szansa na przyszłoroczny remont Staszica została zaprzepaszczona i to jest fakt. Do ostatniej chwili walczyliśmy o przebudowę tej ulicy. Szkoda, że partnerska współpraca z samorządem miejskim nie udała się, górę wzięły inne względy, na pewno nie dobro mieszkańców. To z pewnością nie rokuje pomyślnie na dalszą współpracę w zakresie poprawy stanu dróg powiatowych w mieście. Mam nadzieję, że z sukcesem będziemy kontynuować porozumienia drogowe z innymi gminami, które tak świetnie zaowocowały w poprzednich latach. rozm.a.Syp er ek pow iat.soc hac zew.pl

TEKST PROMOCyJNy

Konsolidacjaw KasieStefczyka zapewne każdy z nas miał okazję przekonać się, jak kosztowny może okazaćsiędodatkowy,nieplanowany wcześniejwydatek– remontmieszkania, naprawa samochodu czy nawet krótki wypoczynek zwłaszcza, kiedy spłaca się już jakieś zobowiązania finansowe. W takiej sytuacji chcemy sięgnąć po nową pożyczkę. często jednak okazuje się, że spłacając pożyczki, kredyty, karty kredytowe czy linie pożyczkowe, nie możemy już wziąć następnej. z myślą o osobach w takiejsytuacjikasaStefczykaprzygotowałapropozycjękonsolidacyjną, o której opowie iwona pawłowska z placówki kasy Stefczyka w Sochaczewieprzy ul.Żeromskiego 2.

Iwona Pawłowska

– na czympolegakonsolidacja?

-By poradzić sobie z finansowymi trudnościami, sprostać życiowym potrzebom i nie wpaść w pętlę zadłużenia jedynym wyjściem okazuje się niekiedy konsolidacja. Przede wszystkim pożyczka konsolidacyjna* pozwala połączyć posiadane już zobowiązania finansowe w jedno. W efekcie spłaca się miesięcznie tylko jedną ratę i nie trzeba już pamiętać o spłacie kilku. Dzięki korzystnemu oprocentowaniu oraz długim okresom, spłata takiej pożyczki może okazać się łatwiejsza. Wynika to z faktu, że możemy otrzymać pożyczkę z atrakcyjniejszym oprocentowaniem nominalnym niż spłacanego do tej pory zobowiązania. Poza tym, dla tych, którzy są zainteresowani dłuższymi okresami spłaty, przygotowaliśmy propozycję spłaty nawet na okres 10 lat. Dzięki takiemu okre-

sowi spłaty nawet duża kwota zobowiązania finansowego nie musi się wiązać z wysoką miesięczną ratą pożyczki. – jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania? – Decydując się na pożyczkę konsolidacyjną, przede wszystkim porządkujemy swoje finanse. Może się również okazać, że miesięczne wydatki na spłatę dotychczasowych zobowiązań są znacznie mniejsze. Wystarczy udać się do placówki Kasy Stefczyka i sprawdzić, ile można zyskać oraz ile można zaoszczędzić.

Specjalnie dla Państwa organizujemy już po raz II kiermasz bożonarodzeniowy pn. „Boże Narodzenie na Mazowszu”, na który serdecznie zapraszają już dziś Starostwo Powiatowe i Hotel Chopin w Sochaczewie. Impreza tradycyjnie odbędzie się w niedzielę 15 grudnia w sali balowej Hotelu przy ul. Traugutta 21 w Sochaczewie w godzinach 10.0016.00. Udział w kiermaszu jest bezpłatny, a wstęp wolny. W tym wyjątkowym przedświątecznym klimacie zapraszamy do odwiedzenia Hotelu Chopin w Sochaczewie. Widząc ogromne zainteresowanie ubiegłoroczną imprezą tak wśród wystawców, jak i zwiedzających postanowiliśmy więc

stworzyć po raz drugi niepowtarzalny kiermasz bożonarodzeniowy. Chcemy, by wystawcy z naszego powiatu oraz Mazowsza zaprezentowali swoje autorskie rękodzieła ludowe. Będzie to wyjątkowa okazja do zakupienia między innymi oryginalnych ozdób choinkowych, stroików świątecznych czy prezentów bożonarodzeniowych. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane zaprezentowaniem i pokazaniem swoich artystycznych dzieł, które wprowadzą mieszkańców powiatu sochaczewskiego w klimat świąt Bożego Narodzenia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – 46 864 18 30, emailem: promocja@powiat.sochaczew.pl lub bezpośrednio w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 69. pow iat.soc hac zew.pl *Jednymz warunkówudzielenia pożyczki jest refinansowanie zewnętrznych (spoza Kasy Stefczyka) zobowiązań pożyczkowych/kredytowychpożyczkobiorcyw wysokościco najmniej 10tys.zł. Niniejszainformacjaniestanowiofertyw rozumieniuprzepisówkodeksucywilnego.Decyzjakredytowa zależyod indywidualnejocenyryzyka kredytowego.

Szczegóływ placówcekasyStefczyka, na stroniewww.kasastefczyka.pllub pod numereminfolinii 801 600 100. zapraszamydo naszejplacówki: SocHaczeW,ul.Żeromskiego 2, tel. 46 862 36 74, czynne:pon.-pt. 9.00– 17.00

uWaga! Pierwszy czytelnik, który zgłosi się z aktualnym numerem gazety e-Sochaczew. pl w Oddziale Kasy Stefczyka przy ul. Żeromskiego 2, otrzyma atrakcyjny upominek.


10 l icHzDaniem

Miastomasiędobrze, a obligacjetodobrypomysł pioTR oSiecki burm is trz

W ostatni czwartek Rada Miejska podjęła bardzo ważną dla finansów miasta decyzję. Na mój i pani skarbnik Jolanty Brzóski wniosek zdecydowano, że Sochaczew wyemituje obligacje komunalne na kwotę 27 milionów złotych. Dziękuję wszystkim radnym, a było ich jedenastu z klubów Prawo i Sprawiedliwości i Sochaczewskie Forum Samorządowe za podjęcie tej decyzji. Decyzji, która daje naszemu miastu finansowy spokój, bezpieczeństwo i szansę na harmonijny rozwój w kolejnych latach. Dzięku ję, że oparli się bardzo agresywnej kampanii oczerniania i wprowadzania mieszkańców w błąd. W radio oraz w Internecie słyszymy i czytamy przez ostatnie dni wypowiedzi kilku lokalnych polityków, którzy w imię walki przedwyborczej, którą prowadzą już od dobrych kilku miesięcy, mimo że wybory dopiero za rok, próbowali wmawiać opinii publicznej i wywierać nacisk na radnych pod hasłem – Osiecki zadłuża miasto na pokolenia. Z pełną odpowiedzialnością chciałbym jeszcze raz zdementować te nieprawdziwe słowa. Wszystko co słyszycie Państwo w ostatnich dniach na temat obligacji z ust osób, które głównie zajmują się krytyką burmistrza, jest nieprawdą. Jako burmistrz z pełną pokorą przyjmuję wszelkie opinie na temat moich działań. Stanowisko, które piastuje podlega bowiem oce-

nom. Możemy się różnić co do kierunków rozwoju, sposobów kierowania miastem, ale nie mogę się zgodzić na zwykłą nieprawdę, która wprowadza niepokój wśród mieszkańców. Między innymi tych, którzy są pracownikami samorządowymi, a jest ich bardzo wielu – to nauczyciele, pracownicy miejskich jednostek i spółek, urzędnicy. W 2012 roku niektórzy radni opozycji wygłaszali na forum publicznym, także w mediach opinie, że nasz budżet się wali, że nie płacimy składek do ZUS. Jak się okazało, było to zwykłe kłamstwo, a rok 2012 zakończyliśmy trzymilionową nadwyżką budżetową. Dziś znów słyszę, że obligacje to zadłużanie miasta, że bez nich nie uchwalilibyśmy budżetu na 2014 rok. To znów kłamstwa. Emitujemy obligacje, by pieniędzmi pozyskanymi z ich emisji spłacić najdroższe kredyty, jakie w poprzednich latach (w różnych kadencjach) zaciągało miasto, by realizować inwestycje. Reszta pieniędzy pójdzie właśnie na inwestycje, a więc na rozwój miasta. O restrukturyzacji zadłużenia Sochaczewa myślałem od roku. Kryzys ma swoje złe, ale i dobre strony. Nigdy w historii pieniądz na rynku bankowym nie był tak tani. Początkowo myślałem o zaciągnięciu nowego, konsolidacyjnego kredytu, którym spłacilibyśmy stare, droższe, uzyskując wymierne oszczędności. Takiej decyzji nie podejmuje się jednak samodzielnie. Wspólnie z panią skarbnik miasta, Jolantą Brzóską, która finansami miasta

BankiSpółdzielcze finansująmałefirmy

e-Sochaczew.pl zajmuje się do 23 lat, postanowiliśmy skorzystać z usług specjalistów w dziedzinie restrukturyzacji finansów samorządów. Stąd obecność na ostatniej sesji Rady Miasta prezesa firmy Dragon Partners pana Mariusza Gołaszewskiego, finansisty, wykładowcy uniwersyteckiego, eksperta w dziedzinie finansów samorządowych, który zbadał sytuację miasta i doradził nam obligacje zamiast kredytów. Dlaczego obligacje? Bo są tańsze i wygodniejsze dla samorządu. Dlatego zdecydowaliśmy się na ich emisję, nie ma w tym ruchu żadnego drugiego dna, nie zamiatamy żadnych kłopotów finansowych pod dywan. Sytuacja finansowa miasta jest dobra. Wydajemy mniej niż zarabiamy, jeśli chodzi o dochody i wydatki bieżące. Zwiększamy co roku tzw. nadwyżkę operacyjną. Na inwestycje wydaliśmy w ostatnich trzech latach 48 milionów złotych. Aż 80% pieniędzy na te inwestycje pochodziło z środków własnych. Tylko dziewięć milionów z kredytów. Miasto prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Emisja obligacji tego nie zmieni, wręcz pomoże bezpiecznie, bez zagrożenia dla dalszego rozwoju miasta, ją prowadzić. Warto podkreślić, że obligacje to produkt tylko dla samorządów, które są w dobrej kondycji finansowej, a do takich należy Sochaczew. To nie jest tylko moja opinia. Wszystkie te słowa padły podczas ostatniej sesji Rady Miej skiej z ust wspo mnia ne go wcze śniej eksper ta. Osoby z zewnątrz, która opierając się na powszechnie dostępnych danych, dokonała oceny sy tuacji finansowej naszego samorządu. poz draw iamserd eczn ie, piotrosieck i osieck i.e- soc hac zew.pl

Cowspólnego maDetroit z Sochaczewem? od kilkumiesięcyjestemnowymmieszkańcemSochaczewai właśniedobiegły mniesłuchy,żemiastozamierzazadłużyćsięemitującobligacjena dziesięćlat, a jataksięzastanawiamcotomiastomado zaoferowaniamłodymludziomi co jednoz drugimmawspólnego? W połowie lata tego roku może ktoś o tym słyszał doszło do bankructwa miasta Detroit w Stanach Zjednoczonych. Miasto zbankrutowało bo po prostu, któregoś dnia zabrakło w kasie pieniędzy na obsługę długu. W czasach prosperity, to jest gdzieś mniej więcej kilkadziesiąt lat temu nikt nie przejmował się budżetem miasta, bo przecież kwitło tam życie i wielki przemysł (Detroit było stolicą amerykańskiego soul), włodarze miejscy mogli więc zaciągać na swoje wydatki zobowiązania emitując między innymi obligacje na długie terminy, odraczając tym samym spłatę na przyszłość i nie przejmując się tym co będzie później. Tymczasem, przemysł podupadł, miasto wyludniło się (w latach 70-tych ubiegłego wieku Detroit liczyło 2 mln ludności, a dziś mniej więcej 700 tys.), ceny nieruchomości spadły i tym samym dochody miasta. To co wtedy wydawało się nieprawdopodobne, w końcu stało się oczywiste, miasto musiało zbankrutować. Teraz w mieście czeka się ponad godzinę na interwencję policji, połowa ulic nie ma oświetlenia bo wyłącza się prąd, zamykane są parki, przestępczość należy do największych w USA. Bankructwo dla miasta najczęściej oznacza drastyczne obcięcie wydatków na bieżące jego utrzymanie. Tymczasem władze Sochaczewa zamierzają wyemitować obligacje zadłużając miasto na kwotę 27 mln PLN na dziesięć lat. Zastanawiam się nie tylko nad tym skąd taka duża kwota się wzięła ale przede wszystkim zadaję sobie pytanie, czy ktoś poli-

TEKST PROMOCyJNy

kiedyprowadzimywłasnądziałalność gospodarczą lub chcemy założyć firmę,częstoszukamypieniędzyna start albo na dalszy rozwój. potrzebujemy wtedy banku, który nas wesprze. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dobrym wyborem mogą być Banki Spółdzielcze, które aktywnie i chętniewspierająlokalneinicjatywy, np.udzielająckredytównowopowstającymfirmom. Również na naszym terenie mamy Bank Spółdzielczy, który bardzo chęt nie współ pra cu je z ma ły mi i średnimi przedsiębiorstwami. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie należy do tego sektora. Jego naturalnym partnerem są właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie działania Banku, który jest całkiem spory i obejmuje swoim zakresem obszar województwa mazo wiec kie go oraz po wia tów: kut nowskiego, łowickiego, skierniewickiego i rawskiego. Z powodzeniem realizuje zasadę, że lokalne pieniądze w pierwszej kolejności finansują lokalne inicjatywy gospodarcze. W tym Banku współpraca z segmentem MŚP nie jest rozpatrywana jedynie przez pryzmat maksymalizacji zysku. Rynkowy sukces Banku Spółdzielczego w Sochaczewie wynika z budowania długofalowych relacji opartych na kompleksowej obsłudze swoich klientów.

Racjonalne zarządzanie kosztami oraz poziomem ryzyka sprawia, że Bank jest bezpieczną instytucją finansową, która potrafi oferować bardzo atrakcyjny wachlarz usług skrojony na miarę potrzeb i oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów. Aby można było sprostać tym wymaganiom potrzebne są proste i jasne procedury oraz profesjonalne doradztwo w zakresie kredytów szczególnie inwestycyjnych. Ważny jest także sprawny i szybki proces decyzyjny w zakresie transakcji kredytowych. Umożliwiania klientowi negocjacji warunków cenowych, pewnej elastyczności i indywidualnego traktowania klienta, dostrzegania jego potrzeb i problemów. Bardzo duże znaczenie ma możliwość bezpośredniej rozmowy z osobami decydującymi w Banku, czego nie może swoim klientom zaoferować bank komercyjny. W BankuSpółdzielczymw Sochaczewie prezes jest na miejscu, a nie w odległejcentrali,dziękiczemuczęsto zna on swoich klientów oraz ich sytuację. W swojej ofercie skierowanej do mŚp Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nie ogranicza się jedynie do prostego kredytowania. udziela także kredytów inwestycyjnych na skomplikowaneinwestycje,w tym kredytówna finansowanieprojektów objętych dofinansowaniem ze środkówuniieuropejskiej.

Klienci Banku mogą również korzystać z gwarancji bankowych, tj. gwarancje dobrego wykonania umowy lub gwarancje przetargowe. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nie waha się udzielać kredytów nowopowstałym firmom oraz przedsiębiorcom, których majątek nie pozwala na wzięcie kredytu na standardowych zasadach, bo nie mają wystarczającego zabezpieczenia. Mogą oni skorzystać z kredytu z gwarancją de minimis, czyli gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Proces uzyskania gwarancji przebiega szybko, bez zbędnych formalności. Dodatkową zaletą jest możliwość otrzymania wyższej kwoty limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty Oprócz finansowania oferuje przedsiębiorcom pełną obsługę depozytową, która obejmuje prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych w wersji standardowej lub internetowej, obsługę dewizową oraz rachunki lokat terminowych. Tak zdywersyfikowana oferta oraz bliskość i otwartość na klienta sprawia, iż sochaczewski Bank jest naturalnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których znalezienie stabilnego partnera jest kluczowym elementem powodzenia w biznesie. Nie potrzebują one banku, który wyraża nimi zainteresowanie tylko wtedy gdy ich działalność przynosi odpowiednie zyski. Potrzebują także banku na te gorsze czasy, oczekują fachowego doradztwa, w razie kłopotów wskazania potencjalnie możliwych rozwiązań. Takim właśnie partnerem dla MŚP jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, Bankiem nie tylko na dobre, ale też na trudne czasy.

