Page 1

7000

www.e-Sochaczew.pl :: biuro@e-Sochaczew.pl

nakład

egzeMplaRzy

b e z p ł aT n y d W U T yg o d n i k lo k a l n y n r 1 6 / 2 0 1 3

W numerze GMINA SOCHACZEW Otwarcie Biura Obsługi Mieszkańca Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 października 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie Biura Obsługi Mieszkańca (BOM) w Urzędzie Gminy Sochaczew, dzięki czemu nasz Urząd będzie bardziej otwarty na potrzeby mieszkańców. s. 6

GMINA MŁODZIESZYN Emp@tia – nowe narzędzie informatyczne w pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie jest na końcowym etapie wprowadzania projektu „Emp@tia – Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego” tworzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. s. 8

Lotnisko w Bielicach zatętni życiem Jak donosi miesięcznik Polska Zbrojna, wiosną 2014 roku na lotnisku wojskowym w Bielicach, gmina Sochaczew, rozpoczną się szkolenia młodych pilotów, studentów słynnej Szkoły Orląt. Zawarte porozumienie między dęblińską uczelnią a Ministerstwem Obrony Narodowej przewiduje takie użytkowanie naszego lotniska do października 2020 roku. s. 5 ReklaMa

l

Rok i

l

1 7 pa ź d z i e R n i k a 2 0 1 3

Temat tygodnia

Wzgórze zamkowe w nowej odsłonie

l

iSSn 2300-1305

W numerze GMINA IŁÓW Drogi wojewódzkie nie całkiem bezpieczne W dniu 8 października na posiedzeniu sesji odbyła się dyskusja na temat stanu dróg wojewódzkich, który budzi wiele zastrzeżeń. Na pytania radnych, sołtysów i zaproszonych gości odpowiadał dyrektor Rejonu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wWarszawie. Na wstępie dyskusji Mirosław Kaczmarek wyjaśnił, że położone na terenie gminy Iłów drogi wojewódzkie o numerach 575 oraz 577 stanowią bardzo ważne ciągi drogowe. s. 7

Renowacja wzgórza zamkowego w Sochaczewie dobiegła końca. Historyczny symbol naszego miasta wzbudza dziś ogromne zainteresowanie. Miejsce zmieniło się nie do poznania. Uroczyste otwarcie wzgórza z ruinami książąt mazowieckich dla zwiedzających zaplanowano na 11 listopada. GMINA RYBNO s. 2 – 3 Działamy lokalnie

Grupa uczniów „STOKROTKI” Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Rybnie po raz kolejny uzyskała dotację w lokalnym konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2013” sfinansowanym ze środków programu „Działaj Lokalnie VIII – Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – PAFW realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii wPolsce-ARF”oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. s. 8

Ogród Zadumy w Dolinie Bzury – Nadszedł czas, by przy kaplicy Matki Bożej Różańcowej, naszej Sochaczewskiej, stworzyć Różańcowy Ogród Ciszy, Ogród Zadumy. Będzie to miejsce spotkania z Bogiem, naturą i drugim człowiekiem – pisze w liście do parafian ksiądz proboszcz Piotr Żądło. Mowa o inwestycji realizowanej od dłuższego czasu w dolinie Bzury tuż za kościołem parafii św. Wawrzyńca. s. 10


2 l TeMaT Tygodnia było

HARCERZE DZIĘKUJĄ za każdą formę wsparcia W ostatnim numerze dziękowaliśmy firmom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do zorganizowania XXII Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP, w tym również budowy pomnika Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz przeprowadzenia remontu budynku hufca ZHP i uporząd kowa nia je go oto cze nia. Li sta darczyńców jest długa, aż wyliczyć nie spo sób. Dla te go dziś, chce my jeszcze podziękować Stowarzyszeniu na Rzecz Roz wo ju Zie mi Iłowskiej oraz firmom PPHU Jan Wosik Malanowo i ProFX Film&Photography mającym znaczący wpływ na powodzenie tych wszystkich działań. Serdecznie dziękujemy również wszystkim tym, którzy w różnej formie i zakresie zaangażowali się w pomoc przy organizacji obchodów Dni Chorągwi.

Wszyscy państwo jesteście dla nas niezmiernie ważni! państwa pomoc, szczególnie w obecnej trudnej rzeczywistości ekonomicznej, okazała się wprost nieoceniona, a jej efekt będzie służył kilku kolejnym pokoleniom sochaczewskich harcerzy.

Święto Brygady Rakietowej 11 października na pl. Kościuszki obchodzono święto 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Uroczysty apel poprzedziła msza święta, a zwieńczyło wręczenie odznak. Wydarzenie to niewątpliwie dla naszych mieszkańców nowy, ciekawy, a przede wszystkim namacalny przejaw bliskiej obecności Brygady Rakietowej, która od 1 stycznia 2013 roku stacjonuje na terenie lotniska wojskowego w Bielicach. (fot. UM So cha czew)

e-Sochaczew.pl

Wzgórze zamkowe w nowej odsłonie – otwarcie 11 listopada

1

R

enowacja wzgórza zamkowego w Sochaczewie dobiegła końca. Historyczny symbol naszego miasta wzbudza dziś ogromne zainteresowanie. Miejsce zmieniło się nie do poznania. Uroczyste otwarcie wzgórza z ruinami książąt mazowieckich dla zwiedzających zaplanowano na 11 listopada.

FoT. 1 Prace na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie trwały nieco ponad 10 miesięcy. Prowadziła je firma SKANSKA, zwycięzca przetargu. Inwestycja, której głównym celem było zabezpieczenie zabytku przed osunięciem, kosztowała 5 milionów złotych, z czego 4,1 miliona pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Zadanie udało się zrealizować dzięki kilkuletnim staraniom wielu osób, które walczyły i o odpowiednie, merytoryczne przygotowanie wniosku do UE, i o jego zakwalifikowanie. Byli to urzędnicy miejscy poprzedniej oraz obecnej kadencji, ale w przypadku tej inwestycji szczególnie docenić należy społeczną inicjatywę

i zaangażowanie członków Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, które już w nazwie podkreśla cele swojej misji, skupionej na historycznym odbudowaniu sochaczewskiego zamku. Dzięki zabiegom członków „Naszego zamku”, przede wszystkim prezesa Stowarzyszenia Łukasza Popowskiego, zakończoną właśnie renowację wzgórza poprowadzono w ten sposób, że w miejsce współczesnej balustrady, która pierwotnie okalać miała ze wszystkich stron szczyt wzgórza, znacznie zwiększono powierzchnię zamkowych murów, z użyciem przeważnie historycznej cegły, tak, że dziś to ruiny stanowią „naturalną”, zachodnią barierę dla zwiedzających. Przede wszystkim jednak ta rozbudowa wyraziście podkreśliła autentyczny zarys historycznego zamku. Czy możliwe jest odtworzenie zabytku, o co zabiega „Nasz zamek”? – Częściową odbudowę zamku z tego okresu należałoby z przyczyn konserwatorskich oraz użytkowych podzielić na etapy. Ze wszech miar właściwe byłoby rozpoczęcie procesu odtwarzania zamku od najlepiej zachowanego parte-

2 Biuro i telefon czynne dla mieszkańców w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00. bezpłaTny dWUTygodnik Ukazuje się na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

adReS Redakcji: ul. Hanki Sawickiej 3b 96-500 Sochaczew, e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

WYDAWCA: Fundacja „e-Sochaczew.pl” REDAKTOR NACZELNA: Monika Figut DZIAŁ REKLAMY (tel. 46 811 15 55): Sylwia Bębenek (tel. 731 719 669), Maciej Maciejewski (tel. 731 719 667) DRUK: Polska Presse, Warszawa; NAKŁAD: 7000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

ru zachodniego skrzydła, tego od strony Bzury. Proces ten należałoby połączyć z uczytelnieniem ważnych elementów architektonicznych na zamku oraz zagospodarowaniem otoczenia wzgórza zamkowego, czyli dawnego Przygródka – mówi prezes Popowski. A tak wyglądałoby częściowo zrekonstruowane skrzydło zachodnie zamku (bez drugiej kondygnacji) – czyli rozważany powyżej etap I rekonstrukcji zamku zgodnie z wizualizacją własności „Naszego Zamku”. FoT. 2 Zanim to się stanie, a miejmy nadzieję, że się stanie, w pierwszej kolejności trzeba zająć się najbliższym otoczeniem pięknego dziś wzgórza. Jego uroda, podkreślona wielokolorowymi nasadzeniami bluszczu na stokach, zdobna w funkcjonalne podejścia i podjazdy dla osób niepełnosprawnych, zbyt kontrastuje z rozlatującymi się chodnikami parku, a przede wszystkim obskurną, zaniedbaną i nieużytkowaną od kilku lat muszlą koncertową. FoT. 3–4 Ów kontrast wzbudził żywą dyskusję naszej społeczności, odnotowaną na forum (dziękujemy Wandzi za udostępnienie zdjęć). Niestety, wniosek do Budżetu Obywatelskiego o rozbiórkę muszli i stworzenie w jej miejscu miejskiego placu nie został zakwalifikowany pod głosowanie jako przekraczający koszt 1 miliona złotych, na który opiewa BO. Mimo wszystko mamy nadzieję, że władze miasta mają pomysł na zadbanie (tak w sensie merytorycznym, jak finansowym) o wygląd Podzamcza. fi ga ReklaMa

kolejarz: Efekt renowacji (zarówno pod względem wizualnym jak i technicznym – umocnienie wzgórza) uważam za bardzo dobry. Warto mieć marzenia dlatego pozwolę sobie napisać, że chciałbym aby sochaczewianie uszanowali to miejsce i wspólnie dbali o to aby było ono wolne od wszelkiego rodzaju aktów wandalizmu. Warto też wspomnieć o tym, że oprócz urzędników miejskich (poprzedniej i obecnej kadencji) i Stowarzyszenia „Nasz Zamek” bardzo duży wkład w pozyskanie środków z UE miał Adam Orliński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Mocno trzymam kciuki za możliwie jak najszybsze dalsze działania związane z wzgórzem zamkowym i ruinami. Dobrze by było żeby do czasu podjęcia dalszych prac w tym zakresie miastu udało się stworzyć nową koncepcję zagospodarowania najbliższego terenu wokół wzgórza i wcielić ją w życie. Nie wiązałbym tego zadania z budżetem obywatelskim – jest to zadanie przede wszystkim dla burmistrza, radnych miejskich i urzędników (obecnej jak i przyszłej kadencji). nastro: Fotografia nr 3 przedstawia muszlę klozetową. Sorki, szalet miejski chyba lepiej wygląda niż ten amfiteatr hehehehe. Na tę szpetną budowlę powinna być pilnie zrzucona mini bomba atomowa, a miejscu powstałego mini-krateru proponuje zrobić sadzawkę z ozdobnymi karpiami Koi. ps. zamek nawet ładny


TeMaT Tygodnia l 3

e-Sochaczew.pl

ruszyła do przodu. I za to pełny szacunek.

pwalda: W całej rozciągłości zgadzam

3 Masłowski: Sochaczewskie wzgórze zamkowe nabiera nowego znaczenia. To już nie sypiąca się ruina ale wreszcie zabytek w pełnej krasie. Wprawdzie nie udało się zrealizować śmiałej wizji stowarzyszenia „Nasz Zamek” w przedmiocie całkowitej odbudowy dawnej warowni, to i tak to, co można dziś podziwiać należy uznać za sukces. Całość trochę psuje zaniedbany teren przy wzgórzu. Muszla koncertowa, która nie raz gościła wielu artystów i tłumy sochaczewian, dziś zapomniana przez samorząd popada w ruinę. Tego smutnego obrazu dopełnia zaniedbany skwer od strony ulicy Tragutta. Sypiące się schody, połamane płyty chodnikowe, a niekiedy ich całkowity ReklaMa

brak, gdyż ze starości zamieniły się w gruz. Z pewnością dla obsługi turystycznej tak ważnego zabytku Sochaczewa przydałby się parking wraz z nową ulicą. Jednak tego również zabrakło. Jest jedynie wąska dziurawa droga kończąca się przy torze motocrossowym. Być może te niedociągnięcia będą w przyszłym roku usunięte, gdyż obecnie psuje to efekt końcowy. Co istotne, byłoby dobrze aby samorząd dokonał rewitalizacji pobliskiego parku, który jest zielonymi płucami tej części centrum miasta. Podsumowując, 5 milionów złotych, które dzięki determinacji poprzedniej ekipy udało się pozyskać zostało dobrze

się z przedmówcą. Miałem okazję parę razy współpracować z Panem Łukaszem i wiem że we wszystko co robi wkłada ogromną pasję. Graratulacje panie Łukaszu. Myślę że dla mnie i dla wszystkich nauczycieli historii w Sochaczewie będzie to miejsce obowiązkowe. Nareszcie w sposób bezpieczny i godny będę mógł swoim uczniom pokazać to historyczne miejsce. Myślę że wzgórze zamkowe może być przykładem współpracy ponad podziałami. Oby tak stało się też z ulicą Staszica.

4 wydane lecz na końcowy efekt trzeba będzie jeszcze długo poczekać.

jerzyk2205: […] Odczuwam dużą satysfakcję, że mogłem skutecznie współpracować w tym temacie z wymienionymi osobami. Wyrażam wielkie uznanie dla doświadczonych pracowników Urzędu Miejskiego, z którymi zaczynaliśmy kompleksowy temat w poprzedniej kadencji i którzy dopilnowali sprawy do końca. Gratuluję wyboru profesjonalnej firmy, która zadbała o efekt końcowy wszystkich prac. Doceniam zaangażowanie i merytoryczne wsparcie jakiego udzieliło Stowarzyszenie „Nasz Zamek”. Dziękuję burmistrzom za ich pomoc w bezproblemowym tym razem dokończeniu historycznej dla Sochaczewa inwestycji.:)

nikt by pewnie nawet palcem nie kiwnął, a ruiny dalej straszyły by swym posępnym i zaniedbanym wyglądem. Oczywiście projekt wspierały również inne instytucje i osoby m.in. Urząd Miasta (obecnej i poprzedniej kadencji) i nasz radny sejmiku wojewódzkiego nie mniej jednak gdyby nie społeczna inicjatywa i zaangażowanie prywatnych osób Sochaczew nie zyskałby nowej, zdecydowanie ładniejszej wizytówki. Na tym przykładzie widać, jak ważne jest zaangażowanie mieszkańców Sochaczewa w rozwój i zmianę miasta. W tym miejscu chciałbym pogratulować Panu Łukaszowi Popowskiemu prezesowi Stowarzyszenia „Nasz zamek” oraz jego przyjaciołom efektu finalnego. Chapeau bas szanowni Państwo!

nikifor803: Może ja czegoś nie wiem, Reage77: W mojej ocenie cały splendor i pochwały powinny spłynąć na Stowarzyszenie „Nasz zamek”. To, że taka fajna inwestycja została zrealizowana jest zasługą tylko i wyłącznie ludzi działających w tym właśnie Stowarzyszeniu. Gdyby nie oni ReklaMa

ale jaki wkład w rekonstrukcje zamku ma Pan Osiecki. Przecież nawet nie ruszył palcem, a zdobyte pieniądze od Pana Struzika to był tylko dla niego kłopot. Inaczej ma się sprawa z urzędnikami, którzy musieli przygotować gro wniosków aby sprawa

kacperskyy: Zasadność projektu lekko dyskusyjna ale jedno co nie budzi wątpliwości to na pewno zaangażowanie ludzi którzy doprowadzili projekt do końca. Mówię całkiem poważnie – może przejmiecie również remont Staszica – takich ludzi potrzeba w naszym mieście! ReklaMa


4 l cieMna STRona

e-Sochaczew.pl

czaRna Wybuch w budynku mieszkalnym kRonika w Kozłowie Biskupim Pijany uderzył w drzewo

Pijany mieszkaniec Sannik, kierujący pojazdem marki Volkswagen Passat zjechał z drogi, po czym uderzył w drzewo. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W sobotni wieczór policjanci otrzymali informację, że w miejscowości Zakrzew kierujący pojazdem Volkswagen Passat uderzył w drzewo. Na miejscu ustalono, że kierowcą auta jest 33-letni mieszkaniec Sannik (powiat gostyniński). Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Badanie wykazało, że jest nietrzeźwy – ma ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Z uwagi na uszkodzenia pojazdu, zatrzymano również dowód rejestracyjny auta. Zwolennik jazdy na tzw. „podwójnym gazie” trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za jazdę pojazdem pod wpływem alkoholu.

Kwiaty i znicze w dodatkowych punktach Burmistrz Miasta Sochaczew informuje o wskazaniu dodatkowych miejsc do handlu w związku z nadchodzącymi świętami Wszystkich Świętych. Handel kwiatami, wieńcami, zniczami odbywać się może w następujących punktach i terminach: – pas drogowy wzdłuż ogrodzenia cmentarza na ul. Cmentarnej i ul. Moniuszki w okresie od 28 października do 3 listopada 2013 r. – parking przed Cmentarzem Komunalnym przy ul. Trojanowskiej 89 w okresie od 28 października do 3 listopada 2013 r. – na pasie zieleni przy Al. 600-lecia, będącym własnością gminy (naprzeciwko cmentarza parafialnego) w okresie od 28 października do 3 listopada 2013 r. Z wyżej wymienionych nieruchomości opłaty placowe i targowe pobiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVI/267/2012. MOSiR zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na wskazanych terenach, a także do oznakowania terenów przeznaczonych do handlu, w tym do organizacji ruchu, by nie utrudniać wyjazdu z nieruchomości przy Cmentarnej i Moniuszki. (źró dło UM) e-sochaczew.pl

5 października, kwadrans przed godziną 8 rano, dyspozytor sochaczewskiej straży pożarnej odebrał zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w jednym z domów jednorodzinnych w kozłowie biskupim (gmina nowa Sucha). na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy gaśnicze z jednostki Ratowniczo-gaśniczej pSp w Sochaczewie.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowodzący działaniami przeprowadził rozpoznanie, w wyniku którego ustalił, że wskutek mieszania substancji chemicznych doszło do eksplozji. Siła wybuchu spowodowała wyrwanie drzwi i okien oraz zniszczenie wyposażenia budynku. W wyniku zaistniałego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymieniu budynku i wyniesieniu na zewnątrz butli propan-butan. Działania, które trwały niecałą godzinę, prowadziło 7 strażaków-ratowników PSP. Tekst: kpt. T. Fijołek komenda powiatowej państwowej Straży pożarnejw Sochaczewie

Pożar w Wyczółkach 5 zastępów państwowej i ochotniczej Straży pożarnej przez sześć godzin gasiło pożar dwóch stert słomy w miejscowości Wyczółki (gmina Sochaczew). zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Stanowiska kierowania kp pSp w Sochaczewie 7 października o godzinie 23: 20. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sochaczewie oraz zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Wyczółek, Mikołajewa i Szymanowa. W chwili dojazdu straży pożarnej płomieniami w całości objęte były dwie stery słomy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu oraz jednego w obronie na pobliską stodołę. Następnie rozpoczęto rozgarnianie stert i przelewanie pogorzeliska wodą. Akcję gaśniczą, którą prowadziło 18 strażaków, zakończono o godzinie 5: 20. Tekst i zdjęcia: kpt. T. Fijołek komenda powiatowa państwowej Straży pożarnej w Sochaczewie

W ostatnich dniach odeszli od nas Śp. Władysława panyło zmarła 13 października 2013. Pogrzeb odbył się 15 października.

Śp. Henryka Wyspiańska zmarła 12 października 2013. Pogrzeb odbył się 15 października.

Śp. Marianna Trzos zmarła 11 października 2013. Pogrzeb odbył się 14 października.

Śp. eugeniusz Woźniak zmarł 11 października 2013. Pogrzeb odbył się 15 października.

Śp. zdzisław Wagner zmarł 10 października 2013. Pogrzeb odbył się 14 października.

Śp. krystyna kusztal zmarła 9 października 2013. Pogrzeb odbył się 12 października.

Śp. Wojciech Warzecha zmarł 9 października 2013. Pogrzeb odbył się 12 października.

Śp. adam Stobiecki zmarł 8 października 2013. Pogrzeb odbył się 11 października.

Śp. józef Trzmiel zmarł 7 października 2013. Pogrzeb odbył się 10 października.

Śp. józef kmieciński zmarł 6 października 2013. Pogrzeb odbył się 9 października.

Śp. Maria gala zmarła 6 października 2013. Pogrzeb odbył się 10 października.

Śp. Maria dałek zmarła 5 października 2013. Pogrzeb odbył się 8 października.

Śp. Mikołaj Radomski zmarł 5 października 2013. Pogrzeb odbył się 8 października. informacje przygotowały zakład pogrzebowy Haron i zakład pogrzebowy arka.

ReklaMa


inFoRMacje l 5

e-Sochaczew.pl

Nagrody dla nauczycieli z okazji dnia edukacji narodowej 11 października władze miasta wręczyły 30 nagród finansowych pracownikom miejskich placówek oświatowych. podczas uroczystości w miejskich kramnicach poinformowano, że zaproszenie na wojewódzkie obchody den otrzymało 20 pedagogów i wychowawców z Sochaczewa. Wyróżnieni odebrali tego dnia medale Men i nagrody Mazowieckiego kuratora oświaty:

brązowym Medalem za długoletnią Służbę odznaczeni zostaną: Sylwia Palasik – SP nr 4 nagrodę Ministra edukacji narodowej otrzyma: Zdzisław Chlebowski Gimnazjum nr 2 nagrodę Mazowieckiego kuratora oświaty otrzyma: Beata Franczuk – Gimnazjum Nr 1 nagRodĘ bURMiSTRza MiaSTa SocHaczeW otrzymali: Ewa Adamska – Miejskie Przedszkole nr 6 Agnieszka Boczkowska – SP nr 2 Ewa Brylska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 Hanna Celeda – dyrektor SP nr 2 Anna Chmielewska – Wardziak- SP nr 3 Małgorzata Gorgis – dyrektor Gimnazjum nr 1 Katarzyna Grzegorek – Miejskie Przedszkole nr 7 Katarzyna Kozłowska – wicedyrektor Gimnazjum nr 1 Danuta Kręcisz – Miejskie Przedszkole nr 3 Piotr Maciągowski – SP nr 4 Maria Maćkowiak – Gimnazjum nr 1 Ewa Malinowska – dyrektor SP nr 4 Iwona Mierzwińska – wicedyrektor SP nr 4 Krystyna Orzechowska – Gimnazjum nr 2 Beata Oziemblewska – SP nr 4 Joanna Papierowska – SP nr 2 Jolanta Pisarek – SP nr 3 Renata Próchniak – Zespół Szkól Monika Radwańska Komosa- dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 Jolanta Skotak – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 Monika Smyczek – Miejskie Przedszkole nr 4 Danuta Szewczyk – Kozłowska- dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Zofia Szydełko – SP nr 3 Iza Świerczek – Miejskie Przedszkole nr 1 Kalina Tomczyk – Zespół Szkól Anna Torzewska – Gimnazjum nr 2 Renata Trzos – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 Krzysztof Werłaty – dyrektor SP nr 3 Teresa Zawisza-Chlebowska – dyrektor Gimnazjum nr 2 Sylwia Zduńczyk – Zespół Szkół (źródło UM), e-Sochaczew.pl

bĘdzie

l

l

Forum inwestycyjne 14 listopada

l

Urząd Miasta poinformował, że z przyczyn od siebie niezależnych Mazowieckie Forum Inwestycyjne planowane pierwotnie na 10 października, zostało przeniesione na 14 listopada. Spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli miast i gmin z Mazowsza, prelegentów z agend rządowych wspierających biznes – odbędzie się tego dnia w kramnicach miejskich przy ul. 1 Maja 21 (patio).