czył ile obsługa takiego długu będzie kosztować? Zakładając, że obligacje wyemitowane będą ze zmienną stopą procentową należałoby się spodziewać, że będzie to trudne do ustalenia, tym bardziej że nie wiadomo jaki dodatkowy koszt miastu przyjdzie ponieść. Otóż nic bardziej mylnego. W świecie rynku kapitałowego jest tak, że za możliwość pozyskania kapitału trzeba zapłacić. Wyraża się to w postaci marży ponad zmienną stopę procentową WIBOR. Marża taka może wynieść od 1% do 2%. Oczywiście wielkość marży zależy od sytuacji finansowej emitenta, i to co udaje się ukryć przed mieszkańcami nie uda się przed inwestorami, ani tym bardziej przed bankiem. Należy się więc spodziewać, że raczej będzie to bliżej 2% niż 1%, a wcale nie jest wykluczone że może być więcej. Zatem zakładając, że WIBOR wynosi 2.6% + 2% marży, to mamy całe 4.6% w skali roku za kwartał lub półrocze. Jeśli w okresie roku, stopa WIBOR nie ulegnie zmianie należy szacować roczny koszt obsługi długu na 1,242 tys złotych. A co będzie jeśli stopa WIBOR wzrośnie, dajmy na to do poziomu 5%? Wówczas roczny koszt też wzrośnie do poziomu 1,890 tys złotych. Całkowity koszt obsługi długu w skali 10-ciu lat należy szacować, ze zamknie się on kwotą od 12 do 19 mln złotych plus spłata 27 mln złotych na koniec. W przedsiębiorstwie jest tak, że ten kto decyduje się na zaciągnięcie długu szacuje z czego spłaci swoje zobowiązania w przyszłości, Najczęściej dzieje się to przez wzrost potencjału produkcyjnego z inwestycji, co prowadzi do wzrostu sprzedaży i przychodów. A w mieście? Z czego miasto pokryje swoje przyszłe zobowiązania? Należałoby zajrzeć głębiej w strukturę przychodów miasta. Najpokaźniejszym źródłem dochodów miasta okaże się część podatku dochodowego PIT przekazywana z budżetu centralnego Państwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz wpływy z podatków od lokalnych przedsiębiorców albo po prostu ze sprzedaży nieruchomości. W mieście nie kwitnie ani wielki przemysł, ani nie można dopatrzeć się nowych inwestycji Developerów oferujących nowe mieszkania, ani specjalnie nie ma ciekawych miejsc na prowadzenie życia towarzyskiego lub kulturalnego, słowem miasto nie ma niczego ciekawego do zaoferowania tak żeby powstrzymać migrację młodych w poszukiwaniu innego życia nie mówiąc już o osiedlaniu się nowej ludności. Czy zatem ryzyko spadku populacji Sochaczewa w perspektywie następnych lat powinno martwić władze lokalne, czy też nie jest to temat, którym powinny się one przejmować? Rob ertj.Bur y Stow ar zys zen iapor oz um ien ieobyw at els kieSoc hac zew po- soc hac zew.e- soc hac zew.pl


icHzDaniem l 11

e-Sochaczew.pl jeRzy ŻelicHoWSki

Najpierw oświata rolnicza, potem samorząd lokalny. Cenię rzetelność i uczciwość. Krótko o sobie – wiedza, doświadczenie, skuteczność. Lubię podróże, ciekawi mnie świat i różnice kulturowe. Tęsknię za wędkarskimi przygodami. Póki co żyję miłymi wspomnieniami. 14 listopada 2013 roku odbędzie się sesjaRadymiejskiej,jakiejdotychczas w historiisamorządumiejskiegojeszczeniebyło.Radniz powiatowegoForum Samorządowego i piS, stanowiący zaplecze burmistrza osieckiego mogą zdecydować o wyemitowaniu obligacjina kwotęprawie 27milionów złotych!!! Według dotychczasowych informacji płynących z magistratu sytuacja finansowa miasta była zadowalająca. Burmistrz chwalił się nawet nadwyżkami budżetowymi, ale równocześnie chcąc choćby częściowo spełniać swoje obietnice wyborcze, zaciągał kolejne kredyty. W ciągu ostatnich 3 lat bardzo wzrosły wydatki bieżące budżetu, a zadłużenie miasta wzrosło o ok. 10 mln zł. Dzisiaj miasto jest zadłużone na kwotę ok. 38 milionów 400 tys. zł, przy czym obsługa zadłużenia w 2013 roku w wysokości 4 mln 950 tys. zł, powoduje, że praktycznie dalej miasto już nie będzie mogło finansować inwestycji z kolejnych kredytów bankowych. Potwierdza to zapis w uchwale, że celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów oraz finansowania deficytu budżetu w latach 2013-2014! Więc burmistrz ma pomysł, aby przerzucić gros zadłużenia na lata 2020-2025. Cyniczny pomysł, otwierający drogę do łatwego dalszego zadłużania miasta. Będzie można zrealizować wszystReklama

SOS dlabudżetuSochaczewa! kie obietnice. Stworzyć wrażenie, że miasto się dynamicznie rozwija, ale za trzy kadencje następne pokolenie będzie musiało wykupić obligacje płacąc po ok. 5-6 mln zł rocznie przez wiele lat. W projekcie uchwały mówi się ogólnie o konieczności wypłaty oprocentowania obligacji oraz o kosztach emisji, bez próby szacowania choćby w przybliżeniu jakie to będą dodatkowe koszty dla budżetu. Panie Burmistrzu, zaciągane kredyty należy spłacać na bieżąco, a nie pozostawiać ich w kompromitującym prezencie. „Po nas choćby potop”, niech się martwią inni? Takim działaniom stanowczo się sprzeciwiam. Od początku kadencji obserwuję frywolność obecnych władz miejskich w wydawaniu publicznych pieniędzy. Pisałem o tym wielokrotnie na moim blogu oraz uczulałem na problem radnych miejskich. Nie zwiodą mnie bałwochwalcze teksty rzecznika burmistrza, który wierzy, że wszystko „ładnie opakuje”. Chętnie poznam jego argumentację dlaczego burmistrz organizuje tę kuriozalną akcję teraz, kiedy 15 listopada upływa termin na oddanie projektu budżetu miasta na 2014 rok do Biura Rady Miejskiej. Czy ten pomysł nie jest desperackim ratunkiem przed wielkimi przyszłorocznymi kłopotami budżetowymi, po zwiększeniu wydatków bieżących związanych z obsługą kolejnych jednostek budżetowych? Czy o kłopotach budżetu nie świadczy też niespotykana dotychczas dynamika wyprzedaży mienia miejskiego po niskich cenach, pomimo kryzysu? To co z trudem poprzednicy dla miasta pozyskali, teraz z łatwością się sprzedaje, rujnując wcześniejsze plany rozwojowe miasta. A i tak za trzy kwartały 2013 roku udało się zrealizować dochody majątkowe tylko w 46% planu z budżetu. Niestety koalicyjni radni PFS i PiS z zaplecza burmistrza dotychczas bezkrytycznie na takie działania pozwalali. Natomiast na próby nakłonienia do myślenia reagowali oburzeniem. Jeśli teraz zagłosują pochopnie, a wystarczy im jako uzasadnienie tej uchwały stwierdzenie, że „obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tra-

dycyjny kredyt bankowy” to trudno będzie im wybaczyć. Na koniec refleksja. Mimo systematycznie pogarszającej się sytuacji budżetu miejskiego wydzielono 1 mln zł do tzw. Budżetu Obywatelskiego. Narobiono w mieście propagandowego hałasu, aby mieszkańcy mogli zagospodarować 1 mln zł, natomiast decyzję odnośnie 27 milionowego długu próbuje się wprowadzić w trybie zaskakująco pilnym, przed udostępnieniem radnym informacji i debatą na temat sytuacji finansowej miasta w 2014!!! Portal miejski pisze o kolejnej szansie na remont ul. Staszica, natomiast milczy na temat skali historycznej operacji finansowej. Skali, która poraża! A może warto byłoby zapytać mieszkańców czy zgadzają się na kosztowny pomysł burmistrza na rok przed końcem kadencji, a nie jedenastoma głosami radnych próbować rolować zadłużenie i przyzwalać na jego zwiększenie? apel uj ęo rozs ąd ek, jer zyŻel ic hows ki zel ic hows ki.e- soc hac zew.pl robertm:Szanowni Państwo. Odnosząc się do tez zawartych w artykule pana Jerzego Żelichowskiego, chciałbym przedstawić następujące, niepodlegające dyskusji fakty: 1. Zadłużanie miasta: a) W latach 20032010, gdy to Pan Żelichowski wspólnie z Bogumiłem Czubackim kierowali miastem – Sochaczew zaciągnął w sumie kredyty na kwotę 54 885 657, 57 zł. b) Od kiedy burmistrzem jest Piotr Osiecki (lata 2011-2013) miasto zaciągnęło kredyty na kwotę 15 369 200 zł. Z tego dziewięć milionów to tak naprawdę kredyt zostawiony w spadku przez poprzedników, jako część budżetu na rok 2011 przygotowanego i uchwalonego jesienią 2010 roku, a więc jeszcze w czasie, gdy to Pan Żelichowski i Czubacki sprawowali swe urzędy. TEKST PROMOCyJNy

Szanowni Państwo naz ywam się ann a grzeg orows ka i reprezentuję Biuro ubezpieczeniowe Weg a, w Soc hac zew ie przy al. 600-lecia 57a. Przy współpracy z gazetą E-Sochaczew, postanowiłam rozpocząć cykl artykułów o tematyce ubezpieczeniowej. Mam nadzieję, że dzięki tym artykułom dostrzegą Państwo jakie korzyści daje posiadanie innych polis. Zachęcam do krótkiej lektury. Zanim spakujemy walizki na święta i ferie zadbajmy, aby to co zostawiamy – nasze domy i mieszkania – były ubezpieczone… DOBRZE UBEZPIECZONE. Co to znaczy „DOBRZE”? To znaczy że nasza polisa powinna obejmować swoim zakresem oraz sumami nasz majątek tak, aby wszelkie zdarzenia nie były dla nas uciążliwe. Ubezpieczając dom lub mieszkanie możemy ubezpieczyć każdy

Niech mieszkańcy odpowiedzą sobie na pytanie kto naprawdę zadłuża (ł) miasto. 2. Wyprzedaż majątku: a) w czasach gdy miastem zarządzał pan Żelichowski sprzedano majątek miejski na kwotę 15 302 994 zł. b) od kiedy burmistrzem miasta został Piotr Osiecki sprzedano majątek miejski na kwotę 3 192 238 zł. Niech mieszkańcy odpowiedzą sobie na pytanie kto naprawdę wyprzeda (ł) je na potęgę miejski majątek. 3. Poziom zadłużenia do dochodów spadł z 40,5% na koniec 2010 r, gdy władzę w mieście stracili Panowie Żelichowski i Czubacki do 38,7% na koniec 2013 r. Przez trzy lata sprawowania urzędu burmistrz Osiecki obniżył ten wskaźnik mimo gigantycznych inwestycji na kwotę niemal 48 mln złotych. Znów mieszkańcy niech sami odpowiedzą sobie kto prowadzi lepszą politykę finansową. 4. Inwestycje: W latach 2011-2013 na inwestycje wydano z kasy miasta 48 mln zł. Tylko 9 milionów złotych z tej kwoty to kredyty. Reszta to m.in. dotacje, dochody własne, tylko 1,4% tej kwoty pochodziło ze sprzedaży majątku, za to aż 12,5 mln z tzw. nadwyżek operacyjnych, które samorząd wypracował prowadząc oszczędną politykę finansową. 5. Nadwyżka operacyjna będąca bezpośrednim dowodem na oszczędną politykę finansową miasta wzrosła z 2,1 mln zł w 2010 do 3,8 mln zł w 2013 r. (tj. o 80%)! Poziom dochodów własnych (bez dotacji unijnych) wzrósł przez trzy lata sprawowania funkcji przez burmistrza Osieckiego o 24%. Wydatki bieżące samorządu wzrosły w tym czasie o 22%. Nieprawdą jest więc teza, którą wielokrotnie próbował lansować Pan Żelichowski, jakoby budżet miasta był „przejadany”. Jak widać „na życie” wydajemy mniej niż „zarabiamy”. Miasto ma deficyt, ale wynikający wyłącznie

z wydatków na inwestycje! 6. Trzeba też dodać, że czasy gdy miastem zarządzali Panowie Żelichowski i Czubacki, to czasy, gdy polski PKB utrzymywał się na poziomie 6-7 procent. W tym okresie było ledwie kilka miesięcy dekoniunktury w gospodarce (I i II kwartał 2009 roku) 7. Od momentu objęcia urzędu przez Piotra Osieckiego tylko pierwszy rok był w miarę pomyślny dla gospodarki z PKB na poziomie ok. 4,5 procent. Począwszy od stycznia 2012 mamy nieustanny spadek PKB do poziomu 0,5 procenta w pierwszym kwartale 2013 roku. Tyle jeśli chodzi o twarde dane ekonomiczne. Co do emisji obligacji. Miasto nie zadłuża się bardziej emitując obligacje. Pieniądze pozyskane z emisji zostaną bowiem przeznaczone przede wszystkim na spłatę starych, „drogich” kredytów oraz na inwestycje. Emisja obligacji nie jest żadną cyniczną grą, jak próbuje sugerować Pan Żelichowski – to zamiana produktu drogiego i kłopotliwego, na tańszy, lepszy, bezpieczniejszy dla mieszkańców i budżetu miasta. […] Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych tzw. art. 243 zmuszają wręcz samorządy do rozkładania spłaty swych zobowiązań na dłuższy okres. I nie jest to żadne przerzucanie obciążeń na kolejne pokolenia, a bezpieczne rozwiązanie, które umożliwi miastu dalszy, zrównoważony rozwój […] Mieszkańcom pozostawiam ocenę kto w tej sprawie cynicznie kłamie, ewentualnie nie ma zielonego pojęcia o finansach publicznych i samorządowych, a kto odpowiedzialnie prowadzi miasto przez najtrudniejszy i najgłębszy w historii III RP kryzys finansowy.

jeden element, który wchodzi w jego skład. Najprościej to ujmując, możemy ubezpieczyć mury, elementy stałe (podłogi, tynki, armaturę, itp.) oraz ruchomości (np. meble, AGD, RTV) Szczęśliwi posiadacze kredytów muszą być ostrożni. Większość polis, które dostają Państwo wraz z kredytem chroni tylko mury… i nic poza tym. Dla przykładu opiszę ciekawy dodatek do polisy – WARTA DOM KOMFORT + Co jest w niej dodatkowo? ASSISTANCE. Jest on dołączony gratis do polisy. Dzięki niemu otrzymujemy osobistą asystentkę w postaci Centrum Alarmowego Warty (CAW). Nie będę Państwu cytować zapisów Ogólnych Warunków. Chcę tylko zwró-

cić uwagę na ten skromny dodatek. Jeżeli coś się w domu popsuje możemy skontaktować się z CAW, a firma zorganizuje i pokryje koszty naprawy m. in.: AGD czy RTV, oczywiście w ramach limitów. Można w ten sposób naprawić np. zepsuty agregat w lodówce, czy wymienić zniszczoną grzałkę w pralce. Jeśli potrzebujemy ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza zadzwońmy pod podany numer telefonu na polisie, a resztą zajmą się fachowcy. Dla zwolenników firm PZU czy Hestia mam dobrą informację – tu również można uaktywnić taki Assistace.+ Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły tej usługi, bądź mają pytanie zapraszam do wizyty w biurze, służymy radą. ann a grzeg or ows ka

Z wyrazami szacunku Robertmałolepszy rzecznikprasowyum


12 l jaSnaSTRona

e-Sochaczew.pl

Ruinyzamkuuratowane! pracezabezpieczającena wzgórzuzamkowymw Sochaczewiedobiegłykońca.mimotrudnościwynikającychzespecyfikigeotechnicznej,archeologiczneji konserwatorskiejstanowiska,inwestycjaprzebiegłaplanowo,a efektostatecznyokazałsięudany.W ramachpodsumowanianiniejszychdziałańmożemyjużbezzbędnegoryzykazakomunikować,żedzięki współpracywieluśrodowiskruinyzamkuksiążątmazowieckichzostałyuratowane! Przypomnijmy, że działania ratownicze rozpoczęły się w 2005 r., kiedy piszący te słowa Łukasz Popowski, zainteresował badaniami archeologicznymi na zamku naukowców z Łodzi oraz Burmistrza Sochaczewa. Niedługo potem powołane zostało do życia Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, które we współpracy z Gminą Miasto Sochaczew nakreśliło priorytety co do niezbędnych działań badawczych i konserwatorskich przy zabytku. Od tamtej pory odbyło się pięć sezonów wykopalisk archeologicznych pod kierownictwem Tomasza Olszackiego, dzięki którym udało się gruntownie rozpoznać przeszłość obiektu. Jednocześnie zintegrowane działania Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, Gminy Miasto Sochaczew, Mirosława Adama Orlińskiego, płockiego konserwatora zabytków oraz środowiska naukowego z Łodzi i Warszawy przyczyniły się do pozyskania środków unijnych na ratunek dla zamku w wysokości ponad czterech milionów złotych. Zdobyte finanse pozwoliły zabezpieczyć zagrożoną osunięciem zachodnią i północną skarpę wzgórza zamkowego, utwardzić dziedziniec, zaaranżować nowe podejście do obiektu, a także wykonać niezbędne prace konserwatorskie przy ruinach warowni. Celem korekt dokumentacji projektowej, w oparciu o którą prowadzone były działania konserwatorskie, powołany został nieformalny zespół pod przewodnictwem, sprawującego nadzór konserwatorski nad inwestycją Cezarego Głuszka. Skład zespołu uzupełniał piszący te słowa prezes Stowarzyszenia „Nasz Zamek” Łukasz

Popowski. Decyzje zespołu w większości opierano o rozwiązania historyczne, dzięki czemu siedemnastowieczna przestrzeń ruin zamku jest czytelna, zaś istotne elementy architektoniczne budowli zostały zachowane i odtworzone w niezbędnym, minimalnym zakresie. Nie było to jedyne działanie, które Stowarzyszenie „Nasz Zamek” wykonało w ramach niniejszej inwestycji. We współpracy z Pracownią Archeologiczną „Trecento” oraz dzięki dofinansowaniu burmistrza Osieckiego zreali-

zowaliśmy piąty i ostatni sezon stacjonar nych badań archeologicznych na wzgórzu zamkowym. Wspólnie pełniliśmy również nadzór archeologiczny nad inwestycją. Razem z Tomaszem Olszackim i „Trecento”, a także przy udziale ekipy specjalistów Piotra Wronieckiego nasza organizacja wykonała inwentaryzację fotogrametryczną ruin zamku oraz nieinwazyjne badania elektrooporowe, które poprzedzały ziemne prace zabezpieczające. Wszystkie w/w działania pozwo-

liły uratować ruiny zamku pod względem badawczym. zrealizowane prace zabezpieczające przyniosły zadowalające efekty, jednak z uwagi na aspekty konserwatorskie nie powinien być to ostatni etap działań inwestycyjnychna zamkui w jegonajbliższym otoczeniu.Dotacjapozyskana z,zapewne ostatniego tak zasobnego w środki,budżetuunijnegodawałabyszansęna uczytelnieniawschodniegowęzłabramnego(XVi/XVii w.),

wieżypółnocnej(XiV w.)i wieżykaplicznej (XVii w.) oraz muru obwodowego (XiV w.), domykającego przestrzeń dziedzińca od północy i wschodu. uczytelnione ponad poziom dziedzińca wieże kapliczna i północna spełniałyby funkcję tarasówwidokowychna rzekęBzurę oraz podzamcze, natomiast fragmentar ycznie odtworzona kurtyna północna i wschodniapozwoliłaby wyeliminować niefortunne estetyczniebalustrady. Dzięki podmurowaniu kamiennego fundamentu wschodniego węzła bramnego oraz odtworzeniu drewnianego mostu na zamek, możliwe stałoby się poprowadzenie na wzgórze komunikacji historycznym traktem. Pozwoliłoby to również zaaranżować główne podejście na zamek od ul. Traugutta, a także uporządkować zagospodarowanie zamkowego Przygródka (Podzamcza), razem z zespołem doskonale zachowanych fos i wałów. W ramach reintegracji i scalenia ruin zamku XVII-wiecznego należałoby również podjąć się odtworzenia kilku nadproży okiennych i drzwiowych. Niezbędnym zagadnieniem wydaje się także kwestia częściowego odtworzenia obiektu, polegająca na zagospodarowaniu najlepiej zachowanego parteru zachodniego skrzydła zamku XVII-wiecznego. W obszar działań kubaturowych należałoby włączyć również dwa zachowane we wschodnim węźle bramnym pomieszczenia piwniczne. Wszystkie w/w zagadnienia wskazują kierunki i możliwości dalszych działań konser watorskich przy ruinach sochaczewskiego zamku. To jednak czy uda się je przeprowadzić i w jakim zakresie zależeć będzie od woli sochaczewian, decyzji burmistrza miasta oraz pozyskania kolejnego zewnętrznego dofinansowania. Stow ar zys zen ie„naszzam ek” nas zz am ek.e- soc hac zew.pl


iV l WcenTRum BęDzie Mikołajki Kozłowskie – 8 grudnia 2013 Zaproszenie na jarmark świąteczny

Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” zaprasza do wystawiania stoisk handlowych na festynie „MIKOŁAJKI KOZŁOWSKIE 2013” JARMARK ŚWIĄTECZNy, organizowanym już po raz trzeci, w/ niedzielę 8 grudnia 2013 r. od godziny 13: 00 na terenie Targowiska Gminnego w Kozłowie Biskupim przy ul. Akacjowej./ Interesują nas ozdoby świąteczne, zabawki, rękodzieło, wiklina, regionalne i świąteczne potrawy/ pierogi, ciasta/ popcorn, wata cukrowa itp. Zgłoszenia: telefoniczne – 728 478 255 Renata Smyczek lub mailowo e-mailowo: renata.smyczek@wp.pl

Konkurs na ozdoby choinkowe Urząd Miasta Sochaczew ogłosił konkurs na ozdoby choinkowe ze słomy. Cel konkursu: Rozwijanie zainteresowań plastycznych, upowszechnianie tradycji tworzenia ozdób choinkowych ze słomy. Regulamin konkursu: l W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VI) i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sochaczew. l Ozdoby choinkowe należy wykonać ze słomy, kształt i dekoracja ozdoby należy do własnej inwencji autora. l Prace powinny być wykonane samodzielnie, z możliwością zawieszenia na choince. l Podpisane prace (imię i nazwisko, szkoła, telefon kontaktowy) należy składać do dnia 04 grudnia 2013r.(godz. 16.00), do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, (Kramnice Miejskie pok. 324). l Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: – szkoła podstawowa: klasy I-III (I miejsce i wyróżnienie), – szkoła podstawowa: klasy IV-VI (I miejsce i wyróżnienie), – szkoły gimnazjalne: (I miejsce i wyróżnienie), l Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja, która będzie brała pod uwagę: estetykę wykonania, ogólny wyraz artystyczny oraz pomysł. l Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni. l Ozdoby zostaną wykorzystane do dekoracji choinki w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie. Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Źród łoumSoc hac zew e- soc hac zew.pl

e-Sochaczew.pl

Iłówoddałhołdbohaterowi

W bieżąc ym roku obchodzimy 150 rocznicę powstania Styczniowego. z tej okazji w różnych miejscowościach naszego kraju odbywają się uroczystości ku czci bohaterów tego narodowego zrywu. Takie obchody zorganizowanotakżew iłowie.ichorganizatorem było Stowarzyszenie na RzeczRozwojuziemiiłowskiej,proboszczparafiiksiądzkrzysztofBoruckiorazinstytutTradycjiRzeczypospolitej. Badając źródła historyczne dotyczące uczestników Powstania Styczniowego natrafiliśmy na niezwykle cenne informacje o osobie jednego z nich: Aleksandra Karłowskiego, herbu Prawdzic, właściciela dóbr Wszeliwy i okolicznych wiosek. Aleksander Karłowski urodził się w Księstwie Wielkopolskim w 1827 roku, uczestniczył w Powstaniu Węgierskim 1848-1849 pod dowództwem Lajosa Kossutha, a w 1863 roku walczył w Powstaniu Styczniowym. Zmarł 12 li-

stopada 1900 roku we Wszeliwach, o czym informuje zapis w księgach parafialnych Brzozowa. Został pochowany na Warszawskich Powązkach. Uroczystość z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego i odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Aleksandra Karłowskiego odbyła się 20 października o godzinie 12.00 w kościele w Iłowie. Uczestniczyli w niej między innymi: J. E Pani Karolina Kaczorowska – wdowa po prezydencie polski na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, Patrick Baty – prawnuk Aleksandra Karłowskiego, oficer Brytyjskich Sił Zbrojnych J. K. M wraz z małżonką Aleksandrą, Grzegorz Łubczyk – ambasador Polski na Węgrzech, Ryszard Zientara – Przewodniczący Rady Gminy,, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Maciej Wojewoda, harcerze, dyrektorzy szkół z terenu gminy Iłów, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Uroczystość uświetniły poczty sztanda-

rowe – 3 Warszawskiej Brygady Rakietowych Wojsk Obrony Powietrznej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Iłowa, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie. Podczas homilii proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Borucki nawiązał do historii Polski, bohaterskich postaw tysięcy Polaków na przestrzeni wieków, pośród których był między innymi mieszkaniec naszej Ziemi Iłowskiej – Aleksander Karłowski. Więcej informacji o Aleksandrze Karłowskim przedstawił Sławomir Ambroziak – historyk badający archiwa dotyczące uczestników Powstania Styczniowego. Podczas Mszy świętej odczytane zostały listy do organizatorów skierowane przez J. E. ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Po Mszy świętej Patrick Baty i Pani Karolina Kaczorowska odsłonili tablicę pamiątkową ku czci Aleksandra Karłowskiego, a ks. proboszcz Krzysztof Borucki

dokonał jej poświęcenia. Wartę Honorową przy tablicy pełnili żołnierze 3 Warszawskiej Brygady Rakietowych Wojsk Obrony Powietrznej. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za obecność, a Bankowi Zachodniemu WBK oraz Urzędowi Gminy w Iłowie za wsparcie. Wand aDrag an Stow ar zys zen iena RzeczRozw oj u ziem iiłows kiej snrzi.e- soc hac zew.pl

TEKST PROMOCyJNy

MagiczneANDRZEJKIz Przepisemna KOMPOT „nalejcie wosku na wodę – ujrzycie swojąprzygodę…”„Słychałamod swej macierze, że która mówi pacierze, w wigilię jędrzeja Świętego ujrzy oblubieńcaswego.” Te i wiele innych przysłów i powiedzeń ludowych wprowadzają nas w genezę ANDRZEJKOWyCH wróżb i zwyczajów. Według wierzeń celtyckich, greckich czy starogermańskich wigilijna noc św. Andrzeja ma magiczną moc, która uchyla bramy do nieznanej, tajemniczej przyszłości. ANDRZEJKI organizowane przez restaurację Przepis na KOMPOT z Żelazowej Woli staną się pretekstem do odkrycia miłosnej przyszłości gości i uchylenia skrawka tajemniczej przyszłości. Na specjalne zaproszenie asystować temu będą stateczne persony, które żyją z magią za pan brat. Koniec XIX i początek XX wieku to czas, gdy światowa inteligencja wpadła w wir poszukiwań odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Szukano inspiracji magicznych w nauce, w religiach wschodu, jak również i w tajemnych stronach duszy. To wtedy powstawały pierwsze to-

warzystwa spirytystyczne, a wróżeniem z kart zaczęły zajmować się eleganckie kobiety i ekscentryczni panowie, a nie jak do tej pory „lud” i cyganki. Przepis na KOMPOT zaprasza zatem w podróż do czasu naszych prababek. Dystyngowane starsze Panie zadziwią znajomością historii z dzieciństwa zgromadzonych gości (stłuczone kolano, ukradkiem wypity likier, czy zbitą szybę). Mimo, iż są staroświeckie, nie do końca zagubią się w chwili obecnej, zbyt głośno skomentują czyjeś zachowanie i absolutnie zapragną „być na świeczniku” – nie odmówimy im jednak przyciągającego ciepła i uroku osobistego. Może potraktujemy je z przymrużeniem oka, jednak ich przepowiednie i napomnienia weźmiemy sobie głęboko do serca. Wszak ich wiedza o sprawach damsko-męskich jest imponująca i wynika z życiowych przygód i intuicji tajemnej.

Doskonałe humory gości Przepisu na KOMPOT podczas tego niezwykłego spotkania z magią, zapewni prześmieszny, niezwykle inteligentny i komiczny spektakl satyryczno-rozrywkowy kabaretu WEŹRZESZ. Anetka Kwapisz i Jarek Pająk występowali już w świętokrzyskiej krainie wiedźm, więc o magii sporo wiedzą, a salwy śmiechu nie będą niczym niestosownym podczas ich występu. Połączenie wyśmienitego humoru z czarodziejskimi rytmami owianego tajemniczą aurą DJ-a MEFISTO to gwarancja ezoterycznego, pełnego uśmiechów i zadowolenia andrzejkowego nastroju. Przepis na KOMPOT to jednak głównie cel przepysznych, kulinarnych podróży i właśnie MAGICZNE ANDRZEJKI z Przepisem na KOMPOT staną się pretekstem tajemniczych wędrówek, pełnych ziół, afrodyzjaków i aromatycznych pyszności. Upajająca dorada z krewetka-

mi coctailowymi oraz owocem granatu, wonna golonka pieczona w piwie i żywicznym miodzie z orzeźwiającym puree groszkowym czy balsamiczna gruszka w białym winie podana w całości w asyście domowego dżemu mirabelkowego i sosu waniliowego to tylko tajemny manifest menu zabawy. l Babcine wróżby dla eleganckich Pań i ekscentrycznych Panów, l Ezoteryka, runa, numerologia i nauki tajemne… ciotek i wujenek, l DJ Mefisto z zaczarowanymi rytmami andrzejkowymi, l Andrzejkowe MENU Przepisu na KOMPOT pełne ziół, l Afrodyzjaków, ulubionych pyszności i słodkości, l Salwy śmiechu zapewni występujący w świętokrzyskiej krainie l wiedźm i nie tylko… kabaret WEŹRZESZ, l Spirytystyczny nastrój zagwarantuje odpowiednio procentowy l napój magiczny zapRaSzamy!Rezerwacjezaproszeń: restauracja@przepisnakompot.pl;tel.: +48 46 863 21 68.


WcenTRum l V

e-Sochaczew.pl TEKST PROMOCyJNy

Zapraszamydo Jakuzzi Firma jakuzzi istnieje od 1999 r. początkowo mieściła się w Sochaczewie przy ulic y kochanowskiego, gdzie na powierzchni 90m2oferowałakompleksowe wyposażenie łazienek. Szybko okazało się, że firma zdobyła zaufanieklientówi zaczęłaprzyciągać coraztonowychkontrahentów. W roku 2002 firma przeniosła się do centrum miasta, na ulicę Staszica 29a, gdzie znajduje się obecnie salon wystawowy „Jakuzzi”. Na 220 m2 powierzchni, prezentowane są produkty najbardziej cenionych producentów w branży wyposażenia łazienek. Firma oferuje Państwu miłą i profesjonalną obsługę, połączoną z doradztwem, darmowy transport iwiele innych usług ułatwiających dokonywania zakupów w ich sklepie.„Jakuzzi” jest członkiem programów „Rzetelna Firma” oraz „Wiarygodna Firma”, które zrzeszają przedsiębiorstwa, cieszące się nieposzlakowaną opinią narynku konsumenckim, zarówno od strony kontrahentów jak i klientów detalicznych. Jak ta lokalna firma radzi sobie z coraz większą konkurencją na rynku? Jaka jest przyszłość branży „łazienkowej”? O tym i o innych sprawach rozmawiamy z właścicielem „Jakuzzi”, panem aRTuRemmaciejeWSkim. – Dzieńdobry.Widzimy,żepandzisiaj bardzozabiegany? – Witam serdecznie. Już, jedną sekundkę – tylko wydam fugę.(po chwili) Reklama

Dobra, już jestem. Wiecie jak to mówią: najważniejsza jest fuga i… – …tak znamy to. niech nam pan powiejakajestreceptana utrzymaniesię przezkilkanaścielat,na takwymagającymrynku? – To wszystko jest kwestią tego, czy „to” co robimy jest naszą pasją. Czy lubimy swoją pracę, czy lubimy ludzi, bo w tej branży ma się kontakt, z całym przekrojem społeczeństwa. My chyba rzeczywiście „to” lubimy... -Widzimy,żenienarzekaciena brakklientów.Właśnie– jaksobieradziciez konkurencją:jestprzecieżoBi,jorapol/mrówka i jeszcze kilka pomniejszych punktów, któresprzedająarmaturęi płytki? – Dobra konkurencja, nie jest zła;) My, jako prywatna firma, mamy większą swobodę w podejmowaniu decyzji i większą mobilność. Tym samym, możemy sobie pozwolić na większe zróżnicowanie towarów i marek, którymi handlujemy. Staramy się być elastyczni i atrakcyjni, zarówno cenowo, jak i terminowo (chodzi o czas oczekiwania na zamówienie) i chociaż ceny internetowe momentami są zwariowane, to ludzie mają coraz większą świadomość, wszystkich niebezpieczeństw, kryjących się za e-sprzedażą – zaczynając od trudności z reklamacjami, kończąc na często nieuczciwych „promocjach” i sprzedawcach. Jeżeli zaś chodzi o markety budowlane typu np. OBI, to chyba więcej dzięki nim zyskaliśmy, niż straciliśmy.

–? -Już tłumaczę. Jeżeli my mieliśmy w swoim zasięgu klientów, załóżmy z naszego tylko powiatu, to dzięki marketom, tych klientów kilkakrotnie przybyło. Bo jeśli ktoś już przyjechał do sochaczewskiego OBI, to on się rozejrzy, przy okazji, po innych miejscowych salonach łazienkowych. Często trafia w ten sposób do nas… i już zostaje:) – co takiego oferuje wasza firma, czymprzyciągaciedo siebieludzi? – Jesteśmy punktem patronackim producenta płytek marki TUBĄDZIN, DOMINO i KORZILIUS. Posiadamy w ofercie wszystkich polskich producentów płytek, oraz wielu zagranicznych. Mamy również kilkunastu markowych producentów baterii, sanitariatów i mebli łazienkowych. Oprócz tego kleje, fugi, chemia budowlana oraz okucia wykończeniowe, lustra (w tym, w technologii 3D) i galanteria wykończeniowa (wieszaki, półki, dozowniki na mydło, itp.) Konkurujemy przede wszystkim kompleksową jakością obsługi: od projektów łazienek (specjalny program CAD Decor), aż do dowózki do domu nabywcy. .Dziękujemypanuza rozmowę – To ja bardzo dziękuję, że zechcieliście do nas zajrzeć. Pozdrawiamy wszystkich czytelników e-Sochaczewa i… zapraszamy do„Jakuzzi”:) jak uzz i.pl