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Medalem komisji edukacji narodowej odznaczeni zostali: Ewa Brylska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 Beata Okraska Ćwiek – naczelnik Wydziału Edukacji UM Elżbieta Kucińska – Gimnazjum nr 1 Maria Maćkowiak – Gimnazjum nr 1 Jolanta Mróz – Gimnazjum nr 1 Beata Oziemblewska – SP nr 4 Beata Wilczek – wicedyrektor Zespołu Szkół złotym Medalem za długoletnią Służbę odznaczeni zostaną: Mirosława Bąkowska – SP nr 4 Michał Pszczółkowski – SP nr 4 Danuta Szukiełojć – SP nr 4 Srebrnym Medalem za długoletnią Służbę odznaczeni zostaną: Anna Deptuła – SP nr 4 Jolanta Gerasik – SP nr 4 Anna Kuliś – SP nr 4 Iwona Mierzwińska – wicedyrektor SP nr 4 Agnieszka Raczkowska- SP nr 4 Bożena Stefaniak – SP nr 4 Bożena Zakrzewska – SP nr 4

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ReklaMa

l

Lotnisko w Bielicach

zatętni życiem

jak donosi miesięcznik polska zbrojna, wiosną 2014 roku na lotnisku wojskowym w bielicach, gmina Sochaczew, rozpoczną się szkolenia młodych pilotów, studentów słynnej Szkoły orląt. zawarte porozumienie między dęblińską uczelnią a Ministerstwem obrony narodowej przewiduje takie użytkowanie naszego lotniska do października 2020 roku. Powodem przeniesienia szkoleń studentów do Bielic jest tłok, jaki od jakiegoś czasu narasta nad dęblińskim lotniskiem. – Będziemy przenosić się do Sochaczewa na czas najintensywniejszych ćwiczeń, czyli od wiosny do jesieni, kiedy liczba lotów zawsze wzrasta – mówi kierownik Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie. Jak podaje Polska Zbrojna, na lotnisku wojskowym w Bielicach będą ćwiczyć nie tylko podchorążowie, ale i studenci cywilni Szkoły Orląt. Po raz pierwszy zobaczymy ich nad Sochaczewem wiosną 2014 roku. Do tego czasu Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych musi przygotować lotnisko w Bielicach do tego zadania, aczkolwiek podkreśla się, że tutejsza infrastruktura jest bardzo dobrze utrzymana, więc spełnienie wymaganych kryteriów lotniczych na pasie startowym i drogach kołowania nie powinno być trudne. Co istotne, studenci zostaną zakwaterowani w zabudowaniach wojskowych przy bielickim lotnisku. e -so cha czew. pl olaf: No i znowu będą mi tu na moje niebo wlatać. Przyjdzie przywyknąć jak zawsze kacperskyy: Czyżby działalność stowarzyszenia air Sochaczew? Nie załatwili cywilnego, to na pocieszenie orliki i iskry nam sprowadzili, hahhaha

Retsam: Od nowa będzie Polska Ludowa, to jest popisy i hałas nad Sochaczewem. Mam tylko nadzieję, że to jednak nie nastąpi. Tak jak: remont ul Staszica, Budowa ronda Chodakowska -Wyszogrodzka, przebudowa ronda na Licealnej, budowa drugiej ulicy od PKP do ronda Jana Pawła w Chodakowie, czy ronda przy Gawłowskiej. Tak można by wymieniać jeszcze wiele. Nie wspomnę o drugiej linii kolejowej, Sochaczew-ostatnia stacja Metra w Warszawie. Pomarzyć dobra rzecz. paweł Masłowski: I dobrze ewa juchniewicz: Wreszcie do czegoś się przysłuży to lotnisko! ReklaMa

Konkurs na hasło promocyjne miasta

Burmistrz Sochaczewa ogłosił konkurs na hasło promocyjne miasta. Główną nagrodą jest 1000 zł. Propozycje można było składać do 14 października. Hasło/slogan ma zwierać treść o dowolnej tematyce, uwzględniającej jednak atuty miasta, jego specyfikę, tradycje, położenie, nazwę. Trochę sporo, jak na 5 wyrazów, bo takie ograniczenie wprowadził UM. Jak poinformował ratusz, wybrany slogan będzie wykorzystywany do identyfikacji i promocji Sochaczewa we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, papierze firmowym, plakatach, korespondencji, folderach, ulotkach reklamowych oraz na innych drukach, nośnikach elektronicznych i w Internecie. W ocenie prac konkursowych pod uwagę brana będzie przede wszystkim treść zgłaszanego hasła, a także jego znaczenie, oryginalność, emocje i skojarzenia, jakie wywołuje. Wszystkie przesłane propozycje oceni komisja powołana przez burmistrza, która wyłoni do pięciu najciekawszych propozycji, które następnie poddane zostaną głosowaniu w Internecie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 listopada. (źródło UM) e-Sochaczew.pl


gMina SocHaczeW

gmina.e-sochaczew.pl

Dni Kultury Polskiej na Ukrainie

Główne uroczystości rozpoczęły się w sobotę 21.09.2013r. o godz. 13.00 na terenie szkoły. Przybyłych gości przywitała pani Mirosława Tomecka, a było kogo witać! Oprócz nas w obchodach wzięła udział 40 osobowa delegacja z Grodziska Mazowieckiego na czele ze Starostą oraz liczni przedstawiciele kultury i nauki z Krakowa i Lublina. Blasku uroczystości dodała Górnicza Orkiestra Dęta z Kopalni Bytom. Po otwarciu uroczystości przez panią Tomecką głos zabrał również W dniach 20-23.09.2013r. delegacja Radnych i pracowników Urzędu gminy Sochaczew na czele z Wójtem Mirosławem orlińskim i przewodniczącym Rady gminy czesławem Ćwiklińskim wzięła udział w obchodach dni kultury polskiej w nowym Rozdole na Ukrainie. Licząca 10 osób delegacja dotarła na miejsce wieczorem. Celem podróży było spotkanie z przedstawicielami i wychowankami Polskiej Szkoły im. Karoliny Lanckorońskiej, która jest prowadzona przez państwo Mirosławę i Edwarda Tomeckich. Do szkoły uczęszcza 160 dzieci, które uczą się języka polskiego i historii. Zajęcia odbywają się w godzinach wieczornych, po zajęciach w szkole ukraińskiej. Uczniowie ci są ambasadorami polskiej kultury i tradycji.

Mer miasta Nowy Rozdół, który powitał gości i mieszkańców oraz podkreślił, że Ukraina oczekuje poparcia i liczy na szybką integrację z Unią Europejską. Po części oficjalnej korowód uczestników, przy dźwiękach orkiestry pomaszerował ulicami miasta pod pomnik poety ukraińskiego Szewczenki, gdzie Mer miasta i delegacje polskie złożyły kwiaty. Kolejnym punktem uroczystości było obejrzenie występów uczniów i absolwentów tamtejszej szkoły polskiej. Program oparty był o przedwojenny folklor lwowski ze słynnymi „baciarami”. Ogromne wrażenie wywarł koncert Górniczej Orkiestry Dętej z Bytomia. Po koncercie wszyscy przenieśli się do budynku szkoły, gdzie zostali przyjęci kolacją. Rozmowy i śpiewy ludowych piosenek umilały czas i trwały do późnych godzin wieczornych. Drugi dzień wizyty upłynął na zwiedzaniu miasta. Wszyscy uczestniczyli również we mszy świętej odprawianej w języku polskim. Po mszy delegacja Urzędu Gminy Sochaczew wzięła udział w spotkaniu z księdzem tamtejszej parafii, któremu przekazała misyjne książeczki i różańce oraz medaliki Najświętszej Marii Panny dla zamieszkujących tam Polaków. Spotkanie upłynęło w bardzo przyjemnej atmosferze. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pałacu patronki polskiej szkoły na Ukrainie Karoliny Lanckorońskiej, pomnika Polaków zamordowanych prze z NKWD oraz jaskiń górskich, jak głosi legenda, niegdyś zamieszkałych przez ludzi pierwotnych. Poniedziałek był trzecim dniem wizyty na Ukrainie. Po śniadaniu delegacja Urzędu Gminy pożegnała się z gościnnymi gospodarzami Nowego Rozdołu, którzy na pożegnanie przekazali pozdrowienia dla wszystkich

mieszkańców Gminy Sochaczew, a w szczególności dla redaktora J. Szostaka. Następnie nasza delegacja wyruszyła do pobliskiego Lwowa, gdzie czekała na nas pani przewodnik. Zwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski i Orląt Polskich, Katedrę, rynek lwowski i piękny gmach opery. Zmęczeni, ale szczęśliwi przybyliśmy na ostatni nocleg do hotelu „Galaktyka”. We wtorek rano 23.09.2013r. wyruszyliśmy w stronę granicy, którą po półtora godzinnej odprawie przekroczyliśmy bez problemów i wieczorem szczęśliwie dojechaliśmy do Sochaczewa. Ja tam byłem, wszystko widziałem, piosenki śpiewałem i opisałem, urzeczony gościnnością mieszkańców Nowego Rozdołu cze sław Ćwi kliń ski prze wod ni czą cy Ra dy gmi ny So cha czew gmi na. e -so cha czew. pl

Otwarcie Biura Obsługi Mieszkańca z przy jem no ścią in for mu je my, że w dniu 10 października 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie biura obsługi Mieszkańca (boM) w Urzędzie gminy Sochaczew, dzięki czemu nasz Urząd będzie bardziej otwar ty na potrzeby mieszkańców. otwarcia dokonali Mirosław orliński – Wójt gminy Sochaczew, elżbieta kowalczyk – Sekre tarz gmi ny, ali cja ziół kowska – Skarbnik gminy, pani karolina pucek – dyrektor projektu „gminy brochów, czosnów, iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone” pan dr Sławomir Mandez z Fundacji civis polonus w obecności wszystkich pracowników Urzędu gminy. Celem uruchomienia BOM jest doskonalenie pracy Urzędu i jego wizerunku w społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca, w którym Mieszkańcy otrzymają wszystkie niezbędne infor-

macje potrzebne do załatwienia danej sprawy, pomoc przy wypełnianiu druków i formularzy oraz będą mogli przejrzeć akty prawne i złożyć dokumenty w wydzielonych sprawach. Wprowadzenie BOM jest efektem realizacji wniosku UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą „Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone”. Celem tego projektu było usprawnienie funkcjonowa-

nia Urzędów oraz profesjonalizacja działań w 6 zakresach: 1. sprawnej obsługi mieszkańców poprzez stworzenie BOM 2. prowadzenia modelowych konsultacji społecznych 3. wprowadzenie systemu kompetencji kadr 4. stosowania kodeksu etycznego 5. stworzenia i prowadzenia przejrzystego BIP

6. monitoringu poziomu satysfakcji klientów z usług UG. Do chwili obecnej zrealizowano wszystkie działania, w tym wprowadzenie sprawnej obsługi mieszkańców. Nowo otwarte biuro jest specjalnie wydzielone w dolnym holu Urzędu, tak aby był najdogodniejszy dostęp dla wszystkich mieszkańców, również osób niepełnosprawnych. Zostało ono wyposażone w kompu-

tery, nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne oraz pozostałe urządzenia biurowe i dostosowane do struktury organizacji urzędu. W nowo otwartym Biurze Obsługi Mieszkańców udzielana będzie przez pracownika informacja o sposobie załatwiania sprawy dla mieszkańców zgłaszających się do Urzędu. Udostępnimy każdemu opisy świadczonych usług w postaci Kart Usług. Wraz z Kartami Usług pracownik udzieli pełnej informacji o rodzaju, trybie i miejscu załatwianych spraw, jak również udzieli pomocy w wypełnianiu formularzy. Ponadto każdy mieszkaniec uzyska ogólną informację o gminie Sochaczew, strukturze organizacyjnej gminy, pracach Rady Gminy i Wójta oraz udostępnimy w ramach potrzeb do przeglądania akty prawne na wydzielonym stanowisku komputerowym. Tak więc zapraszamy wszystkich do korzystania z Biura Obsługi Mieszkańców. gmi na. e -so cha czew. pl


gMina iłÓW

Obchody Dnia Seniora W dniu 10 października zarząd koła emerytów, Rencistów i inwalidów nr 5 w iłowie zorganizował obchody dnia Seniora, w których wzięli udział emeryci zrzeszeni w kole. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, odprawioną w kościele parafialnym w iłowie przez księdza proboszcza krzysztofa boruckiego. po południu seniorzy spotkali się w gminnym ośrodku kultury. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście, pośród których znaleźli się Wójt gminy iłów, przedstawiciele Rady gminy oraz radni powiatu, a także dyrektorzy placówek oświatowych. łącznie w uroczystości wzięło udział ok. 50 osób. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przemówienia, jakie do zebranych wygłosiła przewodnicząca Koła Danuta Dragan. W kilku słowach powitała członków Koła i zaproszonych gości. Podziękowała im za przybycie. W dalszej kolejności przewodnicząca przybliżyła rzeczywistość, w jakiej żyje dziś emeryt, który „po 30-40 latach ciężkiej pracy zasługuje na odpoczynek i szacunek otoczenia”. Okazuje się jednak, że wbrew słowom piosenki, która mówi, że „piękne życie emeryta jest…” codzienność emeryta by wa przygnębiająca. „Do pełnego szczęścia emerytowi potrzebna jest bowiem dobra emerytura i właściwa opieka lekarska”. Tymczasem w Polsce emerytury są bardzo niskie, a i opieka zdrowotna pozostawia bardzo wiele do życzenia. Mimo to, jak podkreślała Danuta Dragan: „Jesteśmy grupą ludzi aktywnych, uczestniczymy w życiu społecznym, kulturalnym naszej gminy. Spotykamy się z okazji świąt, uczestniczymy w uroczystościach gminnych, organizu-

jemy wycieczki. Wizytówką Koła, jest co podkreślała przewodnicząca – chór „Iłowiacy”, który bierze udział w konkursach i przeglądach zajmując w nich zaszczytne miejsca. Tym samym, chór reprezentuje gminę na terenie całego Mazowsza i nie tylko. A zatem, jak wynika z przemówienia Danuty Dragan – emeryci z Iłowa nie czują się wykluczeni. Sprzyja temu wsparcie, jakie otrzymują od władz gminy, które nie uciekają od problemów ludzi starszych. Na to wsparcie seniorzy zawsze mogą liczyć, co podczas uroczystości zadeklarowali zarówno Wójt Gminy Iłów jak i przewodniczący Rady Gminy, którzy po zakończeniu przemówienia Przewodniczącej zabrali kolejno głos by życzyć emerytom z okazji ich Święta zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Do życzeń dołączyli się Jakub Zientara, który reprezentował OSP Iłów oraz Andrzej Grabarek, który składał życzenia w imieniu lokalnej oświaty. Po zakończeniu przemówień przyszedł czas na występ emeryckiego chóru, który wykonał 4 utwory. Słuchaczom podobały się wszystkie, o czym świadczyły gromkie brawa. Po występach uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotował Zarząd Koła. Na koniec seniorzy i goście mieli też okazję potańczyć, bowiem Zarząd Koła zadbał także o kapelę muzyczną. Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach: na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora oraz 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie im dostępu do opieki medycznej oraz do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

ilow.pl

Radni gminy apelują do powiatu W dniu 8 października w porządku obrad XXXV posiedzenia sesji Rady gminy iłów znalazło się omówienie re mon tów dróg po wia to wych. W związku z tym radni, sołtysi i zaproszeni goście wzięli udział w dyskusji na temat stanu dróg powiatowych znaj du ją cych się w gmi nie iłów. na pytania uczestników posiedze nia od po wia da li: ja nusz ciu ra wi ce sta ro sta po wia tu so cha czew skiego oraz Małgorzata dębowska dy rek tor ka po wia to we go za rzą du dróg w Sochaczewie. Z uwagi na to, że stan dróg powiatowych w gminie Iłów pozostawia bardzo wiele do życzenia, z sali padło wiele pytań o remonty konkretnych dróg. największą bolączką mieszkańców tutejszej gminy jest droga iłów – jamno, gdzie praktycznie nie ma asfaltu. Pytano także o drogę na Młodzieszyn, która prosi się o generalny remont. Wiele pytań dotyczyło także chodników (cały czas gmina Iłów dopomina się o wykonanie chodnika przy ul.

Wyzwolenia), a także stromych i zakrzaczonych poboczy. W odpowiedzi na zadawane pytania zaproszeni goście wyjaśniali, że powiat ma zaledwie 20% własnych środków na remonty i budowę dróg. pozostałe źródła finansowania stanowią środki zewnętrzne, takie jak, subwencje i dotacje. z tego względu powiat realizuje inwestycje drogowe przy współpracy z gminami, które partycypują w kosztach budowy. innym problemem jest brak środków w budżetach gmin, które w pierwszej kolejności realizują zadania własne. W tej sytuacji tylko bogate gminy, takie jak Teresin, stać na współpracę z powiatem w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Mimo to, cały czas, jak wyjaśnia Małgorzata Dębowska – powiat dba o bieżące utrzymanie dróg i w tym zakresie na każdej z 11 dróg powiatowych w gminie Iłów w okresie kwiecień – październik 2013 zostało wykonanych wiele prac. Przykładowo na trasie Sanniki – Jamno – Iłów o dł 2718 m. b wykona-

no remont destruktem, remont cząstkowy masą bitumiczną, ścinkę poboczy, wycinkę krzaków zasłaniających znaki i ograniczających widoczność, oprysk odrostów randapem, wymianę bądź uzupełnienie oznakowania, dwukrotne koszenie poboczy. Podobne prace były realizowane na pozostałych drogach powiatowych. W ocenie radnych są to jednak prace niewystarczające, aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkownikom tych dróg. W związku z tym na posiedzeniu sesji w dniu 8.10.2013r. Rada gminy iłów uchwaliła apel do Starostwa powiatowego w Sochaczewie, w którym domaga się wykonania nowych nakładek asfaltowych na drogach iłów – Młodzieszyn, iłów – giżyce, iłów – Wszeliwy, iłów – Sanniki, brzozów Stary – Wieniec. drogi te zdaniem radnych są ważnymi i uczęszczanymi szlakami komunikacyjnymi, a zatem poprawa ich stanu technicznego jest niezbędna i bardzo ważna dla społeczeństwa gminy iłów

Drogi wojewódzkie nie całkiem bezpieczne W dniu 8 października na posiedzeniu sesji odbyła się dyskusja na temat stanu dróg wojewódzkich, który budzi wiele zastrzeżeń. na pytania radnych, sołtysów i zaproszonych gości odpowiadał dyrektor Rejonu Mazowieckiego zarządu dróg Wojewódzkich w Warszawie. na wstępie dyskusji Mirosław kaczmarek wyjaśnił, że położone na terenie gminy iłów drogi wojewódzkie o numerach 575 oraz 577 stanowią bardzo ważne ciągi drogowe. DW 575 o długości 77,650 km. to arteria, która łączy Płock z przedmieściami Nowego Dworu mazowieckiego. Trasa biegnie równolegle do Wisły wzdłuż jej lewego brzegu i dlatego ma duże znaczenie dla ewakuacji powodziowej. DW 577 o długości 45,904 km także spełnia ważną rolę, ponieważ umożliwia dojazd do Warszawy. Obie drogi, jak wyjaśnił Mirosław Kaczmarek, podlegają stałym remontom, mimo że środki przekazywane na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich maleją z uwagi na„Janosikowe”. W bieżącym roku na terenie gminy iłów zrealizowano wiele prac związanych z bieżącym utrzymaniem drogi nr 575. Wykonano remont mostu

w m. łady, odnowiono oznakowanie poziome, uzupełniono słupki hektometrowe w ilości 200 sztuk, wykonano remonty cząstkowe emulsją i grysami w ilości 1500 m. kw oraz masą na gorąco w ilości 100 m. kw., dwukrotnie wykonano koszenie poboczy i rowów oraz wycinkę krzaków. W terminie do 31.10.2013r. zostanie wykonane zostanie dodatkowe poziome

i pionowe oznakowanie drogi w pobliżu szkoły w iłowie oraz dodatkowe wygrodzenie na chodniku. Na drodze 577 odnowiono oznakowanie poziome, uzupełniono słupki hektometrowe w ilości 200 szt., odtworzono rów w miejscowości Giżyce o dł ok. 2 km., wykonano remonty cząstkowe emulsją i grysami w ilości 1000 m. kw., wykonano dwukrotne koszenie poboczy i rowów. W terminie do 30.10.2013r. zostanie wykonany przepust na skrzyżowaniu w m. Wszeliwy oraz zostanie odtworzony rów w m. Paulinka. Kosztowne prace na drodze 577 zostały także wykonane w roku 2012 (wykonano min. przebudowę tej drogi za kwotę 1,3 mln. zł.). jak wyjaśnił Mirosław kaczmarek – drogi 575 i 577 będą remontowane w kolejnych latach. „chcielibyśmy systematycznie remontować drogę 575 w kierunku od korzeniówki do Wymyśla. Mamy także dokumentacje aby przebudować drogę 577. będziemy też poddawać remontom te odcinki, które są w najgorszym stanie” – podkreślał dyrektor Rejonu. ilow. pl


gMina Rybno grupa uczniów „STokRoTki” Szkoły podstawowej w zespole Szkół w Rybnie po raz kolejny uzyskała dotację w lo kal nym kon kur sie grantowym „działaj lokalnie Viii 2013” sfinansowanym ze środków programu „działaj lokalnie Viii – polsko – amerykańskiej Fundacji Wolności – paFW realizowanego przez akademię Rozwoju Filantropii w polsce - aRF” oraz ośrodka działaj lokalnie – Fundacji

rybno.e-sochaczew.pl

Działamy lokalnie

Okólnik Informuję się mieszkańców gminy Rybno, że w dniach 15-18 października 2013r. przeprowadzony będzie odbiór odpadów budowlanych pochodzących z montażu lub remontów budynków mieszkalnych prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości. W tych dniach będzie podstawiony kontener w miejscowości Rybno przy ul. Wyszogrodzkiej 10 (dawny punkt skupu żywca). Osoby zainteresowane przekazaniem tych odpadów winny zgłaszać się do Urzędu Gminy Rybno, pokój nr. 18 lub telefonicznie nr. tel. 46 8611438 wew. 26, nr tel. kom. 662-302-139 w celu umożliwienia dostępu do kontenera. Wójt gmi ny Ryb no /-/ grze gorz kro piak

Fun dusz lo kal ny zie mi płoc kiej „Młodzi Razem”. Koordynatorami projektu „BIBLIOTEKA TO NIE TYLKO KSIĄŻKI” są p. Z. Wawrzyńczak i p. M. Tomala. Projekt odpowiada na potrzebę wspólnych spotkań i działań oraz zapoznanie dzieci i dorosłych z możliwością wykonywania własnoręcznie przepięknych rzeczy i ozdób. Za pomocą projektu mieszkańcy – szczególnie dorośli i młodzież – będą mieli możliwość rozwijania zainteresowań związanych z rękodziełem artystycznym. Mieszkańcy gminy Rybno wy-

kazują potrzebę zorganizowania dla nich warsztatów czytelniczo – rękodzielniczych związanych z ich zainteresowaniami i pasjami. Celem projektu jest również integracja pokoleń oraz zdobycie nowych umiejętności polegających na wykonaniu z różnych materiałów – przedmiotów dekoracyjnych. Projekt skupiony jest na przeprowadzeniu ciekawych zajęć artystycznych inspirowanych książką. Spędzenia miłych chwil w bibliotece, a zarazem poznania nowych technik plastycznych. Organizowane spotkania

gMina MłodzieSzyn Emp@tia – nowe narzędzie informatyczne w pomocy społecznej gminny ośrodek pomocy Społecznej w Młodzieszynie jest na końcowym etapie wprowadzania projektu „emp@tia – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia Społecznego” tworzonego przez Ministerstwo pracy i polityki Społecznej realizowanego w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka. Projekt ten zakłada informatyzację systemu pomocy społecznej oraz instytucji ściśle z nią związanych. Głównym celem jest usprawnienie komunikacji, łatwiejszy dostęp uprawnionych jednostek do wymaganych informacji niezbędnych przy udzielaniu pomocy, udostępnianie i świadczenie

Zakup nowości książkowych dla bibliotek w GBP w Młodzieszynie gminna biblioteka publiczna w Młodzieszynie w ramach programu biblioteki narodowej: „zakup nowości książkowych dla bibliotek” w 2013 roku otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6.000 złotych.

usług w Internecie, wdrożenie obsługi dokumentów elektronicznych. Ważnym elementem projektu „Emp@tia” jest zastąpienie dokumentów papierowych wypełnianych ręcznie, z których obecnie dane trzeba przenieść do systemu informatycznego, formularzem elektronicznym wypełnianym już w domu beneficjenta przy zastosowaniu terminali mobilnych. W praktyce system ten ma przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego obszaru spraw osób niepełnosprawnych jak również systemów teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych poprzez wyeliminowanie czasochłonnej drogi papierowej. Projekt ten ma wejść w życie w 2014 roku w obszarze pomocy społecznej. gop sm lo dzie szyn. e -so cha czew. pl

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki fi-

międzypokoleniowe pozwolą na wymianę wiedzy i umiejętności plastyczno – technicznych. Uczestnicy projektu posiądą nowe umiejętności dotyczące wyrobów artystycznych. Przygotowanie ozdób, które pozwolą na dekoracje własnych mieszkań (serwety, obrusy, firaneczki do kuchni, kwiaty z bibuły, bombki, malowanie wazonów, itp.). Wykonanie biżuterii z rożnego rodzaju materiałów. Przygotowanie własnoręcznie wykonanych atrakcyjnych upominków na różne okazje dla znajomych i rodziny.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia na temat: decoupage, robienie kwiatów z bibuły, filcowanie, szydełkowanie ozdób bożonarodzeniowych, quiling – tworzenie kart świątecznych, malowanie bombek, noc kreatywności, konkurs na ozdobę bożonarodzeniową. Pierwsze zajęcia odbyły się 25 września w trakcie których uczestnicy pod opieką instruktorów mogli się nauczyć robienia ozdób wykonanych z bibuły (kwiaty, formy skręcania, składania, komponowania całości). Serdecznie dziękujemy sponsorowi. Sponsorem tego spotkania była firma PW JADWIGA ZNAJDEK. rybno.e-sochaczew.pl

mlodzieszyn.e-sochaczew.pl

Telefon zaufania w gminie Młodzieszyn W każdy piątek od godziny 9.00 do 12.00 dostępny jest telefon zaufania

0-46-864-17-62, gdzie dyżur pełni terapeuta uzależnień lub psycholog.

nansowe zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej i Fili Bibliotecznej. Zgodnie z regulaminem Programu jedną trzecią dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasze Biblioteki wzbogaciły się w miesiącu październiku o 128 nowych pozycji z literatury pięknej dla dorosłych i 98 pozycji z literatury dla dzieci i młodzieży. W bibliotece można zapoznać się już z twórczością tegorocznej noblistki – Alice Munro. Serdecznie zapraszamy czytelników do naszych placówek po nowości książkowe.