RozmaiToŚci l 21

e-Sochaczew.pl

przedstawiamymiejsca,w którychmożecieotrzymać za darmogazetę„e-Sochaczew.plextra” gminaBrochów l l l l l l l

l

Sochaczew,SklepSpoż.Danutaciura,Staszica42

l

Sochaczew,SklepSpoż.Danutaciura,narutowicza3a

l

Sochaczew,pupkusocińskiego11

l

Sochaczew,StarostwoSochaczew,piłsudskiego65

l

Sochaczew,urządSkarbowy,ul.W.grabskiego4

l

Sochaczew,poradniameDicuS,medyczna6

l

Sochaczew,kaufland,punktobsługiklienta

l

Sochaczew,carrefour,punktobsługiklienta

l

Sochaczew,SklepSpoż.mariannalot,niemcewicza1

l

Sochaczew,juniorodkrywca,Warszawska31B

l

Sochaczew,BSSochaczewcentrala,Reymonta18

l

Sochaczew,BSSochaczewFilianr1,pokoju13

BrochówSklepewaFijałkowska miszory,SklepSpożywczy kamion,SklepSpożywczymatusiak plecewice,SklepHalinapaduch,Wyszogrodzka147 plecewice,Wiesławaleszczyńska,plecewice28 Tułowice,SklepSpożywczypaciorkowski WólkaSmolana,Sklepłukaszjaczyński, WólkaSmolana27

gminaiłów l

Brzozów,grosik

l

kioskprzypoczcie,ul.1maja

l

giżyce,SklepBeatałukaszewicz,giżyce43

l

Sochaczew,kimmateriałybudowlane,ulTrojanowska

l

iłów,SklepSpożywczykalińska

l

SochaczewSklepmięsnyRzeŹnik,podzamcze

l

iłów,urządgminyiłów,płocka2

l

SochaczewpiekarniajaniakulTraugutta

l

iłów,BankSpółdzielczy,płocka4

l

eldent,ul.15sierpnia1

l

iłów,SklepaS,RynekStaromiejski1

l

iłów,VistulaBankSpółdzielczy,Handlowa1

l

BuDomaT,giżyce46

l

iłówSklepgRoSzek

miastoSochaczew –chodaków

gminamłodzieszyn l

Helenka,HelmaRs.c,Helenka14B

l

juliopol,SklepSpożywczyDragańska

l

młodzieszyn,Sklepkamińskimirosław,

l

chrzczany,SklepadamBryński

Walknad Bzurą10

l

Feliksów,SklepgS,obokszkoły

młodzieszyn,pRemiXjadwigaSejka,

l

łazy,SklepcleVeRmariuszjaros,łazy38

Wyszogrodzka34

l

Sochaczew,urządgminySochaczew,Warszawska115

l

Strzyżew,SklepSpożywczyoliver

l

Wymysłów,Sklepkonarskaelżbieta

l

Żuków,DelikatesyBobrowski,Harcerska

l

l l

młodzieszyn,urządgminymłodzieszyn,Wyszogrodzka25 młodzieszyn,Bibliotekamłodzieszyn, Wyszogrodzka23a

l

Ruszki,Sklepu SłaWka,janów63a

l

młodzieszyn,BSSochaczew,WalknadBzurą10B

gminanowaSucha l

kornelin,SklepTomaszgałuszewski,kornelin

l

kozłówBiskupi,RenataSmyczek,Sochaczewska55

l

nowaSucha,Sklep„FRykaS”,nowaSucha22a

l

nowaSucha,Sklep„golan”,nowaSucha51

l

nowaSucha,BSSochaczewoddziałnowaSucha

gminaRybno

gminaSochaczew

l

Żuków,SklepgSSochaczew,Żuków31

l

Żuków,piekarniamajewski,Żuków112

gminaTeresin

l l l

malesin,SklepgSnowaSucha,ul.15sierpnia119 Sochaczew,grammaRkeT,15-egoSierpnia

l

Sochaczew,Stacjapaliwi&g,15sierpnia87

l

Sochaczew,zakładRTVadamkloch, armiikrajowej11

miastoSochaczew –centrum

Dębówka,SklepSpożywczyRosa

l

Sochaczew,pRzyDWoRcu,ul.Sienkiewicza15

l

elżbietów,SklepVikaSylwianowak

l

Sochaczew,SklepDWoRzec,dworzecpkp

l

maszna,SklepBarbarajędrzejewska,maszna7

l

Sochaczew,SklepagaTa,piłsudskiego28

l

mikołajew,SklepRyszardRyczajek

l

Sochaczew,lukrecja,Żeromskiego6

l

paprotnia,Stacjaorlen,Sochaczewska48

l

Sochaczew,kawiarniaSweetcaffe,plackościuszki

l

paski,SklepzofiaSłabuszewska,nowepaski12

l

Sochaczew,cukierniazapiecek,Żeromskiego

l

Seroki,SklepWiesławaRazum,pałacowa13

l

Sochaczew,SklepmarzenaRok,ul.pokoju7

l

Sochaczew,grammaRkeT,Targowa12

l

Sochaczew,grammaRkeT,ul.1-maja5

l

Sochaczew,groszek,Wąska15

erminów,SklepmarzannaSikora,erminów10B

l

Teresin,SklepDorotka,Rynkowa6

l

jasieniec,Stacjapaliwmateusiak,jasieniec8

l

Teresin,Sklepjustynachudecka,al.XX-lecia

l

nowySzwarocin,Sklepe.Dragańska

l

Teresin,SklepewaSzymańska,al.XX lecia34

l

Rybno,SklepSpożywczyF.kiszelewski,Długa9

l

Teresin,SklepDamianTymorek,lipowa1

l

Rybno,SklepSpoż.gaBeT,Długa2

l

Teresin,urządgminyw Teresinie,zielona20

l

Rybno,urządgminyRybno,Długa20

l

Teresin,Fuksagnieszkakołodziejska,ulRynkowa

l

Rybno,Folk-BaR,StacjapaliwWężyki58

l

Topołowa,Fuksagnieszkakołodziejska,Topołowa12

l

Rybno,BSSochaczew,Wyszogrodzka8

l

Skrzelewsklepspożywczyamelia

chodaków,grammaRkeT,ogrodowa2

l

chodaków,Sezam,chopina168

l

Sochaczew,SklepBorkowska,ul.powstańców

l

Sochaczew,Skleppod lasem,łąkowa34

l

Sochaczew,u kariny,młynarska15

l

Sochaczew,nzozgalen,chopina168

l

Sochaczew,SklepaRTi,a.głuchowski,chopina52

l

BuDomaT,Wyszogrodzka91

l

sklepspożywczyokraska

Sochaczew,Sklepeconova,łuszczewskich34a

l

l

Reklama

miastoSochaczew –Boryszew

l

miastoSochaczew –Rozlazłów l

Sochaczew,lukrecja,płocka10

l

Sochaczew,Sklepmaja,gawłowska55

l

Sochaczew,Szpitalpowiatowy,medyczna

l

Sochaczew,poradniameDicuS,medyczna6

DoDaTkoWaDoSTaWagazeTy„eSocHaczeW.pleXTRa”W czWaRTki ok.goDz.16.00W SklepacH: Sochaczew,SklepmarzenaRok,ul.pokoju7 Sochaczew,grammaRkeT,15-egoSierpnia l Sochaczew,grammaRkeT,Targowa12 l Sochaczew,grammaRkeT,ul.1-maja5 l Sochaczew,groszek,Wąska15 l Sochaczew,kaufland,punktobsługiklienta l Sochaczew,carrefour,punktobsługiklienta l Sochaczew,Skleppod lasem,łąkowa34 l chodaków,grammaRkeT,ogrodowa2 l paprotnia,kama,kolbego85 l Teresin,Fuksagnieszkakołodziejska,ulRynkowa l l

l

Sochaczew,Delikatesykumpel,al.600-lecia18

l

Sochaczew,Sklepnorbertjesiołowski, al.600-lecia21c

l

Sochaczew,cukierniamajewscy,ul.pokoju12

l

Sochaczew,Brzezińska,oś.Viktoria


22 l SpoRT BęDzie Tygrysice ogłaszają nabór do drużyny

Wydaje Ci się, że Twój proszek wypierze wszystko? Myślisz, że w młynie powstaje mąka? Uważasz, że jajo ma zastosowanie tylko w kuchni? Jeśli chcesz się przekonać, jak jest naprawdę, dołącz do nas! Tygrysice Sochaczew prowadzą nabór do drużyny. Już niedługo planują otwarty trening dla dziewczyn i pań z całego powiatu sochaczewskiego. Doświadczenie, umiejętności nie mają znaczenia, najważniejsza jest ambicja, wola walki i chęć przeżycia niezapomniane przygody. Zainteresowane współpracą przyszłe Tygrysice prosimy o kontakt: martadybiec@o2.pl Podopieczne Marcina Stencla za kilka tygodni rozpoczną decydujący etap przygotowań do rundy wiosennej gdzie walczyć będą o najwyższe laury. Aktualnie zajmują II miejsce w klasyfikacji generalnej tracąc 10 punktów do niepokonanych w tym roku Ladies z Gdańska i zyskując 5 nad zespołem z Poznania. Wierzą jednak, że zima wprowadzi w ich szeregi wiele zmian, które pozwolą na osiąganie jeszcze lepszych wyników. Fot o:azSaWFSyr enk iWars zaw a

INFORMACJA – SLK W związku z małym zainteresowaniem rozgrywkami w SOCHACZEWSKIEJ LIDZE KOSZyKÓWKI, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, jako organizator ligi, postanawia przedłużyć czas przyjmowania zapisów do 22listopada 2013r. Informujemy, że jest to ostateczny termin. W przypadku nie zgłoszenia się minimum 6-ciu drużyn rozgrywki NIE ODBĘDĄ SIĘ. W takim przypadku MOSiR zwróci wpłacone wpisowe za udział w SLK. Dla zainteresowanych drużyn zostaną zorganizowane jednodniowe turnieje koszykówki. Dodatkowych informacji udziela pod numerem telefonu 695 490 200 Paweł Krasucki. moS iR,e- soc hac zew.pl

e-Sochaczew.pl

Na KonwiktorskiejPolonia pokonałaBzurę

Bzura chodaków przegrała w Warszawie z polonią 3: 0 w ostatnim meczu rundy jesiennej mazowieckiej iV ligi (grupa północ). mimo porażki nasi piłkarze pozostawili po sobie dobre wrażenie, prowadzili otwartą grę z fawor yzowanym rywalem i mielikilkasytuacjibramkowych. Z przebiegu meczu to jednak gospodarze zasłużyli na zwycięstwo, choć niektórzy obserwatorzy twierdzą, że nasza porażka jest zbyt wysoka. Więcej o meczu na oficjalnej stronie KS Bzura.

W tym miejscu chcemy podkreślić świetną atmosferę na trybunach przy ul. Konwiktorskiej. Ponad 2,5 tys. widzów na meczu IV ligi to rzadko spotykana sytuacja, a kultura kibicowania może być wzorem dla innych. W najbliższą sobotę zostanie rozegrana awansem pierwsza kolejka rundy wiosennej, do Sochaczewa przyjeżdża lider Bug Wyszków (16.11.2013, godz. 13.00). Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na trybuny do Chodakowa i zachęcamy do gorącego dopingu.

poloniaWarszawa– Bzurachodaków 3: 0(2: 0) Skład: Kowalski – T. Trafalski, Binienda, Jackiewicz, N. Starek – Kuśmider (79' P. Trafalski), Ohams, Oziemblewski (46' Wiśniewski), K. Starek, Herman (46' Strzelczyk), Stencel (37' Skrzynecki) Pozostałe wyniki 17. kolejki Mazowieckiej IV Ligi (Grupa Północ) Korona Ostrołęka – Wisła II Płock 1: 2 Mławianka Mława – MKS Ciechanów 1: 2 Błękitni Gąbin – Błękitni Raciąż 0: 1 Ostrovia Ostrów Maz. – Wkra Żuromin 4: 1 MKS Przasnysz – Bug Wyszków 0: 1 Czarni Węgrów – Amator Maszewo 2: 1 Mazur Gostynin – Naprzód Skórzec 2: 1 Narew Ostrołęka – KS Łomianki 0: 1 Bzur achod ak ów Fot o:Sportmed ia.pl

AmatorskaLigaPiłkiSiatkowejpo III kolejce Wyniki – iii kolejka amatorskiej ligi piłki Siatkowej – Hala sportowa, ul. chopina 101– 17listopada. 2013r. zSRckuSochaczew– Teresin 3: 2 (25: 20, 23: 25, 21: 25, 25: 22, 15: 7) ZSR CKU Sochaczew: Maksymilian Supera, Maciej Radzion, Maciej Kujawa,

Marek Uczciwek, Wojciech Socha, Rafał Tomaszkiewicz, Marcin Gawroński, Przemysław Woźniak, Bernard Kacprzak Teresin: Krzysztof Rzępa, Jarosław Ptaszkiewicz, Mariusz Konopka, Mateusz Smotarski, Adrian Kucharewicz, Mariusz Staniak, Marcin

Rabiega, Sławomir Turczyński, Witold Kurkiewicz, Krystian Woźnicki, Robert Woźniak, Maciej Wójcik Zawodnikiem meczu został Bernard Kacprzak (ZSR CKU Sochaczew) VolleylochopinSochaczew aleksandrów 2: 3 (25: 20, 16: 25, 25: 23, 15: 25, 8: 15) Volley LO Chopin Sochaczew: Lukasz Przydatek, Krzysztof Rąg, Damian Dorodziński, Robert Gajda, Michał Werłaty, Jacek Raczkowski, Andrzej Koźbiał, Tomasz Najmrocki, Paweł Dąbrowski, Jakub Stasiak, Piotr Mydlak Aleksandrów: Damian Kacprzak, Igor Cebula, Dominik Jagoda, Kamil Borkowski, Adam Nowakowski, Kamil Wójcik

Zawodnikiem meczu został Damian Kacprzak (Aleksandrów) SkarpaWyszogród– kSpiast Feliksów 3: 0(25: 10, 25: 17, 25: 20) Skarpa Wyszogród: Arleta Rutkowska, Jerzy Jędrzejak, Grzegorz Kozak, Sebastian Gruza, Miłosz Tokarski, Łukasz Czuchra, Stanisław Lichota, Mariusz Sobczak KS Piast Feliksów: Piotr Ostrowski, Dawid Walkiewicz, Mateusz Koperski, Sebastian Kubiak, Marcin Wróblewski, Artur Rokicki, Krzysztof Jaczyński Zawodnikiem meczu został Łukasz Czuchra (Skarpa Wyszogród). Zawody sędziował Piotr Kosiacki. Źródło:miejskiośrodek Sportui Rekreacji


SpoRT l 23

e-Sochaczew.pl

VII MIĘDZYNARODOWYTURNIEJJUDO O PUCHARWÓJTAGMINYSOCHACZEW W dniach 16-17 listopada 2013 roku w Hali Sportowej przy zespole Szkół w kątachodbyłsię Vii międzynarodowyTurniejjudo o pucharWójtagminy Sochaczew. Turniej organizowany przez gminę Sochaczew oraz uczniowski klub Sportowy „Siódemka” jest coraz bardziej popularny nie tylkow polsce,aletakżepoza granicaminaszegokraju. W tym roku na turniej w Kątach przybyli zawodnicy z 48 klubów polskich, a także reprezentacja Rosji z Kaliningradu. Ogółem na macie swoje umiejętności zaprezentowało 378 zawodników. Reprezentacja gospodarzy – UKS „ Siódemka „ Sochaczew wystąpiła w 14-osobowym składzie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 . Przybyłych gości, zawodników oraz osoby im towarzyszące przywitali trenerzy „ Siódemki „ Janusz Piechna i Marcin Niemiec. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Sochaczew - Pan Mirosław Orliński, który nawiązał do historii turnieju w Kątach, a na koniec życzył judokom udanego startu oraz miłego pobytu na terenie gminy Sochaczew. Swoją obecnością turniej zaszczycili: pani Grażyna Tyde – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, pani Agata Kalińska – Dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miasta Sochaczew, pan Jarosław Mroczko – Wiceprezes Polskiego Związku Judo, pan Dariusz Grochowski – prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo. Około godziny 10.30 rozpoczęła się rywalizacja w kategorii dzieci ( chłopcy i dziewczęta) – rocznik 2001-2002 ( U-13). Około godziny 14.00 rozpoczęły się walki w kategorii młodzików ( chłopcy i dziewczęta) – rocznik 1999-2000 ( U-15).

17.11.2013nIedzIel a Rocznik2003-2004 I miejsce zajął Maciej Małodobry w kat. wag. 42kg III miejsce zajął Miłosz Wilkowski w kat. wag. 27kg Eryk Zdanowski oraz Adrian Dul odpadli z turnieju po przegraniu pierwszych walk eliminacyjnych

ROcznIk2005-2006 I miejsce zajął w Dawid Błaszczyk w kat. wag. 25kg III miejsce zajął Nikolas Krzemiński w kat. wag. 28kg V miejsce zajął Bartek Skórkiewicz w kat. wag. 31kg

Sukcesywnie po zakończonych walkach, w poszczególnych kategoriach wagowych, odbywała się dekoracja zawodników, której dokonywał Pan Mirosław Orliński, pani Grażyna Tyde, pan Jarosław Mroczko , Pan Janusz Piechna oraz sędzia klasy międzynarodowej – Pan Stanisław Kacprzycki. Drugiego dnia zawodów, w niedzielę, rywalizowali zawodnicy z kategorii wiekowej dzieci rocznik 2003-2004 ( U 11). Około godziny 14.00 rozpoczęła się rywalizacja zawodników w kategorii wiekowej dzieci rocznik 2005-2006 (U9).

Turniej przebiegał w miłej, sportowej atmosferze, a przybyli rodzice, trenerzy i goście nie szczędzili organizatorom słów uznania za organizacje turnieju. Zawodnicy gospodarzy turnieju UKS „ Siódemka „ Sochaczew ogółem zdobyli 10 medali: 3 złote, 2 srebrne, 5 brązowych medali. Wyniki zawodników „ Siódemki „ przedstawiająsięnastępująco:

16.11.2013SOBOta Rocznik2001-2002 II miejsce zajął Adrian Miller w kat. wag. 33kg

III miejsce zajął Jakub Górka w kat. wag. 33kg III miejsce zajął Adrian Miller w kat. wag. 36kg Rocznik1999-2000 I miejsce zajął Przemek Tomecki w kat. wag. 46kg II miejsce zajął Mateusz Pająk w kat. wag. 46kg III miejsce zajął Szymon Górka w kat. wag. 46kg V miejsce zajął Daniel Waladziński w kat. wag. 46kg

POMEDALEWIKINGAWYPRAWA Stylchuckanorrisanieustannieprzynosinamszczęście.od kilkulatsystematycznie występujemy na mistrzostwachTangSooDo i zawszewracamy z medalami. W tym roku kolejne już Vi otwarte mistrzostwa polski Tang Soo Do odbywały się w pionkach. Startowało około 250 zawodnikówz 34klubówz całejpolski.zawodnicy walczyli w semi i light kontakcie oraz startowali w formach tradycyjnych,formachz bronią,rozbiciachdesekorazwyskokachdosiężnych. Reprezentacja Klubu WIKING pojechała w następującym składzie: Krzysztof Buczyński- instruktor, Dominik Bojanowski, Hubert Wojciechowski, Bartosz Karwaszewski- Sochaczew oraz Kamil Kuśmierek, Radosław Brodecki, Patryk Brzozowski, Patryk Ledzion, Dominik Pawłowski i Damian Zimny- Łowicz. Poziom wyszkolenia rośnie z roku na rok i coraz trudniej o medale. Na Otwarte

zawody przyjeżdżają zawodnicy reprezentujący najrozmaitsze style i szkoły Sztuk i Sportów Walki. Byli przedstawiciele Taekwondo ITF, Taekwondo WTF, zawodnicy Karate, Kung-Fu, Kick- Boxingu, Thay- Boxingu oraz Tang Soo Do. Zawody rozpoczęły się od układów tradycyjnych i układów z bronią. Potem było uroczyste otwarcie z udziałem władz miasta Pionki. Po przemówieniach jako konkurencja pokazowa wystąpili weterani w formach tradycyjnych oraz formach z bronią. Przy absolutnej ciszy na sali startowali Mistrzowie powy-

Na podstawie wyników osiągniętych na turnieju w Kątach powołana zostanie reprezentacja Województwa Mazowieckiego Młodzików i Młodziczek na Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw, które odbędą się w dniu 23 listopada w Kątach Wrocławskich. Zarząd klubu oraz zawodnicy UKS „ Siódemka” Sochaczew bardzo dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje turnieju, a w szczególności panu Grzegorzowi Pająk, państwu Górka, państwu Jagodzie i Tomaszowi Ćwiek, państwu Strzelczyk, pani dyrektor Otylii Muszyńskiej, panu dyrektorowi Mieczysławowi Głuchowskiemu, panu kierownikowi MOSiR Pawłowi Krasuckiemu , panu Tomaszowi Ertmanowi, panu Krzysztofowi Lewandowskiemu, redakcji Expressu Sochaczewskiego, redakcji Ziemii Sochaczewskiej, redakcji Echa Powiatu, redakcji Radio Fama, Stowarzyszeniu e -Sochaczew oraz pani Beacie Brymora. ukSSiód emk a uks7.e- soc hac zew.pl żej 35 roku życia oraz jako jedyny w formach z bronią Krzysztof Buczyński- 55 lat. Potem przyszedł czas na pokazy tameshiwari- to jest rozbijania martwych przedmiotów. Najpiękniejszy pokaz wykonał Sensei Andrzej Grajczyk na ciele którego łamano drewniane drągi oraz chodnikowe płyty położone na klatce piersiowej i rozbijane wielkim młotem. Takie wyczyny nadludzkich umiejętności na wszystkich zrobiły wrażenie. Potem zawodnicy do godziny 22.00 walczyli na trzech matach. zdobyliśmy dla Sochaczewa 4 medale: krzysztof Buczyński- złoty i brązowy, Hubert Wojciechowskibrązowy oraz Dominik Bojanowski brązowymedali dlałowicza4medale: Dominik pawłowski- złoty, patryk Brzozowski- srebrny,RadekBrodeckibrązowyi kamilkuśmierek- brązowy. Klub Taekwondo i Karate WIKING składa serdeczne podziękowania burmistrzowi Sochaczewa panu Piotrowi Osieckiemu oraz burmistrzowi Łowicza panu Krzysztofowi Janowi Kalińskiemu za wspieranie naszej działalności sportowej. ukswik ing.e- soc hac zew.pl


24 l pRaca,moToRyzacja pRaca Zatrudnie kierowcę w transporcie krajowym/TESCO/ tel 515594577 Firma „TERPLAST” Sp. z o.o. Sochaczew ul. Chodakowska 10: zatrudni Operatorów do produkcji sznurka. Praca w systemie 4-brygadowym. Tel. 046-8632811 kosztorysant -branża budowlana miejsce pracy: mazowieckie opis stanowiska: – sporządzanie ofert przetargowych, mile widziana znajomość prawa zamówień publicznych – sporządzanie kosztorysów ofertowych Oczekujemy: – minimum 3 letniego doświadczenia w zakresie kosztorysowania – znajomość programu Norma, mile widziane AutoCAD – prawo jazdy kat. B – znajomość rynku materiałów budowlanych, podwykonawców oraz dostawców CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja83@tlen.pl PODLASIE SA-Oddz Teresin. Podejmiemy współpracę z przewoźnikami posiadającymi SAME CIĄGNIKI-pod nasze firanki lub Ciągniki+Naczepy 13,6m. Oferujemy stałą pracę po kraju. Płatności 7 dni. Tel 519311265 inTeligenTny kierowca międzynarodowy z doświadczeniem po ue, kat c+e,kartakierowcy.przerzutyod 2,5 tyg po zachodzie, system 3/1, 4/1... do uzgodnienia. poj. obsada, volvo Xl+chłodnia, 790-808-209 Zatrudnię kierowców z prawem jazdy kat. C+E w transporcie międzynarodowym. Kontakt 602-537-813.

Zatrudnię monterów instalacji grzewczych i sanitarnych. Praca na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego. tel. 790 200 629 Firma MT Plastics – Lubiejew k/Sochaczewa zatrudni: Specjalistę działu promocji i reklamy. Praca zdalna. (Promowanie firmy oraz jej usług, tworzeniem stron www – Joomla, XML, prawo jazdy B) biuro@mtplastics.pl Kierowca/Dostawca kat C książeczka sanepid. karta kierowcy Kontakt 506-047950 22-713-81-97

POSZUKUJE PRACy POMOCNIKA MECHANIKA PONIEWASZ TAKE RZECZy MIE JNTERESUJOM JESlJ MASZ PRACE ZADZWON NA MÓJ NUMER TEL 726300001 Poszukujemy osób do pakowania, etykietowania produktów. praca na 2 zmiany, mile widziana książeczka Sanepidu. Agencja Pracy Tymczasowej VERSO APT. nr certyf. 6695, tel. 22-744-5261, 22/744-52-60. Firma budowlana z Sochaczewa zatrudni glazurników. Tel. kontaktowy 501431-370

Konsultant Telefoniczny w Sochaczewie – od zaraz, fajna praca, dobre warunki. Oczekiwania: dobra dykcja, dyspozycyjność, motywacja do pracy. CV na adres: magdalena.wojcik@grupaprogres.pl.

Zbliżają się Święta, a w natłoku obowiązków możesz nie mieć już siły by Twój dom / mieszkanie lśnił czystością. Pozwól sobie pomóc, w sprzątaniu umyciu okien prasowaniu. Tel. 785-615-848.

zatrudnię młodą, energiczną dziewczynędo pracyna samodzielnymstanowiskuw sklepieodzieżowym,w Teresinie. curriculum Vitae ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres mailowy: krolik3@onet.eu.

Witam poszukuję pracy na kierowce kat. B po PL szybko się uczę jestem sumienny i punktualny doświadczenie w prowadzeniu większych pojazdów (nie jeździłem zawodowo) czekam na propozycje 690-507-190

Agencja Pracy OptiWork poszukuje pracowników z uprawnieniami na wózki do pracy w Teresinie. Aplikacje proszę kierować na adres: rekrutacja@opti-work.pl lub złożyć osobiście Sochaczew ul. Reymonta 6/2

Konsultanci Telefoniczni do projektu telekomunikacyjnego. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.3016.30. Dobre warunki, miła atmosfera, możliwość rozwoju. marta.barszczewska@grupaprogres.pl

Homepay Sp.z o.o.zatrudniprogramistę pHp, szczegóły pod linkiem http://homepay.pl/praca/ praca@homepay.pl

Zatrudnię kolorystę najchętniej z doświadczeniem do sklepu z mieszalniami lakierów samochodowych. tel 604 988 718, e-mail:agnes.w@tlen.pl Zatrudnię kolorystę najchętniej z doświadczeniem do sklepu z mieszalniami lakierów samochodowych. tel. 604 988 718, e-mail: agnes.w@tlen.pl Poszukuję kierowcy kat C+E, transport na relacji Polska-Francja (plandeka) p. Zbyszek 604-515-637 Kosztorysant -branża budowlana miejsce pracy: mazowieckie opis stanowiska: – sporządzanie ofert przetargowych, mile widziana znajomość prawa zamówień publicznych – sporządzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych – prowadzenie negocjacji z dostawcami i podwykonawcami – współpraca z kierownikiem budowy – przygotowywanie ofert we współpracy z podwykonawcami – opiniowanie i weryfikacja wycen podwykonawców Oczekujemy: – minimum 3 letniego doświadczenia w zakresie kosztorysowania – znajomość programu Norma, mile widziane AutoCAD – prawo jazdy kat. B. CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja83@tlen.pl KM Logistyka z Sochaczewa zatrudni spedytora międzynarodowego. Wymagania: j. francuski lub angielski lub niemiecki, doświadczenie na podobnym stanowisku. CV wraz ze zdjęciem na biuro@kmlogistyka.pl 23 letni chłopak bez nałogów. 3 letnie doświadczenie na wózkach jezdniowych, prawo jazdy kat. B od 5 lat, prawo jazdy kat. T (traktor) od 2 lat. technikum logistyczne, studia-dietetyka. Tel 721703812 Firmakosmetyczna poszukujekandydata na stanowisko: aSySTenT-

e-Sochaczew.pl ka/aSySTenT Działu maRkeTingu. cVz dopiskiemprosimyprzesyłać na adresbiuro@vpp.pl Podejmę pracę jako kierowca, posiadam prawo jazdy kat B, C, E, rozważę każdą propozycję kontakt 515 063 958 prace wykonczeniowe wolne terminy od grudnia gładzie regipsy malowania panele. warszawa sochaczew i okolice kontakt tel 660930108 Operator wózka widłowego (wysoki i niski skład) Praca w Nadarzyn, Błonie Uprawnienia i doświadczenie Mile widziana książeczka sanepid Kontakt 22713-81-97 cv na adres karolina.swiszcz@partnerpraca.pl Zatrudnię szwaczki do prostego, nieskomplikowanego szycia jak również zlecę szycie chałupniczo (do zszywania formatki materiału) tel. 509 406 467 Firma GTI poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży. Prosimy o przesłanie cv na adres jakosc@gti.pl z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. JAGA Temp Sp. z o.o. PILNIE poszukuje osób do kompletacji zamówień. Praca w Pass koło Błonia, nowy magazyn z AGD, ubraniami, praca 2 zmianowa, 816, 13-21. Zainteresowani CV na praca@jagatemp.pl pilniezatrudniękierowcówz prawem jazdy kat c+e na podwójną obsadę w transporcie międzynarodow ym na chłodnie.WyjazdygłównieHiszpania,Holandia,Belgia. 608384429 Konsultant/ka Telefoniczny/a w Sochaczewie. Połączenia wychodzące do klienta, projekty telekomunikacyjne. Oczekiwania: miły głos, dyspozycyjność, pozytywna energia. wojciech.gornicki@grupaprogres.pl pilniezatrudniędwieekipydo:-Tynki agregatem-WylewkimixokretemWymaganedoświadczenie.braknałogów oraz chęc do pracy. zainteresowane osobyproszęo kontakt 501577509 Firma hydrauliczna zatrudni samodzielnych monterów instalacji sanitarnych, Spawaczy gazowych. Praca od zaraz tel. 512-348-753

moToRyzacja Sprzedam HyUNDAI GETZ 1,1 z instalacją gazową rok produkcji 2008. Wyposażenie: ABS, klimatyzacja, radio CD, stan idealny. Przebieg 62000 km. tel. 606 994 197 Kasajca Aut!!! Kupimy każde auto! Osobowe lub dostawcze. Solidna i uczciwa wycena auta odrazu podczas rozmowy. Stan tech. obojetny. może byc bez ubezpieczenia i przegladu. Atrakcyjne wyliczenia wartosci pojazdów. tel. 731-788360 tel. 731-788-361 lub skup.aut@poczta.onet. Sprzedam CITROEN JUMPER 2,5 diesel, MAX. rok produkcji 1996, przebieg 290 000km, ładowność- 1600kg, stan techniczny i wizualny oceniam jako dobry. CENA 9400 z możliwością negocjacji. TEL. 693-855-500

Sprzedam OPEL CORSA B 1.0 12V. rok produkcji 1998r. pierwszy właściciel, przebieg 186 000 km, stan techniczny i wizualny oceniam na bardzo dobry. CENA 4 700 do negocjacji. TEL. 693 855 500 Sprzedam citroen xsara kombiro rok produkcji 2000 pojemność 16,16v elektryczne lusterka, abs, 2xpp el szyby cena 2500zl tel 882002268 Sprzedam niezawodnego simsona s53 młodszy brat s51 w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. Założony został nowy gaźnik, nowe koło iskrowe i cały elektroniczny iskrownik. Zarej. i ubezp. 692179773 kupuje WSzySTkie maRki pojazDÓW oD pRyWaTnycH WłaŚcicieli, oDFiRmTaXi ponaucejazDy,oSoBoWe,TeRenoWe i BuSy,całe,lekko uSzkoDzone oRaz mocno uSzkoDzone tel: 791-783-780 / 514276-050 Sprzedam ładowacz zawieszany Troll w bardzo dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. Telefon: 784 181 324 Kasajca Aut!!! Kupimy każde auto! Osobowe lub dostawcze. Solidna i uczciwa wycena auta odrazu podczas rozmowy. Stan tech. obojetny. może byc bez ubezpieczenia i przegladu. Atrakcyjne wyliczenia wartosci pojazdów. tel. 731-788360 tel. 731-788-361 lub skup.aut@poczta.onet. kupuje WSzySTkie maRki pojazDÓW oD pRyWaTnycH WłaŚcicieli, oDFiRmTaXi ponaucejazDy,oSoBoWe,TeRenoWe i BuSy,całe,lekko uSzkoDzone oRaz mocno uSzkoDzone tel: 791-783-780 / 514276-050 KUPUJE WSZySTKIE MARKI POJAZDÓW OD PRy WATNyCH WŁAŚCICIELI, OD FIRM, TAXI, PO NAUCE JAZDy, OSOBOWE, TERENOWE I BUSy, CAŁE, USZKODZONE, BEZ OC I PRZEGLĄDU 791-783780 514-276-050 paweljaron1986@wp.pl ============Skup SamocHoDÓW oSoBoWycH============ całe i uszkodzone,a takżebezoci przeglądu.Szybkidojazdi dobreceny!zapraszam!tel: 695-457-497 kup uj e WSzySTk ie maRk i poj azDÓW.przyg ot ow uj erówn ieżsam ochod y do sprzed aż y: mal ow an ie, czyszc zen ie,pol erowan ie,nap raw y blac hars kie Wszelk ie pyt an ia proszę kierować pod num er tel: 791783-780 kup uj e WSzySTk ie maRk i poj azDÓWoDpRyWaTnycHWłaŚ cic ieli,oDFiRmTaX i ponau cejazDy, oSoB oW e, TeR en oW e i BuS y, całe, lekko uSzkoD zon e oRaz mocn o uSzkoD zon e przyg ot owuj erówn ieżsam oc hod ydo sprzedaż y: – mal ow an ie – czyszc zen ie – pol erowan ie – nap raw y blac harskieWszelk iepyt an iapros zękierować pod num er tel: 791783780 / 514276050


moToRyzacja,uSługi l 25

e-Sochaczew.pl uSługi zeSpÓłmuzycznyDance4eVeRWeSela,WigilieDlaFiRm,STuDniÓWki jeDyny Taki zeSpÓł muzyczny W polSceSkłaD 7-oSoBoWyz WoDziRejem zapRaSzamy na WWW. zeSpolDance4eVeR. pl Tel. 0 509 602 748 KOMPLEKSOWE USLUGI HyDRAULICZNE INSTALACJE CO ZIMNEJ WODy PRZyLACZA WODy KANALIZACJI KOTLOWNIE GAZ OLEJ EKO GROSZEK STARANNOSC W WyKONANIU PRAC ORAZ PRZySTEPNE CENy 601 818 310 PROFESJONALNE I PRAKTyCZNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI PROGRAMÓW EXCEL I PowerPoint. POZIOM DOPASOWANy DO INDyWIDUALNyCH POTRZEB. CERTyFIKAT POTWIERDZAJĄCy ZDOByTĄ WIEDZĘ. KONTAKT: 663002740 USŁUGI TRANSPORTOWE NA TERENIE CAŁEGO KRAJU CITROEN JUMPER 3 ŁADOWNOŚĆ 1300 KG CENA 1,5 BRUTTO ZA KM DO NEGOCJACJI – USTALANA INDyWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI GODZIN I KM WySTAWIAM FAKTURy VAT KONTAKT 505-127-219, 501-142-509 Szukasz niebanalnego i smacznego tortu? Chcesz zaskoczyć bliską Ci osobą lub gości na domowym przyjęciu? Robię torty w stylu angielskim na zamówienie. Cena do uzgodnienia 509-519-913 Rozliczę VAT z zakupu materiałów budowlanych, szybko i solidnie. tel. 502574-501 Nowo otwarty zakład usługi modniarskiej i drobne usługi krawieckie. Szycie z futra. Sochaczew, Plac Kościuszki pawilon 18. Serdecznie zapraszam BalSylwestrowy 2013/2014oSpmostkiW ceniebiletuzapewniamybogate menu oraz napoje nisko procentowe Wiecej informacji pod nr tel 604867899 cena biletu 260zł od parygraDjmakris FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki brukowej. WyKONUJEMy: – układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta,. Po oględzinach miejsca robót kompleksowa wycena. Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń pod numer 690-506478 lub 514-254-470 i umów się z nami na spotkanie. Wystawiamy faktury VAT. FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki brukowej. WyKONUJEMy: – ukła-

danie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, – budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów, murków palisadowych, klombów itp. – wykonywanie odwodnień, odprowadzeń wody z rynien, budowa studni zbierających wodę, drenaże. Zadzwoń pod numer 690-506-478 lub 514-254-470

danie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodników oraz ścieżek ogrodowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych, i innych materiałów wedle życzenia klienta, – budowa rożnego rodzaju tarasów, podestów, schodów, murków palisadowych, klombów itp. Wycena i pomiary gratis. Zadzwoń pod numer 690-506478 lub 514-254-470

Udzielam tanio korepetycji z j. angielskiego dla dzieci w wieku 5-12 lat. Możliwy dojazd do miejsca zamieszkania ucznia. Teren Sochaczewa i okolic. Więcej informacji: Tel 504270097 lub gabiggg@wp.p Zespół muzyczny FRIMEN profesjonalna obsługa imprez: wesela, bankiety imprezy rodzinne i okolicznościowe, firmowe, plenerowe. Repertuar dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. 516963818 10% rabatu do 31.12.2013r. na zabiegi z użyciem LASERA DUAL sPTF+ usuwanie owłosienia, likwidacja przebarwień, fotoodmładzanie, leczenie trądziku, zamykanie naczynek tel. 693-391-872 www.kosmo-derm.pl Profesjonalny remont Wykonujemy: • remonty mieszkań, kompleksowe wykończenia wnętrz • usługi hydrauliczne • instalacje elektryczne tel. 507877939 e-mail: legalbud@biznespoczta.pl WSZELKIE PRACE OGRODOWE Utrzymanie ogrodów, nasadzenia, zakładanie trawników, wykaszanie traw, pielenie itp.(współpraca ze szkółkami drzew i krzewów pomoc w doborze oraz transport) tel. 515313691 Firma Met-Las zajmuje się automatyką do bram wjazdowych, garażowych i przemysłowych. Wykonujemy-Balustrady, Ogrodzenia, Bramy, Konstrukcje, Wiaty i Hale. Firma z wieloletnim doświadczeniem Tel. 694771072 TynkimaSzynoWeoFeRujemypRoFeSjonalne Wykonanie TynkÓW – gipsowych – gipsowych knauf-Diamant– cementowowapiennychzacieranychmechaniczniepod malowanie. Wykonujemy również wylewki mixokretem, zabudowy z płyty gips/karton, ocieplenia budynków, malowania, wykończenia mieszkań, lokali i budynków. zapraszamy do obejrzenianaszychpracw Sochaczewiei okolicach.Tel. 501-577-509 ŚWIĘTA TUŻ TUŻ:) oferuje potrawy garmazeryjne typowo świąteczne i nie tylko, robione w domowym zaciszu oraz organizację imprez okolicznosciowych w konkurencyjnych cenach 668467972 przeprowadzkiwykonamyusługęodbiórtowaruod klientadostarczyłygo w drugiemiejscezawszegotowiz godziny na godzinę zawsze solidnie i uczciwie zapraszamy sprawdź kontakt 882-002-268zapraszam FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i układania kostki brukowej. WyKONUJEMy: – ukła-