Tydzień Zakazanych Książek w GBP w Młodzieszynie W dniach 22 – 28 września 2013 roku biblioteka po raz pierwszy wzięła udział w międzynarodowej akcji „Tydzień zakazanych książek 2013”. celem jej było zainteresowanie czytelników ciekawymi przypadkami z historii literatury. zachęcenie do czytania książek, którym przypięto łatkę niepoprawności obyczajowej czy politycznej. Biblioteka przygotowała wystawę zakazanych książek. Można było zapoznać się z tego rodzaju literaturą znajdującą się w naszych zbiorach, a także z listą tytułów z krótkimi opisami, za co były lub są zakazane. Wśród książek objętych cenzurą były np.: „Czerwony kapturek” -bracia Grimm, „Przygody Tomka Sawyera”- Mark Twain, „Ferdydurke”– Gombrowicz i wiele innych książek. „Tydzień Zakazanych Książek 2013” wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród czytelników biblioteki. gbpm lo dzie szyn. e -so cha czew. pl


SaMoRząd l 9

e-Sochaczew.pl

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie remontu ulicy Staszica w Sochaczewie W związku z nasileniem nieprawdziwych wypowiedzi i mijającymi się z prawdą komentarzami pod adresem starosty sochaczewskiego w sprawie remontu ulicy Staszica w Sochaczewie, które ukazują się w ostatnim czasie w lokalnej prasie zarząd powiatu czuje się zobowiązany do zajęcia oficjalnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. W opinii zarządu powiatu zaskakujący jest sposób, w jaki władze miasta prowadzą obecnie politykę informacyjną, która w rażący sposób narusza standardy obowiązujące we współpracy między samorządami. Zrzucanie odpowiedzialności przez burmistrza miasta, celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd i nastawianie mieszkańców przeciwko władzom powiatu budzi nasz sprzeciw i dezaprobatę. Mając na uwadze dobro mieszkańców i konsekwentną realizację zamierzonych planów Zarząd Powiatu z determinacją dążył do ostatniej chwili, aby zostało zawarte porozumienie pomiędzy miastem a powiatem o partnerstwie przy realizacji przebudowy ulicy Staszica. Jego zawarcie było niezbędnym warunkiem do złożenia wniosku o dofinanUrząd Miasta opublikował listę 20 projektów – wniosków, które powalczą o realizację w 2014 roku i sfinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego wartego 1 milion złotych. jak informuje UM, komisja która wybrała wnioski, kierowała się względami merytorycznymi i formalnymi. Teraz mieszkańcy zdecydują, który lub które z projektów zostaną w przyszłym roku zrealizowane. Głosowanie nad wnioskami prowadzone jest od 8 października i potrwa do 18 października.

1. Kamera monitoringu miejskiego przy ul. 600-lecia i Konstytucji 3-Maja, zgłaszający: Andrzej Wach, wartość 65.000 zł. Projekt obejmuje założenie i przyłączenie do Miejskiego systemu monitoringu kamery u zbiegu ulic 600-lecia i Konstytucji 3-Maja, obok osiedla Wiktoria. 2. Siłownie zewnętrzne i Street Workout Park, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew, koszt ok. 560.000 zł. Stowarzyszenie proponuje kilka alternatywnych lokalizacji dla tej inwestycji: MOSiR, ogródek jordanowski, a także dzielnice Chodaków, Boryszew i Trojanów. Powstać miałyby usytuowane na powietrzu siłownie, składające się z 5 – 6 elementów stałych. Stanowiłyby je urządzenia do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Pod nazwą Street Workout Park kryje się pod nią rodzaj „ścieżki zdrowia”. 3. Bieżnia ze sztuczną nawierzchnią wokół boiska Gimnazjum nr 2, zgłaszający: Rada Pedagogiczna i dyr. Gimnazjum nr 2, szacunkowa wartość: 334.000 zł. Projekt dotyczy dokładnie zmiany żużlowej nawierzchni

sowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i dawało realną szansę na wykonanie remontu na całej długości ulicy w przyszłym roku. Zarząd Powiatu zdaje sobie sprawę, jak ważna jest to społecznie inwestycja. Niewątpliwie należało ją realizować w oparciu o wspólne środki obu samorządów, chociażby dla ukazania pozytywnej współpracy. Należy nadmienić w tym miejscu, że wypracowanie spój-

nego porozumienia zwiększało szansę na uzyskanie maksymalnej ilości punktów w kryterium konkursowym na najlepszy wniosek. Istniała możliwość pozyskania znacznych środków z tzw. „schetynówki” a tym samym odciążenia budżetu zarówno miasta, jak i powiatu. Zgodnie z zawartym porozumieniem wkład miasta w realizację tej inwestycji miał wynosić do 35,5% a nie jak błędnie podaje burmistrz 50%.

Przypomnijmy, że przeprowadzone przez burmistrza Osieckiego przetargi nie wyłoniły wykonawcy prac wstrzymując realizację przebudowy ulicy o kolejne miesiące. A przecież kluczowy w tej sytuacji był czas. To burmistrz w ostatnim momencie zablokował możliwość aplikowania przez powiat o środki na przebudowę jednej z ważniejszych ar terii miasta. Unikanie przez niego współpracy za-

Walczą o milion złotych dotychczasowej bieżni na odcinku około 300 m i szerokości 5 m. Nowe podłoże wykonane miałoby zostać z polistyrenu lub tartanu.

4. Przydworcowy parking w systemie Park&Ride, Oddział Powiatowy Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, koszt ok. 1.000.000 zł.

5. Ogródek do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna, Parlament Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie, wartość zadania: 85.000 zł. Projekt przewiduje m. in. zakup i montaż: urządzeń do ćwiczeń siłowych na zewnątrz – 6 szt., stołu zewnętrznego do tenisa stołowego, – 1 szt., stolików kwadratowych z 4 siedzeniami (do szachów, brydża) – 2 kpl., ławek z oparciami – 6 szt., wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów – 25 szt. 6. Street Workout Park, Tomasz Flakowski – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew, wartość zadania: 32.900 zł. Niniejszy projekt polega na wybudowaniu / ustawieniu tzw. Street Workout Parku, czyli przestrzeni, na której rozlokowane są przeróżne drążki do podciągania się, drabinki do ćwiczeń, co stanowi swoistą „ścieżkę zdrowia”. 7.

Malesińska siłownia i plac zabaw, Stowarzyszenie Mieszkańców Boryszewa i Zatorza w Sochaczewie, wartość zadania: 30.000 zł. Wykonanie na istniejącym przy ulicy Kozubowskiego placu zabaw, tzw. siłowni zewnętrznej. Zamontowanie monitorin-

gu miejskiego w celu ochrony mienia miejskiego.

8. Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hanki Sawickiej, wartość zadania: 900.000 zł. Szkoły zaproponowały budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego (na wzór „Orlików”), w skład którego miałyby wejść boisko piłkarskie i wielofunkcyjne: 9. Bezpieczny Plac Zabaw, Stowarzyszenie Mieszkańców Boryszewa i Zatorza w Sochaczewie, wartość zadania ok. 25.000 zł. Wykonanie za istniejącą przy ulicy Fabrycznej przychodnią zdrowia bezpiecznego placu zabaw dla dzieci poprzez jego – utwardzenie, ogrodzenie, montaż nowych urządzeń i przeniesienie dotychczasowych urządzeń dla dzieci. 10. Utwardzenie ulicy Cmentarnej, Hanna Nowakowska – Zientara, wartość 200.000 zł. Utworzenie nawierzchni ulicy Cmentarnej począwszy od ul. Traugutta, a także wybudowanie chodnika dla pieszych. 11. Integracja społeczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, koszt: 139.000 zł, Projekt dotyczy dwóch filii MOK – w Chodakowie i Boryszewie. W opisie propozycji możemy przeczytać, że „MOK w Sochaczewie, wychodząc naprzeciw wszelkim grupom społecznym, od lat ubolewał nad brakiem profesjonalnego podjazdu dla niepełnosprawnych.

12. Remont boiska sportowego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, koszt: w okrojonej wersji: 890.000 zł. Usunięcie starej nawierzchni z trawy naturalnej, drenaż boiska, doprowadzenie do odpowiedniej struktury warstwy wegetacyjnej, profilowanie płyty boiska, montaż systemu nawadniania, sianie murawy sportowej oraz wykonanie bieżni o powierzchni około 5000 mkw. 13. Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, Klub Sportowy BZURA – Marcin Kasza i Robert Szewczyk, koszt: 1.000.000 zł. Rozbudowa istniejącego boiska ze sztuczną nawierzchnią tak, by nowy obiekt można nazwać pełnowymiarowym. Całe pole do gry wyłożone miałoby być trawą syntetyczną o wysokości 4 cm, boisko ogrodzone i dodatkowo doświetlone kilkoma lampami. 14. Boryszewski Park Zdrowia, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej oraz społeczność dzielnicy Boryszew, wartość zadania: 500.000 zł. Budowa ścieżki zdrowia będzie połączeniem biegu i marszu z ćwiczeniami ogólnosprawnościowymi na 17 przyrządach. 16.

Budowa nawierzchni asfaltowej przy ul. Nadrzecznej, Mieszkańcy ulicy Nadrzecznej, przedstawiciel pomysłodawcy: Stanisław Sobczak, wartość zadania: 700.000 zł.

działało na szkodę przede wszystkim mieszkańców. Należy zadać pytanie – czy władze miasta wykazując się brakiem umiejętności wypracowania konsensusu udowodniły, że tak naprawdę od początku nie zależało im na wspólnym remoncie drogi? Można odnieść wrażenie, że burmistrz zaangażował się w sprawę, lecz jak pokazuje rzeczywistość, były to tylko pozory i szumne, medialne deklaracje. niestety, na obietnicach bez pokrycia się skończyło. Przez nieudolną postawę burmistrza zaprzepaściliśmy wszyscy szansę na przyszłoroczny remont ulicy Staszica przy możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Następny nabór wniosków będzie prowadzony we wrześniu 2014 roku a ich realizacja dopiero w 2015 roku. Mimo braku przychylności ze strony miasta Zarząd Powiatu cały czas dostrzega pilną potrzebę realizacji tej kluczowej dla powiatu inwestycji. Starostwo powiatowe w Sochaczewie powiat. sochaczew. pl

17. Ogrodzenie wokół budynku Chodakowska 2a, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chodakowskiej 2a, koszt: 31.000 zł. Modernizacja ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 i uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. 18. „Sochaczew Rozśpiewany”, Anna Sobkowicz-Folle, Katarzyna Szadkowska, Piotr Milczarek i Przemysław Stachowski z Miejskiego Ośrodka Kultury w Chodakowie, wartość: 20.000 zł. To przedsięwzięcie rozpisane na siedem miesięcy. Po przeprowadzonym castingu zaplanowano weekendowy wyjazd, którego efektem ma być mini spektakl muzyczny przygotowany dla mieszkańców Sochaczewa. Następnie przez 4 miesiące odbywać mają się warsztaty do spektaklu „Przychodzimy, odchodzimy”. Finał to wielka gala w postaci dwuczęściowego koncertu. 19. Sochaczewskie Kino Plenerowe w muszli koncertowej, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew, Tomasz Falkowski, koszt: 6800 zł. Projekt byłby realizowany wraz z Kinem Mazowsze, które w swojej ofercie ma odpowiedni sprzęt i właściwe realizacji tego projektu doświadczenie. 20. Elektroniczna platforma współpracy miasta i organizacji pozarządowych, Fundacja Autonomia, wartość projektu: 50.000 zł. l l l

głosować można w miejskich przedszkolach, szkołach, w filiach Mok, na terenie MoSiR, a także w Urzędzie Miasta. e-sochaczew.pl


10 l icH zdanieM

e-Sochaczew.pl

Ogród Zadumy w Dolinie Bzury – nadszedł czas, by przy kaplicy Matki bożej Różańcowej, naszej Sochaczewskiej, stworzyć Różańcowy ogród ciszy, ogród zadumy. będzie to miejsce spotkania z bogiem, naturą i drugim człowiekiem – pisze w liście do parafian ksiądz proboszcz piotr Żądło. Mowa o inwestycji realizowanej od dłuższego czasu w dolinie bzury tuż za kościołem parafii św. Wawrzyńca. Ogród Zadumy, jak nazywa go parafia, od chwili rozpoczęcia prac skrywa welon tajemnicy. W maju 2011 roku, kiedy teren nad Bzurą za kościołem zaczął się zmieniać, proboszcz Piotr Żądło nie chciał zdradzić żadnych szczegółów. Powiedział nam tylko, że wizję tego, co chciałby stworzyć, nosi w sercu. Dziś na temat inwestycji wiemy znacznie więcej. W liście do Parafian i „wszystkich Dobrodziejów”, proboszcz Żądło opisuje szczegóły Różańcowego Ogrodu Ciszy – Ogrodu Zadumy – w Dolinie Bzury (prosząc o wsparcie finansowe). Zgodnie z wolą parafii założenie ma w istotny sposób wpisywać się w historię ziemi sochaczewskiej: „Sochaczew to stary gród wzniesiony na wysokiej skarpie. Od tysiąca lat strzeże tej Ziemi Krzyż. To tu nad Bzurą nasi ojcowie wznosili kościoły i klasztory, aby czerpać siły i natchnienia do służenia Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi oraz Rodzinie” – czytamy we wstępie pisma. Proboszcz chciałby, aby ogród Zadumy stał się symbolicznym dopełnieniem niedawnych wydarzeń związanych z powrotem „słynącego łaskami” obrazu Matki Bożej Różańcowej Sochaczewskiej i stworzeniem poświęconej Jej kaplicy. Z tego powodu w Ogrodzie Zadumy pośród wijących się ścieżek powstaną małe kapliczki przedstawiające sceny dwudziestu tajemnic różańca świętego. Wspomniane historyczne odwołanie znajdzie odzwierciedlenie w dużych kaplicach Drogi Krzyżowej, gdzie zamieszczone zostaną sceny Chrystusa niosącego Krzyż „przez całe dzieje tej Sochaczewskiej ziemi”. Już dziś widać, że zdecydowanym wyróżnikiem Ogrodu stanie się altana z figurą Matki Bożej Różańcowej („witająca wchodzących do Jej ogrodu”), posadowiona na wyspie pośrodku sztucznego zbiornika wodnego, a jednocześnie w centrum całego ogrodu.

bardzo mi się podoba, super, zawsze będzie można iść w ciszy i spokoju podumać wśród krzewowi śpiewu ptaków. Brawo. Na pewno to lepsze niż plac Kościuszki tzw. patelnia z wytryskiem.

olaf: Uważam że to świetna i bardzo trafna inwestycja Proboszcza. I gdyby miastem zamiast Burmistrza i RM rządził Proboszcz i Rada Parafialna nasze miasto było by o wiele dalej i lepiej rozwinięte. I tak sobie myślę, czy kolejna inwestycją nie powinno być Radio Wawrzyniec, potem może jakaś Szkoła Wyższa itd.

doreq: Dobrze, że coś tam powstaje, jest kupa terenu nad Bzurą, którą można by zagospodarować w celach rozrywkowo-wypoczynkowych. Niech to będzie początkiem. kacperskyy: Zastanawiam się nad celami, jakie ma przed sobą kościół.. Miasto, budując parki, place, parkingi – dla mnie jasne.. z założenia celem jest rozbudowa infrastruktury i polepszenie życia mieszkańców danej miejscowości. A kościół jakie ma cele? Szerzenie wiary tak? Co jest do tego nam potrzebne? Budynek, a nie pałac, to po pierwsze.. Coś jeszcze? Czy ja w kościele mam karmić swoją duszę, czy zaspokajać swoje potrzeby kulturalno-estetyczne? Bo jeśli to drugie też, to może po takich ogrodach kościół niech inwestuje w galerie, kina, place zabaw, parki rozrywki itd.

Jak pisze proboszcz, cały ogród zostanie podświetlony i nagłośniony, wyposażony w „zieleń różnego rodzaju”. Może to być nawiązanie do ogrodu dominikańskiego, który prawdopodobnie istniał kiedyś nad Bzurą w Sochaczewie, mniej więcej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4.

Czy Ogród spodoba się mieszkańcom, czy pozostanie otwarty dla tych, którzy po prostu będą chcieli tu pospacerować, tego jeszcze nie wiemy. Na pewno jednak już dziś możemy stwierdzić, że parafia jako pierwsza (przed władzami miasta) zagospodaruje dotychczas zaniedbany teren nad Bzurą. I że Ogród Zadumy będzie miał wpływ na wizerunek centrum miasta, dobrze widocznego, również dla przejezdnych, z mostu na rzece. fi ga

będzie pasował do tej bomboniery kościelnej obok, ale ja na takie niszczenie przestrzeni miejskiej się nie zgadzam. Taki teren jak centrum miasta powinien być pod jakimś nadzorem architektonicznym, bulwersuje mnie sam fakt, że do tej pory nie znamy nawet dokładnych wizualizacji. Czemu miasto nie pokazuje planów. Przecież kościół chyba złożył wniosek dotyczący budowy. Uważam, że jako mieszkańcy, mamy prawo wiedzieć, jak będzie wyglądało nabrzeże Bzury. Ten klinkier i stacje drogi krzyżowej nie wróżą niczego ciekawego.

Hyakintos: Beznadzieja. z tego co już widać, będzie to kicz na maksa w najgorszym guście. Może ReklaMa

szawel: A dla mnie cała ta inwestycja to strzał w dziesiątkę,

jazlowiak: Estetyka księdza Żądło jest diametralnie odmienna od mojej i współczuję, bo jego następca będzie miał kupę rzeczy do poprawienia po szaleństwie domorosłego architekta z Domaniewic. Ja od dawna, tj. od chwili zniszczenia pomnika Chrystusa z 1919 roku przez Księdza Żądło i wyrwania go z historycznego kontekstu ubolewam nad tym w co zamieniono i pomnik i kościół (jako budynek) i otoczenie kościoła. I proszę mi tu nie dopisywać krytyki kościoła jako takiego, bo tu nie o to chodzi. pSgg: To, że ksiądz wydaje pieniądze otrzymane od wiernych na obiekt o charakterze sakralnym, to chyba lepiej niż miałby nowe BMW sobie kupić. Moim zdaniem dobrze, że takie coś na terenie dotychczasowych nieużytków powstaje. Kwestie estetyki architektonicznej pozostawiam każdemu z osobna, uważam natomiast, że z osądami może lepiej poczekać na efekt końcowy.


icH zdanieM l 11

e-Sochaczew.pl

Czy grozi nam paraliż komunikacyjny? W poprzednim numerze „e -Sochaczew. pl extra” zamieściliśmy materiał dotyczący planu budowy ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerów przez kładkę od ulicy olimpijskiej do centrum handlowego przy rondzie na dk92. przypomnijmy, jeśli uda się dopiąć formalności, zatem uzyskać wszelkie pozwolenia z generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, inwestycja może powstać w ciągu dwóch miesięcy. Tym bardziej, że ma już zagwarantowane finansowanie ze strony zlokalizowanych tu podmiotów gospodarczych (m. in. Mcdonald’s,. obi, Tesco). Wójt gminy Sochaczew również zgodził się par tycypować w kosztach. zadanie zainicjował i koordynuje adam jeznach, który ponosi koszty projektu. Budowa chodnika nie rozwiązuje jednak w pełni problemów komunikacyjnych w rejonie niedawno wybudowanego ronda na obwodnicy. Brakuje chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej, a pieszy chcący się dostać do marketu Carrefour ryzykuje życiem, gdyż w uliczce wjazdowej na ten teren nie ma nawet pobocza, które uchroniłoby go przed pojazdami. Poniżej przedstawiamy opinię Wojciecha Kmiecińskiego na temat funkcjonowania skrzyżowania ulicy Warszawskiej z DK92 w przyszłości. Zdanie projektanta nie napawa optymizmem – za jakiś czas może nam nawet grozić w tym miejscu paraliż komunikacyjny. Jako rodowit y sochaczewianin i uprawnionyprojektantw specjalności drogowej, przeprowadziłem swego czasu gruntowną analizę tego miejsca,wykonanąna potrzebypracy magisterskiej pt.: „Analiza funkcjonowania wybranych elementów obwodnicy Sochaczewa z propozycjami usprawnień”. Od obrony w/w pracy minęło już półtoraroku,niemniejjednakpoczynione wówczas obserwacje i analizy stanowią istotny punkt odniesienia do dyskusjina tematfunkcjonalności zastosowanychrozwiązańkomunikacyjnych, przeznaczonych do obsługi znajdujących się w pobliżu Urzędu Gminy obiektów o charakterze handlowym. ReklaMa

W chwili obecnej w obszarze tym krzyżujesięważnyodcinekdrogikrajowejz ulicąWarszawską,którana tym odcinku obciążona jest głównie przez ruchzwiązanyz obsługąkomunikacyjnązlokalizowanychw jejpobliżuobiektówhandlowych.Ruchtenjestregulowany przy pomocy dwupasowego ronda, natomiast połączenie z drogą prowadzącądo domuhandlowegozlokalizowanegow sąsiedztwieUrzęduGminy odbywa się za pośrednictwem wlotu „dogiętego”do kątaprostego. W sytuacji,w którejna tymterenie wciążprzybywaźródełgeneracjinatężenia ruchu (oddany niedawno do użytku kolejny obiekt handlowy, oraz planowany obiekt na działce przy UrzędzieGminy),układtenw bliskiej perspektywie czasowej, w obecnym kształcie nie będzie w stanie przenieśćstojącychprzed nimwyzwań komunikacyjnychi zatraciprzepustowość.Stantenpotwierdzająprzeprowadzone przeze mnie analizy i prognozyruchudlategoobszaru. Ponadto bardzo istotnym problemem tego miejsca jest brak powiązanych funkcjonalnie rozwiązań komunikacyjnychdlapieszych,coprzy tylu obiektachzlokalizowanychna spójnej przestrzenijestwedługmnieabsolutnieniedo przyjęcia. W chwili obecnej piesi nie mają możliwości przejścia przez wschodni wlot ronda, chodź istnieje możliwość terenowadoprowadzeniatamchodników.Wiązałobysiętooczywiściez budowąwysepkiw osijezdniwlotui niewielkiejkorekciew organizacjiruchu, aleumożliwiłoby,takpotrzebną,bezpośrednią komunikację pieszych pomiędzy obiektami znajdującymi się po obustronachDK 92.

Można w tymmiejscupowiedzieć, żeistniejeprzejściedlapieszychprzez zachodniwlotrondai takakomunikacjajestmożliwa.Teoretycznietak,ale przy takimukładzierozwiązaniapieszyrobiącynp.zakupyw TESCO,chcąc dostać się do CARREFOUR’a, musi przejśćdługiodcinekdo południowego wloturonda,gdziemaprzepisowepasy i wysepkę. Wszystko w porządku, alepójdźmydalej.Idącwzdłużchodnika przy znanym centrum gastronomicznym dochodzi do zachodniego wlotu ronda, gdzie pokonuje kolejne przejście i podąża dalej chodnikiem do ul.Warszawskiej,pokonujekolejne przejście i kolejny chodnik, by wreszcie nieco zażenowanym geometrią i złożonością trasy dojść do celu. Jest to przysłowiowa droga na „okrętkę”, czasochłonna i powodującachęćpokonaniatejtrasyw bezpośrednisposób, czyli „na dziko” przez wschodni wlot ronda co niektórzy, na razie jeszcze nieliczni, piesi czynią, narażając się na bezpośredniezagrożeniezestrony nadjeżdżającychpojazdów. Omówione wyżej czynniki, czyli perspektywa utraty przepustowości komunikacyjnej przedmiotowego obszaru oraz brak powiązanych funkcjonalnierozwiązańkomunikacyjnychdla pieszych i rowerzystów, skłoniły mnie do przyjęcia rozwiązania, które może uchronićomawianemiejsceprzed widmemparaliżukomunikacyjnego. Według mnie, należy przede wszystkim odseparować poziomowo ruch tranzytowy od lokalnego, a ten ostatni uporządkować przez budowę powiązanychkomunikacyjnierond. Tak narodził się pomysł budowy węzła drogowego typu WB. Plan sytuacyjny zaproponowanego węzła,

będąc y integ ralną częścią mojej pracy magisterskiej, przedstawiam na fotografii. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że koncepcja tego rozwiązania powstała w czasie, gdy tereny inwestycyjneod stronyCzerwonkiParcelniebyłyjeszcze zabudowane, stąd przyjęte wówczas rozwiązanie może kolidować z istniejącą zabudową(jednoz rondzlokalizowanejest w miejscu, gdzie znajduje się obecnie centrum gastronomiczne). Niemniej jednak sama koncepcja węzła, jako rozwiązaniaproblemówkomunikacyjnychtegomiejsca,jestjaknajbardziej aktualna.Należytylkodostosowaćjego kształt do ograniczeń terenowych związanychz nowązabudową. Uważam,żew świetletychfaktów zasadnym byłoby wykorzystanie istniejącegorondado regulacjiruchuwewnętrznego, natomiast nad rondem znajdowałbysięwiaduktprowadzący ruch tranzytowy, powiązany z w/w rondemza pomocądwukierunkowychłącznic.

W tej sytuacji rondo pozostałoby nadal czterowlotowe, tylko znacznie mniejobciążoneruchem.Rozwiązanie to zakłada również budowę ciągów pieszo – rowerowych z 2,5 metrową ścieżkąrowerowąoraz 2,0chodnikiem wzdłuż dróg prowadzących do poszczególnychobiektówhandlowych. Wobecdużychograniczeńterenowych modyfikacja geometrii przyjętego wcześniej rozwiązania (między innymi likwidacja jednego z rond orazprzebiegułącznic)wymagałaby kilk u „chir urg icznych” zabiegów projektowych, ale jest możliwa i jestem przekonany, że budowa węzła w przedmiotowymmiejscustaniesię w najbliższymczasienietylkoformą usprawnienia obecnego układu komunikac yjnego, ale koniecznością chroniącą przed widmem paraliżu komunikacyjnego, którego oddziaływanie miałoby nie tylko charakter lokalny, ale także regionalny biorąc pod uwagęfakt,żemamydo czynieniazeskrzyżowaniemz ważnymodcinkiemdrogikrajowej. WOJCIEChKMIECIńSKI e -so cha czew. pl

Żółta kartka dla władz stolicy MaRiUSz aMbRoziak

Mariusz Ambroziak – przedsiębiorca i polityk. Inicjator i współzałożyciel kilkunastu organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Od 1986 należy do NSZZ „Solidarność”. W 2001 pełnił funkcję posła III kadencji wybranego z listy AWS. Założyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego. W 2011 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W referendum warszawskim wymaga ny próg fre kwen cji nie zo stał prze kro czo ny. gło so wa ło 25,66% upraw nio nych. za bra kło nie wie le, niecałe 4%, ale i tak w ciągu ostatnich kilku miesięcy byliśmy świadkami oby watelskiego przebudzenia w stolicy. Referendum pokazało, że to władza ma służyć oby watelom, a nie oby watele władzy. nie jesteśmy skazani na przegraną w walce z par tiami.

Prezydent m. st. Warszawa, Hanna Gron kie wicz -Waltz, po zo sta nie na stanowisku, triumfuje, ale nie jest to triumf demokracji. Zgodnie z Kodeksem praktyk referendalnych Rady Europy „podstawową zasadą, jaka musi obowiązy wać w państwach europejskich przy przeprowadzaniu referendów lokalnych jest to, że władze innych szczebli, innych instancji za cho wu ją cał ko wi tą neu tral ność”. Zasada ta została podeptana przez wiele osób sprawujących najwyższe władze w kraju, którzy nawoły wali do bojkotu referendum i nie wyrażania swojego zdania przy urnach wyborczych. – Dopilnujemy żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz, Premier Donald Tusk, zrealizowali złożone oby watelom przed referendum obietnice. – mówił podczas wieczoru referendalnego Piotr Guział, lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. Nie pozwólmy by energia, którą wyzwolili mieszkańcy Warszawy, poszła na marne. Jakość rządów zależy od nas! am bro ziak. e -so cha czew. pl


12 l jaSna STRona bĘdzie Ukryte trudne sprawy z wakacji Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Żeromskiego 8 zaprasza do obejrzenia spektaklu teatralnego pt. „Ukryte trudne sprawy z wakacji” w wykonaniu grupy Niereformowalni i już w reżyserii Beaty Oziemblewskiej. Spektakl miał swoją premierę w czerwcu b. r.. Ogromne zainteresowanie sztuką, a przede wszystkim cel sprawił, że zostanie ona wystawiona kolejny raz 25 października 2013 r. o godz. 20.00 w naszym ośrodku przy ul. Żeromskiego 8.

cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie chorego na neuroblastomę iV stopnia kacperka janiaka, trzyletniego mieszkańca Sochaczewa. kacperek jest już po autoprzeszczepie. narodowy Fundusz zdrowia niestety nie refunduje dalszego specjalistycznego leczenia, które jest niezbędne dla chłopca. Terapia jest możliwa w niemczech i będzie kosztować 50 tysięcy euro. Miejski Ośrodek Kultury, po raz kolejny, pragnie przyłączyć się do akcji, która mamy nadzieję zachęci Państwa do wzięcia udziału w proponowanym przedstawieniu. Za dołożoną cegiełkę, w imieniu Kacperka – już dziś serdecznie dziękujemy. Bilety w cenie 10 zł są do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w Sochaczewie, ul. Żeromskiego 8 w godzinach 8.00 17.00, rezerwacja telefoniczna 668-850-335. Serdecznie Państwa zapraszamy! mok. e -so cha czew. pl ReklaMa

e-Sochaczew.pl

Sochaczewski Laur wręczony galeria „Trakt” Miejskiego ośrodka kultury” w sobotę 6 października zatętniła ar tystycznym życiem. Tym razem za sprawą kolejnej odsłony ogólnopolskich konkursu biennali. Sochaczewski laur z cyklu: cztery pory roku – zima na Mazowszu. Długo oczekiwany Wernisaż tegoż konkursu, to unikatowy zbiór prac naszych Laureatów. Artystów, którzy z pasją i ogromym talentem przekazują nam swoje myśli i emocje na płótnie. Dzięki naszym uczestnikom – wspaniałym ludziom oraz niepowtarzalnej, zainspirowanej przeobrażeniami natury atmosferze domowego ogniska rozdane zostały nagrody. Wystawę otworzyła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Halina Pędziejewska. Miłe słowa uznania dla twórczości Laureatów tegorocznych Biennali wygłosili również przedstawiciele władz – Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew Marek Fergiński oraz Przemysław Gaik – członek Zarządu Powiatu Sochaczewskiego. Poniżej przedstawiamy protokół odczytany podczas Wernisażu przez Kuratora Wystawy – artysty malarza Przemko Stachowskiego: protokół z obrad komisji iii ogólnopolskiego biennale Sztuki 33. Sochaczewski laur z cyklu: cztery pory Roku ,,zima na Mazowszu Do wystawy konkursowej zakwalifikowano 57 prac 29 autorów. Komisja

WYRÓŻNIENIA UFUNDOWANE PRZEZ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie Halinę Pędziejewską: Monika boRUTa-SałaciŃSka zoFia kiSiołek WYRÓŻNIENIA UFUNDOWANE PRZEZ Pracownię Artystyczną DECO ARCH Przemko Stachowskiego anna SałaciŃSka alekSandRa SałaciŃSka

konkursowa w składzie: Sylwester Piędziejewski – absolwent ASP, adiunkt II stopnia w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego. Grzegorz Mroczkowski – absolwent ASP, profesor Akademii Sztuk Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (przewodniczący JURY). Przemko Stachowski – artysta malarz, absolwent ASP, specjalizacja malarstwo ścienne sztalugowe i mozaika. Komisja kierując się sprawnością warsztatową artystów, konsekwencją przemyślenia tematu prac oraz ogólnym wrażeniem artystycznym oraz wyjątkową różnorodnością prac, postanowiła przyznać: nagRodĘ SaMoRządU MiejSkiego W SocHaczeWie aRTUR STUcHała nagRodĘ STaRoSTy poWiaTU SocHaczeWSkiego anna SobieRajSka

nagRodĘ dyRekToR MiejSkiego oŚRodka kUlTURy W SocHaczeWie: Wanda baRWiŃSka WyRÓŻnienie UFUndoWane pRzez p. krzysztofa Wasilewskiego kaMil bieRnacki WyRÓŻnienie UFUndoWane pRzez dyrektor Miejskiej biblioteki publicznej p. barbarę bronicz Hanna pieTRzak WyRÓŻnienie UFUndoWane pRzez Fundację Wspierania kultury MoaRT klaUdiUSz gRabiSna W związku z wysokim poziomem zakwalifikowanych prac zdecydowała o przyznaniu dodatkowych 4 wyróżnień dla 4 osób, które ufundowała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie oraz Pracownia Arty-

Szkoła Rodzenia w Szpitalu W Szpitalu powiatowym w So chaczewie, w ostatnich dniach, nastąpiła ofi cjal na in au gu ra cja, otwar cia „Szko ły Ro dze nia”, dla przyszłych ro dziców z powiatu so chaczewskiego. zajęcia z zakresu ćwiczeń tzw. poro du aktywnego oraz po gadanek na temat psycholo gicznych aspektów ciąży, poro du i poło gu, prowadzone są przez doświadczoną położną julitę Misiak. Ta młoda osoba, pełna pasji i chęci niesienia pomocy ludziom, przez wiele lat pracowała w Szpitalu Św. Zofii w Warszawie na ul. Żelaznej, w Polskim Centrum Edukacji, a także w znanej szkole rodzenia „Jeannette Kalyta”. Teraz, swoją wiedzą i doświadczeniem, będzie wspierać przyszłych rodziców w naszym Szpitalu. – Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, jako położnej – kobiety, które skorzystały z zajęć proponowanych dla przyszłych rodziców w „Szkołach Rodzenia”, są spokojniejsze, cierpliwsze i lepiej przygotowane do trudnych chwil, jakie mogą się zdarzyć podczas porodu – mówi Julita Misiak – na naszych zajęciach koncentrujemy się na pracy z ciałem, wyciszaniu emocji oraz dochodzeniu do świadomego macierzyństwa i ojcostwa.

styczna DECO ARCH Przemko Stachowskiego.

Wiele czasu poświęcamy technikom relaksacyjnym kobiet oraz zagadnieniom związanym z psychologią ciąży. Nasza „Szkoła Rodzenia” – będzie kończyć się wspólną wycieczką po szpitalu gdzie przyszli rodzice, będą mogli obejrzeć nowocześnie urządzony Oddział Położniczo – Noworodkowy – dodaje położna. Wspólny poród to decyzja obojga rodziców. Zajęcia u nas pomogą ją podjąć w taki sposób, by jak najlepiej wpłynęła na przebieg porodu i relację przy-

szłych rodziców. Na organizowanych warsztatach pomożemy, także przejść przez trudny czas zachwiania dotychczasowej równowagi w uczuciach, kiedy do pary dołączyć ma malutki trzeci człowiek. Zajmiemy się tym, jak kochać dziecko, a nie tylko jak je posiadać. – Cieszy nas, ogromne zainteresowanie przyszłych rodziców zajęciami prowadzonymi w naszej Szkole Rodzenia – mówi Piotr Szenk dyrektor – fakt, że są to zajęcia nieodpłatne, prowadzone przez profesjonalną położną, daje nam

Wszystkim Nagrodzonym i Laureatom składamy najszczersze gratulacje i wyrazy uznania dla ich twórczości, a naszym sponsorom: Staroście Powiatu Sochaczewskiego – Tadeuszowi Korysiowi, Burmistrzowi Miasta Sochaczew – Piotrowi Osieckiemu, Zakładowi Urządzania i Utrzymania Zieleni – Tadeusz Przywoźny, Firmie Best Chem, Krzysztofowi Wasilewskiemu, Firmie Remontowo Budowlanej – Marcinowi Szymańskiemu, PHU ELKO S. C. – Michałowi Siekierskiemu, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Barbarze Bronisz, Fundacji Wspierania Kultury – Przemko Stachowskiemu i Annie Sobkowicz-Folle, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie – Halinie Pędziejewskiej, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Sochaczewie, Poligrafia Danuta Pakuła, składamy ogromne podziękowania za wsparcie tegorocznych Biennali i kultury w naszym mieście. Mamy nadzieję, że w Galeri „TRAKT” Miejskiego Ośrodka Kultury spotkamy już niebawem na kolejnych Wystawach. an na Sob ko wicz – Mok So cha czew mok. e -so cha czew. pl poczucie zdrowej konkurencji dla szkół tego typu z Warszawy i okolic. Mamy nadzieję, że nasze starania w tej kwestii zostaną docenione przez przyszłe matki. Zajęcia są całkowicie bezpłatne i odbywają się w każdą środę w godzinach od 18: 00 do 21: 00, w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, Ul. Batalionów Chłopskich 3/7. Dodatkowe informacje na temat szkoły można uzyskać pod nr tel. + 48 797 674 747. szpital.e-sochaczew.pl xoxo: Bardzo fajny pomysł. Bezpłatne zajęcia na pewno przyciągną rzeszę kobiet.

Marta Mondroń: bardzo polecam tę szkołę.

aleksandra jaszczak-adamus: Pięć lat temu szkoły rodzenia nie było, znieczulenie było luksusem prawie nie zdobycia, taty już na wejściu próbowano się pozbyć. Na szczęście nie dał się, bo pomoc, jaką mi ofiarował była nieoceniona. Pomimo tego, że byłam jedyną rodzącą w danym momencie i poród przedłużał się, położne nie miały zbytnio czasu dla mnie. Mam nadzieję, że teraz to wszystko się zmieni... Jeszcze bardzo przydałaby się dostępność doradcy laktacyjnego tuż po porodzie i później.


iV l W cenTRUM bĘdzie Sochaczewskie spotkania z Chopinem

e-Sochaczew.pl

Panny Dominikanki w Sochaczewie

przed nami kolejny, wyjątkowy koncert organizowany w ramach cyklu SocHaczeWSkicH SpoTkaŃ z cHopineM. 23 października, o godz. 19.00, w sali balowej hotelu cHopin wystąpi uczeń prof. piotra palecznego, półfinalista XV Międzynarodowego konkursu pianistycznego w Warszawie, stypendysta Ministra kultury krzysztof Trzaskowski. najbliższy koncert nosi tytuł polska chopina – miejsca bliskie kompozytorowi.

mu zycz na. e -so cha czew. pl

Fot. Małgorzata Kazur

PROGRAM KONCERTU: 1) Nokturn cis-moll op. posth. 2) Rondo c-moll op. 1 3) Etiuda c-moll op. 10 nr 12 4) Mazurki op. 30 (c-moll, h-moll, As-dur, cis-moll) 5) Walc cis-moll op. 64 nr 2 6) Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 Krzysztof Trzaskowski jest absolwentem PSM II stopnia Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku w klasie fortepianu Krystyny Wachowskiej. Studiował w klasie prof. Piotra Palecznego oraz prof. Mai Nosowskiej. W roku 2011 ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, w którym obecnie jest wykładowcą. Jest laureatem konkursów pianistycznych. Zakwalifikowany został do grona uczestników programu pomocy wybitnie uzdolnionym prowadzonego przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci (20002005). Jest również stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000, 2009, 2010) oraz Ministra Kultury (2004 i 2005). W roku 2006 i 2013 został stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego. W 2007 roku został Stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Młoda Polska. Jako solista koncertował pod batutą: Jerzego Maksymiuka, Tadeusza Chachaja, Jana Miłosza Zarzyckiego, Zygmunta Rycherta, Kazimierza Dąbrowskiego, Marcina Wolniewskiego i Moniki Wolińskiej. Koncertował w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Indiach, USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Hiszpanii, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Tunezji, Litwie, Estonii i Polsce. Prowadził Masterclasses w Indiach w ramach Roku Chopinowskiego. Nagrywał dla Polskiego Radia i Telewizji.

byWszystkich zainteresowanych na ze takt kon o my si pro ciem publikacji pa gru na kal lo niem sze rzy wa Sto bzudziałania nad bzurą (nad rza ra@gmail.com). cena egzempla wynosi 35 zł.

W niedzielę 13 października zainteresowana historią naszego miasta społeczność była świadkiem premiery niezwykłej książki piotra Stefaniaka i Tomasza karolaka pt. panny dominikanki w Sochaczewie”, wydanej przez Stowarzyszenia lokalna grupa działania nad bzurą oraz „nasz zamek”. opowieściom o czasach świetności i upadku klasztoru towarzyszyła niezwykle sugestywna prezentacja cyfrowych rekonstrukcji dawnych zabudowań dominikańskich. Premiera książki w Ostoi św. Dominika stała się jednocześnie uroczystą inauguracją tegorocznego cyklu Spotkań z historią Ziemi Sochaczewskiej. „Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606 – 1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego” P. Stefaniaka i T. Karolaka to przełomowe dopełnienie wiedzy historycznej na ten temat, dotąd bardzo skąpej. A zagadnienie z pewnością zasługiwało na szersze spopularyzowanie, bowiem konwent sochaczewski stanowił nie tylko ważne ogniwo w życiu kulturalnym i duchowym miasta, lecz był także jednym z pionierów ogólnopolskiego nurtu odnowy żeńskiego życia

zakonnego zgodnie z dekretami Soboru Trydenckiego. Brak dotychczasowego zainteresowania dziejami tej wspólnoty mógł – obok innych czynników – wynikać stąd, że w zasięgu historyków pozostawały jedynie nieliczne pozycje archiwalne z nią związane. Trudu zebrania i opracowania źródeł rozproszonych po licznych archiwach czy bibliotekach podjęli się dwaj

badacze. Tomasz Karolak to sochaczewski archeolog, historyk-regionalista i społeczny opiekun zabytków, członek Stowarzyszenia „Nasz Zamek” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą, a zarazem pracownik Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, który kilka lat temu kierował terenowymi pracami archeologicznymi nad reliktami zabudowań klasztornych ujawnionymi podczas prac ziemnych związanych z modernizacją Pl. św. Dominika. Z kolei Piotr Stefaniak jest zamieszkałym w Krakowie dziennikarzem i historykiem, jednym z najlepszych znawców problematyki żeńskiego monastycyzmu i hagiografii, autorem licznych prac z tej dziedziny, m.in. wydanej publikacja została wydana przy wsparciu finansowym burmistrza Miasta Sochaczew przyznanym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku i dzięki mecenatowi arkadiusza Siekierskiego z firmy Hydro-instal. patronat medialny nad przedsięwzięciem objął portal społeczności sochaczewskiej „e-Sochaczew. pl”.

Premierowa prezentację cyfrowych rekonstrukcji zabudowań poklasztornych przygotowanych na potrzeby wydawnictwa przez zespół członków Stowarzyszenia „Nasz Zamek” pod kierunkiem Łukasza Popowskiego w opracowaniu graficznym Łukasza Wojtczaka (Chmural. pl)

w 2007 r. syntezy pt. Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich czy książkowych monografii klasztorów dominikanek w Raciborzu i Piotrkowie. opracowanie oddane właśnie do rąk czytelników jest pierwszą na rynku wydawniczym monografią poświęconą mniszkom sochaczewskim, w której oprócz zarysu dziejów tejże wspólnoty omówiona została również problematyka ekonomicznych podstaw jej funkcjonowania, życie codzienne sióstr, architektura i topografia zabudowań czy ich losy po opuszczeniu Sochaczewa przez zakonnice. W publikacji wykorzystane zostały niepublikowane dotychczas źródła archiwalne, w tym przede wszystkim jedyny zachowany rękopis pochodzący od panien sochaczewskich, który odnalazł się w klasztorze dominikanek w Świętej Annie pod Przyrowem w województwie śląskim. Książka charakteryzuje się z jednej strony w pełni naukowym aparatem badawczym, z drugiej zaś przystępnym językiem i bogatą szatą graficzną (przeszło dwieście kolorowych ilustracji!). Wszystkie te czynniki z pewnością sprawią, że wydawnictwo będzie atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców. data promocji wybrana została nieprzypadkowo. 13 października 1820 r. (piątek!) zapisał się w historii Sochaczewa jako dzień upadku legitymującego się przeszło dwustuletnią tradycją klasztoru. Tego dnia miasto opuściły ostatnie mniszki zakonu kaznodziejskiego, które udając się do klasztoru w piotrkowie, zabrały ze sobą na dwóch furmankach część akt klasztornych, portret fundatorki anny łuszczewskiej i domowe drobiazgi. Mamy nadzieję, że w 193. rocznicę tego wydarzenia, kiedy dominikanki symbolicznie powróciły do grodu nad bzurą na kartach opisywanej książki, ta nieszczęśliwa data zostanie odczarowana. na sz za mek. e -so cha czew. pl nadbzura.e-sochaczew.pl


W cenTRUM l V

e-Sochaczew.pl

65. rocznica pojawienia się na Ziemi

Komendarka czwartek 10 października był wyjątkowym dniem dla jednego z najbardziej znanych sochaczewian, Władysława komendarka. Wtedy to właśnie skończył 65. lat. Uroczyste urodziny wyprawił mu Marcin Hugo -bader w galerii Most mieszczącej się w Urzędzie Miasta. Sam Władek się zastanawiał: nie wiem, czy można to nazwać urodzinami, bo czy kosmici się w ogóle rodzą?

Tuż po godzinie 14.00 parter w Ratuszu zapełnił się zaproszonymi gośćmi, przyjaciółmi oraz fanami twórczości Komendarka. Po krótkim przywitaniu i wręczeniu przez kuratora wystawy Marcina Hugo-Badera symbolicznego prezentu, jakim był specjalnie na tę uroczystość upieczony ozdobny piernik, wszyscy zgromadzeni wokół jubilata goście zaśpiewali mu gromkie „happy birthday”. Nie trzeba było długo czekać na muzyczno-wokalną odpowiedź Gudonisa. Chwilę, później uraczył zgromadzonych „mini koncertem” w iście swoim, kosmicznym stylu. Zagrał jeden ze swoich klasycznych utworów w nowej aranżacji, pozostawiając słuchaczom pewien niedosyt i pobudzając wyobraźnię. Co ciekawe, całość wykonał na rozkładanym niczym serwetka panelu dotykowym, który do złudzenia przypominał klawisze. Mata podłączona do małego głośnika doskonale sprawdziła się w roli pełnowy-

miarowego instrumentu, który można zabrać i rozłożyć dosłownie wszędzie. Po przejmującym koncercie posypała się lawina życzeń, zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów artystycznych oraz gratulacje za to, co już osiągnął. Tłem całego jubileuszu była wystawa autorstwa Marcina Hugo-Badera przedstawiająca na różnych nośnikach i formatach dotychczasową karierę Władysława Komendarka, która jak wszyscy wiemy wychodziła daleko poza granice Polski, a nawet Europy. Wystawa ta jest swoistą „przystawką” do filmu o Gudonisie pt. „W kosmosie zawsze jest dobrze”, który to swoją premierę będzie miał na festiwalu Soundedit w Łodzi 25-26 października. Do tego czasu również będzie można podziwiać wystawę w galerii Most. Finalnym elementem uroczystego spotkania były wpisy do specjalnej księgi pamiątkowej przygotowanej na tę okazję. Z naszej strony nie pozostaje nic innego, jak życzyć Władziowi jeszcze wielu, wielu lat wspaniałej twórczości i by zawsze był tym samym Kosmitą, którym jest teraz. Wszystkiego najlepszego z okazji 65. rocznicy „pojawienia się” na ziemi Władku! zdję cia: grze gorz ko men da rek Ma cie ja e -so cha czew. pl

W Sochaczewie od ponad 100 lat W dzisiejszych czasach mamy ogrom możliwości wyboru banku, któremu chcemy powierzyć swoje pieniądze lub zacząć współpracę która pozwoli rozwijać się naszemu biznesowi. przeprowadziliśmy rozmowę z prezesem zarządu banku Spółdzielczego w Sochaczewie kaziMieRzeM MajeWSkiM, który mówi nam, jak duże znaczenie ma pochodzenie instytucji, jej kontakt z klientami, wspieranie lokalnych przedsiębiorców oraz zaufanie do placówki i personelu. dla jakich klientów bank Spółdzielczy ma ofertę? czy każdy klient znajdzie tu coś odpowiedniego dla siebie? Globalne grupy finansowe mają potencjał w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw. Banki Spółdzielcze jako lokalne banki są nieodzownym partnerem dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, klientów indywidualnych, rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego. czy zna pan oso bi ście swo ich klien tów? Niestety, z uwagi na rozmiar prowadzonej przez nasz Bank działalności nie znam osobiście wszystkich naszych Klientów. Ale znam doskonale znaczną ich część. Tym bardziej, że mieszkamy obok siebie, mijamy się na ulicy, pozdrawiamy i bardzo często widzimy w Banku. Nigdy nie stroniłem od bezpośrednich rozmów z Klientami. Wielu z nich znam od najmłodszych lat, kiedy to jako dzieci przychodzili do Banku ze swoimi rodzicami. Teraz już sami prowadzą swoje firmy, czy też podjęli pracę zawodową i nadal są z nami związani. Jesteśmy dla nich częścią społeczności, w której się wychowali. Znam swoich

naszym zyskiem, wspierając inicjatywy kulturalno-oświatowe i społeczne w regionie.