WIELU ZADOWOLONyCH KLIENTÓW ZAPRASZAMy tel. 883-997-796 ZESPÓŁ MUZyCZNy METRO skład 3 osoby: śpiewający muzycy DJe wokalistka oprawa muzyczna wszelkiego typu imprez na wysokim poziomie Uwaga!!! Jeszcze Wolny Sylwester i terminy 2014 k: 505230521 Masz problem z transportem do lekarza, ZUS, zakupy, inne okoliczności (Warszawa, Płock lub inne miasta)? Zawiozę pod wskazany adres, pomogę, poczekam, przywiozę. Tel. kontaktowy: 511-156-536 KOMPLEKSOWE USLUGI HyDRAULICZNE INSTALACJE CO ZIMNEJ WODy PRZLACZA WODy KANALIZACJI KOTLOWNIE GAZ OLEJ EKO GROSZEK STARANNOSC W WyKONANIU PRAC ORAZ PRZySTEPNE CENy 601-818 310

jesteśmydoświadczonąi prężnąfirmą działającą w obszarze nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie hydroizolacji i uszczelnień oraz architektury krajobrazu tzn: iniekcje rys i pęknięć, osuszaniemurów,naprawydachów,renowacji starych pokryć dachowych, instalacji systemów dachów zielonych naprawy tarasów, uszczelnień kominów,świetlików,dylatacji,uszczelnień i renowacji zawilgoconych ścian piwnicinfozwalczaniapleśnii zagrzybień infosprzedażyhydroizolacjiecoproof, Hahne,proof-tech,architekturykrajobrazu (wiązane kruszywa na tarasy, schody,podjazdy,drogi)infotel 880124-946e-mail:tectis@wp.pl FIRMA BRUKARSKA „MART-BRUK” WyKONUJEMy: – układanie kostki brukowej, granitowej na posesjach, podjazdach, parkingach, – układanie chodni ków oraz ście żek ogro dowych z kostki brukowej i granitowej, płyt tarasowych i ogrodowych- wykonywanie odwodnień, odprowadzeń wody z rynien, budowa studni zbierających wodę, drenaże. Działamy sprawnie, dokładnie, solidnie. Posiadamy duże doświadczenie i konkurencyjne ceny. Po oględzinach miejsca robót kompleksowa wycena. Wycena i pomia ry gra tis. Za dzwoń pod nu mer 690-506-478 lub 514-254-470 i umów się z nami na spotkanie. Wystawiamy faktury VAT. *elekTRyk*inSTalacje elekTRyczne* Wykonuje instalacje elektryczne w budynkach(nowe,wymiana instalacji, przeróbki oraz konserwacja). posiadam wszystkie potrzebne uprawnienia.kontakt: 608-807-630 kompleksowepraniei czyszczenietapicerki meblowej i samochodowej niskie ceny promocje dywany sofy inne 665232691 http://pranietapicerki.jimdo.com/rabat 20%dojazdgratis OFERUJEMy FACHOWE I SOLIDNE USŁUGI Z ZAKRESU REMONTU I WyKOŃCZENIA WNĘTRZ: -szpachlowanie, malowanie, tapetowanie -montaż sufitów podwieszanych, ścianek działowych i wszelkiej zabudowy kartonowo-gipsowej -układanie glazury, terakoty, -panele, wykładziny, -kompleksowe wykończenia łazienek -prace montażowe: okna, drzwi, parapety, – adaptacja i zabudowa poddaszy -inne prace remontowo-wykończeniowe POSIADAMy

SKLEP OBUWNICZy „KACPER” ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW TERESINA I OKOLIC NA ZAKUPy. ZIMOWE OB SKLEP OBUWNICZy „Kacper” ul. SZyMANOWSKA 19 róg Zielonej (pawilon GS). Witam, roponuje państwu usługi demontowo-wykończeniowe takie jak

np.:malowaniei szpachlowanie,zabudow y i podwieszanie sufitów g. k (również nietypowe zabudowy) układanieglazuryi terakoty, 697666647 Wykonam docieplenia, elewacjie, podbitki, ogrodzenia, adaptacjie poddaszy, malowanie, i inne prace remontowe domów i mieszkań tel. 512-829-115 Remontywykończeniamieszkań,lokali i budynków na każdą kieszeń. Wykonujemym.in.gładziegipsowe, układanie płytek gres terakota glazura, imitacji kamienia, zabudow y z płyty gips/karton, tynk i mineralne, mozaikowe, akrylowe, ocieplenia bud ynk ów, układ an ie pan el a podł ogoweg o, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż taśm led, kapitalneremontyłazienek,elektryka od licznika, hydraulika oraz pełen zak res usług remontowo-budowlanych. gad ug ad u: 5980320 (można pis ać na nied os tępnym) tel 792 770 002 Wywóznieczystościpłynnych.Dojazd w umówionymczasie,fakturyVat.Bardzoatrakcyjneceny. 606-394-259 666034-523


26 l uSługi uSługi Remonty – Wykończenia gładzie, panele, zabudowy i rozbudowy z płyty k/g, przeróbki hydraulicznej i elektrycznej, montaż armatury sanitarnej, glazura, terakota, montaż drzwi i okien Tel. 791040-931

– pt 10.00 – 18.00, sob. 9.00 – 14.00. tel. 46 862 39 99, 602 374 89 ul. Żeromskiego 9

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE TEL. 663 281 801

gRaniTy,maRmuRy,BlaTy,ScHoDy, paRapeTy,kominki,goToWepłyTki z gRaniTu i maRmuRu, kilkaDzieSiĄT koloRÓW DoWyBoRu SocHaczeW,kaRWoWo 36.Tel. 695171708. www.granix.com.plzapRaSzamy

SzukaSz ŚWieTnego zeSpołu muzycznego na WeSele SylWeSTeR BankieT luB innĄ uRoczySToŚĆ DoSkonaleTRaFiłeŚ„make me Feel”zaDzWoŃ i zaRezeRWujTeRmin Tel: 696-776-100 makemeFeel@oneT.plWWW.makemeFeel.pl TynkimaSzynoWeoFeRujemypRoFeSjonalne Wykonanie TynkÓW – gipsowych – gipsowych knauf-Diamant– cementowowapiennychzacieranychmechaniczniepod malowanie. Wykonujemy również wylewki mixokretem, zabudowy z płyty gips/karton, ocieplenia budynków, malowania, wykończenia mieszkań, lokali i budynków. zapraszamy do obejrzenianaszychpracw Sochaczewiei okolicach.Tel. 501-577-509

ubezpieczenia: komunikacyjne (60% zniżki za 3 lata, 40% w ac za 60% w oc)mieszkańi domówfirm(ogień, kradzież, oc, gwarancje dla branży budowlanej)turystycznena życieFundusze inwestycyjne telefon: 601-303259 adres: Sochaczew Warszawska 66 c Salon Kosmetyczno-Fryzjerski oferuje pełny zakres usług w atrakcyjnych cenach np. manicure Hybryda 50zł, farba 49zł + strzyżenie z model. gratis tel. 504076011 Kampinos ul. Niepokalanowska 1 Zapraszamy KREDyTy również dla osób z opóźnieniami w Bik. *Kredyty gotówkowe * Kredyty konsolidacyjne. * Kredyty dla firm – uproszczone warunki Sochaczew Ul. Pokoju 5 Tel. 509180411 Gabinet Kosmetyczny MARIZA: – najdłuższe doświadczenie na rynku – aparatura i zabiegi najnowszej generacji. pn.

e-Sochaczew.pl niezbędnedeklaracjezwiązanez prowadzonąprzezpaństwadziałalnością min:VaT,piT,ciT– sporządzamysprawozdanie finansowe oraz sprawozdania statystyczne potrzebne dla guS – dokonujemy wszelkich czynności związanychz zamknięciemroku•obsługękadrowopłacową.kontakt:Biuro Rachunkowe „mini” Tel: 531-910250 Sochaczew ul. lazurowa 96-500 Sochaczew email: mini.sochaczew@onet.pl www.biurorachunkowemini.pl Wycena nieruchomości. Operaty szacunkowe również na potrzeby banków. Możliwość sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości przed zakupem. Rzeczoznawca majątkowy. Tel.: 666 221 444

DlaDomu

Sprze dam ko cioł grzew czy SKZ. Ro dza je pa liw: koks, wę giel, drew no. Po wierzch nia grzew cza 0,7 mkw. Moc grzew cza 8,5 kW. Rok pro duk cji 2008. Pra co wał 2 la ta. Tel. 601 155 239

SkłaDWęgla.poSiaDamyW SpRzeDaŻy Węgiel najWyŻSzej jakoŚci W DoBRejcenie.cenazajeDnĄTonę juŻ oD 740 złoTycH!!!!! TRanSpoRT małym auTem!!!! zapRaSzamy!!!Tel. 784-346-788 Jeżeli jestes przywiązany do tradycji i starasz sie aby Świeta Bożo Ńarodzeniowe były takie jak Twoja Rodzina sobie wymaży, ciepłe rodzinne oferuje Wam sianko pachnące. 512409231

zapraszamyna painTBallna naszym poluniedalekoSochaczewa.na hasło jeSienna pRomocja! – lepsze ceny! zestaw+ 200kulektylko 49zł!!!/ 500 kulek tylko 79zł!!! www.paintball-sochaczew.pl 696767672 BiuRoRacHunkoWe„mini”Rokzałożenia 1994licencjamFjesteśmybiurem rachunkow ym funkcjonując ym na polskim rynku od 19 lat. nabyte przez prawie dwie dekady doświadczenie pozwala nam na podjęcie się nawet najtrudniejszych zleceń. nasza wykwalifikowana kadraposiadagruntownąwiedzęw każdejdziedzinierachunkowości.– wypełniamywszystkie

WiTam SpRzeDam DReWno kominkoWe i opałoWe (piecoWe). juŻ oD 150zł.mp.poukłaDane.moŻliWoŚĆ TRanSpoRTu Tel. kom. 795370-825luB 604-686-377

Sprzedam PIANINO LEGNICA z moderatorem (trzy pedały), – pełna, metalowa płyta, – stan zewnętrzny i wewnętrzny bardzo dobry. – mocne, czyste i wyraźne brzmienie – rzadko używane Tel. 602 771 821

przycinka * wycinka * usuwanie drzew * usługi pilarskie • Wycinka, przycinka, usuwanie drzew, gałęzi; • Cięcie, rąbanie opału; • Usługi pilarskie; • Prace porządkowe. tel. 503-581-660 Sprzed am wyp oc zyn ek skór zany: dwa fotele oraz kanapa trzyosobowa. kol or ban an ow y. Wykon any z naturalnej skór y stelaż natomiast wykonany z drewna dębowego. całośćw bardzodobrymstaniebezjakichkolwiek zniszczeń. cena: 1500. Do neg oc jac ji. kont akt tel efon iczny: 501558369 WiTam SpRzeDam DReWno kominkoWe i opałoWe (piecoWe). juŻ oD 150zł.mp.poukłaDane.moŻliWoŚĆTRanSpoRTu Do klienTa, na TeRenie SocHaczeWa DoSTaWa gRaTiS. moŻliWoŚĆ zamÓWienia DReWna (gaTunek, DługoŚĆ, iTp.) nainDyWiDualnepoTRzeByklienTa. poTRzeBujeSz DReWna zaDzWoŃ znajDziemy coŚ i Dla cieBie!konTakTTel.kom. 795-370-825 luB 604-686-377 Drewno kominkowe i opałowe dąb, brzoza, olsza, sosna, topola, osika drewnopociętei połupanemożliwość transportu.tel 605-896-199

RTV/agD Sprzedam aparat Nikon D70S z obiektywem AF-S NIKKOR 18-70mm 1.35-4,5 GED oraz obiektyw AF NIKKOR 80200mm 1: 2,8 ED tel. 604 967 201 sprzedam telefon nokia ASHA 302 NOWy kolor grafit, gwarancja 24 m, z salonu TIMO zakupiony 06 11 13 cena 250 zł tel. 602-39-50-30 SPRZEDAM DWIE KOLUMNy (GŁOŚNIKI) TANIO!! 300 WAT KAŻDA CO DAJĘ RAZEM 600 WAT, STAN BARDZO DOBRy. WySOKOŚĆ 147 CM, IDEALNE NA IMPREZy A NAWET WESELA. TEL-516-079-408

DlaDzieci Sprzedam wózek 3w1 roczny w bardzo dobrym stanie. Wózek zawiera spacerówkę, gondolę oraz nosidełko CENA 400 ZŁ. SPRZEDAM chodzik również zadbany kolor zielony. Cena 40 ZŁ. telefon kon.+48731183243 WIELKA PAKA DLA NIEMOWLAKA I STARSZAKA!!! POSIADAM DO SPRZEDANIA UBRANKA DLA DZIEWCZyNKI OD 0 DO MAX. 2 LAT. Kontakt 602 469 191 Sprzedam łóżeczko z regulowaną wysokością (3 stopnie), materac, prześcieradło, ochraniacz. Stan bdb. cena 100zł. Wózek 3 funkcyjny: gondola, spacerówka, fotelik samochodowy – 200zł. tel. 608395169

poDRęczniki i nauka ANGIELSKI. PROFESJONALNE LEKCJE INDyWIDUALNE. 663 002 740


uSługi,nieRucHomoŚci l 27

e-Sochaczew.pl Korepetycje z matematyki, podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia. Przygotowanie do sprawdzianów, pomoc w nadrobieniu materiałów, szczeg. podejście do maturzystów. Cena: 25 zł/h. Kontakt: 781 842 829. J. ANGIELSKI, ROSyJSKI, ARABSKI – doświadczeni nauczyciele, poziomy od podstawowego do zaawansowanego (konwersacje, kursy dla firm i instytucji, język specjalistyczny). e -mail: rivia.global@wp.pl Nauczycielka języka niemieckiego udzieli korepetycji z przedmiotu. Przygotowanie do matury, testów, klasówek, nadrabianie zaległości. Każdy poziom nauczania. Dodatkowe materiały. Centrum 880-727-744

pozoSTałe kupię plastikowe skrzynki na owoce – 15 kg. tel: 692-455-838 Oddam za darmo piękne małe kotki 3szt Kotki są cudowne zapraszam! 783-772-042 Rada Rodziców Szkoły w Kamionie serdecznie zaprasza na bal sylwestrowy Oferujemy: – 5 dań gorących – napoje, kawa, herbata, ciasto – zimne przekąski, – szampan – DJ Cena 320zł/para Tel. 606154181 Wydzierzawie 8 ha w Dachowej 515936585 lub509739382

nieRucHomoŚci SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE 2 POKOJOWE NA PARTERZE 47,9 M2 Z DUŻĄ PIWNICĄ 10 M2 I GARAŻEM BLASZANyM 15 m2 -W CHODAKOWIE TOPOLOWA. BLOK Z CEGŁy, PO REMONCIE. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA. TEL 503-644-430 Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1190m2. Położoną w Karwowie dojazd z Sochaczewa od ul. Gawłowskiej. Działka uzbrojona prąd i woda. Tel: 668494271 Sprzedam działki w Gawłowie k. Sochaczewa. Bardzo dobra lokata kapitału – doskonała inwestycja! Do centrum Sochaczewa tylko 5 km. Działki położone są w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. tel. 511845999 Pilnie sprzedam działkę z domkiem letnim w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Działka ma powierzchnię 500m2 a domek ok30m2. Kontakt bezpośredni 663 002 740 Sprzedam umeblowane 2 pok mieszkanie 37 m w centrum, pierwsze piętro SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ O POWIERZCHNI 14.440/m2 (1.5ha) W MIEJSCOWOŚCI CZySTE-GMINA SO-

CHACZEW. DZIAŁKA JEST Z DOMEM MIESZKALNyM, DOJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ. OBOK PRZySTANEK. CENA 150tys. TEL. 608363183 Sprzedam mieszkanie o powierzchni 46m +piwnica na pierwszym piętrze w pobliżu centrum Sochaczewa. Mieszkanie posiada księgę wieczystą. Cena 169 tys. Kontakt pod nr tel. 880-214-336 Sprzedam mieszkanie M-3 (2 pokoje z kuchnią) 47,90 m2 znajdujące się w CENTRUM SOCHACZEWA (przy banku PKO BP), 4 piętro cena 159 000 PLN tel. 609-765-289 Sprzedam mieszkanie M-3 (2 pokoje z kuchnią) 47,90 m2 CENTRUM SOCHACZEWA (przy banku PKO BP), 2 piętro-tel. 609-765-289 Sprzedam mieszkanie na parterze 66 mkw i garaż. Mieszkanie 3 pokojowe plus kuchnia oddzielnie łazienka i ubikacja. Adres: ul. 600 lecia 72a m. 11. Tel. 607 621 298 Sprzedam 2 działki budowlane Kuznocin 1124m i 1068m przylegające do siebie Piękna spokojna okolica nowo powstające osiedle 3 km do centrum Sochaczewa polecam. KONTAKT 501 750 400 LUB 600 487 232 Sprzedam mieszkanie w Sochaczewie przy ul. Kochanowskiego, M-4, pierwsze piętro, 63m2, wraz z garażem obok bloku. Tel: 668-733-503. Mieszkanie 2 pokojowe (kuchnia, łazienka), słoneczne, ciepłe, parkiet, umeblowane, w okolicy: dworzec, szkoły, przedszkola, sklepy. Spokojna okolica. Do wynajęcia od zaraz. 692 221 481 Sprzedam działki budowlane po 3000 m na Wypalenisku w miejscowości Kożuszki Parcel obok lasu Kożuszkowskiego. Media w drodze na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych. Cena 35 zł do negocjacji 691290005 Tanio sprzedam piękną działkę 12 tys. m2 w miejscowości Nowe Gnatowice, całość przy drodze, spokojna okolica i miłe sąsiedztwo, cena do uzgodnienia – kontakt: 501 734 809 Sprzedam/zamienię na dom działkę 3941m2 przy tr. poznańskiej (Kożuszki Parcel) przeznaczoną pod działalność usługowo-produkcyjną. Wydane war.

zabudowy, wjazd z dr. krajowej i gminnej, media. 793699622 Witam sprzedam działkę budowlaną- 1200 m2-Okolice Sochaczewa- gmina Nowa Sucha. Media w drodze. Z trzech stron ogrodzona, przód do ogrodzenia wg koncepcji nowych właściciel cena45.000 -kontakt 605896159

przy działce. nieruchomość położona ok. 150 m od drogi na płock. Tanio!!!Tel: 889 281 073 Wynajmę lokal o powierzchni 95m2 na działalność usługowo-handlową lub bank. Sochaczew ul. Warszawska 38/40, parter. Centrum miasta. Media, ogrzewanie, alarm. Cena do negocjacji. Tel. 602376710

Tanio sprzedam działkę o powierzchni 1400 m2 w miejsowości Plecewice. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Cena do negocjacji. kontakt tel. 22-725-75-00 lub 660263886.

Wynajmę tanio dwupokojowe mieszkanie 58,8 m2 na I piętrze, na ulicy Targowej. Pokoje nieumeblowane. Mieszkanie wolne od zaraz. Tel. 604-170-168 po godz. 16.00

Do Sochaczewa 3km. Działka budow.rolna 3000m2, kl. 4 szer. 34m. możliwe przedł. do pow. 6800m2 lub jako siedlisko o pow. 9500m2, wjazd z dwóch stron. Trasa na Rybno. Media przy działce. C. 17zł m2. T. 505124479

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe z kuchnią, łazienką i dużym tarasem 68 m2 w Sochaczewie. Umeblowane, po remoncie. Z miejscem parkingowym. Dzielnica Boryszew przy ul. 15 sierpnia. Tel. 792232490

SPRZEDAM 4 h. ZIEMI ROLNEJ II i III KLASy W RyBNIE k. SOCHACZEWA. CENA DO UZGODNIENIA. TEL: 516-240-088 LUB 46-86-111-25 PO GODZINIE 18.00

kupiemieszkaniedo 50m2na osiedlu Targowa lub kochanowskiego (moze byc do remontu), za rozsądna cene. za gotówke prosze o kontakt tylko emailtom19841@wp.pl

UWAGA SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA. Sprzedam mieszkanie trzy pokoje z aneksem 2/2 z balkonem, w centrum Sochaczewa ul Słowackiego. Cena do uzgodnienia po obejrzeniu mieszkania. tel. 510-471-672 Wynajmę samodzielny lokal usługowy w centrum KAMPINOSU, ul. Chopina 17, 50 m2, telefon kontaktowy: 693 334 380 Sprzedam dom, Sochaczew, ul. Szkolna Sprzedam dom o powierzchni użytkowej 56 m2, powierzchnia zabudowy 74 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój). Działka 490m2. Cena 192 tys. tel. 602 771 821 Sprzedam działkę budowlaną 600 m. kw w Sochaczewie przy ul. lubiejewskiej, 80 m. od ul. łowickiej. media w drodze: prąd, woda, kanalizacja, 1 kmdo centrum.cena 90 000 zł. Tel. 502 33 42 99 Zamienię na mniejsze lub sprzedam mieszkanie M-4 63m w centrum Sochaczewa. Mieszkanie na IV piętrze, duży balkon, duża, widna piwnica. Na korzystnych warunkach. Tel. 728935213 Sprzedam 2ha ziemi rolno-budowlanej we wsi Sarnów. Woda i prąd

Sprzedam gospodarstwo rolne 3ha+budynki (duża ilość) w miejscowości Zosin gm. Sochaczew Cena około 680000zł. Ewentualnie mam do sprzedania sama ziemie rolna o pow. 2.5ha za 10m2. Tel: 506-928-004 Szukam garażu do wynajęcia w Sochaczewie w rejonie od ul. Warszawskiej w stronę marketu Kaufland. Tel 508 164 702 Sprzedam działkę budowlaną o pow. 770 m2 położoną na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Sochaczewie. Działka ogrodzona, zagospodarowana. Wszystkie media w ulicy. Tel. 532-348-005 sprzedam mieszkanie 36m2, II piętro, 2 pokoje, balkon, piwnica, oś. Senatorska, budynek i mieszkanie po remoncie, bardzo ciepłe, ciche, spokojne sąsiedztwo, niskie opłaty, polecam tel. 505-600805, 506-162-839 Mieszkanie do wynajęcia. 509-147-456 Sprzedam TANIO działki budowlane w okolicy Sochaczewa od 11007000m2. tel. 603 302 905 SPRZEDAM M-4 WySOKI PARTER 61 M2

LUB ZAMIENIĘ NA M-3 Z DOPŁATĄ. MIESZKANIE POSIADA WyKUPIONy GRUNT. ZNAJDUJE SIĘ W DOBRyM PUNKCIE I POSIADA WŁASNĄ KOTŁOWNIĘ WIĘC OPŁATy ZA OGRZEWANIE I WODĘ SĄ NISKIE. SpRzeDam lubWyDzieRŻaWię działkęok 600m2w Sochaczewieul.Targowa działka ogrodzona uzbrojona 501461151 KUPIĘ MIESZKANIE W SOCHACZEWIE MOŻE ByĆ DO REMONTU PŁACĘ GOTÓWKĄ OD REKI!!!, POMAGAM W SPŁACIE ZADŁUŻEŃ ORAZ SPROSTOWANIA DOKUMENTÓW DOTyCZĄCyCH WŁASNOŚCI TEL 502 675 999 Sprzedam M3 w Sochaczewie (dwa pokoje + kuchnia) 50m kw na parterze, bardzo ciepłe, widne, po remoncie, blisko PKP, może być razem z garażem tel. 721-818-461 Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie /48m2, drugie piętro/ przy Al. 600-lecia. Czyste, zadbane, częściowo umeblowane – gotowe do zamieszkania od zaraz. kontakt tel. 600 257 754 Sprzedam mieszkanie własnościowe w centrum Sochaczewa przy ul. 1-go maja o powierzchni użytkowej 125 metra kwadratowego składające się z 5(pięciu)pokoi,kuchni,łazienki,wc, tel. 602 771 821 Bezpośrednia sprzedaż 3-pokojowego mieszkania w nowym budownictwie (2001r) w centrum Sochaczewa. W cenie wyposażenie kuchni, łazienki, 2 miejsca postojowe. Nie wymaga nakładów finansowych. 504-430-663 Budynek usługowo-magazynowo-mieszkalny 126m2 na działce 1600m2 w Sochaczewie 400m od PKP. Idealne na prowadzenie działalności gospodarczej i zamieszkanie. Duże możliwości zabudowy. tel 605-767-80


28 l nieRucHomoŚci nieRucHomoŚci

ce 6.200 m2 w Sochaczewie. tel. 504370-535

Wynajmę mieszkanie 45m2 I-piętro w centrum Sochaczewa – blok przy ul. Narutowicza. Trzy pokoje nieumeblowane z balkonem, widna kuchnia z wyposażeniem AGD. tel.-722 550 160 Wynajmę dom dla pracowników w okolicy Sochaczewa oraz mieszkanie w centrum Sochaczewa. Tel. 791512312 SpRzeDammieSzkanie 76m2na parterze, 3 pokoje, kuchnia i jadalnia. Świetna lokalizacja, blisko centrum, pełna infrastruktura, komunikacja miejska 100 mod bloku.pilnie!!!Tanio!!!Tel: 696-453-457 Posiadam do wynajęcia piękny lokal użytkowy o pow. 60m2 na pierwszym piętrze przy ul. Sochaczewskiego. Lokal znajduje się w pobliżu supermarketu, rynku oraz Kliniki zdrowia. Tel. 668-048954

okazja!Domnowy 360tys.złTeresin parterowy 116m2/1018m2+poddasze użytkowe ok. 50m2. Stan deweloperski, po odbiorze. cicho, przytulnie. pkp 2 km. 4km od trasy e30. Tel. bezp. 468614363, 515874848. Sprzedam działkę rolno- budowlaną w miejscowości Helenka o powierzchni 10000m2 (1ha) wymiary 50x200. Działka graniczy z drogą asfaltową. Media w pasie drogi. Kontakt tel 792979092

Sprzedamdompiętrowyz działkąrolnąw BrzozowieStarym(5pokoi, 2łazienki, piwnica). Dogodna lokalizacja – szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia,sklepy,kościół.kontakt2427739 07, 602134658,664932638 Działka bud. 600m2 + udział 1/3 w działce o pow. 71m2 (udz. w drodze). Cena działki razem z udziałem 93150 zł. Działka mieści się w Sochaczewie przy ul. Lubiejewskiej, 80m od Łowickiej. Tel. 502334299 Sprzedam dom 80m2 z garażem i budynkiem gospodarczym na dział-

DoSpRzeDaniaDomz DziałkĄ 1ha, ogRoDzone, koSTka z BuDynkiem goSpoDaRczym. nieRucHomoSĆ połoŻonajanÓW-aDamoWagÓRa nieDaleko SocHaczeWa, BliSko Szkoł, SzpiTal, pRzeDSzkole cena 349000złTel. 500-100-106 proponujemy umowę otwartą umożliwiającą sprzedaż takżena własnąrękę.Tel. 46 863 20 00 poszukujemy dla klienta kawalerki w Sochaczewie. zapraszamydo współpracy!proponujemyumowęotwartą umożliwiającą sprzedaż także na własną rękę. Tel.: 46 863 20 00

mieszk an ie m4 (63 m2), cent rum, w odl eg łoś ci do 500 mznajdująsięlicznesklepy(kaufland),punkty usług ow e, szkoł a, przys tan ek mzk. cena: 215 000 zł.Tel. 690-035-022 Dom w Sochaczewie, rok budowy 2002 w pełni wykończony,gotowydo zamieszkania.pow.użytk. 145,6m2+ garaż w budynku, działka 537 m2 zagospodarowana (kostka,ogród).ogrzewanieolejowelubekogroszek. Blisko szkoła, przedszkole, przystanek mzk, sklepy. cena: 490000zł.Tel. 690-035-022 Solidny dom w stanie surowym otwartym. Do centrum zaledwie 1 km.malowniczaokolicaz widokiemna Bzurę. powierzchniacałkowita: 155,8m2,powierzchniaużytkowa: 122,6 m2, powierzchnia działki: 931 m2. cena: 195000 zł,tel. 690-035-022 Do wynajęcialokalużytkowyo powierzchni 95m2w samymcentrumSochaczewana przeciwkokramnic.Budynekznajdujesięprzy ul.Warszawskiejna którąskierowane jest większość okien nieruchomości. lokal znajduje się na ii piętrze i składa się z kilku przestronnych pomieszczeń.Tel. 690-035-022 poszukujemydlanaszegoklientamieszkania 2lub 3pokojowego w Sochaczewie. zapraszamy do współpracy!

mieszkanie m3 (47,9 m2), osiedle ogrody, zadbane, po remoncie.cena 165 000 zł.Tel. 690-035-052 m5 (68,5 m2) na osiedlu ogrody, blisko szkoła, przedszkole,żłobek, iii piętro.Tel. 690-035-022 m3 (45 m2), i piętro, w pobliżu stacji pkp. mieszkanie po remoncie, wymienione wszystkie instalacje. cena: 177000 zł,tel. 690-035-052 m4 (64,6 m2), w centrum, po częściow ym remoncie, iV piętro.cena: 195 000 zł,tel. 690-035-022 luksusowemieszkanie 3-pokojowe(70m2),wysokistandard,blokz windą.Tel. 690 035 022 m4 (66 m2), iii piętro, centrum, kuchnia w zabudowie, gładzie gipsowe, panele na podłodze. cena 210 000 zł. Tel. 690 035 052 m3 (53 m2), parter, po generalnym remoncie, okolice pkp.cena: 199 000 zł.Tel. 690 035 022 m3(48m2),parter,osiedleogrody,możliwośćzamiany na kawalerkę.cena: 165 000 zł.Tel. 690 035 052 m4,parter,centrum.cena: 185 000 zł.Tel. 690 035 052

e-Sochaczew.pl


zDRoWie,uRoDa,paSja l 29

e-Sochaczew.pl ARTyKUŁ PROMOCyJNy

ARTyKUŁ PROMOCyJNy

zaczynaszćwiczyć,dajeszz siebiewszystkona treningach,mijapierwszymiesiąc, wchodziszna wagęi niewidziszrezultatów.Toproblem,z którymborykasięwiele osób rozpoczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną. często właśnie po kilkutygodniachintensywnychćwiczeńdajemyza wygranązewzględuna brak widocznych efektów. Tymczasem na początku naszej sportowej drogi zachodzi szereg pozytywnych zmian w składzie ciała, które nie mają odzwierciedlenia w straconychkilogramach.Wiedząco tymw poradnidietetycznejgymmeFitness club proponujemy wykonanie analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej(Bia)za pomocąnajnowocześniejszegoanalizatorainBody 230. Metoda BIA polega na przesyłaniu prądu elektrycznego o niskim natężeniu i wysokiej częstotliwości przez tkanki organizmu, które w zależności od zawartości wody różnią się przewodnictwem. Badanie jest szybkie i bezpieczne, możliwe do przeprowadzenia u dzieci i dorosłych (przeciwwskazaniem do badania są jedynie: wszczepione urządzenie elektroniczne – rozrusznik serca, ciąża i padaczka). analiza składuciaław gymmeFitnessclubpozwalana: 4 ocenę zawartości tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, wody, składników mineralnych i białka w organizmie, 4 diagnozę niedowagi, nadwagi lub otyłości, 4 rozpoznanie otyłości brzusznej, 4 segmentalną analizę tkanki tłuszczowej i mięśniowej (prawego i lewego ramienia, prawej i lewej nogi oraz tułowia), 4 ocenę zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze w diecie, 4 odpowiedni dobór aktywności fizycznej i rodzaju zajęć grupowych, 4 analizę efektywności zastosowanych programów żywieniowych i treningowych, 4 monitorowanie programów rehabilitacji po kontuzjach sportowych, 4 nadzorowanie stopnia nawodnienia organizmu, 4 wczesne rozpoznanie zaburzeń fizjologii wzrostu i rozwoju biologicznego u dzieci i młodzieży. Dzięki badaniu składu ciała i profesjonalnej analizie uzyskanych wyników można osiągnąć docelową masę ciała bez efektu jojo. Zastanawiasz się, jaki jest skład Twojego ciała? Zadzwoń i umów się na badanie! Poradnia Gymme Fitness Club tel. 511 234 490. Zapraszamy!

W odpowiedzina państwazainteresowanie,gospodarstwoSadownicze„Tęczowy ogród” z Brzozowca zaprasza uczniówszkółpodstawowychz terenu powiatu sochaczewskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem„Tęczowy ogród” – interpretacjatematudowolna.

Konkursplastyczny Masaciała toniewszystko! „TęczowegoOgrodu” Format prac: A4. l Technika: dowolna. l Termin nadsyłania: do 31 grudnia 2013 r. l Adres, na który należy nadsyłać prace: Brzozowiec 16, 96-521 Brzozów.

uWaga:prosimy nauczycieli, by dokonali rozstrzygnięcia I etapu konkursu w swojej szkole. Na adres gospodarstwa „Tęczowego Ogrodu” należy przesłać maksymalnie 5 najlepszych prac uczniów danej szkoły. nagrodą w konkursie będą produkty „Tęczowegoogrodu”. Reklama

Reklama

Reklama

WaRUnkIkOnkURSU l


30 l młoDzi PASJA

lll

PRZYGODA

e-Sochaczew.pl lll

każdymaswojego bohatera Każda drużyna w ZHP nosi lub powinna nosić imię wybranego przez siebie bohatera. Jest to zwyczaj nie tylko harcerski. Wiele instytucji nosi czyjeś imiona. Podkreśla się w ten sposób ciągłość kultury narodowej. Taki obyczaj ma również znaczenie w wychowaniu młodzieży. Wybrany bohater, do którego nawiązuje się w pracy drużyny, będzie się w pamięci harcerzy kojarzył z określonym wydarzeniem na świecie, w kraju, w środowisku i w życiu drużyny. Jest więc nadzieja, że fakty te będą nie tylko zapisane w kronice, ale również wejdą do tradycji drużyny. Cennym uzupełnieniem wychowania patriotycznego i duchowego są doroczne święta drużyny związane uczczeniem pamięci jej bohatera, jak również zajęcia zapoznające harcerzy z jego życiem i działalnością. Harcerze powinni przede wszystkim znać i lubić swojego bohatera, bo tylko wtedy sprzyja kształtowaniu światopoglądu i ogólnej postawy moralnej.

kapitan konstantyMaciejewicz

zDaniem juSTyny

JUSTyNA SAłACIńSKA – jestem uczennicą liceum i to jest chyba moje największe dokonanie. Ostatnio najbardziej na świecie lubię Bruce'a Springsteena, ale to może się jeszcze zmienić. Nie lubię raczej niewielu rzeczy, chociaż najgorsze są rodzynki w cieście. Nie ma nic gorszego niż dowcipkujący nauczyciel. Gdybym miała wybrać najmniej śmieszną odzywkę, z którą zetknęłam się dotychczas na drodze mojej edukacji, wahałabym się pomiędzy „Co się tak kręcisz, jeża masz w majtkach?” a „Skoro tak lubisz rozmawiać z kolegą, to może jeszcze ślub weźmiecie?”. Beczka śmiechu.