Klientów, zależy mi na nich i na ich sukcesie. Poprzez takie bezpośrednie relacje nasz kontakt jest nie tylko biznesowy. Dzięki tej wiedzy łatwiej nam dopasować produkty i robimy to znacznie szybciej. Możemy finansować świetne pomysły, nad którymi bank sieciowy nawet się nie pochyli. czym różni się bank Spółdzielczy od banków komercyjnych? Chciałbym w tym miejscu podkreślić, iż na lokalnym rynku istniejemy już od 114 lat, a od 112 nieprzerwanie prowadzimy działalność bankową. Jesteśmy polskim bankiem ze 100%polskim kapitałem. Innym istotnym atutem jest nasza oferta produktowa i sposób, w jaki dostarczamy klientom usługi: uczciwy, nastawiony na długotrwałe relacje, odpowiedzialny społecznie i elastyczny. U nas proces decyzyjny przebiega na miejscu. Jesteśmy blisko, działamy szybko i uniwersalnie. Nasza oferta jest prosta i przejrzysta, bez dopisków drobnym drukiem i skomplikowanych umów. Następny i nie wiem, czy nie najważniejszy atut odróżniający nas od banków komercyjnych to ludzie. Obecnie, kiedy wiele banków wycofało człowieka zza okienka, w placówkach naszego Banku spotyka się doświadczonego pracownika, który wie wszystko na temat oferowanych produktów, a także klientów, z którymi rozmawia i sposobach kontaktu z nimi. Ta wiedza ułatwia szybkie i bezpieczne podejmowanie decyzji i jest, jak już wcześniej wspomniałem, jednym z naszych najcenniejszych atutów.

kto jest właścicielem banku Spółdzielczego? Jak sama nazwa wskazuje właścicielami Banku są członkowie spółdzielni. Każda osoba fizyczna lub prawna może zostać członkiem Banku i mieć wpływ na jego działalność i zarządzanie. Wg stanu na 30 września br. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie jest własnością 2137 członków.

Prezes Banku Spółdzielczego w Sochaczewie Kazimierz Majewski Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z nowoczesnych kanałów dostępu do bankowości. W naszej ocenie bankowość elektroniczna i nowoczesne technologie muszą być funkcjonalne, bezpieczne, intuicyjne. Ale muszą mieć też swoją „ludzką twarz”, która polega na utrzymaniu bankowości relacyjnej prowadzonej w sieci placówek, których na dzień dzisiejszy mamy już 11. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do otwarcia kolejnego oddziału. Mógłbym jeszcze długo wymieniać, jakie są różnice między nami – bankami spółdzielczymi a bankami komercyjnymi. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej dla nas kwestii, która nas wyróżnia. Jest to odpowiedzialność społeczna. Dzielimy się

czy mieszkańcy regionu mają jakieś korzyści z działania tutaj banku Spółdzielczego? Jak już wcześniej wspomniałem jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Głównym celem naszej działalności nie jest tylko i wyłącznie wypracowanie zysku ale też umiejętne dzielenie się nim. Od lat pomagamy szkołom, ośrodkom kultury, domom pomocy, lokalnym stowarzyszeniom i fundacjom. Wspieramy organizację imprez, różnego rodzaju festynów i pikników, które są organizowane na terenie całego powiatu. Dużo uwagi poświęcamy organizacjom skupiającym się na wychowywaniu dzieci i młodzieży. W tym roku podpisaliśmy umowę i tym samym staliśmy się Partnerem Strategicznym Klubu Sportowego BZURA w Chodakowie, którego nowe władze chcą przywrócić mu dawną świetność. Podejmując pracę z dziećmi i młodzieżą utrwalają w nich nowe wartości, kształtują młodych członków naszej społeczności.

Nadal chcemy współpracować z instytucjami przejawiającymi społecznie pozytywne inicjatywy, wykazującymi aktywność i chcącymi po prostu pomagać. jakie są pana zdaniem atuty regionu, w którym działa pana bank? czym lokalni przedsiębiorcy mogą konkurować na rynku polskim, a może nawet międzynarodowym? Sochaczew i cały Powiat Sochaczewski to bardzo piękna okolica. Ludzie są tu bardzo przedsiębiorczy, odważni, a przy tym potrafią realnie oceniać sytuację. Potrzebują jedynie stabilnego partnera aby mogli realizować swoje marzenia, tworzyć i rozbudowywać firmy. Wielu z nich pokazało jak skutecznie rywalizować i tę rywalizację w biznesie wygrywać. Siłą konkurencji jest wzajemne wspieranie się lokalnych przedsiębiorców, tworzenie grup producenckich, zrzeszanie się w branżowych organizacjach. Tylko w większych grupach jesteśmy w stanie skutecznie konkurować z dużym koncernami. Pokazało to również nasze zrzeszenie – Grupa BPS, która obecnie jest największym Zrzeszeniem Banków Spółdzielczych w Polsce. Rozm. Ma ciej Ma cie jew ski


RozMaiToŚci l 21

e-Sochaczew.pl

przedstawiamy miejsca, w których możecie otrzymać za darmo gazetę „e-Sochaczew.pl extra” gmina brochów l l l l l l l

l

Sochaczew, Sklep Spoż. danuta ciura, Staszica 42

l

Sochaczew, Sklep Spoż. danuta ciura, narutowicza 3a

l

Sochaczew, pUp kusocińskiego 11

l

Sochaczew, Starostwo Sochaczew, piłsudskiego 65

l

Sochaczew, Urząd Skarbowy, ul. W. grabskiego 4

l

Sochaczew, poradnia MedicUS, Medyczna 6

l

Sochaczew, kaufland, punkt obsługi klienta

l

Sochaczew, carrefour, punkt obsługi klienta

l

Sochaczew, Sklep Spoż. Marianna lot, niemcewicza 1

l

Sochaczew, junior odkrywca, Warszawska 31 b

l

Sochaczew, bS Sochaczew centrala, Reymonta 18

l

Sochaczew, bS Sochaczew Filia nr 1, pokoju 13

brochów Sklep ewa Fijałkowska Miszory, Sklep Spożywczy kamion, Sklep Spożywczy Matusiak plecewice, Sklep Halina paduch, Wyszogrodzka 147 plecewice, Wiesława leszczyńska, plecewice 28 Tułowice, Sklep Spożywczy paciorkowski Wólka Smolana, Sklep łukasz jaczyński, Wólka Smolana 27

gmina iłów l

brzozów, grosik

l

kiosk przy poczcie, ul. 1 Maja

l

giżyce, Sklep beata łukaszewicz, giżyce 43

l

Sochaczew, kiM materiały budowlane, ul Trojanowska

l

iłów, Sklep Spożywczy kalińska

l

Sochaczew Sklep mięsny Rzeźnik, podzamcze

l

iłów, Urząd gminy iłów, płocka 2

l

Sochaczew piekarnia janiak ul Traugutta

l

iłów, bank Spółdzielczy, płocka 4

l

eldent, ul. 15 sierpnia 1

l

iłów, Sklep aS, Rynek Staromiejski 1

l

iłów, Vistula bank Spółdzielczy, Handlowa 1

l

bUdoMaT, giżyce 46

l

iłów Sklep gRoSzek

Miasto Sochaczew – chodaków

gmina Młodzieszyn l

Helenka, HelMaR s. c, Helenka 14b

l

juliopol, Sklep Spożywczy dragańska

l

Młodzieszyn, Sklep kamiński Mirosław,

l

chrzczany, Sklep adam bryński

Walk nad bzurą 10

l

Feliksów, Sklep gS, obok szkoły

Młodzieszyn, pReMiX jadwiga Sejka,

l

łazy, Sklep cleVeR Mariusz jaros, łazy 38

Wyszogrodzka 34

l

Sochaczew, Urząd gminy Sochaczew, Warszawska 115

l

Strzyżew, Sklep Spożywczy oliver

l

Wymysłów, Sklep konarska elżbieta

l

Żuków, delikatesy bobrowski, Harcerska

l

l l

Młodzieszyn, Urząd gminy Młodzieszyn, Wyszogrodzka 25 Młodzieszyn, biblioteka Młodzieszyn, Wyszogrodzka 23a

l

Ruszki, Sklep U SłaWka, janów 63 a

l

Młodzieszyn, bS Sochaczew, Walk nad bzurą 10b

gmina nowa Sucha l

kornelin, Sklep Tomasz gałuszewski, kornelin

l

kozłów biskupi, Renata Smyczek, Sochaczewska 55

l

nowa Sucha, Sklep „FRykaS”, nowa Sucha 22a

l

nowa Sucha, Sklep „golan”, nowa Sucha 51

l

nowa Sucha, bS Sochaczew oddział nowa Sucha

gmina Rybno

gmina Sochaczew

l

Żuków, Sklep gS Sochaczew, Żuków 31

l

Żuków, piekarnia Majewski, Żuków 112

gmina Teresin

l l l

Malesin, Sklep gS nowa Sucha, ul. 15 sierpnia 119 Sochaczew, gram MaRkeT, 15-ego Sierpnia

l

Sochaczew, Stacja paliw i&g, 15 sierpnia 87

l

Sochaczew, zakład RTV adam kloch, armii krajowej 11

Miasto Sochaczew – centrum

dębówka, Sklep Spożywczy Rosa

l

Sochaczew, pRzy dWoRcU, ul. Sienkiewicza 15

l

elżbietów, Sklep Vika Sylwia nowak

l

Sochaczew, Sklep dWoRzec, dworzec pkp

l

Maszna, Sklep barbara jędrzejewska, Maszna 7

l

Sochaczew, Sklep agaTa, piłsudskiego 28

l

Mikołajew, Sklep Ryszard Ryczajek

l

Sochaczew, lukrecja, Żeromskiego 6

l

paprotnia, Stacja orlen, Sochaczewska 48

l

Sochaczew, kawiarnia Sweet caffe, plac kościuszki

l

paski, Sklep zofia Słabuszewska, nowe paski 12

l

Sochaczew, cukiernia zapiecek, Żeromskiego

l

Seroki, Sklep Wiesława Razum, pałacowa 13

l

Sochaczew, Sklep Marzena Rok, ul. pokoju 7

l

Sochaczew, gram MaRkeT, Targowa 12

l

Sochaczew, gram MaRkeT, ul. 1-Maja 5

l

Sochaczew, groszek, Wąska 15

erminów, Sklep Marzanna Sikora, erminów 10b

l

Teresin, Sklep dorotka, Rynkowa 6

l

jasieniec, Stacja paliw Mateusiak, jasieniec 8

l

Teresin, Sklep justyna chudecka, al. XX-lecia

l

nowy Szwarocin, Sklep e. dragańska

l

Teresin, Sklep ewa Szymańska, al. XX lecia 34

l

Rybno, Sklep Spożywczy F. kiszelewski, długa 9

l

Teresin, Sklep damian Tymorek, lipowa 1

l

Rybno, Sklep Spoż. gabeT, długa 2

l

Teresin, Urząd gminy w Teresinie, zielona 20

l

Rybno, Urząd gminy Rybno, długa 20

l

Teresin, Fuks agnieszka kołodziejska, ul Rynkowa

l

Rybno, Folk-baR, Stacja paliw Wężyki 58

l

Topołowa, Fuks agnieszka kołodziejska, Topołowa 12

l

Rybno, bS Sochaczew, Wyszogrodzka 8

l

Skrzelew sklep spożywczy aMelia

chodaków, gram MaRkeT, ogrodowa 2

l

chodaków, Sezam, chopina 168

l

Sochaczew, Sklep borkowska, ul. powstańców

l

Sochaczew, Sklep pod lasem, łąkowa 34

l

Sochaczew, U kariny, Młynarska 15

l

Sochaczew, nzoz galen, chopina 168

l

Sochaczew, Sklep aRTi, a. głuchowski, chopina 52

l

bUdoMaT, Wyszogrodzka 91

l

sklep spożywczy okraska

Sochaczew, Sklep econova, łuszczewskich 34a

l

l

ReklaMa

Miasto Sochaczew – boryszew

l

Miasto Sochaczew – Rozlazłów l

Sochaczew, lukrecja, płocka 10

l

Sochaczew, Sklep Maja, gawłowska 55

l

Sochaczew, Szpital powiatowy, Medyczna

l

Sochaczew, poradnia MedicUS, Medyczna 6

dodaTkoWa doSTaWa gazeTy „eSocHaczeW. pl eXTRa” W czWaRTki ok. godz. 16.00 W SklepacH: Sochaczew, Sklep Marzena Rok, ul. pokoju 7 Sochaczew, gram MaRkeT, 15-ego Sierpnia l Sochaczew, gram MaRkeT, Targowa 12 l Sochaczew, gram MaRkeT, ul. 1-Maja 5 l Sochaczew, groszek, Wąska 15 l Sochaczew, kaufland, punkt obsługi klienta l Sochaczew, carrefour, punkt obsługi klienta l Sochaczew, Sklep pod lasem, łąkowa 34 l chodaków, gram MaRkeT, ogrodowa 2 l paprotnia, kaMa, kolbego 85 l Teresin, Fuks agnieszka kołodziejska, ul Rynkowa l l

l

Sochaczew, delikatesy kumpel, al. 600-lecia 18

l

Sochaczew, Sklep norbert jesiołowski, al. 600-lecia 21c

l

Sochaczew, cukiernia Majewscy, ul. pokoju 12

l

Sochaczew, brzezińska, oś. Viktoria


22 l SpoRT

e-Sochaczew.pl

Remisowe derby powiatu p

W niedzielę nasz drugi zespół zremisował z Fk Rybno na własnym boisku. do przerwy prowadziliśmy 2: 1, ale w drugiej połowie goście byli skuteczniejsi i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3: 3. W tym meczu piękną bramkę z rzutu wolnego zdobył Tomasz Winnicki, który z 20 metra trafił w samo okienko bramki gości, a w drugiej połowie mógł zaliczyć powtórkę, ale z linii bramkowej wybił piłkę obrońca z Rybna. Piłkarze FK w drugiej odsłonie szybko wyrównali, a potem objęli prowadzenie, ale nasz zespół doprowadził do remisu. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że w doliczonym czasie piłkarze z Rybna mieli doskonałą okazję bramkową, ale najpierw świetnie obronił Michał Nowakowski, a dobitka była niecelna. Ogólnie mecz bardzo wyrównany i w sumie zasłużony remis. Goście od samego początku byli mocno zdeterminowani i postawili trudne warunki gry naszej drużynie, w której grało wielu zawodników szerokiej kadry pierwszego zespołu. Zapewne gdyby nasz trener mógł skorzystać w pełnym wymiarze czasowym ze wszystkich tych zawodników wynik mógłby być korzystniejszy, jednak zmiany były poczynione ze względu na możliwości regulaminowe. Stąd boisko wcześniej musieli opuścić Dawid Skrzynecki, Piotr Trafalski i Sebastian Strzelczyk. Za tydzień kolejny mecz na szczycie, bo gramy na wyjeździe z liderem Deltą Miszewko, która zdecydowanie prowadzi w lidze z kompletem zwycięstw. bzura ii chodaków – Fk Rybno 3: 3 (2: 1) bramki dla bzury: artur Sobczyk, Tomasz Winnicki, Sebastian Witkowski Skład: Michał Nowakowski, Maciej Nowakowski, Kowalewski, Pawlaczyk, Strzelczyk (78’ Jędras), Skrzynecki (46’ Kuśmider), Winnicki, Janikowski, Sobczyk (53’ Kunc), Witkowski, P. Trafalski (73’ Basiński) W pozostałych meczach 7. kolejki płockiej b klasy Olimpia Gozdowo – Relax Miszewo 3: 0, GKS Góra – Orkan Lelice 4: 1, SKS 70 Płock – Delta Miszewko 0: 3, Mazovia Słubice – Amator II Maszewo 4: 1 Fo to To masz ert man bzu ra cho da ków klub Spor to wy

olscy rugbiści wygrali w Warszawie z czechami 30: 10 (12: 3) w swoim siódmym meczu dywizji 1b pucharu narodów europy. było to drugie zwycięstwo podopiecznych trenera Marka płonki w tych rozgrywkach i drugie zwycięstwo naszego Stowarzyszenia Rugby club orkan Sochaczew – organizatora meczów przy konwiktorskiej. Nasi działacze od kilku tygodni mieli ręce pełne roboty, wciąż nie mogąc zwolnić tempa. Jednak dla nich samych ten mecz okazał się kolejnym sukcesem nie tylko w ich ocenie, ale wszystkich, którzy sobotni wieczór postanowili spędzić z rugbistami. To właśnie dzięki ich pracy udało się nawiązać współpracę z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, a Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz Walc, objęła honorowy patronat nad tym wydarzeniem. W loży honorowej zasiadł również Ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter i będący pod ciągłym wrażeniem hymnu w wykonaniu naszej reprezentacji Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. „Hymn w wykonaniu naszych rugbystów to coś niesamowitego!!! Brawo chłopaki macie jednego kibica więcej.” – Ciekawie zapowiadające się imprezy towarzyszące były starzałem w 10 mimo głosów, które jeszcze na kilka dni przed meczem poróżniły kibiców. Jestem zaskoczona tak dużym zainteresowaniem tego przedsięwzięcia. Codziennie spływają do mnie wiadomości, w których podziękowania nie mają końca. Dla mnie był to szczególny dzień, ponieważ kilka lat temu jako reprezentantka kraju wspólnie z Martą Dybiec, Anną Banaszek, Klaudią Szymańska i Natalią Cieślak grałam w meczu pokazowym na tym stadionie. Teraz mogłam zaprezentować się w nieco innej odsłonie, ale z jajowatą piłką w sercu. – mówi Ewelina Rożnowska. Przez całe 80 minut przyjemne emocje towarzyszyły oglądaniu meczu nie tylko przez wzgląd na to, że w teamie biało-czerwonych mieliśmy okazję obserwować grę swoich wychowanków bo Sochaczew wypływał zewsząd. Najpierw była Tygrysica Ewelina Rożnowska

Dwa zwycięstwa zgodnie z planem

wprawiła w wyjątkowy nastrój uczestników I Maratonu Rugby & Zumba, później dzieci z Akademii Prymusa wyprowadzały obie reprezentacje, a w przerwie meczu sochaczewskie rugbistki na głównej płycie boiska odebrały brązowe medale za 2013 r. z rąk Prezesa PZR Jana Kozłowskiego i Sekretarza Generalnego Grzegorza Borkowskiego. Wiadomo jednak, że dla kibiców najważniejsza jednak była gra reprezentacji, która po zwycięstwie ze Szwecją i tym razem nie zawiodła. Polacy od początku byli faworytem tego spotkania, a zwycięstwo dawało im realne szanse na zajęcie pierwszego miejsca i uzyskanie awansu do Dywizji 1A. Mimo iż rugbiści od 33 minuty grali w osłabieniu nie przeszkodziło im to na zdobycie dwóch przyłożeń. Perfekcyjnie swoje szanse przy słupach wykorzystywał Dawid Banaszek, który został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu, a Robert Pawelec zdobywając 5 punktów z przyłożenia w ocenie sochaczewskich kibiców został okrzyknięty cichym bohaterem meczu. Swoje trzy oczka do końcowego wyniku

dorzucił kolejny sochaczewski muszkieter Tomasz Gasik. Dzięki zwycięstwu wyszliśmy na prowadzenie w swojej Dywizji mając punkt przewagi nad Niemcami, jednak rozegraliśmy dwa mecze więcej. Właśnie z nimi zagramy kolejny mecz – 9 listopada w Berlinie. Zwycięzca Dywizji awansuje do Dywizji 1A i będzie miał szanse na awans do MŚ w 2015 roku. Tylko zespół, który na koniec zmagań zajmie pierwszą lokatę, awansuje do dywizji 1A. Z tego grona dwie najlepsze drużyny pojadą za dwa lata na światowy finał do Anglii, a trzecia powalczy w barażach. Po meczu szczęśliwi Polacy odśpiewali wakacyjny hit zespołu „Piersi”. „Będzie będzie zabawa będzie się działo i znowu nocy będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie znów przetańczymy razem całą noc” – usłyszeli fani rugby na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej. Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew serdecznie dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do sukcesu organizacyjnego sobotniego meczu, jak również tym którzy jako kibice przyglądali się temu przedsięwzięciu. Stowarzyszeni Rugby club orkan Sochaczew rugby. e-sochaczew. pl


e-Sochaczew.pl

ReklaMa l 23


24 l pRaca

e-Sochaczew.pl

akTUalne oFeRTy pRacy pUp SocHaczeW blacHaRz-dekaRz

oferty:

kieRoWca c+e Numer oferty: StPr/13/0641 oferta

StPr/13/0653, oferta ważna: do 2013-11-30, branża:

czasowy ze stawką miesięczną

ważna: do 2013-11-30, branża: transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, miejsce pracy: Bronisławy, powiat sochaczewski, gmina Sochaczew, ilość miejsc: 1, zakres obowiązków: przewóz towarów, wykształcenie: brak wymagań, umiejętności i uprawnienia: prawo jazdy C+ E, inne: wymagane doświadczenie zawodowe w transporcie na wschód, wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną.

kUcHaRz Małej gaSTRonoMii Numer

TeleMaRkeTeR

wykonywanie

Numer

pozostałych

robót

budowlanych

wykończeniowych, miejsce pracy: Sochaczew, ilość miejsc: 3, zakres obowiązków: zgodne z zawodem, wykształcenie: brak wymagań,

umiejętności

i

uprawnienia:

brak,

wynagrodzenie: 2500.00 PLN, system wynagrodzenia:

oferty:

StPr/13/0652, oferta ważna: do 2013-11-30,

branża: placówki gastronomiczne pozostałe, miejsce pracy: Sochaczew,

ilość

miejsc:

1,

zakres

obowiązków:

przygotowywanie dań głównych kuchni arabskiej indyjskiej, wykształcenie: średnie zawodowe, języki obce: angielski (biegły), umiejętności i uprawnienia: brak, inne: bardzo dobra

znajomość

kuchni

arabskiej

i

indyjskiej,

wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną

MagazynieR Numer

oferty: StPr/13/0651, oferta

ważna: do 2013-11-30, branża: działalność związana z bazami danych, miejsce pracy: Gaj, powiat sochaczewski, gmina Teresin, ilość miejsc: 15, zakres obowiązków: prace magazynowe z wykorzystaniem wózka widłowego, belowanie, sortowanie, rozkładanie, wykształcenie: brak wymagań, umiejętności i uprawnienia: operator wózków widłowych,

wynagrodzenie:

1600.00

PLN,

system

wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną.

pRacoWnik Fizyczny

Numer oferty:

StPr/13/0650, oferta ważna: do 2013-11-30, branża: działalność sanitarna i pokrewna, miejsce pracy: Guzów, powiat żyrardowski, gmina Wiskitki, ilość miejsc: 4, zakres obowiązków: praca fizyczna związana z przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych. Praca na kompostowni, wykształcenie: brak wymagań, umiejętności i uprawnienia: prawo jazdy kat. B, wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną.

kRaWiec Numer oferty: StPr/13/0645, oferta ważna:

Numer oferty: StPr/13/0636, oferta ważna: do 2013-11-30, branża: działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana, miejsce pracy: Sochaczew, ilość miejsc: 40, zakres obowiązków: obsługa klientów biznesowych pod kątem konsultacji i sprzedaży rozwiązań telekomunikacyjnych marki Orange. aktywne telefonowanie do bazy firm małych i średnich przedsiębiorców. wykształcenie: średnie ogólnokształcące, umiejętności i uprawnienia: obsługa komputera, wynagrodzenie: 1600.00 - 4000.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną.

ekSpozyToR ToWaRÓW

(merchandiser) Numer oferty: StPr/13/0635, oferta ważna: do 2013-10-25, branża: działalność związana z pakowaniem, miejsce pracy: Sochaczew, ilość miejsc: 5, w tym 5 dla niepełnosprawnych, zakres obowiązków: Ekspozytor towarów (merchandiser), wykształcenie: średnie zawodowe, umiejętności i uprawnienia: brak, wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną.

MonTeR konSTRUkcji STaloWycHŚlUSaRz Numer oferty: StPr/13/0634 oferta ważna: do 2013-10-31, branża: wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, miejsce pracy: Bełchów, powiat łowicki, gmina Nieborów, woj. ŁÓDZKIE, kategoria: oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę, ilość miejsc: 5, zakres obowiązków: montowanie konstrukcji stalowych na wysokości, prace fizyczne- przygotowanie do montażu, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, umiejętności i uprawnienia: brak, inne: doświadczenie zawodowe, mile widziane UDT, kat. IP, WJO, brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach, wynagrodzenie: 12.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką godzinową.

do 2013-11-30, miejsce pracy: Sochaczew, ilość miejsc: 1,

kUcHaRz Numer oferty: StPr/13/0627 oferta ważna:

zakres

do 2013-10-31, branża: działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, miejsce pracy: Teresin, powiat sochaczewski, gmina Teresin, ilość miejsc: 1, w tym 1 dla niepełnosprawnych, zakres obowiązków: produkcja posiłków, dbanie o ich jakość i sposób podawania klientom, wykształcenie: brak wymagań, umiejętności i uprawnienia: książeczka sanitarno-epidemiologiczna, inne: doświadczenie w pracy w gastronomi, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, wynagrodzenie: 1800.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną.

obowiązków:

wykształcenie:

szycie

ubranek

dziecięcych,

zasadnicze zawodowe, umiejętności i

uprawnienia: brak, inne: mile widziane doświadczenie zawodowe, szycie na overlock, wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną.

pRacoWnik ocHRony ze STopnieM niepełnoSpRaWnoŚci Numer oferty: StPr/13/0644, oferta ważna: do 2013-11-30, branża: działalność detektywistyczna i ochroniarska, miejsce pracy: Bieniewo-Parcela, powiat warszawski zachodni, gmina Błonie, ilość miejsc: 2 , w tym 2 dla niepełnosprawnych, zakres obowiązków: ewidencja pojazdów, obchody terenu, wykształcenie: brak wymagań, umiejętności i uprawnienia: brak, wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną

MiSTRz pRodUkcji bUdoWnicTWie Numer oferty:

W StPr/13/0642,

oferta ważna: do 2013-11-30, branża: produkcja masy betonowej, miejsce pracy: Stare Gnatowice, powiat warszawski zachodni, gmina Kampinos, ilość miejsc: 1, zakres obowiązków: koordynowanie procesu produkcji, kontrola jakościowa i ilościowa produkowanych wyrobów, wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), umiejętności i uprawnienia: brak, inne: mile widziana znajomość j. angielskiego lub niemieckiego, 3 lata doświadczenia na stanowisku związaną z produkcją, samodzielność, praca w zespole,

wynagrodzenie:

4000.00

PLN,

wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną

system

poMoc

kUcHenna

Numer oferty: StPr/13/0626, oferta ważna: do 2013-10-31, branża: działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, miejsce pracy: Teresin, powiat sochaczewski, gmina Teresin, ilość miejsc: 1, w tym 1 dla niepełnosprawnych, zakres obowiązków: wsparcie przy wydawaniu posiłków, oraz prace porządkowe, wykształcenie: średnie zawodowe, umiejętności i uprawnienia: książeczka sanitarno-epidemiologiczna, wynagrodzenie: 1700.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną

kaSjeR – bUFeToWy Numer oferty: StPr/13/0625, oferta ważna: do 2013-10-31, branża: działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, miejsce pracy: Teresin, powiat sochaczewski, gmina Teresin, ilość miejsc: 1, w tym 1 dla niepełnosprawnych, zakres obowiązków: przygotowywanie kanapek, sałatek, obsługa kasy fiskalnej, dbanie o porządek w restauracji, wykształcenie: średnie zawodowe, umiejętności i uprawnienia: książeczka sanitarnoepidemiologiczna, wynagrodzenie: 1600.00 PLN, system wynagrodzenia: czasowy ze stawką miesięczną.

po wia to wy Urząd pra cy w So cha cze wie ul. ku so ciń skie go 11 tel. 46 862 24 24, 46 862 24 55; 46 862 32 26 ema il: wash@pra ca.gov.pl bez płat na in fo li nia: 0 – 800 116 316

pRaca

Ciechanowa, Zambrowa, na SAME CIĄGNIKI – pod nasze firanki lub Ciągniki + Naczepa. tel519311265 Posprzątam dom, mieszkanie na Święta, pomyję okna, również sprzątanie po remoncie, weekendy. TEL: 663-627-754

Fundacja Nowy Ekran podejmie współpracę z absolwentami lub studentami ostatniego roku politologii, dziennikarstwa, nauk społecznych. Szukamy koordynatora projektu Internetowego do biura w Warszawie, oczekujemy systematyczności, zaangażowania, otwartej głowy, optymistycznego usposobienia i nastawiania na rozwój. Oferujemy zestaw szkoleń wprowadzający w tematykę, a w tym obsługa CMS, wprowadzenie SEO SEM, narzędzia wspomagające sprzedaż i emisje reklam Internetowych. Zapewniony pracę w młodym dynamicznym zespole, stałe wynagrodzenie z system premii za osiągane efekty. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy, krótką i zwięzłą prezentacje swojej osoby email: praca@neon24.pl zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C E tel. 501026875 JAGA Temp sp. z o.o. PILNIE poszukuje osób z uprawnieniami na wózki widłowe do pracy na terenie Teresina, Piorunowa, Pass. Cv na praca@jagatemp.pl lub osobiście Błonie ul. Poniatowskiego 9a Poszukuję opiekunki do 2-letniego dziecka. Kandydatka powinna być osobą odpowiedzialną, sumienną, kochającą pracę z małymi dziećmi, cierpliwą i niepalącą. Kozłów Biskupi. Tel 695 290 175; 602 48 12 12 PIZZERIA VESUVIO poszukuje pracownika na stanowisko Pizzerman. Mile widziana osoba z doświadczeniem praca na stale umowa o prace. CV proszę składać na maila rafal-tomasz@wp.pl kontakt 504080775 pakoWaczka od zaRaz. Miejsce: piorunów/błonie. Wymagania: książeczka san-epid, zdolności manualne, dojazd We WłaSnyM zakReSie. oferujemy: umowę zlecenie, stawka 9zł brutto/h + premie. Tel. 797 990 653 PODLASIE SA -Oddział w TERESINIE k SOCHACZEWA Podejmie współpracę z przewoźnikami z okolic Sochaczewa,

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z PRAWEM JAZDY KAT CE KRAJ WYMAGANA KSIĄŻECZKA ZDROWIA TEL. 508103353 Agencja Pracy – Eurokadra S.A. (nr certyfikatu 8252), poszukuje OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH- WYSOKI SKŁAD. Wymagane uprawnienia na wózki widłowe oraz książeczka sanepidu. Kontakt: 504- 779-09 Call Center na terenie Sochaczewa zatrudni osoby w charakterze konsultantów telefonicznych. Zapewniamy kompleksowe szkolenia oraz atrakcyjne zarobki. kontakt wojciech.gornicki@grupaprogres.pl 60129773 Call Center na terenie Sochaczewa zatrudni osoby w charakterze konsultantów telefonicznych. Zapewniamy kompleksowe szkolenia oraz atrakcyjne zarobki. kontakt wojciech.gornicki@grupaprogres.pl 60129773 Poszukujemy osoby do opieki nad 18miesiecznym chłopcem Miejsce Opieki Kożuszki Parcel 5 km od Sochaczewa w stronę Warszawy. Praca od pon. do pt. 7-8 godz. dziennie INFO: 792060142 lub f1karol@gmail.com Poszukuje osoby, która pomogłaby w odrabianiu lekcji chłopcu (kl. V sp), dwa razy w tygodniu. Najlepszą lokalizacją byłby rejon szkoły podstawowej nr 3 – okolice H. Sawickiej/Bloki Wojskowe. 503817500

Mile widziane: -doświadczenie w branży ubezpieczeniowej -wyższe wykształcenie -znajomość branży ubezpieczeń -znajomość technik sprzedaży

Firma invex group zatrudni osoby niepełnosprawne do pracy w supermarkecie w Sochaczewie, posiadające aktualną książeczkę sanepid. aplikacje na maila biuro@invex.pl lub tel. 32/729-80-47 do 48 Szukam kierowcy międzynarodowego c+e (unia europejska) Mile widziany podstawowy ADR. praca od zaraz kontakt 504 128 911 lub 501 159 046 Wykonamy kosztorysy inwestorskie dla biur projektowych, kosztorysy ofertowe dla wykonawców: branża budowlana i sanitarna. Kontakt: tel. 796-375-360, anna_3012@o2.pl Spawacz z uprawnieniami od trzynastu lat w zawodzie poszukuje pracy dorywczo po godzinach pracy. Telefon 728594-176 KSIĘGOWOŚĆ!!! biuro rachunkowe z odbiorem dokumentów od klienta. CIT, PIT, VAT, ZUS. Tanio i solidnie. Doświadczenie. Ryczałt, Książka Przychodów i Rozchodów, Pełna Księgowość. tel. 606714233 Poszukuję kierowcy kat C+E w ruchu międzynarodowym relecje Polska-Francja, solówka lub zestaw P. Zbyszek 604515-637 Firma hydrauliczna zatrudni samodzielnych monterów instalacji sanitarnych, Spawaczy gazowych. Praca od zaraz tel. 512-348-753

Międzynarodowa Agencja Pracy – EuroKadra S. A.(nr certyfikatu 8252), aktualnie poszukuje dla swojego Klienta osoby na stanowisko: Pracownik Magazynowy- Sochaczew. Więcej informacji pod nr. tel.: 223791732.

poszukujemy firm lub osób do współpracy przy odśnieżaniu dużych powierzchni dachowych oraz zatrudnimy pracowników (najlepiej brygady) do odśnieżania dachów płaskich na terenie Warszawy. 515173150

Firma zajmująca się sprzedażą epapierosów zatrudni studenta na stanowisko Sprzedawcy. Praca zmianowa od pon.niedz. w godz. 10-20. CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres: nsmulka.newtrends@gmail.com

pilnie zatrudnię tynkarza lub całą ekipę z doświadczeniem do pracy od zaRaz opis stanowiska: • Wykonywanie tynków maszynowych • obsługa agregatu do tynków maszynowych, gipsowych oraz cemontowo – wapiennych zainteresowane osoby proszę o kontakt 501577509

SZUKAM PRACY JAKO FRYZJERKA. 602-314-380

doM UbezpieczenioWy SpecTRUM poszukuje doradcy klienta ds. Ubezpieczeń. Miejsce pracy: Sochaczew Wymagania: -wykształcenie minimum średnie -prawo jazdy kat. B -łatwość nawiązywania kontaktów -operatywność, umiejętność argumentowania -szybkie przyswajanie wiedzy -znajomość obsługi komputerowych aplikacji biurowych

Zatrudnie kierowce Kat. C na auto ciężarowe, 18-paletowe. Praca na terenie woj. mazowieckiego, ok 300km dziennie. codzienne powroty do domu. Wszystkie weekendy wolne. Mile widziane doswiadczenie. Zapraszam. tel. 509931304

oferujemy: -stabilną biurową pracę na etat -możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia -pracę w młodym, dynamicznym zespole Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV+zdjęcie, list motywacyjny) z podaniem miasta zatrudnienia w tytule wiadomości na adres e-mail: aplikacje@dus.net.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat C+E na transport narodowy i międzynarodowy kontenerowy. Zainteresowanych proszę o kontakt: 602311467 Kawecki-Transport www.kawecki-transport.pl Firma DAB poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku operatora koparki. Praca sezonowa w okresie zimowym. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby firmy osobiście, ul. Grabskiego 1a/103 w Sochaczewie Firma transportowa zatrudni kierowcę z doświadczeniem kat. c+e w ruchu międzynarodowym, kraje czechy, Słowacja, Węgry. tel. 500287850 Zatrudnię kierowcę CE w transporcie krajowym na chłodnię, wymagana książeczka sanepidu. Tel. 518-727-750


pRaca, MoToRyzacja l 25

e-Sochaczew.pl Zatrudnię kierowcę od zaraz, w transporcie międzynarodowym z kategorią C+E. Tel: 602-118-101 zatrudnię kierowców z prawem jazdy kat. c+e w transporcie międzynarodowym na chłodnie – podwójne obsady. głownie jazda po europie zachodniej i południowej- sezonowo. daniel kobierecki tel: 608384429 Zatrudnię spedytora z doświadczeniem w transporcie międzynarodowym. Tel. 608-059-817 Kobieta poszukuje pracy biurowej, mgr, db. znajomość jęz. ang, podst. jęz. ros, niem. obsł. urz. biur. i komp.(kurs ECDL), dośw. w dz. handlowym, marketingu, sekretariacie, prawo jazdy, bez nałogów tel 604 893 774

MoToRyzacja Kupię MTZ 82, MTZ80, Belarus, Pronar, Władymirec T25, MF Zetora 5211,7211, Ursusa C-325, C-328, C-330, C-360 i inne mogą być do remontu, płacę gotówką, odbiór własnym transportem tel. 725562-998 (sieć Plus) PISEMNA GWARANCJA PRZEBIEGU!!!! WITAM. POSIADAM DO SPRZEDAŻY HYUNDAI ATOS W WERSJI HATCHBACK Z BARDZO DYNAMICZNYM I ZARAZEM EKONOMICZNYM SILNIKIEM BENZYNOWYM 1,0 O MOCY 69 KM, KOLOR ZIELONA BUTLA METALIC AUTO ZOSTAŁO ZAKUPIONE W 2000 ROKU BOGATA WERSJA WYPOSAŻENIA, POSIADA M. INNYMI;,, RADIO+CD,, 4XAIRBAG, ABS, ASR I WIELE INNYCH AUTO BARDZO ZADBANE, WNĘTRZE, LAKIER I PODZESPOŁY W IDEALNYM STANIE!!! MOŻLIOŚĆ ZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU!!!! JEŚLI TAKIEGO WŁAŚNIE SZUKASZ DZWOŃ NA NUMER TEL. 883-324-971

błędów). Kasowanie inspekcji serwisowej, olejowej. Kodowanie i programowanie sterowników, kluczy, pilotów i immo. Rozkodowywanie radia samochodowego. Regulacja podstawowa. Odczyt parametrów z czujników. Naprawa liczników!!! ZADZWOŃ!!! dojazd na terenie Sochaczewa GRATIS Tel. 886027300 sprzedam ładowacz fon: 784 181 324

Troll

tele-

Sprzedania Renault Trafic 91r-2,5d w stanie bardzo dobry. Systematycznie wymieniane wszystkie części. W tym roku robiona była cała podłoga i jest w stanie idealny, a silnik pali na dotyk. 0 886-072-376

USzkodzone przygotowuje również samochody do sprzedaży: – Malowanie – czyszczenie – polerowanie – naprawy blacharskie Wszelkie pytania proszę kierować pod numer tel: 791783780 / 514276050

FIAT CC 700 1997r sprawny technicznie przeglad 04/14, oc 03/14 doinwestowany do niewielkich poprawek lakierniczych 601-408-734

Witam Toyota Yaris 1999 rok poj. 1.0 benz vvti z Polskiego salonu, ekono-

Sprzedam przyczepę rolniczą ładowność 3 tony, sztywna, koła 20, niezarejestrowana, stan ogólny dobry Kontakt 665 233 652 lub 661 758 059

Sprzedam Toyotę Corollę 1,4, benzyna 1999, przebieg 140 tysięcy km kolor zielony metalik. Bardzo zadbana. bezwypadkowa. telefon 697049602

Sprzedam auto Volkswagen Golf III 1.8 benzyna. Rok 1992. Kolor seledynowy. Cena 2000 do negocjacji. Tel. 669-384244.

Kupimy każde auto! Solidna i uczciwa wycena auta odrazu podczas rozmowy. Stan tech. obojetny. może byc bez ubezpieczenia i przegladu. tel. 731-788-360 tel. 731-788-361 lub skup.aut@poczta.onet.

Sprzedam auto Opel Vectra B 1.8 z gazem. Rok 1997 kolor złoto-szary. TEL. 669-384-244 ============SkUp SaMocHodÓW oSoboWycH============ całe i uszkodzone, a także bez oc i przeglądu. Szybki dojazd i dobre ceny! zapraszam! tel: 695-457-497 SPRZEDAM QUADA EGLMOTOR 250 Z PŁUGIEM. 668352397. Sprzedam sprawny samochód fiat Marea, 1 właściciel, bezwypadkowy, garażowany, wyprodukowany w 1997 roku, 168 tys km., silnik 1,6 benzyna. opłacone OC. Cena 2.000 zl do negocjacji. Telefon: 608 027 245 kUpUje WSzySTkie MaRki pojazdÓW. przygotowuje również samochody do sprzedaży: Malowanie, czyszczenie, polerowanie, naprawy blacharskie Wszelkie pytania proszę kierować pod numer tel: 791-783-780

Naprawa elektryki i elektroniki w samochodach kasowanie błędów: CHECK ENGINE, AIRBAG, CRASH DATA SRS, ABS, ESP (podanie przyczyny wystąpienia

Kupimy każde auto! Solidna i uczciwa wycena auta odrazu podczas rozmowy. Stan tech. obojetny. może byc bez ubezpieczenia i przegladu. tel. 731-788-360 tel. 731-788-361 lub jaco07.09@onet.pl Witam, sprzedam fiata seicento 900 rok prod. 98 benz-gaz (instalacja założona 05.10.2011r. Bad. Techniczne do 20.03.2014r. Ubezpieczenie do 06.07.2014r Cena 2500 zł do negocjacji. Kontakt 516450503.

Sprzedam Mercedes rok produkcji 1999 diesel cdi 2.2 125 kM, silnik na łańcuchu, autentyczne średnie spalanie 6.5-7 l/100 km, przebieg 265 000, 8300 do negocjacji kom 694-733-995 Kupimy każde auto! Solidna i uczciwa wycena auta odrazu podczas rozmowy. Stan tech. obojetny. może byc bez ubezpieczenia i przegladu. tel. 731-788-360 tel. 731-788-361 lub jaco07.09@onet.pl

auto-Skup Skupujemy auta całe i lekko uszkodzone, prowadzimy też skup aut na części, dlatego płacimy najlepiej. chcesz szybko sprzedać auto dzwoń 781-490-491 lub 660-150-553

kUpUje WSzySTkie MaRki pojazdÓW od pRyWaTnycH WłaŚcicieli, od FiRM TaXi po naUce jazdy, oSoboWe, TeRenoWe i bUSy, całe, lekko USzkodzone oRaz Mocno

miczna, niskie spalanie (4-5 litr). Kolor srebrny metalic wspomaganie, dwie poduszki powietrzne, blokada skrzyni biegów. W posiadaniu drugiego właściciela, czysta zadbana, w bardzo dobrym stanie technicznym. Przebieg 146 000 km. Do auta dołączam 1 kpl kół zimowych. Toyota godna polecenia!!! Kontakt 606930646


26 l USłUgi MoToRyzacja kUpUje WSzySTkie MaRki pojazdÓW od pRyWaTnycH WłaŚcicieli, od FiRM TaXi po naUce jazdy, oSoboWe, TeRenoWe i bUSy, całe oRaz Mocno USzkodzone. przygotowuje również samochody do sprzedaży. 791783780

USłUgi ZESPÓŁ MUZYCZNY JEDYNY TAKI W POLSCE – WESELA – WODZIREJ ZAPRASZAMY NA WWW. ZESPOLDANCE4EVER. PL NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG. TEL. 0 509 602 748 Szybka pożyczka do 7000 zł! błyskawiczna decyzja, minimum formalności bez ukrytych opłat. pRoVidenT polSka S.a. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora) Przyjmujemy zlecenia na prace porządkowe przy grobach. Jeśli osobiście Państwo nie mogą: przywrócić blasku nagrobkowi oraz przyozdobić wyjątkowymi wieńcami jesteśmy do usług. Szczegóły: 889-692-783

oraz nauka starszych osób podstawy obsługi komputera i drukarek – naprawa komputerów Kontakt: 886722063

ZESPÓŁ MUZYCZNY METRO usługi muzyczne 505230521 Jesień to najlepsza pora na walkę z pajączkami, przebarwieniami, trądzikiem, nadmiernym owłosieniem zbiegi wykonywane są Laserem sPTF+ w KOSMO-DERM Gabinecie Kosmetologii Estetycznej tel. 693-391-872 ODBIERAM BEZPŁATNIE -- ELEKTRO ŚMIECI --: PRALKI, LODÓWKI, KUCHENKI, TELEWIZORY, AGD, KOMPUTERY, ZŁOM KOMPUTEROWY, KABLE... Złom, akumulatory, baterie, niepotrzebne przedmioty... Tel. 722393939 Wszelkie naprawy u klienta i nauki -Naprawa i konfiguracja oprogramowania,

z zaburzeniami wymowy. Kontakt: 795588-268.