W tym wydaniu gazety o swoim bohaterze opowie drużynowy 404 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Specjalności Wodnej i Ratowniczej „Error” dh Marcin Zdankiewicz (na zdjęciu). Drużyna swoją działalność rozpoczęła 13 lutego 2010 roku. Podstawę programu działania stanowią dwie specjalności – ratownictwo i żeglarstwo. Ratownictwo traktowane jest jako służba, a żeglarstwo jako niezwykła pasja, która daje mnóstwo radości, uczy wytrwałości w dążeniu do celu, pokonywania własnych słabości i wiary w siebie. To właśnie profil drużyny skłonił nas do wyboru osoby, która została naszym bohaterem. Przejrzeliśmy wiele historii słynnych żeglarzy, aż trafiliśmy na postać Konstantego Maciejewicza. Szybko rozpoczęliśmy kampanię „Bohater drużyny” w naszej drużynie, podczas której harcerze z dużą uwagą poznawali jego losy. 8 czerwca 2012 komendant sochaczewskiego hufca odczytał rozkaz zamykający kampanię pozytywnie. Od tego czasu dumnie nosimy imię kapitana żeglugi wielkiej Konstantego Maciejewicza. Harcerze zapytani, kim dla nich jest autorytet, odpowiadają, że jest kimś w rodzaju przewodnika, kogoś kogo mogą naśladować, kto zrobił coś dla swojego kraju, innych ludzi. Wszyscy odnajdujemy te cechy w postaci Konstantego Maciejewicza. Jego ojciec był Polakiem i mimo, że urodził się w Cesarstwie Rosyjskim nigdy nie wypierał się swojej polskości. Dał też się poznać poprzez niezwykłe historie. Najczęściej harcerze wspominają odważny czyn uratowania załogi z okrętu podwodnego. Gdyby nie jego racjonalne myślenie i zachowanie zimnej krwi nie wyszliby z tego cało. Jego uczniowie często wspominali, że odczyniał na pokładzie różne misteria i czary by sprowadzić sprzyjające wiatry. Po drugiej wojnie światowej, kiedy nasz kraj powoli powstawał z gruzów, postanowiono na nowo zorganizować polskie szkolnic-

WYZWANIE two morskie. Dyrektorem szkoły w Szczecinie został właśnie Konstanty Maciejewicz. W tych czasach wszyscy wyszkoleni dowódcy statków handlowych to jego uczniowie, dlatego był zwany Kapitanem Kapitanów. Zawsze podkreślał, że marynarz jest najważniejszym człowiekiem na świecie i musi umieć wszystko. W myśl tej zasady harcerze w drużynie są uczeni wielu rzeczy, by mogli sobie jak Maciejewicz poradzić w każdej sytuacji. Konstanty był trzecim komendantem pierwszej polskiej „kolebki nawigatorów” czyli żaglowca „Lwów” oraz pierwszym komendantem „Daru Pomorza” – „białej fregaty” służącej szkoleniu kadr morskich – którym opłynął dookoła świat. Listopad jest ważnym miesiącem dla 404 WDHSWiR „Error”, bowiem 11 listopada 1890 roku urodził się Konstanty Maciejewicz, a 82 lata później – 25 listopada 1972 roku – zmarł. Pochowany został w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, dlatego wyjazd do tego miasta jest jednym z planów drużyny na rok 2014. zhp.e- soc hac zew.pl

drużynowy 404WdHSWiR„error” Marcinzdankiewicz

Matura Dlatego nauczycieli, którzy rozminęli się z kabaretowym powołaniem, zawsze traktowałam z rezerwą. Zresztą nie ja jedna. W czasie szkolnych apeli w mojej poprzedniej szkole najbardziej jajcarskie żarciki, najbłyskotliwsze przytyki, przezabawne anegdotki rozbijały się o mur niechętnego milczenia zblazowanych gimnazjalistów. Po cóż rzucać perły przed wieprze? – zapytywało więc ciało pedagogiczne, zazwyczaj w końcu rezygnując ze stand-upowych popisów i skupiając się na puszczaniu krnąbrnym dzieciakom muzyki Chopina, dyscyplinarnym wywoływaniu najgorszych uczniów w szkole (od nas zawsze mieli największe brawa…) i udowadnianiu, że niezmienianie butów prowadzi do zapalenia płuc, kiły, a także zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zawału w wieku średnim przy siedzącym trybie życia i zbyt dużej zawartości złego cholesterolu we krwi. W życiu nie roześmiałabym się z nauczycielskiego żarciku! Zwyczajny nietakt, towarzyska plama, dowód, że jesteś istotą tak pozbawioną poczucia humoru, że właściwie możesz zająć się pisaniem polskich komedii romantycznych

albo zostać współprowadzącym „Familiady”. I ręczę, że przez trzy lata gimnazjum taka wpadka mi się nie zdarzyła. Dopiero w liceum… Dopiero w liceum zrozumiałam nauczycieli. Może to zbyt odważne stwierdzenie? Dopiero w liceum nauczyciele dali mi w kość. Żarciki się skończyły. Nikt nie przypominał mi, że mam zmienić buty. Nikt nie straszył cholesterolem. Najstraszliwszą chorobą, groźbą ostateczną, okrutną puentą stała się matura. W gimnazjum maturalne aluzje kwitowałam pełnym pogardy parsknięciem – dziś parsknięcie byłoby obrazą majestatu egzaminu dojrzałości. Wszyscy musimy zdać maturę jak najlepiej, bo to zagwarantuje nam… co właściwie? Prawdopodobnie mnóstwo świetlanej przyszłości, bo to właśnie matura jest obsesją i miłością moich nauczycieli. Świetlana przyszłość! Wiadra świetlanej przyszłości! Świetlana przyszłość wdziera się przez okna, zatyka mnie po dziurki w nosie! Czuję jej cudowne łaskotanie! Och, maturo! Tak bardzo pragnę Ciebie zdać, pragnę dobrych studiów i pracy z dużą ilością pieniążków! Kończąc te okrzyki, szalone wywody i narzekania – nauczyciele z gimnazjum, tęsknię za Waszymi dowcipami. Za czasami, gdy matury nie było. jus tyn a.e- soc hac zew.pl

Zakwalifikowani na testy do kadry narodowej

natalia grefkowicz – uczennic a liceum ogólnokształcącego w zSo, i Bartoszlusztak– uczeńgimnazjum powiatowego– młodzi,zdolni,ambitni,utytułowanilekkoatleciSkryWarszawytrenującyna codzieńw Sochaczewie pod okiem trenera zenona grąbczewskiegozostalizakwalifikowanina testydo kadrynarodowej juniorówmłodszych. Todlanichogromnewyróżnieniei szansana osiągnięcienajwyższychwynikóww zawodachlekkoatletycznychnietylkona stadionachpolski,alei całegoświata.Dlaichtrenerai rodzicówtoniewątpliwiepowóddo dumyi radości. Taki sukces został okupiony ciężką pracą, licznymi wyrzeczeniami i wielogodzinnymitreningami.Terazprzed młodymilekkoatletamijeszczewięcejpracy, więcejćwiczeńi zajęć.jednaksporttoichpasjaa lekkoatletykatoichmiłość. Trzymamykciukiza ichwynikii dostaniesiędo kadrynarodowej. Natalia Grefkowicz to wicemistrzyni Mazowsza na 1500 m, złota medalistka Mistrzostw Międzywojewódzkich na 3000 m, srebrna i brązowa medalistka Igrzysk Młodzieży Szkolnej, tegoroczna zwyciężczyni Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków, medalistka najważniejszych zawodów młodzikowskich takich jak Mistrzostwa Warszawy, Mazowsza, międzywojewódzkich mistrzostw młodzików a przede wszystkim tegoroczna – 11 zawodniczka mistrzostw Polski Juniorów Młodszych na 3000 m w Łodzi. Bartosz Lusztak w tym roku jako drugoroczny młodzik także startował w najważniejszych zawodach w swojej kategorii. A jego dorobek to przede wszystkim 1 miejsce w Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków, zdobywca 3 medali na mistrzostwach Warszawy, brązowy medalista Igrzysk Młodzieży Szkolnej, podwójny złoty medalista Mistrzostw Mazowsza 300 m ppł i 4x 100 m, srebrny medalista na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 300 m ppł, zajął 7 miejsce w sześcioboju na Mistrzostwach Polski Młodzików w Radomiu. Gratulujemy młodym sportowcom powołania do kadry narodowej i cieszymy się ich osiągnięciem. Życzymy, by nosili koszulki reprezentacji Polski z dumą i szacunkiem, by stawali na najwyższym podium podczas zawodów i by to im przygrywał Mazurek Dąbrowskiego. pow iat.soc hac zew.pl marcinniemiec:Brawo i gratulacje. Życzę dalszych sukcesów sportowych i oczywiście reprezentowania Polski na Igrzyskach w Tokio!


FoRum l 31

e-Sochaczew.pl

Niepoparliścieemisji obligacjikomunalnych

BRaciamniejSi

wind: Ponieważ, zrozumienie tych cyfr nie jest proste – analizować trzeba inne fakty! Skoro te obligacje to takie super posunięcie, to dlaczego nasz naczelny propagandzista miejski, wspaniały znawca mediów, sportu, Internetu, samorządu i jego finansów Pan Rober M. – NIE CHWALIŁ SIĘ OWyM SUKCESEM przed wtorkową sesją? Tylko czekistowska czujność Żelichowskiego, rozkręciła tu ten temat… a więc skoro się tym nie chwalili, a wiemy jak to Urząd Miasta uwielbia robić to znaczy, że chwalić się nie ma czym. Proste!

jerzyk2205:Zdanie z powyższego

W czwartek, 14listopada,radni miejskich stosunkiem głosów 11 „za” przy 9 „przeciw”, przyjęliuchwałęo emisjiobligacjikomunalnychna łącznąkwotęblisko 27milionówzłotych.

ko 8,7% poparło emisję obligacji, a 2,17% nie miało zdania na ten temat. Jednocześnie dziękujemy za tak dużą liczbę komentarzy na ten temat, która świadczyć może tylko o jednym – nie są nam obojętne losy i rozwój naszej małej ojczyzny.

Dla burmistrza Piotra Osieckiego i sprzyjającej mu koalicji w radzie decyzja jest równoznaczna z „optymalizacją istniejącego już zadłużenia Sochaczewa” – zastąpienie komercyjnych kredytów korzystniejszą formą zaciągnięcia pożyczki. Dla opozycji to karkołomne posunięcie w obliczu problemów władz Sochaczewa z dopięciem budżetu miejskiego na 2014 rok oraz nieprzemyślane zadłużenie naszego miasta na 7 lat połączone z odcięciem drogi po środki unijne. Wprawdzie decyzja o emisji obligacji została już podjęta, ale ciekawi byliśmy, co użytkownicy portalu e-Sochaczew. pl sądzą na ten temat. I okazuje się, że zdecydowania większość biorących udział w sondzie – aż 89,13% – nie popiera tej decyzji władz miasta. Tyl-

Dajmos: Moim zdaniem kiepska opcja z tymi obligacjami... spychanie jednego długu, robiąc sobie następny. Z punktu widzenia rządzących super, oni teraz będą mogli złapać oddech, ale co z następną kadencją, która będzie musiała udźwignąć te obligacje? Cała Polska tak funkcjonuje, dopchać się do koryta, nabrudzić, a następni niech się martwią... brawissimo.

olgierd:Bardziej od samego tematu podstawowego przeraził mnie jeden fragment powyższego artykułu: „... oraz nieprzemyślane zadłużenie naszego miasta na 7 lat połączone z odcięciem drogi po środki unijne”. Proszę niech ktoś mi wyjaśni, o co tu chodzi albo powie, że to nieprawda! Czy emisja obligacji koliduje z pozyskiwaniem środków z UE? Dlaczego?

artykułu: „Dla opozycji to karkołomne posunięcie w obliczu problemów władz Sochaczewa z dopięciem budżetu miejskiego na 2014 rok oraz nieprzemyślane zadłużenie naszego miasta na 7 lat połączone z odcięciem drogi po środki unijne”, wyraża uzasadnione i upodmiotowione obawy. Bardziej doświadczeni radni wiedzą, że jeśli pieniądze zostaną wydane na wyborcze obietnice burmistrza i rosnące wydatki bieżące, to zabraknie ich na udział własny, niezbędny w projektach unijnych. W uchwale dotyczącej obligacji nie znaleźli nawet słowa na temat związku obligacji z finansowaniem unijnym, więc mieli rację formułując związane z tym obawy. Rzecznik burmistrza wyżej napisał: „Miasto nie bierze na siebie żadnych nowych zobowiązań”. No właśnie, skoro tak, to miasto powinno wyemitować obligacje tylko na razie na pokrycie deficytu budżetowego w latach 2013 i 2014, a ewentualne następne obligacje emitować dopiero pod konkretne potrzeby związane z zabezpieczeniem udziału własnego w inwestycjach wspieranych środkami unijnymi. Budżetu Sochaczewa nie stać jeszcze na 100% finansowanie dużych inwestycji. Muszą być one wspierane pieniędzmi zewnętrznymi. Taka filozofia przyświecała władzom miasta w poprzednich kadencjach.

Piesznalezionyw rowie otrzymaliśmy zgłoszenie o znalezieniu psa w rowie. zwierzę zostało zabrane i odwiezionedo gabinetuweterynaryjnego.prześwietleniewykazałozłamanie kręgosłupa,jednakpsiakwykazujeczuciew łapachi ogonku.na raziejestna obserwacji– cobędziedalej?zobaczymy. prześwietleniewykazałorównieżobecnośćśrutuw cielepsiaka.Widocznie ktośpostanowiłsięzabawićw polowanie. Kochani, pies miałby większe szanse na przeżycie, gdyby podjęto próbę operacji złamania. Niestety, w obecnej chwili nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego finansowego ciężaru. Gdyby jednak ktoś chciał wesprzeć leczenie NISANA, może pies miałby szansę stanąć na łapy. To młody, piękny piesek i trudno jest przekreślić jego szansę na życie. Fundacjana RzeczochronyprawzwierzątneRo ul.kochanowskiego 37/12 96-500Sochaczew kRS: 0000317840 nr.konta: 67 1020 1185 0000 4802 0174 4093 mail:fundacjanero@gmail.com tel. 502 156 186 fund ac jan er o.e- soc hac zew.pl

urspaw:Dokładnie o tym mówiłam na sesji. W latach 2010 – 2013 do budżetu wpłynęły środki pozyskane na: ul. Warszawską, na Kramnice, na Wzgórze Zamkowe. Te środki to zasługa poprzedniej ekipy, a nie ekipy burmistrza Osieckiego. Inwestycje twarde, w tej kadencji to właśnie te wymienione wcześniej. Obecne władze na inwestycje twarde nie pozyskały żadnych środków z wyjątkiem pieniędzy na żłobek. W tym czasie zwiększyły dług o 9 000 000,- zł, który w większości został przeznaczony na cele bieżące. Zamiana jednego długu na drugi powoduje, że przez kolejne 7 lat będziemy tylko płacić odsetki od obligacji, nie zmniejszając nawet o złotówkę zadłużenia miasta, a jednocześnie blokując sobie możliwość do środków zewnętrznych.

urszulapawlak

Reklama


32 l naluzie

e-Sochaczew.pl

Reklama

DuŻyekRan3D Kino „Mazowsze” 3D www.terazkino.idsl.pl Sochaczew ul. Chopina 101 tel.46-863-27-77, mobile 601-344-164 uWaga:6(sześć) pierwszychosób,którew dniach22–24listopada przyjdądokina mazowszewchodakowie zgazetą”e-Sochaczew.pl eXTRa”wręku–obejrzą filmzupełniezadarmo!

hugobader.e-sochaczew.pl

PIątek22–nIedzIel a 24lIStOPada2013 l 14.30 Rysiek lwie Serce animo wa ny/przy go do w y/dub bing, b/o wieku, Hiszpania, 2013, 88 min, 2D PREMIERA l 16.00 Rysiek lwie Serce animowany/przygodowy/dubbing, b/o wieku, Hiszpania, 2013, 88 min, 3D PREMIERA l 17.30 Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia s-f/akcja/ napisy, od lat 12+, USA, 2013, 145 min 2D PREMIERA l 20.15 Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia s-f/akcja/ napisy, od lat 12+, USA, 2013, 145 min 2D PREMIERA POnIedzIałek25lIStOPada2013 9.00/11.00 RysieklwieSerce animowany/dubbing, b/o wieku, Hiszpania, 2013, 88 min 2D SEANS SZKOLNy l 16.00 Rysiek lwie Serce animowany/przygodowy/dubbing, b/o wieku, Hiszpania, 2013, 88 min 3D PREMIERA l 17.30 Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia s-f/akcja/ napisy, od lat 12+, USA, 2013, 145 min 2D PREMIERA l 20.15 Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia s-f/akcja/ napisy, od lat 12+, USA, 2013, 145 min 2D PREMIERA l

WtORek26–śROda27lIStOPada 09.00 Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia s-f/akcja/ napisy, od lat 12+, USA, 2013, 145 min 2D SEANS SZKOLNy l 16.00 Rysiek lwie Serce animowany/przygodowy/dubbing, b/o wieku, Hiszpania, 2013, 88 min 3D PREMIERA l 17.30 Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia s-f/akcja/ napisy, od lat 12+, USA, 2013, 145 min 2D PREMIERA l 20.15 Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia s-f/akcja/ napisy, od lat 12+, USA, 2013, 145 min 2D PREMIERA l

Seanseprzedpołudniowetylkonazamówienieszkółiprzedszkoli cenybiletów: 3D normalne – 20 zł, ulgowe – 18 zł, szkoły,przedszkola–16zł 2D normalne – 18 zł, ulgowe – 16 zł, szkoły,przedszkola–14zł

uWaga!

UWAGA!Czytanie„e-Sochaczew.plextra”uzależnia

Następnynumerwczwartek5grudnia

SochaczewskiSzałuniesień2013

Do odbioru projekcji trójwymiarowych niezbędnesąokulary3Ddonabyciawkasie kinawcenie6zł.Biletynafilmymożna nabyć online przez internet na stroniekinawww.terazkino.idsl.pl


e-Sochaczew.pl EXTRA numer 18