DOMOWA GARMAŻERKA i IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE. oferuje wyroby garmażeryjne w przystepnych cenach robione w domowym zaciszu na kazda okazje oraz przygotowanie imprez okolicznosciowych 668467972 -ZABIERZEMY ~~ odpady z działki, pomieszczeń,~MEBLE ~ uporządkujemy teren i pomieszczenia. Usługa odpłatna. Fak. Vat. 722393939 Proponuje pomoc z zakresu napraw elektryki automatyki przemysłowej oraz mechaniki maszyn. Jeśli masz pomysł na wykonanie prototypowego urządzenia również staram się wykonać w 100% 502 151 317 DOMOWA GARMAŻERKA i IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE. oferuje wyroby garmażeryjne w przystepnych cenach robione w domowym zaciszu na kazda okazje oraz przygotowanie imprez okolicznosciowych 668467972

Ubezpieczenia: komunikacyjne (60% zniżki za 3 lata, 40% w ac za 60% w oc) mieszkań i domów firm (ogień, kradzież, oc, gwarancje dla branży budowlanej) turystyczne na życie Fundusze inwestycyjne telefon: 601-303-259 adres: Sochaczew Warszawska 66 c Firma z długoletnim stażem na Sochaczewskim rynku oferuje usługi hydrauliczne. Oferujemy fachowość wykonywanej pracy oraz konkurencyjne ceny. Tel. kon 601-818-310 Fotograf hobbysta utrwali uroczystość, wydarzenie lub wykona podobny reportaż. Tel. kont. 514 424 036. Zajmuje się pomocą w pisaniu prac inżynierskich i innych prac związanych z matematyką, fizyką, chemią i elektroniką. Telefon: 880 200 497 Adres e-mail.: praceinzynierskie@wp.pl

Mała Spiżarnia, zapraszamy do nas na zakupy. Oferujemy wyszukaną, zdrową i ekologiczną żywność. Znajdujemy się na ul. Kwiatkowskiego, przy parkingu na tyłach Urzędu Miasta. www.malaspizarnia.pl TANIO!!! Ocieplam budynki i podsufitki, wykonuję zabudowę poddasza, buduję obiekty od podstaw i garaże, wykonuję tynki z kwarcowego piasku. Posiadam własne rusztowania. tel. 602137535

e-Sochaczew.pl

Oferuję usługi rem-bud. Wykończenia wnętrz, adaptacja poddaszy, gładzie gipsowe, malowanie 606525975 gRaniTy, MaRMURy, blaTy, ScHody, paRapeTy, koMinki, goToWe płyTki z gRaniTU i MaRMURU, kilkadzieSiąT koloRÓW do WyboRU SocHaczeW, kaRWoWo 36. Tel. 695171708. www.granix.com.pl zapRaSzaMy

USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE -GLAZURA, TERAKOTA, GRES -SUFITY PODWIESZANE, ADAPTACJA PODDASZY 509166895

Szukam osoby/firmy, która podejmie się zlecenia zrobienia sufitów podwieszanych z g/k ok 160m2 i zapłatę za realizacje rozłoży na 3 raty. 5-0276-0276

www.mjm-wm.pl ogrodzenia bramy balustrady-dokładność, profesjonalizm i solidność, Tanio, możliwość negocjacji, pomiar i wycena gratis!!! Usługi spawalnicze: 604 434 212, 468615038 www.mjm-wm.pl

Abolw. PW udzieli korepetycji z fizyki i matematyki – szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum. Przygotowanie do matury i pomoc w codziennych zmaganiach z materiałem z zajęć lekcyjnych! Magda 536872536 Emerytowana nauczycielka (60 lat) pedagogiki wczesnoszkolnej chętnie pomoże uczniom klas „0” – III z problemami w nauce, dyslektykom i dzieciom

Docieplenia budynków Podbitki dachowe, tynki cienkowarstwowe, gładzie gipsowe, układanie papy termozgrzewalnej, mycie elewacji. Konkurencyjne ceny. Tel 507-239-261

WODZIREJEM WESELA, BALE, STUDNIÓWKI, WIGILIE DLA FIRM ZAPRASZAMY NA WWW. ZESPOLDANCE4EVER. PL TEL. 0 509 602 748

Meble na zamówienie: szafy, garderoby, zabudowy nietypowe, kuchnie, meble biurowe i sklepowe dojazd, pomiar, projekt i wycena gRaTiS kontakt tel. 667 245 651 www.arto.iscool.pl Salon Kosmetyczno-Fryzjerski oferuje pełny zakres usług w atrakcyjnych cenach np. manicure Hybryda 50zł, farba 49zł + strzyżenie z model. gratis tel. 504076011 Kampinos ul. Niepokalanowska 1 Zapraszamy „JEZIORANY” Kożuszki Parcel 82 oferuje: salę bankietową z pełnym wyposażeni do 100 osób 601085425 Zespól muzyczny FRIMEN-profesjonalna obsługa imprez: wesela, bale, imprezy rodzinne i okolicznościowe, imprezy firmowe i plenerowe. Repertuar dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. TEL: 518-331-175 KREDYTY również dla osób z opóźnieniami w Bik. *Kredyty gotówkowe * Kredyty konsolidacyjne. * Kredyty dla firm – uproszczone warunki Sochaczew Ul. Pokoju 5 Tel. 509180411 Dom Weselny w Kuznocinie ROBIMY REZERWACJĘ na BAL SYLWESTROWY, oraz oferujemy profesjonalną organizację przyjęć WESELNYCH oraz wszystkich innych przyjęć okolicznościowych, CENY KONKURENCYJNE 602110028 ZESPÓŁ MUZYCZNY JEDYNY TAKI W POSCE – WODZIREJ – REFERENCJE SKŁAD: 7 OSOBOWY Z ZAWODOWYM

Wykonujemy zabiegi na skórę na bazie kwasu laktobionowego firmy aRkana. Mają niezwykłe właściwości regenerujące, a przy tym nie podrażniają skóry. gabinet kosmetyczny Mariza tel. 602 374 897 Gabinet Kosmetyczny MARIZA: – najdłuższe doświadczenie na rynku – aparatura i zabiegi najnowszej generacji. pn. – pt 10.00 – 18.00, sob. 9.00 – 14.00. tel. 46 862 39 99, 602 374 89 ul. Żeromskiego 9 USŁUGI KSIĘGOWE!!! CIT, PIT, VAT, ZUS. Tanio i solidnie. Doświadczenie. Ryczałt, Książka Przychodów i Rozchodów, Pełna Księgowość. tel. 606714233, e-mail: jolanta_szymanska1@op.pl • Wycinka, przycinka, usuwanie drzew, gałęzi (także z miejsc trudnodostępnych); • Cięcie, rąbanie opału; • Koszenie traw; • Usługi pilarskie; • Prace porządkowe. tel. 503-581-660 SERVIS TECHNICZNY, ---Ty psujesz:) my naprawiamy.......... na życzenie Fak. Vat. 722393939 Tynki MaSzynoWe oFeRUjeMy pRoFeSjonalne Wykonanie TynkÓW


USłUgi l 27

e-Sochaczew.pl – gipsowych – gipsowych knauf-diamant – cementowo wapiennych zacieranych mechanicznie pod malowanie. Wykonujemy również wylewki mixokretem, zabudowy z płyty gips/karton, ocieplenia budynków, malowania, wykończenia mieszkań, lokali i budynków. zapraszamy do obejrzenia naszych prac w Sochaczewie i okolicach. Tel. 501-577-509

chunkowości. – wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje związane z prowadzoną przez państwa działalnością min: VaT, piT, ciT – sporządzamy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania statystyczne potrzebne dla gUS – dokonujemy wszelkich czynności związanych z zamknięciem roku • obsługę kadrowo płacową. kontakt: biuro Rachunkowe „Mini” Tel: 531-910250 Sochaczew ul. lazurowa 96-500 Sochaczew email: mini.sochaczew@onet.pl www.biurorachunkowemini.pl Wycena nieruchomości. Operaty szacunkowe również na potrzeby banków. Możliwość sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości przed zakupem. Rzeczoznawca majątkowy. Tel.: 666 221 444

SzUkaSz ŚWieTnego zeSpołU MUzycznego na WeSele SylWeSTeR bankieT lUb inną URoczySToŚĆ doSkonale TRaFiłeŚ „Make Me Feel” zadzWoŃ i zaRezeRWUj TeRMin Tel: 696-776-100 MakeMeFeel@oneT.pl WWW. MakeMeFeel. pl Witam serdecznie Proponuję usługi ascenizacyjne na terenie Sochaczewa i okolic. Wystawiam fakturę VAT Tel Kontaktowy 502 151 317 Dziękuje Sprzedam drzewo: topola, brzoza, sosna i inne drzewa na opał. Szykuje teren pod zabudowę. Tne i wycinam najbardziej zarośnięte działki tel 663-132-547

Wywóz szamba faktury Vat. dojazd w umówionym czasie. bardzo atrakcyjne ceny. zapraszamy do współpracy 666-034-523 606-394-259 Profesjonalny zespół muzyczny jedyny taki w Polsce. Wesela na wysokim poziomie, bale, studniówki, wigilie dla firm. Skład: 7-osobowy z wodzirejem Zapraszamy na www.zespoldance4ever.pl Tel. 0 509 602 748 KOREKTA LICZNIKÓW SAMOCHODOWYCH CYFROWYCH – DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA CAŁEJ ELEKTRONIKI, KASOWANIE BŁĘDÓW, WSZYSTKIE MODELE. WWW. DIAGAUTO. PL TEL. 605600-164 Naprawa, montaż i konserwacja sprzętu komputerowego: Laptopy, PC,(jeżeli to możliwe na miejscu u klienta). Niskie ceny! Kilkunastoletnie doświadczenie. Tel. 500625-932 Pon-Sob godz. 9-21 Zapraszam

zapraszamy na painTball na naszym polu niedaleko Sochaczewa. na hasło jeSienna pRoMocja! – lepsze ceny! zestaw + 200 kulek tylko 49zł!!! / 500 kulek tylko 79zł!!! www.paintball-sochaczew.pl 696767672 biURo RacHUnkoWe „Mini” Rok założenia 1994 licencja MF jesteśmy biurem rachunkowym funkcjonującym na polskim rynku od 19 lat. nabyte przez prawie dwie dekady doświadczenie pozwala nam na podjęcie się nawet najtrudniejszych zleceń. nasza wykwalifikowana kadra posiada gruntowną wiedzę w każdej dziedzinie ra-

dla doMU Weź pożyczkę na remont do 7000 zł! Równe raty, bez ukrytych opłat. pRoVidenT polSka S.a. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora) Wymień drzwi przed zimą!!! drzwi zewnętrzne już od 875 zł! zapraszamy na wielką wyprzedaż drzwi. czynne: pn- pt 8: 00-16.00, sb 9-14 kędziora, Sochaczew, ul. gwardyjska 14 tel. 862 17 70 drzwi wewnętrzne już od 140 zł!!! czynne: pn- pt 8: 00-16.00, sb. 9-14 kędziora, Sochaczew, ul. gwardyjska 14

zapraszamy na wielką wyprzedaż drzwi! ceny już od 49 zł!!! tel. 862 17 70

gtx oraz fotelik z bazą. Cena 550 zł. Kontakt: 501369343 lub goralczyk.agnieszka@wp.pl

Sprzedam pianino (zabytek) Thurmer (gra), ale potrzebuje renowacji kontakt tel. 728876124

Oddam pionizator dla 2-3letniego dziecka niepełnosprawnego któremu potrzebne jest pionizowanie tel. 698880440

WiTaM SpRzedaM dReWno koMinkoWe i opałoWe (piecoWe). jUŻ od 150 zł. Mp. poUkładane. MoŻliWoŚĆ TRanSpoRTU do klienTa, na TeRenie SocHaczeWa doSTaWa gRaTiS. MoŻliWoŚĆ zaMÓWienia dReWna (gaTUnek, dłUgoŚĆ, iTp.) na indyWidUalne poTRzeby klienTa. poTRzebUjeSz dReWna zadzWoŃ znajdzieMy coŚ i dla ciebie! konTakT Tel. koM. 795-370-825 lUb 604-686-377

Zaopiekuje sie dzieckiem lub dziećmi z okolic Paprotni i Teresina. Osoba odpowiedzialna z doświadczeniem. tel. 693729538

Sprzedam Piec Buderus Logano s111 16 kw, stan dobry, 700zł, cena do negocjacji-więcej informacji pod nr tel: 665873-661 Skład opału pleceWice oferuje po atrakcyjnych cenach: węgiel, miał i ekogroszek. W sprzedaży także węworkowany. zapraszamy! giel tel. 22 7257948, 601326248 drewno kominkowe i opałowe dąb, brzoza, olsza, sosna, topola, osika drewno pocięte i połupane możliwość transportu. tel 605-896-199

dla dzieci Witam. Mam do sprzedania wielofunkcyjny wózek z możliwością zastosowania jako gondola lub spacerówka espiro

Witam, mam na sprzedanie nosidełko Euro baby, stan oceniam na dobry, posiada normalne ślady użytkowania, (po 2 dzieci), w razie pytań proszę dzwonić 601846656

podRĘczniki i naUka ANGIELSKI – ROSYJSKI Dorośli * młodzież * dzieci Business English, konwersacje, gramatyka i wszystko co potrzeba. Wyłącznie lekcje indywidualne! Słowiańska 12, Trojanów Michał Gołkowski 694 616 954 Angielski dla dorosłych i młodzieży!!! Zajęcia indywidualne prowadzone przez profesjonalną lektorkę. Przez większość życia mieszkałam w Angli. Nauczę ogólnego angieslkiego jak i bizness. tel 532502726 Nauczycielka języka niemieckiego udzieli korepetycji z przedmiotu. Przygotowanie maturalne, pomoc w nadrabianiu zaległości, odrabianie prac domowych, gramatyka, słownictwo. Centrum. Tel 880-727-744

Oferuję korepetycje z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Gwarantuję szybkie rezultaty! Możliwy dojazd. Zapraszam. 783 772 042 Korepetycje z matematyki, podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia. Przygotowanie do sprawdzianów, pomoc w nadrobieniu materiałów, szczeg. podejście do maturzystów. Cena: 25 zł/h. Kontakt: 781 842 829.

pozoSTałe Witam! Sprzedam gałązki świerku (srebrnego i zielonego). Bardzo ładne grube gałązki idealnie nadają się do wiązanek. Telefon 697-062-238. Terapia manualna. Masaż leczniczy w domu Pacjenta. Tel: 608 385 062 Miłe, kulturalne małżeństwo 35/38 lat pozna tą drogą sympatyczną kobietkę w przedziale wiekowym 18-45 lat do miłych spotkań. Rozważamy też drugie małżeństwo. Panom dziękujemy. Tel. 733 021 438. SMS. TANIE DANIE DNIA... JESTEŚ GŁODNY? TO WSTĄP DO NAS UL. 15GO SIERPNIA MIÓD MALINA. PYSZNE ŚWIEŻE DOMOWE OBIADY NIE MASZ CZASU? DOWIEZIEMY NA MIEJSCE. NA TERENIE SOCHACZEWA DOWÓZ GRATIS TEL. 792 670 200. Sprzedam sadzonki truskawek. Tel. 665410-708


28 l nieRUcHoMoŚci nieRUcHoMoŚci Sprze dam dom pię trowy z dział ką rol ną w brzozowie Starym (5 pokoi, 2 łazienki, piwnica). dogodna lokalizacja – szkoła podstawowa, ośro dek zdrowia, skle py, ko ściół. kon takt 24 277 39 07, 602134658,664932638 Działka bud. 600m2 + udział 1/3 w działce o pow. 71m2 (udz. w drodze). Cena działki razem z udziałem 93150 zł. Działka mieści się w Sochaczewie przy ul. Lubiejewskiej, 80m od Łowickiej. Tel. 502334299 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z kuchnią i łazienką o powierzchni 37mkw przy ulicy Senatorskiej w centrum Sochaczewa. Mieszkanie z komórką lokatorską. Więcej informacji pod numerem tel. 605224726 Sprzedam działki budowlane 1000m2 i 1300m2 w Żukowie. Spokojna cicha okolica las, sklep, szkoła komunikacja miejska.

Wszystkie media w pobliżu. cena za m2 44zł. Cena do negocjacji tel. 793 299 744 SPRZEDAM DOM W 110 M2, NA DZIAŁCE 750 M2 W DZIELNICY KASZTANKI. DOM TYPU KOSTKA Z DODATKOWYM ODDZIALNIE STAJĄCYM BUDYNKIEM DO ZAGOSPODAROWANIA NA GABINETY, BIURO, ITP. TEL. 534-253-406 TANIO!!! Sprzedam działkę budowlaną o pow. 709 m2 w miejscowości Sochaczew / Malesin. Dostępne wszystkie media. tel. 698465824 Mieszkanie 47m, 3 pokoje, kuchania, łazienka, przedpokoj, Piwnica, stan dobry, I piętro, niski czynsz, 511-164-114 Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Nowe Mostki koło Żelazowej Woli o powierzchni 1300 m2. Do działki doprowadzone są media. Cena za m2 43 zł.(Cena do negocjacji) Tel. 668347657

e-Sochaczew.pl SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE o wymiarach 3010 m2; 3013 m2; 3306 m2; 3444 m2 położone 3 km od CENTRUM Sochaczewa za Wypaleniskiem w miejscowości Kożuszki Parcel. Działki w pobliżu nowego osiedla domów. 691290005 DZIAŁKA- KUZNOCIN GÓRNY – 3.600 m. kw. – 35 zł. / m. kw. w pobliżu ronda. Przeznaczenie- budownictwo mieszkaniowe lub nieuciążliwe usługi. Media w granicy działki. Dojazd – asfalt. Tel. 502-892-637 Sprzedam dom 80m2 z garażem i budynkiem gospodarczym na działce 6.200 m2 w Sochaczewie. tel. 504-370-535 Sprzedam działkę rolna z możliwością budowy domu, przy drodze asfaltowej. 4,5 tys. m. Janaszowek/Bogdaniec. Cena do negocjacji: 32zł/m. PILNE. 730-007758 Do wynajęcia mieszkanie w Sochaczewie. Mieszkanie w bloku, 48 m kw. / 2 pokoje + kuchnia + łazienka /, na 2. piętrze, jasne, słoneczne z balkonem. kontakt 602 856 335 po 15,00 DO WYNAJĘCIA mieszkanie (pokój 32m kw. + łazienka + kuchnia) w Sochaczewie. Umeblowane, z miejscem parkingowym na podwórku. Do mieszkania prowadzi osobna furtka i wejście. Kontakt 695005140.

Mieszkanie M4 (63 m2), centrum, w odległości do 500 m znajdują się liczne sklepy (kaufland), punkty usługowe, szkoła, przystanek Mzk. cena: 215 000 zł. Tel. 690-035-022 dom w Sochaczewie, rok budowy 2002 w pełni wykończony, gotowy do zamieszkania. pow. użytk. 145,6 m2 + garaż w budynku, działka 537 m2 zagospodarowana (kostka, ogród). ogrzewanie olejowe lub ekogroszek. blisko szkoła, przedszkole, przystanek Mzk, sklepy. cena: 490000zł. Tel. 690-035-022 Solidny dom w stanie surowym otwartym. do centrum zaledwie 1 km. Malownicza okolica z widokiem na bzurę. powierzchnia całkowita: 155,8 m2, powierzchnia użytkowa: 122,6 m2, powierzchnia działki: 931 m2. cena: 195000 zł, tel. 690-035-022 do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 95 m2 w samym centrum Sochaczewa na przeciwko kramnic. budynek znajduje się przy ul. Warszawskiej na którą skierowane jest większość okien nieruchomości. lokal znajduje się na ii piętrze i składa się z kilku przestronnych pomieszczeń. Tel. 690-035-022 działka budowlana 680 m2, znajdująca się na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych w msc. czerwonka-parcel. Media w drodze. cena: 49 000 zł, tel. 690-035-052 kawalerka w centrum, iii p., 28 m2. cena: 88 000 zł. Tel. 690-035-052 Mieszkanie M3 (47,9 m2), osiedle ogrody, zadbane, po remoncie. cena 165 000 zł. Tel. 690-035-052 M5 (68,5 m2) na osiedlu ogrody, blisko szkoła, przedszkole, żłobek, iii piętro. Tel. 690-035-022 luksusowe mieszkanie 3-pokojowe (70 m2), wysoki standard, blok z windą. Tel. 690 035 022 M3 (44 m2), wysoki standard, blok z cegły z windą, niskie koszty utrzymania. Tel. 690 035 022 M4 (66 m2), iii piętro, centrum, kuchnia w zabudowie, gładzie gipsowe, panele na podłodze. cena 210 000 zł. Tel. 690 035 052 kawalerka (28 m2), iii piętro, centrum. cena: 88 000 zł. Tel. 690 035 052 M3 (53 m2), parter, po generalnym remoncie, okolice pkp. cena: 199 000 zł. Tel. 690 035 022

OKAZJA!!! Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 700m2 (20*35) w Sochaczewie znajdującą się przy ul. Skotnickiego (osiedle Malesin) Blisko szkoła, media +gaz cena 55000zł tel. 502 467 070 Sprzedam działki budowlane w miejscowości Altanka, piękne malownicze okolice. Tel. kontaktowy: 694-240-711 Kupię działkę w okolicy Sochaczewa (max 8 km) do 30.000 zł z możliwością wcześniejszej zapłaty za geodetę. Zainteresowanych proszę o kontakt tel. 790-569-969. Sprzedam działki budowlane i leśno-budowlane o powierzchni od 1100 m2 do 3500 m2 w gawłowie 77 za szkołą podstawową. dostępne woda i prąd. Telefon kontaktowy: 609521970

Sprzedam tanio dwie działki budowlane o powierzchni 1200 m2 każda. Działki znajdują się w miejscowości Adamowa Góra a dojazd do nich w miejscowości Altanka. Telefon kontaktowy to 508 845 704

Sprzedam siedlisko pow. 1,07ha. budynek parterowy murowany 3 izby, murowany budynek gospodarczy (obecnie garaż) woda, prąd, dojazd asfalt. czyste notarialnie. WiTkoWice Tel 603 581 637. Tanio!

Posiadam do sprzedaży 2-pokojowe mieszkanie z balkonem (34m2), na 2 piętrze w centrum. Mieszkanie po generalnym remoncie, nowe okna i drzwi, gładzie, szafy wnękowe. 155 tys do negocjacji. 502782365.

SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ DOM PIĘTROWY OŚ. KARWOWO NA MIESZKANIE W BLOKU 3 POK. NA UL. SŁOWACKIEGO, ZAWADZKIEGO, ŻEROMSKIEGO, SENATORSKA, ŻWIRKI I WIGURY TAM GDZIE SĄ NISKIE OPŁATY. WIECEJ INFO TEL. 880-913-852

Dzialki rolno-budowlane 3000m2. 3km. od Sochaczewa ziemia kl. 4 pod budowe domu 34X90m. c. 49 000zl. Dzialka 9500m2. Media przy dzialkach wjazd od drogi asfaltowej cena do uzgodnienia. Bezp. t. 505124479 Sprzedam mieszkanie 66 mkw i garaż w Sochaczewie. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni oddzielnie łazienka i ubikacja. Usytuowane jest na parterze. Adres ul. 600 lecia 72a/11. Telefon 607621298. SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ O POWIERZCHNI 14.440 m2 (1.5ha) W MIEJSCOWOŚCI CZYSTE GMINA SOCHACZEW. DOJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ. DZIAŁKA JEST Z DOMEM MIESZKALNYM. CENA: 150 tys. TEL. 608 363 183

>>>>>>> Pilnie KUPIĘ DOM w rozsądnej cenie, w centralnej części Sochaczewa lub dość blisko centrum. Tel.: 603449628. Sprzedam mieszkanie w Kożuszkach Parcel (50 m2), 3 pokoje. Mieszkanie bezczynszowe z własnym ogrzewaniem. Jego dużą zaletą jest niski koszt eksploatacji i atrakcyjna cena. kont. 606433822 Posiadam do sprzedania mieszkanie własnościowe o pow. użytkowej 48m2 Zlokalizowane na osiedlu w centrum Sochaczewa. Lokal znajduje się na czwartym piętrze w czteropiętrowym bloku po termomodernizacji. Mieszkanie składa sie z dwóch pokoi, łazienki, widnej kuchni, w której pozostają meble oraz sprzęt AGD Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 3,63m2 co daje łączną powierzchnie 51,53m2. Sprzedaż bezpośrednia osoba prywatna. Zapraszam do oglądania i zachęcam do kupna. Cena do rozsądnej negocjacji. Tel: 783-680-726

Wynajmę lokal o pow. 55 m2 w centrum Sochaczewa przy ul. Staszica. lokal znajduje się na parterze kamienicy z bezpośrednim wejściem z ulicy. Własna toaleta, parking, duże okna wystawowe zapraszam. 515340481 mieszkanie 33m2 w centrum, umeblowane, łazienka po remoncie; 700 + opłaty eksploatacyjne; tel. 603 115 204

Wynajmę dwupokojowe mieszkanie na I piętrze na ulicy Targowej. tel. 604-170-168 (po godz. 16.00) pilne!!! Wynajme mieszkanie (cHodakÓW) 56m2 w czesci wyposazone dobra lokalizacja + piwnica + balkon, z miejscem parkingowym oplaty w cenie czynszu oprócz pradu tel: 728876124 Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie (pow. 34m2), na 2piętrze w centrum. Mieszkanie odnowione, umeblowane, szafy wnękowe. Tylko wynajem długoterminowy. Wynajem 1100 zł+opłaty licznikowe 502782365 Sprzedam mieszkanie 48 m2, 3 pokojowe w centrum Sochaczewa, loggia niski czynsz, zadbane. Polecam. tel. 692-104-303

do SpRzedania doM z działką 1ha, ogRodzone, koSTka z bUdynkieM goSpodaRczyM. nieRUcHoMoSĆ połoŻona janÓW-adaMoWa gÓRa niedaleko SocHaczeWa, bliSko Szkoł, SzpiTal, pRzedSzkole cena 349000zł Tel. 500-100-106 Sprzedam działkę budowlaną o pow. 770 m2 położoną na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Sochaczewie. Działka ogrodzona, zagospodarowana. Wszystkie media w ulicy. Telefon 532-348-005 Zamienię 2 pokojowe mieszkanie, pierwsze piętro, osiedle 600 lecia na tyłach Media Expert na domek w okolicach Sochaczewa – bez pośredników!!! – Rysiek 660-840-060

Sprzedam mieszkanie własnościowe 68m2 po generalnym remoncie w Sochaczewie iiip. tel. 0-513-099-735 pil nie sprze dam dom jed no ro dzin ny z poddaszem użytkowym o pow. 230m2 w Sochaczewie. budynek ten jest w stanie surowym, zamkniętym z instalacją elek trycz ną. dział ka o pow 2000m2. Tel. 0-513-099-735

Sprzedam mieszkanie w Sochaczewie, w bloku przy ul. Kochanowskiego, 2 piętro, 60m kw. 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Mieszkanie ustawne, przestronne, salon 25m kw. duży balkon. 199 tys. 693 778 112

okazja! dom nowy 360 tys. zł Teresin parterowy 116m2/1018m2+poddasze użytkowe ok. 50m2. Stan deweloperski, po odbiorze. cicho, przytulnie. pkp 2 km. 4km od trasy e30. Telef. bezp. 468614363, 51587484 Sprzedam działkę rolno- budowlaną w miejscowości Helenka o powierzchni 10000m2 (1ha) wymiary 50x200. Działka graniczy z drogą asfaltową. Media w pasie drogi. Kontakt tel 792979092

Mieszkanie 2 pokojowe, 60 m2 w kamienicy przy ul Słowackiego. Ogrzewanie własne, woda z termy. Wymaga remontu, ale jest niebanalne. Miejsce pod garaż nieodpłatne. Przystępna cena. Tel. 602290298 Wynajmę ładne 3- pokojowe mieszkanie w centrum Sochaczewa na I piętrze z widną umeblowaną kuchnią. Tel. 728953900 Bezpośrednia sprzedaż 3-pokojowego mieszkania w nowym budownictwie (2001r) w centrum Sochaczewa. W cenie wyposażenie kuchni, łazienki, 2 miejsca postojowe. Nie wymaga nakładów finansowych. 504-430-663

Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości nowa piasecznica. powierzchnia 1000mkw, media w drodze, blisko do szkoły podstawowej i stacji pkp. cena 52 000 do negocjacji. Tel: 518-177922, 519-595-913

Sprzedam grunty orne o powierzchni 4 ha w Rybnie k/Sochaczewa pod uprawę z możliwością założenia siedliska: wszystkie media dobry dojazd. Cena do uzg. tel: 46-86-111-25 (po godz. 18.00) lub 516-240-088

Srzedam mieszkanie w Sochaczewie o powierzchni 53 m2, 2 pokoje na I pietrze, widna kuchania, balkon, piwnica, miejce parkingowe. W dobrej lokalizacji. Cena 175 tys zl. Tel 0788 633 322

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1000 m2 w miejsc. Szczytno gm. Kampinos. Dojazd drogą gminą, 400m drogą nieutwardzoną. Cena 25 000zł za 1000m2 (możliwe powiększenie). Kontakt z właścicielem 791801801

Witam mam do zaoferowania pole o powierzchni ok. 2.24ha o szerokości 26m i długości ponad 850m. Znajduje się na Dębówce 9 km od Sochaczewa. Atrakcyjna cena, dzwonić można przez cały tydzień 664982755.

pilnie sprzedam 2 działki bUdoWlane!!! 40mx50m (2023m2) i 35mx50m (1693m2). Ul. łąkowa -chodaków- do centrum Sochaczewa ok. 4km. płot z klinkieru, media w ulicy (ul. asfaltowa). tel: 0 603784-566


zdRoWie, URoda, RekReacja l 29

e-Sochaczew.pl artykuł promocyjny

zdrowo, pysznie, naturalnie

„Tęczowy ogród®” to gospodarstwo rodzinne położone we wsi brzozowiec, gmina iłów. krzysztof, przemysław i Marcin Wasilewscy prowadzą ponad 50-hektarowe gospodarstwo sadownicze. gospodarstwo specjalizuje się w produkcji jabłek, głównie deserowych. Gospodarstwo Sadownicze Wasilewscy jest laureatem wielu nagród i medali zdobytych na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach sadowniczych i ogrodniczych. Zajmowało także wysokie miejsca w ogólnokrajowym konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W gospodarstwie nie stosuje się odmian genetycznie modyfikowanych, na życzenie klienta jest wystawiana – deklaracja dotycząca stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie (gMo). W 2012 r. w gospodarstwie została uruchomiona tłocznia soków- pierwsza tego typu inwestycja w powiecie sochaczewskim oraz pierwsza w Polsce tłocznia wyposażona w polskie maszyny. Całe gospodarstwo posiada certyfikat Integrowanej Produkcji. W tłoczni wprowadzony jest system HACCP, a grupa do której należy gospodarstwo (grupa producentów owoców Rajpol i Ewelina z Wólki Łęczeszyckiej) posiada system GLOBALGAP i gospodarstwo ze swoimi uprawami pod niego podlega. produkt Tęczowego ogrodu® to 100% naturalnie mętne soki nFc (ang. not from concentrate, czyli,, nie z koncentratu”) bez dodatku wody, cukru, konserwantów. Sok poddany jest łagodnej pasteryzacji co zapewnia jego utrwalenie, a jednocześnie zachowuje naturalny smak i wszystkie cenne substancje zawarte w owocach i warzywach. Tłoczony jest na zimno. Mętność i osad to zjawiska naturalne. Smak i kolor soku zależą od odmiany oraz dojrzałości owoców i warzyw. Zawiera naturalnie występujące cukry. W przypadku dostania się powietrza należy spożyć w ciągu 24 godzin. Opakowanie BAG-IN-BOX gwarantuje świeżość przez 21 dni po otwarciu, pod warunkiem że kranik będzie zawsze zalany sokiem. Soki Tęczowego Ogrodu® charakteryzują się wspaniałym smakiem i bogactwem cennych dla organizmu substancji odżywczych. Dostępny asortyment smakowy: sok 100% naturalny NFC: jabłkowy, jabłkowo-marchwiowy, jabłkowy z buraczkiem czerwonym, jabłko-gruszka oraz jabłko-dynia. Tęczowy Ogród® oferuje usługę tłoczenia soków z owoców i warzyw dostarczonych przez klienta. pW. www.sa dy -ma zow sza.pl; sa dy -ma zow sza@wp.pl

artykuł promocyjny

Super forma w 30 minut

najczęstszą wymówką, dla której nie ćwiczymy, jest brak czasu. Tymczasem ostatnie wyniki badań dowodzą, że wystarczy jedynie 30 minut intensywnej aktywności ruchowej aby poprawić swoją kondycję i sylwetkę. intensywny trening interwałowy – bo o nim właśnie mowa – przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej i pobudza produkcję hormonów, które poprawiają stan zdrowia i samopoczucie. Na tej idei oparty jest trening Les Mills GRIT SERIES, który zyskał fanów ReklaMa

KONKURS

„Tęczowego ogrodu” i„e-Sochaczew. pl” najbardziej

nywać nie trzeba, ale zachęcić jak O wszelkich zaletach picia soków nikogo przeko my konkurs, w którym prosimy towaliś przygo ików czyteln h można. dla naszyc . Autor najlepszego zdaniem komisji o nadsyłanie haseł zachęcających do picia soków ekologicznych sków z iłowskiego zapas y konkursowej hasła otrzyma w prezencie pokaźn e w promocji soków przez używan będzie hasło niego przez gospodarstwa. Wymyślone wyróżnienia. Tęczowy Ogród. W konkursie przyznamy też dwa aczew. pl i przedstawiciele e-Soch i redakcj W skład Komisji konkursowej wejdą członkowie biuro@e-sochaczew.pl adres na ać przesył należy Tęczowego Ogrodu. Hasła konkursowe ie w biurze redakcji osobiśc je ć zgłasza lub soki) rs konku : wpisać y (w tytule maila prosim 25 października br dnia do Sochaczewie e-Sochaczew. pl przy ul. Hanki Sawickiej 3 b w

ReklaMa

na całym świecie i od września br. dostępny jest również w Sochaczewie. Te 30 minutowe zajęcia zostały stworzone dla osób, którym zależy na poprawieniu kondycji i/lub schudnięciu. Trening składa się z sekwencji wykorzystujących 110% możliwości fizycznych. Rozgrzewka szybko podnosi tętno i budzi mięśnie do pracy. Zajęcia łączą w sobie cykl budowania siły, mocy, zasady plyometryki (rodzaj treningu nastawiony na poprawę szybkości i mocy ruchów oraz poprawę funkcji układu ner-

wowego głównie pod kątem poprawy szybkości reakcji mięśni) i cardio. Na koniec odbywa się intensywny core trening (ćwiczenia brzucha). Zaletą GRIT SERIES jest fakt, że każdy może dostosować jego intensywność do własnych potrzeb i kondycji fizycznej, a nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń zawsze czuwa trener, który jednocześnie motywuje do osiągnięcia upragnionych rezultatów. les Mills gRiT to zajęcia dla ciebie, jeśli: l chcesz osiągnąć super formę, l chcesz mieć motywację, aby pokonywać swoje kolejne granice, l chcesz stracić na wadze lub poprawić kondycję, l chcesz zwiększyć intensywność treningów.

GyMME FiTNESS CLUB – ZaSMaKUj W ZDROWyM STyLU ŻyCia! ReklaMa


30 l Młodzi PASJA

lll

PRZYGODA

e-Sochaczew.pl lll

całym życiem Taneczne pląsy, gwarne zabawy, ciekawe gawędy i popularne piosenki – tak w skrócie można podsumować to, co harcerze z „Osiemnastki” zaprezentowali podczas swojej pokazowej zbiórki. Spotkanie, które odbyło się 11 października miało wyjątkowy charakter, gdyż zaproszono na nie również specjalnych gości – młodzież, która chciałaby rozpocząć swoją przygodę z harcerstwem. Przyrzeczenie harcerskie i krzyż na mundurze to dopiero początek działania w zastępie i drużynie, zdobywanie kolejnych etapów wtajemniczenia – stopni harcerskich, potem instruktorskich, a także przygotowania do objęcia odpowiedzialnych funkcji:

W trakcie harców, zabaw, przygód i pracy każdy z nas kształtuje w sobie cechy, które później, w dorosłym życiu, pozwolą nazwać go dobrym człowiekiem.

Harcerze z „Osiemnastki” otrzymali do dyspozycji harcówkę w Kościele w Boryszewie.

zdanieM jUSTyny

JuStyNA SAłAcIńSKA – jestem uczennicą liceum i to jest chyba moje największe dokonanie. Ostatnio najbardziej na świecie lubię Bruce'a Springsteena, ale to może się jeszcze zmienić. Nie lubię raczej niewielu rzeczy, chociaż najgorsze są rodzynki w cieście. parapet, powiadam. parapet jak sto piorunów. jak furko cząca furka beczek. i nie ma znaczenia, czy wiem, o czym mówię. Raczej nie. ale parapet to parapet, tak powiadam. Wymachuję ręką w temblaku z kolorowej chusty. nadymam żagiel mojej niepodważalnej racji.

WYZWANIE zastępowego, przybocznego, drużynowego itd. To na pewno barwne, pełne przygód i bogate w przyjaciół życie. Duch harcerstwa i jego ideały, tradycje, symbole, Przyrzeczenie i Prawo sprawiają, że łatwiej iść naprzód i piąć się w wzwyż, by zdobyć upragniony cel. – Dla nas harcerstwo to nie tylko przygoda, ale i sposób na życie. Od początku ekscytowało nas to, że robimy rzeczy, o których dzieciaki nienależące do harcerstwa mogą tylko pomarzyć – opowiadają harcerze z 18 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej. I dodają bez wahania – Harcerstwo nauczyło nas samodzielności, zaradności, dobrej organizacji czasu i specyficznego podejścia do trudności. – Teraz nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Wiedzą już, ze wszystko da się jakoś zorganizować i świetnie sobie z tym radzą – potwierdza ich drużynowa Bożena Szeszel. O tym, że są wędrówki, wyjazdy, a także służba, czyli praca społeczna na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy można było się dowiedzieć ze specjalnej prezentacji przygotowanej przez jedną z harcerek. Większość dorosłych dziś Polaków należała kiedyś do harcerstwa lub w inny sposób zetknęła się z ZHP. Jeśli nawet był to tylko epizod w ich życiu, pozostało dobre wspomnienie, przeświadczenie, że to działanie potrzebne i pożyteczne. Słowa: harcerka i harcerz przywołują wyobrażenie uczynnej, życzliwej dziewczyny i dzielnego, zaradnego chłopca, takich, na których można liczyć w rożnych sytuacjach życiowych. I właśnie tacy są harcerze z 18 WDH. (aw)

Z życia parapetów – Kim są parapety? – Przyznajmy, py ta nie mo jej ko le żan ki brzmi zło wieszczo. Jest odważne. Kiwam temblakiem w uznaniu. Czuję zakłopotanie. Nie wiem, droga koleżanko. Są ludzie i parapety. Nadążacie? Jeśli nie, jesteście parapetami. Teraz zmiana scenerii: błąkam się. Jakaś ulica, celu i kierunku brak. Wyprowadzam siebie samą na spacer. Piję her batę z puszki. Smakuje jak kauczu ko wa pi łecz ka ob to czo na w cu krze. Albo jak her bata. Albo jak tran z wątroby rekina. Obojętne dla toku opowiadania. Podbiega do mnie pies. Ma wygląd stwo rze nia skraj nie nie szko dli wego. Przystaję grzecznie i pozwalam mu się obwąchiwać. – Bardzo fajny piesek – usiłuję się przypodobać stającej nieopodal właścicielce. Gładzę splątaną, ale mięk ką sierść psa. – Jest ślepy – komunikuje starsza pani. Jej ton sprawia, że mój komplement zdaje się być nie na miejscu. I co, nadal uważasz, że to taki fajny piesek? Uczucie zażenowania potęguje koronka stanika, która właśnie postanowiła wychynąć z mojej zbyt luźnej koszulki.

Niezręcznie próbuję podciągnąć dekolt. Całe szczęście starsza pani nie wygląda zbyt lubieżnie. A pies jest ślepy. – Bardzo faj ny pie sek – powta rzam bez sensu. Odchodzę zgar biona, jak kompletny parapet. Tak, parapet. Kiwam głową w stronę koleżanek, symulując głębokie zamyślenie. Na dnie kawy został tylko orze chowy sy rop. Po sta nawiam wy chylić go jednym łykiem. Lepka słodycz przemocą zalepia mi gardło, zatyka dziur ki w nosie, dusi. Prawie pluję z powrotem do kubka. – W kawiar ni też? – pyta urocza koleżanka, patrząc na temblak. Temblak nie odpowiada. Ja próbuję się uśmiechnąć, niestety, zęby mam zlepio ne orze cho wym sy ro pem. Tak, w ka wiar ni też. No szę pra wą rę kę w temblaku, by zmusić mózg do przerzucenia się na leworęczność. Wspomagam go autoafir macją i buddyjskimi ćwiczeniami. „Wyglądasz jak debil” – oświe ci ła mnie (iście bud dyj sko) Claudia, gdy tylko zobaczyła mój temblak i wysłuchała wyjaśnień. Tak jak mówiłam, są ludzie i parapety. justyna. e -so chaczew. pl

Pierwszy

szafing

w Sochaczewie Mówisz, że w tym mieście się nic nie dzieje? Żadnych imprez, społecznych inicjatyw! pora to zmienić! już 19 października przekonaj się sam! akademia Rozwoju osobistego Martyna bajurska oraz gimnazjum nr 2 w Sochaczewie zapraszają na pierwszy w Sochaczewie jesienny szafing. Przed nami pierwsza edycja imprezy pt. „Szafing vol. I – CIUCH w RUCH – Zamienianie się jest Fajne!” promującej zdrowe, ekologiczne i rozsądne ekonomicznie życie. Co znajdziecie na naszej imprezie? Niemal wszystko, co związane z małym dzieckiem- ubrania, zabawki, akcesoria. Znajdą też coś dla siebie kobiety chcące wzbogacić swoją garderobę na nowy sezon w rzeczy niebanalne i niedrogie. Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z twórczością mieszkanek naszego miasta – będzie biżuteria hand made, szydełkowe cuda, bibeloty wykonane ręcznie, jednym słowem artystyczny self made z wyższej półki! W trakcie spotkania będziemy prowadzić zbiórkę ciuchów i zabawek dla dzieci z domu dziecka. Dlaczego warto wziąć udział w Szafingu? To doskonały sposób na gruntowne zimowe porządki. Akcja ma poza tym znaczenie ekologiczne – wspiera „ideę wielorazowości”. Wymiana odzieży i innych akcesoriów ma również wymiar praktyczny, to idealny sposób na oszczędności w domowym budżecie.

Poza tym przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje dla naszych gości. Podczas imprezy będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób zmienić swoje życie na zdrowsze, jak ważne jest dbanie o środowisko i tym samym o nasze samopoczucie. Poza tym każdy, kto będzie z nami 19 października podczas szafingu, będzie mógł bezpłatnie skorzystać z konsultacji dietetycznej, oraz skosztować lokalnych zdrowych specjałów. W trakcie imprezy nie zabranie nowinek kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Po prostu MUSISZ TAM BYĆ! ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie ekologicznych i ekonomicznych zachowań wśród naszej społeczności. Wymiana rzeczy, które nam są już niepotrzebne, ale innym mogą się jeszcze przydać i być źródłem wielu radości. Dodatkowo chcemy promować lokalne przedsiębiorstwa, to jest idealna i bezpłatna okazja do zaprezentowania swojej działalności. Wspieramy przede wszystkim odważne, młode kobiety, które są bardzo kreatywne i chcemy zachęcać wszystkich do wprowadzania w swoje życie idei samorealizacji. Akcja polega głównie na wymianie lub sprzedaży za symboliczne kwoty ubrań, zabawek czy też biżuterii hand made:). za pra szam, Mar ty na ba jur ska e -so cha czew. pl (pa tron me dial ny)


paździeRnik MieSiąceM zWieRząT l 31

e-Sochaczew.pl

Światowy Dzień Zwierząt

bRacia MniejSi

– wyniki konkursu nasz konkurs ogłoszony z okazji Światowego dnia zwierząt obchodzonego 4 października wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców. Serdecznie dziękujemy za odzew i wszystkie zdjęcia Waszych czworonożnych przyjaciół, które zostały do nas przesłane. było ich tyle, że na kilka godzin nasza skrzynka pocztowa została sparaliżowana. Świadczy to tylko o jednym – jesteśmy psiarzami, kociarzami, kochamy zwierzęta. To niezwykle budujące. Dlatego postanowiliśmy, dzięki uprzejmości firmy MARS POLSKA, nagrodzić nie pięć, lecz 30 psiaków apetycznymi pakietami pielęgnacyjno –odżywczymi. Oto zwycięzcy: – Figa (za piłkę zrobi wszystko) – Karina (uwielbia latać) – Spontan (podaje pilot do łóżka) – Tofik (ten znaleziony w krzakach) – Lemo (pupilek) – Kuki (przed zaśnięciem ogląda TV) – Tosia (ta co strzela fochy)

– Luna (troszkę leniwa) – -Lusia i Badi (papużki nierozłączki) – Bobi (z brązowymi jak biszkopciki pleckami) – Bobeczek (który śpi na niebieskim kocyku) – Cekin (kocha zabawy w„przeciąganie sznurka – Scooby Doo (shitzu –mieszaniec) – Hulaj (który wynosi, co się da) – Tofik i Tusia (pekińczyki, które zaopiekowały się kotkiem Tytusem) – Borys i Milka (wnoszą do rodziny wiele miłości) – Rudy- Reksio i Czarny-Krecik (tak związane ze sobą, że ciężko im zrobić osobne zdjęcie) – Fifon (kanapowy leniwiec) – Tofik (śpi pod kołdrą) – Douglas (do dziś śpi z misiem). – Baster (straszy tylko wyglądem) – Didi (wypadkowa husky, jamnika, berneńczyka i husarii) – Misiek (wielbiciel spacerów) – Tosia (rządzi domownikami)

PSiE

SZKiELETy

– Atos (po prostu kochany) – Killer (spokojny) – Baton (zjada wszystko, co mu wpadnie w zęby) – Szaweł (suczka adoptowana ze schroniska, miła, uczuciowa, wierna) Właścicieli zwycięskich psów prosimy o odbiór nagrody od poniedziałku 14 października do piątku 18 października w godzinach 9.30 – 15.00 w naszym biurze, które mieści się w budynku Hufca ZHP przy ul. Hanki Sawickiej 3 B w Sochaczewie. Fotografie psiaków opublikowane już zostały na portalu e -Sochaczew. pl. Ze względów technicznych nie możemy opublikować wszystkich w jednym numerze gazety, dlatego postanowiliśmy zdjęcia pogrupować. Dziś pierwsza „pula” zwycięzców. W następnym numerze kolejna.

jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy!

Figa

karina

Spontan

Tofik

lemo

kuki

Tosia

luna

dora

lusia i badi

bobek

bobeczek

cekin

Scooby doo

Hulaj

14 głodzonych psów walczy o życie Fundacja nero przeprowadziła interwencję, ratując czternaście skrajnie wychudzonych psów. – o psach dowiedziałam się od sąsiadów. Właściciel – starszy człowiek – przetrzymywał je na łańcuchach. Stan zwierząt okazał się tragiczny. Wszystkie wymagają intensywnej opieki weterynaryjnej, po prostu leczenia. Fundacja w czasie interwencji zawiadomiła Policję i złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Dwa psy będące w najgorszym stanie i dwa szczeniaki odwieziono do gabinetu weterynaryjnego. Pozostałe psy zostały odebrane przez Urząd Gminy Mszczonów (bo na terenie tej gminy przepro-

ReklaMa

wadzono interwencję) i umieszczone w przechowalni. Obecnie szukamy domów zastępczych dla psów będących w gabinecie weterynaryjnym. Bardzo prosimy również o pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z leczeniem psów. Tylko intensywne leczenie uratuje im życie. Jeśli zdecydują się Państwo pomóc zwierzętom, prosimy w tytule przelewu wpisać PSIE SZKIELETY. Fundacja na Rzecz ochrony praw zwierząt neRo ul. kochanowskiego 37/12 96-500 Sochaczew kRS: 0000317840 nr. konta: 67 1020 1185 0000 4802 0174 4093 mail: fundacjanero@gmail.com tel. 502 156 186 Psy będą wdzięczne za najdrobniejszą pomoc. fun da cja ne ro. e -so cha czew. pl


32 l na lUzie ReklaMa

kolejny numer „e-Sochaczew.pl extra” już w czwartek 7 listopada br.

e-Sochaczew.pl

Zagłosowaliście na Park&Ride i boiska przy ZS Chodaków

do głosowania nad budżetem obywatelskim zostało zakwalifikowanych 20 projektów. Wyniki oficjalnego referendum mieszkańców poznamy dopiero po 18 października (do tego czasu można głosować), natomiast my już kilka dni temu zapytaliśmy, który z projektów popieracie. Okazuje się, że największą popularnością cieszy się wniosek o budowę parkingu w systemie Park&Ride przy dworcu, na który zagłosowało 19,69% osób biorących udział w sondzie. Tuż za nim z wynikiem 16,54% uplasowały się boiska przy ZS Chodaków. Z trzecim wynikiem 15,75% zakończył udział w sondzie projekt uruchomienia kina plenerowego w muszli koncertowej na Podzamczu. Czy wyniki sondy pokryją się z oficjalnymi rezultatami głosowania nad budżetem obywatelskim – dowiemy się wkrótce. 1. Kamera monitoringu miejskiego przy ul. 600-lecia i Konstytucji 3-Maja 2. Siłownie zewnętrzne i Street Workout Park – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew proponuje kilka alternatywnych lokalizacji dla tej inwestycji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ogródek jordanowski, a także dzielnice Chodaków, Boryszew i Trojanów. 3. Bieżnia ze sztuczną nawierzchnią wokół boiska Gimnazjum nr 2 4. Przydworcowy parking w systemie Park&Ride 5. Ogródek do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna przy Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie 6. Street Workout Park 7. Malesińska siłownia i plac zabaw przy ul. Kozubowskiego

8. Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hanki Sawickiej 9. Bezpieczny plac zabaw przy ul. Fabrycznej 10. Utwardzenie ulicy Cmentarnej 11. Integracja społeczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie 12. Remont boiska sportowego MOSiR 13. Pełnowymiarowe boisko ze sztucz-

ną nawierzchnią KS Bzura Chodaków 14. Boryszewski Park Zdrowia 15. Budowa boisk przy Zespole Szkół w Chodakowie 16. Budowa nawierzchni asfaltowej przy ul. Nadrzecznej 17. Ogrodzenie wokół budynku Chodakowska 2a 18.„Sochaczew Rozśpiewany” 19. Sochaczewskie Kino Plenerowe w muszli koncertowej 20. Elektroniczna platforma współpracy miasta i organizacji pozarządowych

łowcy pomysłów na Sochaczew hugobader.e-sochaczew.pl

e-Sochaczew.pl EXTRA numer 16  

Szesnasty numer bezpłatnego dwutygodnika e-Sochaczew.pl EXTRA.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you